Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 14 decembrie 1999 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 (*actualizată*)privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare(actualizată la data de 1 octombrie 2011*)

----------Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul ICreditul ipotecar pentru investiţii imobiliare. Definiţii------------Titlul Cap. I a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează regimul juridic al creditului ipotecar pentru investiţii imobiliare. (2) Creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare poate fi acordat exclusiv de către instituţiile autorizate, cu respectarea condiţiilor prezentei legi şi a legilor speciale de constituire şi funcţionare a acestora.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 2În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) cesiune de creanţe ipotecare - operaţiunea de investiţii financiare care poate avea ca obiect transferul de creanţe ipotecare individuale sau de portofolii de creanţe ipotecare; b) creanţe ipotecare - drepturile de creanţă rezultând din contracte de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare; c) credit ipotecar pentru investiţii imobiliare - creditul acordat cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:1. este acordat în scopul efectuării de investiţii imobiliare cu destinaţie locativă sau cu altă destinaţie decât cea locativă ori în scopul rambursării unui credit ipotecar pentru investiţii imobiliare contractat anterior;2. acordarea creditului este garantată cel puţin cu ipoteca asupra imobilului care face obiectul investiţiei imobiliare pentru finanţarea căreia se acordă creditul, respectiv cu ipoteca asupra imobilului obiect al investiţiei imobiliare pentru finanţarea căreia a fost anterior acordat un credit ipotecar pentru investiţii imobiliare, a cărui rambursare urmează a fi astfel finanţată; d) creditor ipotecar - titularul creanţelor ipotecare; e) imobil - construcţia şi/sau terenul pe care se află sau urmează să se ridice o construcţie, care fac obiectul unei investiţii imobiliare; f) instituţii autorizate - băncile universale şi băncile de credit ipotecar, Agenţia Naţională pentru Locuinţe, societăţile de credit ipotecar şi orice alte entităţi reglementate prin legi speciale să acorde credite ipotecare pentru investiţii imobiliare; g) investiţii imobiliare - investiţiile având ca obiect dobândirea dreptului de proprietate asupra unui imobil prin acte juridice cu titlu oneros, amenajarea unui imobil, viabilizarea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea acestuia, dar fără a se limita la acestea. h) costul total al creditului pentru împrumutat - toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte împrumutatul în legătură cu contractul de credit şi care sunt cunoscute de către creditor, cu excepţia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special primele de asigurare, sunt incluse, de asemenea, în cazul în care obţinerea creditului sau obţinerea acestuia potrivit clauzelor şi condiţiilor prezentate este condiţionată de încheierea unui contract de servicii;-----------Litera h) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. 92, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010. i) valoarea totală plătibilă de împrumutat - suma dintre valoarea totală a creditului şi costul total al creditului pentru împrumutat;-----------Litera i) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. 92, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010. j) valoarea totală a creditului - plafonul sau sumele totale puse la dispoziţie în baza unui contract de credit.-----------Litera j) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Capitolul I^1Garantarea creditului ipotecar pentru investiţii imobiliare------------Cap. I^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 3 (1) Ipoteca imobiliară constituită pentru garantarea creditului ipotecar pentru investiţii imobiliare durează până la rambursarea integrală a tuturor sumelor datorate în temeiul respectivului contract de credit ipotecar.-----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. 196 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. (2) În cazul în care părţile convin astfel, prin act în formă autentică ipoteca va putea fi transferată asupra unui alt imobil. Ipoteca asupra imobilului iniţial încetează de drept la data înscrierii noii ipoteci. (3) În cazul prevăzut la alin. (2), rangul ipotecii transferate asupra noului imobil va fi determinat de data înscrierii noii ipoteci în cartea funciară. (4) Dispoziţiile prezentei legi rămân aplicabile ipotecii transferate în condiţiile alin. (2), precum şi creditului garantat cu această ipotecă.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 3^1 (1) Prevederile art. 2.380 din Codul civil nu se aplică ipotecilor imobiliare constituite pentru garantarea creditelor ipotecare pentru investiţii imobiliare acordate în condiţiile prezentei legi.-----------Alin. (1) al art. 3^1 a fost modificat de pct. 2 al art. 196 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. (2) Ipoteca constituită în condiţiile prezentei legi asupra unui bun viitor se intabulează în cartea funciară dacă, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construcţie. (3) Rangul unei ipoteci asupra unei construcţii viitoare va fi determinat de momentul înscrierii sale în cartea funciară. (4) Dacă ipoteca se constituie doar asupra construcţiei, iar nu şi asupra terenului aferent acesteia, în condiţiile existenţei unui drept de superficie legal constituit, obiectul ipotecii îl constituie respectivul drept de superficie, respectiv dreptul de proprietate asupra construcţiei, precum şi dreptul de folosinţă asupra terenului pe care se află construcţia. (5) Obiectul ipotecii cuprinde şi servituţile existente asupra imobilului ipotecat.------------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 4Abrogat.-----------Art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. 196 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Articolul 5 (1) Până la rambursarea integrală a creditului ipotecar pentru investiţii imobiliare, imobilul ipotecat va putea fi înstrăinat numai cu acordul prealabil, în scris, al creditorului ipotecar. Acest acord va fi necesar în legătură cu fiecare înstrăinare determinată. (2) Actele încheiate cu nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută. (3) La înscrierea ipotecii aferente unui credit ipotecar pentru investiţii imobiliare, Biroul de carte funciară are obligaţia de a nota din oficiu interdicţia de înstrăinare prevăzută la alin. (1).------------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Capitolul IIAbrogat----------Cap. II a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 6Abrogat.------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 7Abrogat.------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Capitolul IIIContractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare şi contractul de asigurare------------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Secţiunea 1 Contractul de credit ipotecar - clauze obligatorii pentru protecţia imprumutatilorContractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare - clauze obligatorii pentru protecţia împrumutaţilor------------Titlul Secţiunii 1 din Cap. III a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 8La solicitarea unei oferte de credit, instituţia autorizată are obligaţia de a oferi gratuit împrumutatului, pe hârtie sau pe alt suport durabil, un grafic de rambursare şi un exemplar al proiectului contractului de credit.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. 92, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010. Articolul 9 (1) Contractul de credit ipotecar va cuprinde obligatoriu şi următoarele informaţii referitoare la costurile suportate de împrumutat:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 9, Cap. XI a fost modificată de pct. 3 al art. 92 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010. a) valoarea totală a creditului; b) rata dobânzii aferente creditului, fixă şi/sau variabilă, împreună cu informaţii privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru împrumutat;-----------Litera b) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 3 al art. 92, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010. c) costul total al creditului; d) durata contractului de credit; e) valoarea totală plătibilă de împrumutat;-----------Litera e) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 3 al art. 92, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010. f) costurile aferente contractului de asigurare, în cazurile în care, pentru acordarea creditului, împrumutatul este obligat să încheie un contract de asigurare.-----------Litera f) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 3 al art. 92, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010. (2) Contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare nu va putea fi modificat decât în scris de către părţi, prin încheierea de acte adiţionale.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008. Articolul 10 (1) Suma creditului acordat poate fi exprimată în contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare în lei sau în valută convertibilă şi va fi pusă la dispoziţie împrumutatului eşalonat ori integral. (2) În cazul în care lucrările pentru care s-a acordat creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare vor fi efectuate în regie proprie de către împrumutaţi, sumele de bani se vor disponibiliza acestora conform unui plan de finanţare stabilit prin contract.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 11*)Este interzisă acordarea de credite ipotecare pentru investiţii imobiliare condiţionată de acceptarea de către client a altor servicii care nu au legătură cu operaţiunea de creditare respectivă sau de vânzarea ori cumpărarea de valori mobiliare emise de instituţia autorizată care acordă creditul.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 12*)Clauzele de exigibilitate înainte de termen, precum şi cazurile în care urmează să fie aplicabile aceste clauze trebuie prevăzute în contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare într-un articol distinct.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 13 (1) Împrumutaţii au dreptul de a rambursa anticipat creditul primit, în condiţiile stabilite de părţi prin contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare. (2) În caz de faliment, lichidare voluntară a creditorului ipotecar sau în alte cazuri de lichidare prevăzute de lege, împrumutaţii au dreptul de a rambursa anticipat creditul ipotecar primit pentru investiţii imobiliare*).------------Art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 14În cazul în care prin contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare s-a stabilit ca rata dobânzii să fie variabilă se vor aplica următoarele reguli: a) variaţia ratei dobânzii trebuie să fie independentă de voinţa creditorului ipotecar, raportată la fluctuaţiile unor indici de referinţă verificabili, menţionaţi în contract, sau la modificările legislative care impun acest lucru;-----------Lit. a) a art. 14 a fost modificată de pct. 4 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008. b) contractul poate să prevadă că rata dobânzii nu variază decât atunci când modificarea în sens crescător sau descrescător înregistrează, faţă de rata iniţială a dobânzii, o diferenţă minimală determinată; c) abrogată;-----------Lit. c) a art. 14 a fost abrogată de pct. 5 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008.------------Art. 14 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 15În sarcina împrumutatului vor fi puse numai cheltuielile aferente întocmirii documentaţiei de credit şi constituirii ipotecii şi garanţiilor aferente. Creditorul ipotecar are obligaţia de a insera în conţinutul contractului de credit clauze prin care să aducă la cunoştinţa împrumutatului toate garanţiile pe care înţelege să le încheie în numele şi pe seama împrumutatului, precum şi condiţiile de angajare a acestora.-----------Art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008. Secţiunea a 2-a Contractele de asigurare obligatorieContractele de asigurare obligatorii------------Titlul Secţiunii 2 din Cap. III a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 16 (1) În cazul ipotecării unei construcţii, împrumutatul va încheia un contract de asigurare acoperind toate riscurile aferente acesteia. Contractul de asigurare va fi încheiat şi reînnoit astfel încât să acopere întreaga durată de valabilitate a creditului. (2) Drepturile asiguratului derivând din contractul de asigurare prevăzut la alin. (1) vor fi cesionate în favoarea creditorului ipotecar pe toată perioada de valabilitate a contractului de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare. (3) Opozabilitatea cesiunii faţă de terţi, cu excepţia asigurătorului, se face prin înscrierea acesteia la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, pe cheltuiala asiguratului. (4) Opozabilitatea cesiunii faţă de asigurător se realizează prin notificarea acestuia prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin intermediul executorilor bancari ori judecătoreşti. (5) Despăgubirile încasate de creditorul ipotecar vor duce la stingerea creanţei în următoarea ordine: dobânzile scadente şi neachitate aferente capitalului împrumutat, suma ratelor de credit rămase de achitat, alte sume datorate de împrumutat creditorului ipotecar la data primirii despăgubirii, în baza contractului de credit. (6) Primele de asigurare vor fi achitate de împrumutat, urmând ca acesta să prezinte creditorului ipotecar dovada plăţii acestora, la datele convenite în contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare.------------Art. 16 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 17În cazul în care prin creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare se finanţează construcţia, reabilitarea, consolidarea, extinderea unor imobile, creditorul ipotecar poate solicita împrumutatului să încheie un contract de asigurare pentru riscul nefinalizării investiţiilor imobiliare pentru care s-a acordat creditul. Drepturile asiguratului derivând din contractul de asigurare prevăzut mai sus vor fi cesionate în favoarea creditorului ipotecar.------------Art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 18*)Contractele de asigurare prevăzute la art. 16 şi 17 se vor încheia cu o societate de asigurări, iar împrumutătorul nu va avea dreptul să impună împrumutatului un anumit asigurător.------------Art. 18 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Capitolul IVExecutarea creanţelor instituţiilor care acordă credite ipotecare pentru investiţii imobiliare------------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 19*) (1) În cazul întârzierii la plată, creditorul ipotecar va trimite împrumutatului, la ultima adresă comunicată de acesta, o notificare prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin executor judecătoresc ori bancar, prevenindu-l asupra consecinţelor încălcării contractului de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare. (2) În cazul notificării prin scrisoare recomandată, aceasta se consideră primită la data poştei menţionată pe confirmarea de primire.------------Art. 19 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 20În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării prevăzute la art. 19, împrumutatul nu execută obligaţiile asupra cărora a fost notificat, contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare se consideră reziliat de plin drept şi întreaga sumă a creditului, cu dobânzile aferente la data operării rezilierii, devine exigibilă.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 21Contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare, precum şi garanţiile reale şi personale subsecvente constituie titluri executorii, urmând să fie învestite cu formulă executorie de către instanţa locului unde este situat imobilul.------------Art. 21 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 22 (1) Executarea silită a obligaţiilor de plată ale împrumutaţilor se va face fără condiţionarea de atribuire a unui alt spaţiu de locuit. (2) În situaţii excepţionale motivate ca atare, instanţa de la locul executării va putea acorda un termen de maximum 90 de zile în care debitorul îşi va putea căuta o altă locuinţă. Această prevedere se aplică numai împrumutaţilor persoane fizice.------------Art. 22 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 23Executarea creanţelor ipotecare se va face de către executorii proprii ai instituţiilor autorizate sau de către executorii judecătoreşti, după caz, în condiţiile legii.------------Art. 23 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 23^1Art. 19 şi 20 nu se aplică în cazul în care creanţa ipotecară devine exigibilă potrivit art. 12 în cazuri de exigibilitate înainte de termen, provocate de alte cauze decât întârzierea la plată.------------Art. 23^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Capitolul VCesiunea creanţelor ipotecare------------Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 24 (1) Creanţele ipotecare, care fac parte din portofoliul unei instituţii autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte instituţii de acelaşi tip ori altor entităţi autorizate şi reglementate în acest sens prin legi speciale. (2) Cesionarul dobândeşte, pe lângă dreptul de ipotecă aferent creditului ipotecar pentru investiţii imobiliare, drepturile decurgând din contractul de asigurare pentru bunul care face obiectul acestei ipoteci, precum şi celelalte garanţii care însoţesc creanţa ipotecară transmisă.------------Art. 24 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 25 (1) Cesiunea unei creanţe ipotecare, precum şi a unui portofoliu de creanţe ipotecare devine opozabilă faţă de terţii care nu au cunoscut-o pe altă cale, cu excepţia debitorului cedat, prin înscrierea cesiunii la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. (2) În cazul cesiunii unui portofoliu de creanţe ipotecare, opozabilitatea se poate realiza şi prin înscrierea la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a unui aviz global de cesiune, prin care să se descrie creanţele care intră în componenţa portofoliului cedat. Descrierea creanţelor poate fi realizată, după caz, prin utilizarea unei formule generice pentru întregul portofoliu sau pentru o parte a acestuia, respectiv prin descrierea fiecărei creanţe în parte. (3) În cazul cesiunii unei creanţe ipotecare sau a unui portofoliu de creanţe ipotecare, opozabilitatea faţă de terţi a fiecărei transmiteri a dreptului de ipotecă aferent unei creanţe cesionate se realizează prin înscrierea acestei transmiteri la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, precum şi prin notarea ei în cartea funciară a imobilului respectiv.------------Art. 25 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 26 (1) Cesiunea unei creanţe ipotecare, individuală sau în cadrul unui portofoliu de creanţe ipotecare, devine opozabilă debitorului cedat prin notificarea adresată acestuia de către una dintre părţile contractului de cesiune. (2) Dacă cedentul şi cesionarul nu au convenit altfel, cesiunea se notifică de către cedent debitorului cedat, în termen de 10 zile de la încheierea contractului de cesiune, prin scrisoare recomandată. (3) Notificarea va menţiona instituţia financiară care va încasa de la debitor sumele pentru rambursarea creditului după cesiune.------------Art. 26 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 27În cazul în care cedentul şi cesionarul nu convin altfel, rambursarea creditelor ipotecare pentru investiţii imobiliare va fi efectuată către cedent, care acţionează ca mandatar al cesionarului. Cedentul va transmite cesionarului sumele astfel obţinute, iar cheltuielile generate de încasarea şi transmiterea sumelor vor fi suportate de cesionar în limita sumelor stabilite prin contractul de cesiune a creanţelor ipotecare.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 28În cazul în care cedentul va continua să primească sumele rambursate şi dacă părţile nu au convenit altfel, executarea ipotecilor şi a celorlalte garanţii va fi făcută de către acesta în numele şi pe seama cesionarului, pe cheltuiala acestuia din urmă.------------Art. 28 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 28^1În cazurile prevăzute la art. 27 şi 28, cedentul nu poate renunţa la mandat.------------Art. 28^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Capitolul VIAbrogat------------Cap. VI a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 29Abrogat.------------Art. 29 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 30Abrogat.------------Art. 30 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 31Abrogat.------------Art. 31 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 32Abrogat.------------Art. 32 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Capitolul VIIDispoziţii finale------------Titlul Cap. VII a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 33Instituţiile autorizate sunt supuse supravegherii prudenţiale şi controlului instituţiilor abilitate prin lege.------------Art. 33 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. Articolul 33^1 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 11, 12, art. 13 alin. (2), art. 18 şi 19 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul în care contractul este încheiat cu un consumator, aşa cum este acesta definit în Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cazul în care contractul de credit este încheiat cu o persoană juridică, persoanele interesate se pot adresa instanţei de judecată.-----------Art. 33^1 a fost modificat de pct. 4 al art. 92, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010. Articolul 34Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 193/2000privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 363/2007privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare, ale Codului penal, precum şi ale Codului civil, în măsura în care prezenta lege nu conţine dispoziţii contrare.-----------Art. 34 a fost modificat de pct. 4 al art. 196 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA
Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE

CAMEREI DEPUTAŢILOR,

ACSINTE GASPAR
---------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 24 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGEA-CADRU nr. 195 din 22 mai 2006 a descentralizării
 • LEGE nr. 56 din 4 martie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobată prin Legea nr. 41/1995
 • LEGE nr. 252 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează evidenţa persoanelor, eliberarea actelor de identitate şi activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 10 iunie 1999 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • LEGE nr. 257 din 31 octombrie 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 189 din 26 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
 • LEGE nr. 36 din 24 iunie 1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 18 aprilie 2002 privind măsuri pentru susţinerea şi urgentarea acţiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
 • LEGE nr. 251 din 9 august 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Estonia privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 23 octombrie 2003
 • LEGE nr. 113 din 8 aprilie 1947 privind ratificarea Tratatului de Comerţ şi Navigaţie între România şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, încheiat la Moscova la 20 februarie 1947
 • LEGE nr. 190 din 19 iunie 2007 pentru aderarea României la Protocolul opţional la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, referitor la soluţionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 24 aprilie 1963
 • LEGE nr. 184 din 12 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 132 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Bogdan Vodă" din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj
 • LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 175 din 13 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 22 din 13 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2002 pentru modificarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
 • LEGE nr. 40 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea Convenţiei privind aviaţia civilă internaţionala, semnat la Montreal la 6 octombrie 1980 (articolul 83 bis)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 27 iunie 2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României
 • LEGE nr. 446 din 30 noiembrie 2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010, şi a celui de-al doilea Protocol adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011
 • LEGE nr. 220 din 28 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 245 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 58 din 6 martie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 13 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 50 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligaţiilor bugetare ale agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 11 mai 2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 357 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 181 din 20 decembrie 2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale
 • LEGE nr. 399 din 14 iunie 2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionarii activităţilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • LEGE nr. 9 din 9 ianuarie 2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 130 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 575 din 14 decembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 164 din 22 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
 • LEGEA nr. 145 din 24 iulie 1997 asigurărilor sociale de sănătate
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • LEGE nr. 162 din 11 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 99 din 29 aprilie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 145 din 14 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2003 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare la Programul naţional PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 şi Facilitatea suplimentară pentru investiţii 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • LEGE nr. 49 din 12 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2000 privind transmiterea, cu plata, a unui imobil din proprietatea Societăţii Comerciale "Fast Service Electronică" - S.A. în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021