Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 24 februarie 2000 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 (*actualizată*)privind organizarea şi desfăşurarea referendumului(actualizată până la data de 12 mai 2016*)

----------Parlamentul României adopta prezenta lege Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1În România suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative şi prin referendum. Articolul 2 (1) Referendumul naţional constituie forma şi mijlocul de consultare directă şi de exprimare a voinţei suverane a poporului român cu privire la: a) revizuirea Constituţiei; b) demiterea Preşedintelui României; c) probleme de interes naţional. (2) În condiţiile prezentei legi se poate organiza şi desfăşura şi referendum local asupra unor probleme de interes deosebit pentru unităţile administrativ-teritoriale. (3) În cadrul referendumului populaţia poate fi consultată cu privire la una sau la mai multe probleme, precum şi cu privire la o problema de interes naţional şi o problema de interes local, pe buletine de vot separate. Articolul 3Problemele care, potrivit art. 148 din Constituţie*), nu pot fi supuse revizuirii nu pot face obiectul referendumului. Articolul 4Au dreptul de a participa la referendum toţi cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv, cu excepţia debililor sau a alienaţilor mintal puşi sub interdicţie, precum şi a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale. Articolul 5 (1) Referendumul naţional şi referendumul local se organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puţin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 341 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 16 decembrie 2013. (3) Rezultatul referendumului este validat dacă opţiunile valabil exprimate reprezintă cel puţin 25% din cei înscrişi pe listele electorale permanente.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 341 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 16 decembrie 2013. Capitolul II Organizarea referendumului naţional Secţiunea 1 Referendumul privind revizuirea Constituţiei Articolul 6 (1) Iniţiativa şi procedura revizuirii Constituţiei sunt supuse normelor prevăzute la art. 146 şi 147 din Constituţie*), iar organizarea şi desfăşurarea referendumului se stabilesc prin lege. (2) Organizarea şi desfăşurarea referendumului cu privire la revizuirea Constituţiei, precum şi rezultatul acestuia sunt obligatorii. Articolul 7 (1) Cetăţenii care participa la referendum au dreptul să se pronunţe prin "DA" sau "NU" la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot: "Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma aprobată de Parlament?" (2) Rezultatul referendumului se stabileşte în funcţie de majoritatea voturilor valabil exprimate, astfel:-------------Partea introductivă a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 341 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 16 decembrie 2013. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                        Cifre absolute Procente ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Numărul persoanelor înscrise în listele pentru referendum    b) Numărul participanţilor    c) Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA"    d) Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU"    e) Numărul voturilor nule ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Secţiunea a 2-a Referendumul privind demiterea Preşedintelui României Articolul 8Referendumul pentru demiterea Preşedintelui României este obligatoriu şi se stabileşte prin hotărâre a Parlamentului, în condiţiile prevăzute la art. 95 din Constituţie*). Articolul 9Cetăţenii care participa la referendum au dreptul să se pronunţe prin "DA" sau "NU" la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot: "Sunteţi de acord cu demiterea Preşedintelui României?" Articolul 10Demiterea Preşedintelui României este aprobată dacă, în urma desfăşurării referendumului, propunerea a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate.-------------Art. 10 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 131 din 17 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 17 iulie 2012. Secţiunea a 3-a Referendumul cu privire la probleme de interes naţional Articolul 11 (1) Preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să îşi exprime voinţa prin referendum cu privire la probleme de interes naţional. (2) Problemele care se supun referendumului şi data desfăşurării acestuia se stabilesc de Preşedintele României, prin decret. (3) Punctul de vedere al Parlamentului asupra referendumului iniţiat de Preşedintele României urmează să fie exprimat, printr-o hotărâre adoptată în şedinţa comună a celor două Camere, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi, în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la solicitarea Preşedintelui.----------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 62 din 10 aprilie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2012, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. nr. 656 din 2 octombrie 2009. (4) Dacă Parlamentul nu îşi transmite punctul de vedere în termenul stabilit la alin. (3), Preşedintele României emite decretul privind organizarea referendumului după expirarea acestui termen, procedura constituţională de consultare a Parlamentului considerându-se îndeplinită.------------Alin. (4) al art. 11 a fost reintrodus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 62 din 10 aprilie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2012, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. nr. 656 din 2 octombrie 2009, cu pct. 2^1. Articolul 12 (1) Încetat efecte juridice.------------Alin. (1) al art. 12 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 567 din 11 iulie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 14 iulie 2006. (2) Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse referendumului, decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate.-------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 341 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 16 decembrie 2013. Capitolul III Referendumul local Articolul 13 (1) Problemele de interes deosebit din unităţile administrativ-teritoriale şi subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor pot fi supuse, în condiţiile prezentei legi, aprobării locuitorilor, prin referendum local. (2) Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente ale comunei sau oraşului ori numai în unele dintre acestea. În cazul referendumului la nivel judeţean, acesta se poate desfăşura în toate comunele şi oraşele din judeţ ori numai în unele dintre acestea, care sunt direct interesate. (3) Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor şi judeţelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin referendum. În acest caz organizarea referendumului este obligatorie. Articolul 14 (1) Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, după caz, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean sau a unei treimi din numărul consilierilor locali, respectiv al consilierilor judeţeni.------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 551 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 22 decembrie 2003. (2) Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse referendumului, decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective. Capitolul IV Dispoziţii comune cu privire la desfăşurarea referendumului Articolul 15 (1) Obiectul şi data referendumului naţional se stabilesc după cum urmează: a) prin lege, în cazul referendumului privind revizuirea Constituţiei, cu respectarea art. 147 alin. (3) din Constituţie*); b) prin hotărâre a Parlamentului, în cazul referendumului privind demiterea Preşedintelui României, cu respectarea art. 95 alin. (3) din Constituţie*); c) prin decret al Preşedintelui României, în cazul referendumului cu privire la probleme de interes naţional. (2) Aducerea la cunoştinţa publică a datei referendumului naţional se face prin Monitorul Oficial al României, Partea I, şi prin presa, radio şi televiziune. Articolul 15^1 (1) În situaţia în care referendumul are loc simultan cu procesul electoral desfăşurat pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, respectiv pentru alegerea Preşedintelui României ori alegerile pentru Parlamentul European sau alegerile locale, organizarea şi desfăşurarea referendumului se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 35/2008pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001şi a Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 370/2004pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 33/2007privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), ambele scrutine se realizează în cadrul aceloraşi secţii de votare, operaţiunile electorale fiind îndeplinite de către aceleaşi birouri electorale, constituite potrivit legii. (3) Guvernul stabileşte prin hotărâre programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru referendum, bugetul şi cheltuielile necesare în vederea organizării şi desfăşurării scrutinului, modelul copiei listei electorale permanente, modelul copiei de pe lista electorală suplimentară sau, după caz, modelul tabelelor electorale, modelul ştampilei Biroului Electoral Central, a biroului electoral judeţean, a Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti, a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, modelul ştampilei de control a secţiei de votare şi modelul ştampilei cu menţiunea «VOTAT», modelul buletinului de vot, modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, gestionare şi utilizare a acestora, măsurile care trebuie luate de autorităţile publice centrale şi locale pentru buna organizare şi desfăşurare a scrutinului.-------------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 2 octombrie 2009. Articolul 16 (1) Obiectul şi data referendumului local se stabilesc şi se aduc la cunoştinţa publică cu cel puţin 20 de zile înainte de ziua desfăşurării acestuia. (2) Referendumul local se poate organiza într-o singura zi, care poate fi numai duminica. (3) Aducerea la cunoştinţa publică a datei referendumului local se face prin orice mijloace de informare în masa. Articolul 16^1 (1) În situaţia în care referendumul local are loc la aceeaşi dată cu alegerile locale, organizarea şi desfăşurarea referendumului local se realizează în baza Legii nr. 115/2015pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), ambele scrutine se realizează în cadrul aceloraşi secţii de votare, operaţiunile electorale fiind îndeplinite de către aceleaşi birouri electorale ale secţiilor de votare, constituite potrivit Legii nr. 115/2015. (3) În cazul prevăzut la alin. (1), alegătorii votează în baza unor liste electorale permanente şi a unor liste electorale suplimentare separate, întocmite conform legii, cu utilizarea aceloraşi ştampile electorale. (4) Biroul electoral de circumscripţie constituit pentru alegerile locale în comuna, oraşul, municipiul sau judeţul, după caz, în care are loc referendumul local îndeplineşte în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de art. 28. (5) Cheltuielile pentru confecţionarea buletinelor de vot pentru referendumul local sunt suportate din bugetul local. (6) În cazul prevăzut la alin. (1), prevederile art. 84 din Legea nr. 115/2015se aplică în mod corespunzător.----------Art. 16^1 a fost introdus de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 11 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 12 mai 2016. Articolul 17 (1) Operaţiunile pentru desfăşurarea referendumului au loc în circumscripţiile electorale şi la secţiile de votare, organizate potrivit prevederilor Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza copiilor de pe listele electorale permanente şi a celorlalte liste electorale prevăzute de lege, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 15^1 din prezenta lege, care se aplică în mod corespunzător.-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 2 octombrie 2009. (2) Reactualizarea listelor electorale permanente se face de către primari, potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992, respectiv ale Legii nr. 70/1991, republicată, cu modificările ulterioare, în termen de cel mult 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului. Articolul 18Afişarea listelor electorale, dacă legea prevede o asemenea operaţiune, delimitarea, numerotarea şi aducerea la cunoştinţa publică a secţiilor de votare şi a localurilor de vot se fac potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992 şi ale Legii nr. 70/1991, republicată, cu modificările ulterioare, în cel mult 48 de ore de la îndeplinirea termenului prevăzut la art. 17 alin. (2). Articolul 19 (1) Cetăţenii au dreptul să verifice înscrierea în listele electorale. Întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite şi oricăror erori din liste se fac la autorităţile publice care au întocmit listele, acestea fiind obligate să se pronunţe pe loc sau în cel mult 24 de ore de la înregistrare. (2) Contestaţiile îndreptate împotriva dispoziţiilor luate de autorităţile publice prevăzute la alin. (1) se soluţionează în cel mult 48 de ore de judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază participantul la referendum sau, în cazul celor înscrişi în listele suplimentare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află biroul electoral al secţiei de votare care a întocmit lista. Hotărârea judecătorească este definitivă; ea se comunică persoanelor interesate în cel mult 24 de ore de la pronunţare.-------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de art. 36 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. Articolul 20 (1) Cetăţenii cu reşedinţa în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul pot solicita primarului din acea localitate, în cazul organizării unor referendumuri locale, înscrierea lor pe liste suplimentare. Cu 3 zile înainte de data referendumului nu se mai fac înscrieri în aceste liste.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 2 octombrie 2009. (2) Organul care întocmeşte listele electorale prevăzute la alin. (1) este obligat să ceara primăriei localităţii de domiciliu radierea persoanelor în cauza de pe listele electorale ale acelei localităţi. Articolul 21Cetăţeanul care, în ziua referendumului naţional, se afla într-o alta localitate decât cea în care este înscris în lista electorală poate să îşi exercite dreptul de vot în localitatea respectiva, la orice secţie de votare, urmând a fi înscris într-o lista suplimentară de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, pe baza actului de identitate sau a adeverinţei care tine loc de act de identitate. Articolul 22 (1) Autorităţile publice care au întocmit listele electorale le vor înainta birourilor electorale ale secţiilor de votare cu doua zile înainte de data desfăşurării referendumului. (2) Orice modificare ulterioară se comunica de îndată birourilor electorale ale secţiilor de votare. Articolul 23Pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului, în termen de 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului se înfiinţează, după caz: Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscripţie, oficii electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare organizate în afara ţării, precum şi birouri electorale ale secţiilor de votare.-------------Art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 153 din 24 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 24 iulie 2012, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012. Articolul 24 (1) Biroul Electoral Central este alcătuit din 7 judecători ai Curţii Supreme de Justiţie, dintre care unul va îndeplini funcţia de preşedinte, precum şi din câte un delegat al fiecărui partid politic reprezentat în Parlament*). (2) Desemnarea celor 7 judecători se va face în cel mult 3 zile de la data stabilirii zilei referendumului de către preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, prin tragere la sorţi, de pe o lista cuprinzând toţi judecătorii în exerciţiu ai Curţii. (3) Preşedintele Biroului Electoral Central este ales prin vot secret de către membrii acestuia în cel mult 24 de ore de la desemnare. Articolul 25 (1) Biroul Electoral Central veghează la reactualizarea listelor electorale permanente, la întocmirea copiilor de pe acestea şi la transmiterea lor la birourile electorale ale secţiilor de votare, supraveghează corecta desfăşurare a referendumului, centralizează la nivel naţional rezultatele acestuia, pe care le înaintează Curţii Constituţionale. (2) Biroul Electoral Central soluţionează contestaţiile care îi sunt adresate, cu excepţia celor care sunt date în competenta altor birouri electorale sau a instanţelor judecătoreşti.(2^1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Biroul Electoral Central adoptă hotărâri care se aduc la cunoştinţă în şedinţă publică şi prin orice mijloc de publicitate. Hotărârile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale, precum şi pentru toate organismele cu atribuţii în materia referendumului, de la data aducerii la cunoştinţă în şedinţă publică.-------------Alin. (2^1) al art. 25 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012.(2^2) Pentru corecta desfăşurare a referendumului, Biroul Electoral Central emite hotărâri în interpretarea legii, hotărâri care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Alin. (2^2) al art. 25 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012. (3) În cazul în care constata o frauda electorală la o secţie de votare sau într-o circumscripţie electorală, Biroul Electoral Central dispune anularea rezultatelor referendumului în cadrul acelei secţii de votare sau, după caz, în cadrul circumscripţiei electorale respective. (4) Biroul Electoral Central acreditează şi retrage acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de comunicare în masa. Articolul 26 (1) În cazul referendumului naţional, birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare organizate în afara ţării se compun dintr-un preşedinte şi cel mult 6 delegaţi ai partidelor politice reprezentate în Parlament; în cazul referendumului local, birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi birourile electorale ale secţiilor de votare se compun dintr-un preşedinte şi cel mult 6 delegaţi ai partidelor politice reprezentate în consiliul local sau judeţean.-------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 153 din 24 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 24 iulie 2012, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012.(1^1) În cazul organizării unui referendum naţional, se constituie birouri electorale de circumscripţie doar la nivel de judeţ şi la nivelul municipiului Bucureşti, birou electoral pentru secţiile de votare organizate în afara ţării, precum şi oficii electorale de sector al municipiului Bucureşti.-------------Alin. (1^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012. (2) Preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, al biroului electoral pentru secţiile de votare organizate în afara ţării, precum şi cei ai oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt stabiliţi de către preşedintele tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, în cel mult 3 zile de la stabilirea zilei referendumului, prin tragere la sorţi.-------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 153 din 24 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 24 iulie 2012, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012.(2^1) Preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie ale municipiilor, oraşelor şi comunelor sunt stabiliţi de către preşedintele tribunalului judeţean, în cel mult 3 zile de la stabilirea zilei referendumului, prin tragere la sorţi.------------Alin. (2^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 25 aprilie 2007.(2^2) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare sunt stabiliţi de către preşedintele tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, cu cel puţin 7 zile înainte de ziua referendumului, prin tragere la sorţi.------------Alin. (2^2) al art. 26 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 25 aprilie 2007. (3) Tragerea la sorţi se face de pe o lista care va cuprinde, în următoarea ordine: judecătorii şi procurorii, precum şi alţi jurişti din judeţ sau din municipiul Bucureşti, care nu fac parte dintr-un partid politic. (4) Dacă numărul juriştilor este insuficient, tragerea la sorţi se face de pe o alta lista care va cuprinde persoane de alta specialitate, cu o reputaţie neştirbită şi care nu fac parte din nici un partid politic. (5) Lista cuprinzând alţi jurişti decât judecătorii şi procurorii, precum şi lista cuprinzând persoanele prevăzute la alineatul precedent vor fi întocmite de prefect, la propunerea primarilor, şi vor fi transmise preşedintelui tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti în cel mult 48 de ore de la stabilirea zilei referendumului. (6) Stabilirea persoanelor prevăzute la alin. (3) şi (4) se va face ţinându-se seama şi de domiciliul acestora. Articolul 27 (1) Desemnarea delegaţilor partidelor politice, potrivit art. 24, este obligatorie şi se comunica în scris preşedintelui Biroului Electoral Central, în cel mult 5 zile de la stabilirea zilei referendumului.------------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 25 aprilie 2007.(1^1) Desemnarea delegaţilor partidelor politice în birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, potrivit art. 26 alin. (1), este obligatorie şi se comunica în scris preşedintelui biroului electoral de circumscripţie al judeţului sau al municipiului Bucureşti, în cel mult 5 zile de la stabilirea zilei referendumului.------------Alin. (1^1) al art. 27 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 25 aprilie 2007.(1^2) Desemnarea delegaţilor partidelor politice în birourile electorale de circumscripţie ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, potrivit art. 26 alin. (1), este obligatorie şi se comunica în scris preşedintelui biroului electoral de circumscripţie al judeţului sau al municipiului Bucureşti, în cel mult 5 zile de la stabilirea zilei referendumului.------------Alin. (1^2) al art. 27 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 25 aprilie 2007.(1^3) Desemnarea delegaţilor partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare, potrivit art. 26 alin. (1), este obligatorie şi se comunica în scris preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, cu cel puţin 3 zile înainte de ziua referendumului.------------Alin. (1^3) al art. 27 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 25 aprilie 2007. (2) În cazul în care partidele politice nu îşi pot desemna, de comun acord, reprezentanţii în birourile electorale, se va organiza tragerea la sorţi a acestora de către preşedintele biroului electoral respectiv, în prezenta delegaţilor partidelor. (3) Dacă birourile electorale nu se pot completa potrivit alineatului precedent, ele vor funcţiona cu numărul de membri existenţi. Articolul 28 (1) Birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor îndeplinesc următoarele atribuţii principale: a) fac publicaţiile şi afişările necesare; b) rezolva, de îndată sau în cel mult 24 de ore de la sesizare, întâmpinările referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare; c) totalizează rezultatele referendumului de la secţiile de votare din judeţ sau, după caz, din municipiul Bucureşti şi, în cel mult 24 de ore de la închiderea scrutinului, le înaintează Biroului Electoral Central, în cazul referendumului naţional, împreună cu documentele care stau la baza acestora. (2) În cazul referendumului local birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti îndeplinesc, în mod corespunzător, atribuţiile Biroului Electoral Central. Articolul 29Birourile electorale lucrează în prezenta a jumătate plus unul din numărul total al membrilor lor şi iau hotărâri cu majoritatea membrilor prezenţi. Articolul 30 (1) Campania pentru referendum începe la data aducerii la cunoştinţa publică a datei referendumului.--------------Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 9 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 10 octombrie 2003. (2) În campania pentru referendum partidele politice şi cetăţenii au dreptul să îşi exprime opiniile în mod liber şi fără nici o discriminare, prin mitinguri, prin adunări publice şi prin mijloace de informare în masa. (3) Mijloacele folosite în campania pentru referendum nu trebuie să contravină ordinii de drept. Articolul 31 (1) Fiecare secţie de votare trebuie să aibă un număr suficient de cabine, urne şi ştampile de votare. (2) Cabinele şi urnele trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care se afla biroul preşedintelui. Cabinele, urnele şi ştampilele se vor asigura de către primării comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, împreună cu prefecţii. (3) Modelul stampilelor care vor fi folosite la referendumul naţional trebuie să fie conform modelului celor aprobate prin Legea nr. 68/1992, iar pentru referendumul local este cel aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 270/1996. (4) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare trebuie să fie prezent la sediul secţiei de votare în ajunul zilei referendumului, la ora 18,00, şi este obligat să ia măsurile necesare pentru pregătirea operaţiunilor de votare. (5) Preşedintele va dispune fixarea posturilor de paza în jurul localului de vot. Articolul 32 (1) În ziua referendumului, la ora 6,00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, verifică urnele, existenţa listelor electorale, a buletinelor de vot şi a ştampilelor, după care închide şi sigilează urnele, aplicând ştampila de control a secţiei de votare.-------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 153 din 24 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 24 iulie 2012, care introduce pct. 5^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012. (2) Preşedintele este obligat să asigure aplicarea ştampilei de control pe buletinele de vot, pe ultima pagina a acestuia, care va rămâne alba. Articolul 33 (1) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca desfăşurarea referendumului să decurgă în bune condiţii. (2) Puterile preşedintelui, în aceasta privinţa, se întind şi în afară localului de vot, în curtea acestuia, la intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice, până la o distanta de 500 de metri. (3) În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare şi de delegaţii acreditaţi de Biroul Electoral Central nici o alta persoana nu poate staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot peste timpul necesar pentru efectuarea operaţiunii de votare. (4) Pentru menţinerea ordinii preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va avea la dispoziţie mijloacele de ordine necesare, asigurate de prefecţi, împreună cu Ministerul de Interne. Articolul 34Scrutinul se va deschide la ora 7,00 şi se va încheia la ora 23,00.-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 153 din 24 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 24 iulie 2012, care introduce pct. 5^2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012. Articolul 35Cetăţenii care participă la referendum vor primi un buletin de vot, ale cărui dimensiuni se vor stabili de Biroul Electoral Central, în cazul referendumului la nivel naţional, respectiv de biroul electoral de circumscripţie, în cazul referendumului local. Pătratul cu menţiunea «DA» sau «NU» va avea latura de 4 cm. Modelele buletinelor de vot sunt prevăzute în anexele nr. 1A şi 1B.-------------Art. 35 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012. Articolul 36Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse referendumului. Articolul 37 (1) Accesul participanţilor la referendum în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al secţiei de votare actul de identitate sau adeverinţa care tine loc de act de identitate. Biroul electoral, după verificarea înscrierii în lista electorală sau după înscrierea în lista electorală suplimentară prevăzută la art. 21, va înmâna participantului buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea "Votat". (2) Participantul la referendum îşi va exprima voinţa în mod individual, într-o cabina închisă, aplicând ştampila "Votat" numai în unul dintre cele doua pătrate ale buletinului de vot, corespunzător opţiunii sale. (3) După ce a votat participantul la referendum va indoi buletinul de vot, astfel ca pagina alba, care poarta ştampila de control, să rămână în afară, după care îl va introduce în urna, având grija să nu se deschidă. (4) Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui, care va aplica pe cartea de alegător ştampila de control a secţiei de votare. (5) Preşedintele poate să ia măsuri ca staţionarea celui care votează în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat. Articolul 38 (1) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. (2) Suspendarea nu poate depăşi o ora şi va fi anunţată prin afişare pe usa localului de vot. Durata tuturor suspendărilor nu poate depăşi doua ore. (3) În timpul suspendării urnele de votare, ştampilele, buletinele de vot şi toate lucrările biroului electoral vor rămâne sub paza permanenta. Articolul 39 (1) Prezenta oricărei persoane în cabinele de vot în afară celei care votează este interzisă. (2) Participantul la referendum, care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, în scopul de a-l ajuta. Articolul 40Pentru persoanele netransportabile din cauza de boala sau invaliditate, la cererea celor aflaţi în aceasta situaţie sau la cererea organelor de conducere ale instituţiilor sanitare sau de ocrotiri sociale, în care cei netransportabili se afla internaţi, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare desemnează din cadrul biroului un număr de membri care se deplasează cu o urna specială şi cu materialul necesar votării la locul unde se afla cel în cauza, pentru a se efectua votarea. Articolul 41 (1) După închiderea votării preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va proceda la anularea buletinelor de vot neîntrebuinţate şi la deschiderea urnelor, în prezenta membrilor biroului şi, după caz, a persoanelor acreditate să asiste la referendum. (2) Preşedintele va citi cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin, răspunsul votat şi va arată buletinul de vot celor prezenţi. (3) Sunt nule buletinele de vot care nu poarta ştampila de control a secţiei de votare, buletinele de un alt model decât cel legal aprobat, cele pe care ştampila "Votat" a fost aplicată în ambele pătrate sau nu a fost aplicată pe nici unul dintre ele. Dacă ştampila depăşeşte laturile pătratului, însă opţiunea este evidenta, buletinul nu va fi socotit nul. (4) Buletinele nule nu intra în calculul voturilor valabil exprimate. (5) După încheierea numărării voturilor se va încheia un proces-verbal care se semnează de preşedinte şi ceilalţi membri ai biroului şi se înaintează, în cel mult 24 de ore, biroului electoral de circumscripţie. Articolul 42 (1) În timpul operaţiunilor de votare şi de deschidere a urnelor se pot face întâmpinări şi contestaţii cu privire la aceste operaţiuni. (2) Contestaţiile se formulează în scris şi se prezintă preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, care va elibera dovada de primire. (3) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va hotărî de îndată asupra contestaţiilor a căror rezolvare nu suferă întârziere. Articolul 43 (1) Pentru consemnarea rezultatelor referendumului naţional se întocmesc procese-verbale ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 2-4. (2) Rezultatul referendumului local se consemnează în procese-verbale ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 5 şi 6. Articolul 43^1 (1) Procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului referendumului, însoţit de buletinele de vot nule şi cele contestate, de contestaţiile formulate şi de copiile listelor electorale permanente şi ale listelor electorale suplimentare completate la secţia de votare, va fi înaintat biroului electoral ierarhic superior de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, însoţit de 2 membri ai biroului, stabiliţi prin tragere la sorţi, şi de pază militară. (2) Buletinele de vot folosite, cele neîntrebuinţate şi anulate, ştampilele de la secţia de votare se depun spre arhivare la judecătoria la care este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află secţia de votare. (3) În cazul referendumului naţional, procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, însoţite de toate întâmpinările şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, sunt transmise prin mijloace electronice la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, prin grija reprezentanţelor diplomatice, în cel mult 24 de ore de la primirea acestora. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmată de către preşedintele sau locţiitorul biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, care consemnează şi ştampilează documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate în centralizarea rezultatului votării. (4) Procesul-verbal întocmit de birourile electorale judeţene, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv de biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, în cazul referendumurilor naţionale, însoţit de toate procesele-verbale ale secţiilor de votare din subordine, împreună cu copiile listelor electorale permanente, respectiv tabelele electorale utilizate, precum şi de contestaţiile nerezolvate, va fi înaintat la Biroul Electoral Central. (5) Biroul Electoral Central va înainta copiile listelor electorale permanente, respectiv tabelele electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare Autorităţii Electorale Permanente, care le va verifica în vederea depistării eventualelor voturi multiple, în termen de 60 de zile de la data referendumului. În situaţia în care Autoritatea Electorală Permanentă va constata existenţa unor persoane care şi-au exercitat votul de mai multe ori, va sesiza organele de urmărire penală în vederea aplicării prevederilor art. 387 din Codul penal.-------------Alin. (5) al art. 43^1 a fost modificat de pct. 1 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.-------------Art. 43^1 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 2 octombrie 2009. Articolul 44Rezultatele centralizate la nivel naţional de către Biroul Electoral Central, cuprinzând numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare răspuns de pe buletinul de vot şi numărul voturilor nule, se înaintează, cu paza militară, la Curtea Constituţională, în termen de 24 de ore de la încheierea centralizării. Articolul 45 (1) Curtea Constituţională prezintă Parlamentului un raport cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional şi confirma rezultatele acestuia. (2) Legea de revizuire a Constituţiei sau, după caz, măsura demiterii din funcţie a Preşedintelui României intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Curţii Constituţionale de confirmare a rezultatelor referendumului. (3) Curtea Constituţională publică rezultatul referendumului în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în presa. Articolul 46 (1) Prefectul va supraveghea organizarea şi desfăşurarea referendumului local, inclusiv respectarea termenelor pentru realizarea activităţilor prevăzute în prezenta lege. (2) În termen de 24 de ore de la primirea hotărârii consiliului local sau judeţean, prin care se stabileşte organizarea referendumului local, prefectul va informa Departamentul pentru Administraţie Publică Locală din cadrul Ministerului Funcţiei Publice. Articolul 47Ministerul Funcţiei Publice va informa Guvernul despre rezultatul referendumului local. Articolul 48Măsurile tehnico-organizatorice privitoare la referendumul naţional se stabilesc de Guvernul României în termen de 10 zile de la data la care a fost anunţat referendumul. Capitolul VContravenţii-------------Titlul capitolului V a fost modificat de pct. 2 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 49Constituie contravenţii, în măsura în care, potrivit legii, nu sunt infracţiuni, următoarele fapte: a) înscrierea, cu buna ştiinţa, a unei persoane în mai multe liste electorale ale localităţii de domiciliu; înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot; b) refuzul de a se conformă dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii din localul de vot şi în împrejurimi, potrivit dispoziţiilor art. 33 alin. (2) şi (3); c) refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot şi ştampila de votare persoanei înscrise în lista şi care prezintă act de identitate, precum şi înmânarea buletinului de vot unei persoane care nu prezintă acest act; d) părăsirea localului secţiei de votare înainte de stabilirea rezultatului referendumului şi de semnarea procesului-verbal de către membrii biroului electoral al secţiei de votare; e) absenta nejustificată a preşedintelui sau a membrilor birourilor electorale, stabiliţi potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora. f) tipărirea fără drept, în vederea utilizării în ziua referendumului, de buletine de vot.-------------Lit. f) a art. 49 a fost introdusă de pct. 3 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 50Contravenţiile prevăzute la art. 49 lit. a)-d) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, iar cele prevăzute la lit. e) şi f), cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.-------------Art. 50 a fost modificat de pct. 4 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 51 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 49 se face prin proces-verbal întocmit de: a) ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, pentru faptele prevăzute la lit. a)-c) şi f);-------------Lit. a) a alin. (1) al art. 51 a fost modificată de pct. 5 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. b) preşedintele biroului electoral de circumscripţie, pentru fapta prevăzută la lit. d); c) preşedintele biroului electoral, în cazul membrilor acestuia, precum şi preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul preşedinţilor birourilor electorale ierarhic inferioare. (2) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 49 lit. d) şi e), o data cu încheierea procesului-verbal agentul constatator va aplica şi amenda. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 49 le sunt aplicabile şi dispoziţiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. (4) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor prevăzute la art. 49 lit. a)-c) şi f) va fi înaintat judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia, care va aplica sancţiunea.-------------Alin. (4) al art. 51 a fost modificat de pct. 6 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 52Abrogat.-------------Art. 52 a fost abrogat de pct. 7 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 53Abrogat.-------------Art. 53 a fost abrogat de pct. 7 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 54Abrogat.-------------Art. 54 a fost abrogat de pct. 7 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 55Abrogat.-------------Art. 55 a fost abrogat de pct. 7 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 56Abrogat.-------------Art. 56 a fost abrogat de pct. 7 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 57Abrogat.-------------Art. 57 a fost abrogat de pct. 7 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 58Abrogat.-------------Art. 58 a fost abrogat de pct. 7 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 59Bunurile destinate, folosite sau rezultate din săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 49 lit. f) se confiscă.-------------Art. 59 a fost modificat de pct. 8 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 60Anexele nr. 1A, 1B şi 2-6 fac parte integrantă din prezenta lege. Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 61Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului se suporta după cum urmează: a) din bugetul de stat, pentru referendumul naţional; b) din bugetul comunei, oraşului sau judeţului, după caz, pentru referendumul organizat la nivel local. Articolul 62Prevederile cap. XII din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi ale cap. VI din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale se aplica în mod corespunzător, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel. Articolul 63 (1) Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe aceeaşi data se abroga Decretul-lege nr. 29/1990 privind instituirea referendumului naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 17 ianuarie 1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 145 din Constituţia României.

PREŞEDINTELE

CAMEREI DEPUTAŢILOR

ION DIACONESCU
Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 145 din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Anexa 1A                    ROMÂNIA                  BULETIN DE VOTpentru Referendumul naţional din data de ....... asupra .......                                                        ┌──────┐                                                        │ │                                                        │ DA │                                                        │ │                                                        └──────┘    Problema supusă referendumului ..........                                                        ┌──────┐                                                        │ │                                                        │ NU │                                                        │ │                                                        └──────┘ Anexa 1B                     ROMÂNIA                   BULETIN DE VOTpentru Referendumul local din data de ........ asupra .........                                                        ┌──────┐                                                        │ │                                                        │ DA │                                                        │ │                                                        └──────┘    Problema supusă referendumului ..........                                                        ┌──────┐                                                        │ │                                                        │ NU │                                                        │ │                                                        └──────┘ Anexa 2Judeţul*) ..........................Comuna (oraşul, municipiul, sectorulmunicipiului Bucureşti) ............Secţia de votare nr. ...............PROCES-VERBALprivind rezultatele referendumului naţional asupra ..........1. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum ...........................................2. Numărul participanţilor**) ........................................................................3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate ......................................4. Numărul de buletine de vot rămase neîntrebuinţate .................................................5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" .............................................6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" .............................................7. Numărul voturilor nule ............................................................................8. Numărul voturilor contestate ......................................................................9. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor primite ..................................................10. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor soluţionate .............................................11. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie ..........12. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor ...................Preşedintele Biroului electoral, Membri:......................................... ..............................(numele, prenumele, semnătura şi ştampila) (numele, prenumele şi semnătura)Data ....................--------*) Municipiul Bucureşti, în cazul în care secţia de votare face parte din acest municipiu.**) Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiţionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.-------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012, conform pct. 7 al art. I din acelaşi act normativ. Anexa 3Biroul electoral de circumscripţie...................................PROCES-VERBALprivind rezultatele referendumului naţional asupra ...............1. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum ............................................2. Numărul participanţilor*) ..........................................................................3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate .......................................4. Numărul de buletine de vot rămase neîntrebuinţate ..................................................5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" ..............................................6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" ..............................................7. Numărul voturilor nule .............................................................................8. Numărul voturilor contestate .......................................................................9. Numărul total al întâmpinărilor şi contestaţiilor ..................................................10. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor soluţionate de către birourile electorale ale secţiilor de votare ..................11. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor de către birourile electorale ale secţiilor de votare ...........................12. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie ...........13. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor de către biroul electoral de circumscripţie ............................Preşedintele Biroului electoral, Membri:......................................... ..............................(numele, prenumele, semnătura şi ştampila) (numele, prenumele şi semnătura)Data ....................---------*) Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiţionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.-------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012, conform pct. 7 al art. I din acelaşi act normativ. Anexa 4Biroul Electoral Central.........................PROCES-VERBALprivind rezultatele referendumului naţional asupra ...............1. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum .......................................2. Numărul participanţilor*) .....................................................................3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate ..................................4. Numărul de buletine de vot rămase neîntrebuinţate .............................................5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" .........................................6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" .........................................7. Numărul voturilor nule ........................................................................8. Numărul voturilor contestate ..................................................................9. Numărul total al întâmpinărilor şi contestaţiilor .............................................10. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor soluţionate de către birourile electorale de circumscripţie .......................................11. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor de către birourile electorale de circumscripţie ........................12. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor înaintate Biroului Electoral Central ................13. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor de către Biroul Electoral Central ......................................Preşedintele Biroului electoral, Membri:......................................... ..............................(numele, prenumele, semnătura şi ştampila) (numele, prenumele şi semnătura)Data ....................---------*) Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiţionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.-------------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012, conform pct. 7 al art. I din acelaşi act normativ. Anexa 5                                  Judeţul*) ................................                                  Comuna (oraşul, municipiul, sectorul muni-                                  cipiului Bucureşti) ......................                                  Secţia de votare nr. .....................                   PROCES - VERBALprivind rezultatele referendumului local asupra ....................  1. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum .................  2. Numărul participanţilor**) ..............................................  3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate ............  4. Numărul de buletine de vot rămase neîntrebuinţate .......................  5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" ...................  6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" ...................  7. Numărul voturilor nule ..................................................  8. Numărul voturilor contestate ............................................  9. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor primite ........................ 10. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor soluţionate .................... 11. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi     contestaţiilor .................      Preşedintele Biroului electoral, Membri:     ................................. ...........................  (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) (numele, prenumele şi semnătura)             Data .............................----------*) Municipiul Bucureşti, în cazul în care referendumul se organizează la nivelul acestuia.**) Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezulta din adiţionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7. Anexa 6                                   Judeţul*) ...............................                                   Comuna (oraşul, municipiul, sectorul muni-                                   cipiului Bucureşti) .....................                                   Circumscripţia ..........................                   PROCES - VERBALprivind rezultatele referendumului local asupra ..................  1. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum ..............  2. Numărul participanţilor**) ...........................................  3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate .........  4. Numărul de buletine de vot rămase neîntrebuinţate ....................  5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" ................  6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" ................  7. Numărul voturilor nule ...............................................  8. Numărul voturilor contestate .........................................  9. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor primite ..................... 10. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor soluţionate ................. 11. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi     contestaţiilor .......................   Preşedintele Biroului electoral, Membri:   ................................ ...............................  (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) (numele, prenumele şi semnătura)            Data .............................--------------*) Municipiul Bucureşti, în cazul în care referendumul se organizează la nivelul acestuia.**) Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezulta din adiţionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 87 din 5 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 28 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală
 • LEGE nr. 2 din 8 ianuarie 1998 privind prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane
 • LEGE nr. 108 din 27 iunie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1999 pentru ratificarea Acordului privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998, şi a Protocolului adiţional la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 22 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 1 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcţie a autostrăzilor din România
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 511 din 4 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/1999 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 12 iunie 2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 323 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
 • LEGE nr. 146 din 10 iulie 2008 pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, semnat la Prⁿ`62m la 27 mai 2005
 • LEGE-CADRU nr. 339 din 12 iulie 2004 privind descentralizarea
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 91 din 6 iunie 2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea naţională a României*)
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 143 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr. 1" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la "Grupul nr. 4" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 14 iulie 2005 privind completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 481 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Apollonia" din Iaşi
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 3 din 1 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii
 • LEGE nr. 173 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind serviciile aeriene şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei asupra cooperării dintre ţările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie 1998
 • LEGE nr. 26 din 27 februarie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, judeţul Sălaj
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 83 din 30 martie 2018 pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 59 din 30 aprilie 2014 pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Filipine, pe de altă parte, semnat la Phnom Penh la 11 iulie 2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 42 din 28 aprilie 1992 pentru aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1992 şi a unor măsuri de protecţie a fondului forestier
 • LEGE nr. 119 din 4 iulie 2012 privind aderarea Curţii Constituţionale a României la Conferinţa Mondială a Justiţiei Constituţionale, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (LEGE nr. 86/2006)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 11 mai 2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 60 din 12 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
 • LEGE nr. 44 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 30 decembrie 1997 privind stimularea investiţiilor directe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 29 iunie 2000 privind declararea municipiului Alba Iulia şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 80 din 23 decembrie 1991 privind decontarea prin compensare a plăţilor restante din economie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă
 • LEGE nr. 760 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrala
 • LEGE nr. 292 din 2 noiembrie 2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
 • LEGE nr. 165 din 22 iulie 2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore
 • LEGE nr. 181 din 2 decembrie 1999 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 123/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi industriei de apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 3 decembrie 2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021