Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 18 mai 2000 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 (*actualizată*)pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie(actualizată până la data de 21 aprilie 2003*)

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Prezenta lege instituie măsuri de prevenire, descoperire şi sancţionare a faptelor de corupţie şi se aplică următoarelor persoane: a) care exercită o funcţie publică, indiferent de modul în care au fost investite, în cadrul autorităţilor publice sau instituţiilor publice; b) care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcţie sau o însărcinare, în măsura în care participa la luarea deciziilor sau le pot influenţa, în cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale, unităţilor cooperatiste sau al altor agenţi economici; c) care exercită atribuţii de control, potrivit legii; d) care acorda asistenţa specializată unităţilor prevăzute la lit. a) şi b), în măsura în care participa la luarea deciziilor sau le pot influenţa; e) care, indiferent de calitatea lor, realizează, controlează sau acorda asistenţa specializată, în măsura în care participa la luarea deciziilor sau le pot influenţa, cu privire la: operaţiuni care antreneaza circulaţia de capital, operaţiuni de banca, de schimb valutar sau de credit, operaţiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare şi cele asimilate acestora, tranzacţii comerciale interne şi internaţionale; f) care deţin o funcţie de conducere într-un partid sau într-o formaţiune politica, într-un sindicat, într-o organizaţie patronala ori într-o asociaţie fără scop lucrativ sau fundaţie; g) alte persoane fizice decât cele prevăzute la lit. a)-f), în condiţiile prevăzute de lege. Capitolul II Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, în scopul prevenirii faptelor de corupţie Articolul 2Persoanele prevăzute la art. 1 sunt obligate sa îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea funcţiilor, atribuţiilor sau însărcinărilor încredinţate, cu respectarea stricta a legilor şi a normelor de conduita profesională, şi să asigure ocrotirea şi realizarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, fără să se folosească de funcţiile, atribuţiile ori însărcinările primite, pentru dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Articolul 3 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 lit. a), precum şi persoanele care deţin o funcţie de conducere, de la directori inclusiv, în sus, în cadrul regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, instituţiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare, Băncii Naţionale a României, băncilor la care statul este acţionar majoritar, au obligaţia să îşi declare averea în condiţiile prevăzute de Legea nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere. (2) Nedepunerea declaraţiei de avere de către persoanele prevăzute la alin. (1) atrage declanşarea din oficiu a procedurii de control al averii în condiţiile Legii nr. 115/1996. Articolul 4 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 lit. a) şi c) au obligaţia sa declare, în termen de 30 de zile de la primire, orice donaţie directa ori indirecta sau daruri manuale primite în legătură cu exercitarea funcţiilor sau atribuţiilor lor, cu excepţia celor care au o valoare simbolica. (2) Dispoziţiile Legii nr. 115/1996 referitoare la modalitatea depunerii declaraţiei de avere se aplică în mod corespunzător şi în cazul prevăzut la alin. (1). Capitolul III Infracţiuni Secţiunea 1 Categorii de infracţiuni Articolul 5 (1) În înţelesul prezentei legi, sunt infracţiuni de corupţie infracţiunile prevăzute la art. 254-257 din Codul penal, la art. 6^1 şi 8^2 din prezenta lege, precum şi infracţiunile prevăzute în legi speciale, ca modalităţi specifice ale infracţiunilor prevăzute la art. 254-257 din Codul penal, şi la art. 6^1 şi 8^2 din prezenta lege.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (2) În înţelesul prezentei legi, sunt infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie infracţiunile prevăzute la art. 10-13. (3) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi infracţiunilor menţionate la art. 17, care sunt în legătură directa cu infracţiunile de corupţie sau cu cele asimilate acestora. (4) Dispoziţiile prezentei legi sunt aplicabile şi infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene prevăzute la art. 18^1-18^5, prin sancţionarea cărora se asigura protecţia fondurilor şi a resurselor Comunităţilor Europene.-------------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Secţiunea a 2-a Infracţiuni de corupţie Articolul 6Infracţiunile de luare de mită - prevăzută la art. 254 din Codul penal, de dare de mită - prevăzută la art. 255 din Codul penal, de primire de foloase necuvenite prevăzută la art. 256 din Codul penal şi de trafic de influenţa prevăzută la art. 257 din Codul penal se pedepsesc potrivit acelor texte de lege. Articolul 6^1 (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influenţa sau lasă să se creadă ca are influenţa asupra unui funcţionar, pentru a-l determina să facă ori sa nu facă un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani. (2) Făptuitorul nu se pedepseşte dacă denunta autorităţii fapta mai înainte ca organul de urmărire sa fi fost sesizat pentru acea fapta. (3) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul infracţiunii prevăzute la alin. (1) se confisca, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. (4) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazul prevăzut la alin. (2).-------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Articolul 7 (1) Fapta de luare de mită, prevăzută la art. 254 din Codul penal, dacă a fost săvârşită de o persoană care, potrivit legii, are atribuţii de constatare sau de sancţionare a contravenţiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracţiunilor, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la art. 254 alin. 2 din Codul penal privind săvârşirea infracţiunii de către un funcţionar cu atribuţii de control. (2) Fapta de dare de mită săvârşită faţă de una dintre persoanele prevăzute la alin. (1) sau faţă de un funcţionar cu atribuţii de control se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la art. 255 din Codul penal, al carei maxim se majorează cu 2 ani. (3) Dacă infracţiunile prevăzute la art. 256 şi 257 din Codul penal, precum şi infracţiunile prevăzute la art. 6^1 şi 8^2 din prezenta lege au fost săvârşite de una dintre persoanele menţionate la alin. (1) şi (2), maximul special al pedepsei se majorează cu 2 ani.-------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Articolul 8Constituie infracţiunile prevăzute la art. 254-257 din Codul penal, art. 6^1 şi 8^2 din prezenta lege şi faptele incriminate în aceste texte săvârşite de manageri, directori, administratori, cenzori sau alte persoane cu atribuţii de control la societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, regiile autonome şi la orice alţi agenţi economici.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Articolul 8^1Prevederile art. 254-257 din Codul penal şi ale art. 6^1 şi 8^2 din prezenta lege se aplică în mod corespunzător şi următoarelor persoane: a) funcţionarilor sau persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atribuţii similare în cadrul unei organizaţii publice internaţionale la care România este parte; b) membrilor adunărilor parlamentare ale organizaţiilor internaţionale la care România este parte; c) funcţionarilor sau persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atribuţii similare în cadrul Comunităţilor Europene; d) persoanelor care exercită funcţii judiciare în cadrul instanţelor internaţionale a căror competenţa este acceptată de România, precum şi funcţionarilor de la grefele acestor instanţe; e) funcţionarilor unui stat străin; f) membrilor adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat străin.-------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Articolul 8^2Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui funcţionar al unui stat străin ori al unei organizaţii publice internaţionale, pentru a îndeplini sau a nu îndeplini un act privitor la îndatoririle sale de serviciu, în scopul obţinerii unui folos necuvenit în cadrul operaţiunilor economice internaţionale, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 7 ani.-------------Art. 8^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Articolul 9În cazul infracţiunilor prevăzute în prezenta secţiune, dacă sunt săvârşite în interesul unei organizaţii, asociaţii sau grupări criminale ori al unuia dintre membrii acesteia sau pentru a influenţa negocierile tranzacţiilor comerciale internaţionale ori schimburile sau investiţiile internaţionale, maximul pedepsei prevăzute de lege pentru aceste infracţiuni se majorează cu 5 ani. Secţiunea a 3-a Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie Articolul 10Sunt pedepsite cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite: a) stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală, a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare sau cu ocazia unei tranzacţii comerciale, ori a bunurilor aparţinând autorităţilor publice sau instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare sau de gestionare; b) acordarea de credite sau de subvenţii cu încălcarea legii sau a normelor de creditare, neurmarirea, conform legii sau normelor de creditare, a destinaţiilor contractate ale creditelor sau subvenţiilor ori neurmarirea creditelor restante; c) utilizarea creditelor sau a subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate. Articolul 11 (1) Fapta persoanei care, în virtutea funcţiei, a atributiei ori a însărcinării primite, are sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichidă un agent economic privat, de a îndeplini pentru acesta vreo însărcinare, de a intermedia sau de a înlesni efectuarea unor operaţiuni comerciale sau financiare de către agentul economic privat ori de a participa cu capital la un asemenea agent economic, dacă fapta este de natura a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârşită într-un interval de 5 ani de la încetarea funcţiei, atributiei ori însărcinării, aceasta se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. Articolul 12Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: a) efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atributia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atributiei sau însărcinării sale; b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii. Articolul 13Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Articolul 13^1Infracţiunea de santaj, prevăzută la art. 194 din Codul penal, în care este implicata o persoană dintre cele prevăzute la art. 1, se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 12 ani.-------------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Articolul 14Dacă faptele prevăzute la art. 12 şi 13 sunt săvârşite în condiţiile art. 9, maximul pedepsei prevăzute de lege se majorează cu 3 ani. Articolul 15Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezenta secţiune se pedepseşte. Articolul 16Dacă faptele prevăzute în prezenta secţiune constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infracţiuni mai grave, acestea se pedepsesc în condiţiile şi cu sancţiunile stabilite în aceste legi. Secţiunea a 4-a Infracţiuni în legătură directa cu infracţiunile de corupţie Articolul 17În înţelesul prezentei legi, următoarele infracţiuni sunt în legătură directa cu infracţiunile de corupţie sau cu infracţiunile asimilate acestora, prevăzute la art. 10-13: a) tăinuirea bunurilor provenite din săvârşirea unei infracţiuni prevăzute în secţiunile a 2-a şi a 3-a, precum şi favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infracţiune; b) asocierea în vederea săvârşirii unei infracţiuni prevăzute în secţiunile a 2-a şi a 3-a sau la lit. a) din prezentul articol; c) falsul şi uzul de fals săvârşite în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infracţiunile prevăzute în secţiunile a 2-a şi a 3-a sau săvârşite în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracţiune; d) abuzul în serviciu contra intereselor publice, săvârşit în realizarea scopului urmărit printr-o infracţiune prevăzută în secţiunile a 2-a şi a 3-a;d^1) şantajul, săvârşit în legătură cu infracţiunile prevăzute în secţiunile a 2-a şi a 3-a;-------------Lit. d^1) a art. 17 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. e) infracţiunile de spalare a banilor, prevăzute în Legea nr. 656/2002pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din săvârşirea unei infracţiuni prevăzute în secţiunile a 2-a şi a 3-a;-------------Lit. e) a art. 17 a fost modificată de pct. 10 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. f) contrabanda cu bunuri provenite din săvârşirea unei infracţiuni prevăzute în secţiunile a 2-a şi a 3-a sau săvârşită în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracţiune; g) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 87/1994pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, săvârşite în legătură cu infracţiunile prevăzute în secţiunile a 2-a şi a 3-a;-------------Lit. g) a art. 17 a fost modificată de pct. 11 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. h) infracţiunea de bancruta frauduloasă şi celelalte infracţiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşite în legătură cu infracţiunile prevăzute în secţiunile a 2-a şi a 3-a; i) traficul de droguri, traficul de substanţe toxice şi nerespectarea regimului armelor de foc şi al muniţiilor, săvârşite în legătură cu o infracţiune prevăzută în secţiunile a 2-a şi a 3-a;-------------Lit. i) a art. 17 a fost modificată de pct. 12 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. j) infracţiunile de trafic de persoane, prevăzute în Legea nr. 678/2001privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, săvârşite în legătură cu o infracţiune prevăzută în secţiunile a 2-a şi a 3-a;-------------Lit. j) a art. 17 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. k) infracţiunea prevăzută în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 159/2001pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002, săvârşită în legătură cu o infracţiune prevăzută în secţiunile a 2-a şi a 3-a.-------------Lit. k) a art. 17 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Articolul 18 (1) Infracţiunile prevăzute la art. 17 lit. a)-d^1) se sancţionează cu pedepsele prevăzute în Codul penal pentru aceste infracţiuni, al căror maxim se majorează cu 2 ani.-------------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (2) Infracţiunile prevăzute la art. 17 lit. e) se sancţionează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 656/2002pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, al căror maxim se majorează cu 3 ani.-------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (3) Infracţiunile prevăzute la art. 17 lit. f) se sancţionează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, al căror maxim se majorează, în cazul contrabandei simple, cu 3 ani, iar în cazul contrabandei calificate, cu 5 ani. (4) Infracţiunile prevăzute la art. 17 lit. g) se sancţionează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 87/1994pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, al căror maxim se majorează cu 2 ani.-------------Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 15 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (5) Infracţiunile prevăzute la art. 17 lit. h) se sancţionează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, al căror maxim se majorează cu 2 ani. (6) Infracţiunile prevăzute la art. 17 lit. i) privind traficul de droguri se sancţionează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 143/2000privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, al căror maxim se majorează cu 2 ani, infracţiunea privind traficul de substanţe toxice se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la art. 312 din Codul penal, al carei maxim se majorează cu 2 ani, iar infracţiunea de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor se sancţionează cu pedepsele prevăzute la art. 279 din Codul penal al căror maxim se majorează cu 2 ani.-------------Alin. (6) al art. 18 a fost modificat de pct. 16 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (7) Infracţiunile prevăzute la art. 17 lit. j) privind traficul de persoane se sancţionează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 678/2001privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, al căror maxim se majorează cu 2 ani.-------------Alin. (7) al art. 18 a fost introdus de pct. 17 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (8) Infracţiunea prevăzută la art. 17 lit. k) se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 159/2001pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002, al carei maxim se majorează cu 2 ani.-------------Alin. (8) al art. 18 a fost introdus de pct. 17 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Secţiunea 4^1 Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene-------------Secţiunea a 4^1-a din Cap. III a fost introdusă de pct. 18 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Articolul 18^1 (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează omisiunea de a furniza, cu ştiinţa, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri. (3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.-------------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Articolul 18^2 (1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a produs consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. (3) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos legal obţinut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la alin. (1).-------------Art. 18^2 a fost introdus de pct. 18 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Articolul 18^3 (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează omisiunea de a furniza, cu ştiinţa, datele cerute potrivit legii, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor. (3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.-------------Art. 18^3 a fost introdus de pct. 18 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Articolul 18^4Tentativa infracţiunilor prevăzute la art. 18^1-18^3 se pedepseşte.-------------Art. 18^4 a fost introdus de pct. 18 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Articolul 18^5Încălcarea din culpa, de către director, administrator sau persoana cu atribuţii de decizie sau de control în cadrul unui agent economic, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă a avut ca rezultat săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 18^1-18^3 sau săvârşirea unei infracţiuni de corupţie ori de spalare a banilor în legătură cu fondurile Comunităţilor Europene, de către o persoană care se afla în subordinea sa şi care a acţionat în numele acelui agent economic, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.-------------Art. 18^5 a fost introdus de pct. 18 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Secţiunea a 5-a Dispoziţii comune Articolul 19În cazul săvârşirii infracţiunilor la care se referă prezentul capitol, banii, valorile sau orice alte bunuri care au fost date pentru a determina săvârşirea infracţiunii sau pentru a rasplati pe infractor ori cele dobândite prin săvârşirea infracţiunii, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia, se confisca, iar dacă bunurile nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. Articolul 20În cazul în care s-a săvârşit o infracţiune dintre cele prevăzute în prezentul capitol, luarea măsurilor asiguratorii este obligatorie. Capitolul IV Dispoziţii procedurale Secţiunea 1 Dispoziţii generale Articolul 21 (1) Infracţiunile prevăzute de prezenta lege ca infracţiuni de corupţie sau ca infracţiuni asimilate acestora ori ca infracţiuni în legătură directa cu infracţiunile de corupţie, dacă sunt flagrante, se urmăresc şi se judeca potrivit dispoziţiilor art. 465 şi art. 467-479 din Codul de procedură penală. (2) Dacă infracţiunile prevăzute la alin. (1) nu sunt flagrante, urmărirea penală şi judecata se efectuează potrivit procedurii de drept comun. Articolul 22În cazul infracţiunilor prevăzute în prezenta lege, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror.-------------Art. 22 a fost modificat de pct. 19 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Secţiunea a 2-a Dispoziţii speciale privind descoperirea şi urmărirea infracţiunilor Articolul 23 (1) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate sa înştiinţeze organul de urmărire penală sau, după caz, organul de constatare a săvârşirii infracţiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii ca s-a efectuat o operaţiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală, potrivit prezentei legi. (2) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate, în cursul efectuării actului de control, sa procedeze la asigurarea şi conservarea urmelor infracţiunii, a corpurilor delicte şi a oricăror mijloace de proba ce pot servi organelor de urmărire penală. Articolul 24Persoanele prevăzute la art. 1 lit. e), care cunosc operaţiuni ce antreneaza circulaţia de capitaluri sau alte activităţi, prevăzute la art. 1, privind sume de bani, bunuri sau alte valori ce se presupune ca provin din infracţiuni de corupţie sau asimilate acestora ori din infracţiuni ce au legătură cu acestea, au obligaţia sa sesizeze organele de urmărire penală sau, după caz, organele de constatare a săvârşirii infracţiunii ori organele de control, abilitate de lege. Articolul 25 (1) Îndeplinirea cu buna-credinţa a obligaţiilor prevăzute la art. 23 şi 24 nu constituie o încălcare a secretului profesional sau bancar şi nu atrage răspunderea penală, civilă sau disciplinară. (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se aplică chiar dacă cercetarea sau judecarea faptelor semnalate a condus la neinceperea sau încetarea urmăririi penale ori la achitare.-------------Alin. (3) al art. 25 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (4) Neîndeplinirea cu rea-credinţa a obligaţiilor prevăzute la art. 23 şi 24 constituie infracţiuni şi se pedepsesc potrivit art. 262 din Codul penal. Articolul 26Secretul bancar şi cel profesional, cu excepţia secretului profesional al avocatului exercitat în condiţiile legii, nu sunt opozabile procurorului, după începerea urmăririi penale, şi nici instanţei de judecată. Datele şi informaţiile solicitate de procuror sau de instanţa de judecată se comunică la cererea scrisă a procurorului, în cursul urmăririi penale, sau a instanţei, în cursul judecaţii.-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 21 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Articolul 27 (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute în prezenta lege, în scopul strangerii de probe sau al identificarii făptuitorului, procurorul poate să autorizeze motivat, pe o durată de cel mult 30 de zile: a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora; b) punerea sub supraveghere sau interceptarea comunicaţiilor; c) accesul la sisteme informationale; d) comunicarea de înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile. (2) Pentru motive temeinice autorizarea prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită, în aceleaşi condiţii, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile. Durata maxima a măsurilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) autorizate este de 4 luni. (3) În cursul judecaţii, instanţa poate dispune prelungirea măsurilor prevăzute la alin. (1), prin încheiere motivată. (4) Dispoziţiile art. 91^1-91^5 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.-------------Art. 27 a fost modificat de pct. 22 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Articolul 29 (1) Pentru judecarea în prima instanţa a infracţiunilor prevăzute în prezenta lege, se constituie complete specializate. (2) La judecătorii, tribunale şi curţile de apel, completele specializate sunt formate din 2 judecători.-------------Art. 29 a fost modificat de pct. 23 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Secţiunea a 3-a Dispoziţii comune Articolul 30Hotărârea judecătorească definitivă de condamnare sau de achitare se poate publică în ziarele centrale sau, după caz, locale, menţionate în hotărâre. Articolul 31 (1) Prevederile prezentei legi se completează, în ceea ce priveşte urmărirea şi judecata, cu dispoziţiile Codului de procedura penală. (2) Dispoziţiile Legii nr. 92/1992pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al Romanei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi prezentei legi, în măsura în care aceasta nu prevede altfel.-------------Alin. (2) al art. 31 a fost introdus de pct. 24 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Capitolul V Dispoziţii finale Articolul 33Orice prevedere contrară prezentei legi se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 12 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORION DIACONESCUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate
 • LEGE nr. 315 din 17 decembrie 2018 pentru modificarea art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 101 din 8 iulie 2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
 • LEGE nr. 216 din 21 iulie 2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
 • LEGE nr. 136 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 112 din 28 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 272 din 19 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 182 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 57 din 13 martie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006, şi privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultura, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 17 martie 1936
 • LEGE nr. 338 din 29 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
 • LEGE nr. 26 din 19 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 20 din 8 aprilie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 222 din 22 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparaţie, de reglare şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere
 • LEGE nr. 61 din 30 octombrie 1974 cu privire la desfăşurarea activităţilor în domeniul nuclear din Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 98 din 10 noiembrie 1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică
 • LEGE nr. 118 din 5 iunie 1998 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Populara Chineza privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 1 iulie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 18 iunie 2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 30 noiembrie 2011 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, în valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Luxemburg la 30 iunie 2011, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie 2011
 • LEGE nr. 237 din 5 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 5 noiembrie 1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 5 iulie 2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea şi prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012
 • LEGE Nr. 51 din 21 iunie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 122 din 6 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 159 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 160 din 2 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 5 din 7 martie 1996 pentru ratificarea Convenţiei privind concilierea şi arbitrajul în cadrul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, semnată la Stockholm la 15 decembrie 1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 30 iunie 1999 pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 167 din 11 februarie 1864 pentru infiintiarea unui consiliu de statu
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 757 din 27 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2001 pentru modificarea alin. 1 al art. 7 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • LEGE nr. 54 din 24 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare
 • LEGE nr. 233 din 24 noiembrie 2016 privind parteneriatul public-privat
 • LEGE nr. 153 din 6 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 239/2000 pentru aprobarea afilierii României la unele organizaţii sportive internaţionale şi a plăţii cotizaţiilor anuale
 • LEGE nr. 139 din 13 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 126 din 2 octombrie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021