Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 2 august 2000 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 (*actualizată*)privind publicitatea(actualizată până la data de 2 februarie 2003*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 2 august 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 2 februarie 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 283 din 15 mai 2002; ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege are drept scop protecţia consumatorilor de produse şi servicii, protecţia persoanelor care desfăşoară o activitate de producţie, de comerţ, prestează un serviciu sau practica o meserie ori o profesie, precum şi protecţia interesului public general împotriva publicităţii inselatoare, a consecinţelor negative ale publicităţii şi stabileşte condiţiile în care este permisă publicitatea comparativa. Articolul 2Dispoziţiile prezentei legi se aplică conţinutului materialelor publicitare şi mesajelor publicitare transmise de acestea, oricare ar fi mijlocul de comunicare ce face posibil transferul informatiei. Articolul 3Publicitatea difuzată în cadrul programelor de radiodifuziune şi televiziune, transmise pe cale radioelectrica sau prin cablu ori printr-un alt sistem tehnic asimilat acestuia, se supune prevederilor privind publicitatea în domeniul audiovizualului din Legea audiovizualului nr. 48/1992*), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederilor prezentei legi.-------------*) Legea nr. 48/1992 a fost abrogată de LEGEA nr. 504 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 22 iulie 2002. Articolul 4În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: a) publicitate - orice formă de prezentare a unei activităţi comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste, având ca scop promovarea vânzării de bunuri şi servicii, de drepturi şi obligaţii; b) publicitate inselatoare - orice publicitate care, în orice fel, inclusiv prin modul de prezentare, induce sau poate induce în eroare orice persoană căreia îi este adresată sau care ia contact cu aceasta şi îi poate afecta comportamentul economic, lezandu-i interesul de consumator, sau care poate leza interesele unui concurent; c) publicitate comparativa - orice publicitate care identifica explicit sau implicit un concurent sau bunurile ori serviciile oferite de acesta; d) publicitate subliminala - orice publicitate care utilizează stimuli prea slabi pentru a fi perceputi în mod constient, dar care pot influenţa comportamentul economic al unei persoane; e) persoana - orice persoană fizica sau juridică; f) minor - orice persoană fizica în vârsta de până la 18 ani; g) autoreglementare - orice activitate, cu caracter voluntar, de elaborare a unor reguli de buna practica în domeniul publicităţii şi de control al respectării acestora de către reprezentanţi ai persoanelor implicate în aceasta activitate, inclusiv ai agenţiilor de publicitate şi media, în condiţiile legii. Articolul 5Publicitatea trebuie să fie decenta, corecta şi să fie elaborata în spiritul responsabilităţii sociale. Articolul 6Se interzice publicitatea care: a) este inselatoare; b) este subliminala; c) prejudiciază respectul pentru demnitatea umană şi morala publică; d) include discriminări bazate pe rasa, sex, limba, origine, origine socială, identitate etnică sau naţionalitate; e) atentează la convingerile religioase sau politice; f) aduce prejudicii imaginii, onoarei, demnităţii şi vieţii particulare a persoanelor; g) exploatează superstitiile, credulitatea sau frica persoanelor; h) prejudiciază securitatea persoanelor sau incita la violenta; i) încurajează un comportament care prejudiciază mediul înconjurător; j) favorizează comercializarea unor bunuri sau servicii care sunt produse ori distribuite contrar prevederilor legale. Capitolul II Publicitate inselatoare şi publicitate comparativa Articolul 7Pentru determinarea caracterului inselator al publicităţii se vor lua în considerare toate caracteristicile acesteia şi, în mod deosebit, elementele componente referitoare la: a) caracteristicile bunurilor şi serviciilor, cum sunt: disponibilitatea, natura, modul de execuţie şi de ambalare, compoziţia, metoda şi data fabricaţiei sau a aprovizionării, măsura în care acestea corespund scopului destinat, destinaţia, cantitatea, parametrii tehnico-funcţionali, producătorul, originea geografică sau comercială ori rezultatele testelor şi încercărilor asupra bunurilor sau serviciilor, precum şi rezultatele care se aşteaptă de la acestea; b) preţul sau modul de calcul al preţului, precum şi condiţiile în care sunt distribuite produsele sau sunt prestate serviciile; c) condiţiile economice şi juridice de achiziţionare sau de prestare a serviciilor; d) natura serviciilor ce urmează a fi asigurate după vânzarea produselor sau prestarea serviciilor; e) natura, atribuţiile şi drepturile celui care îşi face publicitate, cum ar fi: identitatea, capitalul social, calificarea, dreptul de proprietate industriala, premii şi distincţii primite; f) omiterea unor informaţii esenţiale cu privire la identificarea şi caracterizarea bunurilor sau serviciilor, cu scopul de a induce în eroare persoanele cărora le sunt adresate. Articolul 8Publicitatea comparativa este interzisă dacă: a) comparaţia este inselatoare, potrivit prevederilor art. 4 lit. b) şi ale art. 7; b) se compara bunuri sau servicii având scopuri sau destinaţii diferite; c) nu se compara, în mod obiectiv, una sau mai multe caracteristici esenţiale, relevante, verificabile şi reprezentative - între care poate fi inclus şi preţul - ale unor bunuri sau servicii; d) se creează confuzie pe piaţa între cel care îşi face publicitate şi un concurent sau între mărcile de comerţ, denumirile comerciale sau alte semne distinctive, bunuri sau servicii ale celui care îşi face publicitate şi cele aparţinând unui concurent; e) se discrediteaza sau se denigreaza mărcile de comerţ, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii, activităţi sau circumstanţe ale unui concurent;--------------Lit. e) a art. 8 a fost modificată de articolul unic din ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. f) nu se compara, în fiecare caz, produse cu aceeaşi indicaţie, în cazul produselor care au indicaţie geografică; g) se profita în mod incorect de renumele unei mărci de comerţ, de denumirea comercială sau de alte semne distinctive ale unui concurent ori de indicaţia geografică a unui produs al unui concurent; h) se prezintă bunuri sau servicii drept imitatii sau replici ale unor bunuri sau servicii purtând o marca de comerţ sau o denumire comercială protejata; i) se încalcă orice alte prevederi ale Legii concurentei nr. 21/1996. Articolul 9Comparatiile care se referă la o ofertă specială trebuie să indice, în mod clar şi neechivoc, data la care încetează oferta sau, dacă este cazul, faptul ca oferta specială se referă la stocul de bunuri sau de servicii disponibil, iar dacă oferta specială nu a început încă, data de începere a perioadei în care se aplică preţul special sau alte condiţii specifice. Capitolul III Dispoziţii speciale privind publicitatea anumitor produse Articolul 10Se interzice publicitatea explicita pentru produsele din tutun: a) difuzată în cadrul programelor de radiodifuziune şi televiziune; b) pe prima şi pe ultima coperta sau pagina din materialele tipărite în presa scrisă;-----------Lit. b) a art. 10 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 283 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 31 mai 2002. c) pe biletele de călătorie pentru transportul public. Articolul 10^1Se interzice publicitatea explicita pentru băuturile alcoolice: a) pe prima şi pe ultima coperta sau pagina din materialele tipărite în presa scrisă; b) pe biletele de călătorie pentru transportul public.-----------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 283 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 31 mai 2002. Articolul 11Se interzice publicitatea pentru băuturile alcoolice şi pentru produsele din tutun în incinta unităţilor de învăţământ şi a unităţilor de asistenţa medicală sau la o distanta mai mica de 200 metri de intrarea acestora, masurata pe drum public. Articolul 12Publicitatea pentru băuturi alcoolice şi pentru produsele din tutun nu este permisă în publicaţii destinate în principal minorilor, în sălile de spectacole înainte, în timpul şi după spectacolele destinate minorilor. Articolul 13 (1) Publicitatea pentru băuturile alcoolice şi pentru produsele din tutun nu este permisă nici în condiţiile în care: a) se adresează minorilor; b) înfăţişează minori consumând aceste produse; c) sugereaza ca băuturile alcoolice sau produsele din tutun sunt dotate cu proprietăţi terapeutice sau ca au un efect stimulativ, sedativ ori ca pot rezolva probleme personale; d) da o imagine negativa despre abstinenta; e) evidenţiază conţinutul în alcool al băuturilor alcoolice, în scopul stimulării consumului, sau face legătura între alcool şi conducerea unui vehicul; f) nu conţine inscripţii-avertisment, în limba română, pentru produsele din tutun. (2) Textul avertismentului şi dimensiunile acestuia vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 14Se interzice publicitatea substanţelor stupefiante şi psihotrope. Articolul 15Se interzice publicitatea, în alte locuri decât cele de comercializare, pentru orice tip de arme, muniţii, explozivi, metode şi mijloace pirotehnice, cu excepţia armelor destinate vânătorii sau sportului şi a celor de panoplie. Articolul 16Pentru produsele şi serviciile destinate minorilor este interzisă publicitatea care: a) conţine elemente ce dauneaza acestora din punct de vedere fizic, moral, intelectual sau psihic; b) încurajează în mod indirect copiii sa cumpere produse sau servicii, profitând de lipsa de experienţa sau de credulitatea lor; c) afectează relaţiile speciale care exista între minori, pe de o parte, şi părinţi sau cadre didactice, pe de altă parte; d) prezintă, în mod nejustificat, minori în situaţii periculoase. Articolul 17Publicitatea este permisă numai pentru produsele medicamentoase care se eliberează fără prescripţie medicală, pentru care materialele publicitare vor fi aprobate de Agenţia Naţionala a Medicamentului. Capitolul IV Sancţiuni Articolul 18Autorul, realizatorul de publicitate şi reprezentantul legal al mijlocului de difuzare răspund solidar cu persoana care îşi face publicitate, în cazul încălcării prevederilor prezentei legi, cu excepţia încălcării dispoziţiilor cuprinse în art. 6 lit. a) şi în art. 8, când răspunderea revine numai persoanei care îşi face publicitate. Articolul 19Dacă persoana care îşi face publicitate nu are sediul în România sau dacă nu poate fi identificata, răspunderea revine, după caz, reprezentantului sau legal în România, autorului, realizatorului de publicitate sau reprezentantului legal al mijlocului de difuzare. Articolul 20 (1) Persoana care îşi face publicitate trebuie să fie în măsura sa probeze exactitatea afirmaţiilor, indicaţiilor sau prezentarilor din anunţul publicitar şi este obligată, la solicitarea reprezentanţilor instituţiilor şi autorităţilor prevăzute la art. 24, sa furnizeze documentele care să probeze exactitatea acestora. (2) În cazul în care documentele nu sunt furnizate în termen de maximum 7 zile de la solicitare sau dacă sunt considerate insuficiente, afirmatiile din anunţul publicitar în cauza vor fi considerate inexacte. Articolul 21Prezenta lege nu exclude autocontrolul publicităţii de către organizaţiile profesionale cu rol de autoreglementare în domeniul publicităţii şi nici dreptul persoanelor de a se adresa direct acestor organizaţii. Articolul 22Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz. Articolul 23 (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) încălcarea prevederilor art. 15-17, cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei; b) încălcarea prevederilor art. 6, 8, 9 şi ale art. 10-14, cu amendă de la 15.000.000 lei la 40.000.000 lei. (2) Sancţiunile se pot aplica şi persoanelor juridice. Articolul 24 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 23 se constata şi se sancţionează la sesizarea persoanelor prejudiciate ori a asociaţiilor de consumatori sau din oficiu, de către: a) reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul încălcării prevederilor art. 6 lit. a), h) şi j), ale art. 8 lit. a), b) şi c), ale art. 9, ale art. 10 lit. b) şi ale art. 13 lit. a) şi b); b) reprezentanţii împuterniciţi ai administraţiei publice locale, pentru încălcarea prevederilor art. 6 lit. c), d), e), f), g) şi i), ale art. 10 lit. c), ale art. 11, ale art. 13 lit. f) şi ale art. 15; c) reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului Concurentei, pentru încălcarea prevederilor art. 8 lit. d), e), f), g), h) şi i); d) reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Sănătăţii, pentru încălcarea prevederilor art. 13 lit. c), d), e) şi f) şi ale art. 14, 16 şi 17; e) reprezentanţii împuterniciţi ai Consiliului Naţional al Audiovizualului, pentru încălcarea prevederilor art. 6 şi 8, în cazul publicităţii difuzate în cadrul programelor audiovizuale, şi ale art. 10 lit. a). (2) Organele abilitate să constate şi sa sanctioneze contravenţiile pot solicita organizaţiilor profesionale cu rol de autoreglementare prevăzute la art. 21 formularea unui punct de vedere de specialitate. Articolul 25Instituţiile şi autorităţile prevăzute la art. 24 pot dispune, o dată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale, următoarele măsuri, după caz: a) interzicerea publicităţii, în cazul în care a fost difuzată sau urmează să fie difuzată; b) încetarea publicităţii până la data corectării ei; c) publicarea deciziei autorităţii publice, în totalitate sau parţial, şi stabilirea modului în care urmează să se realizeze; d) publicarea pe cheltuiala contravenientului a unuia sau mai multor anunţuri rectificative, cu fixarea conţinutului şi a modului de difuzare. Articolul 26Contravenţiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile şi dispoziţiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27 din respectiva lege, precum şi cele ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale.--------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată de ORDONANŢA nr. 2 din 12 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001. Capitolul V Dispoziţii finale Articolul 27Guvernul, la propunerea organelor sale de specialitate, va aproba, în baza prezentei legi, reglementări specifice privind publicitatea, cu excepţia celei din cadrul programelor audiovizuale. Articolul 28 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga orice dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREAAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU-----

Noutăți

 • LEGE nr. 242 din 17 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/1998 privind regimul premiilor anuale sau al altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, pentru activitatea anului 1998
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 14 din 11 ianuarie 1999 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea şi întreţinerea sistemelor hidroenergetice şi de navigaţie Porţile de Fier I şi Porţile de Fier II, semnată la Drobeta-Turnu Severin la 16 mai 1998
 • LEGE nr. 60 din 1 aprilie 2009 pentru completarea art. 31 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 30 martie 2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 217 din 24 noiembrie 2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 81 din 17 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
 • LEGE nr. 189 din 30 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 38 din 9 martie 2010 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 30 iunie 1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistenţa tehnică destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 125 din 5 mai 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 118 din 31 mai 2016 pentru completarea art. 31 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 45 din 30 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1995 pentru modificarea unor prevederi ale Legii nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale
 • LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 124 din 22 iunie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 8 din 5 februarie 1992 pentru ratificarea Acordului comercial şi de plăti dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pe perioada 1991 - 1993
 • LEGE nr. 517 din 28 noiembrie 2003 privind conferirea decoraţiilor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 159 din 22 iunie 2015 privind declararea satului Bicaci, aparţinând comunei Gepiu, judeţul Bihor, localitate-martir a luptei anticomuniste
 • LEGE Nr. 65 din 3 iulie 1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 236 din 9 decembrie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene de asistenţa judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană de asistenţa judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978
 • LEGE nr. 44 din 30 iunie 1993 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Polona, semnată la Bucureşti la 25 ianuarie 1993
 • LEGE nr. 200 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
 • LEGE nr. 12 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • LEGE nr. 197 din 22 octombrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată
 • LEGE nr. 162 din 7 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 5-a, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 (*republicată*) serviciului de salubrizare a localităţilor *)
 • LEGE nr. 287 din 11 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 128 din 29 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 192 din 12 decembrie 2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 210 din 19 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 235/2000 pentru completarea art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 27 din 5 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2008 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 28 din 15 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001 (*republicata*) privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 21 decembrie 2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse agroalimentare
 • LEGE nr. 237 din 19 octombrie 2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
 • LEGE nr. 548 din 29 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 4.287 din 26 octombrie 1921 privind actele referitoare la bunurile de orice natura din tinuturile alipite Regatului României prin hotărîrea Adunării Naţionale dela Alba Iulia din 1 Decemvrie 1918
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 4 august 2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGE nr. 43 din 1937*) pentru ratificarea a 3 Convenţii internaţionale, relative la vase de navigaţie
 • LEGE nr. 8 din 8 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1998 pentru ratificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori modificând Acordul sub forma de schimb de scrisori dintre România şi Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 7 aprilie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 15 februarie 2001 privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare pe anul 2001 prin garantarea unui credit pentru Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021