Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 18 octombrie 2000 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998 (**republicată**)(*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe(actualizată până la data de 22 noiembrie 2004*)

----------------*) Textul republicat al legii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 18 octombrie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 22 noiembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001; LEGEA nr. 366 din 7 iunie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 10 noiembrie 2004.**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 138/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 28 iulie 2000.Legea nr. 1/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1998. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Serviciul de Informaţii Externe este organul de stat specializat în domeniul informaţiilor externe privind siguranţa naţionala şi apărarea României şi a intereselor sale. Articolul 2 (1) Serviciul de Informaţii Externe face parte din sistemul naţional de apărare. Activitatea sa este organizată şi coordonata de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii. (2) Anual sau ori de câte ori se impune directorul Serviciului de Informaţii Externe prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Tarii rapoarte referitoare la modul de îndeplinire de către Serviciul de Informaţii Externe a atribuţiilor ce îi revin. Articolul 3 (1) Controlul asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe este exercitat de Parlamentul României, cu respectarea secretului asupra mijloacelor şi surselor de informare. În acest scop se constituie o comisie specială formată din trei deputaţi şi doi senatori, aleşi din cadrul comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala ale celor două Camere. (2) Controlul parlamentar are ca obiectiv verificarea concordanţei activităţii Serviciului de Informaţii Externe cu Constituţia României şi cu politica statului român. Organizarea, funcţionarea şi modalităţile de exercitare a controlului se stabilesc printr-o hotărâre comuna a celor două Camere. Articolul 4 (1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, precum şi pentru asigurarea unei politici unitare şi coerente a comunităţii informative în plan extern Serviciul de Informaţii Externe conlucreaza cu ministere, instituţii publice şi alte persoane juridice stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii. (2) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii Serviciul de Informaţii Externe poate stabili relaţii cu organisme similare din străinătate. Capitolul II Organizarea şi conducerea Serviciului de Informaţii Externe Articolul 5 (1) Serviciul de Informaţii Externe se organizează şi funcţionează ca autoritate administrativă autonomă. (2) Structura organizatorică, efectivele în timp de pace şi la mobilizare, regulamentul de funcţionare şi atribuţiile Serviciului de Informaţii Externe se aproba de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001. Articolul 6 (1) Conducerea Serviciului de Informaţii Externe se asigura de către un director, cu rang de ministru, numit de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii la propunerea Preşedintelui României. (2) La numirea în funcţie directorul depune în faţa Preşedintelui României următorul jurământ: "Eu, ..., jur ca voi îndeplini cu buna-credinţa şi nepartinire, în deplinul respect al Constituţiei şi al legilor tarii, atribuţiile ce imi revin în calitate de director al Serviciului de Informaţii Externe." Articolul 7 (1) Directorul Serviciului de Informaţii Externe conduce întreaga activitate a acestuia şi îl reprezintă în raporturile cu ministerele, instituţiile publice şi cu alte persoane juridice publice şi private din ţara, precum şi cu organisme similare din străinătate. (2) Directorul Serviciului de Informaţii Externe aproba încadrarea, atribuţiile, dotarea, normele de funcţionare, regulamentele şi structurile organizatorice ale unităţilor componente. (3) În executarea atribuţiilor ce revin Serviciului de Informaţii Externe directorul emite ordine şi instrucţiuni, potrivit legii. Articolul 8 (1) În cadrul Serviciului de Informaţii Externe funcţionează Consiliul director, organ consultativ, compus din adjunctii directorului şi şefii unor unităţi din structura Serviciului de Informaţii Externe. Lucrările Consiliului director sunt conduse de directorul Serviciului de Informaţii Externe, iar în lipsa acestuia, de unul dintre adjunctii săi, desemnat de acesta. (2) Adjunctii directorului Serviciului de Informaţii Externe au rang de secretar de stat şi sunt numiţi de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii la propunerea directorului Serviciului de Informaţii Externe. (3) Componenta, regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile Consiliului director se aproba de directorul Serviciului de Informaţii Externe. Capitolul III Funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe Articolul 9 (1) Serviciul de Informaţii Externe îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia României, cu legile tarii, cu hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, precum şi cu regulamentele militare. (2) Activitatea Serviciului de Informaţii Externe are caracter de secret de stat. (3) Documentele Serviciului de Informaţii Externe sunt păstrate în arhiva proprie şi pot fi consultate, în funcţie de clasificare, numai în condiţiile legii, cu aprobarea directorului acestuia. (4) Reglementările în vigoare privind transmiterea către alte instituţii a unor date şi informaţii de evidenta nominală sau statistice se aplică Serviciului de Informaţii Externe numai în măsura în care furnizarea acestora nu conduce la deconspirarea acţiunilor, sediilor şi personalului instituţiei.-------------Alin. (4) al art. 9 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001. Articolul 10 (1) Serviciul de Informaţii Externe este autorizat sa folosească persoane juridice sub acoperire, înfiinţate în condiţiile legii, sa utilizeze metode specifice, sa creeze şi sa deţină mijloace adecvate pentru obţinerea, verificarea, protecţia, evaluarea, valorificarea şi stocarea datelor şi informaţiilor referitoare la siguranţa naţionala.-------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001. (2) Sursele de informare, metodele şi mijloacele de muncă nu pot fi dezvăluite faţă de nimeni şi în nici o împrejurare.(2^1) În situaţii bine determinate şi fundamentate, la propunerea directorului Serviciului de Informaţii Externe şi cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, sursele umane pot fi angrenate, pe operaţiuni şi cazuri concrete, în cadrul unor acţiuni de cooperare cu organisme similare partenere din străinătate.-------------Alin. (2^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001. (3) Folosirea mijloacelor de obţinere, verificare şi valorificare a datelor şi a informaţiilor nu trebuie să lezeze în nici un fel drepturile sau libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, viaţa particulară, onoarea sau reputaţia lor ori sa îi supună la îngrădiri ilegale. (4) Nerespectarea prevederilor alin. (2) şi (3) se pedepseşte conform legii. Articolul 11Serviciul de Informaţii Externe are dreptul, în condiţiile prevăzute de lege, să solicite şi să obţină de la autorităţile publice române, agenţi economici, alte persoane juridice, precum şi de la persoane fizice informaţii, date sau documente necesare îndeplinirii atribuţiilor sale.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001. Articolul 12Serviciul de Informaţii Externe avizează accesul la documente secrete, cifrul de stat şi armament pentru personalul din cadrul ministerelor şi al altor instituţii publice, care desfăşoară activitate de lungă durata în afară tarii, cu excepţia celui aparţinând Ministerului Apărării Naţionale.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 366 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 3 iulie 2002, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001. Capitolul IV Personalul Serviciului de Informaţii Externe Articolul 13Personalul Serviciului de Informaţii Externe se compune din cadre militare, militari angajaţi pe bază de contract şi salariaţi civili.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004. Articolul 14 (1) Cadrele militare în activitate, în rezervă sau în retragere din cadrul Serviciului de Informaţii Externe au toate drepturile şi îndatoririle prevăzute de actele normative aplicabile armatei române, precum şi de reglementările specifice acestui serviciu. (2) Militarii angajaţi pe bază de contract sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege pentru cadrele militare în activitate. Modul de angajare, durata contractului, drepturile şi îndatoririle militarilor angajaţi pe bază de contract sunt reglementate prin ordin al directorului Serviciului de Informaţii Externe. (3) Salariaţilor civili le sunt aplicabile, după caz, dispoziţiile Codului muncii, ale Statutului funcţionarilor publici, precum şi ale actelor normative şi reglementărilor specifice Serviciului de Informaţii Externe. (4) Salariaţii civili sunt obligaţi să depună jurământul cu privire la respectarea Constituţiei, a legilor ţării şi a reglementărilor specifice Serviciului de Informaţii Externe.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004. Articolul 15Personalul Serviciului de Informaţii Externe nu poate să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori sa desfăşoare propaganda prin orice mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora. Articolul 16Cadrele Serviciului de Informaţii Externe care sunt investite cu exerciţiul autorităţii publice au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru aceasta calitate.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001. Articolul 17 (1) Selecţionarea, încadrarea, acordarea gradelor şi înaintarea în grad şi în funcţii, transferarea, trecerea în rezerva, încetarea sau desfacerea contractului individual de muncă al personalului Serviciului de Informaţii Externe se fac potrivit legii, Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, Statutului cadrelor militare şi regulamentelor militare, precum şi altor dispoziţii legale. Serviciul de Informaţii Externe tine evidenta funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, prin structurile proprii, prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999privind Statutul funcţionarilor publici.-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 366 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 3 iulie 2002, care modifică pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001. (2) Serviciul de Informaţii Externe îşi organizează un sistem propriu de formare şi perfecţionare a personalului, iar pentru anumite categorii de personal poate utiliza instituţiile militare sau civile de învăţământ din ţara şi din străinătate.-------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001. Articolul 18 (1) Personalul Serviciului de Informaţii Externe are obligaţia de a păstra cu stricteţe secretul datelor şi al informaţiilor cunoscute, inclusiv după părăsirea în orice mod a acestuia. (2) În mod excepţional, unele date şi informaţii pot fi comunicate numai în cazuri autorizate de lege, cu acordul prealabil al directorului Serviciului de Informaţii Externe. (3) Divulgarea, în orice mod, a datelor sau a informaţiilor care fac obiectul activităţii Serviciului de Informaţii Externe este interzisă şi se pedepseşte conform legii. Articolul 19 (1) Personalul Serviciului de Informaţii Externe îşi desfăşoară activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a siguranţei naţionale. (2) Serviciul de Informaţii Externe asigura protecţia şi încadrarea în munca a cadrelor militare şi a salariaţilor civili care, lucrand acoperit, sunt deconspirati în împrejurări care exclud culpa acestora. Capitolul V Dispoziţii finale Articolul 20 (1) Activitatea contrainformativa în exterior şi de protecţie a personalului propriu, atât în ţara, cat şi în străinătate, precum şi controlul întregii activităţi operative, de paza, curierat diplomatic, cifru de stat, asigurare tehnico-materială, financiară şi sanitară se realizează de Serviciul de Informaţii Externe prin organe proprii. (2) Inzestrarea cu unele bunuri şi executarea de lucrări contra cost se pot realiza şi prin structuri proprii, pe bază de contractări cu parteneri externi şi interni. Articolul 21 (1) Fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţii Serviciului de Informaţii Externe se asigura de la bugetul de stat şi din surse extrabugetare.-------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001.(1^1) Serviciul de Informaţii Externe primeşte şi administrează bunuri proprietate publică şi privată a statului, putând să le închirieze în funcţie de regimul lor juridic, retinand o cota-parte de 50% din valoarea chiriei, şi desfăşoară, în condiţiile legii, activităţi cu caracter economic. Veniturile astfel obţinute vor fi utilizate integral pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital, iar disponibilul rămas la sfârşitul anului va fi reportat în anul următor şi va fi folosit cu aceeaşi destinaţie.-------------Alin. (1^1) al art. 21 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001.(1^2) Planificarea, evidenta, utilizarea, justificarea şi controlul cheltuielilor operative destinate realizării activităţii specifice Serviciului de Informaţii Externe se efectuează în conformitate cu regulile generale în aceasta materie, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii.-------------Alin. (1^2) al art. 21 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001. (2) Modul de planificare, evidenta şi utilizare a fondurilor necesare în vederea funcţionarii Serviciului de Informaţii Externe se stabileşte de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, similar reglementărilor privind cheltuielile operative. Articolul 22 (1) Clădirile, terenurile, mijloacele de transport, aparatura tehnica şi celelalte mijloace necesare în vederea funcţionarii Serviciului de Informaţii Externe se aproba şi se asigura de către Guvern. (2) Terenurile şi clădirile unde îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Informaţii Externe sunt bunuri proprietate publică a statului.-------------Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 366 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 3 iulie 2002, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001. Articolul 23La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abroga.-----

Noutăți

 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 207 din 12 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
 • LEGE nr. 101 din 12 noiembrie 1994 pentru aderarea României la Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz
 • LEGE nr. 1 din 16 ianuarie 1992 privind abrogarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 28 iunie 2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • LEGE nr. 145 din 31 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea sistemului de turism rural în zona montană, Delta Dunării şi litoralul Marii Negre
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 56 din 9 iulie 1993*) *** Republicat privind organizarea, conducerea, funcţionarea şi competenţa Curţii Supreme de Justiţie
 • LEGE nr. 555 din 23 martie 1865 de instituirea perceptorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 101 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România, respectiv a anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 148 din 23 iulie 2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice
 • LEGE nr. 543 din 1 octombrie 2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni
 • LEGE nr. 167 din 28 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 16 august 2002 privind asigurarea transparenţei în domeniul ajutorului de stat şi al relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 24 noiembrie 2004 privind suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului Public
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • LEGE nr. 229 din 25 noiembrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
 • LEGE nr. 278 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 158 din 14 mai 2004 privind declararea ca abrogate a unor acte normative în aplicarea prevederilor art. 154 din Constituţia României, republicată, în vederea eliminării din legislaţia României a actelor normative care contravin Constituţiei, sunt contrare noii ordini de drept sau au devenit anacronice,
 • LEGE nr. 12 din 7 martie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 47 din 3 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 7 aprilie 2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei României ca membru fondator la Reţeaua Internaţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (I.N.S.M.E.)
 • LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 391 din 16 decembrie 2005 pentru exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unui teren din Fondul forestier naţional, din proprietatea comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita
 • LEGE nr. 65 din 28 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Iaşi la 3 martie 2012
 • LEGE nr. 62 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 790 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare ale universităţilor prin bănci comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 711 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 87 din 20 iunie 2002 privind repartizarea profitului realizat de Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A. pentru anul 2001
 • LEGE nr. 2.388 din 18 aprilie 1912 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 1726 din 17 martie 1912 pentru trecerea în proprietatea Statului a moşiilor stăpânite de persoane juridice cu caracter de utilitate publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 121 din 30 iunie 1999 pentru modificarea anexei nr. 9 a) la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 107 din 26 mai 1998 pentru ratificarea de către România a Protocolului referitor la amendarea Convenţiei privind aviaţia civilă internaţionala, adoptat la Montreal la 10 mai 1984
 • LEGE nr. 304 din 27 noiembrie 2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 204 din 7 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii nr. 186/2000 privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 255 din 28 martie 1941 pentru autorizarea prefecţilor, primarilor şi ajutorilor de primar, proveniţi dintre pensionari, de a primi jumătate din salariul aferent funcţiunii ce îndeplinesc, precum şi autorizarea prefecţilor, primarilor şi ajutorilor de primar de a primi indemnizaţii lunare de reprezentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
 • LEGE nr. 295 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 16 din 11 ianuarie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997
 • LEGE nr. 408 din 11 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 23 februarie 2011 privind modificarea şi completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021