Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 18 octombrie 2000 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998 (**republicată**)privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 18 octombrie 2000

  **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 138/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 28 iulie 2000.Legea nr. 1/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1998. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Serviciul de Informaţii Externe este organul de stat specializat în domeniul informaţiilor externe privind siguranţa naţionala şi apărarea României şi a intereselor sale. Articolul 2(1) Serviciul de Informaţii Externe face parte din sistemul naţional de apărare. Activitatea sa este organizată şi coordonata de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii.(2) Anual sau ori de câte ori se impune directorul Serviciului de Informaţii Externe prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Tarii rapoarte referitoare la modul de îndeplinire de către Serviciul de Informaţii Externe a atribuţiilor ce îi revin. Articolul 3(1) Controlul asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe este exercitat de Parlamentul României, cu respectarea secretului asupra mijloacelor şi surselor de informare. În acest scop se constituie o comisie specială formată din patru deputaţi şi trei senatori, aleşi din cadrul comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale celor două Camere. (la 22-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 69 din 14 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017 ) (2) Controlul parlamentar are ca obiectiv verificarea concordanţei activităţii Serviciului de Informaţii Externe cu Constituţia României şi cu politica statului român. Organizarea, funcţionarea şi modalităţile de exercitare a controlului se stabilesc printr-o hotărâre comuna a celor două Camere. Articolul 4(1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, precum şi pentru asigurarea unei politici unitare şi coerente a comunităţii informative în plan extern Serviciul de Informaţii Externe conlucreaza cu ministere, instituţii publice şi alte persoane juridice stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii.(2) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii Serviciul de Informaţii Externe poate stabili relaţii cu organisme similare din străinătate. Capitolul II Organizarea şi conducerea Serviciului de Informaţii Externe Articolul 5(1) Serviciul de Informaţii Externe se organizează şi funcţionează ca autoritate administrativă autonomă.(2) Structura organizatorică, efectivele în timp de pace şi la mobilizare, regulamentul de funcţionare şi atribuţiile Serviciului de Informaţii Externe se aproba de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001. Articolul 6(1) Conducerea Serviciului de Informaţii Externe se asigură de către un director cu rang de ministru, numit de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţă comună, la propunerea Preşedintelui României. (la 22-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 69 din 14 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017 ) (2) La numirea în funcţie directorul depune în faţa Preşedintelui României următorul jurământ: "Eu, ..., jur ca voi îndeplini cu buna-credinţa şi nepartinire, în deplinul respect al Constituţiei şi al legilor tarii, atribuţiile ce imi revin în calitate de director al Serviciului de Informaţii Externe." Articolul 7(1) Directorul Serviciului de Informaţii Externe conduce întreaga activitate a acestuia şi îl reprezintă în raporturile cu ministerele, instituţiile publice şi cu alte persoane juridice publice şi private din ţara, precum şi cu organisme similare din străinătate.(2) Directorul Serviciului de Informaţii Externe aproba încadrarea, atribuţiile, dotarea, normele de funcţionare, regulamentele şi structurile organizatorice ale unităţilor componente.(3) În executarea atribuţiilor ce revin Serviciului de Informaţii Externe directorul emite ordine şi instrucţiuni, potrivit legii. Articolul 8(1) În cadrul Serviciului de Informaţii Externe funcţionează Consiliul director, organ consultativ, compus din adjunctii directorului şi şefii unor unităţi din structura Serviciului de Informaţii Externe. Lucrările Consiliului director sunt conduse de directorul Serviciului de Informaţii Externe, iar în lipsa acestuia, de unul dintre adjunctii săi, desemnat de acesta.(2) Adjunctii directorului Serviciului de Informaţii Externe au rang de secretar de stat şi sunt numiţi de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii la propunerea directorului Serviciului de Informaţii Externe.(3) Componenta, regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile Consiliului director se aproba de directorul Serviciului de Informaţii Externe. Capitolul III Funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe Articolul 9(1) Serviciul de Informaţii Externe îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia României, cu legile tarii, cu hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, precum şi cu regulamentele militare.(2) Activitatea Serviciului de Informaţii Externe are caracter de secret de stat.(3) Documentele Serviciului de Informaţii Externe sunt păstrate în arhiva proprie şi pot fi consultate, în funcţie de clasificare, numai în condiţiile legii, cu aprobarea directorului acestuia.(4) Reglementările în vigoare privind transmiterea către alte instituţii a unor date şi informaţii de evidenta nominală sau statistice se aplică Serviciului de Informaţii Externe numai în măsura în care furnizarea acestora nu conduce la deconspirarea acţiunilor, sediilor şi personalului instituţiei.-------------Alin. (4) al art. 9 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001. Articolul 10(1) Serviciul de Informaţii Externe este autorizat sa folosească persoane juridice sub acoperire, înfiinţate în condiţiile legii, sa utilizeze metode specifice, sa creeze şi sa deţină mijloace adecvate pentru obţinerea, verificarea, protecţia, evaluarea, valorificarea şi stocarea datelor şi informaţiilor referitoare la siguranţa naţionala.-------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001.(2) Sursele de informare, metodele şi mijloacele de muncă nu pot fi dezvăluite faţă de nimeni şi în nici o împrejurare.(2^1) În situaţii bine determinate şi fundamentate, la propunerea directorului Serviciului de Informaţii Externe şi cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, sursele umane pot fi angrenate, pe operaţiuni şi cazuri concrete, în cadrul unor acţiuni de cooperare cu organisme similare partenere din străinătate.-------------Alin. (2^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001.(3) Folosirea mijloacelor de obţinere, verificare şi valorificare a datelor şi a informaţiilor nu trebuie să lezeze în nici un fel drepturile sau libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, viaţa particulară, onoarea sau reputaţia lor ori sa îi supună la îngrădiri ilegale.(4) Nerespectarea prevederilor alin. (2) şi (3) se pedepseşte conform legii. Articolul 11Serviciul de Informaţii Externe are dreptul, în condiţiile prevăzute de lege, să solicite şi să obţină de la autorităţile publice române, agenţi economici, alte persoane juridice, precum şi de la persoane fizice informaţii, date sau documente necesare îndeplinirii atribuţiilor sale.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001. Articolul 12Serviciul de Informaţii Externe avizează accesul la documente secrete, cifrul de stat şi armament pentru personalul din cadrul ministerelor şi al altor instituţii publice, care desfăşoară activitate de lungă durata în afară tarii, cu excepţia celui aparţinând Ministerului Apărării Naţionale.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 366 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 3 iulie 2002, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001. Capitolul IV Personalul Serviciului de Informaţii Externe Articolul 13Personalul Serviciului de Informaţii Externe se compune din cadre militare, militari angajaţi pe bază de contract şi salariaţi civili.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004. Articolul 14(1) Cadrele militare în activitate, în rezervă sau în retragere din cadrul Serviciului de Informaţii Externe au toate drepturile şi îndatoririle prevăzute de actele normative aplicabile armatei române, precum şi de reglementările specifice acestui serviciu.(2) Militarii angajaţi pe bază de contract sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege pentru cadrele militare în activitate. Modul de angajare, durata contractului, drepturile şi îndatoririle militarilor angajaţi pe bază de contract sunt cele prevăzute de actele normative aplicabile armatei române şi prin ordin al directorului Serviciului de Informaţii Externe.-------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 25 martie 2005, care modifică pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004.(3) Salariaţilor civili le sunt aplicabile, după caz, dispoziţiile Codului muncii, ale Statutului funcţionarilor publici, precum şi ale actelor normative şi reglementărilor specifice Serviciului de Informaţii Externe.(4) Salariaţii civili sunt obligaţi să depună jurământul cu privire la respectarea Constituţiei, a legilor ţării şi a reglementărilor specifice Serviciului de Informaţii Externe.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004. Articolul 15Personalul Serviciului de Informaţii Externe nu poate să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori sa desfăşoare propaganda prin orice mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora. Articolul 16Cadrele Serviciului de Informaţii Externe care sunt investite cu exerciţiul autorităţii publice au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru aceasta calitate.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001. Articolul 17(1) Selecţionarea, încadrarea, acordarea gradelor şi înaintarea în grad şi în funcţii, transferarea, trecerea în rezerva, încetarea sau desfacerea contractului individual de muncă al personalului Serviciului de Informaţii Externe se fac potrivit legii, Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, Statutului cadrelor militare şi regulamentelor militare, precum şi altor dispoziţii legale. Serviciul de Informaţii Externe tine evidenta funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, prin structurile proprii, prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 366 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 3 iulie 2002, care modifică pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001.(2) Serviciul de Informaţii Externe îşi organizează un sistem propriu de formare şi perfecţionare a personalului, iar pentru anumite categorii de personal poate utiliza instituţiile militare sau civile de învăţământ din ţara şi din străinătate.-------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001. Articolul 18(1) Personalul Serviciului de Informaţii Externe are obligaţia de a păstra cu stricteţe secretul datelor şi al informaţiilor cunoscute, inclusiv după părăsirea în orice mod a acestuia.(2) În mod excepţional, unele date şi informaţii pot fi comunicate numai în cazuri autorizate de lege, cu acordul prealabil al directorului Serviciului de Informaţii Externe.(3) Divulgarea, în orice mod, a datelor sau a informaţiilor care fac obiectul activităţii Serviciului de Informaţii Externe este interzisă şi se pedepseşte conform legii. Articolul 19(1) Personalul Serviciului de Informaţii Externe îşi desfăşoară activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a siguranţei naţionale.(2) Serviciul de Informaţii Externe asigura protecţia şi încadrarea în munca a cadrelor militare şi a salariaţilor civili care, lucrand acoperit, sunt deconspirati în împrejurări care exclud culpa acestora. Capitolul V Dispoziţii finale Articolul 20(1) Activitatea contrainformativa în exterior şi de protecţie a personalului propriu, atât în ţara, cat şi în străinătate, precum şi controlul întregii activităţi operative, de paza, curierat diplomatic, cifru de stat, asigurare tehnico-materială, financiară şi sanitară se realizează de Serviciul de Informaţii Externe prin organe proprii.(2) Inzestrarea cu unele bunuri şi executarea de lucrări contra cost se pot realiza şi prin structuri proprii, pe bază de contractări cu parteneri externi şi interni. Articolul 21(1) Fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţii Serviciului de Informaţii Externe se asigura de la bugetul de stat şi din surse extrabugetare.-------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001.(1^1) Serviciul de Informaţii Externe primeşte şi administrează bunuri proprietate publică şi privată a statului, putând să le închirieze în funcţie de regimul lor juridic, retinand o cota-parte de 50% din valoarea chiriei, şi desfăşoară, în condiţiile legii, activităţi cu caracter economic. Veniturile astfel obţinute vor fi utilizate integral pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital, iar disponibilul rămas la sfârşitul anului va fi reportat în anul următor şi va fi folosit cu aceeaşi destinaţie.-------------Alin. (1^1) al art. 21 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001.(1^2) Planificarea, evidenta, utilizarea, justificarea şi controlul cheltuielilor operative destinate realizării activităţii specifice Serviciului de Informaţii Externe se efectuează în conformitate cu regulile generale în aceasta materie, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii.-------------Alin. (1^2) al art. 21 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001.(2) Modul de planificare, evidenta şi utilizare a fondurilor necesare în vederea funcţionarii Serviciului de Informaţii Externe se stabileşte de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, similar reglementărilor privind cheltuielile operative. Articolul 22(1) Clădirile, terenurile, mijloacele de transport, aparatura tehnica şi celelalte mijloace necesare în vederea funcţionarii Serviciului de Informaţii Externe se aproba şi se asigura de către Guvern.(2) Terenurile şi clădirile unde îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Informaţii Externe sunt bunuri proprietate publică a statului.-------------Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 366 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 3 iulie 2002, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001. Articolul 23La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abrogă.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 517 din 23 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel
 • LEGE nr. 382 din 5 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*)
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 58 din 29 aprilie 2011 privind modificarea art. 8 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 331 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 32 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 290/2000 privind modificarea art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedura civilă şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea şi completarea Codului de procedura civilă
 • LEGE nr. 140 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
 • LEGE nr. 194 din 21 octombrie 2008 privind înfiinţarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 192 din 7 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 224 din 31 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 86 din 22 iulie 1992 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 25 februarie 2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local "Pasaj rutier denivelat superior Basarab"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 51 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 415/1970 privind trecerea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor ca organ al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • LEGE nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică
 • LEGE nr. 392 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/1999 privind soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităţilor, precum şi a altor sume şi măsuri
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • LEGE nr. 675 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2001 pentru ratificarea anexei nr. 4 la Memorandumul de înţelegere privind Programul de cooperare economică, Programul PSO pentru aderare şi Programul MATRA pentru aderare dintre Guvernul României şi Guvernul Olandei pentru anii 2001-2003, semnat la Bucureşti la 23 martie 2001
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 299 din 1 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 13 septembrie 2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
 • LEGE nr. 43 din 29 iunie 1993 pentru completarea şi modificarea Legii nr. 76/1992 privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 220 din 17 noiembrie 2016 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 31 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 453/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală
 • LEGE nr. 170 din 12 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2007 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi şi lubrifianţi care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 7 noiembrie 2002 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 161 din 2 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2012 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 6 decembrie 2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar
 • LEGE nr. 451 din 12 noiembrie 2003 privind modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcţie a autostrăzilor şi a drumurilor naţionale cu patru benzi de circulaţie şi a anexelor nr. 3 şi 3 (a) la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 9 mai 2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • LEGE nr. 52 din 13 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2004 privind autorizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. Săvineşti
 • LEGE nr. 14 din 8 februarie 1991 LEGEA salarizării
 • LEGE nr. 288 din 29 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020