Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 122 din 1 aprilie 1937 privind organizarea şi funcţionarea Muzeului Militar Naţional din Bucureşti şi regionalele sale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 1 aprilie 1937 -
LEGE nr. 122 din 1 aprilie 1937privind organizarea şi funcţionarea Muzeului Militar Naţional din Bucureşti şi regionalele sale Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 1 aprilie 1937

Capitolul 1 Scopul Muzeului Articolul 1Muzeul Militar Naţional este persoana juridică de drept public, care se administrează în conformitate cu normele prevăzute prin prezenta lege, sub supravegherea şi controlul Ministerului Apărării Naţionale prin Marele Stat Major. Articolul 2Muzeul Militar Naţional are de scop: a) De a aduna, clasa, conserva, reconstitui şi expune pe măsura desfăşurării evenimentelor, toate obiectele militare, instrumentele şi armele de lupta, precum şi toate celelalte accesorii necesare pentru cunoaşterea vieţii, artei şi faptelor militare la Români, din cele mai vechi timpuri; b) De a aduna tot materialul documentar muzeografic privitor la istoria şi arta militară la Români. Articolul 3Muzeul Militar Naţional poate crea muzee militare regionale. Aceste muzee atît cele existente cat şi cele ce se vor înfiinţa în viitor, nu au personalitate juridică şi vor fi sub conducerea, supravegherea şi controlul Muzeului Militar Naţional din Bucureşti. Capitolul 2 Organizarea Muzeului Articolul 4Muzeul va cuprinde: a) Instrumente şi arme de lupta; b) Obiecte şi accesorii militare; c) Reconstituiri; d) Biblioteca; e) Ateliere. Articolul 5Colectiunile Muzeului se completează prin: - donatiuni; - cumparaturi. Articolul 6Donatiunile avînd de obiect bunuri mobile se vor putea face prin acte sub semnatura privată. Acceptarea acestora se va putea face de muzeu fără încuviinţarea şi formele cerute de art. 817 din Codul civil. Articolul 7Ministerul Apărării Naţionale va preda Muzeului Militar Naţional toate obiectele şi instrumentele militare aflate în depozitele armatei. Articolul 8Muzeul va fi împărţit pe secţiuni de specialităţi, care se administrează în conformitate cu normele din legea muzeelor. Articolul 9Obiectele aflate în proprietatea muzeului Militar Naţional şi regionalelor sale nu pot fi înstrăinate de nimeni sub nici o formă. Articolul 10Nici un obiect nu poate fi expus în muzeu, sau scos din muzeu, fără aprobarea Consiliului de conducere al Muzeului Militar Naţional. Nu se poate primi nici un obiect sub titlu de împrumut spre a fi expus în sălile muzeului, decât cu declaraţia scrisă a depunatorului şi numai pe un termen limitat. Articolul 11Fiecare obiect va purta o eticheta explicativa cu numărul de ordine al obiectului din inventarul general, numele donatorului sau provenienţă. Articolul 12Dreptul de reproducere al obiectelor din muzeu este rezervat exclusiv muzeului. Obiectele expuse în muzeu pot fi reproduse numai cu aprobarea prealabilă a Muzeului Militar Naţional, aceasta prin derogare dela prevederile art. 27 din legea proprietăţii literare şi artistice publicată în Monitorul Oficial din 28 Iunie 1923. Articolul 13Muzeul Militar Naţional va putea înfiinţa atelierele necesare îndeplinirii scopului sau. Capitolul 3 Organele de conducere a Muzeului Articolul 14Conducerea Muzeului Militar Naţional se face de către un consiliu de conducere numit prin Decret Regal, după propunerea ministrului apărării naţionale şi compus din: a) Şeful serviciului istoric din Marele Stat-Major sau un general în activitate, rezerva sau retragere, ca preşedinte; b) Un ofiţer adjunct al M. S. Regelui; c) Trei ofiţeri generali sau colonei din activitate; d) Profesorul de istorie generală dela Şcoala superioară de razboiu; e) Directorul Muzeului Naţional de antichitati; f) Directorul general al Arhivelor Statului; g) Un delegat al Comisiunii Monumentelor Istorice; h) Profesorul titular de istoria românilor la Universitatea din Bucureşti; i) Doi specialişti în studii istorice sau de muzeografie; j) Un avocat al Ministerului Apărării Naţionale. Secretar al consiliului va fi directorul Muzeului Militar Naţional. Articolul 15Consiliul se întruneşte la convocarea preşedintelui ori de câte ori nevoia o cere. Consiliul nu poate lucra decât cu cel puţin şapte membri prezenţi. Hotărîrile consiliului sînt luate cu majoritate de voturi. La voturi egale, votul preşedintelui decide. Articolul 16Membrii consiliului care vor lipsi nemotivat mai mult de cinci şedinţe la care au fost convocaţi, pot fi consideraţi ca demisionaţi, numindu-se alţii în loc. Înlocuirea lor se va face prin decret regal după propunerea ministrului apărării naţionale. Articolul 17Atribuţiunile consiliului sînt: a) Aproba proiectele şi programele de lucru întocmite de preşedinte, după raportul directorului şi hotărăşte asupra executării lor; b) Întocmeşte proiectul de buget al Muzeului Militar; c) Aproba angajarile de cheltuieli în limitele bugetului; d) Accepta donatiunile şi legatele cu avizul Serviciului de contencios al Ministerului Apărării Naţionale; e) Organizează opera de propaganda pentru sporirea colectiunilor muzeului şi constituirii de asociaţiuni de prieteni ai muzeului. Articolul 18Atribuţiunile preşedintelui consiliului sînt următoarele: Convoacă consiliul muzeului ori de câte ori nevoia o cere. Supravegheza buna funcţionare şi oranduire a Muzeului Militar. Înaintează Ministerului Apărării Naţionale proiectul de buget şi câte o dare de seama semestriala asupra activităţii muzeului. Articolul 19Muzeul Militar are membri onorari şi corespondenti. Membrii onorari se aleg dintre persoane care s`au distins prin activitatea lor în formarea Muzeului Militar Naţional s`au care îi vor fi făcut donatiuni de o mare valoare. Sînt de drept membrii de onoare foştii miniştrii ai apărării naţionale şi foştii presedinti ai consiliului de conducere ai Muzeului Militar Naţional. Membrii corespondenti se aleg dintre persoane care prin competenţa lor pot contribui la realizarea scopurilor Muzeului Militar Naţional. Membrii onorari şi corespondenti vor primi gratuit câte un exemplar din publicaţiunile Muzeului Militar Naţional. Ei vor primi de asemenea o carte de intrare gratuita în sălile Muzeului Militar. Membrii onorari şi corespondenti nu iau parte la consiliu şi nu au dreptul de vot. Capitolul 4 Personalul administrativ al Muzeului Militar Articolul 20Personalul Muzeului Militar Naţional se compune din ofiţeri şi trupa, potrivit legii cadrelor şi funcţionari civili, şi anume: a) Directorul Muzeului Militar; b) Subdirectorul Muzeului Militar; c) Personalul ofiteresc specializat; d) Personalul tehnic civil; e) Personalul administrativ. Articolul 21Directorul şi subdirectorul Muzeului vor fi numiţi dintre ofiţerii superiori activi, în rezerva sau retragere, prin Decret Regal, de către Ministerul Apărării Naţionale, după recomandatia Marelui Stat-Major, de preferinta din cei cu studii în specialitate istorica. Articolul 22Atribuţiunile directorului sînt: Executa bugetul întocmit de consiliul Muzeului. Executa hotărîrile consiliului de conducere, putând a angaja singur cheltuieli pînă la o sumă fixată anual de către consiliul de conducere. El este şeful direct al personalului militar şi civil, avînd atribuţiunile administrative şi responsabilităţile prevăzute de legea şi regulamentul administraţiei armatei pentru un şef de corp. El reprezintă Muzeul Militar în faţa justiţiei. Articolul 23Subdirectorul Muzeului are atributiunea şi responsabilităţile unui ajutor şef de corp. Articolul 24Ofiţerii Muzeului Militar Naţional vor fi inaintati pe baza art. 60 din legea intaririlor în armata. În mod excepţional, ofiţerii actualmente în funcţiune, dacă au o vechime la Muzeul Militar de cel puţin trei ani, şi dacă au dat dovada de o specializare de fapt, care se va constata de Consiliul superior al armatei, sînt scutiţi de titlul academic de specialitate. Articolul 25Asistenţii tehnici civili la numirea lor vor avea o retributie de profesor secundar definitiv, fără gradatie. Ei vor primi gradatii de baza din 5 în 5 ani pînă la funcţia de profesor definitiv cu 5 gradatii. Articolul 26Actualii asistenţi tehnici vor fi încadraţi în raport cu situaţia lor actuala. Capitolul 5 Bugetul Muzeului Articolul 27Bugetul Muzeului se alimentează din:1. Subvenţii date din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.2. Venitul donatiilor.3. Sume rezultate din: a) Taxa de vizitare a Muzeului; b) Vinderea de albume, fotografii, cărţi poştale fotografice, direct de către muzeu sau prin concesionarii săi. Articolul 28Veniturile provenite din donatiuni nu pot avea o alta destinatiune decât aceea prevăzută în actele de donatiuni. Capitolul 6 Dispoziţiuni finale Articolul 29Un regulament va desvolta amănunţit modul de aplicare al prezentei legi. Articolul 30Toate dispoziţiile din legi şi regulamente contrare legii de faţa, sînt şi rămîn abrogate.Avizul Consiliului Legislativ, secţia I, Nr. 42/934.Desbateri: Senat Nr. 42 şi 46-1936/37; Camera Nr. 44 şi 54-1936/37.Votat de Senat la 16 Martie şi de Adunarea Deputaţilor la 19 Martie 1937.---------------

Noutăți

 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 11 martie 2004 privind autorizarea unor împrumuturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 18 decembrie 2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" şi adoptarea unor măsuri în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de derulare a programului "Prima casă"
 • LEGEA nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 464 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2003 privind aprobarea achiziţionării de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unei nave maritime de patrulare de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum şi a plăţii serviciului de transport al acesteia până în portul Constanţa
 • LEGE nr. 3 din 10 ianuarie 1995 pentru continuarea aplicării măsurilor prevăzute de Legea nr. 80/1993 privind protecţia socială a personalului care lucrează în industria destinată apărării naţionale şi ordinii publice
 • LEGE nr. 37 din 24 mai 1991 privind înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare
 • LEGE nr. 166 din 9 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 177/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 519 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 69 din 2 aprilie 2015 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 28 noiembrie 2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 191 din 16 aprilie 2002 grădinilor zoologice şi acvariilor publice
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • LEGE nr. 17 din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 151/2002 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 276 din 23 iunie 2003 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 154 din 21 noiembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 41 din 19 decembrie 1975 privind regimul tăierii animalelor
 • LEGE nr. 132 din 7 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
 • LEGE nr. 49 din 25 mai 1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
 • LEGE nr. 116 din 20 iunie 2019 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 21 iunie 2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea
 • LEGE nr. 128 din 9 iulie 2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 10 din 9 mai 1968 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi
 • LEGE nr. 173 din 3 martie 1941 pentru declararea morţii prezumate a celor dispăruţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 21 decembrie 2006 pentru prorogarea şi modificarea unor termene prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 10 din 1 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 19 martie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale
 • LEGE nr. 41 din 13 noiembrie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 971/1968 pentru modificarea unor articole din Decretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară
 • LEGE nr. 299 din 11 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 121 din 15 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 123/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 20 mai 2009 privind modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 153 din 16 aprilie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 22 februarie 2002 şi la Bruxelles la 29 noiembrie 2001, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru proiectul tehnic şi documentaţia de licitaţie pentru secţiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului naţional DN 6 şi studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 7 martie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 26 mai 2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a produselor de tehnică militară din import destinate înzestrării Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 21 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea naţională a României*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 175 din 8 decembrie 2005 pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 69 din 20 decembrie 1974 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 174/1974 pentru modificarea unor dispoziţii privitoare la divorţ din Codul de procedură civilă şi Codul familiei
 • LEGE nr. 78 din 23 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005
 • LEGE nr. 153 din 18 iunie 2015 pentru modificarea art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2003 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croaţia la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, şi a Protocolului adiţional nr. 12 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021