Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 8 noiembrie 2001 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 (*actualizată*)privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre(actualizată până la data de 30 iunie 2009*)

------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 iunie 2009 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 32 din 19 iulie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2009.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1În scopul protejării şi conservării diversitatii biologice, peisagistice şi fizice a zonei de coasta a Marii Negre, pe teritoriul românesc se delimitează o zona de interdicţie temporară de construire, generata de linia de coasta, până la aprobarea planurilor urbanistice generale şi zonale, astfel: a) în direcţia marii, până la izobata de 2 m; b) în direcţia uscatului, pe o laţime masurata la orizontala de 300 m. Articolul 2În sensul prezentei legi următorii termeni se definesc astfel: a) linia de coasta - limita rezultată prin unirea punctelor în care apa este în contact cu uscatul; b) linia de ţărm - graniţa naturala de nisip, pietriş, roci, stanci, papuris, mlastina sau zone umede la ţărmul marii, aflate în spatele liniei de coasta, în direcţia uscatului sau la baza falezei; c) ţărmul - zona dintre linia de coasta şi linia de ţărm; d) zona tampon - zona care are o laţime orizontala de 100 m masurata de la linia de ţărm în direcţia uscatului. Articolul 3Se interzice autorizarea executării oricărui fel de construcţii definitive sau provizorii în cadrul zonei delimitate conform art. 1. Articolul 4 (1) Sunt exceptate de la prevederile art. 3 zonele portuare, zonele militare şi de securitate, delimitate conform normelor legale în vigoare, care sunt supuse unor reglementări specifice, lucrările de reparare de maximă necesitate sau de avarie privind căi de comunicaţie şi dotări tehnico-edilitare subterane şi aeriene, lucrările şi construcţiile hidrotehnice stabilite şi aprobate conform legii.------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA nr. 32 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 iulie 2006. (2) Construcţiile şi amenajările care fac obiectul clasificării plajelor cu destinaţie turistica conform actelor normative în vigoare, precum şi amenajările destinate activităţilor de agrement, cultural-sportive care au şi scop de promovare a turismului de litoral sunt exceptate de la prevederile prezentei legi, construirea lor autorizandu-se conform legii. Articolul 5 (1) Consiliile locale ale unităţilor administrativteritoriale riverane litoralului românesc al Marii Negre au obligaţia ca, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, sa întocmească şi/sau sa reactualizeze planurile urbanistice generale şi planurile urbanistice zonale, conform prevederilor legale, care vor mai cuprinde şi următoarele elemente: a) linia de coasta; b) linia de ţărm; c) ţărmul; d) plaja marii; e) faleza marii; f) zona tampon. (2) Planurile urbanistice generale şi planurile urbanistice zonale, prevăzute la alin. (1), vor fi avizate în mod obligatoriu de Ministerul Turismului înainte de dezbaterea şi de aprobarea lor de către consiliile locale. Articolul 6 (1) În staţiunile turistice de pe litoral şi în zona plajelor cu destinaţie turistică este interzisă executarea lucrărilor de pregătire, reparare, curăţare a clădirilor, de reparare a străzilor, trotuarelor şi dotărilor tehnico-edilitare subterane şi aeriene, în perioada 15 mai-15 septembrie a fiecărui an, cu excepţia lucrărilor de remediere a unor avarii. (2) În zona plajelor cu destinaţie turistică sunt interzise, de asemenea, lucrările de construcţii noi, în perioada 15 mai-15 septembrie an fiecărui an.------------Art. 6 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 30 iunie 2009. Articolul 7Nerespectarea prevederilor art. 3 şi 6 constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. Articolul 8 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi ai Ministerului Turismului. (2) Sancţiunea poate fi aplicată şi persoanelor juridice. Articolul 9Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU──────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 12 din 26 ianuarie 2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
 • LEGE nr. 268 din 19 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 70 din 11 martie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 23 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 98 din 20 iunie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1997 privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenţii civile pentru încasarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 54 din 19 martie 2010 pentru abrogarea alin. (2) şi (3) ale art. 34 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 128 din 8 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, precum şi pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • LEGE nr. 53 din 9 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1997 privind majorarea de către România a capitalului sau autorizat la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, conform Rezoluţiei nr. 59 din 15 aprilie 1996 a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind majorarea capitalului autorizat şi a subscripţiei la capitalul autorizat
 • LEGE nr. 77 din 1 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 51 din 2 martie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1997 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în cazul transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor sau părţilor sociale ale societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 10 octombrie 2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 130 din 29 iunie 1998 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Macedoniei privind cadrul juridic bilateral, semnat la Skopje la 8 martie 1996
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 350 din 23 decembrie 2015 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014
 • LEGE nr. 116 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de întreţinere a culoarului de frontieră, fâşiei de protecţie şi a semnelor de frontieră
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 12 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 604 din 6 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor
 • LEGE nr. 68 din 28 aprilie 1999 pentru ratificarea Cartei Organizaţiei Cooperării Economice a Marii Negre, semnată la Yalta la 5 iunie 1998
 • LEGE nr. 95 din 16 septembrie 1992 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Federala Germania privind cooperarea prieteneasca şi parteneriatul în Europa, încheiat la Bucureşti la 21 aprilie 1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 13 mai 1999 pentru modificarea alin. 4 al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 240 din 10 iunie 2009 pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 284 din 14 decembrie 2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 104 din 23 iunie 1997 pentru modificarea articolului 23 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
 • LEGE nr. 1.251 din 15 decembrie 1863 pentru secularisarea averilor Monastiresci
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 5 mai 2000 privind comasarea Agenţiei Române de Dezvoltare şi a Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii cu Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala
 • LEGE nr. 189 din 9 decembrie 1999 (*republicată*) privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni
 • LEGE nr. 7 din 5 iunie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 11/1988 privind amnistierea unor infracţiuni şi reducerea unor pedepse
 • LEGE nr. 5 din 28 martie 1973 (*republicată*) privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi
 • LEGE nr. 154 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 104 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 28 iunie 2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
 • LEGE nr. 230 din 30 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 170 din 16 mai 2006 privind abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 306 din 21 noiembrie 2013 pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei privind crearea Organizaţiei internaţionale pentru colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul industriei electrotehnice "INTERELECTRO" în relaţie cu România
 • LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 *** Republicată cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 67 din 22 martie 2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora
 • LEGE nr. 203 din 7 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 54 din 8 iulie 1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021