Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 8 noiembrie 2001 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 (*actualizată*)privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre(actualizată până la data de 8 mai 2014*)

------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 mai 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 32 din 19 iulie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 13 aprilie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 6 mai 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1În scopul protejării şi conservării diversităţii biologice, peisagistice şi fizice a zonei de coasta a Marii Negre, pe teritoriul românesc se delimitează o zona de interdicţie temporară de construire, generată de linia de coasta, până la aprobarea planurilor urbanistice generale şi zonale, astfel: a) în direcţia marii, până la izobata de 2 m; b) în direcţia uscatului, pe o lăţime măsurată la orizontala de 300 m. Articolul 2În sensul prezentei legi următorii termeni se definesc astfel: a) linia de coasta - limita rezultată prin unirea punctelor în care apa este în contact cu uscatul; b) linia de ţărm - graniţa naturala de nisip, pietriş, roci, stânci, păpuriş, mlaştina sau zone umede la ţărmul marii, aflate în spatele liniei de coasta, în direcţia uscatului sau la baza falezei; c) ţărmul - zona dintre linia de coasta şi linia de ţărm; d) zona tampon - zona care are o lăţime orizontala de 100 m măsurată de la linia de ţărm în direcţia uscatului. Articolul 3 (1) Se interzice autorizarea executării oricărui fel de construcţii definitive sau provizorii în cadrul zonei delimitate conform art. 1. (2) Autorizaţiile emise cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept.--------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 26 aprilie 2011. Articolul 4 (1) Sunt exceptate de la prevederile art. 3 zonele portuare, zonele militare şi de securitate, delimitate conform normelor legale în vigoare, care sunt supuse unor reglementări specifice, lucrările de reparare de maximă necesitate sau de avarie privind căi de comunicaţie şi dotări tehnico-edilitare subterane şi aeriene, lucrările şi construcţiile hidrotehnice stabilite şi aprobate conform legii.------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA nr. 32 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 iulie 2006. (2) Construcţiile şi amenajările care fac obiectul clasificării plajelor cu destinaţie turistică, conform actelor normative în vigoare, sunt exceptate de la prevederile prezentei legi, construirea lor autorizându-se conform legii.--------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 26 aprilie 2011. Articolul 5 (1) Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale riverane litoralului românesc al Marii Negre au obligaţia ca, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să întocmească şi/sau să reactualizeze planurile urbanistice generale şi planurile urbanistice zonale, conform prevederilor legale, care vor mai cuprinde şi următoarele elemente: a) linia de coasta; b) linia de ţărm; c) ţărmul; d) plaja marii; e) faleza marii; f) zona tampon. (2) Planurile urbanistice generale şi planurile urbanistice zonale, prevăzute la alin. (1), vor fi avizate în mod obligatoriu de Ministerul Turismului înainte de dezbaterea şi de aprobarea lor de către consiliile locale. Articolul 6În staţiunile turistice de pe litoral şi în zona plajelor cu destinaţie turistică este interzisă executarea lucrărilor de construcţie, pregătire, reparare, curăţare a clădirilor, precum şi a celor de reparare a străzilor, trotuarelor şi dotărilor tehnico-edilitare subterane şi aeriene, în perioada 15 mai-15 septembrie a fiecărui an, cu excepţia lucrărilor executate în cadrul unor programe şi proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, lucrărilor aflate în derulare, lucrărilor sezoniere, lucrărilor care necesită intervenţie urgentă şi a lucrărilor care nu aduc atingere activităţii turistice.------------Art. 6 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 6 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 8 mai 2014. Articolul 7Nerespectarea prevederilor art. 3 şi 6 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.--------Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 26 aprilie 2011. Articolul 8 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul de control şi inspecţie din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.--------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 26 aprilie 2011. (2) Sancţiunea poate fi aplicată şi persoanelor juridice. Articolul 9Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.-----------NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAMŢ:Art. II şi III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 26 aprilie 2011 prevăd:"ART. IIAutorizaţiile emise pentru amenajările destinate activităţilor de agrement, cultural-sportive care au şi scop de promovare a turismului de litoral, cu respectarea dispoziţiilor legale, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân valabile.ART. IIIConstrucţiile aflate în orice stadiu de execuţie după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în zona delimitată potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 597/2001, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi desfiinţate potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2011."Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU──────────────

Noutăți

 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 208 din 11 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1996 privind unele măsuri specifice pentru împrospătarea stocurilor de produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei
 • LEGE nr. 83 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 21 decembrie 2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 30 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 261 din 13 iunie 2003 pentru înfiinţarea comunei Dochia prin reorganizarea comunei Girov, judeţul Neamţ
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 368 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
 • LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 *** Republicată privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 2 aprilie 2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 562 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2002 pentru prorogarea termenelor prevăzute în Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret
 • LEGE nr. 144 din 12 iulie 2016 pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGE nr. 14 din 22 februarie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/2000 privind ratificarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999
 • LEGE nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 52 din 17 aprilie 2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale, precum şi unor unităţi administrativ-teritoriale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 5 octombrie 2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 30 iunie 1999 pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 22 noiembrie 2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • LEGE nr. 64 din 18 aprilie 2019 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 28 februarie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 659 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2002 privind revenirea în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor a imobilului Corp A1-S - Pavilion administrativ, situat în municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul nr. 4, judeţul Dolj, din patrimoniul Societăţii Comerciale "Editura Scrisul Românesc" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 26 august 2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGE nr. 145 din 14 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2003 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare la Programul naţional PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 şi Facilitatea suplimentară pentru investiţii 2001
 • LEGE nr. 118 din 5 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2005 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti
 • LEGE nr. 607 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2003 pentru completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 599 din 6 noiembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 privind regimul zonelor defavorizate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 160 din 27 octombrie 1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activităţii titularilor de acorduri petroliere şi subcontractanţilor acestora, care desfăşoară operaţiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apa de peste 100 metri
 • LEGE nr. 753 din 27 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
 • LEGE nr. 8 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 1172/1968 pentru modificarea Decretului nr. 321/1956 privind dreptul de autor
 • LEGE nr. 233 din 6 iulie 2007 pentru modificarea anexelor la unele acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 9 iunie 1997 *** Republicată privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 104 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 110/2000 privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de utilaje şi echipamente pentru realizarea proiectului "Instalaţia de anhidrida ftalica şi plastifianţi" la Societatea Comercială "Oltchim" - S.A. Ramnicu Valcea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 13 noiembrie 2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 21 decembrie 2006 privind Inspecţia Socială
 • LEGE nr. 21 din 24 iunie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 135/1968 privind modificarea unor dispoziţii din Legea nr. 5/1952 pentru organizarea judecătorească, Legea nr. 6/1952 pentru înfiinţarea şi organizarea Procuraturii Republicii Socialiste România, Decretul nr. 377/1960 pentru organizarea şi funcţionarea Notariatului de stat, Decretul nr. 281/1954 pentru organizarea şi exercitarea avocaturii şi Decretul nr. 143/1955 privitor la organizarea şi funcţionarea oficiilor juridice
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 91 din 12 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
 • LEGE nr. 88 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 19 mai 2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 18 iunie 2008 pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007
 • LEGE nr. 72 din 29 aprilie 1997 a bugetului de stat pe anul 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021