Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 703 din 3 decembrie 2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 19 decembrie 2001 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 703 din 3 decembrie 2001 (*actualizata*)privind raspunderea civila pentru daune nucleare(actualizata până la data de 13 noiembrie 2004*)

------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 19 decembrie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 13 noiembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 703 din 3 decembrie 2001; LEGEA nr. 470 din 4 noiembrie 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispozitii generale Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie reglementarea raspunderii civile pentru repararea daunelor rezultate din activităţile de utilizare a energiei nucleare în scopuri pasnice. Articolul 2Prevederile prezentei legi se aplică fără nici o discriminare bazata pe cetatenie, domiciliu ori reşedinţa. Articolul 3În sensul prezentei legi: a) accident nuclear înseamnă orice fapt sau orice succesiune de fapte având aceeasi origine, care cauzeaza o dauna nucleara, iar cu privire la masurile preventive, creeaza o amenintare grava şi iminenta de producere a unei astfel de daune; b) autoritatea naţionala competenţa este Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare; c) combustibil nuclear înseamnă orice material sau orice ansamblu mecanic care contine materie prima sau material fisionabil special destinat producerii de energie printr-o reactie în lant de fisiune nucleara într-un reactor nuclear; d) dauna nucleara înseamnă:1. orice deces sau orice ranire;2. orice pierdere sau orice deteriorare a bunurilor;3. orice pierdere economica care rezultă dintr-o dauna la care s-a facut referire la pct. 1 şi 2, neinclusa în aceste prevederi, dacă este suferita de o persoană indreptatita sa ceara despăgubiri în ceea ce priveste o astfel de pierdere;4. costul masurilor de refacere a mediului înconjurător deteriorat în urma producerii unui accident nuclear, dacă o astfel de deteriorare este semnificativa, dacă astfel de măsuri sunt luate sau urmeaza să fie luate şi dacă nu sunt incluse în pct. 2;5. orice pierdere a veniturilor care deriva dintr-un interes economic faţă de orice utilizare a mediului înconjurător, datorata deteriorării semnificative a mediului înconjurător şi dacă nu este inclusa la pct. 2;--------------Pct. 5 al lit. d) a art. 3 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 703 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 12 februarie 2002.6. costul masurilor preventive şi orice pierderi sau daune cauzate de astfel de măsuri;7. orice alta dauna economica, alta decat cea cauzata de degradarea mediului înconjurător, dacă este admisa de legislatia privind raspunderea civila a instanţei competente.Pierderile sau daunele prevăzute la pct. 1-5 şi 7 sunt considerate daune nucleare în măsura în care pierderea sau dauna:- ia nastere ca rezultat al radiatiei ionizante emise de orice sursa de radiatie care se afla intr-o instalatie nucleara sau emise de combustibilul nuclear, de produsii radioactivi sau de deseurile radioactive dintr-o instalatie nucleara ori de materialul nuclear provenit din, venind de la sau trimis spre o instalatie nucleara;- este rezultatul proprietăţilor radioactive ale unui astfel de material sau al unei combinatii de proprietăţi radioactive cu proprietăţi toxice, explozive ori cu alte proprietăţi periculoase ale unui astfel de material; e) deseu radioactiv înseamnă acele materiale rezultate din activităţile nucleare, pentru care nu s-a prevăzut nici o intrebuintare, care conţin sau sunt contaminate cu radionuclizi în concentratii superioare limitelor de exceptare; f) drepturi speciale de tragere, denumite în continuare DST, înseamnă unitatea de contabilitate definita de Fondul Monetar International, utilizata de acesta pentru propriile tranzactii şi operaţiuni; g) instalatie nucleara înseamnă:1. orice reactor nuclear, cu excepţia aceluia cu care este echipat un mijloc de transport maritim sau aerian spre a fi folosit ca o sursa de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop;2. orice uzina care foloseşte combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare şi orice uzina de prelucrare a materialelor nucleare, inclusiv orice uzina de retratare a combustibilului nuclear iradiat;3. orice instalatie în care sunt stocate materialele nucleare, cu excepţia depozitarilor în vederea transportului de materiale nucleare.Instalatiile nucleare aparţinând unui singur operator, care se afla pe acelasi amplasament, vor fi considerate o singura instalatie nucleara; h) instanţa competenţa este tribunalul în a cărui raza teritoriala se afla sediul principal al operatorului instalatiei nucleare; i) material nuclear înseamnă:1. orice combustibil nuclear, altul decat uraniul natural sau saracit, capabil sa produca energie printr-o reactie în lant de fisiune nucleara în afara unui reactor nuclear sau în combinaţie cu alte materiale;2. orice produs sau deseu radioactiv în acord cu limitele stabilite de Consiliul Guvernatorilor al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica; j) măsuri rezonabile înseamnă orice măsuri adecvate şi proportionale cu marimea daunei în vederea diminuarii consecintelor accidentelor nucleare; k) măsuri preventive înseamnă orice măsuri rezonabile luate de orice persoană după producerea unui accident nuclear, pentru a preveni sau reduce la minimum daunele la care se face referire la lit. d) pct. 1-5 şi 7, în conformitate cu deciziile autorităţii naţionale competente; l) măsuri de refacere înseamnă orice măsuri rezonabile aprobate de autoritatea naţionala competenţa, menite sa refaca sau sa reabiliteze componentele deteriorate sau distruse ale mediului înconjurător ori să introducă, acolo unde este posibil, echivalentele acestor componente de mediu înconjurător; m) operator înseamnă titularul autorizatiei emise potrivit prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată; n) persoana înseamnă orice persoană fizica, orice persoană juridica de drept public sau de drept privat, orice organizaţie internationala cu personalitate juridica în temeiul legii şi orice stat sau orice subdiviziuni constitutive ale acestuia; o) produs radioactiv înseamnă orice material radioactiv obţinut în cursul procesului de producere ori de utilizare a unui combustibil nuclear sau orice material care a devenit radioactiv prin expunere la radiatii emise în cursul acestui proces, cu excepţia radioizotopilor care au atins stadiul final de preparare şi sunt destinati să fie utilizati în alte scopuri pasnice decat producerea de energie electrica; p) reactor nuclear înseamnă orice structura conţinând combustibil nuclear dispus astfel încât să se poată produce o reactie în lant de fisiune nucleara, fără alta sursa de neutroni. Capitolul 2 Regimul raspunderii civile pentru daune nucleare Articolul 4 (1) Operatorul unei instalaţii nucleare raspunde obiectiv şi exclusiv pentru orice dauna nucleara, dacă s-a dovedit a fi provocata de un accident nuclear: a) survenit în aceasta instalatie nucleara; b) implicand un material nuclear care provine din aceasta instalatie nucleara:1. înainte ca raspunderea pentru dauna nucleara cu privire la acest material sa fi fost asumata, pe baza unui contract scris, de către un alt operator;2. în absenta unor prevederi exprese ale unui asemenea contract prevăzut la pct. 1, înainte ca un alt operator sa fi preluat acest material;3. dacă materialul nuclear a fost trimis unei persoane aflate pe teritoriul altui stat înainte sa fi fost descarcat din mijlocul de transport prin intermediul caruia a ajuns pe teritoriul acelui stat; c) implicand un material nuclear trimis acestei instalaţii nucleare:1. după ce raspunderea pentru daunele nucleare cauzate de acel material nuclear a fost transferata operatorului de către operatorul unei alte instalaţii nucleare, în temeiul unui contract scris;2. în absenta unor prevederi exprese ale unui contract scris, după ce respectivul operator a preluat acest material nuclear;3. dacă acest material nuclear a fost trimis, cu consimtamantul scris al respectivului operator, de către o persoană aflata pe teritoriul altui stat, numai după ce materialul a fost incarcat pe mijlocul de transport cu care trebuie să părăsească teritoriul acelui stat. (2) Dacă dauna nucleara este cauzata de un accident nuclear survenit intr-o instalatie nucleara şi implica materiale nucleare stocate în vederea transportului acestora, dispozitiile alin. (1) lit. a) nu se aplică dacă un alt operator ori o altă persoană este singura răspunzătoare în temeiul dispoziţiilor alin. (1) lit. b) sau c). (3) În cazul unui accident nuclear survenit în timpul transportului de materiale nucleare raspunderea civila pentru daune nucleare revine în intregime transportatorului, care va fi considerat operator în sensul prezentei legi, la cererea sa şi cu consimtamantul operatorului instalatiei. (4) În cazul în care o dauna nucleara antreneaza raspunderea mai multor operatori, ei raspund pentru dauna solidar şi integral, în măsura în care este imposibil să se determine cu certitudine care este partea din daune imputabila fiecaruia. Raspunderea fiecarui operator nu poate fi superioara cuantumului care îi este aplicabil potrivit art. 8. (5) Sub rezerva prevederilor alin. (3), când mai multe instalaţii nucleare aparţinând aceluiasi operator sunt implicate într-un accident nuclear, acest operator este răspunzător pentru fiecare instalatie nucleara implicata, până la concurenta cuantumului care îi este aplicabil potrivit art. 8. Articolul 4^1 (1) Statul raspunde pentru dauna nucleara care este rezultatul direct şi nemijlocit al unui act de terorism în domeniul nuclear. (2) Despăgubirile legate de daune nucleare rezultate în urma savarsirii unor acte de terorism în domeniul nuclear, stabilite conform prevederilor legale, sunt suportate de către stat, din fonduri publice.------------Art. 4^1 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 470 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 10 noiembrie 2004. Articolul 5 (1) Dacă operatorul face dovada ca dauna nucleara a rezultat, în totalitate sau în parte, dintr-o neglijenta grava a persoanei care a suferit-o ori ca acea persoana a actionat sau a omis sa actioneze, cu intentia de a cauza o dauna, instanţa competenţa poate să îl exonereze pe operator, în totalitate sau în parte, de obligaţia repararii daunei suferite de aceasta persoana. (2) Operatorul este exonerat de raspundere dacă acesta face dovada ca dauna nucleara este rezultatul direct al unor acte de conflict armat, razboi civil, insurectie sau ostilitate. (3) Când o dauna nucleara şi o dauna nenucleara sunt cauzate de un accident nuclear sau, conjugat, de un accident nuclear şi de unul sau mai multe evenimente diferite, dauna nenucleara, în măsura în care nu poate fi separata cu certitudine de cea nucleara, este considerata în sensul prezentei legi ca o dauna nucleara cauzata de accidentul nuclear. (4) Operatorul nu raspunde pentru dauna nucleara cauzata instalatiei nucleare propriu-zise, oricarei alte instalaţii nucleare, inclusiv aflate în construcţie, situata pe amplasamentul instalatiei propriu-zise, şi nici pentru bunurile aflate pe amplasamentul acestei instalaţii nucleare, care sunt ori trebuie să fie utilizate în raport cu ea. (5) Persoana fizica care a cauzat o dauna nucleara printr-o actiune sau omisiune savarsita cu intentia de a cauza o dauna nucleara şi pentru care operatorul nu este răspunzător potrivit alin. (1) raspunde pentru dauna nucleara produsa. Articolul 6 (1) Natura, forma şi marimea despăgubirilor, precum şi repartitia echitabila a acestora sunt stabilite de instanţa competenţa, inclusiv în cazul în care accidentul nuclear a survenit în zona economica exclusiva a României. (2) Dacă în actiunile intentate împotriva operatorului daunele ce urmeaza să fie compensate depasesc sumele prevăzute la art. 8, în repartizarea despăgubirilor au prioritate cazurile de deces sau ranire produse prin accidentul nuclear sau ca urmare a acestuia. Articolul 7Nimeni nu are dreptul să fie despagubit în temeiul prezentei legi dacă dauna nucleara i-a fost deja reparata în temeiul unei conventii internationale privind raspunderea civila pentru daune nucleare. Capitolul 3 Sistemul de despăgubire a daunelor nucleare Articolul 8 (1) Raspunderea operatorului este limitata pentru fiecare accident nuclear la cel puţin echivalentul în lei a 300 milioane DST. (2) Cu aprobarea autorităţii naţionale competente raspunderea operatorului poate fi limitata pentru fiecare accident nuclear la mai puţin de echivalentul în lei a 300 milioane DST, dar nu mai puţin de echivalentul în lei a 150 milioane DST, cu condiţia ca diferenţa până la minimum echivalentul în lei a 300 milioane DST să fie alocata de stat din fondurile publice în vederea acoperirii daunelor nucleare în condiţiile prezentei legi. (3) Pentru o perioadă de 10 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, cu aprobarea autorităţii naţionale competente, raspunderea operatorului poate fi limitata pentru fiecare accident nuclear petrecut în această perioadă la mai puţin de echivalentul în lei a 150 milioane DST, dar nu mai puţin de echivalentul în lei a 75 milioane DST, cu condiţia ca diferenţa până la echivalentul în lei a 150 milioane DST să fie alocata de stat din fondurile publice în vederea acoperirii daunelor nucleare în condiţiile prezentei legi. (4) În cazul reactorilor de cercetare şi al depozitelor de deseuri radioactive şi de combustibil nuclear ars raspunderea operatorului conform prevederilor alin. (1) şi (2) va fi de minimum echivalentul în lei a 30 milioane DST, putand fi redusa, cu aprobarea autorităţii naţionale competente, până la echivalentul în lei a 10 milioane DST, cu condiţia ca diferenţa până la minimum echivalentul în lei a 30 milioane DST să fie alocata de stat din fondurile publice în vederea despăgubirii daunelor nucleare în condiţiile prezentei legi. (5) În cazul transportului de materiale nucleare raspunderea operatorului în sensul art. 4 alin. (3) este limitata la echivalentul în lei a 5 milioane DST; în cazul transportului de combustibil nuclear ce a fost utilizat într-un reactor nuclear, raspunderea operatorului, în sensul art. 4 alin. (3), este limitata la echivalentul în lei a 25 milioane DST. (6) Prevederile alin. (1)-(5) nu includ profitul şi cheltuielile de judecată. (7) Prevederile alin. (1)-(6) vor fi menţionate explicit în autorizatia operatorului emisa potrivit Legii nr. 111/1996, republicată. Articolul 9Despăgubirile legate de o dauna nucleara, profitul şi cheltuielile de judecată stabilite de instanţa competenţa se exprima în lei, cu respectarea prevederilor art. 8. Articolul 10Persoanele care au suferit daune nucleare îşi vor invoca drepturile la despăgubire printr-o singura actiune, fără a fi necesar sa intreprinda demersuri separate legate de originea fondurilor destinate despăgubirii. Capitolul 4 Dreptul la actiunea în regres Articolul 11 (1) Operatorul nu are drept la actiune în regres decat: a) dacă un asemenea drept a fost prevăzut expres într-un contract scris; b) dacă accidentul nuclear rezultă dintr-o actiune ori omisiune savarsita cu intentia de a cauza o dauna nucleara contra persoanei fizice care a actionat sau a omis sa actioneze cu aceasta intentie. (2) Dreptul la actiune în regres se extinde asupra statului în măsura în care acesta a alocat fonduri publice, potrivit prezentei legi. Capitolul 5 Stingerea dreptului la actiunile în despăgubire Articolul 12 (1) Dreptul la despăgubire împotriva operatorului se prescrie dacă o actiune nu este intentata în decurs de: a) 30 de ani de la data producerii accidentului nuclear, dacă actiunea este legata de deces sau ranire potrivit art. 3 lit. d) pct. 1; b) 10 ani de la data producerii accidentului nuclear, dacă actiunea este legata de celelalte daune nucleare potrivit art. 3 lit. d) pct. 2-5 şi 7; (2) Dreptul la despăgubire împotriva operatorului se stinge dacă o actiune nu este intentata pe parcursul unei perioade de 3 ani de la data la care victima daunei nucleare a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca dauna şi identitatea operatorului responsabil de ea, fără ca termenele prevăzute la alin. (1) să fie depăşite. (3) Orice persoană care a suferit o dauna nucleara şi a introdus o actiune de despăgubire în termenele prevăzute la alin. (1) îşi poate modifica cererea, în sensul includerii oricarei agravari a daunei, chiar după expirarea acestor termene, atât timp cat o hotărâre definitivă şi irevocabila nu a fost pronunţată de instanţa competenţa. Capitolul 6 Asigurari şi garantii financiare Articolul 13 (1) Operatorul este obligat sa incheie un contract de asigurare sau o garantie financiară care să îi acopere raspunderea civila pentru daune nucleare şi sa dovedeasca autorităţii naţionale competente existenta acesteia, în vederea eliberarii autorizatiei potrivit Legii nr. 111/1996, republicată. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi transportatorilor de materiale nucleare. (3) Asiguratorul sau oricare alt garant financiar este obligat sa notifice autorităţii naţionale competente, cu cel puţin două luni înainte, orice suspendare sau anulare a asigurarii ori a garantiei financiare prevăzute la alin. (1). Capitolul 7 Dispozitii finale Articolul 14Prevederile unui regim de asigurări de boala, asigurări sociale, securitate sociala, asigurare împotriva accidentelor de muncă sau bolilor profesionale se aplică concomitent cu prevederile prezentei legi. Articolul 15Prezenta lege, în măsura în care nu dispune altfel, se completeaza cu dispozitiile Codului civil şi ale Codului de procedura civila. Articolul 16 (1) În termen de 9 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatea naţionala competenţa împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor emite norme privind aplicarea prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. (2) Prezenta lege intră în vigoare la 12 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA──────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 52 din 14 martie 2013 privind vânzarea locuinţelor aflate în proprietatea Societăţii Feroviare de Turism "S.F.T.-C.F.R." - S.A. actualilor chiriaşi
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 10 mai 2006 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 70 din 25 aprilie 2012 pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2010
 • LEGE nr. 324 din 14 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 14 februarie 2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • LEGE nr. 64 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 131 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 100/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural
 • LEGE nr. 288 din 5 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 250 din 19 iulie 2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 24 aprilie 2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele industriale Arad şi Harghita
 • LEGE nr. 4 din 10 ianuarie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligaţiilor către regiile autonome şi societăţile/companiile naţionale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanţia statului
 • LEGE nr. 88 din 12 iulie 1996 pentru modificarea Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 12 iunie 2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 335 din 31 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale
 • LEGE nr. 290 din 28 septembrie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2007 pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi a art. 9^2 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 126 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură
 • LEGE nr. 411 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 19 din 8 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 5 din 31 august 1996 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 1 din 30 iunie 1990 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor Preşedinţiei României
 • LEGE nr. 46 din 16 ianuarie 2002 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 219 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere
 • LEGE nr. 14 din 29 iunie 1984 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 159/1984 pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 233/1974 privind unele drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români care realizează venituri în valută
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 13 martie 2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 13 martie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucureşti şi la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbana în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000, şi pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract
 • LEGEA calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
 • LEGE nr. 115 din 4 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 57 din 13 iulie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • LEGE nr. 210 din 28 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţionala a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000
 • LEGE nr. 206 din 8 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
 • LEGE nr. 206 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2008 privind modificarea anexei nr. 1^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti
 • LEGE nr. 17 din 2 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 381 din 30 septembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
 • LEGE nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 227 din 4 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
 • LEGE nr. 18 din 13 iulie 1949 asupra impozitului agricol
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 109 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului opţional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984
 • LEGE nr. 189 din 18 iulie 2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 20 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, adoptată la Paris la 15 decembrie 1956
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 18 septembrie 1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021