Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 15 aprilie 2002 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 146 din 1 aprilie 2002 (*actualizată*)privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret(actualizată la data de 15 iulie 2002*)

----------Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege are ca obiect stabilirea regimului juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, precum şi regimul juridic al patrimoniului care a aparţinut fostei Uniuni a Tineretului Comunist - U.T.C. Articolul 2În sensul prezentei legi, fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti sunt persoane juridice de drept privat şi de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice şi fără scop lucrativ, constituite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 privind înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret, unice la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti. Articolul 3 (1) Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti au ca scop elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe specifice şi instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, al valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti. (2) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1) fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti administrează patrimoniul propriu şi resursele de care dispun, în condiţiile legii, în folosul tinerilor şi al structurilor de tineret interesate din unitatea administrativ-teritorială respectiva. (3) Sediile fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti se afla în reşedinţele de judeţ şi, respectiv, în municipiul Bucureşti. Articolul 4 (1) Fundaţia Naţională pentru Tineret este persoana juridică de drept privat şi de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică şi fără scop lucrativ, care are ca scop elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe specifice la nivel naţional pentru instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, al valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti. (2) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1) Fundaţia Naţională pentru Tineret administrează patrimoniul propriu şi resursele de care dispune, în condiţiile legii, în folosul tinerilor şi al structurilor de tineret interesate. (3) Sediul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret se afla în municipiul Bucureşti. Capitolul 2 Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti Secţiunea 1 Organizarea şi funcţionarea fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti Articolul 5Organele de conducere şi control ale fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti sunt: a) adunarea generală; b) consiliul de conducere; c) comisia de cenzori. Articolul 6 (1) Adunarea generală este forul suprem de conducere al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, din care fac parte, în baza liberului consimţământ, reprezentanţi delegaţi din partea fiecărei structuri de tineret de tip asociativ, cu personalitate juridică, care are sediul în unitatea administrativ-teritorială respectiva, îşi exprima adeziunea la scopurile fundaţiei şi îndeplineşte criteriile de admitere prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi. (2) Organizaţiile de tineret aparţinând partidelor şi formaţiunilor politice nu pot delega reprezentanţi în cadrul adunării generale a fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti. (3) Structurile de tineret de tip asociativ prevăzute la alin. (1), indiferent de numărul filialelor, au dreptul de a desemna câte un singur reprezentant delegat cu drept de vot în adunarea generală. (4) La adunarea generală pot participa, fără drept de vot, câte un reprezentant delegat de direcţia pentru tineret şi sport judeţeana, respectiv de Direcţia pentru tineret şi sport a municipiului Bucureşti, precum şi de consiliul judeţean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Articolul 7Adunarea generală are următoarele atribuţii principale: a) alege şi revoca membrii consiliului de conducere pe funcţii; b) alege şi revoca membrii comisiei de cenzori pe funcţii; c) aproba şi modifica propriul regulament intern de organizare şi funcţionare, în limitele legii; d) aproba planul strategic privind programele şi activităţile fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; f) aproba raportul anual de activitate al consiliului de conducere şi bilanţul contabil al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; g) aproba raportul anual al comisiei de cenzori cu privire la verificarea şi certificarea bilanţului contabil al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; h) aproba investiţiile propuse de consiliul de conducere; i) stabileşte, după caz, indemnizaţii pentru membrii consiliului de conducere şi ai comisiei de cenzori ale fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; j) exercita orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în regulamentul intern de organizare şi funcţionare. Articolul 8 (1) Adunarea generală se întruneşte o data pe an sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea consiliului de conducere sau la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor adunării generale. (2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, convocările adunărilor generale se vor face cu cel puţin 15 zile înaintea desfăşurării acestora şi vor fi însoţite de doua anunţuri în presa locală. (3) Adunarea generală se considera legal întrunită, la prima convocare, numai în prezenta a cel puţin doua treimi din totalul membrilor săi. În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul necesar, se va face o noua convocare în termen de maximum 7 zile. În acest caz adunarea generală se considera legal întrunită, indiferent de numărul reprezentanţilor delegaţi prezenţi. (4) Alte reguli privind organizarea şi funcţionarea adunării generale se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi şi prin regulamentul intern de organizare şi funcţionare. Articolul 9 (1) Hotărârile adunării generale se adopta cu majoritatea simpla a reprezentanţilor delegaţi cu drept de vot prezenţi. (2) Hotărârile adoptate de adunarea generală în limitele legii şi ale regulamentului intern de organizare şi funcţionare sunt obligatorii pentru toţi membrii săi. (3) Hotărârile adunării generale contrare legii sau dispoziţiilor din regulamentul intern de organizare şi funcţionare pot fi atacate în justiţie de oricare dintre structurile de tineret de tip asociativ cu reprezentanţi delegaţi în adunarea generală, în termen de maximum 30 de zile de la data adoptării lor. (4) Reprezentanţii delegaţi ai structurilor de tineret în cadrul adunării generale sunt răspunzători, potrivit legii, pentru hotărârile care contravin actelor normative în vigoare. Articolul 10 (1) Adunarea generală alege prin vot secret consiliul de conducere format din: a) preşedinte; b) vicepreşedinte; c) secretar; d) membri, după caz. (2) În funcţie de necesităţile consiliului de conducere pot fi aleşi şi unul până la 10 membri. (3) Mandatul consiliului de conducere este de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii. Articolul 11 (1) Consiliul de conducere are următoarele atribuţii principale: a) asigura conducerea fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti între întrunirile adunării generale; b) urmăreşte şi pune în aplicare hotărârile adunării generale; c) propune adunării generale, spre aprobare, planul strategic privind programele şi activităţile fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; d) asigura buna administrare şi integritatea patrimoniului fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; e) organizează şi asigura conducerea contabilităţii valorilor şi a operaţiunilor financiar-patrimoniale ale fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, potrivit normelor legale; f) prezintă adunării generale, spre aprobare, raportul anual propriu de activitate şi bilanţul contabil al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; g) propune adunării generale, spre aprobare, bugetul de venituri şi cheltuieli al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; h) stabileşte sumele alocate de fundaţia judeţeana pentru tineret sau a municipiului Bucureşti pentru susţinerea programelor proprii sau pentru sprijinirea structurilor de tineret, în realizarea programelor acestora; i) hotărăşte asupra organigramei şi statului de funcţiuni ale personalului salarizat al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; j) decide asupra constituirii consiliului de administraţie şi adopta, cu majoritatea absolută a membrilor săi, regulamentul de funcţionare al acestuia; k) aproba grila de salarizare pentru personalul angajat al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; l) hotărăşte cu privire la stabilirea de raporturi ale fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti cu organele de stat sau serviciile descentralizate ale acestora; m) are drept de control, conform legii şi regulamentului intern de organizare şi funcţionare, în toate compartimentele de activitate ale fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; n) exercita alte atribuţii care îi sunt delegate de către adunarea generală, prevăzute în lege sau în regulamentul intern de organizare şi funcţionare. (2) Membrii consiliului de conducere primesc atribuţii specifice, stabilite de către adunarea generală şi prin regulamentul intern de organizare şi funcţionare. Articolul 12 (1) În vederea alegerii membrilor consiliului de conducere fiecare structura de tineret de tip asociativ, cu drept de reprezentare în adunarea generală, poate depune pentru fiecare funcţie o singura candidatura, fără a putea însă cumula mai multe funcţii. (2) Procedurile de alegere, respectiv de revocare, a membrilor consiliului de conducere sunt prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi. (3) Membrii consiliului de conducere participa fără drept de vot la adunarea generală. Structurile de tineret ai căror reprezentanţi delegaţi au fost aleşi în consiliul de conducere desemnează în locul acestora alţi reprezentanţi delegaţi cu drept de vot în adunarea generală. (4) Membrii consiliului de conducere sunt răspunzători, potrivit legii, pentru adoptarea hotărârilor ce contravin actelor normative în vigoare. (5) În cazul încălcării regulamentului intern de organizare şi funcţionare sau al aducerii de prejudicii morale ori materiale fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, membrii consiliului de conducere pot fi revocaţi individual sau în bloc, după caz, de către adunarea generală. (6) Procedurile de convocare şi atribuţiile specifice ale membrilor, precum şi alte reguli privind organizarea şi funcţionarea consiliului de conducere se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi şi prin regulamentul intern de organizare şi funcţionare. Articolul 13 (1) Preşedintele fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii principale: a) reprezintă fundaţia în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din ţara şi din străinătate; b) informează adunarea generală referitor la activitatea consiliului de conducere; c) conduce lucrările adunării generale şi ale consiliului de conducere; d) semnează hotărârile adunării generale şi ale consiliului de conducere; e) îndeplineşte orice alte atribuţii care reies din lege sau din regulamentul intern de organizare şi funcţionare. (2) În cazul imposibilităţii exercitării atribuţiilor de către preşedintele fundaţiei, consiliul de conducere deleagă atribuţiile acestuia vicepreşedintelui sau, în situaţii excepţionale, unui alt membru al consiliului de conducere. Articolul 14 (1) Organele de conducere ale fundaţiilor judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti nu au dreptul ca prin deciziile şi hotărârile lor să se implice în activitatea interna a structurilor de tineret de tip asociativ, reprezentate în cadrul adunării generale, cu excepţia cazului în care se aduce atingere, direct sau indirect, îndeplinirii scopului fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti. (2) Structura de tineret de tip asociativ reprezentată în cadrul adunării generale poate fi exclusă, cu posibilitatea reprimirii după cel puţin 2 ani de la data excluderii, în cazul în care aduce prejudicii morale sau materiale, în mod direct ori indirect, fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti. (3) Delegatul structurii de tineret de tip asociativ, reprezentată în cadrul adunării generale, poate pierde dreptul de reprezentare în cazul şi în condiţiile alin. (2). În aceasta situaţie structura de tineret respectiva, la solicitarea fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, poate să îşi delege un alt reprezentant. Articolul 15 (1) Comisia de cenzori exercita controlul financiar intern al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, supraveghează şi controlează activităţile contabile şi verifica modul de administrare a întregului patrimoniu, în condiţiile legii. (2) Comisia de cenzori este alcătuită din 3 membri aleşi de către adunarea generală, între care, în mod obligatoriu, un expert contabil. (3) Reprezentanţii delegaţi cu drept de vot în adunarea generală, precum şi membrii consiliului de conducere nu pot fi şi membri ai comisiei de cenzori. Articolul 16Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale: a) verifica modul în care este administrat patrimoniul fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă consiliului de conducere, la solicitarea acestuia şi/sau a adunării generale, după caz; c) întocmeşte şi propune adunării generale, spre aprobare, raportul anual propriu cu privire la verificarea şi certificarea bilanţului contabil al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; d) participa la şedinţele adunării generale fără drept de vot; e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul intern de organizare şi funcţionare sau stabilite de către adunarea generală. Articolul 17Normele de alegere, procedurile de convocare şi atribuţiile specifice ale membrilor, precum şi alte reguli privind organizarea şi funcţionarea comisiei de cenzori se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi şi prin regulamentul intern de organizare şi funcţionare. Articolul 18 (1) Fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti colaborează între ele, cu Fundaţia Naţională pentru Tineret, cu alte structuri de tineret de tip asociativ, cu direcţia pentru tineret şi sport judeţeana respectiva sau a municipiului Bucureşti, cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi cu instituţii specializate în domeniu. (2) Între Fundaţia Naţională pentru Tineret şi fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti nu exista raporturi de subordonare. Secţiunea a 2-a Patrimoniul fundaţiilor judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti Articolul 19 (1) Patrimoniul fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti este constituit din: a) totalitatea imobilelor - construcţii şi terenuri -, fonduri băneşti şi alte active care au aparţinut fostei organizaţii a Uniunii Tineretului Comunist din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti; b) imobile, precum şi fonduri materiale şi financiare dobândite în timpul funcţionarii fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti. (2) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) este administrat în folosul tinerilor şi al structurilor de tineret interesate, cu excepţia celor prevăzute la art. 6 alin. (2). (3) În cazul în care din motive obiective bunurile menţionate la alin. (1) nu pot fi folosite sau nu exista, organele administraţiei locale sunt obligate să asigure gratuit, în termen de 120 de zile de la data publicării prezentei legi, un sediu corespunzător desfăşurării activităţii fundaţiilor judeţene pentru tineret din judeţe şi din municipiul Bucureşti, în oraşele de reşedinţa ale unităţilor administrativ-teritoriale*). Articolul 20 (1) Bunurile care au aparţinut la data de 22 decembrie 1989 fostei organizaţii a Uniunii Tineretului Comunist din judeţe şi din municipiul Bucureşti, preluate de fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, vizate de prezenta lege, rămân în proprietatea acestora, iar în cazul în care ulterior au căpătat o alta destinaţie, se reintegrează, necondiţionat şi fără plata, în patrimoniul fundaţiilor judeţene pentru tineret respective sau a municipiului Bucureşti, ce se constituie ca succesoare de drept. (2) În acelaşi timp se reintegrează necondiţionat şi fără plata şi bunurile precizate la alin. (1), care nu au fost preluate conform prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 şi care au trecut în patrimoniul altor persoane juridice sau fizice. (3) Reintegrarea bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face pe baza de protocol de predare-preluare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi*). (4) Consiliile locale sunt responsabile pentru preluarea de către fundaţiile judeţene pentru tineret respective sau a municipiului Bucureşti a acestor bunuri, în bune condiţii, conform procedurilor stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. (5) Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti vor acţiona în justiţie persoanele juridice sau fizice care refuza efectuarea procedurii de predare-preluare a bunurilor. (6) Deţinătorii bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2), ce urmează să fie reintegrate în patrimoniul fundaţiilor judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, sunt obligaţi să pună la dispoziţie împuterniciţilor fundaţiilor judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti toate documentele referitoare la aceste bunuri. (7) Înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile primite în administrare sau dobândite de către fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti se face în cărţile funciare sau în cărţile de publicitate funciară, cu scutirea de plata a taxelor prevăzute de lege. (8) Acţiunile în justiţie formulate de fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti pentru aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) sunt scutite de taxa de timbru. (9) Fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti pot greva sau înstrăina bunurile mobile ori imobile finanţate total sau parţial din fonduri publice, prin programe derulate după anul 1989, cu acordul ordonatorului de credite al programului respectiv. Vânzarea se va face prin licitaţie publică, conform legislaţiei în vigoare. (10) Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti nu pot înstrăina patrimoniul imobiliar - construcţii şi terenuri - care a aparţinut fostei organizaţii judeţene a Uniunii Tineretului Comunist. Aceasta prevedere nu vizează şi patrimoniul imobiliar dobândit de fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti şi care nu face obiectul prezentei legi. Secţiunea a 3-a Finanţarea fundaţiilor judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti Articolul 21 (1) Fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale numai pentru finanţarea de programe de utilitate publică pentru tineret. Aceste sume se asigura pe baza de contracte încheiate între fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti şi organele administraţiei publice centrale ori locale, după caz. (2) Contractul va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul şi volumul activităţilor specifice, parametrii de realizat, suma stabilită pentru finanţarea programelor, defalcată pe obiective, activităţi şi naturi de cheltuieli, obligaţiile şi responsabilităţile părţilor. Prevederile contractului au putere deplina pentru cele doua părţi, constituindu-se în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ. Articolul 22Sursele de finanţare ale fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti provin din: a) donaţii, legate şi sponsorizări; b) sume destinate finanţării programelor proprii sau, după caz, a programelor realizate în colaborare cu direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv cu alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale şi alţi ordonatori de credite; c) sume rămase din exerciţiul financiar precedent; d) venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătura cu scopul şi obiectul de activitate ale acestora; e) alte venituri realizate în condiţiile legii. Articolul 23 (1) Veniturile, indiferent de sursa, şi cheltuielile de orice natura ale fundaţiilor judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti sunt cuprinse într-un buget anual propriu. (2) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face astfel: a) potrivit competentelor stabilite în regulamentul intern de organizare şi funcţionare a fundaţiei judeţene pentru tineret respective sau a municipiului Bucureşti, pentru veniturile proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; b) potrivit condiţiilor stabilite prin contractele încheiate între părţi, pentru sumele acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale pentru finanţarea programelor fundaţiei judeţene pentru tineret respective sau a municipiului Bucureşti. (3) Bugetul anual, la partea de venituri, cuprinde, după caz: a) venituri proprii, precum şi sume destinate finanţării unor programe de utilitate publică pentru tineret; b) sume acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale pentru finanţarea pe baza de programe a fundaţiei judeţene pentru tineret respective sau a municipiului Bucureşti. (4) Fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti pot încheia contracte de împrumut şi pot elibera titluri de credit, cu condiţia ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectului de activitate. Articolul 24Veniturile fundaţiilor judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti nu sunt impozabile şi includ: a) donaţiile şi sumele sau bunurile primite prin sponsorizare; b) dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor realizate din asemenea venituri, în condiţiile legii; c) veniturile realizate din spectacole; d) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; e) veniturile obţinute din administrarea sau, după caz, din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora; f) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, în care acestea sunt asociaţi, în condiţiile art. 26 alin. (1), dacă sunt folosite pentru îndeplinirea scopului fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti; g) alte venituri realizate în condiţiile legii. Articolul 25Fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti sunt scutite de impozitul pe profit atunci când utilizează cel puţin 80% din veniturile obţinute din orice sursa, în scopul realizării obiectivelor pentru care au fost autorizate, inclusiv pentru cheltuieli de investiţii şi dotări, precum şi pentru cheltuieli de funcţionare. Articolul 26 (1) Fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti nu se pot transforma în societăţi comerciale. Fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti pot înfiinţa societăţi comerciale, fără implicarea patrimoniului iniţial menţionat la art. 19 alin. (1) lit. a). Dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi comerciale se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului fundaţiei. (2) Fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti pot desfăşura orice activităţi economice dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în legătura cu scopul fundaţiei. (3) Fondurile rezultate din desfăşurarea unor activităţi economice, civile sau comerciale vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopurilor fundaţiei judeţene pentru tineret respective sau a municipiului Bucureşti. Articolul 27Structura organizatorică şi numărul personalului angajat al fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti vor fi astfel dimensionate încât salarizarea să se facă numai din veniturile fundaţiei. Articolul 28 (1) Ordonatorii de credite de la bugetul de stat sau bugetele locale verifica modul în care sunt folosite fondurile alocate pentru programele derulate de/cu fundaţia judeţeana pentru tineret respectiva sau a municipiului Bucureşti. (2) Fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti se supun verificărilor financiare potrivit legii şi regulamentelor interne de organizare şi funcţionare. Articolul 29 (1) Ministerul Tineretului şi Sportului, precum şi direcţiile pentru tineret şi sport judeţene exercita, potrivit legii, supravegherea şi controlul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret şi ale fundaţiilor judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti. (2) Actele şi faptele de încălcare a legii, a ordinii publice şi a bunelor moravuri sunt sesizate de autorităţile prevăzute la alin. (1) instanţelor judecătoreşti sau organelor de urmărire penală, după caz, dobândind calitatea de reclamant, respectiv de parte civilă. (3) Organele administraţiei publice locale colaborează cu fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti în vederea derulării unor programe comune pentru tineret. Secţiunea a 4-a Durata de funcţionare şi dizolvarea fundaţiilor judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti Articolul 30Fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti sunt constituite pe durata nedeterminată. Articolul 31 (1) Fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti se pot dizolva prin hotărâre judecătorească, dacă: a) adunarea generală se afla în imposibilitatea de a se întruni şi aceasta situaţie durează mai mult de 6 luni de la data la care, potrivit legii, adunarea generală trebuia întrunită; b) activitatea fundaţiei judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti a devenit ilicită sau contrară ordinii publice ori bunelor moravuri; c) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri; d) fundaţia judeţeana pentru tineret sau a municipiului Bucureşti urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit. (2) Acţiunea în justiţie se poate introduce de către autorităţile prevăzute la art. 29 alin. (1), de Ministerul Public, precum şi de orice persoana interesată. Articolul 32 (1) Pentru orice acţiune în justiţie, indiferent de subiectul prevăzut de prezenta lege, în vederea soluţionării cererilor de constituire, precum şi a oricăror litigii ce decurg din aplicarea prezentei legi, competenta aparţine tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială se afla fundaţia respectiva. (2) Pentru litigiile Fundaţiei Naţionale pentru Tineret competenta aparţine Tribunalului Bucureşti. (3) Hotărârile pronunţate în prima instanţă pot fi atacate numai cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare, de către părţi ori de autorităţile publice prevăzute la art. 29 alin. (1) sau, după caz, de către structurile asociative de tineret, cu personalitate juridică, care justifica un interes public legitim, la Curtea de apel. Articolul 33După dizolvarea unei fundaţii judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti bunurile acesteia intra în conservare la Ministerul Tineretului şi Sportului până la înfiinţarea unei alte fundaţii judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei legi. Capitolul 3 Fundaţia Naţională pentru Tineret Secţiunea 1 Organizarea şi funcţionarea Fundaţiei Naţionale pentru Tineret Articolul 34Organele de conducere şi control ale Fundaţiei Naţionale pentru Tineret sunt: a) adunarea generală; b) consiliul de conducere; c) comisia de cenzori. Articolul 35Adunarea generală este forul suprem de conducere al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret din care fac parte, în baza liberului consimţământ, reprezentanţi delegaţi din partea fiecărei structuri de tineret de tip asociativ, de nivel naţional, cu personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la art. 6 alin. (2), care îşi exprima adeziunea la scopurile Fundaţiei Naţionale pentru Tineret şi îndeplinesc criteriile de admitere prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi. Articolul 36 (1) Structurile de tineret de tip asociativ prevăzute la art. 35 au dreptul de a desemna un număr de reprezentanţi delegaţi cu drept de vot în adunarea generală, în funcţie de criteriile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. (2) O structura de tineret de tip asociativ, federativ sau confederativ, legal constituită, nu poate fi reprezentată în adunarea generală în cazul în care cel puţin una dintre structurile sale componente este deja reprezentată cu delegat în adunarea generală. (3) La adunarea generală poate participa fără drept de vot un reprezentant delegat din partea Ministerului Tineretului şi Sportului. Articolul 37Adunarea generală a Fundaţiei Naţionale pentru Tineret are următoarele atribuţii principale: a) alege şi revoca membrii consiliului de conducere pe funcţii; b) alege şi revoca membrii comisiei de cenzori pe funcţii; c) aproba şi modifica regulamentul intern de organizare şi funcţionare, în limitele legii; d) aproba planul strategic privind programele şi activităţile Fundaţiei Naţionale pentru Tineret; e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret; f) aproba raportul anual de activitate al consiliului de conducere şi bilanţul contabil al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret; g) aproba raportul anual al comisiei de cenzori cu privire la verificarea şi certificarea bilanţului contabil al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret; h) aproba investiţiile propuse de consiliul de conducere; i) stabileşte, după caz, indemnizaţii pentru membrii consiliului de conducere şi ai comisiei de cenzori; j) exercita orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de regulamentul intern de organizare şi funcţionare. Articolul 38 (1) Adunarea generală se întruneşte o data pe an sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea consiliului de conducere ori la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor adunării generale. (2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, convocările adunării generale se vor face cu cel puţin 30 de zile înaintea desfăşurării acesteia şi vor fi însoţite de doua anunţuri în presa centrala. (3) Adunarea generală se considera legal întrunită, la prima convocare, numai în prezenta a cel puţin doua treimi din totalul membrilor săi. În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul necesar, se va face o noua convocare, în termen de maximum 15 zile. În acest caz adunarea generală se considera legal întrunită, indiferent de numărul reprezentanţilor delegaţi prezenţi. (4) Alte reguli privind organizarea şi funcţionarea adunării generale se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi şi prin regulamentul intern de organizare şi funcţionare. Articolul 39 (1) Hotărârile adunării generale se adopta cu majoritatea simpla a reprezentanţilor delegaţi cu drept de vot prezenţi. (2) Dispoziţiile art. 9 alin. (2), (3) şi (4) se aplica în mod corespunzător. Articolul 40 (1) Adunarea generală alege, prin vot secret, consiliul de conducere, alcătuit din: a) preşedinte; b) vicepreşedinte; c) secretar; d) 2-10 membri. (2) Mandatul consiliului de conducere este de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii. (3) Atribuţiile consiliului de conducere sunt cele prevăzute la art. 11. Articolul 41 (1) În vederea alegerii membrilor consiliului de conducere fiecare structura de tineret cu drept de reprezentare în adunarea generală poate depune pentru fiecare funcţie o singura candidatura, fără a putea cumula mai multe funcţii. (2) Dispoziţiile art. 12 alin. (2)-(6) se aplica în mod corespunzător. Articolul 42 (1) Preşedintele Fundaţiei Naţionale pentru Tineret este ales de adunarea generală, cu respectarea dispoziţiilor regulamentului de aplicare a prezentei legi. (2) Atribuţiile preşedintelui sunt cele prevăzute la art. 13. (3) În cazul imposibilităţii exercitării atribuţiilor de către preşedinte, consiliul de conducere deleagă atribuţiile acestuia vicepreşedintelui sau, în cazuri excepţionale, unui alt membru al consiliului de conducere. Articolul 43 (1) Organele de conducere ale Fundaţiei Naţionale pentru Tineret nu au dreptul ca prin deciziile şi hotărârile lor să se implice în activitatea interna a structurilor de tineret de tip asociativ reprezentate în cadrul adunării generale. (2) Structura de tineret de tip asociativ reprezentată în cadrul adunării generale poate fi exclusă, cu posibilitatea reprimirii după cel puţin 2 ani de la data excluderii, în cazul în care aduce prejudicii morale ori materiale, în mod direct sau indirect, Fundaţiei Naţionale pentru Tineret. (3) Delegatul structurii de tineret de tip asociativ reprezentate în cadrul adunării generale poate pierde dreptul de reprezentare în cazul şi în condiţiile alin. (2). În aceasta situaţie structura de tineret respectiva, la solicitarea Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, poate să îşi delege un alt reprezentant. Articolul 44 (1) Comisia de cenzori exercita controlul financiar intern al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, supraveghează şi controlează activităţile contabile şi verifica modul de administrare a întregului patrimoniu, în condiţiile legii. (2) Dispoziţiile art. 15 alin. (2) şi (3) se aplica în mod corespunzător. (3) Atribuţiile comisiei de cenzori sunt cele prevăzute la art. 16. (4) Dispoziţiile art. 17 se aplica în mod corespunzător. Secţiunea a 2-a Patrimoniul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret Articolul 45 (1) Patrimoniul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret cuprinde, la data constituirii, totalitatea imobilelor construcţii şi terenuri -, fonduri băneşti şi alte active care au aparţinut structurilor centrale ale fostei Uniuni a Tineretului Comunist, cu excepţia fostului Birou de Turism pentru Tineret (B.T.T.). Patrimoniul este întregit cu imobile şi fonduri materiale şi financiare dobândite în timpul funcţionarii acesteia. (2) Bunurile care au aparţinut la data de 22 decembrie 1989 fostei Uniuni a Tineretului Comunist la nivel central se integrează în patrimoniul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, ce se constituie ca succesor în drepturi, conform prezentei legi. Secretariatul General al Guvernului este responsabil pentru preluarea de către Fundaţia Naţională pentru Tineret a acestor bunuri, în bune condiţii, conform procedurilor stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. (3) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) este administrat în folosul tinerilor şi al structurilor de tineret de nivel naţional interesate, cu excepţia organizaţiilor de tineret ce aparţin partidelor şi formaţiunilor politice. (4) În cazul în care, din motive obiective, bunurile menţionate la alin. (1) nu pot fi folosite, Secretariatul General al Guvernului este obligat să asigure gratuit, în termen de 120 de zile de la data publicării prezentei legi, un sediu corespunzător desfăşurării activităţii Fundaţiei Naţionale pentru Tineret*). (5) Bunurile precizate la alin. (1) care au trecut în patrimoniul altor persoane juridice sau fizice, indiferent de natura acestora, se integrează necondiţionat şi fără plata în patrimoniul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, pe baza de protocol de predare-preluare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi*). (6) Fundaţia Naţională pentru Tineret va acţiona în justiţie persoanele juridice sau fizice care refuza efectuarea procedurii de predare-preluare a bunurilor. (7) Deţinătorii bunurilor prevăzute la alin. (1), ce urmează să fie integrate în patrimoniul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, sunt obligaţi să pună la dispoziţie împuterniciţilor acesteia toate documentele referitoare la aceste bunuri. (8) Dispoziţiile art. 20 alin. (7)-(10) se aplica în mod corespunzător şi Fundaţiei Naţionale pentru Tineret. Secţiunea a 3-a Finanţarea Fundaţiei Naţionale pentru Tineret Articolul 46 (1) Fundaţia Naţională pentru Tineret, în condiţiile prezentei legi, poate beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale numai pentru finanţarea de programe de utilitate publică pentru tineret. Aceste sume se asigura pe baza de contracte încheiate între Fundaţia Naţională pentru Tineret şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz. (2) Dispoziţiile art. 21 alin. (2) se aplica în mod corespunzător. Articolul 47Sursele de finanţare ale Fundaţiei Naţionale pentru Tineret provin din: a) donaţii, legate şi sponsorizări; b) sume destinate finanţării programelor proprii sau, după caz, a programelor realizate în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului, cu alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale şi cu alţi ordonatori de credite, după caz; c) sume rămase din exerciţiul financiar precedent; d) venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătura cu scopul şi obiectul de activitate ale acesteia; e) alte venituri realizate în condiţiile legii. Articolul 48 (1) Veniturile, indiferent de sursa, şi cheltuielile de orice natura ale Fundaţiei Naţionale pentru Tineret sunt cuprinse într-un buget anual propriu. (2) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face conform dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (2). (3) Dispoziţiile art. 23 alin. (3) şi (4) se aplica în mod corespunzător. Articolul 49Veniturile Fundaţiei Naţionale pentru Tineret nu sunt impozabile şi includ: a) donaţiile şi sumele sau bunurile primite prin sponsorizare; b) dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor realizate din asemenea venituri, în condiţiile legii; c) veniturile realizate din spectacole; d) resursele obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; e) veniturile obţinute din administrarea sau valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acesteia; f) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Fundaţia Naţională pentru Tineret în care aceasta este asociat, în condiţiile art. 51, dacă sunt folosite pentru îndeplinirea scopului Fundaţiei Naţionale pentru Tineret; g) alte venituri realizate în condiţiile legii. Articolul 50Fundaţia Naţională pentru Tineret este scutită de impozitul pe profit atunci când utilizează cel puţin 80% din veniturile obţinute din orice sursa, în scopul realizării obiectivelor pentru care a fost autorizata, inclusiv pentru cheltuieli de investiţii şi dotări, precum şi pentru cheltuieli de funcţionare. Articolul 51Fundaţia Naţională pentru Tineret nu se poate transforma în societate comercială. Fundaţia Naţională pentru Tineret poate înfiinţa societăţi comerciale fără implicarea patrimoniului iniţial menţionat la art. 45 alin. (2). Dispoziţiile prevăzute la art. 26 alin. (1)-(3) se aplica în mod corespunzător. Articolul 52Structura organizatorică şi numărul personalului angajat al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret vor fi astfel dimensionate încât salarizarea să se facă numai din veniturile fundaţiei. Articolul 53 (1) Ordonatorii de credite de la bugetul de stat sau bugetele locale verifica modul în care sunt folosite fondurile alocate pentru programele derulate de/cu Fundaţia Naţională pentru Tineret. (2) Fundaţia Naţională pentru Tineret se supune verificărilor financiare potrivit legii şi regulamentului intern de organizare şi funcţionare. Articolul 54Dispoziţiile art. 18 se aplica în mod corespunzător. Secţiunea a 4-a Durata de funcţionare şi dizolvarea Fundaţiei Naţionale pentru Tineret Articolul 55Fundaţia Naţională pentru Tineret se constituie pe durata nedeterminată. Articolul 56 (1) Fundaţia Naţională pentru Tineret se poate dizolva prin hotărâre judecătorească, dacă: a) adunarea generală se afla în imposibilitatea de a se întruni şi aceasta situaţie durează mai mult de 6 luni de la data la care, potrivit legii, adunarea generală trebuia întrunită; b) activitatea Fundaţiei Naţionale pentru Tineret a devenit ilicită sau contrară ordinii publice ori bunelor moravuri; c) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri; d) Fundaţia Naţională pentru Tineret urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit. (2) Dispoziţiile art. 31 alin. (2) se aplica în mod corespunzător. Articolul 57După dizolvarea Fundaţiei Naţionale pentru Tineret bunurile acesteia intra în conservare la Ministerul Tineretului şi Sportului până la reînfiinţarea unei alte Fundaţii Naţionale pentru Tineret, în condiţiile prezentei legi. Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 58 (1) Fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, în condiţiile Decretului-lege nr. 150/1990, îşi păstrează personalitatea juridică legal dobândită. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi fundaţiile judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti se vor organiza sau reorganiza, după caz, potrivit prevederilor prezentei legi*). (3) Termenul prevăzut la alin. (2) se aplica în mod corespunzător şi pentru Fundaţia Naţională pentru Tineret. (4) Ministerul Tineretului şi Sportului tine evidenta fundaţiilor judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, care au obligaţia de a comunica de îndată orice modificări survenite în organizarea, funcţionarea şi activitatea lor. În aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Tineretului şi Sportului poate adopta un regulament. Articolul 59 (1) Bunurile care au aparţinut la data de 22 decembrie 1989 fostei Uniuni a Tineretului Comunist vor fi inventariate, stabilite şi predate Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, fundaţiilor judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi*). (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) imobilele care au dobândit o utilitate publică după data de 22 decembrie 1989 şi care vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului. (3) Bazele pentru activitatea sportiva şi de agrement care au aparţinut la data de 22 decembrie 1989 fostei Uniuni a Tineretului Comunist şi care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu sunt în posesia fundaţiilor de tineret se reintegrează în proprietatea publică a statului, urmând să fie administrate de către Ministerul Tineretului şi Sportului. (4) Reintegrarea se face pe baza de protocol încheiat de către Ministerul Tineretului şi Sportului şi actualii deţinători, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi*). Articolul 60În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi Ministerul Tineretului şi Sportului va elabora regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi*). Articolul 61Dispoziţiile Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice se aplica în mod corespunzător şi fundaţiilor judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, precum şi Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, cu excepţia acelor prevederi care sunt contrare reglementărilor stabilite prin prezenta lege. Articolul 62Prezenta lege intra în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeaşi data se abroga orice alta dispoziţie contrară.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------

Noutăți

 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 31 martie 1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polona în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României fata de Republica Polona, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997
 • LEGE nr. 269 din 22 decembrie 2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 20 septembrie 2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 219 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 241 din 7 decembrie 2010 pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 87 din 4 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • LEGE nr. 7 din 7 ianuarie 2015 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2013
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România
 • LEGE nr. 282 din 28 decembrie 2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ"
 • LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 (*republicată*) privind comercializarea produselor alimentare
 • LEGE nr. 31 din 17 martie 2016 pentru aderarea României la Convenţia internaţională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007
 • LEGE nr. 91 din 5 aprilie 2004 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 241 din 23 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
 • LEGE nr. 60 din 10 mai 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 25 septembrie 2002 privind punerea în valoare a plantaţiilor vitipomicole abandonate
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 34 din 6 aprilie 1992 privind ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Italiana
 • LEGE nr. 81 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 15 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 184 din 12 iunie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 20 aprilie 2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 34 din 16 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 269 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 27 din 5 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2008 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 594 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 25 septembrie 2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă şi finalizare a încheierii contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. şi Societatea Comercială "ALSTOM Transport" - S.A.
 • LEGE nr. 142 din 14 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale pe anul 2002
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 29 octombrie 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 211 din 13 noiembrie 1998 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 329 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 51 din 7 iulie 1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 219 din 22 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2003 pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 29 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 194 din 7 noiembrie 2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
 • LEGE nr. 148 din 5 iulie 2011 privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 574 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri
 • LEGE nr. 207 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului
 • LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 14 octombrie 2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021