Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 29 mai 2002 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"(actualizată până la data de 17 septembrie 2003*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 29 mai 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 17 septembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 30 mai 2002; RECTIFICAREA nr. 290 din 15 mai 2002; LEGEA nr. 633 din 7 decembrie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, denumite în continuare cercetare-dezvoltare, sunt activităţi creative cu rol fundamental în generarea şi susţinerea progresului tehnic în domeniul agriculturii, al silviculturii, al industriei alimentare, al protecţiei mediului şi al dezvoltării rurale, denumite în continuare domeniul agricol. (2) Cercetarea-dezvoltarea în domeniul agricol este prioritate naţionala susţinută de stat, fiind organizată şi coordonata în concordanta cu reglementările legale în vigoare. Articolul 2 (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cuprinde: cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea. (2) Cercetarea ştiinţifică şi inovarea sunt activităţi ştiinţifice care au ca scop: gestionarea, valorificarea şi implementarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi ale dezvoltării tehnologice, în mod deosebit a materialelor biologice valoroase, a tehnologiilor de cultura vegetala, de creştere şi îngrijire a animalelor, alte tehnologii de exploatare şi industrializare în domeniul agricol.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Capitolul II Organizarea, statutul juridic şi patrimoniul unităţilor de cercetare-dezvoltare Articolul 3Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cuprinde ansamblul instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare agricolă cu capital de stat prevăzute la art. 4 şi 5, care obţin acreditarea sau atestarea necesară pentru a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare, conform prezentei legi. Articolul 4Activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul agricol se desfăşoară în următoarele instituţii publice: a) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" şi unităţile de cercetare-dezvoltare subordonate acesteia; b) instituţiile de învăţământ superior agroalimentar, silvic, de biologie, staţiunile didactice, centrele de studii europene, centrele de excelenta şi centrele de cercetare din învăţământul superior de stat; c) institutele de cercetare agricolă de ramura, staţiunile de cercetare-dezvoltare, staţiunile de dezvoltare agricolă, centrele de excelenta, centrele de cercetări şi laboratoarele acestora; d) unităţile de cercetare fundamentală şi avansată din subordinea Academiei Române, finanţate de la bugetul de stat. Articolul 5 (1) Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică din domeniul agricol se desfăşoară în cadrul instituţiilor publice, societăţilor comerciale şi al altor organisme de drept public sau de drept privat, care îndeplinesc condiţiile de competenţa şi eligibilitate stabilite de lege pentru atribuirea şi finanţarea lucrărilor în sistem competitional, în mod direct sau în sistem instituţional. (2) Dreptul de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul agricol este recunoscut oricărei persoane fizice, conform prezentei legi. (3) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfăşura în institute naţionale de cercetare-dezvoltare organizate conform legii şi în consortii de cercetare-dezvoltare constituite prin libera asociere, institute de cercetare agricolă şi de învăţământ superior agroalimentar, staţiuni de cercetare-dezvoltare, centre de studii europene, centre de excelenta şi centre de cercetare, organizate ca instituţii publice sau private. Articolul 6 (1) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, faţă de care răspunde pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, şi colaborează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, cu Academia Română, cu Consortiul Universitatilor de Ştiinţe Agricole, precum şi cu alte ministere şi instituţii interesate pentru realizarea unor obiective în domenii specifice. (2) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, responsabil al politicilor de guvernare în domeniul agricol, are următoarele atribuţii referitoare la activitatea de cercetare-dezvoltare: a) stabileşte obiectivele de interes prioritar cu privire la activitatea de cercetare-dezvoltare în concordanta cu Programul Guvernului pentru fundamentarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare a producţiei agricole, silviculturii şi industriei alimentare, pe care le finanţează de la bugetul propriu pe bază de contract;a^1) aproba planul sectorial din domeniul agricol, care conţine programe şi proiecte de interes prioritar, avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;-------------Lit. a^1) a alin. (2) al art. 6 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. b) stabileşte necesarul de fonduri pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, la propunerea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" şi a Consorţiului Universitatilor de Ştiinţe Agricole, în vederea aprobării şi cuprinderii acestuia în bugetul ministerului;b^1) atribuie conducerea programelor şi proiectelor planului sectorial în sistem competitional sau în mod direct academiei de ramura ori instituţiilor de profil;-------------Lit. b^1) a alin. (2) al art. 6 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. c) asigura din bugetul propriu finanţarea investiţiilor şi dotărilor necesare realizării obiectivelor de cercetare-dezvoltare aprobate.-------------Lit. c) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. d) monitorizează activitatea de cercetare-dezvoltare şi rezultatele obţinute în cadrul programelor de cercetare finanţate din bugetul propriu; e) urmăreşte şi controlează modul de administrare a terenurilor agricole şi silvice aflate în administrarea unităţilor de cercetare-dezvoltare. (3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ordonatorul principal de credite al cercetării-dezvoltării la nivel naţional, coordonează activitatea de elaborare, evaluare, atribuire şi finanţare a programelor şi proiectelor de cercetare-dezvoltare cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi atribuie în sistem competitional sau în mod direct conducerea şi monitorizarea programelor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol. (4) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" şi Consortiul Universitatilor de Ştiinţe Agricole prezintă anual Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării rapoarte asupra rezultatelor cercetării ştiinţifice pentru proiectele finanţate de acestea şi propuneri pentru valorificarea lor. Articolul 7 (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1b) şi la pct. 4 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a), 2 şi la pct. 1-3 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute, centre şi staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>. Societăţile comerciale prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează în baza hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor. Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează în societăţi comerciale, staţiunile de cercetare-dezvoltare şi fermele Istrita şi Stoieneşti prevăzute în anexa nr. 4 se preiau în cadrul instituţiilor de învăţământ superior agricol de stat.-------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. (2) Institutele de cercetare-dezvoltare coordonatoare, precum şi staţiunile de cercetare-dezvoltare coordonate sunt stabilite de Prezidiul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" prin regulament de organizare şi funcţionare. (3) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1), care se organizează ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare, pot înfiinţa în cadrul structurii organizatorice subunitati cu sau fără personalitate juridică necesare realizării obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile functionale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acestora.-------------Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Articolul 8 (1) Bunurile din patrimoniul institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice, care aparţin domeniului public al statului, cu excepţia terenurilor agricole, se dau în administrarea acestora, în condiţiile legii.-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. (2) Unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, care sunt organizate conform prezentei legi, pot beneficia de dreptul de preemţiune de a concesiona terenuri sau bunuri imobile proprietate a statului, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. (3) Suprafeţele de teren agricol necesare desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică, activităţii didactice şi producerii de seminţe, material săditor din categoriile biologice superioare, precum şi furajarii animalelor de rasa destinate reproductiei, care aparţin domeniului public al statului, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului initiata de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, la propunerea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>.-------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. (4) Institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, institutelor, centrelor, staţiunilor de cercetare-dezvoltare şi instituţiilor publice de învăţământ agricol li se concesioneaza suprafeţe de teren dintre cele prevăzute la alin. (3), fără plata redeventei.-------------Alin. (4) al art. 8 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Articolul 9 (1) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", instituţie publică specializată, de consacrare academica, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri extrabugetare, funcţionează conform prevederilor propriului statut adoptat de către adunarea generală a acesteia şi aprobat prin hotărâre a Guvernului. (2) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol este organizată şi coordonata de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior din domeniile agroalimentar şi silvic, precum şi cu alte instituţii de învăţământ superior. Articolul 10 (1) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" îşi organizează filiale împreună cu instituţii de învăţământ superior de profil în centrele universitare Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca, Craiova şi Braşov. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare privind funcţiile, structura organizatorică şi de conducere a filialelor se va elabora de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" împreună cu Consortiul Universitatilor de Ştiinţe Agricole în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 11Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" are următoarele atribuţii principale: a) fundamentează ştiinţific politicile agricole şi de dezvoltare rurală ale Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cuprinse în programele de guvernare ale României;a^1) poate conduce programe de cercetare ale planului sectorial finanţat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului;-------------Lit. a^1) a art. 11 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. b) propune şi realizează programe de cercetări multidisciplinare; c) colaborează la elaborarea programelor de cercetare anuale şi de perspectiva ale unităţilor de cercetare; d) analizează desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi urmăreşte creşterea eficientei acesteia; e) prezintă anual Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării sinteze ale rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi propuneri pentru valorificarea lor; f) organizează activităţi de perfecţionare şi specializare profesională şi de atestare a cercetatorilor şi poate acorda în condiţiile legii titluri academice şi grade profesionale;-------------Lit. f) a art. 11 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. g) organizează manifestări ştiinţifice pe probleme de cercetare teoretică şi aplicativa, precum şi de asistenţa tehnica în agricultura, industrie alimentara şi silvicultura; h) iniţiază şi dezvolta relaţii de colaborare cu instituţii ştiinţifice din ţara şi din străinătate, precum şi cu organizaţii internaţionale; i) stabileşte liniile directoare ale cercetărilor ştiinţifice în domeniile agriculturii, industriei alimentare, silviculturii, imbunatatirilor funciare, protecţiei mediului în agricultura şi dezvoltării rurale durabile şi coordonează, pe linia realizării temelor şi programelor de cercetare, activitatea institutelor şi staţiunilor de cercetare agricolă din subordine; j) acorda distincţii, premii şi diplome pentru cele mai valoroase lucrări ştiinţifice publicate, invenţii şi aplicaţii ale cercetării ştiinţifice, în condiţiile legii. Articolul 12Obiectivele activităţii unităţilor de cercetaredezvoltare sunt: cercetarea fundamentală şi cercetarea aplicativa; dezvoltarea tehnologică şi inovarea; producerea, multiplicarea şi comercializarea de seminţe, material săditor, animale de rasa şi alte produse specifice profilului de activitate; transferul tehnologic al rezultatelor cercetării, instruirea profesională, servicii de consultanţa şi expertiza, editarea de publicaţii; relaţii ştiinţifice internaţionale; relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi agenţi economici; alte obiective ce decurg din activitatea specifică unităţilor de cercetare-dezvoltare, inclusiv activităţi de cooperare sau de asociere cu alte instituţii, organizaţii şi agenţi economici din ţara şi din străinătate. Articolul 13 (1) Pentru evaluarea şi atestarea activităţilor de cercetare-dezvoltare, prin ordin al preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <> se constituie Consiliul de evaluare, atestare pentru cercetare-dezvoltare în agricultura, silvicultura şi industrie alimentara, având în componenta personalităţi ştiinţifice, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Pentru activitatea de evaluare şi atestare se percep taxe de până la 5 salarii maxime ale unui cercetator principal I.-------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. (2) Consiliul de evaluare, atestare şi acreditare pentru cercetare-dezvoltare în agricultura, silvicultura şi industrie alimentara îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu adoptat de Adunarea generală a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti". Articolul 13^1Institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, organizate ca instituţii publice, sunt persoane juridice române care au ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare, se finanţează din venituri proprii şi se supun următoarelor reglementări: a) conducerea se exercită de consiliul de administraţie, din care fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <> şi directorul unităţii, care este preşedintele consiliului de administraţie, precum şi preşedintele consiliului ştiinţific. Consiliul de administraţie se numeşte prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>; b) regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului ştiinţific se aproba de consiliul de administraţie; c) directorul general/directorul este numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii; d) regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică se aproba de consiliul de administraţie şi se validează prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>; e) bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de consiliul de administraţie al unităţii şi se avizează de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice <> sau de institutul coordonator, după caz; f) situaţiile financiare anuale se aproba de consiliul de administraţie al unităţii de cercetare.-------------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Capitolul III Finanţarea unităţilor şi a activităţii de cercetare-dezvoltare Articolul 14Finanţarea activităţilor din unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare se realizează din venituri provenite, după caz, din: a) contracte de finanţare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi în programele-nucleu de cercetare, finanţate în sistem competitional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare; b) contracte de finanţare pentru programe şi proiecte sectoriale finanţate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi cofinantarea unor programe proprii de către academia de ramura; c) contracte de finanţare a programelor internaţionale obţinute de unităţile de cercetare-dezvoltare la care statul român contribuie cu fonduri conform acordurilor încheiate cu parteneri străini; d) valorificarea rezultatelor cercetării conform prevederilor legale; e) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanţa şi expertiza cu instituţii, agenţi economici şi persoane fizice din ţara şi din străinătate; f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetaredezvoltare, din activitatea de producere de seminţe, material săditor, furaje speciale, animale de rasa şi a oricăror alte produse realizate de acestea; g) redevenţe asupra soiurilor şi hibrizilor de plante şi raselor de animale, precum şi asupra altor creatii originale; h) vânzări de licenţe, soiuri, hibrizi de plante şi rase de animale, tehnologii şi metode; i) valorificarea mijloacelor fixe disponibile sau componentelor şi materialelor rezultate în urma casării, chirii, dobânzi la disponibilităţile din conturile bancare şi Trezoreria Statului, prestări de servicii, analize; j) contracte de parteneriat public-privat, precum şi din diferite forme de participare directa a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare; k) alte venituri conform dispoziţiilor legale.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Articolul 14^1În situaţia în care în cursul unui an veniturile nu sunt suficiente, pentru acoperirea cheltuielilor curente unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare pot contracta credite bancare şi/sau pot beneficia de împrumuturi de la Trezoreria Statului, după caz, în condiţiile legii.-------------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Articolul 14^2Institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare pot deschide conturi de escrow şi conturi în valută, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, la o banca agreată de instituţiile finanţatoare externe sau interne, în condiţiile stabilite prin convenţii încheiate între părţi.-------------Art. 14^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Articolul 14^3 (1) În scopul atragerii de fonduri private în cercetare, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare pot participa la constituirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", conform prevederilor legale şi normelor elaborate de autoritatea de stat în domeniul cercetării. (2) Institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare se pot asocia, cu aprobarea consiliului de administraţie şi cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>, cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare, de interes public şi privat, precum şi cu unităţi de învăţământ acreditate.-------------Art. 14^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Articolul 15 (1) Unităţile prevăzute în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 şi 6, precum şi unităţile prevăzute în anexa nr. 3, până la data privatizării, beneficiază de toate prevederile legislaţiei în vigoare privind subvenţiile, creditarea şi alte facilităţi acordate de stat agenţilor economici din agricultura, industrie alimentara şi silvicultura. (2) Unităţile prevăzute la alin. (1), care desfăşoară activităţi comerciale în vederea valorificării eficiente a rezultatelor cercetării-dezvoltării şi a produselor realizate cu parteneri interni şi externi pe baze contractuale, se înregistrează la registrul comerţului, potrivit legii.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Articolul 16Importurile de aparatura, utilaje, echipamente, tractoare şi maşini agricole, materii şi materiale, seminţe, material săditor, material seminal şi animale de rasa, necesare dotării şi execuţiei activităţii de cercetaredezvoltare, sunt scutite de taxe vamale pentru unităţile de cercetare-dezvoltare. Articolul 17 (1) Veniturile şi cheltuielile unităţilor de cercetaredezvoltare prevăzute în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 şi 6 se cuprind în bugetele şi în situaţiile financiare ale acestora. Excedentele rezultate din execuţia bugetelor unităţilor de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice, finanţate integral din venituri proprii, care rămân la dispoziţia acestora, se vor utiliza cu prioritate pentru finanţarea activităţii de cercetare-dezvoltare. (2) Evaluarea şi regularizarea, transpunerea şi reflectarea în evidenţa contabilă a elementelor patrimoniale ale unităţilor de cercetare-dezvoltare, care se reorganizează ca instituţii publice, se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Finanţelor Publice în acest scop.-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Articolul 18 (1) Finanţarea activităţilor Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <> se asigura din cote aplicate asupra veniturilor realizate de unităţile de cercetare-dezvoltare din subordinea şi din coordonarea sa, cu excepţia celor provenite din contracte finanţate din fonduri publice. Cotele se stabilesc anual de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice <> prin bugetul de venituri şi cheltuieli, care se avizează în condiţiile legii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. Cota stabilită pentru finanţarea activităţii proprii a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <> nu poate depăşi 1% din veniturile realizate din activităţile de dezvoltare.-------------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. (2) Sumele cuvenite se regularizează la sfârşitul anului agricol pe baza veniturilor realizate de unităţile de cercetare-dezvoltare din activităţile de dezvoltare. (3) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" poate realiza venituri şi din contractarea de activităţi de cercetare-dezvoltare realizate cu diferiţi beneficiari. (4) Veniturile Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <> pot fi completate cu venituri provenite din: activităţi de conducere a planurilor şi programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din surse interne şi/sau internaţionale, chirii, taxe, manifestări ştiinţifice, publicaţii, studii şi lucrări de cercetare ştiinţifică, consultaţii ştiinţifice, valorificari de produse din activităţi proprii sau anexe, donaţii şi sponsorizări, conform legii, precum şi din alte activităţi realizate suplimentar faţă de cele cuprinse în programele aprobate.-------------Alin. (4) al art. 18 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Capitolul IV Resurse umane Articolul 19 (1) Personalul contractual al unităţilor de cercetare-dezvoltare reorganizate se preia de noua unitate, cu aceleaşi drepturi salariale. (2) Ocuparea funcţiilor de director general/director din unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 se face prin concurs, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Din comisia de concurs va face parte în mod obligatoriu câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>.-------------Art. 19 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Articolul 20Pentru integrarea cercetării ştiinţifice şi a învăţământului universitar unităţile de cercetare-dezvoltare din agricultura, industrie alimentara, silvicultura şi universităţile de profil pot asigura pe bază de protocol integrarea reciprocă a cadrelor didactice universitare şi a personalului de cercetare în activitatea didactica şi de cercetare ştiinţifică şi asigurarea instruirii practice a studenţilor. Capitolul V Dispoziţii finale Articolul 21 (1) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta lege.-------------Alin. (2) al art. 21 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Articolul 22 (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniile zootehniei şi imbunatatirilor funciare se înfiinţează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Animalelor de Blana Targu Mures, Staţiunea de Cercetări Sericicole Baneasa - Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - <> Bucureşti prin reorganizarea unităţilor prevăzute în anexa nr. 5.-------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. (2) În scopul cunoaşterii aprofundate a resurselor zonei montane şi pentru elaborarea unor soluţii ştiinţifice de dezvoltare durabila în zona montană se înfiinţează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian, Sibiu. (3) Unităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) se organizează ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi ca instituţii publice în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>, după caz.-------------Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. (4) Înfiinţarea unităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va face prin hotărâre a Guvernului. (5) Despăgubirea acţionarilor societăţilor comerciale care se reorganizează în unităţi de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexa nr. 5, se face pe baza hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor şi va fi asigurata din surse proprii ale unităţilor nou-înfiinţate.-------------Alin. (5) al art. 22 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. (6) Drepturile şi obligaţiile societăţilor comerciale, precum şi ale unităţilor de cercetare-dezvoltare, care se reorganizează în condiţiile prezentei legi, trec asupra instituţiilor nou-înfiinţate şi se achită din sursele proprii ale acestora.-------------Alin. (6) al art. 22 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. (7) Obligaţiile financiare ale unităţilor de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 4 se preiau de către instituţiile de învăţământ superior agricol respective şi se achită din sursele proprii ale acestora.-------------Alin. (7) al art. 22 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Articolul 23 (1) Evaluarea, atestarea şi acreditarea unităţilor de cercetare-dezvoltare conform art. 13 se face în decurs de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Unităţile de cercetare-dezvoltare acreditate se supun evaluării periodice la maximum 5 ani. (3) În cazul în care unităţile acreditate nu îndeplinesc criteriile şi standardele de acreditare, acestora li se retrage acreditarea. (4) Până la obţinerea evaluării, atestării şi acreditării unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol beneficiază de prevederile prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 10 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU Anexa 1 Anexa 1 Anexa 1       UNITĂŢI DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUBORDINEA ACADEMIEI DE ŞTIINŢE          AGRICOLE ŞI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI" ORGANIZATE CA             INSTITUTE, CENTRE ŞI STAŢIUNI DE CERCETARE-DEZVOLTARE────┬─────────────┬──────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐Nr. │ Denumirea │ Sediul │ Denumirea │ Sediul │crt.│ unităţii C-D├───────────┬──────────┤ unităţii ├───────────┬──────────┤    │ care se │Localitatea│ Judeţul │ care se │Localitatea│ Judeţul │    │desfiinţează │ │ │ înfiinţează │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  1.│Institutul de│Fundulea │Calarasi │Institutul de │Fundulea │Calarasi │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Agricolă │ │ │Agricolă │ │ │    │Fundulea │ │ │Fundulea │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 1.1│Staţiunea de │Turda │Cluj │Staţiunea de │Turda │Cluj │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Agricolă │ │ │Agricolă Turda│ │ │    │Turda │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 1.2│Staţiunea de │Lovrin │Timiş │Staţiunea de │Lovrin │Timiş │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Agricolă │ │ │Agricolă │ │ │    │Lovrin │ │ │Lovrin │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 1.3│Staţiunea de │Draganesti │Teleorman │Staţiunea de │Draganesti │Teleorman │    │Cercetare- │Vlasca │ │Cercetare- │Vlasca │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Agricolă │ │ │Agricolă │ │ │    │Teleorman │ │ │Teleorman │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 1.4│Staţiunea de │Secuieni │Neamt │Staţiunea de │Secuieni │Neamt │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Agricolă │ │ │Agricolă │ │ │    │Secuieni │ │ │Secuieni │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 1.5│Staţiunea de │Valu lui │Constanta │Staţiunea de │Valu lui │Constanta │    │Cercetare- │Traian │ │Cercetare- │Traian │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Agricolă Valu│ │ │Agricolă Valu │ │ │    │lui Traian │ │ │lui Traian │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 1.6│Staţiunea de │Pitesti │Arges │Staţiunea de │Pitesti │Arges │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Agricolă │ │ │Agricolă │ │ │    │Pitesti │ │ │Pitesti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 1.7│Staţiunea de │Simnic │Dolj │Staţiunea de │Simnic │Dolj │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Agricolă │ │ │Agricolă │ │ │    │Simnic │ │ │Simnic │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 1.8│Staţiunea de │Brăila │Brăila │Staţiunea de │Brăila │Brăila │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Agricolă │ │ │Agricolă │ │ │    │Brăila │ │ │Brăila │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 1.9│Staţiunea de │Suceava │Suceava │Staţiunea de │Suceava │Suceava │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Agricolă │ │ │Agricolă │ │ │    │Suceava │ │ │Suceava │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤1.10│Staţiunea de │Livada │Satu Mare │Staţiunea de │Livada │Satu Mare │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Agricolă │ │ │Agricolă │ │ │    │Livada │ │ │Livada │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤1.11│Staţiunea de │Oradea │Bihor │Staţiunea de │Oradea │Bihor │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Agricolă │ │ │Agricolă │ │ │    │Oradea │ │ │Oradea │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤1.12│Staţiunea de │Podu │Iaşi │Staţiunea de │Podu │Iaşi │    │Cercetare- │Iloaiei │ │Cercetare- │Iloaiei │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Agricolă │ │ │Agricolă Podu │ │ │    │Podu Iloaiei │ │ │Iloaiei │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤1.13│Staţiunea de │Perisoru │Calarasi │Staţiunea de │Perisoru │Calarasi │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Agricolă │ │ │Agricolă │ │ │    │Marculesti │ │ │Marculesti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  2.│Institutul de│Braşov │Braşov │Institutul de │Braşov │Braşov │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru Cartof│ │ │pentru Cartof │ │ │    │şi Sfecla de │ │ │şi Sfecla de │ │ │    │Zahăr Braşov │ │ │Zahăr Braşov │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 2.1│Staţiunea de │Miercurea- │Harghita │Staţiunea de │Miercurea- │Harghita │    │Cercetare- │Ciuc │ │Cercetare- │Ciuc │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru Cartof│ │ │pentru Cartof │ │ │    │Miercurea- │ │ │Miercurea- │ │ │    │Ciuc │ │ │Ciuc │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 2.2│Staţiunea de │Tg. │Covasna │Staţiunea de │Tg. │Covasna │    │Cercetare- │Secuiesc │ │Cercetare- │Secuiesc │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru Cartof│ │ │pentru Cartof │ │ │    │Tg. Secuiesc │ │ │Tg. Secuiesc │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  3.│Institutul de│Braşov │Braşov │Institutul de │Braşov │Braşov │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru Pajişti│ │ │    │Pajişti │ │ │Braşov │ │ │    │Braşov │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 3.1│Staţiunea de │Timişoara │Timiş │Staţiunea de │Timişoara │Timiş │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru Pajişti│ │ │    │Pajişti │ │ │Timişoara │ │ │    │Timişoara │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  4.│Institutul de│Valea │Prahova │Institutul de │Valea │Prahova │    │Cercetare- │Caluga- │ │Cercetare- │Caluga- │ │    │Dezvoltare │rească │ │Dezvoltare │rească │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Viticultura │ │ │Viticultura şi│ │ │    │şi │ │ │Vinificaţie- │ │ │    │Vinificaţie- │ │ │Valea │ │ │    │Valea │ │ │Calugareasca │ │ │    │Calugareasca │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 4.1│Staţiunea de │Murfatlar │Constanta │Staţiunea de │Murfatlar │Constanta │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Viticultura │ │ │Viticultura │ │ │    │şi │ │ │şi Vinificaţie│ │ │    │Vinificaţie- │ │ │-Murfatlar │ │ │    │Murfatlar │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 4.2│Staţiunea de │Blaj │Alba │Staţiunea de │Blaj │Alba │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Viticultura │ │ │Viticultura │ │ │    │şi │ │ │şi Vinificaţie│ │ │    │Vinificaţie- │ │ │Blaj │ │ │    │Blaj │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 4.3│Staţiunea de │Dragasani │Valcea │Staţiunea de │Dragasani │Valcea │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Viticultura │ │ │Viticultura │ │ │    │şi │ │ │şi Vinificaţie│ │ │    │Vinificaţie- │ │ │Dragasani │ │ │    │Dragasani │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 4.4│Staţiunea de │Iaşi │Iaşi │Staţiunea de │Iaşi │Iaşi │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Viticultura │ │ │Viticultura │ │ │    │şi │ │ │şi Vinificaţie│ │ │    │Vinificaţie- │ │ │Iaşi │ │ │    │Iaşi │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 4.5│Staţiunea de │Odobesti │Vrancea │Staţiunea de │Odobesti │Vrancea │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Viticultura │ │ │Viticultura │ │ │    │şi │ │ │şi Vinificaţie│ │ │    │Vinificaţie- │ │ │Odobesti │ │ │    │Odobesti │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 4.6│Staţiunea de │Minis │Arad │Staţiunea de │Minis │Arad │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Viticultura │ │ │Viticultura │ │ │    │şi │ │ │şi Vinificaţie│ │ │    │Vinificaţie- │ │ │- Minis │ │ │    │Minis │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 4.7│Staţiunea de │Tg. Bujor │Galaţi │Staţiunea de │Tg. Bujor │Galaţi │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Viticultura │ │ │Viticultura │ │ │    │şi │ │ │şi Vinificaţie│ │ │    │Vinificaţie- │ │ │Bujoru │ │ │    │Bujoru │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  5.│Institutul de│Maracineni │Arges │Institutul de │Maracineni │Arges │    │Cercetare- │ │ │Cercetare - │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Pomicultura- │ │ │Pomicultura- │ │ │    │Maracineni │ │ │Pitesti │ │ │    │ │ │ │Maracineni │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 5.1│Staţiunea de │Bistrita │Bistrita- │Staţiunea de │Bistrita │Bistrita- │    │Cercetare- │ │Nasaud │Cercetare - │ │Nasaud │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Pomicultura- │ │ │Pomicultura- │ │ │    │Bistrita │ │ │Bistrita │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 5.2│Staţiunea de │Cluj-Napoca│Cluj │Staţiunea de │Cluj-Napoca│Cluj │    │Cercetare- │ │ │Cercetare - │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Pomicultura- │ │ │Pomicultura- │ │ │    │Cluj-Napoca │ │ │Cluj-Napoca │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 5.3│Staţiunea de │Falticeni │Suceava │Staţiunea de │Falticeni │Suceava │    │Cercetare- │ │ │Cercetare - │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Pomicultura- │ │ │Pomicultura- │ │ │    │Falticeni │ │ │Falticeni │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 5.4│Staţiunea de │Voinesti │Dambovita │Staţiunea de │Voinesti │Dambovita │    │Cercetare- │ │ │Cercetare - │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Pomicultura- │ │ │Pomicultura- │ │ │    │Voinesti │ │ │Voinesti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 5.5│Staţiunea de │Ramnicu │Valcea │Staţiunea de │Ramnicu │Valcea │    │Cercetare- │Valcea │ │Cercetare - │Valcea │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Pomicultura- │ │ │Pomicultura- │ │ │    │Valcea │ │ │Valcea │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤5.6 │Staţiunea de │Iaşi │Iaşi │Staţiunea de │Iaşi │Iaşi │    │Cercetare- │ │ │Cercetare - │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Pomicultura- │ │ │Pomicultura- │ │ │    │Iaşi │ │ │Iaşi │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 5.7│Staţiunea de │Valu lui │Constanta │Staţiunea de │Valu lui │Constanta │    │Cercetare- │Traian │ │Cercetare - │Traian │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Pomicultura- │ │ │Pomicultura- │ │ │    │Valu lui │ │ │Valu lui │ │ │    │Traian │ │ │Traian │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 5.8│Staţiunea de │Tg. Jiu │Gorj │Staţiunea de │Tg. Jiu │Gorj │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Horticultura │ │ │Horticultura │ │ │    │Tg. Jiu │ │ │Tg. Jiu │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 5.9│Staţiunea de │Bucureşti │ - │Staţiunea de │Bucureşti │ - │    │Cercetare- │ │ │Cercetare - │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Pomicultura │ │ │Pomicultura │ │ │    │Baneasa │ │ │Baneasa │ │ │    │Bucureşti │ │ │Bucureşti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  6.│Institutul de│Vidra │Ilfov │Institutul de │Vidra │Ilfov │    │Cercetare │ │ │Cercetare │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Legumicultura│ │ │Legumicultura │ │ │    │şi │ │ │şi │ │ │    │Floricultura │ │ │Floricultura │ │ │    │Vidra │ │ │Vidra │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 6.1│Staţiunea de │Bacau │Bacau │Staţiunea de │Bacau │Bacau │    │Cercetare │ │ │Cercetare │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Legumicultura│ │ │Legumicultura │ │ │    │Bacau │ │ │Bacau │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 6.2│Staţiunea de │Buzau │Buzau │Staţiunea de │Buzau │Buzau │    │Cercetare │ │ │Cercetare │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Legumicultura│ │ │Legumicultura │ │ │    │Buzau │ │ │Buzau │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 6.3│Staţiunea de │Isalnita │Dolj │Staţiunea de │Isalnita │Dolj │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Legumicultura│ │ │Legumicultura │ │ │    │Isalnita │ │ │Isalnita │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 6.4│Staţiunea de │Iernut │Mures │Staţiunea de │Iernut │Mures │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Legumicultura│ │ │Legumicultura │ │ │    │Iernut │ │ │Iernut │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  7.│Institutul de│Balotesti │Ilfov │Institutul de │Balotesti │Ilfov │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru Bovine│ │ │pentru │ │ │    │Balotesti │ │ │Creşterea │ │ │    │ │ │ │Bovinelor │ │ │    │ │ │ │Balotesti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 7.1│Staţiunea de │Arad │Arad │Staţiunea de │Arad │Arad │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru Bovine│ │ │pentru │ │ │    │Arad │ │ │Creşterea │ │ │    │ │ │ │Bovinelor │ │ │    │ │ │ │Arad │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 7.2│Staţiunea de │Dancu │Iaşi │Staţiunea de │Dancu │Iaşi │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru Bovine│ │ │pentru │ │ │    │Dancu │ │ │Creşterea │ │ │    │ │ │ │Bovinelor │ │ │    │ │ │ │Dancu │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 7.3│Staţiunea de │Targu Mures│Mures │Staţiunea de │Targu Mures│Mures │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru Bovine│ │ │pentru │ │ │    │Targu Mures │ │ │Creşterea │ │ │    │ │ │ │Bovinelor │ │ │    │ │ │ │Targu Mures │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 7.4│Staţiunea de │Sighet │Maramures │Staţiunea de │Sighet │Maramures │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru Bovine│ │ │pentru │ │ │    │Sighet │ │ │Creşterea │ │ │    │ │ │ │Bovinelor │ │ │    │ │ │ │Sighet │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 7.5│Staţiunea de │Sercaia │Braşov │Staţiunea de │Sercaia │Braşov │    │Dezvoltare │ │ │Cercetare- │ │ │    │pentru │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Creşterea │ │ │pentru │ │ │    │Bubalinelor │ │ │Creşterea │ │ │    │Sercaia │ │ │Bubalinelor │ │ │    │ │ │ │Sercaia │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  8.│Institutul de│Palas │Constanta │Institutul de │Palas │Constanta │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru Ovine │ │ │pentru │ │ │    │şi Caprine │ │ │Creşterea │ │ │    │Palas │ │ │Ovinelor şi │ │ │    │ │ │ │Caprinelor │ │ │    │ │ │ │Palas │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 8.1│Staţiunea de │Popauti │Botosani │Staţiunea de │Popauti │Botosani │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru Ovine │ │ │pentru │ │ │    │Popauti │ │ │Creşterea │ │ │    │ │ │ │Ovinelor │ │ │    │ │ │ │Popauti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 8.2│Staţiunea de │Caransebes │Caras- │Staţiunea de │Caransebes │Caras- │    │Cercetare- │ │Severin │Cercetare- │ │Severin │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru Ovine │ │ │pentru │ │ │    │Caransebes │ │ │Creşterea │ │ │    │ │ │ │Ovinelor │ │ │    │ │ │ │Caransebes │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 8.3│Staţiunea de │Bilciuresti│Dambovita │Staţiunea de │Bilciuresti│Dambovita │    │Dezvoltare │ │ │Cercetare- │ │ │    │pentru │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Creşterea şi │ │ │pentru │ │ │    │Ameliorarea │ │ │Creşterea │ │ │    │Ovinelor │ │ │Ovinelor │ │ │    │Bilciuresti │ │ │Bilciuresti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  9.│Institutul de│Balotesti │Ilfov │Institutul de │Balotesti │Ilfov │    │Biologie şi │ │ │Biologie şi │ │ │    │Nutriţie │ │ │Nutriţie │ │ │    │Animala │ │ │Animala │ │ │    │Balotesti │ │ │Balotesti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 10.│Institutul de│Bucureşti │ - │Institutul de │Bucureşti │ - │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Protecţia │ │ │Protecţia │ │ │    │Plantelor │ │ │Plantelor │ │ │    │Bucureşti │ │ │Bucureşti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 11.│Institutul de│Bucureşti │ - │Institutul de │Bucureşti │ - │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Industrializa│ │ │Industrializa-│ │ │    │rea şi │ │ │rea şi │ │ │    │Marketingul │ │ │Marketingul │ │ │    │Produselor │ │ │Produselor │ │ │    │Horticole │ │ │Horticole │ │ │    │"Horting", │ │ │"Horting", │ │ │    │Bucureşti │ │ │Bucureşti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 12.│Institutul de│Galaţi │Galaţi │Institutul de │Galaţi │Galaţi │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Piscicultura │ │ │Ecologie │ │ │    │şi Industri- │ │ │Acvatica, │ │ │    │alizarea │ │ │Pescuit şi │ │ │    │Peştelui │ │ │Acvacultura │ │ │    │Galaţi │ │ │Galaţi │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 13.│Institutul de│Bucureşti │ - │Institutul de │Bucureşti │ - │    │Cercetare- │ │ │Cercetare │ │ │    │Dezvoltare │ │ │pentru │ │ │    │pentru │ │ │Economia │ │ │    │Economia │ │ │Agriculturii │ │ │    │Agrară │ │ │şi Dezvoltare │ │ │    │Bucureşti │ │ │Rurală │ │ │    │ │ │ │Bucureşti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 14.│Laboratorul │Cluj-Napoca│Cluj │Centrul de │Cluj-Napoca│Cluj │    │Central │ │ │Cercetare- │ │ │    │pentru │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Bio- │ │ │pentru │ │ │    │stimulatori │ │ │Biostimulatori│ │ │    │Cluj-Napoca │ │ │"BIOS" │ │ │    │ │ │ │Cluj-Napoca │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 15.│Staţiunea de │Dabuleni │Dolj │Centrul de │Dabuleni │Dolj │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru Cultura│ │ │    │Cultura │ │ │Plantelor pe │ │ │    │Plantelor pe │ │ │Nisipuri │ │ │    │Nisipuri │ │ │Dabuleni │ │ │    │Dabuleni │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 16.│Staţiunea de │Perieni │Vaslui │Centrul de │Perieni │Vaslui │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Combaterea │ │ │Combaterea │ │ │    │Eroziunii │ │ │Eroziunii │ │ │    │Solului │ │ │Solului │ │ │    │Perieni │ │ │Perieni │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 17.│Staţiunea de │Nucet │Dambovita │Centrul de │Nucet │Dambovita │    │Cercetare- │ │ │Cercetare - │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Piscicultura │ │ │Piscicultura │ │ │    │Nucet*) │ │ │Nucet │ │ │────┴─────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴──────────┘-------------    *) Inclusiv luciu de apa.-------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa l din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003, conform pct. 23 al art. I din acelaşi act normativ. Anexa 1b)               UNITĂŢI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE TRANSFORMĂ        ÎN INSTITUTE NAŢIONALE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI AGRICULTURII,                         PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI────┬─────────────┬──────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐Nr. │Denumirea │ Sediul │Denumirea │ Sediul │crt.│unităţii C-D ├───────────┬──────────┤unităţii ├───────────┬──────────┤    │care se │Localitatea│ Judeţul │care se │Localitatea│ Judeţul │    │desfiinţează │ │ │înfiinţează │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  1.│Staţiunea de │Stefanesti │Arges │Institutul │Stefanesti │Arges │    │Cercetare- │ │ │Naţional de │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Cercetare- │ │ │    │pentru │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Viticultura │ │ │pentru │ │ │    │şi │ │ │Biotehnologii │ │ │    │Vinificaţie │ │ │în │ │ │    │Stefanesti │ │ │Horticultura │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  2.│Institutul de│Bucureşti │ - │Institutul │Bucureşti │ - │    │Cercetare │ │ │Naţional de │ │ │    │pentru │ │ │Cercetare- │ │ │    │Pedologie şi │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Agrochimie │ │ │pentru │ │ │    │Bucureşti │ │ │Pedologie, │ │ │    │ │ │ │Agrochimie şi │ │ │    │ │ │ │Protecţia │ │ │    │ │ │ │Mediului │ │ │    │ │ │ │Bucureşti │ │ │────┴─────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴──────────┘-------------Anexa 1b a fost introdusă de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003, având conţinutul anexei 1b) din acest act normativ. Anexa 2 Anexa 2             UNITĂŢI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE REORGANIZEAZĂ                PRIN FUZIUNE CA INSTITUTE, CENTRE ŞI STAŢIUNI DE                  CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUBORDINEA ACADEMIEI           DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE "GHEORGHE IONESCU SISESTI"┌────┬──────────────────┬─────────────────┬───────────────┬────────────────────┐│Nr. │ Denumirea │ Denumirea │ Denumirea │ Sediul ││crt.│ unităţii C-D care│ unităţii C-D │ unităţii C-D ├───────────┬────────┤│ │ se desfiinţează │ care o preia │ reorganizate │Localitatea│Judeţul │├────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 3 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┤│ 1.│Staţiunea de │Staţiunea de │Centrul de │Dabuleni │Dolj ││ │Cercetare- │Cercetare- │Cercetare- │ │ ││ │Dezvoltare pentru │Dezvoltare pentru│Dezvoltare │ │ ││ │Cartof Marsani, │Cultura Plantelor│pentru Cultura │ │ ││ │jud Dolj │pe Nisipuri │Plantelor pe │ │ ││ │ │Dabuleni, │Nisipuri │ │ ││ │ │jud. Dolj │Dabuleni │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┤│ 2.│Staţiunea de │Institutul de │Institutul de │Braşov │Braşov ││ │Cercetare şi │Cercetare- │Cercetare- │ │ ││ │Producţie pentru │Dezvoltare pentru│Dezvoltare │ │ ││ │Cultura Sfeclei de│Cartof şi Sfecla │pentru Cultura │ │ ││ │Zahăr Braşov, │de Zahăr Braşov, │Cartofului şi │ │ ││ │jud. Braşov │jud. Braşov │Sfeclei de │ │ ││ │ │ │Zahăr Braşov │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┤│ 3.│Staţiunea de │Staţiunea de │Staţiunea de │Arad │Arad ││ │Cercetare şi │Cercetare- │Cercetare- │ │ ││ │Producţie pentru │Dezvoltare pentru│Dezvoltare │ │ ││ │Industrializarea │Bovine Arad, │pentru │ │ ││ │Sfeclei de Zahăr │jud. Arad │Creşterea │ │ ││ │şi Substanţelor │ │Bovinelor Arad │ │ ││ │Dulci Arad, │ │ │ │ ││ │jud. Arad │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┤│ 4.│Staţiunea de │Staţiunea de │Staţiunea de │Livada │Satu ││ │Cercetare- │Cercetare- │Cercetare- │ │Mare ││ │Dezvoltare pentru │Dezvoltare │Dezvoltare │ │ ││ │Pomicultura │Agricolă Livada │Agricolă-Livada│ │ ││ │Satu Mare │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┤│ 5.│Staţiunea de │Staţiunea de │Staţiunea de │Oradea │Bihor ││ │Cercetare- │Cercetare- │Cercetare- │ │ ││ │Dezvoltare pentru │Dezvoltare │Dezvoltare │ │ ││ │Pomicultura Oradea│Agricolă Oradea │Agricolă-Oradea│ │ │└────┴──────────────────┴─────────────────┴───────────────┴───────────┴────────┘-------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003, conform pct. 23 al art. I din acelaşi act normativ. Anexa 3 Anexa 3             UNITĂŢI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE REORGANIZEAZĂ                            ÎN SOCIETĂŢI COMERCIALE┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea unităţii C-D │ Sediul ││crt.│ ├────────────┬───────────┤│ │ │Localitatea │ Judeţul │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 1.│Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru │Roman │Neamt ││ │Sfecla de Zahăr, Roman, jud. Neamt │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 2.│Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă │Tulcea │Tulcea ││ │Tulcea │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 3.│Institutul de Cercetare şi Producţie pt. │Fundulea │Calarasi ││ │Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr │ │ ││ │şi Substanţelor Dulci Fundulea │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 4.│Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru │Giurgiu │Giurgiu ││ │Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr │ │ ││ │Giurgiu │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 5.│Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru │Geoagiu │Hunedoara ││ │Pomicultura Geoagiu │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 6.│Staţiunea de Dezvoltare Pomicola Dolj │Carcea │Dolj │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 7.│Staţiunea de Dezvoltare Pomicola Mehedinti │Drobeta-Tr. │Mehedinti ││ │ │Severin │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 8.│Staţiunea de Dezvoltare Pomicola Vrancea │Focsani │Vrancea │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 9.│Staţiunea de Dezvoltare Pomicola Zalau │Zalau │Salaj │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 10.│Staţiunea de Dezvoltare Pomicola Strejeşti │Strejeşti │Olt │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 11.│Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicola │Tg. Mures │Mures ││ │Mures │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 12.│Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru │Margineni │Neamt ││ │Creşterea Bovinelor Margineni │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 13.│Staţiunea de Dezvoltare pentru Ovine Rusetu │Rusetu │Buzau │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 14.│Staţiunea de Dezvoltare Pomicola Buzau*) │Candesti- │Buzau ││ │ │Buzau │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 15.│Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru │Baneasa │Giurgiu ││ │Irigaţii şi Drenaje Baneasa - Giurgiu**) │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 16.│Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru │Greaca │Giurgiu ││ │Viticultura şi Vinificaţie Greaca │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 17.│Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru │Dulbanu │Buzau ││ │Bovine Dulbanu │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 18.│Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru │Vaslui │Vaslui ││ │Pajişti Vaslui │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 19.│Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Ovine│Secuieni │Bacau ││ │şi Caprine Secuieni │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 20.│SC Romsuintest Peris SA │Peris │Ilfov │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 21.│SC Institutul de Cercetare şi Producţie │Balotesti │Ilfov ││ │pentru Păsări şi Animale Mici SA Balotesti***)│ │ │└────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┘------------    *) Sectorul de cercetare cu suprafaţa şi baza materială aferente se       preiau de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinara -       Bucureşti    **) Sectorul de cercetare cu suprafaţa şi baza materială aferente se        preiau de Institutul de Studii şi Proiecte pentru Îmbunătăţiri        Funciare (ISPIF) - Bucureşti    ***) Sectorul de cercetare - laboratoare şi biblioteca se preiau de         Institutul de Biologie şi Nutriţie Animala Balotesti, prin         creşterea patrimoniului de domeniul public al acestuia şi         diminuarea corespunzătoare a capitalului social deţinut de stat         la SC Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Păsări şi Animale         Mici SA Balotesti.-------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003, conform pct. 23 al art. I din acelaşi act normativ. Anexa 4 Anexa 4                 UNITĂŢI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE PREIAU             ÎN CADRUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR AGRICOL┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr.│ Denumirea │ Sediul │ Denumirea unităţii ││crt│ unităţii C-D care se ├────────────┬────────────┤ care preia ││ │ preia │Localitatea │ Judeţul │ │├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤│ 1.│Staţiunea de Cercetare- │Pietroasele │Buzau │USAMV* Bucureşti ││ │Dezvoltare Pentru │ │ │ ││ │Viticultura şi │ │ │ ││ │Vinificaţie Pietroasa │ │ │ │├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤│ 2.│Ferma Istrita a │Istrita │Buzau │USAMV* Bucureşti ││ │Staţiunii de Dezvoltare │ │ │ ││ │Pomicola Buzau │ │ │ │├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤│ 3.│Ferma de Cercetare şi │Stoieneşti │Prahova │USAMV* Bucureşti ││ │Producţie Agricolă- │ │ │ ││ │Stoieneşti │ │ │ │├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤│ 4.│Staţiunea de Cercetare- │Fundulea │Calarasi │USAMV* Bucureşti ││ │Dezvoltare pentru Plante│ │ │ ││ │Medicinale şi Aromatice │ │ │ ││ │Fundulea │ │ │ │├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤│ 5.│Staţiunea de Cercetare- │Jucu │Cluj │USAMV* Cluj-Napoca ││ │Dezvoltare pentru │ │ │ ││ │Pajişti-Jucu │ │ │ │├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤│ 6.│Staţiunea de Cercetare- │Reghin │Mures │USAMV* Cluj-Napoca ││ │Dezvoltare pentru Ovine │ │ │ ││ │şi Caprine Reghin │ │ │ │├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤│ 7.│Staţiunea de Cercetare- │Lugoj │Caras- │USAMV* a Banatului ││ │Dezvoltare pentru │ │Severin │Timişoara ││ │Pomicultura - Lugoj │ │ │ ││ │(Caransebes) │ │ │ │├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤│ 8.│Staţiunea de Cercetare- │Caracal │Olt │Universitatea Craiova││ │Dezvoltare Agricolă │ │ │ ││ │Caracal │ │ │ │└───┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────┘-----------    *) Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinara-------------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003, conform pct. 23 al art. I din acelaşi act normativ. Anexa 5 Anexa 5 Anexa 5                          SOCIETĂŢI COMERCIALE CARE SE              REORGANIZEAZĂ ÎN INSTITUTE ŞI STAŢIUNI DE CERCETARE            - DEZVOLTARE ÎN SUBORDINEA ACADEMIEI DE ŞTIINŢE AGRICOLE               ŞI SILVICE ŞI ÎN INSTITUTE NAŢIONALE DE CERCETARE,          AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR,                               APELOR ŞI MEDIULUI────┬─────────────┬──────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐Nr. │ Denumirea │ Sediul │ Denumirea │ Sediul │crt.│ unităţii ├───────────┬──────────┤ unităţii ├───────────┬──────────┤    │ care se │Localitatea│ Judeţul │ care se │Localitatea│ Judeţul │    │desfiinţează │ │ │ înfiinţează │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  1.│SC Staţiunea │Tg. Mures │Mures │Staţiunea de │Tg.Mures │Mures │    │de Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Animale de │ │ │Creşterea │ │ │    │Blana SA │ │ │Animalelor de │ │ │    │Tg. Mures │ │ │Blana Tg.Mures│ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  2.│SC Sericarom │Bucureşti │ - │Staţiunea de │Bucureşti │ - │    │ │ │ │Cercetări │ │ │    │ │ │ │Sericicole, │ │ │    │ │ │ │Baneasa- │ │ │    │ │ │ │Bucureşti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  3.│Societatea │Cristian │Sibiu │Institutul de │Cristian │Sibiu │    │Comercială de│ │ │Cercetare- │ │ │    │Cercetare- │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Dezvoltare │ │ │pentru │ │ │    │Rurală │ │ │Montanologie │ │ │    │"CEDER" SA │ │ │Cristian-Sibiu│ │ │    │Cristian- │ │ │ │ │ │    │Sibiu │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  4.│Institutul de│Bucureşti │ - │Institutul │Bucureşti │ - │    │Studii şi │ │ │Naţional de │ │ │    │Proiecte │ │ │Cercetare- │ │ │    │pentru │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Îmbunătăţiri │ │ │pentru │ │ │    │Funciare- │ │ │îmbunătăţiri │ │ │    │"SC ISPIF SA"│ │ │Funciare - │ │ │    │Bucureşti │ │ │I.N.C.D.I.F.- │ │ │    │ │ │ │"ISPIF" │ │ │    │ │ │ │Bucureşti*) │ │ │────┴─────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴──────────┘---------    *) se afla în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi       Mediului şi preia sectorul de cercetare cu suprafaţa şi baza materială       aferente, de la SCD Baneasa Giurgiu.-------------Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003, conform pct. 23 al art. I din acelaşi act normativ. Anexa 6 Anexa 6 Anexa 6           STAŢIUNI ŞI FERME DIDACTICE ALE UNIVERSITATILOR DE ŞTIINŢE                       AGRONOMICE ŞI MEDICINA VETERINARA────┬─────────────┬──────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐Nr. │ Denumirea │ Sediul │ Denumirea │ Sediul │crt.│ unităţii ├───────────┬──────────┤ staţiunii/ ├───────────┬──────────┤    │de învăţământ│Localitatea│ Judeţul │ fermei │Localitatea│ Judeţul │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  1.│Universitatea│Bucureşti │Bucureşti │1.1. Ferma │Belciuga- │Calarasi │    │de Ştiinţe │ │ │Belciugatele │tele │ │    │Agronomice şi│ │ │ │ │ │    │Medicina │ │ │ │ │ │    │Veterinara │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  2.│Universitatea│Cluj-Napoca│Cluj │2.1. Staţiunea│Cluj-Napoca│Cluj │    │de Ştiinţe │ │ │Didactica │ │ │    │Agronomice şi│ │ │Experimentala │ │ │    │Medicina │ │ │Manastur │ │ │    │Veterinara │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  3.│Universitatea│Craiova │Dolj │3.1. Staţiunea│Craiova │Dolj │    │din Craiova │ │ │Didactica │ │ │    │ │ │ │"Banu │ │ │    │ │ │ │Maracine" │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  4.│Universitatea│Iaşi │Iaşi │4.1. Staţiunea│Iaşi │Iaşi │    │de Ştiinţe │ │ │Didactica │ │ │    │Agronomice şi│ │ │ │ │ │    │Medicina │ │ │ │ │ │    │Veterinara │ │ │ │ │ │    │"Ion Ionescu │ │ │ │ │ │    │de la Brad" │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  5.│Universitatea│Timişoara │Timiş │5.1. Staţiunea│Timişoara │Timiş │    │de Ştiinţe │ │ │Didactica │ │ │    │Agronomice şi│ │ │Experimentala │ │ │    │Medicina │ │ │ │ │ │    │Veterinara a │ │ │ │ │ │    │Banatului │ │ │ │ │ │────┴─────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴──────────┘--------------Anexa 6 a fost înlocuită cu anexa 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003, conform pct. 23 al art. I din acelaşi act normativ.--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 633 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002 care completează ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 30 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 31 mai 2002, se introduc articolele III-VIII cu următorul cuprins:"Art. III. - Autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura coordonează, organizează şi îndrumă activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică în domeniu, sprijină dezvoltarea acestora şi urmăreşte folosirea eficienta a rezultatelor obţinute în vederea fundamentarii tehnico-ştiinţifice a măsurilor de gospodărire a pădurilor.Art. IV. - Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice este în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <> şi beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 14-17 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>.Art. V. - Prevederile art. 13, art. 19 alin. (2) şi ale art. 20 din Legea nr. 290/2002 rămân aplicabile Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice.Art. VI. - Terenurile forestiere aflate în administrarea Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice evidentiate în SILV 1 - EFF la data de 31 decembrie 2001 au regimul juridic prevăzut de art. 35 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare.Art. VII. - În urma modificării prevăzute la art. I^1, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultura şi Ecologie Acvatica Iaşi trece ca unitate fără personalitate juridică în structura Universitatii <> Iaşi şi în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>.Art. VIII. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultura şi Ecologie Acvatica Iaşi beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 14-17 din Legea nr. 290/2002."─────────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 375 din 19 decembrie 2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa"
 • LEGE nr. 169 din 9 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 151 din 5 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 777 din 29 decembrie 2001 pentru ratificarea Acordului privind constituirea Grupului de cooperare navală în Marea Neagra, semnat la Istanbul la 2 aprilie 2001
 • LEGE nr. 276 din 12 noiembrie 2015 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 29 iunie 2000 privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de utilaje şi echipamente pentru realizarea proiectului "Instalaţia de anhidrida ftalica şi plastifianţi" la Societatea Comercială "OLTCHIM" - S.A. Ramnicu Valcea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 25 iunie 1998 (*republicată*) pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României
 • LEGE nr. 666 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi modificarea sistemului de canalizare şi a sistemului de furnizare şi tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mureş, România", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 29 septembrie 1998 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei internaţionale a vârstnicilor
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 476 din 4 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
 • LEGE nr. 28 din 27 martie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 99 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 384 din 30 septembrie 2003 privind înfiinţarea comunei Tomeşti prin reorganizarea comunei Carta, judeţul Harghita
 • LEGE nr. 101 din 3 iunie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea poliţienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 2009, şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact de cooperare poliţienească şi vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009
 • LEGE nr. 435 din 27 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Ungaria, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 1 aprilie 1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea unor acţiuni destinate sărbătoririi în România a Anului internaţional al vârstnicilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • LEGE nr. 423 din 25 octombrie 2004 privind aderarea României la Acordul dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informaţiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 30 din 14 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 145 din 23 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 31 din 27 martie 2014 privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013
 • LEGE nr. 50 din 27 mai 1992 pentru ratificarea Acordului privind relaţiile comerciale dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 1992
 • LEGE nr. 269 din 6 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 38 din 19 ianuarie 2018 pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane şi pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • LEGE nr. 57 din 9 iunie 1992 privind încadrarea în munca a persoanelor handicapate
 • LEGE nr. 76 din 9 mai 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1996 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1996
 • LEGE nr. 175 din 4 noiembrie 1997 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniile armamentelor şi tehnologiei destinate apărării, semnat la Bucureşti la 27 martie 1997
 • LEGE nr. 218 din 2 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora
 • LEGE nr. 234 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 560 din 7 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea telecomunicaţiilor nr. 74/1996
 • LEGE nr. 99 din 4 iulie 2012 pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional, semnat la Sofia la 21 octombrie 2009, la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998
 • LEGE nr. 483 din 18 noiembrie 2003 pentru ratificarea Actului adiţional nr. 1, semnat la Bucureşti la 13 mai 2003 şi la Paris la 22 mai 2003, între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001, precum şi pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2001 privind ratificarea acestui acord
 • LEGE nr. 468 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 47 din 7 iulie 1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 146 din 30 septembrie 1999 privind unele măsuri de acompaniament social pentru salariaţii din industria metalurgică ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • LEGE nr. 260 din 12 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • LEGE nr. 116 din 24 aprilie 2009 pentru ratificarea Codului european de securitate socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 216 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
 • LEGE nr. 992 din 31 martie 1931 privind ratificarea Convenţiunii Internaţionale privitoare la statisticile economice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021