Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 29 mai 2002 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"(actualizată până la data de 3 septembrie 2004*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 29 mai 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 3 septembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 30 mai 2002; RECTIFICAREA nr. 290 din 15 mai 2002; LEGEA nr. 633 din 7 decembrie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003; LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004; ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, denumite în continuare cercetare-dezvoltare, sunt activităţi creative cu rol fundamental în generarea şi susţinerea progresului tehnic în domeniul agriculturii, al silviculturii, al industriei alimentare, al protecţiei mediului şi al dezvoltării rurale, denumite în continuare domeniul agricol. (2) Cercetarea-dezvoltarea în domeniul agricol este prioritate naţionala susţinută de stat, fiind organizată şi coordonata în concordanta cu reglementările legale în vigoare. Articolul 2 (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cuprinde: cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea. (2) Cercetarea ştiinţifică şi inovarea sunt activităţi care au ca scop: generarea, gestionarea, valorificarea şi implementarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi ale dezvoltării tehnologice, în mod deosebit privind materialele biologice valoroase, tehnologiile de cultură vegetală, de creştere şi îngrijire a animalelor, procesarea resurselor agricole în produse alimentare, utilizarea raţională şi conservarea resurselor naturale ale agriculturii şi silviculturii, dezvoltarea rurală, organizarea şi managementul exploataţiilor agricole, alte tehnologii de exploatare şi industrializare în domeniul agricol.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. Capitolul II Organizarea, statutul juridic şi patrimoniul unităţilor de cercetare-dezvoltare Articolul 3Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cuprinde ansamblul instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare agricolă cu capital de stat prevăzute la art. 4 şi 5, care obţin acreditarea sau atestarea necesară pentru a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare, conform prezentei legi. Articolul 4Activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul agricol se desfăşoară în următoarele instituţii publice: a) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" şi unităţile de cercetare-dezvoltare subordonate acesteia; b) instituţiile de învăţământ superior agroalimentar, silvic, de biologie, staţiunile didactice, centrele de studii europene, centrele de excelenta şi centrele de cercetare din învăţământul superior de stat; c) institutele de cercetare agricolă de ramura, staţiunile de cercetare-dezvoltare, staţiunile de dezvoltare agricolă, centrele de excelenta, centrele de cercetări şi laboratoarele acestora; d) unităţile de cercetare fundamentală şi avansată din subordinea Academiei Române, finanţate de la bugetul de stat. Articolul 5 (1) Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică din domeniul agricol se desfăşoară în cadrul instituţiilor publice, societăţilor comerciale şi al altor organisme de drept public sau de drept privat, care îndeplinesc condiţiile de competenţa şi eligibilitate stabilite de lege pentru atribuirea şi finanţarea lucrărilor în sistem competitional, în mod direct sau în sistem instituţional. (2) Dreptul de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul agricol este recunoscut oricărei persoane fizice, conform prezentei legi. (3) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfăşura în institute naţionale de cercetare-dezvoltare organizate conform legii şi în consortii de cercetare-dezvoltare constituite prin libera asociere, institute de cercetare agricolă şi de învăţământ superior agroalimentar, staţiuni de cercetare-dezvoltare, centre de studii europene, centre de excelenta şi centre de cercetare, organizate ca instituţii publice sau private. Articolul 6 (1) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, faţă de care răspunde pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, şi colaborează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu Academia Română, cu Consorţiul Universităţilor de Ştiinţe Agricole, precum şi cu alte ministere şi instituţii interesate pentru realizarea unor obiective în domenii specifice.-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. (2) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, responsabil al politicilor de guvernare în domeniul agricol, are următoarele atribuţii referitoare la activitatea de cercetare-dezvoltare: a) stabileşte obiectivele de interes prioritar cu privire la activitatea de cercetare-dezvoltare în concordanta cu Programul Guvernului pentru fundamentarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare a producţiei agricole, silviculturii şi industriei alimentare, pe care le finanţează de la bugetul propriu pe bază de contract;a^1) aprobă şi finanţează planul sectorial din domeniul agricol, care conţine programe şi proiecte de interes prioritar, avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;-------------Lit. a^1) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. b) stabileşte necesarul de fonduri pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, la propunerea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" şi a Consorţiului Universitatilor de Ştiinţe Agricole, în vederea aprobării şi cuprinderii acestuia în bugetul ministerului;b^1) atribuie conducerea programelor şi proiectelor planului sectorial în sistem competitional sau în mod direct academiei de ramura ori instituţiilor de profil;-------------Lit. b^1) a alin. (2) al art. 6 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003.b^2) elaborează, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, normele metodologice privind atribuirea conducerii planului sectorial, contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor şi proiectelor componente ale planului sectorial finanţat din bugetul propriu;-------------Lit. b^2) a alin. (2) al art. 6 a fost introdusă de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. c) asigura din bugetul propriu finanţarea investiţiilor şi dotărilor necesare realizării obiectivelor de cercetare-dezvoltare aprobate.-------------Lit. c) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. d) monitorizează activitatea de cercetare-dezvoltare şi rezultatele obţinute în cadrul programelor de cercetare finanţate din bugetul propriu; e) urmăreşte şi controlează modul de administrare a terenurilor agricole şi silvice aflate în administrarea unităţilor de cercetare-dezvoltare. (3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ordonatorul principal de credite al cercetării-dezvoltării la nivel naţional, coordonează activitatea de elaborare, evaluare, atribuire şi finanţare a programelor şi proiectelor de cercetare-dezvoltare cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi atribuie în sistem competitional sau în mod direct conducerea şi monitorizarea programelor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol. (4) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" şi Consortiul Universitatilor de Ştiinţe Agricole prezintă anual Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării rapoarte asupra rezultatelor cercetării ştiinţifice pentru proiectele finanţate de acestea şi propuneri pentru valorificarea lor. Articolul 7 (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1b) şi la pct. 4 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>. Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1a) şi 2 şi la pct. 1-3 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute, centre şi staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>. Societăţile comerciale prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor, pe baza structurii şi patrimoniului existente la 31 decembrie 2003. Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează în societăţi comerciale. Staţiunile de cercetare-dezvoltare şi fermele Istriţa şi Stoeneşti, prevăzute în anexa nr. 4, se preiau în cadrul instituţiilor de învăţământ superior agricol de stat.-------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004.(1^1) Institutele prevăzute la alin. (1) pot beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru investiţii, dotări, aparatură, echipamente şi instalaţii, cu respectarea prevederilor legale.-------------Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004.(1^2) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1a) şi 2 şi la pct. 1, 2 şi 3 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute, centre şi staţiuni de cercetare-dezvoltare, organizate ca instituţii publice cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".-------------Alin. (1^2) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004.(1^3) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează ca societăţi comerciale cu capital de stat, acţiunile acestora fiind preluate de Agenţia Domeniilor Statului, beneficiind de prevederile Legii nr. 254/2002privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Alin. (1^3) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004.(1^4) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 4 se preiau în cadrul instituţiilor de învăţământ superior agricol de stat şi al centrelor de perfecţionare agricolă.-------------Alin. (1^4) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. (2) Institutele de cercetare-dezvoltare coordonatoare, precum şi staţiunile de cercetare-dezvoltare coordonate sunt stabilite de Prezidiul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" prin regulament de organizare şi funcţionare. (3) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1), care se organizează ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare, şi instituţiile publice de cercetare-dezvoltare pot înfiinţa în cadrul structurii organizatorice subunităţi cu sau fără personalitate juridică necesare realizării obiectului lor de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile funcţionale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acestora, elaborat de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>.-------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. Articolul 8 (1) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea şi/sau în concesionarea institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a instituţiilor de învăţământ agricol şi silvic, a unităţilor de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii sau companii naţionale din domeniul agricol, precum şi a centrelor de perfecţionare profesională în agricultură aparţin domeniului public al statului şi rămân sau trec, după caz, în administrarea acestora pe durata realizării obiectului de activitate.-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. (2) Unităţile menţionate la alin. (1), care sunt organizate conform prezentei legi, beneficiază de dreptul de preemţiune la concesionarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în domeniul public şi privat al statului, conform Legii nr. 219/1998privind regimul concesiunilor şi Legii nr. 268/2001privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. (3) Suprafeţele de teren agricol necesare desfăşurării activităţii instituţiilor publice de cercetare-dezvoltare aparţin domeniului public al statului şi se dau în administrarea acestora prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sau Ministerul Educaţiei şi Cercetării, numai cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" sau al instituţiilor de învăţământ superior, după caz.-------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004.-------------Alin. (4) al art. 8 a fost eliminat prin abrogarea pct. 8 al articolului unic ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003 de către pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. Articolul 9 (1) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", instituţie publică specializată, de consacrare academica, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri extrabugetare, funcţionează conform prevederilor propriului statut adoptat de către adunarea generală a acesteia şi aprobat prin hotărâre a Guvernului. (2) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol este organizată şi coordonata de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior din domeniile agroalimentar şi silvic, precum şi cu alte instituţii de învăţământ superior. Articolul 10 (1) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" îşi organizează filiale împreună cu instituţii de învăţământ superior de profil în centrele universitare Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca, Craiova, Braşov şi Bucureşti.-------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare privind funcţiile, structura organizatorică şi de conducere a filialelor se va elabora de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" împreună cu Consortiul Universitatilor de Ştiinţe Agricole în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 11Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" are următoarele atribuţii principale: a) fundamentează ştiinţific politicile agricole şi de dezvoltare rurală ale Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cuprinse în programele de guvernare ale României;a^1) poate conduce programe de cercetare ale planului sectorial finanţat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului;-------------Lit. a^1) a art. 11 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. b) propune şi realizează programe şi proiecte de cercetări multidisciplinare;-------------Lit. b) a art. 11 a fost modificată de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. c) coordonează şi avizează elaborarea programelor şi a proiectelor de cercetare anuale şi de perspectivă ale unităţilor şi instituţiilor de cercetare;-------------Lit. c) a art. 11 a fost modificată de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. d) analizează desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi urmăreşte creşterea eficientei acesteia; e) prezintă anual Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării sinteze ale rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi propuneri pentru valorificarea lor; f) organizează activităţi de perfecţionare şi specializare profesională şi de atestare a cercetătorilor şi poate acorda, în condiţiile legii, titluri academice şi grade profesionale în domeniu;-------------Lit. f) a art. 11 a fost modificată de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. g) organizează manifestări ştiinţifice pe probleme de cercetare teoretică şi aplicativa, precum şi de asistenţa tehnica în agricultura, industrie alimentara şi silvicultura; h) iniţiază şi dezvolta relaţii de colaborare cu instituţii ştiinţifice din ţara şi din străinătate, precum şi cu organizaţii internaţionale; i) stabileşte liniile directoare ale cercetărilor ştiinţifice în domeniile agriculturii, industriei alimentare, silviculturii, imbunatatirilor funciare, protecţiei mediului în agricultura şi dezvoltării rurale durabile şi coordonează, pe linia realizării temelor şi programelor de cercetare, activitatea institutelor şi staţiunilor de cercetare agricolă din subordine; j) acorda distincţii, premii şi diplome pentru cele mai valoroase lucrări ştiinţifice publicate, invenţii şi aplicaţii ale cercetării ştiinţifice, în condiţiile legii. k) evaluează şi atestă activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol.-------------Lit. k) a art. 11 a fost introdusă de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. Articolul 12Obiectivele activităţii unităţilor de cercetaredezvoltare sunt: cercetarea fundamentală şi cercetarea aplicativa; dezvoltarea tehnologică şi inovarea; producerea, multiplicarea şi comercializarea de seminţe, material săditor, animale de rasa şi alte produse specifice profilului de activitate; transferul tehnologic al rezultatelor cercetării, instruirea profesională, servicii de consultanţa şi expertiza, editarea de publicaţii; relaţii ştiinţifice internaţionale; relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi agenţi economici; alte obiective ce decurg din activitatea specifică unităţilor de cercetare-dezvoltare, inclusiv activităţi de cooperare sau de asociere cu alte instituţii, organizaţii şi agenţi economici din ţara şi din străinătate. Articolul 13 (1) Pentru evaluarea şi atestarea structurilor de cercetare-dezvoltare, prin ordin al preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <> se constituie Consiliul de evaluare şi atestare pentru cercetare-dezvoltare în agricultură, silvicultură şi industrie alimentară, pentru institutele proprii sau cele aflate în subordonare ori coordonare, având în componenţă personalităţi ştiinţifice din domeniile respective. Pentru activitatea de evaluare şi atestare se percep taxe de până la 5 salarii maxime ale unui cercetător ştiinţific gradul I, care se constituie venit la bugetul propriu al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>.-------------Alin. (1) a art. 13 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. (2) Consiliul de evaluare, atestare şi acreditare pentru cercetare-dezvoltare în agricultura, silvicultura şi industrie alimentara îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu adoptat de Adunarea generală a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti". Articolul 13^1Institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, organizate ca instituţii publice, sunt persoane juridice române care au ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare, se finanţează din venituri proprii şi se supun următoarelor reglementări: a) conducerea se exercită de consiliul de administraţie, din care fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>, preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unităţii, care este şi preşedinte al consiliului de administraţie. Structura şi numărul membrilor consiliului de administraţie se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>. Numirea membrilor consiliului de administraţie se face prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>.-------------Lit. a) a art. 13^1 a fost modificată de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. b) regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului ştiinţific se aproba de consiliul de administraţie; c) directorul general/directorul este numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii; d) regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică se aproba de consiliul de administraţie şi se validează prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>; e) bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de consiliul de administraţie al unităţii şi se avizează de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice <> sau de institutul coordonator, după caz; f) situaţiile financiare anuale se aproba de consiliul de administraţie al unităţii de cercetare.-------------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Capitolul III Finanţarea unităţilor şi a activităţii de cercetare-dezvoltare Articolul 14Finanţarea activităţilor din instituţiile publice de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, aflate în coordonarea sau în subordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>, se realizează din venituri provenite, după caz, din:-------------Partea introductivă a art. 14 a fost modificată de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. a) contracte de finanţare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi în programele-nucleu de cercetare, finanţate în sistem competitional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare; b) contracte de finanţare pentru programe şi proiecte sectoriale finanţate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi cofinanţarea unor programe proprii de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>, obţinute prin competiţie sau direct;-------------Lit. b) a art. 14 a fost modificată de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. c) contracte de finanţare a programelor internaţionale obţinute de unităţile de cercetare-dezvoltare la care statul român contribuie cu fonduri conform acordurilor încheiate cu parteneri străini; d) valorificarea rezultatelor cercetării conform prevederilor legale; e) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanţă şi expertiză cu instituţii, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale şi alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;-------------Lit. e) a art. 14 a fost modificată de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de seminţe, material săditor, masă lemnoasă, furaje speciale, animale de rasă şi a oricăror alte produse realizate de acestea;-------------Lit. f) a art. 14 a fost modificată de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. g) redevenţe asupra soiurilor şi hibrizilor de plante şi raselor de animale, precum şi asupra altor creatii originale; h) vânzări de licenţe, soiuri, hibrizi de plante şi rase de animale, tehnologii şi metode; i) valorificarea mijloacelor fixe disponibile sau componentelor şi materialelor rezultate în urma casării, chirii, dobânzi la disponibilităţile din conturile bancare şi Trezoreria Statului, prestări de servicii, analize; j) contracte de parteneriat public-privat, precum şi din diferite forme de participare directa a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare; k) alte venituri conform dispoziţiilor legale.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Articolul 14^1 (1) În situaţia în care în cursul unui an veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor curente, unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, instituţiile de învăţământ agricol şi silvic, unităţile de cercetare-dezvoltare din structura regiilor sau companiilor naţionale din domeniul agricol pot contracta credite bancare, inclusiv prin gajarea producţiilor agricole asigurate la societăţile de asigurare-reasigurare şi/sau pot beneficia de împrumuturi de la Trezoreria Statului, după caz, în condiţiile legii. (2) Institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, prin derogare de la prevederile legale în materie, pot desfăşura operaţiuni şi prin bănci, cu excepţia celor privitoare la fondurile care provin de la bugetul de stat. (3) Institutele naţionale şi instituţiile publice de cercetare-dezvoltare din agricultură pot beneficia de scrisoare de confort eliberată de Ministerul Finanţelor Publice pentru obţinerea de credite bancare, în condiţiile legii.-------------Art. 14^1 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. Articolul 14^2Institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare pot deschide conturi de escrow şi conturi în valută, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, la o banca agreată de instituţiile finanţatoare externe sau interne, în condiţiile stabilite prin convenţii încheiate între părţi.-------------Art. 14^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Articolul 14^3 (1) În scopul atragerii de fonduri private în cercetare, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare pot participa la constituirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", conform prevederilor legale şi normelor elaborate de autoritatea de stat în domeniul cercetării. (2) Institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare se pot asocia pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administraţie şi cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>, cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare, de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu agenţi economici din ţară şi din străinătate.-------------Alin. (2) al art. 14^3 a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004.-------------Art. 14^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Articolul 15 (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare de interes public, prevăzute în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 şi 6, beneficiază de prevederile legislaţiei în vigoare privind subvenţiile, creditarea şi alte facilităţi acordate de stat agenţilor economici din agricultură, industrie alimentară şi silvicultură.-------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. (2) Unităţile prevăzute la alin. (1), care desfăşoară activităţi comerciale în vederea valorificării eficiente a rezultatelor cercetării-dezvoltării şi a produselor realizate cu parteneri interni şi externi pe baze contractuale, se înregistrează la registrul comerţului, potrivit legii.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Articolul 16Importurile de aparatura, utilaje, echipamente, tractoare şi maşini agricole, materii şi materiale, seminţe, material săditor, material seminal şi animale de rasa, necesare dotării şi execuţiei activităţii de cercetaredezvoltare, sunt scutite de taxe vamale pentru unităţile de cercetare-dezvoltare. Articolul 17 (1) Veniturile şi cheltuielile unităţilor de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 şi 6 se cuprind în bugetele şi în situaţiile financiare ale acestora. Excedentele rezultate din execuţia bugetelor unităţilor de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice, finanţate integral din venituri proprii, rămân la dispoziţia acestora şi se vor utiliza cu prioritate pentru finanţarea activităţii de cercetare-dezvoltare.-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. (2) Evaluarea şi regularizarea, transpunerea şi reflectarea în evidenţa contabilă a elementelor patrimoniale ale unităţilor de cercetare-dezvoltare, care se reorganizează ca instituţii publice, se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Finanţelor Publice în acest scop.-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Articolul 18 (1) Finanţarea activităţilor Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <> se asigură din cote aplicate asupra veniturilor realizate de unităţile de cercetare-dezvoltare din subordinea şi din coordonarea sa, cu excepţia celor provenite din contracte finanţate din fonduri publice. Cotele se stabilesc anual de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice <> prin bugetul de venituri şi cheltuieli, care se avizează în condiţiile legii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Cota stabilită pentru finanţarea activităţii proprii a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <> nu poate depăşi 1% din veniturile realizate de unităţile de cercetare-dezvoltare aflate în coordonare sau subordonare.-------------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. (2) Sumele cuvenite se regularizează la sfârşitul anului agricol pe baza veniturilor realizate de unităţile de cercetare-dezvoltare din activităţile de dezvoltare. (3) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" poate realiza venituri şi din contractarea de activităţi de cercetare-dezvoltare realizate cu diferiţi beneficiari. (4) Veniturile Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <> pot fi completate cu venituri provenite din: activităţi de conducere a planurilor şi programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din surse interne şi/sau internaţionale, chirii, taxe, manifestări ştiinţifice, publicaţii, studii şi lucrări de cercetare ştiinţifică, consultaţii ştiinţifice, valorificari de produse din activităţi proprii sau anexe, donaţii şi sponsorizări, conform legii, precum şi din alte activităţi realizate suplimentar faţă de cele cuprinse în programele aprobate.-------------Alin. (4) al art. 18 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Capitolul IV Resurse umane Articolul 19 (1) Personalul contractual al unităţilor de cercetare-dezvoltare reorganizate se preia de noua unitate, cu aceleaşi drepturi salariale. (2) Ocuparea funcţiilor de director general/director din unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 se face prin concurs, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Din comisia de concurs, pentru ocuparea funcţiei de director general, va face parte câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>.-------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004.-------------Art. 19 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Articolul 20Pentru integrarea cercetării ştiinţifice şi a învăţământului universitar unităţile de cercetare-dezvoltare din agricultura, industrie alimentara, silvicultura şi universităţile de profil pot asigura pe bază de protocol integrarea reciprocă a cadrelor didactice universitare şi a personalului de cercetare în activitatea didactica şi de cercetare ştiinţifică şi asigurarea instruirii practice a studenţilor. Capitolul V Dispoziţii finale Articolul 21 (1) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta lege.-------------Alin. (2) al art. 21 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003. Articolul 22 (1) Despăgubirea acţionarilor societăţilor comerciale care se reorganizează în unităţi de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexa nr. 5, se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, şi va fi asigurată din surse proprii ale unităţilor nou-înfiinţate. (2) Drepturile şi obligaţiile societăţilor comerciale, precum şi ale unităţilor de cercetare-dezvoltare, care se reorganizează în condiţiile prezentei legi, trec asupra instituţiilor nou-înfiinţate.-------------Art. 22 a fost modificat de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. Articolul 22^1Documentaţiile şi informaţiile ştiinţifice acumulate de unităţile de cercetare care se reorganizează în societăţi comerciale până la data privatizării, precum şi aparatura de laborator şi materialul biologic de cercetare vegetal şi animal se preiau fără plată de instituţiile publice de cercetare-dezvoltare desemnate de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".-------------Art. 22^1 a fost introdus de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. Articolul 22^2 (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare, reorganizate ca institute naţionale sau ca instituţii publice în baza prezentei ordonanţe de urgenţă, cuprinse în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 şi 6, beneficiază de următoarele înlesniri la plata obligaţiilor fiscale restante: a) scutirea de plată a obligaţiilor bugetare restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004; b) scutirea de plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor bugetare restante, calculate şi datorate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004; (2) Sumele care, potrivit lit. a) şi b), fac obiectul înlesnirilor la plată sunt cele stabilite în certificatele de obligaţii bugetare eliberate, conform legii, pe baza actelor de control de către organele competente ale Ministerului Finanţelor Publice şi nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege la data emiterii certificatelor de obligaţii bugetare. (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi obligaţiilor bugetare eşalonate la plată, rămase de plată la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004şi nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege la data emiterii certificatelor de obligaţii bugetare. (4) Acordarea înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1) se realizează de către organele Ministerului Finanţelor Publice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, unde debitorii sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare. (5) Înlesnirile la plată menţionate la alin. (1) în favoarea unităţilor care desfăşoară alte activităţi de cercetaredezvoltare decât cele legate de producerea, prelucrarea şi comercializarea produselor agricole listate în anexa nr. 1 la Regulamentul privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 55/2004, vor fi notificate şi se vor acorda numai după autorizarea de către Consiliul Concurenţei în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Art. 22^2 a fost modificat de art. XXI din Secţiunea a 11-a a Cap. II din ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. Articolul 22^3Suprafeţele de teren trecute potrivit legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă în administrarea institutelor, unităţilor, staţiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a centrelor de perfecţionare agricolă, precum şi a instituţiilor de învăţământ superior agricol şi silvic rămân definitiv şi irevocabil în administrarea acestora.-------------Art. 22^3 a fost introdus de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. Articolul 22^4Suprafeţele de teren prevăzute la art. 22^3 nu se pot înstrăina sau concesiona, în tot sau în parte, indiferent de destinaţie.-------------Art. 22^4 a fost introdus de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. Articolul 22^5Pentru activităţi cu caracter sezonier, instituţiile de cercetare-dezvoltare pot încheia contracte de prestări de servicii pe perioadă determinată.-------------Art. 22^5 a fost introdus de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004. Articolul 23 (1) Evaluarea, atestarea şi acreditarea unităţilor de cercetare-dezvoltare conform art. 13 se face în decurs de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Unităţile de cercetare-dezvoltare acreditate se supun evaluării periodice la maximum 5 ani. (3) În cazul în care unităţile acreditate nu îndeplinesc criteriile şi standardele de acreditare, acestora li se retrage acreditarea. (4) Până la obţinerea evaluării, atestării şi acreditării unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol beneficiază de prevederile prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 10 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU Anexa 1 Anexa 1 Anexa 1 Anexa 1.a)UNITĂŢI DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUBORDINEA ACADEMIEI DEŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE "GHEORGHEIONESCU-ŞIŞEŞIT"ORGANIZATE CA INSTITUTE, CENTRE ŞI STAŢIUNI DECERCETARE-DEZVOLTARE────┬─────────────┬──────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐Nr. │ Denumirea │ Sediul │ Denumirea │ Sediul │crt.│ unităţii C-D├───────────┬──────────┤ unităţii ├───────────┬──────────┤    │ care se │Localitatea│ Judeţul │ care se │Localitatea│ Judeţul │    │desfiinţează │ │ │ înfiinţează │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  1.│Institutul de│Fundulea │Calarasi │Institutul de │Fundulea │Calarasi │    │Cercetări │ │ │Cercetare- │ │ │    │pentru Cerea-│ │ │Dezvoltare │ │ │    │le şi Plante │ │ │Agricolă │ │ │    │Tehnice │ │ │Fundulea │ │ │    │Fundulea │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 1.1│Staţiunea de │Turda │Cluj │Staţiunea de │Turda │Cluj │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Agricolă │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Turda │ │ │Agricolă Turda│ │ │    │ │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 1.2│Staţiunea de │Lovrin │Timiş │Staţiunea de │Lovrin │Timiş │    │Cercetari- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Agricole │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Lovrin │ │ │Agricolă │ │ │    │ │ │ │Lovrin │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 1.3│Staţiunea de │Draganesti │Teleorman │Staţiunea de │Draganesti │Teleorman │    │Cercetări │Vlasca │ │Cercetare- │Vlasca │ │    │Agricole │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Teleorman │ │ │Agricolă │ │ │    │ │ │ │Teleorman │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 1.4│Staţiunea de │Secuieni │Neamt │Staţiunea de │Secuieni │Neamt │    │Cercetări │ │ │Cercetare- │ │ │    │Agrozootehni-│ │ │Dezvoltare │ │ │    │ce │ │ │Agricolă │ │ │    │Secuieni │ │ │Secuieni │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 1.5│Staţiunea de │Valu lui │Constanta │Staţiunea de │Valu lui │Constanta │    │Cercetări │Traian │ │Cercetare- │Traian │ │    │pentru │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Culturi │ │ │Agricolă Valu │ │ │    │Irigate │ │ │lui Traian │ │ │    │Dobrogea │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 1.6│Staţiunea de │Pitesti │Arges │Staţiunea de │Pitesti │Arges │    │Cercetări │ │ │Cercetare- │ │ │    │pentru │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Cereale şi │ │ │Agricolă │ │ │    │Plante │ │ │Pitesti │ │ │    │Tehnice │ │ │ │ │ │    │Pitesti │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 1.7│Staţiunea de │Simnic │Dolj │Staţiunea de │Simnic │Dolj │    │Cercetări │ │ │Cercetare- │ │ │    │Agricole │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Simnic │ │ │Agricolă │ │ │    │ │ │ │Simnic │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 1.8│Staţiunea │Brăila │Brăila │Staţiunea de │Brăila │Brăila │    │Centrala de │ │ │Cercetare- │ │ │    │Cercetări │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │Agricolă │ │ │    │Ameliorarea │ │ │Brăila │ │ │    │Solurilor │ │ │ │ │ │    │Sărăturate │ │ │ │ │ │    │Brăila │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 1.9│Staţiunea de │Suceava │Suceava │Staţiunea de │Suceava │Suceava │    │Cercetări │ │ │Cercetare- │ │ │    │Agricole │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Suceava │ │ │Agricolă │ │ │    │ │ │ │Suceava │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤1.10│Staţiunea de │Livada │Satu Mare │Staţiunea de │Livada │Satu Mare │    │Cercetări │ │ │Cercetare- │ │ │    │Agricole │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Livada │ │ │Agricolă │ │ │    │ │ │ │Livada │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤1.11│Staţiunea de │Oradea │Bihor │Staţiunea de │Oradea │Bihor │    │Cercetări │ │ │Cercetare- │ │ │    │Agrozooteh- │ │ │Dezvoltare │ │ │    │nice │ │ │Agricolă │ │ │    │Oradea │ │ │Oradea │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤1.12│Staţiunea de │Podu │Iaşi │Staţiunea de │Podu │Iaşi │    │Cercetări │Iloaiei │ │Cercetare- │Iloaiei │ │    │Agricole │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Podu Iloaiei │ │ │Agricolă Podu │ │ │    │ │ │ │Iloaiei │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤1.13│Staţiunea de │Perisoru │Calarasi │Staţiunea de │Perisoru │Calarasi │    │Cercetări │ │ │Cercetare- │ │ │    │pentru │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Culturi │ │ │Agricolă │ │ │    │Irigate │ │ │Marculesti │ │ │    │Marculesti │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤1.14│Staţiunea de │Tulcea │Tulcea │Staţiunea de │Tulcea │Tulcea │    │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │    │Producţie a │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Cartofului │ │ │Agricolă │ │ │    │Tulcea │ │ │Tulcea │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤1.15│Staţiunea de │Fundulea │Calarasi │Staţiunea de │Fundulea │Calarasi │    │Cercetări │ │ │Cercetare- │ │ │    │pentru │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Plante │ │ │pentru │ │ │    │Medicinale şi│ │ │Plante │ │ │    │Aromatice │ │ │Medicinale şi │ │ │    │Fundulea │ │ │Aromatice │ │ │    │ │ │ │Fundulea │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  2.│Institutul de│Braşov │Braşov │Institutul de │Braşov │Braşov │    │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │    │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │a Cartofului │ │ │pentru Cartof │ │ │    │Braşov │ │ │şi Sfecla de │ │ │    │ │ │ │Zahăr Braşov │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 2.1│Staţiunea de │Miercurea- │Harghita │Staţiunea de │Miercurea- │Harghita │    │Cercetare şi │Ciuc │ │Cercetare- │Ciuc │ │    │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │a Cartofului │ │ │pentru Cartof │ │ │    │Miercurea- │ │ │Miercurea- │ │ │    │Ciuc │ │ │Ciuc │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 2.2│Staţiunea de │Tg. │Covasna │Staţiunea de │Tg. │Covasna │    │Cercetare şi │Secuiesc │ │Cercetare- │Secuiesc │ │    │Producţie a │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Cartofului │ │ │pentru Cartof │ │ │    │Tg. Secuiesc │ │ │Tg. Secuiesc │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  3.│Institutul de│Braşov │Braşov │Institutul de │Braşov │Braşov │    │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │    │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru Cultu-│ │ │pentru Pajişti│ │ │    │ra Pajiştilor│ │ │Braşov │ │ │    │Braşov │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 3.1│Staţiunea de │Timişoara │Timiş │Staţiunea de │Timişoara │Timiş │    │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │    │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru Cultu-│ │ │pentru Pajişti│ │ │    │ra Pajiştilor│ │ │Timişoara │ │ │    │Timişoara │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  4.│Institutul │Valea │Prahova │Institutul de │Valea │Prahova │    │de │Caluga- │ │Cercetare- │Caluga- │ │    │Cercetări │rească │ │Dezvoltare │rească │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Viticultura │ │ │Viticultura şi│ │ │    │şi │ │ │Vinificaţie- │ │ │    │Vinificaţie- │ │ │Valea │ │ │    │Valea │ │ │Calugareasca │ │ │    │Calugareasca │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 4.1│Staţiunea de │Murfatlar │Constanta │Staţiunea de │Murfatlar │Constanta │    │Cercetare şi │ │ │Cercetare- │ │ │    │Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Vitivinicolă │ │ │pentru │ │ │    │Murfatlar │ │ │Viticultura │ │ │    │ │ │ │şi Vinificaţie│ │ │    │ │ │ │-Murfatlar │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 4.2│Staţiunea de │Blaj │Alba │Staţiunea de │Blaj │Alba │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Vitivinicolă │ │ │pentru │ │ │    │Blaj │ │ │Viticultura │ │ │    │ │ │ │şi Vinificaţie│ │ │    │ │ │ │Blaj │ │ │    │ │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 4.3│Staţiunea de │Dragasani │Valcea │Staţiunea de │Dragasani │Valcea │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Vitivinicolă │ │ │Viticultura │ │ │    │Dragasani │ │ │şi Vinificaţie│ │ │    │ │ │ │Dragasani │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 4.4│Staţiunea de │Iaşi │Iaşi │Staţiunea de │Iaşi │Iaşi │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Vitivinicolă │ │ │pentru │ │ │    │Iaşi │ │ │Viticultura │ │ │    │ │ │ │şi Vinificaţie│ │ │    │ │ │ │Iaşi │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 4.5│Staţiunea de │Odobesti │Vrancea │Staţiunea de │Odobesti │Vrancea │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Vitivinicolă │ │ │pentru │ │ │    │Odobesti │ │ │Viticultura │ │ │    │ │ │ │şi Vinificaţie│ │ │    │ │ │ │Odobesti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 4.6│Staţiunea de │Minis │Arad │Staţiunea de │Minis │Arad │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Vitivinicolă │ │ │pentru │ │ │    │Minis │ │ │Viticultura │ │ │    │ │ │ │şi Vinificaţie│ │ │    │ │ │ │- Minis │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 4.7│Staţiunea de │Tg. Bujor │Galaţi │Staţiunea de │Tg. Bujor │Galaţi │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Vitivinicolă │ │ │pentru │ │ │    │Bujoru │ │ │Viticultura │ │ │    │ │ │ │şi Vinificaţie│ │ │    │ │ │ │Bujoru │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 4.8│Staţiunea de │Greaca │Giurgiu │Staţiunea de │Greaca │Giurgiu │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Vitivinicolă │ │ │pentru │ │ │    │Greaca │ │ │Viticultura │ │ │    │ │ │ │şi Vinificaţie│ │ │    │ │ │ │Greaca │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  5.│Institutul de│Maracineni │Arges │Institutul de │Maracineni │Arges │    │Cercetare │ │ │Cercetare - │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Pomicultura- │ │ │Pomicultura- │ │ │    │Maracineni │ │ │Pitesti │ │ │    │ │ │ │Maracineni │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 5.1│Staţiunea de │Bistrita │Bistrita- │Staţiunea de │Bistrita │Bistrita- │    │Cercetare │ │Nasaud │Cercetare - │ │Nasaud │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Pomicola │ │ │pentru │ │ │    │Bistrita │ │ │Pomicultura- │ │ │    │ │ │ │Bistrita │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 5.2│Staţiunea de │Cluj-Napoca│Cluj │Staţiunea de │Cluj-Napoca│Cluj │    │Cercetare │ │ │Cercetare - │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Pomicola │ │ │pentru │ │ │    │Cluj-Napoca │ │ │Pomicultura- │ │ │    │ │ │ │Cluj-Napoca │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 5.3│Staţiunea de │Falticeni │Suceava │Staţiunea de │Falticeni │Suceava │    │Cercetare │ │ │Cercetare - │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Pomicola │ │ │pentru │ │ │    │Falticeni │ │ │Pomicultura- │ │ │    │ │ │ │Falticeni │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 5.4│Staţiunea de │Voinesti │Dambovita │Staţiunea de │Voinesti │Dambovita │    │Cercetare │ │ │Cercetare - │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Pomicola │ │ │pentru │ │ │    │Voinesti │ │ │Pomicultura- │ │ │    │ │ │ │Voinesti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 5.5│Staţiunea de │Ramnicu │Valcea │Staţiunea de │Ramnicu │Valcea │    │Cercetare │Valcea │ │Cercetare - │Valcea │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Pomicola │ │ │pentru │ │ │    │Valcea │ │ │Pomicultura- │ │ │    │ │ │ │Valcea │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤5.6 │Staţiunea de │Iaşi │Iaşi │Staţiunea de │Iaşi │Iaşi │    │Cercetare │ │ │Cercetare - │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Pomicola │ │ │pentru │ │ │    │Iaşi │ │ │Pomicultura- │ │ │    │ │ │ │Iaşi │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 5.7│Staţiunea de │Constanta │Constanta │Staţiunea de │Constanta │Constanta │    │Cercetare │ │ │Cercetare - │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Pomicola │ │ │pentru │ │ │    │Constanta │ │ │Pomicultura- │ │ │    │ │ │ │Constanta │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 5.8│Staţiunea de │Tg. Jiu │Gorj │Staţiunea de │Tg. Jiu │Gorj │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Pomicola │ │ │pentru │ │ │    │Tg. Jiu │ │ │Horticultura │ │ │    │ │ │ │Tg. Jiu │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 5.9│Staţiunea de │Bucureşti │ - │Staţiunea de │Bucureşti │ - │    │Cercetare │ │ │Cercetare - │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Pomicola │ │ │pentru │ │ │    │Baneasa │ │ │Pomicultura │ │ │    │ │ │ │Baneasa │ │ │    │ │ │ │Bucureşti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤5.10│Staţiunea de │Geoagiu │Hunedoara │Staţiunea de │Geoagiu │Hunedoara │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Pomicola │ │ │pentru │ │ │    │Geoagiu │ │ │Pomicultura │ │ │    │ │ │ │Geoagiu │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  6.│Institutul │Vidra │Ilfov │Institutul de │Vidra │Ilfov │    │de │ │ │Cercetare │ │ │    │Cercetări │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Legumicultura│ │ │Legumicultura │ │ │    │şi │ │ │şi │ │ │    │Floricultura │ │ │Floricultura │ │ │    │Vidra │ │ │Vidra │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 6.1│Staţiunea de │Bacau │Bacau │Staţiunea de │Bacau │Bacau │    │Cercetare │ │ │Cercetare │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Legumicola │ │ │pentru │ │ │    │Bacau │ │ │Legumicultura │ │ │    │ │ │ │Bacau │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 6.2│Staţiunea de │Buzau │Buzau │Staţiunea de │Buzau │Buzau │    │Cercetare │ │ │Cercetare │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Legumicola │ │ │pentru │ │ │    │Buzau │ │ │Legumicultura │ │ │    │ │ │ │Buzau │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 6.3│Staţiunea de │Isalnita │Dolj │Staţiunea de │Isalnita │Dolj │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Legumicola │ │ │pentru │ │ │    │Isalnita │ │ │Legumicultura │ │ │    │ │ │ │Isalnita │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 6.4│Staţiunea de │Iernut │Mures │Staţiunea de │Iernut │Mures │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Legumicola │ │ │pentru │ │ │    │Iernut │ │ │Legumicultura │ │ │    │ │ │ │Iernut │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  7.│Institutul de│Balotesti │Ilfov │Institutul de │Balotesti │Ilfov │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru Bovine│ │ │pentru │ │ │    │Balotesti │ │ │Creşterea │ │ │    │ │ │ │Bovinelor │ │ │    │ │ │ │Balotesti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 7.1│Staţiunea de │Arad │Arad │Staţiunea de │Arad │Arad │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Creşterea │ │ │Creşterea │ │ │    │Bovinelor │ │ │Bovinelor │ │ │    │Mures Arad │ │ │Arad │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 7.2│Staţiunea de │Dancu │Iaşi │Staţiunea de │Dancu │Iaşi │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Creşterea │ │ │Creşterea │ │ │    │Bovinelor │ │ │Bovinelor │ │ │    │Dancu │ │ │Dancu │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 7.3│Staţiunea de │Targu Mures│Mures │Staţiunea de │Targu Mures│Mures │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │creşterea │ │ │Creşterea │ │ │    │Bovinelor │ │ │Bovinelor │ │ │    │Targu Mures │ │ │Targu Mures │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 7.4│Staţiunea de │Sighet │Maramures │Staţiunea de │Sighet │Maramures │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Creşterea │ │ │Creşterea │ │ │    │Bovinelor │ │ │Bovinelor │ │ │    │Sighet │ │ │Sighet │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 7.5│Staţiunea de │Sercaia │Braşov │Staţiunea de │Sercaia │Braşov │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Creşterea │ │ │Creşterea │ │ │    │Bubalinelor │ │ │Bubalinelor │ │ │    │Sercaia │ │ │Sercaia │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 7.6│Staţiunea de │Dulbanu │Buzau │Staţiunea de │Dulbanu │Buzau │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Creşterea │ │ │Creşterea │ │ │    │Bovinelor │ │ │Bovinelor │ │ │    │Dulbanu │ │ │Dulbanu │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  8.│Institutul de│Palas │Constanta │Institutul de │Palas │Constanta │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Creşterea │ │ │Creşterea │ │ │    │Ovinelor şi │ │ │Ovinelor şi │ │ │    │Caprinelor │ │ │Caprinelor │ │ │    │Palas │ │ │Palas │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 8.1│Staţiunea de │Popauti │Botosani │Staţiunea de │Popauti │Botosani │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Creşterea │ │ │Creşterea │ │ │    │Ovinelor │ │ │Ovinelor │ │ │    │Popauti │ │ │Popauti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 8.2│Staţiunea de │Caransebes │Caras- │Staţiunea de │Caransebes │Caras- │    │Cercetare │ │Severin │Cercetare- │ │Severin │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Creşterea │ │ │Creşterea │ │ │    │Ovinelor │ │ │Ovinelor │ │ │    │Caransebes │ │ │Caransebes │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 8.3│Staţiunea de │Bilciuresti│Dambovita │Staţiunea de │Bilciuresti│Dambovita │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Creşterea │ │ │Creşterea │ │ │    │Ovinelor │ │ │Ovinelor │ │ │    │Bilciuresti │ │ │Bilciuresti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 8.4│Staţiunea de │Secuieni │Bacau │Staţiunea de │Secuieni │Bacau │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Creşterea │ │ │Creşterea şi │ │ │    │Ovinelor şi │ │ │Caprinelor │ │ │    │Caprinelor │ │ │Secuieni │ │ │    │Secuieni │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  9.│Institutul de│Balotesti │Ilfov │Institutul de │Balotesti │Ilfov │    │Biologie şi │ │ │Biologie şi │ │ │    │Nutriţie │ │ │Nutriţie │ │ │    │Animala │ │ │Animala │ │ │    │Balotesti │ │ │Balotesti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 10.│Centrul de │Bucureşti │ - │Institutul de │Bucureşti │ - │    │Cercetări │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Protecţia │ │ │Protecţia │ │ │    │Plantelor │ │ │Plantelor │ │ │    │Bucureşti │ │ │Bucureşti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 11.│Institutul de│Bucureşti │ - │Institutul de │Bucureşti │ - │    │Cercetare- │ │ │Cercetare- │ │ │    │Dezvoltare │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Industrializa│ │ │Industrializa-│ │ │    │rea şi │ │ │rea şi │ │ │    │Marketingul │ │ │Marketingul │ │ │    │Produselor │ │ │Produselor │ │ │    │Horticole │ │ │Horticole │ │ │    │"Horting", │ │ │"Horting", │ │ │    │Bucureşti │ │ │Bucureşti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 12.│Centrul de │Galaţi │Galaţi │Institutul de │Galaţi │Galaţi │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Piscicultura │ │ │Ecologie │ │ │    │Pescuit şi │ │ │Acvatica, │ │ │    │Industriali- │ │ │Pescuit şi │ │ │    │zarea │ │ │Acvacultura │ │ │    │Peştelui │ │ │Galaţi │ │ │    │Galaţi │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 13.│Institutul de│Bucureşti │ - │Institutul de │Bucureşti │ - │    │Economie │ │ │Cercetare │ │ │    │Agrară │ │ │pentru │ │ │    │Bucureşti │ │ │Economia │ │ │    │ │ │ │Agriculturii │ │ │    │ │ │ │şi Dezvoltare │ │ │    │ │ │ │Rurală │ │ │    │ │ │ │Bucureşti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 14.│Centrul de │Cluj-Napoca│Cluj │Centrul de │Cluj-Napoca│Cluj │    │Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Proiectare│ │ │Dezvoltare │ │ │    │"BIOS" │ │ │pentru │ │ │    │Cluj-Napoca │ │ │Biostimulatori│ │ │    │ │ │ │"BIOS" │ │ │    │ │ │ │Cluj-Napoca │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 15.│Staţiunea │Dabuleni │Dolj │Centrul de │Dabuleni │Dolj │    │Centrala de │ │ │Cercetare- │ │ │    │Cercetări │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru Cultura│ │ │    │Cultura │ │ │Plantelor pe │ │ │    │Plantelor pe │ │ │Nisipuri │ │ │    │Nisipuri │ │ │Dabuleni │ │ │    │Dabuleni │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 16.│Staţiunea │Perieni │Vaslui │Centrul de │Perieni │Vaslui │    │Centrala de │ │ │Cercetare- │ │ │    │Cercetări │ │ │Dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Combaterea │ │ │Combaterea │ │ │    │Eroziunii │ │ │Eroziunii │ │ │    │Solului │ │ │Solului │ │ │    │Perieni │ │ │Perieni │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 17.│Staţiunea de │Nucet │Dambovita │Centrul de │Nucet │Dambovita │    │Cercetare │ │ │Cercetare - │ │ │    │pentru │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Piscicultura │ │ │pentru │ │ │    │Nucet │ │ │Piscicultura │ │ │    │ │ │ │Nucet │ │ │────┴─────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴──────────┘-------------Anexa 1.a) a fost introdusă de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004, având conţinutul prevăzut în acest act normativ. Anexa 1b) Anexa 1.b)UNITĂŢI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE REORGANIZEAZĂÎN INSTITUTE NAŢIONALE ÎN SUBORDONAREA MINISTERULUI AGRICULTURII,PĂDURILOR, ŞI DEZVOLTĂRII RURALE ŞI ÎN COORDONAREA ŞTIINŢIFICĂ AACADEMIEI DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI"────┬─────────────┬──────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐Nr. │Denumirea │ Sediul │Denumirea │ Sediul │crt.│unităţii C-D ├───────────┬──────────┤unităţii ├───────────┬──────────┤    │care se │Localitatea│ Judeţul │care se │Localitatea│ Judeţul │    │desfiinţează │ │ │înfiinţează │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  1.│Staţiunea de │Stefanesti │Arges │Institutul │Stefanesti │Arges │    │Cercetare │ │ │Naţional de │ │ │    │şi Producţie │ │ │Cercetare- │ │ │    │Vitivinicolă │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Stefanesti │ │ │pentru │ │ │    │ │ │ │Biotehnologii │ │ │    │ │ │ │în │ │ │    │ │ │ │Horticultura │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  2.│Institutul de│Bucureşti │ - │Institutul │Bucureşti │ - │    │Cercetări │ │ │Naţional de │ │ │    │pentru │ │ │Cercetare- │ │ │    │Pedologie şi │ │ │Dezvoltare │ │ │    │Agrochimie │ │ │pentru │ │ │    │Bucureşti │ │ │Pedologie, │ │ │    │ │ │ │Agrochimie şi │ │ │    │ │ │ │Protecţia │ │ │    │ │ │ │Mediului │ │ │    │ │ │ │Bucureşti │ │ │────┴─────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴──────────┘-------------Anexa 1.b) a fost modificată de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004, având conţinutul prevăzut în acest act normativ. Anexa 2 Anexa 2UNITĂŢI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE REORGANIZEAZĂPRIN FUZIUNE CA INSTITUTE, CENTRE ŞI STAŢIUNI DECERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUBORDINEA ACADEMIEIDE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI"┌────┬──────────────────┬─────────────────┬───────────────┬────────────────────┐│Nr. │ Denumirea │ Denumirea │ Denumirea │ Sediul ││crt.│ unităţii C-D care│ unităţii C-D │ unităţii C-D ├───────────┬────────┤│ │ se desfiinţează │ care o preia │ reorganizate │Localitatea│Judeţul │├────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 3 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┤│ 1.│Staţiunea de │Centrul de e │Centrul de │Dabuleni │Dolj ││ │Cercetare şi │Cercetare- │Cercetare- │ │ ││ │Producţie a Carto-│Dezvoltare pentru│Dezvoltare │ │ ││ │fului Marsani, │Cultura Plantelor│pentru Cultura │ │ ││ │jud Dolj │pe Nisipuri │Plantelor pe │ │ ││ │ │Dabuleni, │Nisipuri │ │ ││ │ │jud. Dolj │Dabuleni │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┤│ 2.│Staţiunea de │Institutul de │Institutul de │Braşov │Braşov ││ │Cercetare şi │Cercetare- │Cercetare- │ │ ││ │Producţie pentru │Dezvoltare pentru│Dezvoltare │ │ ││ │Cultura Sfeclei de│Cartof şi Sfecla │pentru Cultura │ │ ││ │Zahăr Braşov, │de Zahăr Braşov, │Cartofului şi │ │ ││ │jud. Braşov │jud. Braşov │Sfeclei de │ │ ││ │ │ │Zahăr Braşov │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┤│ 3.│Staţiunea de │Staţiunea de │Staţiunea de │Arad │Arad ││ │Cercetare şi │Cercetare- │Cercetare- │ │ ││ │Producţie pentru │Dezvoltare pentru│Dezvoltare │ │ ││ │Industrializarea │Creşterea │pentru │ │ ││ │Sfeclei de Zahăr │Bovinelor jud. │Creşterea │ │ ││ │şi Substanţelor │Arad │Bovinelor Arad │ │ ││ │Dulci Arad, │ │ │ │ ││ │jud. Arad │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┤│ 4.│Staţiunea de │Staţiunea de │Staţiunea de │Livada │Satu ││ │Cercetare şi │Cercetare- │Cercetare- │ │Mare ││ │Producţie │Dezvoltare │Dezvoltare │ │ ││ │Pomicola │Agricolă Livada │Agricolă-Livada│ │ ││ │Satu Mare │jud. Satu Mare │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┤│ 5.│Staţiunea de │Staţiunea de │Staţiunea de │Oradea │Bihor ││ │Cercetare şi │Cercetare- │Cercetare- │ │ ││ │Producţie │Dezvoltare │Dezvoltare │ │ ││ │Pomicola Oradea │Agricolă Oradea │Agricolă-Oradea│ │ │├────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┤│ 6.│Staţiunea de │Staţiunea de │Staţiunea de │Pitesti │Arges ││ │Cercetare şi │Cercetare- │Cercetare- │ │ ││ │Producţie │Dezvoltare │Dezvoltare │ │ ││ │pentru Cultura │Agricolă-Pitesti │Agricolă- │ │ ││ │Pajiştilor │ │Pitesti │ │ ││ │Pitesti │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────────┴───────────────┴───────────┴────────┘-------------Anexa 2 a fost modificată de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004, având conţinutul prevăzut în acest act normativ. Anexa 3 Anexa 3UNITĂŢI DE CERCETARE CARE SE REORGANIZEAZĂÎN SOCIETĂŢI COMERCIALE CU CAPITAL DE STAT┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea unităţii C-D │ Sediul ││crt.│ ├────────────┬───────────┤│ │ │Localitatea │ Judeţul │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 1.│Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru │Roman │Neamt ││ │Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr │ │ ││ │Roman, jud. Neamt │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 2.│Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru │Vaslui │Vaslui ││ │Cultura Pajiştilor Vaslui │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 3.│Staţiunea de Cercetare şi Producţie │Carcea │Dolj ││ │Pomicola Dolj │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 4.│Staţiunea de Cercetare şi Producţie │Drobeta- │Mehedinti ││ │Pomicola Mehedinti │Tr.Severin │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 5.│Staţiunea de Cercetare şi Producţie │Focsani │Vrancea ││ │Pomicola Vrancea │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 6.│Staţiunea de Cercetare şi Producţie │Zalau │Salaj ││ │Pomicola Zalau │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 7.│Staţiunea de Cercetare şi Producţie │Strejeşti │Olt ││ │Pomicola Strejeşti │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 8.│Staţiunea de Cercetare şi Producţie │Tg. Mures │Mures ││ │Pomicola Mures │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 9.│Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru │Margineni │Neamt ││ │Creşterea Bovinelor Margineni │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 10.│Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru │Rusetu │Buzau ││ │Creşterea Ovinelor Rusetu │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 11.│Staţiunea de Cercetare şi Producţie │Candesti- │Buzau ││ │Pomicola Buzau*) │Buzau │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 12.│Institutul de Cercetare şi Inginerie Tehnolo- │Baneasa │Giurgiu ││ │gica pentru Irigaţii şi Drenaje Baneasa-Girgiu│ │ ││ │**) │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 13.│SC Romsuintest Peris SA │Peris │Ilfov │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤│ 14.│SC Institutul de Cercetare şi Producţie │Balotesti │Ilfov ││ │pentru Păsări şi Animale Mici SA Balotesti***)│ │ │└────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┘_______________* Sectorul de cercetare cu suprafaţa şi baza materială aferente şi Ferma Istriţa se preiau de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară - Bucureşti** Patrimoniul de domeniu public al sectorului de cercetare cu suprafaţa şi baza materială aferente se preiau de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare (ISPIF)- Bucureşti*** Sectorul de cercetare - laboratoare şi biblioteca se preiau de Institutul de Biologie şi Nutriţie Animală Baloteşti, prin creşterea patrimoniului de domeniul public al acestuia şi diminuarea corespunzătoare a capitalului social deţinut de stat la SC Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Păsări şi Animale Mici SA Baloteşti.-------------Anexa 3 a fost modificată de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004, având conţinutul prevăzut în acest act normativ. Anexa 4 Anexa 4UNITĂŢI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE PREIAUÎN CADRUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR AGRICOL DESTAT ŞI AL CENTRELOR DE PERFECŢIONARE AGRICOLĂ┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr.│ Denumirea │ Sediul │ Denumirea unităţii ││crt│ unităţii C-D care se ├────────────┬────────────┤ care preia ││ │ preia │Localitatea │ Judeţul │ │├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤│ 1.│Staţiunea de Cercetare- │Pietroasele │Buzau │USAMV* Bucureşti ││ │Dezvoltare pentru │ │ │ ││ │Viticultura şi │ │ │ ││ │Vinificaţie Pietroasa │ │ │ │├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤│ 2.│Ferma Istrita a │Istrita │Buzau │USAMV* Bucureşti ││ │Staţiunii de Dezvoltare │ │ │ ││ │Pomicola Buzau │ │ │ │├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤│ 3.│Ferma de Cercetare şi │Stoieneşti │Prahova │USAMV* Bucureşti ││ │Producţie Agricolă- │ │ │ ││ │Stoieneşti │ │ │ │├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤│ 4.│Staţiunea de Cercetare- │Jucu │Cluj │USAMV* Cluj-Napoca ││ │Dezvoltare pentru │ │ │ ││ │Pajişti-Jucu │ │ │ │├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤│ 5.│Staţiunea de Cercetare- │Reghin │Mures │USAMV* Cluj-Napoca ││ │Dezvoltare pentru Ovine │ │ │ ││ │şi Caprine Reghin │ │ │ │├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤│ 6.│Staţiunea de Cercetare- │Lugoj │Caras- │USAMV* a Banatului ││ │Dezvoltare pentru │ │Severin │Timişoara ││ │Pomicultura - Lugoj │ │ │ ││ │(Caransebes) │ │ │ │├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤│ 7.│Staţiunea de Cercetare- │Caracal │Olt │Universitatea Craiova││ │Dezvoltare Agricolă │ │ │ ││ │Caracal │ │ │ │├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤│ 8.│Institutul de Cercetare-│Fundulea │Calarasi │Centrul de ││ │şi Producţie pentru │ │ │Perfecţionare a ││ │Cultura şi Industriali- │ │ │Personalului din ││ │zarea Sfeclei de Zahăr │ │ │Mecanizarea ││ │şi Substanţelor Dulci │ │ │Agriculturii - ││ │Fundulea │ │ │Stefanesti jud. Ilfov││ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤│ 9.│Staţiunea de Cercetare │Baneasa │Giurgiu │Centrul de ││ │şi Producţie pentru │ │ │Perfecţionare a ││ │Cultura şi Industriali- │ │ │Personalului din ││ │zarea Sfeclei de Zahăr │ │ │Mecanizarea ││ │şi Substanţelor Dulci │ │ │Agriculturii - ││ │Giurgiu │ │ │Stefanesti, jud. ││ │ │ │ │Ilfov │└───┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────┘______________    *) Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinara-------------Anexa 4 a fost modificată de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004, având conţinutul prevăzut în acest act normativ. Anexa 5 Anexa 5 Anexa 5 Anexa 5SOCIETĂŢI COMERCIALE CARE SEREORGANIZEAZĂ ÎN INSTITUŢII PUBLICE DE CERCETARE- DEZVOLTARE ÎN SUBORDINEA/COORDONAREA ACADEMIEI DE ŞTIINŢEAGRICOLE ŞI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI"────┬─────────────┬──────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐Nr. │ Denumirea │ Sediul │ Denumirea │ Sediul │crt.│ unităţii ├───────────┬──────────┤ unităţii ├───────────┬──────────┤    │ care se │Localitatea│ Judeţul │ care se │Localitatea│ Judeţul │    │desfiinţează │ │ │ înfiinţează │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  1.│SC Staţiunea │Tg. Mures │Mures │Staţiunea de │Tg.Mures │Mures │    │de Cercetare │ │ │Cercetare- │ │ │    │şi Producţie │ │ │dezvoltare │ │ │    │pentru │ │ │pentru │ │ │    │Animale de │ │ │Creşterea │ │ │    │Blana SA │ │ │Animalelor de │ │ │    │Tg. Mures │ │ │Blana Tg.Mures│ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  2.│SC Sericarom │Bucureşti │ - │Staţiunea de │Bucureşti │ - │    │ │ │ │Cercetări │ │ │    │ │ │ │Sericicole, │ │ │    │ │ │ │Baneasa- │ │ │    │ │ │ │Bucureşti │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  3.│Societatea │Cristian │Sibiu │Institutul de │Cristian │Sibiu │    │Comercială de│ │ │Cercetare- │ │ │    │Cercetare- │ │ │dezvoltare │ │ │    │dezvoltare │ │ │pentru │ │ │    │Rurală │ │ │Montanologie │ │ │    │"CEDER" SA │ │ │Cristian-Sibiu│ │ │    │Cristian- │ │ │ │ │ │    │Sibiu │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  4.│Institutul de│Bucureşti │ - │Institutul │Bucureşti │ - │    │Studii şi │ │ │Naţional de │ │ │    │Proiecte │ │ │Cercetare- │ │ │    │pentru │ │ │dezvoltare │ │ │    │Îmbunătăţiri │ │ │pentru │ │ │    │Funciare- │ │ │Îmbunătăţiri │ │ │    │"SC ISPIF SA"│ │ │Funciare - │ │ │    │Bucureşti │ │ │I.N.C.D.I.F.- │ │ │    │ │ │ │"ISPIF" │ │ │    │ │ │ │Bucureşti*) │ │ │────┴─────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴──────────┘___________*) în coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice se preia sectorul de cercetare cu suprafaţa şi baza materială aferente, de la ICITID Baneasa Giurgiu.-------------Anexa 5 a fost modificată de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004, având conţinutul prevăzut în acest act normativ. Anexa 6 Anexa 6 Anexa 6           STAŢIUNI ŞI FERME DIDACTICE ALE UNIVERSITATILOR DE ŞTIINŢE                       AGRONOMICE ŞI MEDICINA VETERINARA────┬─────────────┬──────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐Nr. │ Denumirea │ Sediul │ Denumirea │ Sediul │crt.│ unităţii ├───────────┬──────────┤ staţiunii/ ├───────────┬──────────┤    │de învăţământ│Localitatea│ Judeţul │ fermei │Localitatea│ Judeţul │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  1.│Universitatea│Bucureşti │Bucureşti │1.1. Ferma │Belciuga- │Calarasi │    │de Ştiinţe │ │ │Belciugatele │tele │ │    │Agronomice şi│ │ │ │ │ │    │Medicina │ │ │ │ │ │    │Veterinara │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  2.│Universitatea│Cluj-Napoca│Cluj │2.1. Staţiunea│Cluj-Napoca│Cluj │    │de Ştiinţe │ │ │Didactica │ │ │    │Agronomice şi│ │ │Experimentala │ │ │    │Medicina │ │ │Manastur │ │ │    │Veterinara │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  3.│Universitatea│Craiova │Dolj │3.1. Staţiunea│Craiova │Dolj │    │din Craiova │ │ │Didactica │ │ │    │ │ │ │"Banu │ │ │    │ │ │ │Maracine" │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  4.│Universitatea│Iaşi │Iaşi │4.1. Staţiunea│Iaşi │Iaşi │    │de Ştiinţe │ │ │Didactica │ │ │    │Agronomice şi│ │ │ │ │ │    │Medicina │ │ │ │ │ │    │Veterinara │ │ │ │ │ │    │"Ion Ionescu │ │ │ │ │ │    │de la Brad" │ │ │ │ │ │────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤  5.│Universitatea│Timişoara │Timiş │5.1. Staţiunea│Timişoara │Timiş │    │de Ştiinţe │ │ │Didactica │ │ │    │Agronomice şi│ │ │Experimentala │ │ │    │Medicina │ │ │ │ │ │    │Veterinara a │ │ │ │ │ │    │Banatului │ │ │ │ │ │────┴─────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴──────────┘--------------Anexa 6 a fost înlocuită cu anexa 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003, conform pct. 23 al art. I din acelaşi act normativ.--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 633 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002 care completează ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 30 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 31 mai 2002, se introduc articolele III-VIII cu următorul cuprins:"Art. III. - Autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura coordonează, organizează şi îndrumă activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică în domeniu, sprijină dezvoltarea acestora şi urmăreşte folosirea eficienta a rezultatelor obţinute în vederea fundamentarii tehnico-ştiinţifice a măsurilor de gospodărire a pădurilor.Art. IV. - Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice este în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <> şi beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 14-17 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>.Art. V. - Prevederile art. 13, art. 19 alin. (2) şi ale art. 20 din Legea nr. 290/2002 rămân aplicabile Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice.Art. VI. - Terenurile forestiere aflate în administrarea Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice evidentiate în SILV 1 - EFF la data de 31 decembrie 2001 au regimul juridic prevăzut de art. 35 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare.Art. VII. - În urma modificării prevăzute la art. I^1, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultura şi Ecologie Acvatica Iaşi trece ca unitate fără personalitate juridică în structura Universitatii <> Iaşi şi în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <>.Art. VIII. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultura şi Ecologie Acvatica Iaşi beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 14-17 din Legea nr. 290/2002."─────────────────

Noutăți

  • LEGE nr. 537 din 15 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 21 decembrie 2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
  • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
  • LEGE nr. 350 din 10 iulie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative
  • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
  • LEGE nr. 323 din 27 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
  • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
  • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
  • LEGE nr. 266 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
  • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
  • LEGE nr. 73 din 28 martie 2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
  • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea
  • LEGE nr. 317 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
  • LEGE nr. 121 din 12 iulie 1999 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/1998 cu privire la acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare
  • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)
  • LEGE nr. 70 din 16 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva criminalităţii, semnat la Kiev la 6 iulie 1999
  • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
  • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
  • LEGE nr. 3 din 7 ianuarie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
  • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 161 din 28 octombrie 1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
  • LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*) privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
  • LEGE nr. 379 din 28 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
  • ORDONANŢA URGENTA nr. 13 din 18 decembrie 1996 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1996
  • LEGE nr. 166 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  • LEGE nr. 4 din 18 martie 1971 privind extrădarea
  • LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
  • LEGE nr. 207 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice
  • LEGE nr. 120 din 15 iunie 2011 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2009
  • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 234 din 24 noiembrie 2000 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2001-2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeana (TER) privind fondul de cooperare şi creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
  • LEGEA nr. 50 din 15 martie 2019 bugetului de stat pe anul 2019
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
  • LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
  • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
  • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
  • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
  • LEGE nr. 333 din 15 noiembrie 2005 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului-anexa, semnate la Bucureşti la 30 martie 2005
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
  • LEGE nr. 136 din 21 iulie 2000 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome
  • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 30 martie 2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
  • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 13 decembrie 2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 11 aprilie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz
  • LEGE nr. 163 din 3 noiembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
  • LEGE nr. 750 din 13 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2001 privind acceptarea anexei nr. III, amendata, şi a unor amendamente la Convenţia internaţionala din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78)
  • LEGE nr. 443 din 1 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară
  • LEGE nr. 59 din 14 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Indiei privind readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegala, semnat la New Delhi la 2 noiembrie 1995
  • LEGE nr. 196 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative
  • LEGE nr. 13 din 8 februarie 1991 LEGE privind contractul colectiv de muncă
  • LEGE nr. 231 din 7 octombrie 2015 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009
  • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
  • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 privind auditul public intern
  • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
  • Contacte

    Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

    0743.087.930

    office@avocatura.com

    Urmărește-ne în social media

    Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
    Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

    Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020