Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 24 iunie 2002 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 (*actualizată*)privind Statutul poliţistului(actualizată până la data de 17 noiembrie 2008*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 24 iunie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 17 noiembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003; LEGEA nr. 101 din 7 aprilie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004; LEGEA nr. 562 din 7 decembrie 2004; LEGEA nr. 24 din 3 martie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 153 din 12 noiembrie 2008.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, în tot cuprinsul Legii nr. 360/2002 referirile la "Ministerul de Interne" şi la "ministrul de interne" se înlocuiesc cu "Ministerul Administraţiei şi Internelor" şi "ministrul administraţiei şi internelor".Începând cu data de 9 mai 2007, prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007, s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, inarmat, ce poarta, de regula, uniforma şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului. (2) Exercitarea profesiei de poliţist implica, prin natura sa, îndatoriri şi riscuri deosebite. (3) Statutul special este conferit de îndatoririle şi riscurile deosebite, de portul de arma şi de celelalte diferenţieri prevăzute în prezentul statut. Articolul 2 (1) Poliţistul este investit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competentelor stabilite prin lege. (2) Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal. Articolul 3Poliţistul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminarii, proportionalitatii şi gradualitatii. Articolul 4 (1) Poliţistul este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile tarii, jurământul de credinţa faţă de România, prevederile regulamentelor de serviciu şi sa îndeplinească ordinele şi dispoziţiile legale ale sefilor ierarhici privind activitatea sa profesională.-----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. (2) Poliţistul răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi executa atribuţiile de serviciu. Articolul 5Şefii ierarhici din cadrul Poliţiei Române răspund pentru legalitatea dispoziţiilor date subordonaţilor. Ei sunt obligaţi sa verifice dacă acestea au fost transmise şi înţelese corect şi sa controleze modul de îndeplinire a lor. Articolul 6Poliţistul beneficiază de drepturi compensatorii acordate potrivit prezentei legi pentru condiţiile speciale şi riscurile pe care le implica exercitarea profesiei. Articolul 7Calitatea de poliţist se dobândeşte şi se pierde în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Capitolul II Selecţionarea, pregătirea, acordarea gradelor profesionale şi încadrarea politistilor în categorii şi grade profesionale Secţiunea 1 Selecţionarea şi pregătirea politistilor Articolul 8Profesia de poliţist poate fi exercitată numai de către persoana care a dobândit aceasta calitate, în condiţiile legii. Articolul 9 (1) Poliţiştii provin, de regula, din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*).-----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "Ministerul de Interne" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) Ofiţerii de poliţie pot proveni şi din rândul agenţilor de poliţie absolvenţi, cu diploma sau licenţa, ai instituţiilor de învăţământ superior de lungă sau scurta durata ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*) sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu profil corespunzător specialitatilor necesare poliţiei, stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "Ministerul de Interne" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor" şi a denumirii "ministrul de interne" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (3) Pentru unele funcţii pot fi încadraţi direct sau transferaţi din instituţiile publice de apărare şi siguranţa naţionala specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.-----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. (4) Admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*) se realizează prin concurs.-----------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (5) Încadrarea unor specialişti în poliţie se realizează prin concurs sau examen, după caz.-----------Alin. (5) al art. 9 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. Articolul 10 (1) La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*) şi la încadrarea directa a unor specialişti are acces orice persoană, indiferent de rasa, naţionalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplineşte, pe lângă condiţiile generale legale prevăzute pentru funcţionarii publici, şi următoarele condiţii speciale:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "Ministerul de Interne" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. a) să fie apta din punct de vedere medical, fizic şi psihic;-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. b) sa nu aibă antecedente penale sau sa nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; c) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduita admise şi practicate în societate. (2) În primul an de activitate, poliţiştii încadraţi direct trebuie să urmeze un curs de formare în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*).-----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (3) Candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*), precum şi persoanele care urmează să fie încadrate direct în poliţie nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.-----------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "Ministerul de Interne" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (4) Dacă în perioada desfăşurării activităţii de poliţist sau a studiilor în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*) intervine vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 45 alin. (1), se ia măsura destituirii celui în cauza sau a exmatricularii, după caz. În situaţiile în care elevul, studentul sau poliţistul se afla în curs de cercetare penală ori de judecată, măsura exmatricularii, respectiv cea a destituirii, se ia după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a instanţei de judecată.-----------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "Ministerul de Interne" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (5) Criteriile privind selecţionarea politistilor candidaţi pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii, precum şi selecţionarea specialiştilor se stabilesc prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-----------Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "ministrul de interne" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 11 (1) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative*), prin structurile de specialitate, asigura pregătirea continua a politistilor pentru ridicarea nivelului profesional.-----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) Poliţistul poate fi trimis la studii în străinătate, prin concurs, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "ministrul de interne" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (3) Categoriile, formele de pregătire şi modul de desfăşurare, precum şi durata de perfecţionare a pregătirii politistului sunt stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-----------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "ministrul de interne" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 12În programele de pregătire a viitorilor politisti, elevi sau studenţi din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*) se prevăd activităţi specifice pregătirii militare, pentru primul an de studii, fapt ce le asigura, după promovarea acestui an, echivalarea îndeplinirii serviciului militar obligatoriu.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "Ministerul de Interne" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Secţiunea a 2-a Obţinerea gradelor profesionale şi încadrarea politistilor în categorii şi grade profesionale Articolul 13 (1) Poliţiştii pot fi debutanti sau definitivi. (2) Poliţiştii debutanti sunt persoanele care ocupa, pe durata perioadei de stagiu, un post în cadrul Poliţiei Române. Articolul 14 (1) Poliţiştii se încadrează în două categorii, definite în raport cu nivelul studiilor necesare, după cum urmează: a) categoria A - Corpul ofiţerilor de poliţie - cuprinde ofiţeri de poliţie cu studii superioare; b) categoria B - Corpul agenţilor de poliţie - cuprinde agenţi de poliţie cu studii liceale sau postliceale cu diploma. (2) Categoriile de politisti se împart pe corpuri şi grade profesionale, după cum urmează:I. Corpul ofiţerilor de poliţie: a) chestor general de poliţie; b) chestor-şef de poliţie; c) chestor principal de poliţie; d) chestor de poliţie; e) comisar-şef de poliţie; f) comisar de poliţie; g) subcomisar de poliţie; h) inspector principal de poliţie; i) inspector de poliţie; j) subinspector de poliţie.-----------Pct. I al alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.II. Corpul agenţilor de poliţie: a) agent-şef principal de poliţie; b) agent-şef de poliţie; c) agent-şef adjunct de poliţie; d) agent principal de poliţie; e) agent de poliţie. (3) Gradele profesionale de chestor, comisar-şef şi comisar pot fi obţinute numai de către ofiţeri cu studii superioare de lungă durata, absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta. Articolul 15 (1) Acordarea gradelor profesionale se face prin avansare de către: a) Preşedintele României, pentru ofiţerii de poliţie la gradul de chestor de poliţie, chestor principal de poliţie, chestor-şef de poliţie şi chestor general de poliţie, la propunerea ministrului internelor şi reformei administrative*); b) ministrul administraţiei şi internelor, pentru ceilalţi ofiţeri de poliţie, la propunerea inspectorului general al Poliţiei Române; c) inspectorul general al Poliţiei Române şi şefii celorlalte structuri ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*), potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*), pentru agenţii de poliţie.-----------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.-----------Alin. (2) al art. 15 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. Articolul 16 (1) Pentru obţinerea gradului profesional următor poliţistul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut sau sa îl implineasca în cursul anului calendaristic respectiv, cu excepţia comisarilor-şefi de poliţie cu o vechime minima de 2 ani în gradul profesional, care au îndeplinit cel puţin 5 ani funcţii cu gradul profesional de chestor de poliţie sau general de brigada ori superioare;-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. b) sa fi fost apreciat în ultimii doi ani ai stagiului minim în grad cu calificativul "excepţional" sau "foarte bun", iar în ceilalţi ani ai stagiului, cel puţin cu calificativul "bun". Anii în care politistului i s-au acordat calificative inferioare acestora nu intră în calculul stagiului minim în grad. (2) Pentru obţinerea gradelor profesionale de comisar-şef, subcomisar şi agent-şef, poliţistul este obligat să absolve un curs de capacitate profesională, ale cărui organizare şi desfăşurare pentru fiecare categorie vor fi stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*), iar pentru obţinerea gradului profesional de chestor este necesară promovarea examenului organizat în acest scop.-------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 101 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2004.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.-------------Alin. (3) al art. 16 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 101 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2004. Articolul 17Stagiul minim în gradele profesionale este:I. Corpul ofiţerilor de poliţie: a) chestor-şef de poliţie - 2 ani;-----------Lit. a) a pct. I al art. 17 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. b) chestor principal de poliţie - 2 ani; c) chestor de poliţie - 2 ani; d) comisar-şef de poliţie - 3 ani; e) comisar de poliţie - 3 ani; f) subcomisar de poliţie - 4 ani; g) inspector principal de poliţie - 3 ani; h) inspector de poliţie - 3 ani; i) subinspector de poliţie - 4 ani.II. Corpul agenţilor de poliţie: a) agent-şef de poliţie - 5 ani; b) agent-şef adjunct de poliţie - 5 ani; c) agent principal de poliţie - 5 ani; d) agent de poliţie - 5 ani. Articolul 18Posturile de conducere se ocupă prin examen sau concurs, după caz, în situaţiile şi în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 101 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2004.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 19 (1) Acordarea gradelor profesionale următoare în cadrul aceleiaşi categorii se face în ordinea ierarhica a gradelor, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective, aprobat de ministrul internelor şi reformei administrative*). (2) Poliţistul care a dobândit titlul ştiinţific de doctor sau doctor docent, în specializările corespunzătoare cerinței postului, este exceptat de la condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (2). (3) Ofiţerul de poliţie care a absolvit cursuri postuniversitare în specializările corespunzătoare cerinţei postului este exceptat de la condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (2), mai puţin de la cea referitoare la acordarea gradului profesional de chestor.-------------Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 101 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2004. (4) Specialităţile studiilor superioare, ale cursurilor postuniversitare şi ale titlurilor ştiinţifice prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).------------Alin. (4) al art. 19 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 101 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2004.-----------Art. 19 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 20Politistului care şi-a sacrificat viaţa în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu i se acordă post-mortem gradul de subinspector de poliţie, pentru agenţii de poliţie, şi gradul următor, pentru ofiţerii de poliţie. Articolul 21 (1) Absolvenţilor instituţiilor de învăţământ de profil ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*) li se acordă grade profesionale şi sunt încadraţi în structurile de poliţie cu perioade de stagiu.-----------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "Ministerul de Interne" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) La absolvirea şcolii de formare a agenţilor de poliţie, politistului i se acordă gradul profesional de agent de poliţie şi este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 6 luni. (3) La absolvirea Facultăţii de Drept din cadrul Academiei de Poliţie <> a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*), poliţistului i se acordă gradul profesional de subinspector de poliţie şi este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 12 luni.------------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 101 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2004.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (4) Poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (2) şi (3) li se acordă gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Încadrarea acestora se face pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care fac parte şi cu gradul profesional acordat.------------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 101 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2004. (5) La expirarea perioadei de stagiu sau de proba, poliţistul susţine examenul de definitivare în profesie. Poliţistul declarat nepromovat este îndepărtat din poliţie.-----------Alin. (5) al art. 21 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. (6) Poliţistul care a promovat examenul de definitivat este încadrat în gradul profesional obţinut. (7) Perioada de stagiu şi cea de proba constituie vechime în poliţie. (8) Condiţiile pentru îndeplinirea perioadei de stagiu şi a celei de proba, precum şi metodologia organizării şi desfăşurării examenului de definitivare în profesie se stabilesc prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-----------Alin. (8) al art. 21 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "ministrul de interne" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 22 (1) Funcţiile politistilor se diferenţiază prin categorie, grad profesional şi coeficient de ierarhizare. (2) Funcţiile politistilor, după natura lor, sunt de execuţie şi de conducere, iar după nivelul studiilor absolvite sunt funcţii din categoria A şi funcţii din categoria B. (3) Fiecare dintre cele două categorii de funcţii se împarte în grade profesionale, conform structurii ierarhice prevăzute la art. 14. (4) Poliţiştii se încadrează în funcţii de execuţie prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte faţă de cele pe care le au, potrivit normelor de competenţa aprobate prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-----------Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (5) Funcţiile şi modul de salarizare ale politistilor se stabilesc prin lege, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (6) Pentru motive temeinic justificate, poliţiştii pot fi numiţi, la solicitarea acestora, în funcţii inferioare gradelor profesionale pe care le au.-----------Alin. (6) al art. 22 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. (7) Poliţiştii sunt numiţi şi eliberaţi în/din funcţii potrivit normelor de competenţa aprobate prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*), în condiţiile legii.-----------Alin. (7) al art. 22 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (8) În situaţii temeinic justificate, altele decât cele prevăzute la art. 65, stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*), poliţiştii pot fi puşi la dispoziţia unităţii pe o perioadă de cel mult 6 luni, timp în care vor beneficia de drepturile băneşti avute, cu excepţia indemnizaţiei de comandă, după caz.-----------Alin. (8) al art. 22 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 153 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2008.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 23 (1) La acordarea primului grad profesional absolventul sau poliţistul încadrat direct depune jurământul de credinţa în faţa şefului instituţiei de învăţământ sau a şefului unităţii de poliţie şi în prezenta a doi politisti. (2) Jurământul de credinţa are următorul conţinut: "Jur sa respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, sa aplic în mod corect şi fără partinire legile tarii, să-mi îndeplinesc cu răspundere şi buna credinţa îndatoririle ce-mi revin potrivit funcţiei şi sa păstrez secretul profesional. Asa să-mi ajute Dumnezeu!" (3) Jurământul de credinţa se poate depune şi fără formula religioasă de încheiere. (4) Jurământul de credinţa este semnat de către absolventul sau poliţistul încadrat direct şi, după caz, de către şeful instituţiei de învăţământ sau de şeful unităţii de poliţie, precum şi de către poliţiştii asistenţi. (5) Jurământul de credinţa este contrasemnat de ministrul internelor şi reformei administrative*), se păstrează la dosarul personal al politistului, iar o copie de pe înscris se înmânează acestuia.-----------Alin. (5) al art. 23 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "ministrul de interne" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (6) Semnarea jurământului de credinţa presupune şi acordul implicit al politistului pentru testarea fidelitatii şi integrităţii sale profesionale prin efectuarea unor verificări de specialitate, în condiţiile legii. Articolul 24La acordarea primului grad profesional, la numirea şi eliberarea dintr-o funcţie de conducere, precum şi la încetarea raporturilor de serviciu, poliţistul este obligat să îşi declare averea, conform legii. Articolul 25 (1) Fiecare poliţist are un dosar personal care cuprinde: a) documentul de numire în funcţie, documentul de atestare a studiilor şi cel privind depunerea jurământului; b) documentele privind evaluarea anuală a activităţii acestuia, avansarile în funcţii, grade sau categorii, recompensele acordate, precum şi sancţiunile ce i-au fost aplicate, ordonate cronologic şi fără discontinuitati;-----------Lit. b) a alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. c) declaraţia de avere şi alte documente, stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 25 a fost modificată de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "ministrul de interne" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) Se interzice introducerea în dosarul personal al politistului a oricăror documente referitoare la opiniile sale politice, sindicale, religioase sau de orice alta natură. (3) Poliţistul îşi poate consulta dosarul personal, iar, la cerere, i se vor elibera copii de pe actele existente, care nu conţin informaţii clasificate, în condiţiile legii.-----------Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. Articolul 26Activitatea şi conduita politistului sunt evaluate o dată pe an, iar concluziile se consemnează în evaluarea de serviciu, cu acordarea unuia dintre următoarele calificative: <>, <>, <>, <>, <>.-----------Art. 26 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. Articolul 27Selecţionarea, pregătirea, obţinerea gradelor profesionale şi evoluţia profesională a politistilor se stabilesc, în condiţiile prezentei legi, prin Ghidul carierei politistului, aprobat prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-------------Art. 27 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "ministrul de interne" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Capitolul III Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale politistului Secţiunea 1 Drepturile politistului Articolul 28 (1) Poliţistul are dreptul la: a) salariu lunar, compus din salariul de baza, indemnizaţii, sporuri, premii şi prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de baza cuprinde salariul corespunzător funcţiei îndeplinite, gradului profesional deţinut, gradatiile, sporurile pentru misiune permanenta şi, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit; b) ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege; c) uniforma, echipament specific, alocaţii pentru hrana, asistenţa medicală şi psihologică, proteze, precum şi medicamente gratuite, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; d) locuinţa de intervenţie, de serviciu, socială sau de protocol, după caz, în condiţiile legii; e) concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concediu fără plata, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; f) concedii medicale pentru: caz de boala, prevenirea imbolnavirilor, refacerea şi întărirea sănătăţii, accidente produse în timpul şi din cauza serviciului; concedii de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 3 ani, îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin lege; g) bilete de odihnă, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; h) pensii, în condiţiile stabilite prin lege; i) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau de detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite prin lege; j) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului, mutării în alte localităţi şi o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;-----------Lit. j) a alin. (1) al art. 28 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. k) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii;-----------Lit. k) a alin. (1) al art. 28 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. l) portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile legii; m) asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;------------Litera m) a alin. (1) al art. 28 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 153 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2008. n) tratament medical în străinătate pentru afecţiuni contractate în timpul exercitării profesiei, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; o) suportarea de către unitate a sumelor necesare asigurării asistenţei juridice a poliţistului, pentru fapte săvârşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative;------------Litera o) a alin. (1) al art. 28 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 153 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2008. (2) Armamentul dobândit personal se deţine după pensionare pe baza permisului obţinut, în condiţiile legii. Articolul 29 (1) Pentru activitatea desfăşurata politistilor li se conferă ordine şi medalii, potrivit legii. (2) În cazul întreruperii activităţii în poliţie, timpul cat poliţistul a desfăşurat o alta activitate nu va fi luat în calculul vechimii în poliţie pentru care se conferă ordinul sau medalia. (3) Poliţiştii decorati cu Ordinul Meritul Militar şi Semnul onorific În Serviciul Armatei îşi păstrează toate drepturile dobândite anterior intrării în vigoare a prezentei legi.-----------Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.-----------Art. 29^1 a fost abrogat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004. Articolul 30Condiţiile privind pensionarea şi drepturile de pensii ale politistilor se stabilesc prin lege, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 31 (1) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensaţie pentru chirie de până la 50% din salariul de bază.-----------Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004.(1^1) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care îşi are domiciliul, dar care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiul de locuit corespunzător, poate beneficia de compensaţia lunară pentru chirie, prevăzută la alin. (1), în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*), însuşite de către conducătorul unităţii din care face parte poliţistul, la solicitarea acestuia.-----------Alin. (1^1) al art. 31 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 24 din 3 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) Soţul sau sotia politistului mutat/mutata în interesul serviciului în alta localitate, care a fost încadrat/încadrată în munca şi a întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu soţul sau sotia, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 50% din salariul de baza al politistului, până la o noua angajare sau până la prestarea unei alte activităţi aducătoare de venituri, dar nu mai mult de 9 luni.-----------Alin. (3) al art. 31 a fost abrogat de pct. 4 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004. (4) De indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (2) beneficiază şi soţul sau sotia care, la data mutării politistului, era înscris/înscrisă, în condiţiile legii, ca somer, dar numai după expirarea termenului de plată a ajutorului de şomaj, stabilit prin lege. (5) Cuantumul compensaţiei prevăzute la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului internelor şi reformei administrative*).-------------Alin. (5) al art. 31 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "ministrul de interne" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 32 (1) Poliţistul va fi sprijinit în construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei, a unei locuinţe proprietate personală în localitatea în care îşi are sediul unitatea de poliţie la care este încadrat, în condiţiile legii.------------Alin. (2) al art. 32 a fost abrogat de art. 10 din LEGEA nr. 562 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.169 din 9 decembrie 2004. (3) Criteriile şi condiţiile de sprijin prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-------------Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "ministrul de interne" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 33În exercitarea atribuţiilor de serviciu poliţistul beneficiază de protecţie specială, în condiţiile legii. Articolul 34Politistului i se asigura gratuit echipamentul de protecţie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care, ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, i s-a degradat sau distrus îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, are dreptul la despăgubiri corespunzătoare. Articolul 35Membrii familiei politistului beneficiază gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, de: a) asistenţa medicală şi medicamente în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specific apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti; b) decontarea cheltuielilor de transport în situaţia mutării politistului în interes de serviciu în alta localitate. Articolul 36În sensul prevederilor prezentei legi, familia politistului cuprinde soţul/sotia, copiii şi părinţii aflaţi în întreţinerea legală a acestuia. Articolul 37Copiii politistului decedat în timpul şi din cauza serviciului pot fi transferaţi, la cerere, la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*), în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-------------Art. 37 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "Ministerul de Interne" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor" şi a denumirii "ministrul de interne" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 37^1La decesul unui poliţist, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative*) acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu de trei ori salariul de bază avut.-----------Art. 37^1 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 101 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2004.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 38 (1) Poliţistul pensionat şi sotia/soţul acestuia au dreptul gratuit la asistenţa medicală şi medicamente, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specific apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, şi au acces la casele de odihnă, sanatoriile, bazele sportive şi alte spaţii pentru odihna şi agrement, care aparţin sau sunt în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*). (2) Poliţistul pensionat şi soţul/soţia acestuia, care au acces la casele de odihnă, sanatoriile, bazele sportive şi alte spaţii pentru odihnă şi agrement care aparţin sau sunt în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*), beneficiază de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-----------Alin. (2) al art. 38 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004.-----------Art. 38 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "Ministerul de Interne" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 39 (1) Durata programului de lucru al politistului este de 8 ore pe zi şi 5 zile pe săptămâna, stabilită astfel încât să se asigure continuitatea serviciului poliţienesc şi refacerea capacităţii de muncă, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Programul de lucru, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal se stabilesc prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*), după consultarea Corpului Naţional al Politistilor.-------------Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "ministrul de interne" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (3) Dacă interesele serviciului o impun, acordarea zilelor de odihnă saptamanale ce se cuvin politistului poate fi amânată, în mod excepţional, cel mult de doua ori într-o luna. Articolul 40Poliţistul şi membrii familiei sale au dreptul la protecţie din partea structurilor specializate ale statului faţă de amenintarile sau violentele la care ar putea fi supuşi ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. Secţiunea a 2-a Îndatoririle politistului Articolul 41Poliţistul este dator: a) să fie loial instituţiei din care face parte, să respecte principiile statului de drept şi sa apere valorile democraţiei; b) sa dovedească solicitudine şi respect faţă de orice persoană, în special faţă de grupurile vulnerabile, să îşi consacre activitatea profesională îndeplinirii cu competenţa, integritate, corectitudine şi conştiinciozitate a îndatoririlor specifice de serviciu prevăzute de lege; c) să îşi perfecţioneze continuu nivelul de instruire profesională şi generală; d) să fie disciplinat şi sa dovedească probitate profesională şi morala în întreaga activitate; e) să fie respectuos, cuviincios şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni; f) sa acorde sprijin colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu; g) sa informeze şeful ierarhic şi celelalte autorităţi abilitate cu privire la faptele de corupţie săvârşite de alţi politisti, de care a luat cunoştinţa; h) prin întregul sau comportament, să se arate demn de consideraţia şi încrederea impuse de profesia de poliţist. Articolul 42Poliţistul este obligat: a) sa păstreze secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvaluirea acestora; b) sa manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în asa fel încât sa nu beneficieze şi nici sa nu lase impresia ca beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială; c) să asigure informarea corecta a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal ale acestora, potrivit competentelor legal stabilite; d) să aibă o conduita corecta, sa nu abuzeze de calitatea oficială şi sa nu compromita, prin activitatea sa publică ori privată, prestigiul funcţiei sau al instituţiei din care face parte. e) să informeze de îndată structura de resurse umane a unităţii din care face parte despre dobândirea calităţii procesuale de învinuit sau inculpat, precum şi despre măsurile procesuale penale dispuse ori hotărârile penale pronunţate împotriva sa.------------Litera e) a art. 42 a fost introdusă de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 153 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2008. Articolul 43Politistului îi este interzis, în orice împrejurare: a) sa primească, să solicite, sa accepte, direct sau indirect, ori să facă sa i se promita, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri sau alte avantaje; b) sa rezolve cereri care nu sunt de competenţa sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau sa intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. a); c) sa folosească forta, altfel decât în condiţiile legii; d) sa provoace unei persoane suferinţe fizice ori psihice cu scopul de a obţine de la aceasta persoana sau de la o terta persoana informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terta persoana l-a comis ori este bănuita ca l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori asupra unei terţe persoane; e) sa colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice; f) sa redacteze, sa imprime sau sa difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau care instiga la indisciplina; g) să aibă, direct sau prin intermediari, într-o unitate supusă controlului unităţii de poliţie din care face parte, interese de natura sa compromita imparţialitatea şi independenta acestuia. Articolul 44 (1) Serviciul poliţienesc are caracter permanent şi obligatoriu. (2) Poliţistul este obligat să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum şi în afară acestuia, în situaţii temeinic justificate, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu compensarea timpului lucrat, potrivit legii. (3) În situaţii de catastrofe, calamitaţi sau tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice ori alte asemenea evenimente poliţistul este obligat să se prezinte de îndată la unitatea de poliţie din care face parte. (4) La instituirea stării de urgenta sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de război poliţistul va acţiona conform legii. (5) În cazul producerii vreuneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4) poliţistul care se afla într-o alta localitate se va prezenta la cea mai apropiată unitate a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*), informand superiorii săi despre aceasta.-------------Alin. (5) al art. 44 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "Ministerul de Interne" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Secţiunea a 3-a Restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi Articolul 45 (1) Politistului îi este interzis: a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori sa desfăşoare propaganda în favoarea acestora; b) sa exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public; c) sa candideze pentru autorităţile administraţiei publice locale, Parlamentul României şi pentru funcţia de Preşedinte al României; d) sa exprime în public opinii contrare intereselor României; e) sa declare sau sa participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic; f) sa adere la secte, organizaţii religioase sau la alte organizaţii interzise de lege; g) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori sa participe la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale, cu excepţia calităţii de acţionar; h) sa exercite activităţi cu scop lucrativ de natura sa lezeze onoarea şi demnitatea politistului sau a instituţiei din care face parte; i) sa deţină orice alta funcţie publică sau privată pentru care este retribuit, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică.-----------Lit. i) a a alin. (1) al art. 45 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. (2) Poliţistul poate prezenta în public, numai în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*), informaţii şi date obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau poate face comentarii referitoare la astfel de date şi informaţii, dacă prin acestea nu este încălcat principiul prezumţiei de nevinovatie ori nu sunt lezate dreptul la propria imagine, demnitatea, viaţa intima, familială ori privată a persoanei sau nu este prejudiciata finalizarea urmăririi penale într-o cauza aflată în curs de cercetare ori de judecare.-------------Alin. (2) al art. 45 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "ministrul de interne" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (3) Datele şi informaţiile clasificate, potrivit legii, obţinute de poliţist în timpul exercitării atribuţiilor profesionale nu pot fi făcute publice pe o perioadă de 5 ani de la încetarea raporturilor sale de serviciu, dacă legea nu prevede altfel. Articolul 46Poliţistul poate fi mutat într-o alta unitate, aflată în aceeaşi localitate sau în alta localitate decât cea de domiciliu, în următoarele situaţii: a) în interesul serviciului; b) la cerere.-----------Art. 46 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. Articolul 47 (1) Poliţistul poate fi delegat, detaşat ori transferat, potrivit normelor de competenţa aprobate prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*), în condiţiile legii. (2) Detaşarea politistilor, cu acordul lor, în cadrul organelor speciale din structura autorităţilor publice se face pe perioada stabilită prin dispoziţiile legale în vigoare. (3) La încetarea detaşării, poliţistul va fi numit într-o funcţie echivalenta celei din care a fost detaşat, dacă este vacanta, sau în alta funcţie corespunzătoare gradului profesional deţinut, în condiţiile prezentei legi. (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi politistilor care au desfăşurat misiuni internaţionale sau au participat la cursuri în străinătate, la încetarea acestor situaţii.-----------Art. 47 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 48 (1) Poliţiştii se pot asocia şi pot constitui asociaţii cu caracter profesional, umanitar, tehnico-ştiinţific, cultural, religios şi sportiv-recreativ, fără a aduce atingere îndeplinirii atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu. (2) Perioada în care raporturile de serviciu ale poliţiştilor sunt suspendate potrivit prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 188/1999privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale art. 11 alin. (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003constituie vechime în serviciu. Pentru această perioadă funcţiile de conducere din organizaţia sindicală se echivalează cu funcţiile prevăzute în legislaţia privind salarizarea poliţiştilor, în vederea stabilirii salariului de bază brut care se ia în considerare la stabilirea drepturilor de pensie ca poliţist.------------Alin. (2) al art. 48 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 153 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2008. (3) Echivalarea funcţiilor potrivit alin. (2) se face prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, la propunerea organizaţiei sindicale şi cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.------------Alin. (3) al art. 48 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 153 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2008. Secţiunea a 4-a Corpul Naţional al Politistilor Articolul 49 (1) Se înfiinţează Corpul Naţional al Politistilor, ca persoana juridică de drept public, denumit în continuare Corpul, cu sediul în municipiul Bucureşti, reprezentând forma de organizare pe criteriu profesional, autonom, apolitic şi nonprofit a politistilor. (2) Corpul promovează interesele politistilor şi apara drepturile acestora. (3) Organizarea şi funcţionarea Corpului se realizează pe principiile teritorialitatii, eligibilităţii, mutualitatii şi ierarhiei structurilor de conducere. (4) Organele de conducere şi control ale Corpului sunt: a) congresul naţional; b) consiliul naţional; c) consiliul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, consiliile inspectoratelor judeţene de poliţie şi consiliile instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*) şi teritoriale;-------------Lit. c) a alin. (4) al art. 49 a fost modificată de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "Ministerul de Interne" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. d) cenzorii. (5) Organele de conducere ale Corpului vor fi alese din 4 în 4 ani şi vor reprezenta, în mod proporţional, toate categoriile de politisti. Pe durata mandatului, poliţiştii aleşi în organele de conducere vor fi detaşaţi, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-----------Alin. (5) al art. 49 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 50Prin organele sale de conducere Corpul exercita următoarele atribuţii: a) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrităţii morale şi profesionale a politistilor, precum şi a unei activităţi eficiente a acestora; b) oferă consultanţa la elaborarea propunerilor de acte normative care se referă la activitatea poliţiei sau la statutul politistului;-----------Lit. c) a art. 50 a fost abrogată de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. d) la cerere, reprezintă interesele politistilor împotriva cărora au fost dispuse sancţiuni disciplinare; e) participa la elaborarea Codului de etica şi deontologie al politistului, ale cărui prevederi sunt obligatorii în exercitarea profesiei de poliţist;-----------Lit. f) a art. 50 a fost abrogată de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. g) reprezintă profesia de poliţist, împreună cu Inspectoratul General al Poliţiei, în raporturile cu organisme guvernamentale, foruri profesionale şi ştiinţifice, instituţii publice, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice; h) promovează pe plan extern relaţii cu organizaţii şi instituţii profesionale similare; i) tine şi actualizează permanent evidenta membrilor săi. Articolul 51 (1) Veniturile Corpului se constituie din: a) taxa de înscriere, cotizaţii lunare ale membrilor, alte venituri realizate din manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive, precum şi din drepturi editoriale; b) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale; c) donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice, din ţara ori din străinătate, în condiţiile legii şi ale normelor instituite de ministrul internelor şi reformei administrative*);-------------Lit. c) a alin. (1) al art. 51 a fost modificată de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "ministrul de interne" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. d) chirii, dobânzi şi orice alte surse legale. (2) Consiliile prevăzute la art. 49 alin. (4) lit. c) virează periodic Corpului o cota-parte din veniturile încasate, în condiţiile stabilite prin regulament. (3) Fondurile băneşti obţinute în condiţiile alin. (1) pot fi utilizate pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse şi de ajutoare, crearea unor instituţii cu scop ştiinţific, investiţii legate de dotarea cu mijloace adecvate activităţilor Corpului, cheltuieli administrativ-gospodăreşti, asistenţa juridică a membrilor, cumpărarea şi administrarea unor hoteluri, case de odihnă şi cluburi ale politistilor şi pentru fondul de salarii destinat aparatului tehnico-administrativ propriu. Articolul 52Modul de organizare şi funcţionare a Corpului se stabileşte, în condiţiile prezentei legi, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a Guvernului. Capitolul IV Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni Secţiunea 1 Recompense Articolul 53Pentru contribuţii deosebite la apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi la prevenirea faptelor antisociale, politistului i se pot conferi decoraţii, în condiţiile legii. Articolul 54 (1) Pentru îndeplinirea exemplara a atribuţiilor de serviciu politistilor li se pot acorda recompense morale sau materiale, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-------------Alin. (1) al art. 54 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "ministrul de interne" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) Pentru merite excepţionale în atingerea unor obiective deosebite în activitatea poliţiei, poliţistul poate fi avansat în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-------------Alin. (2) al art. 54 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "ministrul de interne" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (3) Pentru acţiuni deosebite care determina aducerea de venituri la bugetul de stat, poliţistul poate fi recompensat cu până la 1% din cuantumul acestora, dar nu mai mult decât venitul sau brut anual, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-------------Alin. (3) al art. 54 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "ministrul de interne" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Secţiunea a 2-a Răspunderea juridică şi sancţiuni Articolul 55Încălcarea de către poliţist, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, materială, civilă sau penală, după caz. Articolul 56Este absolvit de orice răspundere poliţistul care, prin exercitarea, în limitele legii, a atribuţiilor de serviciu, a cauzat suferinţe sau vătămări unor persoane ori a adus prejudicii patrimoniului acestora. Articolul 57Constituie abateri disciplinare, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte săvârşite de poliţist, comise cu vinovăţie: a) comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probitatii profesionale a politistului sau prestigiului instituţiei; b) neglijenţa manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici sau de la autorităţile anume abilitate de lege; c) întârzierea repetată sau nejustificată a soluţionării lucrărilor; d) depăşirea atribuţiilor de serviciu ori lipsa de solicitudine în relaţiile cu cetăţenii; e) absenta nemotivată ori întârzierea repetată de la serviciu; f) producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*);-------------Lit. f) a art. 57 a fost modificată de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "Ministerul de Interne" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. g) încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate; h) nerespectarea prevederilor jurământului de credinţa; i) imixtiunea ilegala în activitatea altui poliţist; j) intervenţia pentru influentarea soluţionării unor cereri privind satisfacerea intereselor oricărei persoane. k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţiile stabilite prin lege.-----------Lit. k) a art. 57 a fost introdusă de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. Articolul 58Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate politistului sunt: a) mustrare scrisă; b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni; c) amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare, pe o perioadă de la 1 la 3 ani;c^1) trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut.-----------Lit. c^1) a art. 58 a fost introdusă de pct. 6 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004. d) destituirea din poliţie.-----------Art. 58 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. Articolul 59 (1) Sancţiunile disciplinare se stabilesc şi se aplică numai după cercetarea prealabilă şi după consultarea consiliilor de disciplina, cu excepţia sancţiunilor prevăzute la art. 58 lit. a) şi b), care se pot aplica fără consultarea consiliilor de disciplina.-----------Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. (2) Procedura cercetării prealabile se reglementează prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-------------Alin. (2) a art. 59 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "ministrul de interne" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (3) Cercetarea prealabilă se efectuează de şeful unităţii sau de politisti anume desemnaţi. (4) Cercetările referitoare la abateri, din care rezultă date şi indicii ca au fost săvârşite fapte prevăzute de legea penală, se vor efectua şi cu participarea unui reprezentant al Corpului, urmând ca, în raport de constatări, să fie sesizate organele judiciare. (5) Ascultarea celui în cauza şi consemnarea susţinerilor sale sunt obligatorii. (6) Poliţistul cercetat are dreptul sa cunoască în întregime actele cercetării şi să solicite probe în apărare. (7) În faţa consiliilor de disciplina poliţistul are dreptul de a fi asistat de un alt poliţist, ales de către acesta sau desemnat de Corp.-----------Alin. (7) al art. 59 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. (8) La stabilirea sancţiunii se tine seama de activitatea desfăşurata anterior, de împrejurările în care abaterea disciplinară a fost săvârşită, de cauzele, gravitatea şi consecinţele acesteia, de gradul de vinovăţie a politistului, precum şi de preocuparea pentru înlăturarea urmărilor faptei comise. (9) Sancţiunea disciplinară se aplică în maximum 60 de zile de la finalizarea cercetării prealabile, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei.-----------Alin. (9) al art. 59 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. (10) Pentru aceeaşi abatere nu se poate aplica decât o singura sancţiune disciplinară. Articolul 60 (1) Aplicarea sancţiunilor disciplinare se face potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*), după expirarea termenului de contestare, prevăzut la art. 61 alin. (1).-----------Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) Destituirea din poliţie se dispune în mod corespunzător de persoanele care, potrivit art. 15, au competenţa sa acorde gradele profesionale ale politistilor. Articolul 61 (1) Poliţistul poate contesta sancţiunea disciplinară, în termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţă, şefului ierarhic superior celui care a aplicat sancţiunea. Acesta se pronunţă prin decizie motivată, în termen de 15 zile.------------Alin. (1) al art. 61 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 101 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2004. (2) Împotriva sancţiunilor aplicate şi a deciziilor nefavorabile poliţistul nemulţumit se poate adresa Corpului, potrivit art. 50 lit. d). (3) Poliţistul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului ori a dispoziţiei de sancţionare. Articolul 62 (1) La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei se constituie Consiliul superior de disciplina, iar la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratele judeţene de poliţie, unităţile teritoriale şi instituţiile de învăţământ ale poliţiei se constituie consilii de disciplina. (2) Consiliile de disciplina se constituie şi funcţionează pe lângă şefii unităţilor de poliţie şi au caracter consultativ. (3) Consiliile de disciplina îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-------------Alin. (3) a art. 62 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "ministrul de interne" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 62^1În cazul săvârşirii unor abateri disciplinare grave care aduc atingere imaginii şi credibilităţii instituţiei, precum şi profesiei de poliţist, cercetarea prealabilă şi consultarea consiliilor de disciplină se dispun şi se efectuează imediat după constatarea faptei.-----------Art. 62^1 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004. Articolul 63 (1) Poliţistul răspunde pentru pagubele cauzate patrimoniului unităţii, potrivit legislaţiei aplicabile personalului civil din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative*).-------------Alin. (1) a art. 63 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "Ministerul de Interne" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) Poliţistul nu răspunde de pagubele cauzate patrimoniului unităţii dacă acestea sunt consecinţa unei acţiuni desfăşurate în limitele legii.-------------Art. 64 a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003. Articolul 65 (1) În cazul în care împotriva poliţistului s-a început urmărirea penală sau acesta a fost trimis în judecată, menţinerea sa în activitate se hotărăşte după soluţionarea definitivă a cauzei, cu excepţia situaţiei în care a comis şi alte abateri disciplinare, când operează procedura disciplinară obişnuită. (2) Poliţistul faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală sau care este judecat în stare de libertate ori liberat provizoriu pe cauţiune este pus la dispoziţie. (3) Poliţistul arestat preventiv se suspendă din funcţie. (4) Poliţistul pus la dispoziţie îndeplineşte numai acele sarcini şi atribuţii de serviciu stabilite în scris de şeful unităţii de poliţie şi beneficiază de drepturile băneşti corespunzătoare gradului profesional pe care îl are, la nivelul de bază, precum şi de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege. (5) În perioada suspendării poliţistul nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute în prezenta lege şi este obligat să predea armamentul, legitimaţia şi insigna. (6) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum şi în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal, poliţistul va fi repus în toate drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării din funcţie, potrivit competenţelor stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-----------Art. 65 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Capitolul VÎncetarea raporturilor de serviciu ale politistilor-----------Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. Articolul 66 (1) Stabilitatea politistului la locul de muncă este garantată, în condiţiile prezentei legi. (2) Raportul de serviciu al politistului ia naştere o dată cu acordarea primului grad profesional.-----------Art. 67 a fost abrogat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.-----------Art. 68 a fost abrogat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. Articolul 69 (1) Încetarea raporturilor de serviciu ale politistului se dispune în mod corespunzător de către persoanele care, potrivit art. 15, au competenţa de acordare a gradelor profesionale şi are loc: a) la împlinirea vârstei şi a vechimii în serviciu, necesare pensiei de serviciu; b) la pierderea capacităţii de muncă, în condiţiile legii; c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 69 a fost modificată de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 101 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2004. d) la cerere; e) la numirea într-o alta funcţie publică; f) prin demisie; g) la destituirea din poliţie; h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;-----------Lit. h) a alin. (1) al art. 69 a fost modificată de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 101 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2004. i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei închisorii sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpa, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15; j) când, în urma reorganizării activităţii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*) sau a unei unităţi de poliţie ori a reducerii unor posturi de natura celui ocupat de poliţistul respectiv, nu sunt posibilităţi pentru ca acesta să fie încadrat într-o funcţie similară în aceeaşi unitate sau în alte unităţi; k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5); l) când s-a stabilit ca a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistata ulterior; m) în situaţia nedefinitivarii de către agenţii de poliţie a studiilor prevăzute la art. 73 alin. (8). (2) Raporturile de serviciu ale politistului nu pot înceta prin demisie la instituirea stării de urgenta sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de război.-----------Art. 69 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 69^1 (1) Limitele de vârsta în gradul profesional până la care poliţiştii pot fi mentinuti în serviciu sunt: a) pentru agenţii şi ofiţerii de poliţie, până la gradul de comisar-şef - 55 de ani; b) pentru ofiţerii de poliţie cu gradul de chestor de poliţie ori superioare - 60 de ani. (2) Chestorii de poliţie, chestorii principali de poliţie, chestorii şefi de poliţie şi chestorii generali de poliţie a căror stare de sănătate le permite rezolvarea în foarte bune condiţii a atribuţiilor ce le revin pot fi mentinuti în serviciu până la vârsta de 62 de ani. (3) Comisarii-şefi de poliţie pot fi mentinuti în activitate până la vârsta de 57 de ani, dacă starea de sănătate le permite îndeplinirea atribuţiilor. (4) Pentru ofiţerii prevăzuţi la alin. (2) şi (3), aprobarea de menţinere în serviciu se da semestrial de către ministrul internelor şi reformei administrative*), la propunerea sefilor ierarhici ai acestora.-----------Art. 69^1 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 70Poliţistul care a absolvit o instituţie de învăţământ a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*) şi căruia i-au încetat raporturile de serviciu în primii 10 ani de activitate din motive imputabile lui este obligat sa restituie cheltuielile efectuate cu pregătirea sa, proporţional cu perioada rămasă până la 10 ani, potrivit angajamentului încheiat în acest sens.-------------Art. 70 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "Ministerul de Interne" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor".-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Capitolul VI Dispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 71 (1) Poliţiştii care la data încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de vârsta şi vechime pentru a li se acordă pensie de serviciu beneficiază de programe de reconversie profesională astfel: a) în ultimele 6 luni dinaintea adoptării măsurilor prevăzute la art. 69 lit. j);-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 71 a fost modificată de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 101 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2004. b) după apariţia situaţiei prevăzute la art. 69 lit. b). (2) Reconversia profesională a politistilor aflaţi în situaţiile menţionate la alin. (1) se asigura prin grija Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*), în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse*) şi cu Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pe baza protocoalelor încheiate în acest sens.-------------Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "Ministerul de Interne" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor".*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 737 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 7 iulie 2003 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. HOTĂRÂREA nr. 737 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 7 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 412 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 20 mai 2005. HOTĂRÂREA nr. 412 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 20 mai 2005 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007 reglementând organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (3) Modul de organizare şi desfăşurare a programelor de reconversie profesională se stabileşte prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-------------Alin. (3) al art. 71 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "ministrul de interne" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (4) În vederea reconversiei profesionale poliţiştii pot urma gratuit cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională, organizate de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative*), şi, cu suportarea cheltuielilor de către acest minister, cursuri organizate de alte ministere, precum şi de către instituţii ori persoane juridice de drept privat autorizate, potrivit legii, în acest scop.-------------Alin. (4) al art. 71 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "Ministerul de Interne" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor".*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (5) Contravaloarea cursurilor organizate în afară Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*) în condiţiile alin. (4) se suporta din bugetul acestuia, în limita a 3 salarii brute obţinute de poliţist la data încetării raporturilor de serviciu.-------------Alin. (5) al art. 71 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "Ministerul de Interne" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor".*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 72 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi politistilor aflaţi în funcţie nu le sunt aplicabile dispoziţiile acesteia privind condiţiile de studii şi stagiu în grad, cu excepţia cazurilor în care aceştia fac obiectul unei avansari sau promovari. (2) La aceeaşi dată politistilor absolvenţi cu diploma ai Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*) sau ai altor instituţii de învăţământ superior acreditate le vor fi acordate grade profesionale în condiţiile stabilite prin prezenta lege.-------------Alin. (2) al art. 72 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "Ministerul de Interne" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor".*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (3) Poliţiştii vor depune jurământul de credinţa. Refuzul depunerii jurământului de credinţa atrage destituirea din poliţie, acesta fiind consemnat prin încheierea unui proces-verbal, semnat de persoanele prevăzute la art. 23 alin. (1). Articolul 73 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi gradele militare ale politistilor vor fi echivalate cu gradele profesionale, conform pregătirii şi studiilor fiecăruia, cu menţinerea drepturilor câştigate anterior, după cum urmează:A. Ofiţerii de poliţie: a) sublocotenent - subinspector de poliţie; b) locotenent - inspector de poliţie; c) căpitan - inspector principal de poliţie; d) maior - subcomisar de poliţie; e) locotenent-colonel - comisar de poliţie; f) colonel - comisar-şef de poliţie; g) general de brigada - chestor de poliţie; h) general-maior - chestor principal de poliţie; i) general-locotenent - chestor-şef de poliţie;-----------Lit. i) a lit. A de la alin. (1) al art. 73 a fost modificată de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. j) general - chestor general de poliţie.-----------Lit. j) a lit. A de la alin. (1) al art. 73 a fost modificată de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.B. Agenţii de poliţie: a) maistru militar clasa a IV-a şi sergent-major - agent de poliţie; b) maistru militar clasa a III-a şi plutonier - agent principal de poliţie; c) maistru militar clasa a II-a şi plutonier-major - agent-şef adjunct de poliţie; d) maistru militar clasa I şi plutonier adjutant - agent-şef de poliţie; e) maistru militar principal şi plutonier adjutant-şef agent-şef principal de poliţie. (2) Echivalarea gradelor privind agenţii şi ofiţerii de poliţie este valabilă şi în cazul încetării raporturilor de serviciu ale politistilor, precum şi în cazul mutării cadrelor militare sau a politistilor între unităţile de poliţie şi celelalte unităţi ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*) ori în cazul transferului la/de la alte instituţii din sistemul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, după caz.-----------Alin. (2) al art. 73 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (3) Comisarilor-şefi de poliţie care au o vechime în gradul profesional sau în gradul de colonel de minimum 5 ani şi au fost încadraţi în această perioadă cel puţin 3 ani în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grad profesional de chestor de poliţie sau general de brigada ori superioare şi au fost apreciaţi în ultimii 3 ani cu calificativul de cel puţin <>, la încetarea raporturilor de serviciu li se poate acorda gradul profesional de chestor de poliţie, în condiţiile prezentei legi.-----------Alin. (3) al art. 73 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. (4) Poliţiştii ofiţeri care nu au absolvit studii superioare de scurta sau de lungă durata cu diploma vor fi încadraţi în funcţii potrivit gradelor profesionale echivalente. (5) Ofiţerilor de poliţie stabiliţi la alin. (1) lit. A li se va acorda gradul profesional următor numai după absolvirea studiilor superioare corespunzătoare categoriei din care fac parte. (6) Agenţii de poliţie care nu au absolvit studii liceale şi postliceale cu diploma vor fi încadraţi în funcţii potrivit gradelor profesionale echivalente. (7) Agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor de ofiţeri vacante, în condiţiile prezentei legi.-----------Alin. (7) al art. 73 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. (8) Perioada acordată politistilor pentru definitivarea studiilor necesare echivalării în gradele corespunzătoare funcţiei pe care o deţin, conform prevederilor alin. (1), este de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Dacă după expirarea perioadei de 5 ani poliţiştii nu şi-au definitivat studiile necesare echivalării în gradele profesionale pe care le au, ofiţerii de poliţie vor fi încadraţi în categorii şi grade profesionale corespunzătoare pregătirii, iar agenţilor de poliţie le vor înceta raporturile de serviciu.-----------Alin. (8) al art. 73 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003. (9) Stagiul în gradul militar avut la data echivalării va fi luat în calcul la acordarea gradelor profesionale, potrivit alin. (1) şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b). (10) Acordarea gradelor profesionale pentru politisti se face, de regula, o dată pe an, cu prilejul "Zilei Poliţiei Române". (11) Acordarea gradelor profesionale la încadrarea directa a politistilor se face potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-----------Alin. (11) al art. 73 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (12) Acordarea gradelor profesionale politistilor prevăzuţi la art. 9 alin. (2) şi la art. 54 alin. (2) se poate face în tot cursul anului. Articolul 74 (1) Evidenta politistilor pe timpul şi după încetarea raporturilor de serviciu, precum şi modalităţile de păstrare a acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-----------Alin. (1) al art. 74 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) La încetarea raporturilor de serviciu poliţistul este obligat ca în termen de 15 zile să se prezinte la centrul militar pe raza căruia domiciliază, pentru a fi luat în evidenta ca rezervist cu specialitatea "poliţie" şi gradul militar echivalent gradului profesional avut la data respectiva în grupa de evidenta a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*).-------------Alin. (2) al art. 74 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "Ministerul de Interne" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor".*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (3) Poliţiştii luaţi în evidenta ca rezervişti pot fi concentraţi sau mobilizaţi pentru completarea efectivelor unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*), în condiţiile prevăzute de lege.-------------Alin. (3) al art. 74 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "Ministerul de Interne" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor".*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 75Descrierea uniformei de poliţist şi a însemnelor distinctive se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. Articolul 76 (1) Prevederile prezentei legi se aplică, în mod corespunzător, şi personalului Poliţiei de Frontiera Române, Direcţiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei, Oficiului Naţional pentru Refugiati, Direcţiei generale de informaţii şi protecţie interna, unităţilor de învăţământ ale poliţiei şi structurilor corespondente din cadrul Academiei de Poliţie <>, precum şi personalului unităţilor din aparatul central al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*) şi al structurilor subordonate acestuia. (2) Competentele stabilite inspectorului general al Poliţiei Române prin prezenta lege se exercită pentru personalul din structurile prevăzute la alin. (1) de către conducătorii acestora.-----------Art. 76 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 77Plata drepturilor băneşti cuvenite politistilor, prevăzute în prezenta lege, se face din fondurile alocate de la bugetul de stat. Articolul 78 (1) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale altor acte normative în vigoare aplicabile funcţionarului public, în situaţia în care domeniile respective nu sunt reglementate în legislaţia specifică politistului. (2) Până la intrarea în vigoare a legii privind salarizarea politistilor, acestora le sunt aplicabile dispoziţiile legale referitoare la salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala. (3) Până la intrarea în vigoare a legii privind pensiile politistilor, acestora le sunt aplicabile dispoziţiile legale referitoare la pensionarea cadrelor militare. (4) Modul de aplicare a prevederilor alin. (2) şi (3) se stabileşte prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).-----------Art. 78 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 79În unităţile administrativ-teritoriale în care persoanele aparţinând unor minorităţi naţionale deţin o pondere de peste 20% vor fi angajaţi şi politisti care cunosc şi limba respectiva. Articolul 80În condiţiile legii, prin hotărâre a Guvernului, se poate înfiinţa Casa de credit pentru politisti. Articolul 81 (1) Hotărârile Guvernului şi ordinele ministrului internelor şi reformei administrative*) date în aplicarea prezentei legi se vor emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.-------------Alin. (1) al art. 81 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii "ministrul de interne" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) Până la adoptarea hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1) poliţiştii beneficiază de drepturile corespunzătoare prevăzute în actele normative în vigoare pentru cadrele militare. Articolul 82 (1) Prezenta lege va intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La aceeaşi dată orice alte dispoziţii contrare se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU──────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 605 din 6 noiembrie 2002 privind înfiinţarea comunei Crizbav, judeţul Braşov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGE nr. 26 din 16 martie 1992 privind majorarea cotei de participare a României la Fondul Monetar Internaţional şi acceptarea modificării Statutului F.M.I. prin cel de-al 3-lea amendament
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 208 din 15 noiembrie 2000 privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 211/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 358 din 31 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 75 din 14 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor
 • LEGE nr. 15 din 8 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 562 din 7 decembrie 2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare
 • LEGE nr. 324 din 10 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 184 din 14 octombrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • LEGE nr. 400 din 11 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 25 ianuarie 2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
 • LEGE nr. 311 din 22 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
 • LEGE nr. 210 din 13 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea graului din recolta anului 1998
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 330 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2002 privind societăţile de credit ipotecar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 507 din 4 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 132 din 21 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 275 din 15 mai 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Hyperion" din Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 14 martie 2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • LEGE nr. 302 din 4 iulie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei pentru implementarea în comun (JI) şi a Acordului asupra proiectului "Dezvoltarea utilităţilor municipale - sistemul de încălzire din Făgăraş - faza a doua - CT5, CT6, CT7, CT8, judeţul Braşov", semnate la Oslo la 21 decembrie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 27 mai 2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 27 din 17 mai 1994 *** Republicat privind impozitele şi taxele locale
 • LEGEA nr. 32 din 16 noiembrie 1990 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Codului de procedura penală
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 362 din 11 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 26 din 2 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 95 din 7 aprilie 2004 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 170 din 19 octombrie 2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor şi a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 19 din 13 martie 2014 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 mai 2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucureşti de titluri de valoare denominate în EUR
 • LEGE nr. 45 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 340/1970 pentru modificarea Decretului nr. 654/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Materialelor de Construcţii, aprobat prin Legea nr. 49/1969
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 321 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2005 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 421 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului privind constituirea Consiliului de Planificare pentru Situaţii de Urgenţă Civil-Militare în Sud-Estul Europei, deschis spre semnare la Sofia la 3 aprilie 2001
 • LEGE nr. 742 din 6 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 11 iunie 2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 39 din 29 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 109 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 142 din 21 octombrie 2014 pentru instituirea Zilei Limbii Slovace
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 8 din 4 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 14 iulie 2005 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI) şi pentru darea în folosinţă gratuită Ministerului Administraţiei şi Internelor a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021