Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 10 iulie 2002 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării(actualizată până la data de 18 iulie 2008*)

---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 10 iulie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 18 iulie 2008, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 141 din 10 iulie 2008.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Consiliul Suprem de Apărare a Tarii este autoritatea administrativă autonomă investită, potrivit Constituţiei, cu organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor care privesc apărarea tarii şi siguranţa naţionala. Articolul 2Activitatea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii este supusă examinării şi verificării parlamentare. Anual, nu mai târziu de primul trimestru al anului următor, precum şi la cererea comisiilor permanente de specialitate ale Parlamentului sau ori de câte ori se considera necesar, Consiliul Suprem de Apărare a Tarii prezintă, în şedinţa comuna a Camerei Deputaţilor şi Senatului, rapoarte asupra activităţii desfăşurate. Articolul 3În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Consiliul Suprem de Apărare a Tarii emite hotărâri, potrivit legii, care sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice la care se referă. Acestea răspund, în condiţiile legii, de măsurile luate pentru punerea lor în aplicare. Capitolul II Atribuţii Articolul 4Consiliul Suprem de Apărare a Tarii are următoarele atribuţii: a) analizează şi/sau propune, potrivit legii, promovarea:1. strategiei de securitate naţională a României şi a strategiei naţionale de apărare a ţării;------------Pct. 1 al lit. a) a art. 4 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 141 din 10 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2008.2. strategiei militare a României;3. strategiilor de ordine publică şi siguranţă naţionala ale României, în raport cu răspunderile instituţiilor abilitate;4. datelor, informărilor şi evaluărilor furnizate de serviciile de informaţii şi de celelalte structuri cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale; b) la solicitarea Preşedintelui României, analizează şi propune măsuri pentru:1. instituirea stării de asediu sau a stării de urgenta în întreaga ţara ori în unele localităţi;2. declararea mobilizării parţiale sau generale a forţelor armate;3. respingerea agresiunii armate îndreptate împotriva tarii;4. declararea stării de război şi încetarea sa;5. iniţierea, suspendarea sau încetarea acţiunilor militare; c) propune spre aprobare:1. punerea în aplicare a planului de mobilizare a economiei naţionale şi a execuţiei bugetului de stat, pentru primul an de război;2. măsurile necesare pentru apărarea şi restabilirea ordinii constituţionale; d) avizează proiectele de acte normative iniţiate sau emise de Guvern privind:1. securitatea naţionala;2. organizarea generală a forţelor armate şi a celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale;3. organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii;4. pregătirea populaţiei, a economiei şi a teritoriului pentru apărare;5. propunerile de buget ale instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale;6. alocaţiile bugetare destinate ministerelor şi serviciilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;7. condiţiile de intrare, trecere sau staţionare pe teritoriul României a trupelor străine;8. numirea în funcţiile prevăzute în statele de organizare cu grad de general-locotenent, viceamiral, similare şi superioare acestora; e) supune spre aprobare comandantului forţelor armate planurile de întrebuinţare a forţelor pe timp de pace, în situaţii de criza şi la război; f) aproba:1. orientările de baza în domeniul relaţiilor internaţionale privind securitatea naţionala;2. proiectele tratatelor şi acordurilor internaţionale în domeniul securităţii naţionale sau cu incidente în acest domeniu;3. stabilirea de relaţii cu organisme similare din străinătate de către instituţiile şi structurile cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale;4. completarea structurilor militare cu efective, potrivit statelor de organizare în timp de pace;5. executarea alarmei de lupta pentru aducerea structurilor militare în starea care să le permită trecerea, la ordin, la îndeplinirea misiunilor de lupta;6. planurile de acţiune la declararea mobilizării şi la declararea stării de război;7. planurile de acţiune la instituirea stării de asediu şi a stării de urgenta;8. proiectul planului de mobilizare a economiei naţionale şi proiectul bugetului de stat, pentru primul an de război;9. planul verificării stadiului pregătirii populaţiei pentru apărare prin exerciţii şi antrenamente de mobilizare;10. repartiţia numărului de recruti încorporaţi pe instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale;11. obiectivele de pregătire a teritoriului destinate asigurării nevoilor operaţionale ale forţelor sistemului naţional de apărare;12. nomenclatorul şi nivelurile de constituire a rezervelor de mobilizare;13. programele multianuale privind inzestrarea forţelor sistemului naţional de apărare;14. militarizarea, în condiţiile legii, a agenţilor economici a căror activitate este nemijlocit legată de asigurarea resurselor necesare apărării;15. planul comun de intervenţie a unităţilor Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne pentru limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor pe teritoriul naţional;16. regimul reţelelor şi echipamentelor de telecomunicaţii speciale şi criteriile de repartizare a posturilor de abonat pentru utilizatorii acestor reţele;17. structura organizatorică şi atribuţiile Marelui Cartier General;18. înfiinţarea funcţiei de comandant militar subordonat Marelui Cartier General şi atribuţiile acestuia pentru asigurarea conducerii unitare pe timp de război;19. persoanele şi obiectivele care beneficiază de protecţia şi paza Serviciului de Protecţie şi Paza şi normele privind protecţia antiterorista a demnitarilor români şi străini, precum şi a altor persoane oficiale;20. rapoartele şi informarile prezentate de conducători ai organelor administraţiei publice, referitoare la securitatea naţionala;21. planurile generale de căutare a informaţiilor prezentate de instituţiile şi structurile cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale;22. principalele direcţii de activitate şi măsurile generale necesare pentru înlăturarea amenintarilor la adresa siguranţei naţionale;23. structura organizatorică, efectivele şi regulamentele de funcţionare ale Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciului de Protecţie şi Paza;24. cheltuielile operative destinate realizării siguranţei naţionale;25. normele privind planificarea, evidenta, utilizarea, justificarea şi controlul cheltuielilor operative destinate realizării siguranţei naţionale pentru instituţiile cu atribuţii în acest domeniu;26. conturile anuale de execuţie bugetară a cheltuielilor operative destinate realizării siguranţei naţionale, ale instituţiilor cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, după aprobarea rapoartelor asupra activităţii desfăşurate de acestea;27. înfiinţarea, desfiinţarea, dislocarea şi redislocarea, în timp de pace, pe teritoriul naţional, a marilor unităţi militare de la esalonul brigada, inclusiv, în sus;28. propunerile de acordare a gradului de mareşal, de general, amiral şi similare; g) coordonează activitatea de integrare în structurile de securitate europene şi euroatlantice, monitorizează procesul de adaptare a forţelor armate la cerinţele NATO şi formulează recomandări, în concordanta cu standardele Aliantei; h) numeşte şi revoca în/din funcţii, în cazurile şi condiţiile stabilite de lege; i) exercita orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul apărării tarii şi al siguranţei naţionale. Capitolul III Organizare şi funcţionare Articolul 5 (1) Preşedintele României îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Tarii. (2) Primul-ministru al Guvernului României îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Tarii. (3) Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Tarii sunt: ministrul apărării naţionale, ministrul de interne, ministrul afacerilor externe, ministrul justiţiei, ministrul industriei şi resurselor, ministrul finanţelor publice, directorul Serviciului Roman de Informaţii, directorul Serviciului de Informaţii Externe, şeful Statului Major General şi consilierul prezidential pentru securitate naţionala. (4) Secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii este numit de Preşedintele României şi are rang de consilier de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale. Articolul 6 (1) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii se convoacă de preşedintele acestuia, trimestrial sau ori de câte ori este necesar. (2) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii poate fi convocat şi la iniţiativa a cel puţin o treime din numărul membrilor săi. (3) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii lucrează în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărâri prin consens. Articolul 7 (1) Şedinţele Consiliului Suprem de Apărare a Tarii au caracter secret. Şedinţele Consiliului Suprem de Apărare a Tarii sunt conduse de preşedintele acestuia, iar în absenta sa, de vicepreşedinte. (2) Ordinea de zi se stabileşte de preşedinte, cu consultarea vicepreşedintelui. (3) Propunerile ministerelor trebuie avizate de primul-ministru pentru a fi înscrise pe ordinea de zi. Articolul 8În situaţia în care un membru al Consiliului Suprem de Apărare a Tarii nu poate participa la şedinţa, el poate fi reprezentat, fără drept de vot, de inlocuitorul sau legal. Articolul 9La lucrările Consiliului Suprem de Apărare a Tarii pot participa ca invitaţi, cu aprobarea preşedintelui, reprezentanţi ai Parlamentului, administraţiei publice centrale şi locale, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai altor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, precum şi ai societăţii civile, persoane a căror prezenta este necesară în raport cu problemele aflate pe agenda de lucru. Articolul 10Consiliul Suprem de Apărare a Tarii îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de funcţionare aprobat prin hotărâre a acestuia. Articolul 11 (1) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii dispune de un secretariat care funcţionează în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, fiind coordonat de secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii. (2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea secretariatului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Tarii. Articolul 12 (1) Hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Tarii se semnează de preşedintele acestuia şi se comunică autorităţilor administraţiei publice şi instituţiilor publice la care se referă, integral sau în extras, cu excepţia celor pentru care se hotărăşte altfel. Hotărârile care au caracter de secret de stat se comunică cu respectarea prevederilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate. (2) Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii poate transmite comunicate de presa, al căror conţinut este aprobat de consiliu. Articolul 13Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Tarii sunt răspunzători de respectarea hotărârilor adoptate de acesta. Capitolul IV Dispoziţii finale Articolul 14Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeaşi dată Legea nr. 39/1990 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 13 decembrie 1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU---------

Noutăți

 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 103 din 9 mai 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 68 din 1 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 38 din 12 martie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 46/1998 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea graului din recolta anului 1998
 • LEGE nr. 170 din 28 martie 1944 privind organizarea şi executarea prestaţiei în natura pentru drumuri
 • LEGE nr. 339 din 10 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 29 din 21 martie 1991 pentru prelungirea unor termene din Legea fondului funciar, nr. 18/1991
 • LEGE nr. 315 din 7 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 141 din 17 mai 2005 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupaţionale
 • LEGE nr. 253 din 13 decembrie 2017 privind instituirea Zilei limbii şi teatrului idiş
 • LEGE nr. 126 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 195 din 31 octombrie 2016 pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 163 din 28 octombrie 1999 privind unele măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară şi operaţională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • LEGE nr. 622 din 19 noiembrie 2002 pentru acceptarea unor amendamente adoptate de Organizaţia Maritima Internaţionala la Londra la 26 mai 2000, respectiv la 5 decembrie 2000, la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţionala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • LEGE nr. 13 din 8 ianuarie 1998 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 508 din 12 iulie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
 • LEGE nr. 272 din 19 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 81 din 12 martie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/1999 pentru modificarea art. 13 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 203 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 128 din 30 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 208 din 27 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 16 din 22 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 86 din 6 octombrie 1938 pentru măsurarea, comasarea şi parcelarea pământurilor locuitorilor împroprietăriţi în Basarabia, în baza legilor din 13 iunie 1874 şi 19 februarie 1875, aflaţi în indiviziune
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 19 din 23 octombrie 1986 pentru modificarea unor prevederi din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 794 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 185 din 25 noiembrie 2008 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la Bucureşti la 30 mai 2008 şi la Galaţi la 27 iunie 2008, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 657 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 117/2002 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2002
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 309 din 28 iunie 2004 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • LEGE nr. 193 din 30 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 383 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 14 octombrie 1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru graul de panificaţie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern
 • LEGE nr. 500 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 28 octombrie 2004 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal şi îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 155 din 18 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 5 din 5 ianuarie 2018 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 24 mai 2017
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021