Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 468 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 468 din 9 iulie 2002 (*actualizată*)pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice(actualizată la data de 29 septembrie 2003*)

----------Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă are drept scop stabilirea principiilor, a cadrului general şi a condiţiilor de utilizare a procedurii electronice pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi a regulilor generale de asigurare prin utilizarea mijloacelor electronice a unei mai mari transparente în domeniul achiziţiilor publice."2. După articolul 1 se introduce articolul 1^1 cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - Prezenta ordonanţă se completează cu dispoziţiile legale privind achiziţiile publice şi cu cele privind încheierea, validitatea şi efectele actelor juridice."3. La articolul 2, partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică în procedura electronică sunt: a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii, român sau străin, să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, contractant;"4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel: a) sistemul electronic de achiziţii publice - sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la o adresa dedicata, utilizat în scopul efectuării de achiziţii publice prin mijloace electronice, sistem denumit în continuare sistem electronic; b) procedura electronică - utilizarea, în tot sau în parte, a facilităţilor tehnice oferite de sistemul electronic de achiziţii publice în cadrul atribuirii unui contract de achiziţie publică;"c) operatorul sistemului electronic - persoana juridică de drept public care, în condiţiile stabilite de autoritatea contractantă şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, asigura suportul tehnic în vederea atribuirii de către autorităţile contractante a contractelor de achiziţie publica prin procedura electronica, stabilind în acest sens cadrul procedural de operare specific."----------Lit. c) a art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.5. Articolul 4 se abrogă.6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc autorităţile contractante care urmează sa aplice prevederile prezentei ordonanţe, produsele, serviciile şi lucrările care urmează sa fie achiziţionate prin licitaţie electronica, precum şi pragurile valorice pana la care se aplica prezenta ordonanţa."----------Art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Autoritatea contractantă care aplică procedura licitaţiei electronice în cazul atribuirii unui anumit contract de achiziţie publică are obligaţia să indice acest lucru în anunţul de participare, inclusiv în sistemul electronic, precum şi fazele procedurii care nu se vor desfăşura prin mijloace electronice, dacă este cazul."8. Articolul 7 se abrogă.9. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"Condiţii de înregistrare în sistemul electronic"10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Orice furnizor, executant sau prestator poate să urmeze procedura de atribuire prin licitaţie electronică, denumită în continuare procedura de licitaţie electronică, numai după înregistrarea sa în sistemul electronic. (2) Orice furnizor, executant sau prestator are dreptul să solicite înregistrarea în sistemul electronic. (3) Toate autorităţile contractante stabilite potrivit art. 5 au obligaţia să se înregistreze în sistemul electronic."11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Condiţiile şi procedura înregistrării se stabilesc de operatorul sistemului electronic."(2) Înregistrarea sau reînnoirea înregistrării în sistemul electronic ca furnizor, executant sau prestator va fi refuzată, iar dacă a fost deja acordată, furnizorul, executantul sau prestatorul poate fi suspendat în cazul în care: a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; b) încalca procedurile şi normele de utilizare şi securitate ale sistemului electronic, stabilite de operatorul acestuia; c) ofertantul declarat câştigător refuza încheierea contractului de achiziţie publica sau nu si-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un contract de achiziţie publica atribuit prin procedura licitaţiei electronice, în măsura în care autoritatea contractantă poate aduce ca dovada mijloace probante în acest sens, conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe."----------Alin. (2) al art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 73 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), ulterior momentului înregistrării ca furnizor, executant sau prestator, persoană fizică în cauză, respectiv reprezentantul legal al persoanei juridice, are obligaţia să notifice operatorului sistemului electronic acest lucru, în termen de doua zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţa. (4) Acolo unde este posibil, documentele de înregistrare pot fi prezentate şi în formă electronică, semnate cu semnătură electronică extinsă a emitentului, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. (5) În situaţia prevăzută la alin. (4) operatorul sistemului electronic va trimite solicitantului o confirmare de primire în formă electronică, semnată cu semnătură electronică extinsă a operatorului sistemului electronic, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat."12. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Operatorul sistemului electronic are obligaţia de a cere tuturor furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor care solicita înregistrarea sau reînnoirea înregistrării în sistemul electronic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedească o forma de înregistrare ca persoana juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din ţara în care este stabilit, după caz."----------Alin. (1) al art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 73 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003. (2) Orice furnizor, executant sau prestator înregistrat în sistemul electronic are obligaţia să comunice operatorului sistemului electronic, în termen de 3 zile, orice modificare a documentelor prevăzute la alin. (1)."După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - (1) Înregistrarea în sistemul electronic de achiziţii publice este valabilă pe o perioada de un an de la data înregistrării. (2) Condiţiile, procedura şi tariful reînnoirii înregistrării se stabilesc de către operatorul sistemului electronic."----------Art. 10^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.13. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) La înregistrarea în sistemul electronic de achiziţii publice, orice furnizor, executant sau prestator este obligat sa plătească un tarif de înregistrare, al cărui cuantum este stabilit de operatorul sistemului electronic."----------Alin. (1) al art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - La înregistrarea în sistemul electronic de achiziţii publice, orice furnizor, executant sau prestator are obligaţia de a constitui o garanţie de buna conduita în sistem, ale carei forma, cuantum şi condiţii de restituire/reţinere se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului."----------Art. 11^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.14. Articolul 12 se abrogă.15. Titlul secţiunii 1 a capitolului III va avea următorul cuprins:"Dispoziţii comune"16. La articolul 15, alineatele (1)-(4) vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Autorităţile contractante, stabilite potrivit art. 5, au obligaţia de a face cunoscută prin mijloace electronice intenţia de a efectua achiziţii publice prin publicarea în sistemul electronic a anunţului de intenţie. (2) Anunţul de intenţie va fi publicat în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat sau de la obţinerea unei surse de finanţare extrabugetare. Anunţul de intenţie cuprinde cel puţin contractele de achiziţie publică previzionate să fie atribuite până la sfârşitul anului bugetar, a căror valoare estimată, fără T.V.A., este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro. Pentru contractele a căror valoare estimată, fără T.V.A., este mai mică decât echivalentul în lei a 100.000 euro, publicarea anunţului de intenţie este opţională. (3) Anunţul de intenţie se va publica în mod separat pentru produse, lucrări şi servicii. (4) Publicarea anunţului prevăzut la alin. (2) nu creează autorităţii contractante obligaţia de a efectua respectiva achiziţie publică."17. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - În scopul asigurării unei transparente maxime orice autoritate contractantă are obligaţia să publice în sistemul electronic un anunţ de participare în toate cazurile în care aplică procedura licitaţiei electronice, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă."18. La articolul 18 alineatul (1), punctele 8, 9, 11 şi 16 vor avea următorul cuprins:"8. garanţiile de participare cerute, conform procedurii stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului;"----------Pct. 8 al art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.9. modalităţile principale de finanţare şi de plata sau referirile la prevederile care le reglementează;..............................................................11. informaţiile privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnică şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul;...............................................................16. numărul anunţului de intenţie şi data publicării în sistemul electronic sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ."19. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Orice furnizor, executant sau prestator care doreşte să urmeze procedura de licitaţie electronică pentru atribuirea unui anumit contract de achiziţie publică trebuie să se înscrie în conformitate cu regulile stabilite de operatorul sistemului electronic. (2) În momentul înscrierii fiecare solicitant va primi descrierea detaliată a procedurii de comunicare şi a procedurii de generare electronică a documentelor care se utilizează pe parcursul licitaţiei electronice, respectarea acestor proceduri fiind obligatorie."După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:"Art. 19^1. - (1) In cazul aplicării procedurii de licitaţie electronica numărul de furnizori, de executanţi sau de prestatori care au dreptul de a depune oferta este nelimitat. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a repeta procedura de licitaţie electronica în cazul în care numărul de furnizori, executanţi sau prestatori care au depus oferta este mai mic de 2. (3) In cazul în care, în urma repetarii procedurii, numărul de furnizori, executanţi sau prestatori care au depus oferta este mai mic de 2, autoritatea contractantă are dreptul fie de a atribui contractul de achiziţie publica ofertantului care a depus oferta, fie de a repeta procedura."----------Art. 19^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 73 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:"Art. 20^1. - Numărul de candidaţi selectaţi trebuie sa se încadreze între limita minima şi limita maxima a intervalului precizat în anunţul de participare sau sa fie egal cu numărul precizat în anunţul de participare. Acest număr trebuie stabilit astfel încât sa nu afecteze concurenta reală şi nu poate sa fie mai mic de 3 candidaţi selectaţi."----------Art. 20^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 73 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.20. La articolul 21, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Între data publicării anunţului de participare în sistemul electronic şi data limită de primire a documentelor de calificare trebuie să existe o perioadă de minimum 30 de zile. (3) Autoritatea contractantă are dreptul să reducă numărul de zile prevăzut la alin. (2), dar nu la mai puţin de 10 zile şi numai în situaţia în care respectarea numărului de zile prevăzut la alineatul respectiv ar cauza prejudicii autorităţii contractante. În acest caz autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţul de participare motivele pentru care recurge la această reducere."21. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care preselecţia nu se poate realiza prin utilizarea unei proceduri automate, comisia de evaluare a autorităţii contractante are obligaţia să transmită rezultatul preselecţiei în maximum 24 de ore de la luarea hotărârii."22. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Fiecărui solicitant i se va pune la dispoziţie, prin intermediul sistemului electronic, atât rezultatul preselecţiei, cât şi, dacă este cazul, motivaţia respingerii sale."23. Titlul secţiunii a 5-a a capitolului III va avea următorul cuprins:"Comunicarea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei"24. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei trebuie sa conţină cel puţin informaţiile prevăzute la art. 18, precum şi orice alte specificaţii tehnice sau informaţii de orice natura cu privire la produsele/serviciile/lucrările solicitate. (2) In cazul în care evaluarea se va face după criteriul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnicoeconomic, autoritatea contractantă are obligaţia sa stabilească un algoritm detaliat de calcul, care sa permită utilizarea unei proceduri automate de selectare a ofertei câştigătoare, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic."----------Art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 73 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.După alineatul (1) al articolului 26 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Pentru contractele de achiziţie publica a căror valoare estimată, fără T.V.A., depăşeşte un prag al cărui cuantum va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului, garanţia de participare se va constitui în mod obligatoriu."----------Alin. (1^1) al art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.25. La articolul 26, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei trebuie să conţină cuantumul garanţiei de participare şi perioadă de valabilitate a acesteia."26. La articolul 27, partea introductivă şi litera c) vor avea următorul cuprins:"Art. 27. - Autoritatea contractantă va vira garanţia de participare în bugetul propriu, ofertantul pierzând suma constituită drept garanţie atunci când se află, din culpă, în oricare dintre următoarele situaţii:.............................................................. c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuza să încheie contractul de achiziţie publică în perioadă de valabilitate a ofertei."27. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Garanţia de bună execuţie a contractului de achiziţie publică se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea, din punct de vedere cantitativ, calitativ şi în termen, a contractului."28. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Între data publicării în sistemul electronic a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi data limită pentru depunerea ofertelor trebuie să existe o perioadă de minimum 45 de zile. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat în anul respectiv un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioadă fixată pentru depunerea ofertelor până la 26 de zile, începând de la data publicării în sistemul electronic a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. (3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile numai în cazul în care anunţul de intenţie a fost publicat cu cel puţin 52 de zile înainte de data publicării anunţului de participare. (4) În cazul în care respectarea intervalului de timp prevăzut la alin. (1) ar cauza prejudicii autorităţii contractante, aceasta are dreptul să reducă perioada, dar nu la mai puţin de 10 zile.""(5) In cazuri excepţionale, prin hotărâre a Guvernului se va putea reduce numărul de zile prevăzut la alin. (4), dar nu la mai puţin de 5 zile."----------Alin. (5) al art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003, care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.29. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - În cazul în care obiectul contractului de achiziţie publică include şi furnizarea de produse, oferta de preţ depusa de fiecare furnizor trebuie să conţină în mod obligatoriu şi costul transportului produselor la locul de livrare indicat de autoritatea contractantă în anunţul de participare, precum şi orice alte cheltuieli şi taxe aplicabile."30. Articolul 31 se abrogă.31. La articolul 32, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţie tuturor solicitanţilor, prin publicarea în sistemul electronic, răspunsurile la clarificări, cu cel puţin 6 zile înainte de data limită de primire a ofertelor."32. Articolele 33 şi 34 se abrogă.33. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Stabilirea ofertei celei mai avantajoase se face prin utilizarea facilităţilor sistemelor electronice de clasificare a ofertelor, conform procedurii stabilite de operatorul sistemului electronic. (2) Evaluarea ofertelor trebuie să se facă, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin utilizarea unei proceduri automate de aplicare a algoritmului de calcul prevăzut în documentaţia de prezentare şi elaborare a ofertei. (3) În cazul în care evaluarea nu se poate realiza, în tot sau în parte, prin utilizarea unei proceduri automate, comisia de evaluare a autorităţii contractante are obligaţia să transmită rezultatul evaluării în maximum 24 de ore de la luarea hotărârii."34. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul să recurgă la o procedură de ofertare deschisă. (2) Procedura de ofertare deschisă presupune ca, pentru unul dintre criteriile de evaluare cuantificabile electronic, fiecare ofertant are posibilitatea să prezinte, în interiorul unui interval de timp bine precizat, mai multe oferte consecutive a căror valoare să fie accesibilă tuturor celorlalţi ofertanţi, fără a fi accesibilă şi identitatea titularului fiecărei oferte. (3) Regulile standard de aplicare a procedurii prevăzute la alin. (1) se stabilesc de operatorul sistemului electronic, astfel încât să se asigure, pe tot parcursul procedurii, confidenţialitatea în ceea ce priveşte identitatea fiecărui ofertant, inclusiv în raport cu autoritatea contractantă. (4) Descrierea detaliată a procedurii trebuie prevăzută în documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei. (5) Pentru fiecare participant plasarea unei noi oferte atrage neluarea în considerare a ofertei anterioare. (6) La sfârşitul intervalului de timp prevăzut la alin. (2) operatorul sistemului electronic selectează oferta cea mai avantajoasă dintre cele existente, o comunica autorităţii contractante care o declara câştigătoare, identitatea titularului ofertei câştigătoare devenind accesibilă celorlalţi ofertanţi prin intermediul operatorului sistemului electronic."35. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Comunicarea rezultatului privind stabilirea ofertei câştigătoare se transmite în termen de 5 zile prin utilizarea procedurii de comunicare stabilite de operatorul sistemului electronic. (2) În cazurile prevăzute la art. 21 alin. (3) şi la art. 29 alin. (4) termenul prevăzut la alin. (1) este de 24 de ore."36. La articolul 38, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica, înainte de încheierea contractului de achiziţie publică, documentele de calificare ale ofertantului a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare................................................................ (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică numai după 5 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul stabilirii ofertei câştigătoare, cu respectarea prevederilor alin. (3)."37. Articolul 39 se abrogă.38. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) În cazul în care contractul se semnează electronic de către părţi, o copie de pe acesta va fi stocată de operatorul sistemului electronic în vederea asigurării mijloacelor de probă corespunzătoare. (2) În situaţia în care autoritatea contractantă stabileşte în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei obligativitatea încheierii contractului altfel decât prin procedura electronică, atunci contractul semnat electronic de către părţi are natura juridică a antecontractului."39. După articolul 40 se introduce articolul 40^1 cu următorul cuprins:"Art. 40^1. - (1) În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare, atunci aceasta are dreptul: a) de a invita ofertanţii, în ordinea descrescătoare a clasamentului, în vederea încheierii contractului; sau b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică." (2) In situaţiile prevăzute la alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia sa notifice operatorului sistemului electronic şi ofertantului în cauza neconcordantele dintre cerinţele prevăzute în anunţul de participare şi oferta depusa, precum şi motivele care au stat la baza luării deciziei respective.----------Alin. (2) al art. 40^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003, cu pct. 8^1.40. Articolele 41 şi 42 se abrogă.41. Articolul 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare operatorului sistemului electronic un anunţ de atribuire a contractului de achiziţie publică, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului de achiziţie publică."42. Articolul 44 va avea următorul cuprins:Art. 44. - Operatorul sistemului electronic are obligaţia sa stabilească acele proceduri şi norme de utilizare şi securitate care asigura un grad ridicat de confidenţialitate, fiabilitate şi siguranţa a operaţiunilor desfăşurate în cadrul sistemului electronic, în scopul bunei desfăşurări a procedurilor de licitaţie elctronica."----------Art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003, cu pct. 8^2.43. Articolul 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea prevăzute de lege trebuie să se transmită în formă electronică, în conformitate cu procedura stabilită de operatorul sistemului electronic, sub sancţiunea neluării lor în considerare."44. La articolul 46, alineatele (1), (3) şi (5) vor avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Toate documentele transmise în cadrul procedurii de licitaţie electronică trebuie să fie prezentate în formă electronică şi semnate electronic, sub sancţiunea neluării lor în considerare................................................................ (3) Orice document în formă electronică trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii................................................................ (5) Ori de câte ori procedura licitaţiei electronice permite, ofertanţii pot transmite oferta în format electronic criptat, având obligaţia ca la momentul deschiderii ofertei aceasta să devină accesibilă."45. La articolul 47, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 47. - (1) Dacă specificaţiile autorităţii contractante prevăd obligativitatea prezentării unor documente în original sau în copie legalizată, această obligaţie se consideră îndeplinită prin prezentarea unei copii în formă electronică de pe acestea, copie semnată electronic de către un notar public înregistrat în sistemul electronic. (2) Eliberarea unei copii în formă electronică de pe un înscris, în vederea aplicării procedurii de licitaţie electronică, este considerată act notarial şi este asimilată, din punctul de vedere al regimului juridic aplicabil, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul onorariilor minimale, cu legalizarea copiilor de pe înscrisuri, prevăzută la art. 93 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările ulterioare................................................................ (4) Condiţiile şi procedura înregistrării notarilor publici în sistemul electronic, precum şi tariful de înregistrare corespunzător datorat se stabilesc de către operatorul sistemului electronic."46. După articolul 47 se introduce articolul 47^1 cu următorul cuprins:"Art. 47^1. - Semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, precum şi orice formă de autentificare electronică, recunoscută în conformitate cu legislaţia în vigoare, sunt acceptate în sistemul electronic."47. Articolul 48 se abrogă.48. La articolul 49, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Operatorul sistemului electronic are obligaţia de a publica anunţurile prevăzute la art. 15, 16 şi 43, în termen de cel mult 24 de ore de la data înregistrării electronice a acestora. (2) Procedura înregistrării electronice a anunţurilor prevăzute la art. 15, 16 şi 43, structura acestor anunţuri, precum şi a invitaţiei de participare se stabilesc de către operatorul sistemului electronic."49. Articolul 50 va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) Autoritatea contractantă care a încheiat un contract de achiziţie publică în urma aplicării procedurii de licitaţie electronică are obligaţia să plătească operatorului sistemului electronic tariful de utilizare, calculat în cota procentuală din valoarea contractului. (2) Cuantumul tarifului de utilizare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi a Ministerului Finanţelor Publice, în cota procentuală în limita a 0,5%. (3) Fiecare furnizor, executant sau prestator care participă la o procedură de licitaţie electronică are obligaţia să plătească operatorului sistemului electronic tariful de participare. (4) Cuantumul tarifului de participare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi a Ministerului Finanţelor Publice. (5) Tariful de utilizare şi tariful de participare se fac venit la bugetul operatorului sistemului electronic."50. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - Operatorul sistemului electronic are obligaţia de a implementa un sistem statistic privind utilizatorii sistemului electronic şi modul de derulare a licitaţiilor electronice."51. Titlul secţiunii a 10-a a capitolului III va avea următorul cuprins:"Dosarul achiziţiei publice desfăşurate prin procedura de licitaţie electronică"52. Articolul 53 va avea următorul cuprins:"Art. 53. - (1) În scopul asigurării mijloacelor de probă corespunzătoare operatorul sistemului electronic are obligaţia de a întocmi, în formă electronică, dosarul achiziţiei publice desfăşurate prin procedura de licitaţie electronică. (2) Informaţiile şi documentele în formă electronică ce trebuie să fie incluse în dosarul achiziţiei publice prevăzut la alin. (1) se stabilesc de către operatorul sistemului electronic, care are obligaţia să stocheze în condiţii de securitate evidentele necesare pentru fiecare fază desfăşurata on-line a procedurii licitaţiei electronice."53. Articolul 54 va avea următorul cuprins:"Art. 54. - Dosarul achiziţiei publice desfăşurate prin procedura de licitaţie electronică se păstrează de către operatorul sistemului electronic atât timp cât contractul de achiziţie publică produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv."54. Articolul 55 se abrogă.55. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:"Anularea licitaţiei în cazul utilizării procedurii electronice"56. Articolul 56 va avea următorul cuprins:"Art. 56. - Autoritatea contractantă are dreptul de a anula licitaţia în cazul utilizării procedurii electronice pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la cap. VI secţiunea a 7-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001*) privind achiziţiile publice." Notă

──────────

*) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 17 mai 2002.

──────────
57. Articolele 57 şi 58 se abrogă.58. Articolul 59 va avea următorul cuprins:"Art. 59. - Orice persoană fizică sau juridică ce are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică şi care suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu ca o consecinţa directa a încălcării dispoziţiilor prezentei ordonanţe are dreptul de a ataca actul sau decizia nelegală în orice fază procedurală a licitaţiei, în condiţiile art. 80-97 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001."59. Articolul 60 se abrogă.60. Articolul 61 va avea următorul cuprins:"Art. 61. - Înştiinţarea şi comunicarea prevăzute la art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 se pot face de către autoritatea contractantă şi prin mijloace electronice."61. Articolul 62 va avea următorul cuprins:"Art. 62. - (1) De îndată ce primeşte o contestaţie sau o notificare privind introducerea unei acţiuni în justiţie autoritatea contractantă are obligaţia să înştiinţeze despre acesta operatorul sistemului electronic, anexând copie electronică de pe contestaţia/notificarea primită."(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin mijloace electronice operatorului sistemului electronic toate actele şi deciziile sale ulterioare, precum şi hotărârile judecătoreşti referitoare la contestaţia, respectiv acţiunea în justiţie în cauza, în termen de doua zile de la producerea/primirea lor."----------Alin. (2) al art. 62 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 73 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.62. După articolul 62 se introduce articolul 62^1 cu următorul cuprins:"Art. 62^1. - (1) Atunci când primeşte o contestaţie autoritatea contractantă nu este obligată să suspende procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în cauză. (2) Autoritatea contractantă răspunde, potrivit legii, pentru deciziile luate în aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, inclusiv în ceea ce priveşte soluţionarea contestaţiilor."63. Articolul 63 va avea următorul cuprins:"Art. 63. - Hotărârile judecătoreşti irevocabile, pronunţate în litigiile care decurg din aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, se publică în sistemul electronic, iar plata transmiterii şi a cheltuielilor de publicare este în sarcina părţii care a pierdut procesul; în acest scop instanţa va dispune prin aceeaşi hotărâre judecătorească plata acestor cheltuieli."După articolul 63 se introduce un nou articol, articolul 63^1, cu următorul cuprins:"Art. 63^1. - (1) In cazul în care operatorul sistemului electronic de achiziţii publice primeşte o hotărâre judecătorească, definitiva şi irevocabilă, pronunţată impotriva unui furnizor, executant sau prestator, în litigiile care decurg din aplicarea prezentei ordonanţe, acesta are obligaţia de a dispune suspendarea furnizorului, executantului sau prestatorului din calitatea de utilizator al sistemului electronic de achiziţii publice."(2) Suspendarea se aplica în conformitate cu procedura stabilită de operatorul sistemului electronic de achiziţii publice, pe o perioada de un an de la data publicării hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, potrivit art. 63."----------Alin. (2) al art. 63^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003, care modifică pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.----------Art. 63^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.64. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:"Contravenţii şi sancţiuni"65. Articolul 64 va avea următorul cuprins:"Art. 64. - In cazul încălcării de către un furnizor, executant sau prestator a procedurilor şi normelor de utilizare şi securitate stabilite de operatorul sistemului electronic, furnizorul, executantul sau prestatorul poate fi suspendat din sistemul electronic pe o perioada de cel mult un an, în condiţiile şi procedura stabilite de operatorul sistemului electronic."----------Art. 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 73 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.După articolul 64 se introduc doua noi articole, articolele 64^1 şi 64^2, cu următorul cuprins:"Art. 64^1. - Orice furnizor, executant sau prestator poate fi suspendat din sistemul electronic, în condiţiile şi procedura stabilite de operatorul sistemului electronic, pe o perioada de cel mult un an, dacă, pe baza documentelor prezentate de autoritatea contractantă, se atesta în mod obiectiv refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de achiziţie publica ca urmare a organizării unei proceduri de licitaţie electronica.----------Art. 64^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 73 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.Art. 64^2. - Ulterior suspendării dispuse conform art. 9 alin. (2), art. 63^1, 64 şi 64^1, condiţiile şi procedura privind reexercitarea dreptului unui furnizor, executant sau prestator de a participa la achiziţii publice prin mijloace electronice se stabilesc de către operatorul sistemului electronic."----------Art. 64^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 73 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.66. Articolul 65 va avea următorul cuprins:"Art. 65. - Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: a) efectuarea unei achiziţii publice prin eludarea sau încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia; b) furnizarea de informaţii confidenţiale; c) înţelegerea cu unul sau mai mulţi participanţi, cu autoritatea contractantă sau cu operatorul sistemului electronic, în scopul denaturării rezultatului."67. Articolul 66 va avea următorul cuprins:"Art. 66. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 65 se sancţionează cu amenda de la 20.000.000 lei la 250.000.000 lei. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 65 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001*) privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare." Notă

──────────

*) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.

──────────
68. Articolul 67 va avea următorul cuprins:"Art. 67. - Procedurile de achiziţie publică aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului, adoptate în condiţiile art. 5, se vor finaliza pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor respective."69. Articolul 68 va avea următorul cuprins:"Art. 68. - Operatorul sistemului electronic are obligaţia să implementeze şi să dezvolte un sistem electronic de clasificare a produselor, lucrărilor şi serviciilor a căror dobândire face obiectul contractelor de achiziţie publică."Alineatul (3) al articolului 69 va avea următorul cuprins:"(3) Veniturile extrabugetare ale Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei provin, în principal, din următoarele surse: a) tariful de utilizare a spectrului de frecvente radio; b) tarifele de supraveghere şi control în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, prevăzute în actele normative în vigoare;"c) tariful de utilizare a sistemului electronic, tariful de înregistrare, tariful de reinnoire a înregistrării în sistemul electronic şi tariful de participare în sistemul electronic;"----------Lit. c) a alin. (3) al art. 69 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 73 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003."c^1) garanţia de buna conduita în sistemul electronic, în condiţiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului;"----------Lit. c^1) a alin. (3) al art. 69 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 73 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003. d) alte venituri ce se pot realiza, conform prevederilor actelor normative în vigoare."----------Alin. (3) al art. 69 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003, care modifică pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.----------Alin. (3) al art. 69 din Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.70. După articolul 69 se introduce articolul 69^1 cu următorul cuprins:"Art. 69^1. - (1) Supravegherea activităţii operatorului sistemului electronic este realizată de o comisie interministeriala înfiinţată prin hotărâre a Guvernului. (2) Comisia va înainta recomandări instituţiilor abilitate, potrivit legii."71. După articolul 70 se introduce articolul 70^1 cu următorul cuprins:"Art. 70^1. - Sistemul electronic de achiziţii publice este accesibil prin Internet la adresa www.e-licitaţie.ro."
Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂ------------

Noutăți

 • LEGE nr. 115 din 4 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 38 din 17 mai 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 septembrie 1994
 • LEGE nr. 9 din 2 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 151 din 30 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • LEGE nr. 231 din 9 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 13 decembrie 2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 21 din 20 februarie 2002 privind acordarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice, pesticide, seminţe şi material săditor certificate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 14 iulie 2005 privind completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti
 • LEGE nr. 217 din 11 noiembrie 2010 pentru aderarea României la Convenţia privind vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare naţionale care sunt reţinute atunci când resursele proprii tradiţionale sunt puse la dispoziţia bugetului Uniunii Europene, semnată la Bruxelles la 10 martie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 8 septembrie 2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
 • LEGE nr. 10 din 1 martie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 509 din 29 decembrie 2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 16 mai 2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 127 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului
 • LEGE din 19 martie 1937 privitoare la organizarea şi încurajarea agriculturii
 • LEGE nr. 194 din 29 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • LEGE nr. 87 din 3 mai 2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 213 din 24 octombrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
 • LEGE nr. 177 din 18 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 30 iunie 2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 24 aprilie 2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 524 din 17 iulie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 150 din 12 februarie 2010 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2009 pentru modificarea art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 76 din 26 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă "RO-ALERT"
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • LEGE nr. 236 din 10 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (*republicată*) privind activitatea de audit financiar*)
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 64 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 246 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 363 din 13 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană
 • LEGEA nr. 27 din 7 noiembrie 1990 pentru modificarea Decretului-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor agricole cooperatiste şi de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 5 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 151 din 7 noiembrie 2002 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 151 din 15 iulie 1998 privind dezvoltarea regionala în România
 • LEGE nr. 32 din 6 aprilie 1992 pentru ratificarea Tratatului de înţelegere amicala şi cooperare dintre România şi Republica Franceza
 • LEGE nr. 352 din 15 iulie 2004 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 688 din 28 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar majoritar
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021