Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 507 din 12 iulie 2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 507 din 12 iulie 2002 - (*actualizată*)privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice(actualizată până la data de 6 noiembrie 2003*)

---------------*)Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 06 noiembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 4 noiembrie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Persoanele fizice, cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai celorlalte state aparţinând spaţiului economic european, pot desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, în mod independent, sau pot constitui asociaţii familiale în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Prevederile prezentei legi nu se aplică persoanelor fizice care au dreptul de a exercita profesii în baza unor legi speciale. În normele metodologice va fi stabilit şi nomenclatorul acestor profesii. (3) Persoanele fizice definite la alin. (1) şi asociaţiile familiale pot fi autorizate sa desfăşoare activităţi economice în toate domeniile, meseriile şi ocupatiile, cu excepţia celor stabilite sau interzise prin legi speciale. Articolul 2 (1) Asociaţia familială se poate înfiinţa la iniţiativa unei persoane fizice şi se constituie din membrii de familie ai acesteia, care locuiesc în aceeaşi localitate. (2) Asociaţia familială este reprezentată în relaţiile cu terţii de persoana din iniţiativa căreia s-a înfiinţat sau de persoana imputernicita de aceasta. Articolul 3 (1) Persoana fizica care desfăşoară, prin forte proprii, activităţi economice în mod independent, precum şi persoanele fizice care sunt membri ai asociaţiilor familiale, fără a implica raporturi de muncă faţă de un angajator, au, în sensul prezentei legi, calitatea de angajat propriu. (2) Calitatea de angajat propriu se referă la dreptul de a fi asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, al asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de legile care reglementează aceste domenii. (3) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale autorizate în condiţiile prezentei legi nu pot angaja persoane cu contract individual de muncă pentru desfăşurarea activităţilor autorizate. Articolul 4 (1) Pentru desfăşurarea activităţilor economice în mod independent sau în cadrul asociaţiilor familiale persoana fizica, respectiv membrii asociaţiei familiale care au calitatea de angajat propriu, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) sa fi împlinit vârsta de 16 ani, cu excepţia celor care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau a reprezentanţilor asociaţiei familiale, care trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani; b) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical eliberat în condiţiile legii, să le permită desfăşurarea activităţii pentru care se solicita autorizaţia; c) să aibă calificarea necesară desfăşurării activităţii economice pentru care se solicita autorizaţia; d) sa posede autorizaţia specială emisă de organele competente, potrivit legii, pentru desfăşurarea activităţilor economice a căror exercitare necesita o autorizare specială, conform legii; e) sa nu fi fost condamnaţi prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. 281 din Codul penal, a altor infracţiuni privind regimul legal stabilit pentru unele activităţi economice sau a infracţiunii de fals. (2) Persoana fizica care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţia familială trebuie să deţină autorizaţia eliberata în condiţiile prezentei legi. Capitolul 2 Autorizarea. Condiţii pentru desfăşurarea activităţii.Anularea autorizaţiei Articolul 5 (1) Autorizaţia pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi economice în mod independent, precum şi pentru înfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii familiale, denumita în continuare autorizaţie, se eliberează, la cerere, de către primării comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a căror rază teritorială îşi au domiciliul persoanele fizice. (2) Persoanelor fizice care nu au domiciliul în România li se eliberează autorizaţiile prevăzute la alin. (1) de către primării unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror rază îşi au reşedinţa. (3) Autorizaţia va cuprinde în mod obligatoriu activitatea principala, codificata conform clasificarii activităţilor din economia naţionala - CAEN, clasa de 4 caractere, potrivit legii. Articolul 6 (1) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale au dreptul sa desfăşoare numai activităţile pentru care sunt autorizate. (2) Pentru desfăşurarea altei activităţi, care nu este prevăzută în autorizaţie, este necesară completarea autorizaţiei. (3) O persoana fizica care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau o asociaţie familială are dreptul de a deţine o singura autorizaţie. Articolul 7 (1) Pentru obţinerea autorizaţiilor în vederea desfăşurării de către persoanele fizice a unor activităţi economice în mod independent sau pentru înfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii familiale, persoana fizica sau, după caz, reprezentantul asociaţiei familiale, trebuie să depună o documentaţie care va cuprinde: a) cerere-tip (în cazul asociaţiei familiale aceasta trebuie să conţină semnăturile tuturor membrilor asociaţiei); b) cazierul judiciar; c) copii de pe actele de identitate; d) certificatul medical pentru persoana fizica, respectiv pentru membrii asociaţiei familiale, prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b); e) actele din care să rezulte reşedinţa, pentru persoanele fizice cetăţeni străini prevăzute la art. 1 alin. (1); f) documentele care atesta calificarea profesională şi, după caz, autorizaţia specială prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. d); g) acordurile şi avizele eliberate de instituţiile abilitate, potrivit dispoziţiilor legale, necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicita autorizarea. (2) Cererea de autorizare sau de completare a autorizaţiei, după caz, se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la autoritatea administraţiei publice locale emitente. Articolul 8Se considera ca au calificarea cerută de activitatea economică pentru care solicită autorizarea persoanele fizice care au pregătire profesională de specialitate sau competentele necesare desfăşurării acelei activităţi. Articolul 9 (1) Pregătirea profesională de specialitate sau competentele, prevăzute la art. 8, pot fi dovedite cu următoarele documente, după caz: a) diploma sau certificatul de absolvire a unei instituţii de învăţământ profesional, preuniversitar sau universitar, eliberata în condiţiile legii, în specialitatea pentru care se solicita autorizarea; b) certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia; c) certificatul de competenţa profesională, eliberat de instituţiile abilitate conform legislaţiei în vigoare; d) cartea de mestesug obţinută în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare la data eliberării acesteia; e) alte acte doveditoare care atesta pregătirea profesională, potrivit legii. (2) Persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (1), care au absolvit forme de pregătire profesională în străinătate, trebuie să depună, pentru obţinerea autorizaţiei, după caz: a) atestatul de recunoaştere şi echivalare, eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. a); b) actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), însoţite de dovada recunoaşterii acestora de către autorităţile competente în domeniu din statul în care au fost emise, traduse şi legalizate conform legii, certificate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale printr-o instituţie stabilită prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale. Articolul 10După obţinerea autorizaţiei asociaţiile familiale şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sunt obligate să se înregistreze la Registrul comerţului şi la organele fiscale teritoriale, conform reglementărilor legale în vigoare. Articolul 11 (1) Persoanelor fizice, cetăţeni străini, care desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României, autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi, li se va aplica regimul valutar stabilit prin reglementările Băncii Naţionale a României pentru rezidenţi. În acest sens, pentru operaţiunile decurgând din desfăşurarea activităţilor economice respective aceste persoane vor putea deschide conturi în lei şi în valută la bănci şi la alte entităţi juridice abilitate prin lege sa desfăşoare activitate bancară în România, cu respectarea regimului valutar aplicabil rezidenţilor. (2) Pentru efectuarea altor operaţiuni decât cele decurgând din desfăşurarea activităţilor economice autorizate potrivit prevederilor prezentei legi, persoanele fizice prevăzute la alin. (1), în măsura în care nu şi-au stabilit domiciliul în România, pot deschide şi pot menţine conturi în lei şi în valută, cu respectarea regimului valutar aplicabil nerezidentilor, şi au dreptul de a converti în valută veniturile obţinute din activităţile economice desfăşurate şi de a transfera fără restrictii în străinătate disponibilităţile valutare rezultate din activitatea desfăşurată, din investiţia efectuată şi din lichidarea acesteia. Articolul 12 (1) Anularea autorizaţiei se realizează în baza cererii de renunţare sau când una dintre condiţiile de acordare nu mai este îndeplinită. (2) Cererea de renunţare la autorizaţie se adresează în scris autorităţii administraţiei publice locale emitente de către persoana fizica care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau de către reprezentantul asociaţiei familiale şi se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Capitolul 3 Sancţiuni Articolul 13 (1) Neînregistrarea asociaţiilor familiale sau a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent la Registrul comerţului sau la organele fiscale teritoriale se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare. (2) Cazurile de suspendare sau de anulare a autorizaţiei prevăzute în prezenta lege vor fi comunicate lunar de către emitent Oficiului registrului comerţului şi organelor fiscale competente aflate pe raza teritorială a autorităţii publice emitente. (3) Anularea autorizaţiei atrage radierea din oficiu din registrul comerţului a persoanei fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau a asociaţiei familiale. (4) Măsura anulării autorizaţiei poate fi contestată în instanţa, în condiţiile legii. Articolul 14Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac conform prevederilor legale. Articolul 15 (1) Persoana fizica care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau asociaţia familială căreia i-a fost anulată autorizaţia ca urmare a aplicării unei sancţiuni poate solicita o noua autorizare numai după expirarea unui an de la comunicarea măsurii de anulare, rămasă definitivă. (2) Persoana fizica care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau asociaţia familială căreia i-a fost anulată a doua oara autorizaţia ca urmare a aplicării unei sancţiuni poate solicita o noua autorizare numai după expirarea a 3 ani de la comunicarea ultimei măsuri de anulare, rămasă definitivă. Articolul 16Exercitarea activităţilor economice fără autorizaţie emisă de condiţiile prezentei legi constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 17 (1) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale care au obţinut autorizaţii eliberate în baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, cu modificările şi completările ulterioare, îşi pot desfăşura activitatea în baza acestora până la data de 30 iunie 2004. (2) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), în vederea continuării activităţii este necesară obţinerea unei autorizaţii în condiţiile prezentei legi.-----------Articolul 17, alineatul 1 a fost modificat prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 4 noiembrie 2003, în sensul prorogarii termenului iniţial, până la data de 30 iunie 2004.Notă: A se vedea şi Articolul 19, alineatul 1 din HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 58 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002. Termenul menţionat în acest text este prorogat prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 4 noiembrie 2003,de asemenea, până la data de 30 iunie 2004.----------- Articolul 18Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 19În aplicarea prevederilor prezentei legi vor fi elaborate norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 20Dispoziţiile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale. Articolul 21La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: a) Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 6 februarie 1990, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33-34 din 8 martie 1990, cu modificările şi completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 12 iulie 2002.Nr. 507.

Noutăți

 • LEGE nr. 83 din 12 iulie 1996 a serviciilor poştale
 • LEGE nr. 163 din 14 mai 2004 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002
 • LEGE nr. 63 din 31 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 260 din 29 aprilie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • LEGE nr. 100 din 7 mai 2015 pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2007 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private
 • LEGE nr. 114 din 4 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură
 • LEGE nr. 103 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2000 pentru abrogarea art. 2 alin. (3) pct. B lit. d) din Decretul nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 15 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor
 • LEGE nr. 301 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 76 din 12 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 20 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 79 din 24 iunie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 154 din 21 noiembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • LEGE nr. 260 din 4 aprilie 1945 privitoare la legislaţia aplicabilă în Transilvania de Nord, precum şi la drepturile dobândite în acest teritoriu, în timpul operaţiunii ungare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 14 martie 2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • LEGE nr. 147 din 23 iulie 2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 2 din 12 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 139 din 17 octombrie 2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţionala a Pădurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 200 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale
 • LEGE nr. 92 din 6 mai 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 301 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 1 februarie 1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
 • LEGE nr. 177 din 18 octombrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr. 90/1996
 • LEGE nr. 488 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2003 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 5 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 237 din 9 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 181 din 9 mai 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 30 din 28 februarie 2006 (*republicată*) privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană*)
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
 • LEGE nr. 442 din 18 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2000 privind comasarea Agenţiei Române de Dezvoltare şi Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii cu Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 150 din 1 iunie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 108 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 260 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului euromediteranean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 decembrie 2010
 • LEGE nr. 16 din 29 martie 1993 pentru ratificarea Acordului interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţul dintre România, pe de o parte, şi Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
 • LEGE nr. 31 din 28 octombrie 1977 privind Congresul consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii taranimi, şi Consiliul Naţional al Agriculturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicaţiile electronice
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 27 februarie 2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004
 • LEGE nr. 194 din 21 octombrie 2010 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2008
 • LEGE nr. 486 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021