Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 540 din 27 septembrie 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 3 octombrie 2002 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 540 din 27 septembrie 2002 (*actualizată*)privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor(actualizată până la data de 11 decembrie 2011*)

------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 decembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor sunt organizaţii cu caracter civic, persoane juridice de drept privat cu caracter nepatrimonial, neguvernamentale, apolitice, cu scop de caritate, de întrajutorare mutuala şi de asistenţa socială. Articolul 2Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor se realizează în baza prevederilor referitoare la asociaţii din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.---------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 8 decembrie 2011. Articolul 3Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi în condiţiile Legii nr. 13/1972 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor îşi păstrează personalitatea juridică legal dobandita. Acestor case de ajutor reciproc ale pensionarilor li se aplică, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, regimul juridic prevăzut de aceasta. Articolul 4Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se pot constitui prin exercitarea dreptului la libera asociere a următoarelor categorii de persoane: a) pensionării, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparţin; b) beneficiarii de ajutor social; c) membrii de familie - soţ, sotie, precum şi copiii majori incapabili de muncă, aflaţi în întreţinerea pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social - membri ai acelei case de ajutor reciproc a pensionarilor. Articolul 5Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se constituie, de regula, pe zone teritoriale. Articolul 6Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se pot constitui în asociaţii centrale din acelaşi profil. Articolul 7Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor au ca scop principal sprijinirea membrilor lor prin acordarea de împrumuturi rambursabile, ajutoare nerambursabile şi ajutoare pentru acoperirea unor cheltuieli cu înmormântarea foştilor membri, precum şi prin prestarea serviciilor accesibile tuturor membrilor săi.---------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 8 decembrie 2011. Articolul 8Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor pot desfăşura şi alte activităţi şi servicii decât cele enunţate prin scopul principal: a) organizarea de activităţi culturale, artistice, turistice şi de agrement, folosind mijloace de transport proprii sau închiriate;---------Litera a) a art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 8 decembrie 2011. b) prestarea de servicii, contra unor tarife reduse, pentru membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora, folosind munca unor pensionari, membri ai casei respective;---------Litera b) a art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 8 decembrie 2011. c) organizarea de magazine pentru desfacerea de produse alimentare la preţuri de achiziţie, administrarea de case de odihnă şi tratament, organizarea de ateliere pentru repararea de diverse obiecte electrocasnice, îmbrăcăminte, încălţăminte, tâmplărie şi altele;---------Litera c) a art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 8 decembrie 2011. d) efectuarea de servicii funerare pentru membrii decedaţi ai caselor de ajutor reciproc: confecţionarea de sicrie şi asigurarea transportului; e) alte acţiuni şi forme de asistenţa socială. f) prestarea unor servicii medicale contra unor tarife reduse care să acopere cheltuielile materiale şi salariile personalului specializat, în cadrul cabinetelor medicale şi stomatologice individuale care funcţionează potrivit legilor în vigoare.---------Litera f) a art. 8 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 248 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 8 decembrie 2011. Articolul 9Înscrierea în casele de ajutor reciproc ale pensionarilor este condiţionată de plată unei taxe de înscriere în suma fixa sau în cota procentuală din valoarea pensiei sau a ajutorului social, stabilită prin statutul fiecărei case. Articolul 10 (1) Membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor au obligaţia de a plati cotizaţii lunare, precum şi contribuţii lunare, al căror cuantum procentual sau în sume fixe se stabileşte de consiliul director al casei respective, în limitele şi în condiţiile stabilite prin statut. (2) La încetarea calităţii de membru al casei de ajutor reciproc a pensionarilor, indiferent de motive, sumele depuse cu titlu de cotizaţii lunare se restituie titularului sau urmaşilor săi, după caz. (3) Contribuţia pentru fondul de ajutor de deces se restituie urmaşilor membrului care a decedat. Articolul 11Veniturile caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor se constituie din: a) taxe de înscriere; b) cotizaţii şi contribuţii lunare ale membrilor; c) dobânzi provenite din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale; d) venituri realizate din prestări de servicii; e) dobânzi la sumele împrumutate; f) venituri din organizarea manifestărilor culturale, artistice şi de agrement; g) donaţii şi sponsorizări; h) alte venituri prevăzute de lege. Articolul 12 (1) Din veniturile realizate casele de ajutor reciproc ale pensionarilor îşi pot constitui, în condiţiile prevăzute de statut: a) fonduri pentru împrumuturi; b) fonduri pentru acordarea de ajutoare nerambursabile; c) fonduri pentru activităţi culturale, artistice, turistice şi de agrement; d) fonduri pentru investiţii; e) fonduri pentru subvenţionarea produselor alimentare de baza, stabilite de consiliul director, pentru vânzarea către membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor prin magazinele proprii şi de tip economat; f) fonduri pentru cheltuieli generale. (2) Din fondurile de investiţii se pot finanta, cu aprobarea consiliului director, cumpărarea de spaţii, amenajarea şi dotarea acestora pentru desfăşurarea activităţilor specifice caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, inclusiv a magazinelor proprii şi de tip economat şi a unităţilor de tratament balnear şi de odihnă, achiziţionarea unor mijloace de transport auto, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare. Articolul 13 (1) Dobânda ce se percepe pentru împrumuturile acordate membrilor caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor se stabileşte de consiliul director. (2) Consiliul director stabileşte cuantumul anual al cotelor de tratament ce se rambursează membrilor caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor şi volumul cheltuielilor de efectuat pentru activitatea sanitară şi de sănătate. Articolul 14Contractele de împrumut constituie titlu executoriu. Înfiinţarea popririlor se face de către creditor şi acestea nu sunt supuse validării. Articolul 15Casele de pensii judeţene şi locale, la solicitarea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, vor sprijini recuperarea împrumuturilor acordate unor pensionari rau-platnici, prin înfiinţarea de popriri asupra veniturilor din pensii ale acestora, până la lichidarea debitului, cu respectarea art. 193 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 16Consiliile judeţene şi locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor sprijini funcţionarea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor prin închirierea spaţiilor necesare, în funcţie de posibilităţi, pentru desfăşurarea activităţilor acestora şi prin diminuarea cu 75% a tarifelor de închiriere. Articolul 17Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 13/1972 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 138 din 29 noiembrie 1972.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUBucureşti, 27 septembrie 2002.Nr. 540.----------

Noutăți

 • LEGE nr. 149 din 16 iunie 2015 privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 228 din 10 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 375 din 28 decembrie 2007 pentru înfiinţarea comunei Toboliu prin reorganizarea comunei Girişu de Criş, judeţul Bihor
 • LEGE nr. 260 din 22 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • LEGE nr. 60 din 10 mai 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • LEGE nr. 246 din 30 iunie 2009 pentru abrogarea Legii nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 28 noiembrie 2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 166 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 411 din 29 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 24 aprilie 2003 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuita, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţa totală de până la 2,5 ha
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 524 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/1999 privind alocarea în anul 1999 a sumei de 50 miliarde lei Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 29 februarie 2000 privind selectarea şi plata specialiştilor care prestează servicii de consultanţa necesare pentru realizarea programelor PSAL şi PIBL finanţate de Banca Mondială, a Programului RICOP finanţat de Uniunea Europeană, precum şi a programelor pentru continuarea acestora
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 245 din 5 decembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor
 • LEGE nr. 180 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 29 martie 2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 198 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 265 din 7 decembrie 2000 privind desfiinţarea unilaterala a regimului de vize pentru cetăţenii aparţinând statelor membre ale Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 436 din 27 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2002
 • LEGE nr. 242 din 9 iunie 2004 privind modificarea art. 4 din Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională - Japonia privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanţa-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998
 • LEGE nr. 71 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
 • LEGE nr. 1 din 9 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2002 pentru modificarea numărului maxim de posturi pe anul 2002 la Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne şi Ministerul Public
 • LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 (*republicată*) privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 12 octombrie 2011 pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul de transport maritim
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 173 din 4 noiembrie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Italiana privind readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegala, semnat la Bucureşti la 4 martie 1997
 • LEGE nr. 292 din 28 decembrie 2010 pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 9 noiembrie 2000 privind restituirea sumelor reţinute cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectrica de 2x330 MW - Pucheng, Republica Populara Chineza
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 223 din 30 decembrie 2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 316 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 1995 (*republicată*) privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare*)
 • LEGE nr. 164 din 11 decembrie 2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 27 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • LEGE nr. 174 din 7 octombrie 2016 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, semnat la Bucureşti la 20 martie 2013
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 325 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei şi a eficienţei sectorului de producţie animalieră, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România"
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 658 din 20 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2001 privind aprobarea achiziţiei unui imobil de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
 • LEGE nr. 35 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 116/2001 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2001
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021