Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE Nr. 65 din 3 iulie 1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 140 din 5 iulie 1996 -
LEGE Nr. 65 din 3 iulie 1996pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 140 din 5 iulie 1996

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţie se abiliteaza Guvernul ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în următoarea sesiune ordinară a anului 1996, sa emita ordonanţe în domenii ce privesc: a) ratificarea, modificarea ori completarea unor acorduri financiare internaţionale şi a unor amendamente la acestea; reglementarea participatiilor statului la Fondul Monetar Internaţional şi modul de regularizare a influentelor financiare rezultate din tranzacţiile cu Fondul Monetar Internaţional; ratificarea Acordului de cooperare în domeniul brevetelor, semnat în anul 1994, dintre Guvernul României şi Organizaţia Europeană de Brevete; armonizarea, cu Charta C.I.O., a prevederilor legale referitoare la organizarea şi funcţionarea Comitetului Olimpic Roman; b) reglementarea organizării unor activităţi specifice în zonele izolate şi cu probleme deosebite privind gradul de ocupare a forţei de muncă (Delta Dunării, Muntii Apuseni, Nordul Moldovei etc.), precum şi acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în aceste perimetre; c) îmbunătăţirea şi completarea unor reglementări referitoare la: repartizarea profitului la regiile autonome; formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului; regimul general al contabilităţii; regularizarea influentelor financiare la Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A., ca urmare a reorganizării şi restructurării Regiei Autonome "Romcereal"; asigurarea rambursarii împrumutului de stat şi a dobinzilor aferente pentru continuarea participării României la construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog; finanţarea, în continuare, a participării României la construirea Combinatului de produse cu conţinut de nichel-cobalt de la Las Camariocas - Cuba până la finalizarea obiectivului; angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligaţiuni de stat în valută pe piaţa interna; adoptarea unor măsuri pentru preluarea şi valorificarea epavelor şi a celorlalte nave maritime şi fluviale considerate abandonate; d) modificarea şi completarea unor reglementări cu privire la: reorganizarea şi lichidarea judiciară a societăţilor bancare, majorarea capitalului social al acestora; efectuarea unor tranzacţii pe piaţa internationala bazate pe operaţiuni de swap valutare şi cu metale preţioase pe termen mediu şi lung; protejarea micilor depunatori printr-o schema-fond de garantare a depozitelor în sistemul bancar; regimul proiectării, avizării, aprobării şi executării obiectivelor noi de investiţii ce se realizează de către Banca Naţionala a României şi de Casa de Economii şi Consemnaţiuni; e) modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la: asigurarea improspatarii stocurilor de produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei; conversia capacităţilor de producţie militară în producţie civilă; f) îmbunătăţirea şi completarea unor reglementări financiare referitoare la: impozitul pe venitul reprezentanţilor din România ale societăţilor comerciale şi ale organizaţiilor economice străine; taxa pe valoarea adăugată; accize; regimul de impunere şi utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentantele diplomatice ale României; taxa de constituire a Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice; scutirea de la plata taxei pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeţelor de teren destinate construirii obiectivului "Piaţa de Gros" Bucureşti, finanţat prin credite B.E.R.D.; rectificarea bugetului de stat pe anul 1996, în vederea includerii prevederilor necesare finanţării partidelor politice şi a unor influente rezultate din acte normative adoptate ulterior aprobării legii bugetului de stat. Articolul 2În conformitate cu dispoziţiile art. 114 alin. (3) din Constituţie, până la reluarea lucrărilor Parlamentului României în următoarea sesiune ordinară a anului 1996, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 din prezenta lege vor fi înaintate Parlamentului României spre aprobare, potrivit procedurii legislative, sub sancţiunea încetării efectelor lor.Ordonanţele depuse de Guvern potrivit alin. 1 vor fi dezbătute cu prioritate. Articolul 3În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de către una dintre Camerele Parlamentului ori au fost elaborate şi depuse rapoarte de fond de către comisiile permanente, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanţelor.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIAN---------------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 96 din 12 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*) privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 350 din 23 decembrie 2015 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014
 • LEGE nr. 427 din 25 octombrie 2004 pentru acceptarea amendamentului la Acordul de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptat prin Rezoluţia nr. 90 a Consiliului guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din 30 ianuarie 2004
 • LEGE nr. 466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 211 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal şi îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului
 • LEGE nr. 292 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea art. 74 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 25 mai 2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei în România în folosinţa gratuită a Fundaţiei "Lycee Francais Anna de Noailles"
 • LEGE nr. 186 din 20 octombrie 2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
 • LEGE nr. 89 din 2 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului
 • LEGE nr. 179 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru reducerea unor cheltuieli
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 167 din 13 octombrie 2000 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 457 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2003 privind modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • LEGE nr. 115 din 16 mai 2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 136 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 28 iunie 2018 pentru asigurarea continuităţii şi decontării asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 572 din 23 octombrie 2002 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Turcia privind transporturile aeriene civile, semnat la Ankara la 2 mai 1966, semnat la Ankara la 19 februarie 2002
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 779 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: "LIFE III", Al cincilea program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, "Fiscalis", "Leonardo da Vinci II", "Socrates II", "Youth" şi "Cultura 2000" - RO 0011, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2000
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2002 privind acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea Comercială "LUKoil Black Sea România" - S.R.L. Bucureşti şi Societatea Comercială "Petrotel LUKoil" - S.A. Ploieşti
 • LEGE nr. 188 din 19 iunie 2007 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGE nr. 19 din 16 decembrie 1971 *** Republicată cu privire la regimul preţurilor şi tarifelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • LEGE nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • LEGE nr. 87 din 22 septembrie 1995 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Turkmenistan, semnată la Bucureşti la 16 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • LEGE nr. 114 din 7 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 11 mai 2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 31 octombrie 2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 şi neterminate până la data de 1 iulie 2002
 • LEGE nr. 431 din 22 noiembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obţinut o formă de protecţie în România
 • LEGE nr. 245 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformităţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (*republicată*) privind activitatea de audit financiar*)
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 30 septembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 februarie 2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov, în scopul construirii unui campus universitar
 • LEGE nr. 116 din 4 decembrie 1995 privind modificarea şi completarea Legii nr. 76/1995 pentru declararea localităţilor Ip şi Treznea, judeţul Sălaj, localităţi-martir, precum şi pentru declararea satului Treznea, comuna Treznea
 • LEGE nr. 190 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 26 mai 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • LEGE nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 3 decembrie 2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010
 • LEGE nr. 114 din 18 noiembrie 1992 referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 60 din 15 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021