Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 22 ianuarie 2003 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES**)(actualizată până la data de 1 ianuarie 2015*)

----------**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Agenţia Naţională de Presă AGERPRES se organizează şi funcţionează ca instituţie publică autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, independentă editorial, sub controlul Parlamentului. (2) Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, denumită în continuare AGERPRES, are sediul în municipiul Bucureşti.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 2AGERPRES asigura culegerea, redactarea şi difuzarea informaţiilor şi fotografiilor de presă pentru informarea în masa, în ţara şi în străinătate, a diferitelor categorii de beneficiari, fără discriminare şi cu respectarea deplinei obiectivităţi, în cadrul general al asigurării dreptului la informare.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 3 (1) AGERPRES este obligată să prezinte în mod obiectiv şi echidistant realităţile vieţii social-politice, economice, religioase şi cultural-ştiinţifice ale tarii, promovând valorile democratice, civice şi morale.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". (2) Informaţiile trebuie să fie prezentate şi transmise fidel, fără vreo influenta din partea autorităţilor publice sau a altor persoane juridice de drept public ori privat. (3) Ştirile şi informaţiile difuzate sub forma de texte sau fotografii trebuie să fie verificate şi să aibă un nivel corespunzător de calitate, să fie obiective şi corecte. Articolul 4În îndeplinirea atribuţiilor pe care le are AGERPRES are datoria să respecte principiile ordinii constituţionale din România, demnitatea, onoarea şi viaţa particulară a persoanelor, precum şi dreptul legitim la propria imagine, fără nici o lezare a acestora şi fără a prejudicia măsurile de protejare a tinerilor şi siguranţa naţională.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 5Activitatea editorială a AGERPRES, inclusiv producţia fotografică, se bucura de protecţia proprietăţii intelectuale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 6Autonomia AGERPRES şi independenţa sa editorială sunt garantate prin prezenta lege, iar conţinutul şi structura serviciilor sale sunt ocrotite de orice ingerinţe ale autorităţilor publice, precum şi de influentele formaţiunilor social-politice, sindicale ori ale organismelor economice sau ale altor grupuri de presiune.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 7Personalul de specialitate din cadrul AGERPRES se afla sub protecţia prezentei legi.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 8 (1) Se considera personal de specialitate personalul care colectează şi redactează ştiri, coordonează servicii de ştiri, de documentare, grafice, fotografice şi multimedia sau realizează publicaţii ori participa direct la alte activităţi editoriale. (2) Personalul de specialitate are drepturile şi obligaţiile proprii exercitării profesiei de jurnalist şi principiilor deontologice ale profesiei.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 96 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2010. (3) Personalul de specialitate care nu face parte din consiliul director poate colabora cu alte instituţii din domeniu, cu acordul consiliului director.-------------Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 96 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2010. Articolul 9Este interzisă exercitarea oricărei forme de constrângere fizica sau psihică, a oricărei presiuni ori acţiuni de intimidare împotriva personalului de specialitate din cadrul AGERPRES, de natura să împiedice exercitarea profesiei sau să aducă atingere prestigiului social şi profesional al acestuia.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 10Caracterul confidenţial al surselor de informare a personalului de specialitate este garantat prin prezenta lege. Dezvăluirea acestor surse, motivată prin existenta unui interes public, poate fi făcută numai în baza unei hotărâri judecătoreşti. Articolul 11Răspunderea pentru conţinutul informaţiilor de presă transmise beneficiarilor revine, după caz, autorului, editorului şi AGERPRES.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Capitolul II Atribuţii Articolul 12AGERPRES are următoarele atribuţii:-------------Partea introductivă a art. 12 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". a) culege şi redactează informaţii privind actualitatea românească şi internaţională, pe care le difuzează în limba română sau în limbi de circulaţie internaţională, pe baze contractuale, presei române şi străine, precum şi altor categorii de beneficiari; realizează fotografii de presă pe care le oferă, potrivit aceluiaşi regim, beneficiarilor; b) asigura difuzarea promptă a comunicatelor, a declaraţiilor, a altor documente oficiale şi materiale de presă provenind de la autorităţile şi instituţiile publice, precum şi de la alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale; c) colectează, depozitează, prelucrează şi arhivează materiale de presă, fotografii şi alte documente realizate sau primite; d) editează, în interesul valorificării resurselor documentare de care dispune, lucrări de interes larg, sub forma de buletine, cataloage, reviste, albume şi alte asemenea publicaţii, beneficiind de protecţia Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările ulterioare; e) prestează la cerere, contra cost sau pe baza de reciprocitate ori compensaţie, servicii specifice activităţii de informare în masă, pentru persoane fizice ori juridice, din ţara sau din străinătate; poate difuza gratuit fluxuri de informaţii şi fotografii pentru a susţine în scop promoţional proiecte majore ale statului român; f) stabileşte, pe baza prevederilor legale, preţuri şi tarife, în lei sau în valuta, pentru producţia editorială, pentru emisiunile sale de ştiri şi fotografii, precum şi pentru celelalte servicii pe care le realizează; g) se afiliază şi participă la activitatea organizaţiilor interne şi internaţionale din domeniul mass-mediei;-------------Litera g) a art. 12 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 96 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2010. h) încheie acorduri de cooperare şi schimb de fluxuri de informaţii şi fotografii, prin reciprocitate sau compensaţie ori contra cost, cu instituţiile de presă naţionale şi internaţionale; i) realizează activităţi publicitare prin fluxurile de ştiri, inclusiv pe Internet, prin buletinele şi publicaţiile proprii, pentru beneficiarii din ţara şi din străinătate, în schimbul unor produse, prestări de servicii, sponsorizări sau în scop autopromoţional; j) organizează reţele proprii de corespondenţi în ţara şi în străinătate; k) poate executa lucrări tipografice şi de legătorie, precum şi servicii de fotografie şi servicii conexe pentru terţi.-------------Litera k) a art. 12 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 96 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2010. Articolul 13 (1) În cadrul activităţii de control parlamentar Comisia pentru cultura, culte, arta şi mijloace de informare în masa a Senatului şi Comisia pentru cultura, arta, mijloace de informare în masa a Camerei Deputaţilor vor examina, în şedinţa comuna, raportul anual de activitate şi, cu avizul comisiilor de buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului, contul de execuţie bugetară. Comisiile de specialitate pot solicita, în cazuri deosebite, rapoarte pe probleme specifice. (2) Raportul anual al AGERPRES va cuprinde bilanţul activităţii pentru anul precedent, evaluarea activităţii proprii, precum şi strategiile, proiectele şi măsurile de optimizare a activităţii pentru anul în curs, fiind depus la Parlament până la data de 30 martie a fiecărui an.-------------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". (3) Raportul comisiilor de specialitate ale Parlamentului asupra raportului anual al ROMPRES va fi supus spre dezbatere şi aprobare plenului Camerelor reunite, care se pronunţa prin vot. Capitolul III Organizare şi funcţionare Articolul 14 (1) AGERPRES este condusă de un consiliu director, coordonat de un director general cu rang de secretar de stat.-------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". (2) Directorul general este propus de primul-ministru şi numit prin votul Parlamentului, cu avizul comisiilor de specialitate, în şedinţa comuna a celor doua Camere, în cel mult 15 zile de la nominalizare. În cazul unui vot negativ, procedura se reia în cel mult 30 de zile. (3) Durata mandatului directorului general este de 5 ani. (4) În situaţia în care procedura de numire a directorului general nu este definitivată până la expirarea mandatului, mandatul directorului general în funcţie se prelungeşte de drept până la numirea, prin votul Parlamentului, a directorului general.-------------Alin. (4) al art. 14 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 96 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2010. (5) Indemnizaţia directorului general se calculează în conformitate cu prevederile poziţiei 7 din anexa nr. IX/2 "Funcţii de demnitate publică numite" la Legea-cadru nr. 330/2009privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.-------------Alin. (5) al art. 14 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 96 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2010. Articolul 15Mandatul directorului general încetează în următoarele situaţii: a) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni; b) demisie; c) condamnarea definitiva pentru săvârşirea unei infracţiuni; d) existenta unei situaţii de incompatibilitate dintre cele prevăzute la art. 19. Articolul 16 (1) În cazul încetării mandatului directorului general, în condiţiile art. 15, directorul general adjunct pe probleme de presă centrală asigură interimatul.-------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 96 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2010. (2) Durata interimatului nu poate fi mai mare de 3 luni. Articolul 17 (1) Consiliul director al AGERPRES este format din directorul general, directorii generali adjuncţi, directorii direcţiilor financiară şi tehnica.-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". (2) Directorul general este preşedintele consiliului director. (3) Directorii generali adjuncţi şi directorii sunt numiţi în urma promovării concursului pentru ocuparea funcţiei respective, potrivit legii, prin ordin al directorului general. (4) Consiliul director se întruneşte cel puţin o data pe luna sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea directorului general sau cel puţin a unei treimi din numărul membrilor consiliului. Articolul 18Consiliul director are următoarele atribuţii: a) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a AGERPRES; b) stabileşte strategia de dezvoltare a AGERPRES; c) stabileşte structura şi componenta compartimentelor AGERPRES; d) propune proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi urmăreşte execuţia acestuia; e) avizează efectuarea de cheltuieli şi de tranzacţii comerciale şi financiare; f) stabileşte şi urmăreşte respectarea principiilor deontologiei profesionale; g) elaborează raportul anual privind activitatea AGERPRES, în vederea prezentării acestuia Parlamentului, precum şi rapoarte pe probleme solicitate de comisiile de cultura ale Parlamentului; h) stabileşte alte reglementări şi instrucţiuni de serviciu.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 19 (1) Directorul general, membrii consiliului director şi personalul de specialitate nu pot face parte din partide sau formaţiuni politice şi nici nu pot promova partizan ideile, programele şi activităţile acestora. (2) Directorul general, membrii consiliului director şi personalul de specialitate nu pot face parte din conducerea altor instituţii de presă şi nu pot cumula funcţii de execuţie în cadrul acestora.-------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 96 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2010. (3) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) se sancţionează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă sau, după caz, cu destituirea din funcţie. Articolul 20 (1) Structura organizatorică a AGERPRES poate cuprinde direcţii, servicii, redacţii şi birouri.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". (2) Structura organizatorică, precum şi atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare elaborat de consiliul director şi aprobat prin ordin al directorului general. (3) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă se aproba prin ordin al directorului general. Articolul 21 (1) Funcţiile de conducere şi cele de execuţie de specialitate sunt remunerate conform Legii-cadru nr. 330/2009. (2) Personalul AGERPRES beneficiază de toate drepturile stabilite prin actele normative aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.-------------Art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 96 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2010. Articolul 22 (1) Directorul general are următoarele atribuţii şi răspunderi: a) asigura împreună cu consiliul director conducerea curenta a AGERPRES; b) urmăreşte respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a AGERPRES, precum şi a actelor normative, regulamentelor şi instrucţiunilor de serviciu; c) aproba, în condiţiile legii, angajarea şi concedierea personalului AGERPRES; d) aproba, în condiţiile legii, angajarea de specialişti pentru efectuarea de lucrări şi studii de interes pentru AGERPRES; e) aproba trimiterea de delegaţi sau participa personal la reuniuni interne ori internaţionale, întâlniri de afaceri sau studii de interes pentru AGERPRES; f) prezintă Parlamentului raportul anual de activitate al AGERPRES; g) exercita atribuţiile care ii revin conform prevederilor legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare. (2) Directorul general poate delega unele dintre atribuţiile sale directorilor generali adjuncţi.-------------Art. 22 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 23 (1) Directorul general reprezintă AGERPRES în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, române şi străine. (2) În exercitarea conducerii AGERPRES directorul general emite ordine şi decizii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.-------------Art. 23 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Capitolul IV Activitatea financiară şi patrimoniul Articolul 24AGERPRES administrează bunurile din patrimoniul sau şi dispune de ele, sub control parlamentar.-------------Art. 24 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 25 (1) Finanţarea cheltuielilor AGERPRES se asigură de la bugetul de stat. (2) AGERPRES poate reţine şi utiliza în condiţiile art. 67 din Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, venituri provenite din: servicii prestate, vânzarea de informaţii, fotografii, imagini video, documentare şi publicaţii proprii, activităţi de legătorie şi tipografie, publicitate, cursuri de formare profesională pentru domeniul media, exploatarea bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau administrarea sa, precum şi din donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice sau persoane juridice, din ţară ori din străinătate. (3) Veniturile realizate de AGERPRES se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, exclusiv a utilităţilor şi serviciilor de pază şi a celor cu curăţenia aferente spaţiilor aflate în patrimoniul sau folosinţa AGERPRES, precum şi pentru cheltuieli de capital.----------Art. 25 a fost modificat de art. 15 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014. Articolul 26Directorul general al AGERPRES este ordonator principal de credite.-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 27AGERPRES administrează şi foloseşte, în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, spaţii corespunzătoare, echipamente şi instalaţii proprii de recepţionare, prelucrare, stocare şi transmitere a informaţiilor şi a fotografiilor, de telecomunicaţii, de editare-imprimare.-------------Art. 27 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 28Patrimoniul fostei Agenţii Naţionale de Presa ROMPRES din subordinea Ministerului Informaţiilor Publice*) se transmite către AGERPRES, organizată în conformitate cu prezenta lege.-------------Art. 28 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 29AGERPRES se exceptează de la prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002.-------------Art. 29 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 30 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi Agenţia Naţională de Presa ROMPRES din subordinea Ministerului Informaţiilor Publice*) îşi încetează activitatea. (2) Personalul fostei Agenţii Naţionale de Presa ROMPRES din subordinea Ministerului Informaţiilor Publice*) este preluat prin transfer de către ROMPRES, organizată în conformitate cu prezenta lege. Articolul 31 (1) În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi primul-ministru va propune Parlamentului candidatul pentru postul de director general al AGERPRES. (2) În termen de 45 de zile de la numirea directorului general se constituie Consiliul director al AGERPRES. (3) În termen de 30 de zile de la constituirea consiliului director se va elabora şi se va aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare a AGERPRES.-------------Art. 31 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 32La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 886/2001 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 21 septembrie 2001.Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 77 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 77 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 9 ianuarie 2003.Nr. 19.-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • LEGE nr. 149 din 24 iulie 2019 pentru modificarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 12 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 132 din 14 septembrie 2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare, potrivit Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 7 noiembrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
 • LEGE nr. 4 din 30 iunie 1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 43 din 4 aprilie 2011 pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Bosnia şi Herţegovina, semnat la Sarajevo la 18 iunie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre România şi Bosnia şi Herţegovina privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 182 din 19 iunie 2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 4 ianuarie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României
 • LEGE nr. 210 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005
 • LEGE nr. 132 din 5 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • LEGE nr. 555 din 2 decembrie 2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • LEGE nr. 466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social
 • LEGE nr. 333 din 31 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2002 privind valorificarea creanţei deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societăţii Comerciale "Artrom" - S.A. Slatina
 • LEGE nr. 242 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acţiuni prioritare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • LEGE nr. 131 din 8 mai 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2006 pentru prorogarea şi modificarea unor termene prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 262 din 3 noiembrie 2015 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 108 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plăţii obligaţiilor fata de bugetul de stat
 • LEGE nr. 165 din 27 martie 1944 pentru adăugirea unor dispoziţiuni la art. 26 şi 27 din Codul Comercial
 • LEGE nr. 187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politica
 • LEGE nr. 7 din 16 februarie 2017 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 302 din 10 decembrie 2018 privind măsurile de control al tuberculozei
 • LEGE nr. 43 din 22 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 548 din 14 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2002 privind trecerea unor instituţii de cultura în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 20 aprilie 2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 25 martie 1999 privind unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. pentru plata drepturilor de protecţie socială la domiciliul beneficiarilor
 • LEGE nr. 228 din 28 noiembrie 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
 • LEGE nr. 23 din 14 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 22 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 365 din 21 decembrie 2007 pentru modificarea art. 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 1 din 1978 cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizarilor, reclamaţiilor şi cererilor oamenilor muncii
 • LEGE nr. 209 din 23 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare sectorială iniţiate de Ministerul Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 111 din 5 iunie 1998 pentru aderarea României la Convenţia Naţiunilor Unite pentru combaterea deşertificării în ţările afectate grav de seceta şi/sau de deşertificare, în special în Africa, adoptată la Paris la 17 iunie 1994
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 78 din 8 aprilie 2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • LEGEA nr. 11 din 26 ianuarie 2010 bugetului de stat pe anul 2010
 • LEGE nr. 98 din 10 noiembrie 1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 164 din 11 decembrie 2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 95 din 20 aprilie 2018 privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului
 • LEGE nr. 41 din 13 martie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 76 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021