Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 22 ianuarie 2003 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES**)(actualizată până la data de 1 ianuarie 2015*)

----------**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Agenţia Naţională de Presă AGERPRES se organizează şi funcţionează ca instituţie publică autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, independentă editorial, sub controlul Parlamentului. (2) Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, denumită în continuare AGERPRES, are sediul în municipiul Bucureşti.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 2AGERPRES asigura culegerea, redactarea şi difuzarea informaţiilor şi fotografiilor de presă pentru informarea în masa, în ţara şi în străinătate, a diferitelor categorii de beneficiari, fără discriminare şi cu respectarea deplinei obiectivităţi, în cadrul general al asigurării dreptului la informare.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 3 (1) AGERPRES este obligată să prezinte în mod obiectiv şi echidistant realităţile vieţii social-politice, economice, religioase şi cultural-ştiinţifice ale tarii, promovând valorile democratice, civice şi morale.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". (2) Informaţiile trebuie să fie prezentate şi transmise fidel, fără vreo influenta din partea autorităţilor publice sau a altor persoane juridice de drept public ori privat. (3) Ştirile şi informaţiile difuzate sub forma de texte sau fotografii trebuie să fie verificate şi să aibă un nivel corespunzător de calitate, să fie obiective şi corecte. Articolul 4În îndeplinirea atribuţiilor pe care le are AGERPRES are datoria să respecte principiile ordinii constituţionale din România, demnitatea, onoarea şi viaţa particulară a persoanelor, precum şi dreptul legitim la propria imagine, fără nici o lezare a acestora şi fără a prejudicia măsurile de protejare a tinerilor şi siguranţa naţională.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 5Activitatea editorială a AGERPRES, inclusiv producţia fotografică, se bucura de protecţia proprietăţii intelectuale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 6Autonomia AGERPRES şi independenţa sa editorială sunt garantate prin prezenta lege, iar conţinutul şi structura serviciilor sale sunt ocrotite de orice ingerinţe ale autorităţilor publice, precum şi de influentele formaţiunilor social-politice, sindicale ori ale organismelor economice sau ale altor grupuri de presiune.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 7Personalul de specialitate din cadrul AGERPRES se afla sub protecţia prezentei legi.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 8 (1) Se considera personal de specialitate personalul care colectează şi redactează ştiri, coordonează servicii de ştiri, de documentare, grafice, fotografice şi multimedia sau realizează publicaţii ori participa direct la alte activităţi editoriale. (2) Personalul de specialitate are drepturile şi obligaţiile proprii exercitării profesiei de jurnalist şi principiilor deontologice ale profesiei.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 96 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2010. (3) Personalul de specialitate care nu face parte din consiliul director poate colabora cu alte instituţii din domeniu, cu acordul consiliului director.-------------Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 96 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2010. Articolul 9Este interzisă exercitarea oricărei forme de constrângere fizica sau psihică, a oricărei presiuni ori acţiuni de intimidare împotriva personalului de specialitate din cadrul AGERPRES, de natura să împiedice exercitarea profesiei sau să aducă atingere prestigiului social şi profesional al acestuia.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 10Caracterul confidenţial al surselor de informare a personalului de specialitate este garantat prin prezenta lege. Dezvăluirea acestor surse, motivată prin existenta unui interes public, poate fi făcută numai în baza unei hotărâri judecătoreşti. Articolul 11Răspunderea pentru conţinutul informaţiilor de presă transmise beneficiarilor revine, după caz, autorului, editorului şi AGERPRES.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Capitolul II Atribuţii Articolul 12AGERPRES are următoarele atribuţii:-------------Partea introductivă a art. 12 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". a) culege şi redactează informaţii privind actualitatea românească şi internaţională, pe care le difuzează în limba română sau în limbi de circulaţie internaţională, pe baze contractuale, presei române şi străine, precum şi altor categorii de beneficiari; realizează fotografii de presă pe care le oferă, potrivit aceluiaşi regim, beneficiarilor; b) asigura difuzarea promptă a comunicatelor, a declaraţiilor, a altor documente oficiale şi materiale de presă provenind de la autorităţile şi instituţiile publice, precum şi de la alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale; c) colectează, depozitează, prelucrează şi arhivează materiale de presă, fotografii şi alte documente realizate sau primite; d) editează, în interesul valorificării resurselor documentare de care dispune, lucrări de interes larg, sub forma de buletine, cataloage, reviste, albume şi alte asemenea publicaţii, beneficiind de protecţia Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările ulterioare; e) prestează la cerere, contra cost sau pe baza de reciprocitate ori compensaţie, servicii specifice activităţii de informare în masă, pentru persoane fizice ori juridice, din ţara sau din străinătate; poate difuza gratuit fluxuri de informaţii şi fotografii pentru a susţine în scop promoţional proiecte majore ale statului român; f) stabileşte, pe baza prevederilor legale, preţuri şi tarife, în lei sau în valuta, pentru producţia editorială, pentru emisiunile sale de ştiri şi fotografii, precum şi pentru celelalte servicii pe care le realizează; g) se afiliază şi participă la activitatea organizaţiilor interne şi internaţionale din domeniul mass-mediei;-------------Litera g) a art. 12 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 96 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2010. h) încheie acorduri de cooperare şi schimb de fluxuri de informaţii şi fotografii, prin reciprocitate sau compensaţie ori contra cost, cu instituţiile de presă naţionale şi internaţionale; i) realizează activităţi publicitare prin fluxurile de ştiri, inclusiv pe Internet, prin buletinele şi publicaţiile proprii, pentru beneficiarii din ţara şi din străinătate, în schimbul unor produse, prestări de servicii, sponsorizări sau în scop autopromoţional; j) organizează reţele proprii de corespondenţi în ţara şi în străinătate; k) poate executa lucrări tipografice şi de legătorie, precum şi servicii de fotografie şi servicii conexe pentru terţi.-------------Litera k) a art. 12 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 96 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2010. Articolul 13 (1) În cadrul activităţii de control parlamentar Comisia pentru cultura, culte, arta şi mijloace de informare în masa a Senatului şi Comisia pentru cultura, arta, mijloace de informare în masa a Camerei Deputaţilor vor examina, în şedinţa comuna, raportul anual de activitate şi, cu avizul comisiilor de buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului, contul de execuţie bugetară. Comisiile de specialitate pot solicita, în cazuri deosebite, rapoarte pe probleme specifice. (2) Raportul anual al AGERPRES va cuprinde bilanţul activităţii pentru anul precedent, evaluarea activităţii proprii, precum şi strategiile, proiectele şi măsurile de optimizare a activităţii pentru anul în curs, fiind depus la Parlament până la data de 30 martie a fiecărui an.-------------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". (3) Raportul comisiilor de specialitate ale Parlamentului asupra raportului anual al ROMPRES va fi supus spre dezbatere şi aprobare plenului Camerelor reunite, care se pronunţa prin vot. Capitolul III Organizare şi funcţionare Articolul 14 (1) AGERPRES este condusă de un consiliu director, coordonat de un director general cu rang de secretar de stat.-------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". (2) Directorul general este propus de primul-ministru şi numit prin votul Parlamentului, cu avizul comisiilor de specialitate, în şedinţa comuna a celor doua Camere, în cel mult 15 zile de la nominalizare. În cazul unui vot negativ, procedura se reia în cel mult 30 de zile. (3) Durata mandatului directorului general este de 5 ani. (4) În situaţia în care procedura de numire a directorului general nu este definitivată până la expirarea mandatului, mandatul directorului general în funcţie se prelungeşte de drept până la numirea, prin votul Parlamentului, a directorului general.-------------Alin. (4) al art. 14 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 96 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2010. (5) Indemnizaţia directorului general se calculează în conformitate cu prevederile poziţiei 7 din anexa nr. IX/2 "Funcţii de demnitate publică numite" la Legea-cadru nr. 330/2009privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.-------------Alin. (5) al art. 14 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 96 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2010. Articolul 15Mandatul directorului general încetează în următoarele situaţii: a) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni; b) demisie; c) condamnarea definitiva pentru săvârşirea unei infracţiuni; d) existenta unei situaţii de incompatibilitate dintre cele prevăzute la art. 19. Articolul 16 (1) În cazul încetării mandatului directorului general, în condiţiile art. 15, directorul general adjunct pe probleme de presă centrală asigură interimatul.-------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 96 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2010. (2) Durata interimatului nu poate fi mai mare de 3 luni. Articolul 17 (1) Consiliul director al AGERPRES este format din directorul general, directorii generali adjuncţi, directorii direcţiilor financiară şi tehnica.-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". (2) Directorul general este preşedintele consiliului director. (3) Directorii generali adjuncţi şi directorii sunt numiţi în urma promovării concursului pentru ocuparea funcţiei respective, potrivit legii, prin ordin al directorului general. (4) Consiliul director se întruneşte cel puţin o data pe luna sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea directorului general sau cel puţin a unei treimi din numărul membrilor consiliului. Articolul 18Consiliul director are următoarele atribuţii: a) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a AGERPRES; b) stabileşte strategia de dezvoltare a AGERPRES; c) stabileşte structura şi componenta compartimentelor AGERPRES; d) propune proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi urmăreşte execuţia acestuia; e) avizează efectuarea de cheltuieli şi de tranzacţii comerciale şi financiare; f) stabileşte şi urmăreşte respectarea principiilor deontologiei profesionale; g) elaborează raportul anual privind activitatea AGERPRES, în vederea prezentării acestuia Parlamentului, precum şi rapoarte pe probleme solicitate de comisiile de cultura ale Parlamentului; h) stabileşte alte reglementări şi instrucţiuni de serviciu.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 19 (1) Directorul general, membrii consiliului director şi personalul de specialitate nu pot face parte din partide sau formaţiuni politice şi nici nu pot promova partizan ideile, programele şi activităţile acestora. (2) Directorul general, membrii consiliului director şi personalul de specialitate nu pot face parte din conducerea altor instituţii de presă şi nu pot cumula funcţii de execuţie în cadrul acestora.-------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 96 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2010. (3) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) se sancţionează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă sau, după caz, cu destituirea din funcţie. Articolul 20 (1) Structura organizatorică a AGERPRES poate cuprinde direcţii, servicii, redacţii şi birouri.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". (2) Structura organizatorică, precum şi atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare elaborat de consiliul director şi aprobat prin ordin al directorului general. (3) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă se aproba prin ordin al directorului general. Articolul 21 (1) Funcţiile de conducere şi cele de execuţie de specialitate sunt remunerate conform Legii-cadru nr. 330/2009. (2) Personalul AGERPRES beneficiază de toate drepturile stabilite prin actele normative aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.-------------Art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 96 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2010. Articolul 22 (1) Directorul general are următoarele atribuţii şi răspunderi: a) asigura împreună cu consiliul director conducerea curenta a AGERPRES; b) urmăreşte respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a AGERPRES, precum şi a actelor normative, regulamentelor şi instrucţiunilor de serviciu; c) aproba, în condiţiile legii, angajarea şi concedierea personalului AGERPRES; d) aproba, în condiţiile legii, angajarea de specialişti pentru efectuarea de lucrări şi studii de interes pentru AGERPRES; e) aproba trimiterea de delegaţi sau participa personal la reuniuni interne ori internaţionale, întâlniri de afaceri sau studii de interes pentru AGERPRES; f) prezintă Parlamentului raportul anual de activitate al AGERPRES; g) exercita atribuţiile care ii revin conform prevederilor legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare. (2) Directorul general poate delega unele dintre atribuţiile sale directorilor generali adjuncţi.-------------Art. 22 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 23 (1) Directorul general reprezintă AGERPRES în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, române şi străine. (2) În exercitarea conducerii AGERPRES directorul general emite ordine şi decizii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.-------------Art. 23 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Capitolul IV Activitatea financiară şi patrimoniul Articolul 24AGERPRES administrează bunurile din patrimoniul sau şi dispune de ele, sub control parlamentar.-------------Art. 24 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 25 (1) Finanţarea cheltuielilor AGERPRES se asigură de la bugetul de stat. (2) AGERPRES poate reţine şi utiliza în condiţiile art. 67 din Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, venituri provenite din: servicii prestate, vânzarea de informaţii, fotografii, imagini video, documentare şi publicaţii proprii, activităţi de legătorie şi tipografie, publicitate, cursuri de formare profesională pentru domeniul media, exploatarea bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau administrarea sa, precum şi din donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice sau persoane juridice, din ţară ori din străinătate. (3) Veniturile realizate de AGERPRES se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, exclusiv a utilităţilor şi serviciilor de pază şi a celor cu curăţenia aferente spaţiilor aflate în patrimoniul sau folosinţa AGERPRES, precum şi pentru cheltuieli de capital.----------Art. 25 a fost modificat de art. 15 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014. Articolul 26Directorul general al AGERPRES este ordonator principal de credite.-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 27AGERPRES administrează şi foloseşte, în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, spaţii corespunzătoare, echipamente şi instalaţii proprii de recepţionare, prelucrare, stocare şi transmitere a informaţiilor şi a fotografiilor, de telecomunicaţii, de editare-imprimare.-------------Art. 27 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 28Patrimoniul fostei Agenţii Naţionale de Presa ROMPRES din subordinea Ministerului Informaţiilor Publice*) se transmite către AGERPRES, organizată în conformitate cu prezenta lege.-------------Art. 28 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 29AGERPRES se exceptează de la prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002.-------------Art. 29 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 30 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi Agenţia Naţională de Presa ROMPRES din subordinea Ministerului Informaţiilor Publice*) îşi încetează activitatea. (2) Personalul fostei Agenţii Naţionale de Presa ROMPRES din subordinea Ministerului Informaţiilor Publice*) este preluat prin transfer de către ROMPRES, organizată în conformitate cu prezenta lege. Articolul 31 (1) În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi primul-ministru va propune Parlamentului candidatul pentru postul de director general al AGERPRES. (2) În termen de 45 de zile de la numirea directorului general se constituie Consiliul director al AGERPRES. (3) În termen de 30 de zile de la constituirea consiliului director se va elabora şi se va aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare a AGERPRES.-------------Art. 31 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 155 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională de Presă ROMPRES" cu denumirea "Agenţia Naţională de Presă AGERPRES". Articolul 32La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 886/2001 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 21 septembrie 2001.Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 77 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 77 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 9 ianuarie 2003.Nr. 19.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 65 din 20 aprilie 2012 pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 4 din 5 ianuarie 2006 pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 359 din 6 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • LEGE nr. 101 din 19 iunie 2000 pentru ratificarea deciziilor nr. 5/1997 şi nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 28 din 13 martie 2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate
 • LEGE nr. 185 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură
 • LEGE nr. 64 din 28 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 387/1972 pentru modificarea Decretului nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară
 • LEGE nr. 60 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a Protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 13 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 71 din 5 iulie 1995 privind dreptul absolvenţilor învăţămîntului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţămîntul de stat
 • LEGE nr. 182 din 9 mai 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2002 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 75 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 227/2008 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 423 din 18 iulie 2001 pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagra
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • LEGE nr. 54 din 21 aprilie 2011 pentru ratificarea Protocolului de amendare dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 12 august 2010, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998
 • LEGE nr. 536 din 23 septembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 26 septembrie 2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA - S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 18 iunie 2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi
 • LEGE nr. 164 din 10 iulie 2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 122 din 11 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunităţile Europene privind asocierea României la cel de-al şaselea Program-cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spaţiului European de Cercetare şi Inovare (2002-2006) şi la cel de-al şaselea Program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităţi de cercetare şi instruire cu scopul de a contribui la crearea Spaţiului European de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles la 29 octombrie 2002
 • LEGE nr. 153 din 24 iulie 2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 2 aprilie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • LEGE nr. 28 din 11 martie 2011 privind comemorarea dezrobirii romilor din România
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 19 octombrie 2000 privind unele măsuri de restructurare a activităţii regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora
 • LEGE nr. 502 din 17 noiembrie 2004 privind asociaţiile pensionarilor
 • LEGE nr. 701 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Acordul privind Organizaţia Internaţionala de Telecomunicaţii prin Sateliţi "INTELSAT", adoptate la cea de-a 25-a sesiune a Adunării părţilor (Washington, noiembrie 2000)
 • LEGE nr. 438 din 27 iunie 2002 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Arabă Egipt privind asistenţa judiciară în materie penală, transferul condamnaţilor şi extrădarea, semnată la Cairo la 28 iunie 2001
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 36 din 17 ianuarie 2019 pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro
 • LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • LEGE nr. 206 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara
 • LEGE nr. 18 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • LEGE nr. 283 din 5 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 5 septembrie 2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS - S.A. Iaşi
 • LEGE nr. 552 din 17 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 162 din 30 iulie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de un milion tone porumb boabe din recolta anului 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020