Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 29 ianuarie 2003 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*)privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate(actualizată până la data de 1 februarie 2014*)

--------------Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege reglementează măsuri specifice de prevenire şi combatere a criminalitatii organizate la nivel naţional şi internaţional. Articolul 2În prezenta lege termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) grup infracţional organizat - grupul definit la art. 367 alin. (6) din Codul penal;-----------Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. 126 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. b) infracţiune gravă - infracţiunea pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii al cărei maxim special este de cel puţin 4 ani, precum şi următoarele infracţiuni:1. supunerea la muncă forţată sau obligatorie, prevăzută la art. 212 din Codul penal;2. divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, prevăzută la art. 304 din Codul penal;3. ştergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale, prevăzută la art. 344 din Codul penal;4. infracţiuni privind concurenţa neloială;5. infracţiuni de corupţie, infracţiunile asimilate acestora, precum şi infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;6. infracţiuni privind traficul de droguri;7. infracţiuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri;8. infracţiuni privind nerespectarea dispoziţiilor privind introducerea în ţară de deşeuri şi reziduuri;9. infracţiuni privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;-----------Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. 126 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. c) infracţiune cu caracter transnational - orice infracţiune care, după caz:1. este săvârşită atât pe teritoriul unui stat, cat şi în afară teritoriului acestuia;2. este săvârşită pe teritoriul unui stat, dar pregătirea, planificarea, conducerea sau controlul sau are loc, în tot sau în parte, pe teritoriul altui stat;3. este săvârşită pe teritoriul unui stat de un grup infractional organizat care desfăşoară activităţi infractionale în doua sau mai multe state;4. este săvârşită pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat; d) informator - persoana care are cunoştinţa despre un grup infractional organizat şi furnizează organelor judiciare informaţii sau date relevante pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea săvârşirii unor infracţiuni grave de unul sau mai mulţi membri ai acestui grup. Capitolul II Prevenirea criminalitatii organizatePrevenirea criminalitatii organizate Articolul 3Autorităţile şi instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile desfăşoară, separat sau în cooperare, activităţi susţinute de prevenire a criminalitatii organizate. Articolul 4 (1) Autorităţile şi instituţiile publice desfăşoară activitatea de prevenire a criminalitatii organizate în cadrul Grupului central de analiza şi coordonare a activităţilor de prevenire a criminalitatii, care face parte din Comitetul Naţional de Prevenire a Criminalitatii, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2001. (2) Grupul central de analiza şi coordonare a activităţilor de prevenire a criminalitatii ia măsurile necesare pentru elaborarea şi actualizarea periodică a Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea criminalitatii organizate, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului. Articolul 5Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public efectuează studii periodice în scopul identificarii cauzelor care determina şi a condiţiilor care favorizează criminalitatea organizată şi iniţiază campanii de informare privind acest fenomen. Articolul 6 (1) Ministerul de Interne, prin structurile sale specializate, realizează şi menţine în actualitate baza de date privind criminalitatea organizată, monitorizează şi evaluează periodic acest fenomen, luând în considerare atât categoriile de persoane care fac parte din grupurile infractionale organizate sau care au legătura cu asemenea grupuri, cat şi victimele criminalitatii organizate. (2) Publicarea informaţiilor statistice şi a rapoartelor de evaluare se face anual de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul ministrului de interne. Capitolul III InfracţiuniInfracţiuni Articolul 7Abrogat.-----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al art. 126 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 8Abrogat.-----------Art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. 126 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 9Abrogat.-----------Art. 9 a fost abrogat de pct. 2 al art. 126 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 10Abrogat.-----------Art. 10 a fost abrogat de pct. 2 al art. 126 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Capitolul IV Dispoziţii proceduraleDispoziţii procedurale Articolul 11Abrogat.-----------Art. 11 a fost abrogat de art. 60 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.----------- Articolul 12 (1) Ministerul de Interne îşi constituie structuri specializate pentru prevenirea şi combaterea criminalitatii organizate, urmând să asigure cadrul organizatoric necesar, precum şi pregătirea şi specializarea personalului în acest scop. (2) În cadrul structurilor specializate prevăzute la alin. (1) se pot constitui, în condiţiile legii, compartimente tehnice pentru desfăşurarea activităţii de obţinere, prelucrare, verificare şi stocare a informaţiilor din acest domeniu. Articolul 13Abrogat.-----------Art. 13 a fost abrogat de pct. 2 al art. 126 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 14Abrogat.-----------Art. 14 a fost abrogat de art. 60 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.----------- Articolul 15Abrogat.-----------Art. 15 a fost abrogat de art. 60 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.----------- Articolul 16Abrogat.-----------Art. 16 a fost abrogat de art. 60 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. Articolul 17Abrogat.-----------Art. 17 a fost abrogat de art. 60 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. Articolul 18Abrogat.-----------Art. 18 a fost abrogat de art. 60 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. Articolul 19Abrogat.-----------Art. 19 a fost abrogat de art. 60 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. Articolul 20Dacă prin desfăşurarea activităţilor autorizate poliţistul sub acoperire cauzează pagube materiale persoanelor fizice sau juridice care nu au legătura cu grupul infractional organizat şi cu activităţile infractionale desfăşurate de acesta, plata despăgubirilor se asigura din fondurile prevăzute la art. 32. Articolul 21În situaţii excepţionale, dacă exista indicii temeinice ca s-a săvârşit sau ca se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni grave de către unul sau mai mulţi membri ai unui grup infractional organizat, care nu poate fi descoperită sau ai carei făptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi folosiţi informatori în vederea strangerii datelor privind săvârşirea infracţiunii şi identificarea faptuitorilor. Articolul 22Informatorii pot beneficia de recompense financiare, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. Articolul 23Abrogat.-----------Art. 23 a fost abrogat de art. 60 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. Capitolul V Cooperarea internaţionalaCooperarea internaţionala Articolul 24 (1) Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public cooperează în mod direct şi nemijlocit, în condiţiile legii şi cu respectarea obligaţiilor decurgând din instrumentele juridice internaţionale la care România este parte, cu instituţiile având atribuţii similare din alte state, precum şi cu organizaţiile internaţionale specializate în domeniu. (2) Cooperarea care se organizează şi se desfăşoară, potrivit alin. (1), în scopul prevenirii şi combaterii infracţiunilor transnationale săvârşite de grupuri infractionale organizate poate avea ca obiect, după caz, asistenţa judiciară internaţionala în materie penală, extrădarea, identificarea, blocarea, sechestrarea şi confiscarea produselor şi instrumentelor infracţiunii, desfăşurarea anchetelor comune, schimbul de informaţii, asistenţa tehnica sau de alta natura pentru culegerea şi analiza informaţiilor, formarea personalului de specialitate, precum şi alte asemenea activităţi. Articolul 25 (1) În cadrul cooperării internaţionale în domeniul confiscării autorităţile competente, potrivit legii, iau măsuri pentru: a) primirea, transmiterea şi executarea deciziilor de confiscare ale autorităţilor competente străine, la cererea acestora, formulate în condiţiile legii; b) dispunerea confiscării bunurilor, în condiţiile prezentei legi, în cazul în care exista o solicitare în acest sens din partea unei autorităţi competente străine. (2) Instanţa poate dispune transmiterea bunurilor confiscate, conform prezentului articol, la autoritatea competentă străină care a formulat o cerere în condiţiile alin. (1), dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) exista o solicitare formulată în acest sens de autoritatea competentă străină; b) bunurile care urmează să fie transmise acestei autorităţi sunt destinate să fie restituite persoanelor vătămate sau sa servească la justa despăgubire a acestora. Articolul 26 (1) La solicitarea autorităţilor competente române sau ale altor state, pe teritoriul României se pot desfăşura anchete comune, în vederea prevenirii şi combaterii infracţiunilor transnationale săvârşite de grupuri infractionale organizate. (2) Anchetele comune prevăzute la alin. (1) se desfăşoară în baza tratatelor bilaterale sau multilaterale încheiate de autorităţile competente. (3) Reprezentanţii autorităţilor competente române pot participa la anchete comune desfăşurate pe teritorii ale altor state, cu respectarea legislatiilor acestora. Capitolul VI Dispoziţii finaleDispoziţii finale Articolul 27*)Articolul 17 din Legea nr. 2/1998 privind prelevarea şi transplantul de tesuturi şi organe umane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 13 ianuarie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:"Art. 17. - (1) Organizarea sau efectuarea prelevarii ori transplantului de tesuturi sau organe umane, în scopul obţinerii vreunui profit din vânzarea acestora, constituie infracţiunea de trafic de tesuturi sau organe umane şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani. (2) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează şi cumpărarea de tesuturi sau organe umane în scopul revânzării în vederea obţinerii unui profit. (3) Tentativa se pedepseşte."-------------- Articolul 28Articolul 12 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Dacă faptele prevăzute la art. 2, 6-8 şi 11 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi." Articolul 29Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 70, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte."2. Articolul 71 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 71. - (1) Racolarea, îndrumarea sau calauzirea uneia sau mai multor persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, precum şi organizarea acestor activităţi constituie infracţiunea de trafic de migranti şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este de natura a pune în pericol viaţa sau securitatea migrantilor ori a-i supune pe aceştia unui tratament inuman sau degradant, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani. (3) Dacă fapta prevăzută la alin. (2) a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani. (4) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte."3. Articolul 72 se abroga. Articolul 30Alineatul (2) al articolului 17 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) se săvârşeşte în mod repetat, maximul special al pedepsei se majorează cu 2 ani." Articolul 31Pentru acţiuni deosebite şi dovezi de înalt profesionalism lucrătorii din structurile specializate, constituite conform art. 12, pot fi recompensati. Articolul 32Fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a criminalitatii organizate se asigura din bugetele Ministerului de Interne, Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public, în limita sumelor aprobate cu aceasta destinaţie. Articolul 33Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 34Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga dispoziţiile art. 14 şi ale art. 18 alin. (3) din Legea nr. 678/2001, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 23 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCUBucureşti, 21 ianuarie 2003.Nr. 39.────────────────

Noutăți

 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 176 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 (*republicată*) privind dispozitivele medicale
 • LEGE nr. 33 din 28 octombrie 1977 (*republicată*) pentru aprobarea Imnului de Stat al Republicii Socialiste România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 31 martie 2005 pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 296 din 3 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 177 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 143 din 30 septembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 385 din 13 iunie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2001 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 179 din 18 octombrie 2000 privind declararea oraşului Codlea, judeţul Braşov, municipiu
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 13 mai 2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 308 din 12 iulie 2006 pentru completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 23 aprilie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 157 din 27 noiembrie 2001 privind garantarea unui plasament interbancar
 • LEGE nr. 554 din 14 octombrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2002 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • LEGE nr. 239 din 13 iunie 2006 pentru înfiinţarea comunei Crivat, judeţul Călăraşi, prin reorganizarea oraşului Budeşti
 • LEGE nr. 251 din 13 decembrie 2017 privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului suplimentar, adoptat la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970
 • LEGE nr. 208 din 11 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1996 privind unele măsuri specifice pentru împrospătarea stocurilor de produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei
 • LEGE nr. 552 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 178 din 18 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 1.032 din 17 august 1864 pentru impartirea Curtei de Casatiune
 • LEGE nr. 564 din 9 decembrie 2004 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 27 iunie 2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 iunie 2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 56 din 9 iulie 1993*) *** Republicat privind organizarea, conducerea, funcţionarea şi competenţa Curţii Supreme de Justiţie
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 5 din 31 august 1996 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare
 • LEGE nr. 37 din 4 martie 1930 pentru ratificarea Tratatului de muncă încheiat între Franţa şi România
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 188 din 1 iulie 1930 pentru înfiinţarea de silozuri
 • LEGE nr. 411 din 26 iunie 2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 516 din 23 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
 • LEGE nr. 367 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 13 februarie 2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 298 din 7 iunie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • LEGE nr. 69 din 22 aprilie 2019 privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 31 august 2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 16 noiembrie 2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
 • LEGE nr. 442 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 134 din 11 aprilie 2003 pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România şi a art. 39 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021