Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 90 din 18 martie 2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 27 martie 2003 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 90 din 18 martie 2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului, a unităților administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor politice**)(actualizată până la data de 23 martie 2013*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 27 martie 2003

  ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 martie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamț prin includerea tuturor modificărilor aduse de către: LEGEA nr. 298 din 7 noiembrie 2007; DECIZIA nr. 570 din 29 aprilie 2010; LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013.Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 20 martie 2013.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziții generale Articolul 1(1) Spațiile destinate sediilor partidelor politice aflate în proprietatea privată a statului sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale, care au situația juridică clarificată, pot fi vândute partidelor politice în condițiile prezentei legi."(2) Spațiile destinate sediilor partidelor politice aflate în proprietatea regiilor autonome, care au situația juridică clarificată, pot fi vândute partidelor politice în condițiile prezentei legi.(3) Beneficiază de prevederile prezentei legi numai partidele politice care se reînscriu în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările ulterioare.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 20 martie 2013. Articolul 2(1) Partidele politice pot opta pentru cumpărarea spațiilor destinate sediilor centrale ori filialelor aflate în proprietatea privată a statului, a unităților administrativ-teritoriale sau în proprietatea regiilor autonome, după caz, pe care le dețin cu chirie.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 20 martie 2013.(2) Închirierea spațiilor destinate sediilor aflate în proprietatea privată a statului sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale se va efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.(3) Prin derogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, se pot închiria, fără licitație, partidelor politice, pentru sedii, imobile, spații sau părți din acestea, aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale și în administrația prefecturilor, a autorităților publice centrale și locale, a altor instituții publice de interes național, județean sau local, potrivit normelor elaborate de Guvern.--------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 298 din 7 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 12 noiembrie 2007. Capitolul 2 Vânzarea spațiilor destinate sediilor partidelor politice Articolul 3(1) Partidele politice pot cumpăra în fiecare unitate administrativ-teritorială spațiile destinate sediilor acestora.(2) În acest scop, autoritățile administrației publice locale sau regiile autonome, după caz, care dețin în proprietate aceste spații le vor putea vinde partidelor politice, la solicitarea acestora, în condițiile prezentei legi.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 20 martie 2013. Articolul 4(1) Partidele politice pot cumpăra în fiecare unitate administrativ-teritorială spațiile destinate sediilor centrale ori filialelor acestora, la valoarea lor de piață, determinată prin raport de evaluare, de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați în condițiile legii.(2) Partidele politice pot cumpăra spațiile pentru organizația municipiului București și pentru organizația județului Ilfov, precum și spațiile pentru organizațiile fiecărui sector al municipiului București, destinate sediilor acestor organizații.(3) Terenurile proprietate privată a statului, aferente construcțiilor prevăzute la alin. (1) și (2), care au situația juridică clarificată, pot fi vândute, la cererea partidelor politice, la valoarea de piață determinată prin raport de evaluare, de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați în condițiile legii.(4) În situația în care partidele politice nu își manifestă intenția de cumpărare a terenurilor prevăzute la alin. (3), terenurile vor fi concesionate acestora pe durata existenței construcției, în condițiile legii.(5) Redevența va fi determinată prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați în condițiile legii.(6) Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii prețului vânzării sau a redevenței, după caz, revine exclusiv evaluatorului care a întocmit respectivul raport de evaluare.(7) Prin teren aferent construcțiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se înțelege suprafața de teren deținută în baza contractului de închiriere, valabil încheiat.(8) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a spațiilor și terenurilor aferente acestora, precum și a contractului de concesiune se face în termen de cel mult 60 de zile de la data stabilirii prețului vânzării sau redevenței, după caz.(9) În situațiile în care partidele politice au fost în imposibilitate de a cumpăra spațiile destinate sediilor, datorită retrocedării acestora, pot cumpăra sediile care le-au fost închiriate, potrivit legii.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 20 martie 2013. Articolul 5Partidele politice care au dobândit un sediu în condițiile art. 4 nu mai beneficiază de prioritatea prevăzută la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 334/2006privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 20 martie 2013. Articolul 6Partidele politice plătesc impozite și taxe locale pentru clădirile destinate sediilor/terenurile deținute în proprietate, precum și pentru terenurile concesionate, în condițiile legii.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 20 martie 2013. Capitolul 3 Dispoziții speciale Articolul 7(1) Sediile partidelor politice, dobândite în condițiile art. 11 alin. (1), nu pot fi înstrăinate sub nicio formă timp de 3 ani de la data cumpărării, în condițiile prezentei legi.----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 20 martie 2013.(2) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) atrage nulitatea actului de înstrăinare și reîntoarcerea de drept a bunului în proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale.(3) Prefectul veghează la respectarea prevederilor alin. (1) și (2). Articolul 8(1) Sediile partidelor politice, dobândite în condițiile art. 11 alin. (1), pot fi închiriate numai persoanelor juridice de drept public sau de drept privat cu scop identic, asemănător și/sau complementar.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 20 martie 2013.(2) Orice alta forma de cedare a posesiei este interzisă.(3) Prețul pentru închirierea acestor sedii va fi astfel stabilit încât să fie actualizat cu indicele inflației la valoarea de inventar, astfel încât sa nu constituie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 43/2003, un scop evident de a obține un avantaj economic sau politic. Capitolul 4 Dispoziții finale Articolul 9(1) În cazul încetării activității partidelor politice, sediile, proprietate a acestora, după lichidare, vor primi destinația arătată în actul de înființare, în statut sau în hotărârea luată, cel mai târziu până la data dizolvării, de organele chemate a o decide. În lipsa unei astfel de prevederi în actul de înființare sau statut ori în lipsa unei hotărâri luate de organele îndrituite, precum și în cazul în care prevederea sau hotărârea este contrară legii ori regulilor de conviețuire socială, sediile respective rămase după lichidare vor fi atribuite de organul competent unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.(2) Dacă încetarea activității partidelor politice are loc înăuntrul termenului prevăzut la art. 7 alin. (1), spațiile care au avut destinația de sediu central sau al filialelor partidelor politice reintră de drept în proprietatea privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale respective, cu plata unei despăgubiri bănești în raport cu prețul de achiziție actualizat în condițiile legii.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 20 martie 2013. Articolul 10De prevederile prezentei legi beneficiază și organizațiile minorităților naționale care sunt reprezentate în Parlamentul României. Articolul 11(1) Plata acestor sedii se poate face cu avans de 10% din valoarea de vânzare, iar restul în rate pe o perioadă de 3 ani, cu rata dobânzii EURIBOR și o marjă procentuală negociată de părți, aplicată la soldul creditului.(2) Plata acestor sedii se poate face și integral, în baza contractului de credit încheiat de către partidul politic cumpărător cu o instituție de credit.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 20 martie 2013. Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 11 alin. (3) din Legea nr. 43/2003.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.p. PREȘEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILORVALER DORNEANUBucurești, 18 martie 2003.Nr. 90.-----------

  Noutăți

 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 20 din 10 martie 1995 pentru ratificarea Convenţiei privind cooperarea în domeniul culturii, învăţământului, ştiinţei şi informaţiilor în zona Marii Negre, semnată la Istanbul la 6 martie 1993
 • LEGE nr. 151 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 199 din 22 decembrie 2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • LEGE nr. 240 din 15 iulie 2005 privind societăţile de microfinanţare
 • LEGE nr. 202 din 4 decembrie 1997 pentru denunţarea Convenţiei privind soluţionarea pe cale arbitrală a litigiilor de drept civil decurgând din raporturile de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică, adoptată la Moscova la 26 mai 1972
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 26 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 183 din 3 noiembrie 2000 pentru ratificarea Convenţiei dintre Ministerul de Interne din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind finanţarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a dotării cu mobilier şi material didactic a localului Şcolii de Aplicaţie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 25 iulie 2000
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 19 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 8 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • LEGE nr. 227 din 17 noiembrie 2016 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al judeţului Cluj
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 530 din 23 septembrie 2002 privind înfiinţarea comunei Negrileşti, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 295 din 14 noiembrie 2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică
 • LEGE nr. 360 din 27 decembrie 2018 privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 19 mai 2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 353 din 18 decembrie 2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 45 din 16 ianuarie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind soluţionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 214 din 22 mai 2003 pentru ratificarea celui de-al patrulea Protocol adiţional, semnat la Roma la 11 decembrie 2002, la Acordul cu privire la Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998
 • LEGE nr. 367 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 672 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/1999 pentru aprobarea Aranjamentului stand-by dintre Guvernul României şi Fondul Monetar Internaţional şi a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice, convenit cu Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 2 septembrie 2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 26 februarie 2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 57 din 19 mai 2000 privind salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului
 • LEGE nr. 262 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, semnată la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială Europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 17 noiembrie 1998 privind desfăşurarea bacalaureatului în sesiunea iunie-iulie 1999
 • LEGE nr. 273 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertăţii României
 • LEGE nr. 128 din 19 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2003 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGE nr. 209 din 15 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" în proprietatea acesteia
 • LEGE nr. 204 din 28 decembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 14 din 11 ianuarie 1999 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea şi întreţinerea sistemelor hidroenergetice şi de navigaţie Porţile de Fier I şi Porţile de Fier II, semnată la Drobeta-Turnu Severin la 16 mai 1998
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 221 din 26 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1998 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi produse de uz fitosanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 383 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 101 din 8 iulie 2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
 • LEGE nr. 134 din 5 iulie 2011 pentru completarea alin. (1) al art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
 • LEGE nr. 128 din 29 decembrie 1992 pentru declararea unor oraşe martir
 • LEGE nr. 81 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021