Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE Nr. 52 din 21 iunie 1996 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Italiana referitoare la adopţia minorilor, semnată la Roma la 29 martie 1995
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 27 iunie 1996 -
LEGE Nr. 52 din 21 iunie 1996pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Italiana referitoare la adoptia minorilor, semnată la Roma la 29 martie 1995 Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 27 iunie 1996

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se ratifica Convenţia dintre România şi Republica Italiana referitoare la adoptia minorilor, semnată la Roma la 29 martie 1995. Articolul 2Se desemnează Comitetul Roman pentru Adoptii ca autoritate centrala competenţa sa aducă la îndeplinire atribuţiile care îi sunt stabilite prin convenţie.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILEAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION RATIU CONVENŢIEîntre România şi Republica Italiana referitoare la adoptia minorilorRomânia şi Republica Italiana,recunoscind ca adoptia internationala poate prezenta uneori avantajul de a oferi o familie permanenta minorului pentru care nu poate fi gasita o familie potrivita în statul sau de origine,convinse de necesitatea luării de măsuri care să garanteze ca adoptiile internaţionale se infaptuiesc în interesul superior al copilului şi al respectării drepturilor sale fundamentale, precum şi pentru prevenirea rapirii, vinzarii sau traficului de copii,dornice sa stabilească în acest scop dispoziţii comune, în plan bilateral, ţinând seama de principiile recunoscute prin instrumentele internaţionale pertinente şi, în special, prin Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, încheiată la New York la 20 noiembrie 1989, şi prin Convenţia europeană în materie de adopţie de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967,având în vedere ca legislatiile celor două state contractante permit adoptia internationala,au căzut de acord asupra următoarelor dispoziţii: Titlul I Sfera de aplicare a convenţiei Articolul 11. Prezenta convenţie are ca scop: a) sa instaureze un sistem de cooperare între cele doua state contractante, care să asigure eliminarea şi preintimpinarea activităţilor sau profiturilor ilegale în materie de adopţie de minori; b) să asigure recunoaşterea reciprocă numai a adopţiilor efectuate în baza prezentei convenţii.2. Prezenta convenţie se referă numai la adoptiile cu efecte depline. Articolul 21. În spiritul prezentei convenţii, prin minor se înţelege orice persoană în vârsta de mai puţin de 18 ani. Convenţia se aplică, de asemenea, celor care împlinesc 18 ani în cursul procedurii de adopţie.2. Minorul de adoptat, denumit în continuare adoptabil, cetăţean al unuia dintre cele doua state contractante, care se afla pe teritoriul unuia dintre ele, este adoptat de cetăţeni ai celuilalt stat contractant, în continuare denumiţi adoptatori, potrivit regulilor stabilite prin prezenta convenţie.Prevederile alin. 1 se aplică deopotrivă pentru adoptabilul apatrid, care domiciliază pe teritoriul unuia dintre cele doua state contractante.3. Minorul adoptat nu-şi pierde cetăţenia decît ca efect al dobândirii cetateniei celuilalt stat contractant. Articolul 31. Se aplica legea naţionala a adoptabilului în ceea ce priveşte competentele, condiţiile şi procedurile pentru constatarea adoptabilitatii minorului. Pentru verificarea şi stabilirea limitelor capacităţii adoptatorilor de a adopta minori, se va aplica legea naţionala a fiecărui adoptator.2. Procedurile pentru declararea capacităţii de adopţie a adoptatorilor sunt în competenţa exclusiva a aceluia dintre cele doua state contractante a cărui cetăţenie o au adoptatorii. În caz de cetăţenie mixtă a adoptatorilor soţi, competenţa de a declara capacitatea de adopţie a acestora aparţine statului contractant pe al cărui teritoriu domiciliază.3. Actele oficiale referitoare la adoptabilitatea minorului şi la capacitatea de adopţie, întocmite în conformitate cu normele interne ale unui stat contractant, nu sunt susceptibile de contestaţii asupra fondului din partea celuilalt stat contractant.4. În cazul în care un minor, cetăţean al unui stat contractant, se afla abandonat în fapt pe teritoriul celuilalt stat contractant, autorităţile acestui din urma stat contractant iau de urgenta măsuri provizorii de ocrotire, instiintind totodată misiunea diplomatică sau oficiul consular al celuilalt stat contractant. Dacă minorul nu este repatriat în termen de cel mult 6 luni de la data înştiinţării, se aplică regulile referitoare la abandon ale statului contractant pe al cărui teritoriu se afla minorul. Titlul II Autorităţi centrale şi organisme autorizate să efectueze proceduri de adopţie Articolul 41. În fiecare stat contractant exista cîte o autoritate centrala competenţa pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor care îi sunt stabilite prin prezenta convenţie. Denumirea şi sediul acesteia se vor comunică celuilalt stat contractant pe cale diplomatică.Desemnarea de adoptabili, pentru adoptatori selecţionaţi în celălalt stat contractant, se dispune exclusiv de către autoritatea centrala din statul contractant de origine al minorului.2. În alegerea dintre diversi adoptatori, se acordă preferinta conationalilor adoptabilului.3. Autorităţile centrale îşi pot delega funcţiile sau o parte dintre ele către organisme publice sau private, corespunzător autorizate de către statul contractant care le propune, şi acceptate de celălalt stat contractant.4. Autorităţile centrale controlează organismele pe care le-au favorizat şi aplica sau cer aplicarea, de către autorităţile competente, a măsurilor care se impun datorită omisiunii sau încălcării normelor prevăzute de prezenta convenţie, de alte convenţii internaţionale sau de legi aplicabile pentru ocrotirea copiilor.5. Adoptatorii, cetăţeni ai unuia dintre cele doua state contractante, în desfăşurarea procedurilor adopţiei conform acestei convenţii, fie ca se adresează unuia dintre organismele indicate la paragraful 3, fie ca se adresează direct autorităţii centrale a statului lor de cetăţenie, trebuie să respecte procedurile stabilite în prezenta convenţie ori, dacă nu se regăsesc în aceasta, în legislaţia lor naţionala. Articolul 51. Autorităţile centrale sau organismele autorizate, în cazul în care sunt de acord asupra încredinţării unuia sau mai multor adoptabili către solicitanţi, efectuează procedura necesară, conform legilor propriului stat contractant, pentru a se ajunge la adopţie şi se informează reciproc asupra acestei proceduri.2. Autoritatea centrala a statului contractant care îl primeşte pe minor garantează, conform propriei legislaţii naţionale, îndeplinirea tuturor acţiunilor necesare pentru recunoaşterea adopţiei şi informează autoritatea centrala a statului de origine al minorului, transmiţând documentaţia pertinenta.3. În cazul în care, pe parcursul procedurii de adopţie, apar impedimente care, luând în considerare interesul superior al minorului, fac imposibila recunoaşterea adopţiei, autoritatea centrala care constata acest impediment informează imediat autoritatea centrala a celuilalt stat contractant cu scopul de a stabili, de comun acord, măsurile cele mai adecvate de luat pentru protejarea drepturilor minorului. În timpul acestei perioade, autoritatea centrala asigura protecţia totală a minorului până la aplicarea măsurii de protecţie definitivă. Articolul 6Autorităţile centrale, direct sau prin intermediul organismelor autorizate, pun în aplicare măsuri adecvate pentru: a) păstrarea şi schimbul de informaţii referitoare la situaţia minorului şi a aspirantilor la adopţie, precum şi cu referire la modul în care minorul s-a integrat în noua familie; b) înlesnirea, respectarea şi punerea în practica a procedurilor de adopţie; c) împiedicarea obţinerii de foloase necuvenite legate de adopţie şi a oricărei alte practici contrare obiectivelor convenţiei; d) realizarea şi promovarea, în limitele competentelor, a activităţilor de control privitoare la adoptii; e) schimbul reciproc de informaţii legate de adoptiile realizate în conformitate cu prezenta convenţie. Titlul III Proceduri Articolul 7Adoptiile considerate de prezenta convenţie au loc atunci când: a) autoritatea centrala a statului de origine, la încheierea fazei preadoptive, a desemnat pe minor, în limitele competentei sale, aspirantilor la adopţie; b) autoritatea centrala a statului de origine al adoptabilului s-a îngrijit ca adoptia sa corespundă interesului superior al acestuia; c) autoritatea centrala a statului primitor al adoptabilului garantează ca aspirantii la adopţie au fost declaraţi apţi pentru adoptia internationala şi sunt cei mai indicaţi sa adopte pe minorul propus; d) judecătorul competent a stabilit starea de abandon sau de adoptabilitate a minorului; e) autoritatea centrala a statului primitor garantează ca minorul va fi autorizat să între şi sa domicilieze permanent pe teritoriul acestui stat. Articolul 81. Aspirantii la adopţie, fiind în posesia declaraţiei ca sunt apţi pentru adopţie, adresează cererea autorităţii centrale sau unuia dintre organismele autorizate ale statului lor de cetăţenie. În caz de cetăţenie mixtă, se aplică dispoziţiile art. 3 paragraful 2.2. Autoritatea centrala sau organismul autorizat, care primeşte cererea, trimite autorităţii centrale a statului de origine al adoptatorului toate informaţiile şi documentele referitoare la:- identitatea şi statutul personal al aspirantilor la adopţie, inclusiv o fotografie recenta;- capacitatea acestora, calităţile morale şi aptitudinea lor pentru adopţie;- situaţia personală, inclusiv antecedentele judiciare, situaţia familială şi de sănătate fizica şi mintală;- condiţia socială şi economică;- motivatiile care îi indeamna sa adopte;- informaţii asupra minorului sau minorilor pe care aspirantii doresc să-i adopte.3. Toate documentele trebuie însoţite de traduceri oficiale în limba statului de origine al minorului. Articolul 9Autoritatea centrala a statului de origine al minorului sau organismele autorizate transmit autorităţii centrale sau organismului autorizat al celuilalt stat contractant toate informaţiile referitoare la vârsta, sexul, starea fizica, starea sănătăţii şi eventualele nevoi speciale ale adoptabilului, care se considera ca va fi desemnat solicitanţilor. Titlul V Dispoziţii finale Articolul 10Recunoaşterea unei adoptii nu poate fi refuzată într-un stat contractant decît dacă adoptia este în mod vadit contrară ordinii sale publice, ţinând seama de interesul superior al copilului. Articolul 11Autorităţile centrale asigura păstrarea tuturor informaţiilor referitoare la originea minorului şi la familia lui, dacă este cunoscută, într-un registru al adopţiilor, la care se poate accede numai cu autorizaţie, în limitele stabilite de legile celor două state contractante. Articolul 12Orice autoritate competentă, care constata că nu a fost respectata vreo dispoziţie a prezentei convenţii sau ca exista riscul evident ca aceasta sa nu fie respectata, informează imediat autoritatea centrala, pentru a fi luate măsurile adecvate. Articolul 13Prezenta convenţie întregeşte dispoziţiile din convenţiile internaţionale şi din celelalte norme de drept internaţional pertinente, la care ambele state contractante sunt părţi. Articolul 141. Durata prezentei convenţii este nedeterminată. Ea va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare datei ultimei comunicări asupra îndeplinirii formalităţilor prevăzute de legislatiile celor două state contractante.2. Fiecare stat contractant poate denunta convenţia printr-o notificare adresată în scris celuilalt stat contractant. Denunţarea produce efecte din prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 6 luni de la data primirii notificării.3. Procedurile de adopţie în curs în momentul denunţării vor continua potrivit regulilor convenţiei chiar şi după scadenta indicată la paragraful 2.4. Fiecare stat contractant poate prezenta amendamente, care vor avea efect după 3 luni de la data acceptării lor de către celălalt stat contractant.Drept pentru care, plenipotenţiarii celor două state contractante au semnat prezenta convenţie.Încheiată la Roma la 29 martie 1995, în doua exemplare originale, în limbile română şi italiana, ambele texte având aceeaşi valabilitate.Pentru România,Sabin PopPentru Republica Italiana,Armando Sanguini----------------

Noutăți

 • LEGE nr. 126 din 9 iulie 1997 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 56 din 9 iulie 1993*) *** Republicat privind organizarea, conducerea, funcţionarea şi competenţa Curţii Supreme de Justiţie
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001 (*republicata*) privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor*)
 • LEGE nr. 12 din 20 februarie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 48 din 31 martie 1999 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare în domeniul transporturilor militare, semnat la Oradea la 20 decembrie 1997
 • LEGE nr. 141 din 30 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 21 martie 2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
 • LEGE nr. 183 din 9 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2003 pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 29 iunie 2000 privind finanţarea Centrului editorial şi a Studioului cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 202 din 4 decembrie 1997 pentru denunţarea Convenţiei privind soluţionarea pe cale arbitrală a litigiilor de drept civil decurgând din raporturile de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică, adoptată la Moscova la 26 mai 1972
 • LEGE nr. 179 din 2 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea intrării pe teritoriul României şi acordarea statutului de refugiat unor persoane din Republica Federala Iugoslavia
 • LEGE nr. 64 din 13 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2016 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • LEGE nr. 276 din 23 iunie 2004 pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 327 din 8 iulie 2003 privind Ordinul Mihai Viteazul
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 48 din 28 februarie 1948 pentru reabilitarea infractorilor care au luptat pe frontul de Vest
 • LEGE nr. 1.910 din 4 iunie 1930 privind ratificarea Aranjamentului complimentar la Acordul din 28 mai 1928 pentru regularea datoriei de răsboi a României fata de Franţa, semnat la Haga, la 27 ianuarie 1930
 • LEGE nr. 71 din 17 mai 2012 pentru ratificarea Acordului încheiat între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Kleinmond la 11 septembrie 2009, de modificare a Acordului pentru comerţ, dezvoltare şi cooperare între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Pretoria la 11 octombrie 1999
 • LEGE nr. 147 din 14 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Modernizarea sistemului de apa potabilă şi a celui al apelor uzate în oraşul Paşcani, România", semnat la Bucureşti la 17 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 18 decembrie 2001
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 privind Codul consumului
 • LEGE nr. 521 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/1999 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • LEGE nr. 86 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 212 din 9 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol
 • LEGE nr. 187 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni la Societatea Comercială "Aviaţia Utilitara" - S.A. Iaşi din proprietatea statului şi din administrarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în proprietatea privată a judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 71 din 26 martie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural
 • LEGE nr. 233 din 8 octombrie 2015 privind ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 178 din 11 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea
 • LEGE nr. 37 din 13 noiembrie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 650/1968 privind modificarea unor dispoziţii referitoare la impozitul pe Veniturile populaţiei
 • LEGE nr. 370 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 112 din 9 noiembrie 1992 pentru ratificarea convenţiilor nr. 154/1981 şi nr. 168/1988 ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii
 • LEGE nr. 211 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 326 din 8 iulie 2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi ţinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 193 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 30 iunie 1999 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 20 martie 2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului naţional unic de plată a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
 • LEGE nr. 534 din 25 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2004 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 113 din 28 noiembrie 1994 pentru acceptarea Protocolului de menţinere în vigoare a Aranjamentului privind comerţul internaţional cu textile, încheiat la Geneva la 9 decembrie 1993
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 26 martie 1998 *** Republicat privind majorarea salariilor personalului din unele instituţii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 27 decembrie 2001 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 197 din 22 decembrie 2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor anuale care decurg din calitatea României de membru al Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al Federaţiei Internaţionale a Consiliilor Artelor şi a Agenţiilor Culturale (IFACCA) şi al Agenţiei Internaţionale ISBN
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 67 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 144 din 9 iulie 1998 pentru retragerea rezervei formulate de România la art. 22 din Convenţia internaţionala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 251 din 30 noiembrie 2000 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 589 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2003 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021