Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 14 iulie 2003 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 (*actualizata*)privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Tinutul Herta, ca urmare a stării de razboi şi a aplicarii Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947(actualizata până la data de 11 noiembrie 2004*)

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Cetatenii români, deposedati ca urmare a parasirii fortate a Basarabiei, Bucovinei de Nord şi a Tinutului Herta, precum şi ca urmare a Celui de al II-lea Razboi Mondial şi a aplicarii Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, au dreptul la despăgubiri sau compensatii pentru bunurile imobile avute în proprietatea lor în aceste teritorii, precum şi pentru recoltele neculese din anul 1940, în condiţiile prezentei legi. (2) De prevederile prezentei legi beneficiaza fostii proprietari sau mostenitorii legali ai acestora, până la gradul al IV-lea inclusiv, dacă au la data formulării cererii cetatenia română şi domiciliul în România. (3) Prevederile prezentei legi nu se aplică cu privire la bunurile transmise pe bază de conventii civile, incheiate prin liber acord de voinţa între fostul proprietar sau mostenitorul legal al acestuia şi o terta persoana. Articolul 2 (1) Pentru terenurile rămase în teritoriile prevăzute la art. 1, fostilor proprietari sau mostenitorilor legali ai acestora li se vor atribui terenuri de acelasi gen în judeţele în care locuiesc, în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în limita disponibilitatilor, din domeniul privat al statului, al judetelor sau din rezerva la dispoziţia comisiilor locale, constituite pentru aplicarea respectivei legi. (2) În cazul în care prevederile alin. (1) nu pot fi indeplinite în natura, fostii proprietari beneficiaza de despăgubiri sau compensatii, calculate pentru fiecare hectar de teren la valoarea de circulatie a categoriilor respective, comunicata de primarii, fără ca totalul suprafetei de teren pentru care se acordă despăgubirile sau compensatiile să depăşească suprafaţa de 50 ha teren agricol şi 10 ha teren forestier, de proprietar deposedat. (3) În cazul în care beneficiarii prezentei legi au primit sau urmeaza sa primeasca în proprietate suprafete de teren reconstituite potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, acestia au dreptul la atribuiri în natura, despăgubiri sau compensatii în baza prezentei legi numai pentru diferenţa până la limita suprafeţelor prevăzute la alin. (2). (4) În situaţia în care, anterior, cei indreptatiti au fost despagubiti parţial, în bani sau în natura, acestia au dreptul la compensatie numai pentru diferenţa. Articolul 3Pentru constructiile cu destinaţia de locuinte, anexe gospodaresti ori pentru alte utilitati, se acordă fostilor proprietari despăgubiri banesti, în sume calculate în raport cu suprafaţa construita, cu materialele folosite şi cu vechimea construcţiei la data pierderii posesiei. În suma totala va fi cuprinsa şi contravaloarea terenului de sub construcţie şi a curtii, pe baza evaluarilor efectuate, după caz, de experti în constructii sau evaluatori funciari. Articolul 4Pentru recoltele neculese în anul 1940 în teritoriile prevăzute la art. 1, şi anume: grau, porumb, floarea-soarelui, sfecla de zahar, viţă de vie, în, tutun, mac şi fructe, se acordă, pentru 3 dintre acestea, la alegerea fostilor proprietari sau a mostenitorilor legali ai acestora, o sumă calculată în raport cu suprafaţa cultivata şi cu producţia medie la hectar în anul 1940, potrivit pretului de achizitie a produselor menţionate, publicat de Institutul Naţional de Statistica pentru anul anterior celui în care se acordă despăgubirea. Articolul 5 (1) În termen de 9 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, persoanele indreptatite vor depune la comisiile constituite în cadrul prefecturilor, în temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cereri proprii, insotite de acte doveditoare autentice sau de declaratia autentica a petentului, însoţită de declaratiile a cel puţin 2 martori, de asemenea autentificate. (2) Dacă pentru bunurile aceluiasi proprietar sunt mai mulţi mostenitori legali, fiecare dintre acestia este obligat să-i mentioneze pe ceilalti în cererea formulata, care se trimite la aceeasi comisie judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, sau la comisia centrala, chiar dacă ei domiciliaza în judete diferite. (3) În judeţele în care nu au fost constituite comisii, potrivit Legii nr. 9/1998, republicată, acestea se constituie, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, prin ordin al prefectului, iar cele care şi-au incetat activitatea, conform art. 12 din Legea nr. 9/1998, republicată, îşi reiau activitatea având ca obiect aplicarea prezentei legi. (4) Arhivele Naţionale şi alte institutii publice care deţin actele solicitate de cei interesati, de natura sa constituie dovezi în sensul alin. (1), sunt obligate să le elibereze copii conforme, sub sancţiunea legii. (5) În cererile adresate Arhivelor Naţionale şi altor institutii publice, solicitanţii vor preciza toate informaţiile, datele sau indiciile necesare obtinerii unor acte doveditoare, în măsura în care le deţin. (6) Pentru terenurile forestiere este admisa numai proba cu inscrisuri: acte de proprietate, extrase de carte funciara, cadastru, registre şi alte evidente ale amenajamentelor silvice etc., cu data certa, din perioada respectiva. Articolul 6Cererile adresate autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi actiunile în justiţie având ca obiect obtinerea de despăgubiri sau compensatii în temeiul prezentei legi, cu excepţia litigiilor dintre mostenitori sau dintre proprietar, mostenitori şi o terta persoana, sunt scutite de taxe de orice fel. Articolul 7*)În cazuri excepţionale, în situaţia imposibilitatii temporare de a procura acte doveditoare, solicitanţii vor depune cererea cu acte incomplete sau neinsotita de acte, cu menţiunea procurarii dovezilor în maximum 6 luni de la implinirea termenului prevăzut la art. 5 alin. (1). Articolul 8 (1) În vederea solutionarii cererilor depuse de persoanele indreptatite, comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, constituite în temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998, republicată, se vor completa pentru aceste cazuri, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, cu cate un reprezentant şi al celorlalte ministere cu atribuţii în aplicarea prezentei legi. Reprezentantul Secţiei Cadrilater a Asociaţiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste (ARVIS) nu participa la solutionarea cererilor depuse de persoanele indreptatite, potrivit prezentei legi. (2) Comisiile judetene şi a municipiului Bucureşti primesc, verifica şi rezolva cererile de atribuire în natura ori pentru acordare de despăgubiri sau compensatii, după caz. Hotărârile privind recunoasterea drepturilor, acordarea despăgubirilor sau/şi a compensatiilor se dau în termen de cel mult 6 luni de la inregistrarea cererilor. Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei şi se comunică comisiei centrale constituite în baza Legii nr. 9/1998, republicată, precum şi solicitantului. (3) În termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemultumit de hotărârea comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, poate face contestaţie la comisia centrala. (4) În termen de cel mult 60 de zile, comisia centrala va analiza contestaţiile şi le va aproba sau respinge. Hotărârea comisiei centrale se comunică comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, solicitantilor şi direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti, după caz. (5) Hotărârile comisiei centrale sunt supuse controlului judecătoresc, putand fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la sectia de contencios administrativ a tribunalului în raza caruia domiciliaza solicitantul. (6) Hotărârile pronuntate de tribunal sunt supuse cailor de atac prevăzute de lege. (7) În vederea solutionarii cererilor, comisiile prevăzute la art. 5, precum şi instantele judecătorești pot solicita din oficiu, cu respectarea legii, acte şi informaţii oricăror institutii publice din tara sau din strainatate, persoanelor fizice sau juridice. Articolul 9În cazul în care atribuirile în natura, despăgubirile sau compensatiile, după caz, sunt solicitate de mai mulţi mostenitori ai aceleiasi persoane, precum şi dacă, după adoptarea hotărârii de către comisia competenţa şi ramanerea definitivă a acesteia, apar persoane având vocatie succesorala, conform art. 5 alin. (1) şi (2), raporturile dintre succesori privind drepturile lor se solutioneaza potrivit dreptului comun. Articolul 10 (1) Punerea în posesie la atribuirile în natura, conform prezentei legi, se face, pentru cetatenii care sunt şi beneficiari ai Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ulterior retrocedarilor efectuate potrivit acestora, dar nu mai tarziu de 6 luni. (2) Despăgubirile sau compensatiile banesti vor fi acordate beneficiarilor în termen de un an de la comunicarea hotărârii comisiei judetene ori a municipiului Bucureşti, după caz, sau a hotărârii prevăzute la art. 8 alin. (4) sau (6), respectiv la art. 9; plata lor se poate face şi în rate, în maximum 2 ani, în functie de disponibilitatile banesti ale direcţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1). Articolul 11 (1) Plata despăgubirilor sau a compensatiilor acordate, în temeiul prezentei legi, persoanelor indreptatite se asigura de către directiile generale ale finanţelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au domiciliul beneficiarii. (2) Solicitarea platii se face pe bază de cerere scrisa, la care se anexeaza hotărârea comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, a comisiei centrale, în cazul contestatiilor, sau hotărârea judecătorească definitivă, după caz. Articolul 12 (1) Directiile generale ale finanţelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, centralizeaza cererile primite şi transmit Ministerului Finanţelor Publice necesarul de credite bugetare, mentionand numărul şi data hotărârii comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, a comisiei centrale, în cazul contestatiilor, sau ale hotărârilor judecătorești definitive, numele şi prenumele beneficiarilor, adresa acestora şi suma de plată. (2) Plata despăgubirilor se va face prin virarea sumelor în conturile bancare, la Casa de Economii şi Consemnatiuni C.E.C. - S.A. sau la trezoreria statului, indicate de beneficiari, pe baza actului prin care s-a dispus acordarea despăgubirii. (3) Valoarea despăgubirilor stabilite se actualizeaza la data platii, luand ca baza rata inflatiei pe economie din ultima luna a trimestrului expirat, comunicata de Institutul Naţional de Statistica. Articolul 13Criteriile de evaluare şi modalitatile concrete de stabilire a cuantumului despăgubirilor sau de acordare a compensatiilor pentru terenurile agricole şi intravilane, precum şi pentru constructii şi recolte, procedurile de lucru ale comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi a comisiei centrale, gestionarea fondurilor destinate despăgubirilor, precum şi modalitatile de efectuare a plăţilor vor fi stabilite prin norme metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei Publice*) şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.──────────────*) Conform Ordonantei de urgenta nr. 64/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, noua denumire este Ministerul Administraţiei şi Internelor. Articolul 14 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Despăgubirile şi compensatiile prevăzute de prezenta lege se vor plati în limita sumelor alocate cu aceasta destinatie, anual, prin legea bugetului de stat. (3) Până la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba normele metodologice prevăzute la art. 13.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 19 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 27 iunie 2003.Nr. 290.────────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 221 din 31 decembrie 1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
 • LEGE nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 36 din 2 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995
 • LEGE nr. 112 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului în domeniul transporturilor internaţionale rutiere de persoane şi de mărfuri, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 115 din 24 aprilie 2009 pentru ratificarea Convenţiei nr. 102/1952 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind normele minime de securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 în cadrul Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii
 • LEGE nr. 34 din 14 iunie 1993 privind integrarea sistemului de asigurări sociale al cooperaţiei meşteşugăreşti în sistemul asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 703 din 3 decembrie 2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 294 din 15 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe
 • LEGE nr. 137 din 13 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 21 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 231 din 22 noiembrie 2016 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 370 din 26 noiembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 102 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 5 martie 2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 20 iunie 2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 274 din 3 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 87 din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 148/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi a unor servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 268 din 7 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 24 februarie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 88 din 22 iulie 1992 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7^1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 42 din 20 decembrie 1975 cu privire la producţia bunurilor alimentare
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 75 din 17 mai 2012 pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi de cooperare globală dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte, semnat la Jakarta la 9 noiembrie 2009
 • LEGE nr. 192 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 140 din 10 octombrie 2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 151 din 19 decembrie 2007 pentru completarea destinaţiei unor părţi din imobile situate în municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 92 din 11 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2016 pentru modificarea art. 28 alin. (4^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 iunie 2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. prin alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011
 • LEGE nr. 256 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 137 din 18 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 127 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 607 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2001 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 26 aprilie 1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 26 iunie 2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • LEGE nr. 337 din 21 decembrie 2018 privind statutul inspectorului de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 19 din 8 ianuarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 50/1997 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru produsele de tehnică militară, materialele, piesele de schimb, componentele, echipamentele şi aparatura, importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 216 din 27 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 95 din 11 mai 2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 64 din 21 aprilie 1997 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţile şi instituţiile din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 351 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 6 decembrie 2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
 • LEGE nr. 341 din 31 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021