Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 40 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea Convenţiei privind aviaţia civilă internaţionala, semnat la Montreal la 6 octombrie 1980 (articolul 83 bis)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 112 din 31 mai 1996 -
LEGE Nr. 40 din 27 mai 1996pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea Convenţiei privind aviaţia civilă internationala, semnat la Montreal la 6 octombrie 1980 (articolul 83 bis) Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 112 din 31 mai 1996

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe ratifica Protocolul referitor la amendarea Convenţiei privind aviaţia civilă internationala, semnat la Montreal la 6 octombrie 1980 (articolul 83 bis).Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 mai 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEPROTOCOLreferitor la amendarea Convenţiei privind aviaţia civilă internationala, semnat la Montreal la 6 octombrie 1980 (articolul 83 bis)*)------------- Notă *) Traducere.Adunarea Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale,reunita în a 23-a sa Sesiune, la Montreal la 6 octombrie 1980,luând act de rezoluţiile A21-22 şi A22-28 privind încheierea, folosirea în sistem charter şi alternativ a unor aeronave în operarea internationala,luând act de proiectul de amendare a Convenţiei privind aviaţia civilă internationala, pregătit de cea de-a 23-a Sesiune a Comitetului juridic,luând act de dorinţa generală a statelor contractante de a se permite transferul anumitor funcţii şi obligaţii de la statul de înmatriculare la statul operatorului de aeronava în caz de închiriere, folosire în sistem charter ori alternativ sau în cazul oricăror aranjamente similare în legătură cu o astfel de aeronava,considerind ca este necesar sa amendeze, în scopul mai sus menţionat, Convenţia privind aviaţia civilă internationala, încheiată la Chicago la 7 decembrie 1944,1. Aproba, în conformitate cu prevederile art. 94 a) al convenţiei menţionate mai sus, următorul amendament propus a fi adus la convenţie:Sa se insereze, după articolul 83, articolul 83 bis:"ARTICOLUL 83 BISTransferul anumitor funcţii şi obligaţii a) Independent de prevederile art. 12, 30, 31 şi 32 a), în cazul în care o aeronava înmatriculată într-un stat contractant este exploatată în baza unui acord de închiriere, folosire în sistem charter ori alternativ sau a oricărui aranjament similar, de către un operator care îşi are sediul principal de afaceri sau, în lipsa acestuia, reşedinţa permanenta într-un alt stat contractant, statul de înmatriculare poate, prin înţelegere cu acel alt stat, să-i transfere acestuia, în totalitate sau în parte, funcţiile şi obligaţiile sale ce îi revin ca stat de înmatriculare a acelei aeronave, în conformitate cu art. 12, 30, 31 şi 32 a). Statul de înmatriculare va fi eliberat de responsabilitate în ceea ce priveşte funcţiile şi obligaţiile transferate. b) Transferul nu va fi valabil în privinta altor state contractante, înainte ca acordul între state, prin care este concretizat transferul, sa fi fost înregistrat la Consiliu şi publicat conform art. 83 sau înainte ca existenta şi cuprinsul acordului sa fi fost comunicate direct autorităţilor altui stat sau statelor contractante interesate de către un stat parte la acord. c) Prevederile paragrafelor a) şi b) de mai sus se vor aplica, de asemenea, în cazurile menţionate în art. 77."2. Specifica, în conformitate cu prevederile art. 94 a) al convenţiei menţionate, cifra nouăzeci şi opt ca număr al statelor contractante, a căror ratificare este necesară pentru intrarea în vigoare a amendamentului menţionat mai sus, şi 3. Decide ca secretarul general al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale sa întocmească un protocol în limbile engleza, franceza, rusa şi spaniola, fiecare având aceeaşi valabilitate, incluzind amendamentul propus mai sus, precum şi următoarele probleme: a) Protocolul va fi semnat de către preşedintele Adunării şi de către secretarul sau general. b) Protocolul va fi deschis spre ratificare de către oricare stat care a ratificat sau a aderat la Convenţia privind aviaţia civilă internationala. c) Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale. d) Protocolul va intra în vigoare, pentru statele care l-au ratificat, la data depunerii celui de-al nouăzeci şi optulea instrument de ratificare. e) Secretarul general va notifica imediat, tuturor statelor contractante, data depunerii fiecărui instrument de ratificare a protocolului. f) Secretarul general va notifica imediat, tuturor statelor care sunt părţi la convenţie, data la care protocolul intră în vigoare. g) Protocolul va intra în vigoare, în ceea ce priveşte oricare stat contractant care ratifica protocolul după data menţionată mai sus, după ce acest stat a depus instrumentele sale de ratificare la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.În consecinţa, în conformitate cu decizia de mai sus a Adunării, acest protocol a fost întocmit de către secretarul general al Organizaţiei.Drept pentru care, preşedintele şi secretarul general al celei de-a 23-a Sesiuni a Adunării Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, fiind autorizaţi în acest sens de către Adunare, semnează acest protocol.Încheiat la Montreal la 6 octombrie 1980, într-un singur exemplar, în limbile engleza, franceza, rusa şi spaniola, fiecare dintre texte având aceeaşi valabilitate. Acest protocol va rămâne depozitat în arhivele Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale şi copii autentificate pentru conformitate vor fi transmise de către secretarul general al Organizaţiei tuturor statelor care sunt părţi la Convenţia privind aviaţia civilă internationala, încheiată la Chicago la 7 decembrie 1944.R. S. Nyaga,preşedinte al celei de-a 23-a Sesiuni a AdunăriiYves Lambert,secretar general---------------

Noutăți

 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 legea bibliotecilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare
 • LEGE nr. 282 din 15 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1999
 • LEGE nr. 46 din 13 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 98 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2000 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 388 din 30 septembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • LEGE nr. 141 din 18 iulie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol
 • LEGE nr. 329 din 5 decembrie 2013 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013
 • LEGE nr. 225 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 204 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 31 octombrie 2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002
 • LEGE nr. 573 din 23 octombrie 2002 pentru acceptarea Amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţionala din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia MEPC.95 (46) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 27 aprilie 2001
 • LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 166 din 9 noiembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 188 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 238 din 23 aprilie 2002 privind înfiinţarea Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice*)
 • LEGE nr. 110 din 25 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 20 februarie 2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 348 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Acordului de garanţie semnat între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul garanţiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investiţii, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane
 • LEGE nr. 439 din 27 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 210 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005
 • LEGE nr. 201 din 4 noiembrie 1998 pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 141 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 90 din 8 aprilie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 18 decembrie 2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
 • LEGE nr. 590 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/1998 privind regularizarea unor credite acordate Băncii Agricole - S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996 şi a dobânzilor aferente acestor credite
 • LEGE nr. 162 din 12 iulie 2010 pentru ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 august 2009 şi la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România şi Banca Europeană de Investiţii, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice "Radet" Bucureşti privind finanţarea Proiectului de reabilitare şi modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucureşti, semnat la Luxemburg şi la Bucureşti la data de 12 şi, respectiv, 14 noiembrie 1997, şi a Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 august 2009 şi la Paris la 10 septembrie 2009 între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 54 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 503/1970 privind instituirea stemelor judeţelor şi municipiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 138 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 62 din 30 octombrie 1974 privind inventiile şi inovatiile
 • LEGE nr. 77 din 18 iulie 1992 privind stabilirea datei alegerilor pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Preşedintelui României
 • LEGE Nr. 65 din 3 iulie 1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 18 din 12 ianuarie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului
 • LEGE nr. 102 din 16 mai 2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2016
 • LEGE nr. 49 din 20 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 24 mai 2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 48 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 361/1970 pentru modificarea Decretului nr. 704/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Silviculturii, aprobat prin Legea nr. 63/1969
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • LEGE nr. 271 din 10 noiembrie 2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale
 • LEGE nr. 277 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 144/2000 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea, în România, a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2000
 • LEGE nr. 3 din 18 martie 1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Demografie
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021