Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 39 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Bolivia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 9 octombrie 1995
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 30 mai 1996 -
LEGE Nr. 39 din 27 mai 1996pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Bolivia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 9 octombrie 1995 Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 30 mai 1996

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe ratifica Acordul dintre România şi Republica Bolivia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 9 octombrie 1995.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 mai 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE ACORDîntre România şi Republica Bolivia, privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilorRomânia şi Republica Bolivia, denumite în continuare părţi contractante,dorind sa intensifice cooperarea economică dintre ambele state,intentionind sa creeze şi sa întreţină condiţii favorabile pentru investiţiile investitorului unei părţi contractante care implica transferul de capital pe teritoriul celeilalte părţi contractante,recunoscind ca promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, în conformitate cu prezentul acord, va contribui la stimularea prosperitatii economice a ambelor state,constiente de necesitatea stabilirii unui cadru juridic adecvat care să reglementeze şi sa garanteze promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre ambele tari,convin asupra celor ce urmează: Articolul 1DefiniţiiÎn sensul acestui acord:1. Termenul investiţie se referă la toate categoriile de active sau drepturi în legătură cu o investiţie, cu condiţia ca aceasta să fie efectuată în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare ale părţii contractante pe al carei teritoriu s-a realizat investiţia şi va cuprinde, în special: a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi alte drepturi reale; b) acţiuni, părţi sociale şi orice alt fel de participare la societăţi pe teritoriul oricăreia dintre părţile contractante; c) reinvestirea beneficiilor; d) drepturi de creanta sau orice alta prestaţie care are valoare economică, împrumuturile fiind incluse numai dacă sunt direct legate de o investiţie specifică; e) drepturi de proprietate intelectuală, incluzind drepturi de autor şi drepturi de proprietate industriala; f) concesiuni autorizate prin lege, incluzind concesiuni pentru prospectare, explorare, extracţie, exploatare şi industrializare a resurselor naturale.Orice modificare a formei juridice în care au fost investite sau reinvestite activele şi capitalurile nu va afecta caracterul lor de investiţii în conformitate cu prezentul acord.2. Termenul investitor desemnează, pentru fiecare parte contractantă, următorii subiecti care efectuează investiţii pe teritoriul celeilalte părţi contractante, în conformitate cu prezentul acord: a) persoanele fizice care, în conformitate cu legislaţia unei părţi contractante, sunt considerate cetăţenii săi, în ceea ce priveşte România, şi naţionalii săi, în ceea ce priveşte Republica Bolivia; b) persoanele juridice constituite conform legislaţiei unei părţi contractante, care îşi au sediul, precum şi activităţile economice principale pe teritoriul acelei părţi contractante; c) persoanele juridice constituite în conformitate cu legislaţia oricărei tari, care sunt controlate în majoritate de către investitorii menţionaţi la lit. a) şi b) ale acestui paragraf.3. Termenul venituri desemnează toate sumele produse de o investiţie, şi anume: profituri, dividende, dobinzi, redevenţe şi altele similare.4. Termenul teritoriu desemnează:- în ceea ce priveşte România, teritoriul României, inclusiv marea teritorială şi zona economică exclusiva asupra cărora România exercita,în conformitate cu legislaţia interna şi dreptul internaţional, suveranitate, drepturi suverane sau jurisdicţie;- în ceea ce priveşte Republica Bolivia, întregul spaţiu supus suveranităţii şi jurisdicţiei Republicii Bolivia, în conformitate cu legislaţia sa interna şi cu dreptul internaţional. Articolul 2Promovarea şi protejarea investiţiilor1. Fiecare parte contractantă va promova şi va crea pe teritoriul sau condiţii favorabile pentru investiţiile investitorilor celeilalte părţi contractante şi va autoriza astfel de investiţii, în conformitate cu legile şi reglementările sale.2. Fiecare parte contractantă va acorda, în conformitate cu legile şi reglementările sale, protecţia şi garanţiile prevăzute în prezentul acord pentru investiţiile efectuate, pe teritoriul sau, de către investitorii celeilalte părţi contractante.3. Fiecare parte contractantă, în conformitate cu legile şi reglementările sale, va permite investitorilor celeilalte părţi contractante sa angajeze personal de conducere şi tehnic specializat, la alegerea lor şi indiferent de cetăţenie, în ceea ce priveşte România, şi de naţionalitate, în ceea ce priveşte Republica Bolivia.De asemenea, părţile contractante, în conformitate cu prevederile legislaţiei lor, vor permite investitorilor celeilalte părţi contractante intrarea şi rămînerea pe teritoriul lor, în vederea efectuării şi administrării investiţiei acestora.4. Fiecare parte contractantă va garanta investitorilor celeilalte părţi contractante accesul liber la tribunale, instanţe judecătoreşti, agenţii administrative şi alte organisme care exercită autoritate jurisdicţională.5. Fiecare parte contractantă va publică şi va difuza legile şi reglementările referitoare la investiţiile investitorilor celeilalte părţi contractante. Articolul 3Tratamentul investiţiilor1. Fiecare parte contractantă va trebui sa garanteze un tratament just şi echitabil, pe teritoriul sau, investiţiilor investitorilor celeilalte părţi contractante şi va asigura ca exercitarea drepturilor recunoscute prin prezentul acord sa nu fie incalcate.2. Fiecare parte contractantă va acorda investiţiilor investitorilor celeilalte părţi contractante, efectuate pe teritoriul sau, un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat investiţiilor propriilor investitori sau investitorilor unui stat terţ, dacă acest din urma tratament este mai favorabil.3. În cazul în care o parte contractantă a acordat avantaje speciale investitorilor oricăror state terţe, în virtutea unui acord privind crearea unei zone de comerţ liber, uniuni vamale, pieţe comune, uniuni economice sau oricărei alte forme de organizare economică regionala, ori în virtutea unui acord referitor, în totalitate sau în principal, la probleme fiscale, acea parte contractantă nu va fi obligată sa acorde avantajele menţionate investitorilor celeilalte părţi contractante. Articolul 4Expropriere şi despăgubire1. Nici una dintre părţile contractante nu va adopta măsuri care să priveze, direct sau indirect, pe un investitor al celeilalte părţi contractante de investiţia sa, decît dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) măsurile sunt adoptate pentru cauza de utilitate publică sau interes naţional şi în conformitate cu legea; b) măsurile nu sunt discriminatorii; c) măsurile sunt însoţite de prevederi privind plata fără întârziere a unei despăgubiri adecvate şi efective.2. Despăgubirea se va baza pe valoarea de piaţa a investiţiilor afectate, la o dată imediat anterioară celei la care măsura devine cunoscută public. În situaţia în care este dificila determinarea acestei valori, despăgubirea va putea fi stabilită, în conformitate cu principiile de evaluare general recunoscute ca fiind echitabile, ţinând seama de mărimea capitalului investit, de devalorizarea acestuia, de capitalul repatriat până la acea data, de valoarea de înlocuire şi de alţi factori relevanti. Ca urmare a oricărei intirzieri în plata despăgubirii se vor adauga dobinzi, la o rata comercială stabilită pe baza valorii de piaţa, începând de la data exproprierii sau pierderii, până la data plăţii.Cuantumul despăgubirii, inclusiv dobinzile, dacă este cazul, vor fi plătite investitorului în valută liber convertibilă.3. În ceea ce priveşte legalitatea naţionalizarii, exproprierii sau oricărei alte măsuri care are ca efect echivalent, şi referitor la cuantumul despăgubirii, investitorul afectat va putea reclama aceasta instanţelor în procedura judiciară şi o va supune ordinii legale în vigoare a părţii contractante care adopta măsura exproprierii sau face ca despăgubirea sa devină efectivă.4. Investitorii oricărei părţi contractante, ale căror investiţii de pe teritoriul celeilalte părţi contractante suferă pierderi datorate unui război sau oricărui alt conflict armat, unei stări de necesitate naţionala, tulburarilor civile sau altor evenimente similare de pe teritoriul celeilalte părţi contractante, vor trebui sa primească de la aceasta din urma, cu titlu de reparatie, indemnizaţie, despăgubire sau alt aranjament, un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat de către aceasta parte contractantă investitorilor proprii sau ai oricărui stat terţ.Plăţile care ar putea rezultă cu acest titlu vor fi efectuate în valută liber convertibilă. Articolul 5Transferul liber1. Fiecare parte contractantă va autoriza, fără întârziere, investitorilor celeilalte părţi contractante, transferul fondurilor rezultate din investiţii, în valută liber convertibilă, în special al: a) dobinzilor, dividendelor, profiturilor şi altor beneficii, după plata impozitelor stabilite de legile şi reglementările părţilor contractante; b) rambursarii creditelor externe în legătură cu o investiţie; c) sumelor obţinute din vânzarea totală sau parţială ori din lichidarea unei investiţii; d) plăţilor rezultate din reglementarea unui diferend şi despăgubirilor, în conformitate cu art. IV.2. Transferurile se efectuează la cursul de schimb aplicabil pe piaţa la data transferului, în conformitate cu legile şi reglementările părţii contractante care a admis investiţia. Articolul 6Subrogarea1. Dacă o parte contractantă sau un organism autorizat de aceasta a încheiat un contract de asigurare sau a acordat orice alta garanţie financiară împotriva riscurilor necomerciale, în legătură cu o investiţie a unuia dintre investitorii săi pe teritoriul celeilalte părţi contractante, aceasta din urma va recunoaşte dreptul primei părţi contractante de a se subroga în drepturile investitorului, dacă a efectuat o plata în virtutea celor stabilite prin contractul sau garanţia menţionată.2. Dacă o parte contractantă a plătit investitorului sau şi în virtutea acestei plati şi-a asumat drepturile şi obligaţiile acestuia, investitorul respectiv nu va putea reclama celeilalte părţi contractante aceste drepturi şi obligaţii, fără autorizarea expresă a primei părţi contractante şi ori de cîte ori aceste drepturi şi obligaţii sunt efective şi legal recunoscute de cealaltă parte contractantă. Articolul 7ConsultăriPărţile contractante se vor consulta cu privire la orice problema în legătură cu aplicarea sau interpretarea acestui acord. Articolul 8Reglementarea diferendelor dintre părţile contractante1. Diferendele survenite între părţile contractante, referitoare la interpretarea şi la aplicarea prezentului acord, vor fi soluţionate, pe cît posibil, prin negocieri directe.2. În cazul în care ambele părţi contractante nu au putut ajunge la o înţelegere în termen de 6 luni începând de la data notificării diferendului, acesta va fi supus, la cererea oricăreia dintre părţile contractante, unui tribunal arbitral.Acest tribunal va fi alcătuit din trei membri, fiecare parte contractantă trebuind sa desemneze un arbitru în termen de doua luni de la primirea cererii de arbitraj, iar aceşti doi arbitri vor trebui sa desemneze un preşedinte, care va fi naţional al unui stat terţ, într-un termen de doua luni de la numirea lor.3. Dacă una dintre părţile contractante nu şi-a desemnat arbitrul şi nu a dat curs solicitării celeilalte părţi contractante de a face numirea într-un termen de doua luni de la data notificării cererii de arbitraj, arbitrul va fi desemnat, la cererea acelei părţi contractante, de către preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie.4. Dacă cei doi arbitri nu pot ajunge la un acord cu privire la alegerea preşedintelui, în termen de doua luni de la desemnarea lor, acesta va fi desemnat, la cererea oricăreia dintre părţile contractante, de către preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie.5. Dacă, în cazurile menţionate la paragrafele 3 şi 4 ale acestui articol, preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie este împiedicat sa îndeplinească aceasta funcţie sau dacă este naţional al uneia dintre părţile contractante, desemnarea va trebui facuta de către vicepreşedinte şi dacă acesta din urma este împiedicat sa o facă sau dacă este naţional al uneia dintre părţile contractante, următorul membru al Curţii Internaţionale de Justiţie ca funcţie şi care nu este naţional al uneia dintre părţile contractante va trebui să facă numirea.6. Preşedintele tribunalului arbitral va trebui să fie naţional al unui stat terţ cu care ambele părţi contractante întreţin relaţii diplomatice.7. Tribunalul arbitral va trebui să-şi adopte hotărârea cu majoritate de voturi. Referitor la toate celelalte aspecte, procedura tribunalului arbitral va fi stabilită de către acesta.8. Hotărârea arbitrală va fi definitivă, irevocabilă şi obligatorie pentru părţile contractante.9. Fiecare parte contractantă va trebui sa suporte cheltuielile membrului desemnat de ea, precum şi cheltuielile reprezentării sale în procedura de arbitraj; cheltuielile preşedintelui şi celelalte cheltuieli vor fi suportate în părţi egale de către cele doua părţi contractante. Articolul 9Reglementarea diferendelor dintre o parte contractantă şi un investitor al celeilalte părţi contractante1. Diferendele care survin în contextul acestui acord între una dintre părţile contractante şi un investitor al celeilalte părţi contractante, care a efectuat investiţii pe teritoriul celei dintii, vor fi soluţionate, pe cît posibil, pe cale amiabila.2. Dacă prin aceste consultări nu se ajunge la o soluţie într-un termen de 6 luni de la data solicitării de reglementare, investitorul va putea supune diferendul: a) instanţei judecătoreşti competente a părţii contractante pe al carei teritoriu s-a efectuat investiţia; sau b) arbitrajul internaţional al Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii (C.I.R.D.I.), creat prin Convenţia cu privire la reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, semnată la Washington la 18 martie 1965; sau c) unui tribunal arbitral "ad-hoc", constituit în conformitate cu regulile de arbitraj ale Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL).3. Dacă investitorul a supus diferendul instanţei judecătoreşti competente a părţii contractante pe al carei teritoriu s-a efectuat investiţia sau tribunalului arbitral, alegerea uneia dintre proceduri va fi definitivă.4. Prin efectul acestui articol, orice persoană juridică, care s-a constituit în conformitate cu legile şi reglementările uneia dintre părţile contractante şi ale carei acţiuni, anterior apariţiei diferendului, sunt deţinute, în majoritate, de către investitorii celeilalte părţi contractante, va fi tratata ca o persoană juridică a celeilalte părţi contractante.5. Hotărârea arbitrală va fi definitivă, irevocabilă şi obligatorie pentru ambele părţi contractante. Fiecare parte contractantă o va executa în conformitate cu legile şi reglementările sale.6. Părţile contractante nu vor putea sa trateze, pe canale diplomatice, problemele referitoare la diferendele supuse procedurilor judiciare sau arbitrajului internaţional, în conformitate cu prevederile acestui articol, până la încheierea procedurilor respective, cu excepţia situaţiei în care cealaltă parte la diferend nu a dus la îndeplinire hotărârea judecătorească sau decizia tribunalului arbitral, în termenele stabilite în hotărârea sau decizia respectiva. Articolul 10Domeniul de aplicarePrezentul acord se va aplica investiţiilor efectuate înainte şi după intrarea în vigoare a acordului de către investitorii unei părţi contractante, în conformitate cu prevederile legale ale celeilalte părţi contractante, pe teritoriul acesteia din urma.Totuşi el nu se va aplica diferendelor sau controverselor care au survenit anterior intrării sale în vigoare. Articolul 11Aplicarea altor norme legale1. Dacă, în viitor, partea contractantă pe al carei teritoriu s-a efectuat o investiţie de către un investitor al celeilalte părţi contractante va promulga norme legale care vor acorda un tratament mai favorabil decît cel prevăzut prin prezentul acord pentru investiţiile străine de pe teritoriul sau, aceste prevederi vor prevala asupra prezentului acord, în măsura în care sunt mai favorabile.2. De asemenea, în cazul în care părţile contractante vor încheia între ele convenţii care conţin norme legale mai favorabile pentru investiţiile de pe teritoriul sau ale investitorilor celeilalte părţi contractante, prevederile acelor convenţii vor prevala asupra celor conţinute în acest acord. Articolul 12Prevederi finale1. Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data la care părţile contractante şi-au notificat reciproc îndeplinirea cerinţelor legale necesare intrării în vigoare a acordului.2. Acest acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 10 ani şi va fi prelungit automat pentru perioade egale, dacă una dintre părţile contractante nu îl va denunta printr-o notificare scrisă cu un an înainte de data expirării perioadei de valabilitate.3. Prevederile art. I-XI ale acestui acord vor rămâne în vigoare pentru o perioadă ulterioară de 10 ani, începând cu data expirării sale, pentru investiţiile realizate anterior acestei date.Drept pentru care, subsemnaţii, pe deplin autorizaţi de către guvernele respective, au semnat acest acord.Încheiat la Bucureşti la 9 octombrie 1995, în doua exemplare, în limbile română, spaniola şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba engleza va prevala.Pentru România,Florin Georgescu,ministru de stat, ministrul finanţelorPentru Republica Bolivia,Antonio Aranibar Quiroga,ministrul relaţiilor externe şi cultelor-------------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 262 din 13 iunie 2003 pentru înfiinţarea comunei Poiana Ilvei prin reorganizarea comunei Măgura Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • LEGE nr. 74 din 8 aprilie 2008 pentru completarea Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 9 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGE nr. 195 din 29 octombrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 10 din 25 noiembrie 1972 CODUL MUNCII
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 175 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică - anul 2003, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2004
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 363 din 21 decembrie 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 200 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 192 din 25 mai 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003
 • LEGE nr. 80 din 20 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Irlandei privind readmisia propriilor cetăţeni şi a cetăţenilor unor state terţe, care se afla ilegal pe teritoriile statelor lor, semnat la Bucureşti la 12 mai 2000
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • LEGE nr. 56 din 14 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 17 mai 2001 pentru modificarea şi completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale
 • LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 394 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat membru cu drepturi depline la Programul LEED al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 530 din 25 noiembrie 2004 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 21 din 4 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile
 • LEGE nr. 32 din 29 martie 1991 *** Republicată privind impozitul pe salarii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 2 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării
 • LEGE nr. 218 din 25 noiembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 157 din 12 octombrie 2000 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 octombrie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 72 din 22 martie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 14 din 25 martie 1996 pentru ratificarea Acordului de cooperare economico-comercială dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima la 16 mai 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 226 din 29 noiembrie 2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
 • LEGE nr. 144 din 18 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 24 din 4 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 29 mai 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 223 din 11 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea alin. (3) al art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 24 din 11 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
 • LEGE nr. 145 din 5 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului "Săli de sport", semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 101 din 10 mai 2017 pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012
 • LEGE nr. 65 din 22 iunie 1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1990 privind încuviinţarea adopţiei
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 10 noiembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 73 din 4 mai 2000*) (*republicată*) privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 424 din 20 octombrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului către Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 10 mai 2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 440 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 11 aprilie 2001 privind reglementarea rambursării ratelor scadente, precum şi plata altor costuri aferente unor împrumuturi externe
 • LEGE nr. 173 din 9 octombrie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2011
 • LEGE nr. 133 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020