Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 27 ianuarie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (**republicată**)(*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor(actualizată până la data de 14 ianuarie 2005*)

----------*) Textul republicat al legii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 27 ianuarie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 14 ianuarie 2005, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004.____________**) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 253/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 18 iunie 2003, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 23 iulie 1999 şi a fost modificată şi completată prin Legea nr. 253/2003. Articolul 1Se înfiinţează Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul Bucureşti, piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1. Articolul 2Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor se constituie şi funcţionează în sistem tripartit şi are în componenţă reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, ai organizaţiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional. Articolul 3 (1) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor are rol consultativ în fundamentarea şi promovarea politicilor şi strategiilor de formare profesională a adulţilor. (2) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor coordonează şi controlează la nivel naţional următoarele activităţi: a) autorizarea furnizorilor de formare profesională, prin comisiile de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; b) elaborarea standardelor ocupaţionale; c) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite de adulţi prin formare profesională continuă. (3) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor îndeplineşte rolul de autoritate naţională pentru calificări.-----------Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. Articolul 4 (1) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor are următoarele atribuţii principale: a) avizează, în scopul îndeplinirii rolului consultativ prevăzut la art. 3 alin. (1), proiecte de acte normative care au ca obiect formarea profesională a adulţilor;-----------Litera a) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. b) colaborează în scopul realizării obiectului său de activitate cu ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţi administrative autonome, cu organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale, cu furnizorii de formare profesională şi cu alte instituţii publice; c) participă la proiecte şi programe naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale a adulţilor; d) participă la elaborarea criteriilor şi procedurilor de evaluare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, a regulamentelor, metodologiilor şi instrucţiunilor de lucru pentru comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, secretariatele tehnice ale acestora şi pentru comisiile de examinare; e) stabileşte tarifele pentru serviciile de asistenţă tehnică pentru elaborarea, verificarea şi aprobarea standardelor ocupaţionale şi a serviciilor de formare, evaluare, asistenţă tehnică şi autorizare a centrelor de evaluare a competenţelor profesionale; f) întocmeşte şi actualizează Registrul naţional al furnizorilor autorizaţi de formare profesională a adulţilor; g) elaborează criterii specifice şi proceduri unitare privind realizarea şi utilizarea standardelor ocupaţionale; h) aprobă noi standarde ocupaţionale şi le actualizează pe cele existente, conform evoluţiilor pe piaţa muncii; i) elaborează metodologia de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale a adulţilor pe baza standardelor ocupaţionale, care va fi aprobată prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului; j) tipăreşte şi gestionează certificatele de competenţă profesională, eliberate de centrele de evaluare autorizate persoanelor care solicită să fie evaluate; k) autorizează centrele de evaluare a competenţelor profesionale şi certifică evaluatorii de competenţe profesionale, verificatorii interni şi verificatorii externi;-----------Litera k) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. l) dezvoltă bănci de date care includ standarde ocupaţionale, centrele de evaluare autorizate şi certificatele de competenţă profesională; m) efectuează activităţi de pregătire, transfer de cunoştinţe şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate. n) dezvoltă şi implementează metodologiile privind analiza ocupaţională;-----------Litera n) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. o) dezvoltă şi implementează metodologiile privind calificările;-----------Litera o) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. p) dezvoltă şi implementează metodologiile privind validarea calificărilor;-----------Litera p) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. r) dezvoltă şi implementează metodologiile privind certificarea competenţelor profesionale şi a calificărilor;-----------Litera r) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. s) elaborează şi actualizează Registrul naţional al calificărilor;-----------Litera s) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. ş) sprijină înfiinţarea comitetelor sectoriale şi coordonează activitatea acestora.-----------Litera ş) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004.(1^1) Principalul rol al comitetelor sectoriale constă în dezvoltarea, actualizarea şi validarea calificărilor, prin participarea partenerilor sociali, la nivelul sectoarelor de activitate.-----------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. (2) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, care se stabilesc, în condiţiile legii, prin regulamentul de organizare şi funcţionare. (3) Modalităţile de realizare a atribuţiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor poate solicita autorităţilor şi instituţiilor publice informaţii, date statistice şi studii elaborate în domeniul formării profesionale, iar acestea au obligaţia să i le pună la dispoziţie. Articolul 5Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului exercită controlul asupra modului în care este organizată şi se desfăşoară formarea profesională a adulţilor, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002. Articolul 6În cadrul Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor se înfiinţează un compartiment specializat propriu de audit public intern, care funcţionează în mod independent. Articolul 7 (1) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este constituit din 15 membri, după cum urmează: a) 5 membri numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi a ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului; b) 5 membri desemnaţi prin consens de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; c) 5 membri desemnaţi prin consens de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional. (2) Sunt reprezentative la nivel naţional organizaţiile sindicale şi asociaţiile patronale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. Articolul 8În Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor poate fi desemnată persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenie română şi domiciliul în România; b) are capacitate de exerciţiu; c) nu a suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie. Articolul 9 (1) Mandatul membrilor Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este de 4 ani, mandat ce poate fi reînnoit. (2) În timpul mandatului lor membrii Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pot fi revocaţi de cei care i-au numit sau i-au desemnat, după caz. (3) În cazul vacantării locurilor în Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, ca urmare a demisiei, revocării sau decesului, vor fi numite sau desemnate alte persoane pentru durata restantă a mandatului, cu respectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1). Articolul 10 (1) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este legal constituit la data intrării în vigoare a prezentei legi şi a nominalizării celor 15 membri în condiţiile prevăzute la art. 7. (2) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a două treimi din numărul membrilor săi. (3) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor îşi desfăşoară activitatea numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată. (4) Hotărârile Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată. (5) Membrii Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor care participă la şedinţele consiliului, cu excepţia preşedintelui, beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă de 10% din salariul de bază al directorului general. Totalul sumelor cuvenite lunar unui membru al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pentru participarea la şedinţe nu poate depăşi 20% din salariul de bază al directorului general. Articolul 11 (1) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este condus de un preşedinte. (2) Preşedintele este numit din rândul membrilor Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, prin decizie a primului-ministru, la propunerea comună a ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi a ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (3) Numirea preşedintelui se face pentru un mandat de 4 ani. (4) Atribuţiile preşedintelui se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (5) Preşedintele reprezintă Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor în relaţiile cu Guvernul, cu Parlamentul şi cu alte persoane juridice. (6) Pentru activitatea depusă preşedintele Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor primeşte o indemnizaţie lunară care reprezintă 20% din salariul de bază al directorului general. (7) Mandatul preşedintelui încetează prin demisie sau prin revocare din funcţie. (8) Revocarea preşedintelui se decide de către primul-ministru, la propunerea comună a ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi a ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (9) În caz de indisponibilitate sau în alte cauze de imposibilitate a exercitării atribuţiilor preşedintelui pe o perioadă de cel mult 60 de zile, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor desemnează dintre membrii săi un înlocuitor, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare. Articolul 12 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este ajutat de un secretariat tehnic cuprinzând 25 de posturi. Până în anul 2007 numărul posturilor secretariatului tehnic se suplimentează cu 50, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, astfel: 15 posturi în anul 2005; 20 de posturi în anul 2006; 15 posturi în anul 2007. Structura organizatorică a secretariatului tehnic se aprobă, la propunerea plenului Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.-----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. (2) Secretariatul tehnic este condus de un director general, numit de preşedintele Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, pe bază de concurs organizat în condiţiile legii, care are şi calitatea de ordonator terţiar de credite. (3) În cadrul secretariatului tehnic funcţionează şi Direcţia pentru standarde ocupaţionale şi atestare, care preia pe bază de concurs sau examen, după caz, personalul încadrat la unitatea de cercetare şi servicii tehnice, din cadrul Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare, care se desfiinţează. (4) Statul de funcţii pentru Secretariatul tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor se aprobă de către plenul Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. Articolul 13Salarizarea personalului secretariatului tehnic se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din instituţiile publice centrale. Articolul 13^1În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor foloseşte, în afara personalului propriu, specialişti pe domenii ocupaţionale, verificatori interni şi verificatori externi.-----------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. Articolul 14 (1) Finanţarea cheltuielilor Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru următoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuieli de personal; b) cheltuieli de întreţinere şi funcţionare şi cheltuieli de capital; c) indemnizaţiile preşedintelui şi ale membrilor Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor; d) cheltuieli de transport, diurnă şi cazare, în ţară şi în străinătate, pentru membrii Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi pentru personalul secretariatului tehnic al acestuia; e) constituirea unui fond de protocol, la dispoziţia directorului general, similar cu cuantumul prevăzut de legislaţia în vigoare la nivelul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale; f) cheltuieli cu taxele de participare a membrilor Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi a personalului secretariatului tehnic la conferinţe, seminarii şi alte manifestări interne organizate în domeniul de activitate al acestuia. g) cheltuieli pentru plata specialiştilor pe domenii ocupaţionale, a verificatorilor interni şi a verificatorilor externi;-----------Litera g) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. h) cheltuieli de transport, cazare şi indemnizaţii de delegare pentru specialiştii pe domenii ocupaţionale, verificatorii interni şi verificatorii externi, pe perioada în care aceştia se deplasează în altă localitate din ţară decât cea de domiciliu.-----------Litera h) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. (2) Finanţarea cheltuielilor Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor se asigură şi din surse externe, care provin din proiecte cu finanţare externă, gestionarea acestora fiind reglementată prin lege, prin hotărâri ale Guvernului sau prin prevederile acordurilor internaţionale la care România este parte. (3) Finanţarea cheltuielilor pentru plata indemnizaţiilor membrilor comisiilor de autorizare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale specialiştilor pe domenii ocupaţionale, folosiţi de aceste comisii, cheltuielile pentru funcţionarea comisiilor de autorizare, cheltuielile cu salarizarea personalului secretariatelor tehnice, cheltuielile materiale pentru servicii şi cheltuielile de capital se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, de către direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti. (4) Veniturile provenite din contravaloarea serviciilor de asistenţă tehnică pentru elaborarea, verificarea, actualizarea şi aprobarea standardelor ocupaţionale, precum şi contravaloarea serviciilor de formare profesională, evaluare, asistenţă tehnică, autorizare a centrelor de evaluare se varsă la bugetul de stat. Articolul 15Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Anexă     CONSILIUL NAŢIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR    Numărul maxim de posturi = 25                      STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                      a secretariatului tehnic                            ┌───────────┐                            │ DIRECTOR │                            │ GENERAL │                            └─────┬─────┘ ┌─────────────────────┐                                  │ │ Compartiment │                                  ├───────────────┤ audit public intern │                                  │ └─────────────────────┘                                  │          ┌───────────────────────┼─────────────────────────────┐    ┌─────┴───────┐ ┌──────────┴──────────────┐ ┌──────────┴──────────┐    │ Direcţia │ │Direcţia pentru standarde│ │ Direcţia │    │ metodologie │ │ocupaţionale şi atestare │ │ economico-financiară│    └─────────────┘ └─────────────────────────┘ └─────────────────────┘NOTĂ:Reproducem mai jos art. II şi III din Legea nr. 253/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor:"Art. II. - (1) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor preia toate drepturile şi obligaţiile legale şi contractuale ale Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare. (2) Activele şi pasivele Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare, inclusiv dotările achiziţionate în cadrul proiectului 3724-RO care face obiectul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la reforma învăţământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările ulterioare, se preiau pe bază de protocol de predare-primire de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Art. III. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 779/1999 privind aprobarea constituirii Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 septembrie 1999, şi punctul IX al literei A din anexa nr. 2 <> la Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Toate angajamentele contractuale ale Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile, fiind preluate de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, iar certificatele de competenţă emise sub sigla acestuia sunt recunoscute pe piaţa muncii."────────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 10 din 20 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Mereni prin reorganizarea comunei Lemnia, judeţul Covasna
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 319 din 13 octombrie 2009 pentru instituirea Zilei mamei şi a Zilei tatălui
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 6 iunie 2007 privind darea unei părţi dintr-un imobil în folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei la Bucureşti
 • LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
 • LEGE nr. 459 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicina legală
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
 • LEGE nr. 168 din 29 mai 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 43 din 18 martie 1930 pentru acordarea unei pensiuni viagere D-nei Elena Gh. Coşbuc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 188 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 29 iunie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 16 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 200 din 1 noiembrie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C. la 21 iunie 1995
 • LEGE nr. 261 din 2 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale
 • LEGE nr. 65 din 22 martie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • LEGE nr. 235 din 10 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2008 pentru modificarea art. 13^1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 22 februarie 2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 86 din 23 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • LEGE nr. 164 din 10 aprilie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2000 privind îmbunătăţirea modului de funcţionare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii
 • LEGE nr. 55 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 254/1971 pentru modificarea articolului 4 din Decretul nr. 246/1958 privind reglementarea acordării asistenţei medicale şi a medicamentelor
 • LEGE nr. 248 din 12 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 312 din 18 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 24 octombrie 2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale Societăţii Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanţa
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 226 din 1 august 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • LEGE nr. 205 din 7 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 417 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006
 • LEGE nr. 294 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGE nr. 81 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 69 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 310/1971 pentru modificarea Decretului nr. 156/1970 privind regimul paşapoartelor, aprobat prin Legea nr. 35/1970
 • LEGE nr. 601 din 6 noiembrie 2002 pentru completarea Legii nr. 75/1996 privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează
 • LEGE nr. 221 din 28 noiembrie 2000 privind declararea comunei Geoagiu, judeţul Hunedoara, oraş
 • LEGE nr. 79 din 1 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2008 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
 • LEGE nr. 71 din 29 decembrie 1969 privind contractele economice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iunie 2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 74 din 22 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 57 din 19 martie 2008 pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din Codul de procedură penală
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 289 din 20 noiembrie 2015 pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor la Cavtat din 1-4 iunie 2004
 • LEGE nr. 498 din 26 noiembrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Africa de Sud privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Pretoria la 7 mai 2003
 • LEGE nr. 3 din 10 ianuarie 1995 pentru continuarea aplicării măsurilor prevăzute de Legea nr. 80/1993 privind protecţia socială a personalului care lucrează în industria destinată apărării naţionale şi ordinii publice
 • LEGE nr. 87 din 5 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 335 din 3 decembrie 2007 camerelor de comerţ din România
 • LEGE nr. 777 din 29 decembrie 2001 pentru ratificarea Acordului privind constituirea Grupului de cooperare navală în Marea Neagra, semnat la Istanbul la 2 aprilie 2001
 • LEGE nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distribuţia de asigurări
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 167 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2004 privind autorizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. Savinesti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 450 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2003 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurată de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021