Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 27 ianuarie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (**republicată**)(*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor***)(actualizată până la data de 1 ianuarie 2017*)

---------- Notă

──────────

**) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 253/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 18 iunie 2003, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 23 iulie 1999 şi a fost modificată şi completată prin Legea nr. 253/2003.

──────────
***) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 132 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. Articolul 1Se înfiinţează Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor, autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul Bucureşti, piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1. Articolul 2Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor se constituie şi funcţionează în sistem tripartit şi are în componenţă reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, ai organizaţiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional. Articolul 3 (1) Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor are rol consultativ în fundamentarea şi promovarea politicilor şi strategiilor de formare profesională a adulţilor. (2) Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor coordonează şi controlează la nivel naţional următoarele activităţi: a) autorizarea furnizorilor de formare profesională, prin comisiile de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; b) elaborarea standardelor ocupaţionale; c) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite de adulţi prin formare profesională continuă. (3) Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor îndeplineşte rolul de autoritate naţională pentru calificări.-----------Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. Articolul 4 (1) Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor are următoarele atribuţii principale: a) avizează, în scopul îndeplinirii rolului consultativ prevăzut la art. 3 alin. (1), proiecte de acte normative care au ca obiect formarea profesională a adulţilor;-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. b) colaborează în scopul realizării obiectului său de activitate cu ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţi administrative autonome, cu organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale, cu furnizorii de formare profesională şi cu alte instituţii publice; c) participă la proiecte şi programe naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale a adulţilor; d) participă la elaborarea criteriilor şi procedurilor de evaluare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, a regulamentelor, metodologiilor şi instrucţiunilor de lucru pentru comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, secretariatele tehnice ale acestora şi pentru comisiile de examinare; e) stabileşte tarifele pentru serviciile de asistenţă tehnică pentru elaborarea, verificarea şi aprobarea standardelor ocupaţionale şi a serviciilor de formare, evaluare, asistenţă tehnică şi autorizare a centrelor de evaluare a competenţelor profesionale; f) întocmeşte şi actualizează Registrul naţional al furnizorilor autorizaţi de formare profesională a adulţilor; g) elaborează criterii specifice şi proceduri unitare privind realizarea şi utilizarea standardelor ocupaţionale; h) aprobă noi standarde ocupaţionale şi le actualizează pe cele existente, conform evoluţiilor pe piaţa muncii; i) elaborează metodologia de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale a adulţilor pe baza standardelor ocupaţionale, care va fi aprobată prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice; j) tipăreşte şi gestionează certificatele de competenţă profesională, eliberate de centrele de evaluare autorizate persoanelor care solicită să fie evaluate; k) autorizează centrele de evaluare a competenţelor profesionale şi certifică evaluatorii de competenţe profesionale, verificatorii interni şi verificatorii externi;-----------Lit. k) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. l) dezvoltă bănci de date care includ standarde ocupaţionale, centrele de evaluare autorizate şi certificatele de competenţă profesională; m) efectuează activităţi de pregătire, transfer de cunoştinţe şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate. n) dezvoltă şi implementează metodologiile privind analiza ocupaţională;-----------Lit. n) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. o) dezvoltă şi implementează metodologiile privind calificările;-----------Lit. o) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. p) dezvoltă şi implementează metodologiile privind validarea calificărilor;-----------Lit. p) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. r) dezvoltă şi implementează metodologiile privind certificarea competenţelor profesionale şi a calificărilor;-----------Lit. r) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. s) elaborează şi actualizează Registrul naţional al calificărilor;-----------Lit. s) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. ş) sprijină înfiinţarea comitetelor sectoriale şi coordonează activitatea acestora.-----------Lit. ş) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004.(1^1) Principalul rol al comitetelor sectoriale constă în dezvoltarea, actualizarea şi validarea calificărilor, prin participarea partenerilor sociali, la nivelul sectoarelor de activitate.-----------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. (2) Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, care se stabilesc, în condiţiile legii, prin regulamentul de organizare şi funcţionare. (3) Modalităţile de realizare a atribuţiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor poate solicita autorităţilor şi instituţiilor publice informaţii, date statistice şi studii elaborate în domeniul formării profesionale, iar acestea au obligaţia să i le pună la dispoziţie. Articolul 4^1Comitetele sectoriale sunt instituţii de dialog social de utilitate publică, cu personalitate juridică, organizate în baza prezentei legi la nivelul ramurilor de activitate definite prin Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional în vigoare. La nivelul unei ramuri de activitate se poate constitui un singur comitet sectorial.-----------Art. 4^1 a fost introdus în această formă de subpct. 1 al pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 268 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care modifică art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 25 martie 2009. Articolul 4^2 (1) Pentru înfiinţarea unui comitet sectorial este necesar acordul de asociere a cel puţin două organizaţii, una patronală şi una sindicală, de tip federativ şi reprezentative la nivelul aceleiaşi ramuri, potrivit legii, pentru care se înfiinţează respectivul comitet. Prin excepţie, acolo unde angajatorul este un minister, pentru înfiinţarea unui comitet sectorial este necesar acordul de asociere a cel puţin unei organizaţii sindicale reprezentative la nivel de ramură şi a ministerului, respectiv a autorităţii de reglementare care are rolul de angajator. (2) Confederaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional pot desemna o singură federaţie sindicală, respectiv o singură federaţie patronală nereprezentativă membră, semnatară a contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, pentru a participa la înfiinţarea comitetului sectorial al ramurii respective. (3) Din componenţa comitetului sectorial mai pot face parte şi reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale din ramura de activitate respectivă. (4) Pentru dobândirea personalităţii juridice potrivit prezentei legi, persoana împuternicită în acest scop de către comitetul sectorial va depune la Tribunalul Bucureşti următoarele acte: a) cerere de înscriere a comitetului sectorial ca persoană juridică de utilitate publică; b) copie de pe sentinţa civilă de înfiinţare a federaţiei patronale la nivel de ramură, respectiv a federaţiei sindicale; c) copie de pe sentinţa civilă de reprezentativitate valabilă a organizaţiilor prevăzute la lit. b) care şi-au dobândit reprezentativitatea la nivelul ramurii pentru care se constituie comitetul sectorial sau dovada afilierii la o confederaţie sindicală/patronală reprezentativă la nivel naţional, pentru situaţia prevăzută la alin. (2); d) actul constitutiv al comitetului sectorial; e) statutul comitetului sectorial, semnat de către constituenţii acestuia, care trebuie să conţină cel puţin următoarele: datele de identificare ale constituenţilor, denumirea, sediul, acordul de asociere pentru constituire, durata de funcţionare, structura şi atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale comitetului sectorial - modalităţi de alegere şi revocare, scopul şi obiectivele, drepturile şi obligaţiile membrilor comitetului sectorial, precum şi dispoziţii legate de divizare, comasare sau lichidare; f) avizul Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor pentru înfiinţare; g) dovada existenţei sediului şi a patrimoniului iniţial; h) hotărârea judecătorească de înfiinţare a comitetului sectorial în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, dacă aceasta există.-----------Art. 4^2 a fost introdus în această formă de subpct. 1 al pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 268 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care modifică art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 25 martie 2009. Articolul 4^3 (1) Tribunalul Bucureşti, la primirea cererii de înscriere, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea acesteia, va examina şi se va asigura: a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. 4^2 alin. (4); b) dacă actul constitutiv şi statutul comitetului sectorial sunt conforme prevederilor legale în vigoare; c) să nu existe o înregistrare în registrul special prevăzut la art. 4^5 a unui alt comitet sectorial în aceeaşi ramură de activitate. (2) În cazul în care constată că cerinţele legale pentru constituirea comitetului sectorial nu sunt îndeplinite, preşedintele completului de judecată o citează în camera de consiliu pe persoana împuternicită, prevăzută la art. 4^2 alin. (4), căreia îi solicită, în scris, remedierea neregulilor constatate, în termen de cel mult 7 zile. (3) În cazul în care sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin. (1), instanţa va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea persoanei împuternicite. (4) Instanţa pronunţă o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii. (5) Hotărârea tribunalului se comunică semnatarului cererii de înscriere, în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare.-----------Art. 4^3 a fost introdus în această formă de subpct. 1 al pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 268 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care modifică art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 25 martie 2009. Articolul 4^4 (1) Hotărârea tribunalului este supusă numai recursului. (2) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la comunicarea hotărârii. (3) Recursul se judecă cu citarea persoanei împuternicite a comitetului sectorial, în termen de 45 de zile. Instanţa de recurs redactează decizia şi restituie dosarul tribunalului în termen de 5 zile de la pronunţare.-----------Art. 4^4 a fost introdus în această formă de subpct. 1 al pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 268 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care modifică art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 25 martie 2009. Articolul 4^5 (1) Tribunalul va ţine un registru special, în care se înscriu: denumirea şi sediul comitetului sectorial, data înscrierii, precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de admitere a cererii de înscriere. (2) Înscrierea în registrul special prevăzut la alin. (1) se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.-----------Art. 4^5 a fost introdus în această formă de subpct. 1 al pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 268 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care modifică art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 25 martie 2009. Articolul 4^6Comitetul sectorial dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special prevăzut la art. 4^5 a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de admitere a cererii.-----------Art. 4^6 a fost introdus în această formă de subpct. 1 al pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 268 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care modifică art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 25 martie 2009. Articolul 4^7Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului, pe care tribunalul certifică înscrierea, împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse, se restituie comitetului sectorial, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevăzute la art. 4^2 alin. (4), în copii certificate de persoana împuternicită şi vizate de tribunal, se va păstra în arhiva acestuia.-----------Art. 4^7 a fost introdus în această formă de subpct. 1 al pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 268 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care modifică art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 25 martie 2009. Articolul 4^8 (1) Comitetul sectorial este obligat să aducă la cunoştinţa tribunalului unde s-a înregistrat, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a statutului, precum şi orice schimbare în compunerea organului de conducere. (2) Pentru aprobarea modificării statutului sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile art. 4^2-4^7. (3) Tribunalul va menţiona în registrul special prevăzut la art. 4^5 modificările din statut, precum şi schimbările din compunerea organului de conducere al comitetului sectorial.-----------Art. 4^8 a fost introdus în această formă de subpct. 1 al pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 268 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care modifică art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 25 martie 2009. Articolul 4^9Acţiunea în instanţă în vederea dobândirii personalităţii juridice de către comitetele sectoriale, precum şi actele ulterioare sunt scutite de taxa judiciară de timbru.-----------Art. 4^9 a fost introdus în această formă de subpct. 1 al pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 268 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care modifică art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 25 martie 2009. Articolul 4^10Orice altă federaţie patronală sau orice altă federaţie sindicală reprezentativă la nivel de ramură, înfiinţată conform legii, care îşi exprimă dorinţa în acest sens, poate deveni membră de drept a comitetului sectorial deja înfiinţat, în măsura în care face dovada reprezentativităţii valabile în ramura în care este înfiinţat comitetul şi pentru care solicită afilierea. De acelaşi drept beneficiază şi federaţiile sindicale/patronale nereprezentative, cu condiţia respectării statutului şi a prevederilor art. 4^2 alin. (2).-----------Art. 4^10 a fost introdus în această formă de subpct. 1 al pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 268 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care modifică art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 25 martie 2009. Articolul 4^11Principalele atribuţii ale comitetelor sectoriale sunt: a) participă la elaborarea strategiilor naţionale şi sectoriale în domeniul formării profesionale; b) participă la dezvoltarea cadrului normativ privind formarea, evaluarea şi certificarea competenţelor; c) susţin promovarea sistemului de formare şi evaluare pe bază de competenţe; d) participă la dezvoltarea şi actualizarea, sub coordonarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor, a calificărilor aferente sectoarelor din care fac parte; e) validează calificările şi standardele asociate calificărilor, cu excepţia celor dobândite prin învăţământul superior; f) recomandă specialişti pe domenii ocupaţionale pentru realizarea analizei ocupaţionale, pentru definirea competenţelor şi calificărilor şi pentru elaborarea şi validarea standardelor ocupaţionale, pentru verificarea şi validarea standardelor de pregătire profesională, precum şi pentru evaluarea şi certificarea pe bază de standarde şi avizează lucrările efectuate de aceştia; g) încurajează şi stimulează participarea organizaţiilor şi persoanelor la formarea profesională continuă şi la învăţământul profesional şi tehnic; h) colaborează, în scopul realizării obiectului lor de activitate, cu ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţi administrative autonome, cu organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale, cu furnizorii de formare profesională şi cu alte instituţii publice; i) oferă partenerilor sociali consultanţă în domeniul ocupării şi formării profesionale a forţei de muncă; j) realizează analize ocupaţionale şi studii cu privire la cererea de forţă de muncă pentru ramura reprezentată; k) acordă aviz consultativ solicitanţilor în vederea actualizării Clasificării ocupaţiilor din România; l) propun furnizorilor de formare profesională calificările şi competenţele asociate acestora, precum şi corelarea calificărilor cu ocupaţiile care pot fi practicate; m) stabilesc prin statutul propriu alte activităţi în interesul ramurii de activitate pe care o reprezintă.-----------Art. 4^11 a fost introdus în această formă de subpct. 1 al pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 268 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care modifică art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 25 martie 2009. Articolul 4^12Finanţarea comitetelor sectoriale se asigură: a) de la bugetul de stat, pentru acoperirea cheltuielilor legate de funcţionarea secretariatului tehnic, din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin bugetul Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor (UECNCFPA), care devine ordonator secundar de credite bugetare, ca autoritate finanţatoare în urma semnării unui contract de finanţare; numărul de posturi aferent secretariatelor tehnice ale comitetelor sectoriale este de două persoane; b) din venituri realizate prin prestarea serviciilor de validare a standardelor ocupaţionale şi a calificărilor asociate, activităţi finanţate de Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pe bază de tarife stabilite de Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor, la propunerea UECNCFPA; c) din venituri realizate prin prestarea serviciilor de validare a calificărilor şi a standardelor de pregătire profesională, activităţi finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pe bază de tarife stabilite de Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA), la propunerea UECNCFPA; d) din venituri proprii care se pot constitui din veniturile realizate prin prestaţiile efectuate terţilor; e) din alte venituri realizate prin programe; f) din donaţii şi/sau sponsorizări.-----------Art. 4^12 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 132 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. Articolul 4^13Statutul de utilitate publică conferă comitetelor sectoriale următoarele drepturi şi obligaţii: a) dreptul de a li se atribui în folosinţă gratuită bunuri proprietate publică; b) dreptul de a menţiona în toate documentele pe care le întocmesc calitatea de utilitate publică; c) obligaţia de a transmite CNCFPA şi UECNCFPA rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale;-----------Lit. c) a art. 4^13 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 132 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. d) obligaţia de a comunica, în extras, Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, copii ale rapoartelor de activitate şi ale situaţiilor financiare anuale, însoţite de dovada eliberată de Regia Autonomă "Monitorul Oficial" de solicitare a publicării acestora şi în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; e) obligaţia de a înregistra în evidenţele contabile ale comitetelor sectoriale, separat, bunurile achiziţionate sau construite din bani publici. În cazul dizolvării unui comitet sectorial, bunurile provenite din resurse bugetare şi rămase în urma lichidării se vor repartiza, prin hotărâre a Guvernului, către alte comitete sectoriale sau către instituţii publice cu acelaşi obiect de activitate.-----------Art. 4^13 a fost introdus în această formă de subpct. 1 al pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 268 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care modifică art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 25 martie 2009. Articolul 5Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice exercită controlul asupra modului în care este organizată şi se desfăşoară formarea profesională a adulţilor, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002. Articolul 6În cadrul Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor se înfiinţează un compartiment economico-administrativ, în vederea asigurării funcţionalităţii CNCFPA.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 132 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. Articolul 7 (1) Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor este constituit din 15 membri, după cum urmează: a) 5 membri numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor Vârstnice şi a ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice; b) 5 membri desemnaţi prin consens de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; c) 5 membri desemnaţi prin consens de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional. (2) Sunt reprezentative la nivel naţional organizaţiile sindicale şi asociaţiile patronale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. Articolul 8În Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor poate fi desemnată persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenie română şi domiciliul în România; b) are capacitate de exerciţiu; c) nu a suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie. Articolul 9 (1) Mandatul membrilor Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor este de 4 ani, mandat ce poate fi reînnoit. (2) În timpul mandatului lor membrii Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor pot fi revocaţi de cei care i-au numit sau i-au desemnat, după caz. (3) În cazul vacantării locurilor în Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor, ca urmare a demisiei, revocării sau decesului, vor fi numite sau desemnate alte persoane pentru durata restantă a mandatului, cu respectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1). Articolul 10 (1) Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor este legal constituit la data intrării în vigoare a prezentei legi şi a nominalizării celor 15 membri în condiţiile prevăzute la art. 7. (2) Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a două treimi din numărul membrilor săi. (3) Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor îşi desfăşoară activitatea numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată. (4) Hotărârile Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată. (5) Membrii Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor care participă la şedinţele consiliului, cu excepţia preşedintelui, beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă de 10% din salariul de bază al directorului general. Totalul sumelor cuvenite lunar unui membru al Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor pentru participarea la şedinţe nu poate depăşi 20% din salariul de bază al directorului general. Articolul 11 (1) Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor este condus de un preşedinte. (2) Preşedintele este numit din rândul membrilor Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor, prin decizie a primului-ministru, la propunerea comună a ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi a ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. (3) Numirea preşedintelui se face pentru un mandat de 4 ani. (4) Atribuţiile preşedintelui se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor. (5) Preşedintele reprezintă Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor în relaţiile cu Guvernul, cu Parlamentul şi cu alte persoane juridice. (6) Pentru activitatea depusă preşedintele Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor primeşte o indemnizaţie lunară care reprezintă 20% din salariul de bază al directorului general. (7) Mandatul preşedintelui încetează prin demisie sau prin revocare din funcţie. (8) Revocarea preşedintelui se decide de către primul-ministru, la propunerea comună a ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi a ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. (9) În caz de indisponibilitate sau în alte cauze de imposibilitate a exercitării atribuţiilor preşedintelui pe o perioadă de cel mult 60 de zile, Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor desemnează dintre membrii săi un înlocuitor, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare. (10) Preşedintele CNCFPA este ordonatorul de credite al CNCFPA.-----------Alin. (10) al art. 11 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 132 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. Articolul 12 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor, care se reorganizează sub denumirea de Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA), este ajutat de UECNCFPA, structură care se organizează prin comasarea secretariatului tehnic şi Agenţiei Naţionale pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social.-----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 132 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. (2) Numărul de posturi aprobat pentru UECNCFPA este de 65, iar salarizarea se face în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile personalului bugetar plătit din fonduri publice.-----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 132 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. (3) Numărul de posturi aprobat pentru funcţionarea compartimentului economico-administrativ al CNCFPA prevăzute la art. 6 este de 5 posturi, iar salarizarea se face în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile personalului bugetar plătit din fonduri publice. Structura organizatorică a CNCFPA este prevăzută în anexa la prezenta lege.-----------Alin. (3) al art. 12 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 132 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 1 iulie 2010. Articolul 13Abrogat.-----------Art. 13 a fost abrogat de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 1 iulie 2010. Articolul 13^1În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor foloseşte, în afara personalului propriu, specialişti pe domenii ocupaţionale, verificatori interni şi verificatori externi.-----------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 559 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.200 din 15 decembrie 2004. Articolul 14 (1) Finanţarea cheltuielilor CNCFPA se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pentru următoarele cheltuieli: a) cheltuieli de personal; b) cheltuieli de întreţinere şi funcţionare şi cheltuieli de capital; c) indemnizaţiile preşedintelui şi ale membrilor CNCFPA; d) cheltuieli de transport, diurnă şi cazare, în ţară şi în străinătate, pentru membrii CNCFPA şi pentru personalul compartimentului economico-administrativ al acestuia.-----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 132 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. (2) Finanţarea cheltuielilor Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor se asigură şi din surse externe, care provin din proiecte cu finanţare externă, gestionarea acestora fiind reglementată prin lege, prin hotărâri ale Guvernului sau prin prevederile acordurilor internaţionale la care România este parte. (3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 14 a fost abrogat conform alin. (5) al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016.(3^1) Cheltuielile UECNCFPA se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.-----------Alin. (3^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 132 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. (4) Veniturile provenite din contravaloarea serviciilor de asistenţă tehnică pentru elaborarea, verificarea, actualizarea şi aprobarea standardelor ocupaţionale, precum şi contravaloarea serviciilor de formare profesională, evaluare, asistenţă tehnică, autorizare a centrelor de evaluare se varsă la bugetul de stat. Articolul 15Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor este aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. AnexăSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Consiliului Naţional al Calificărilorşi al Formării Profesionale a Adulţilor                                 ┌────────────┐                                 │ PREŞEDINTE │                                 └──────┬─────┘                                        │                                        V                    ┌────────────────────────────────────────┐                    │ Compartimentul economico-administrativ │                    │ (5 posturi) │                    └────────────────────────────────────────┘----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 132 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010, potrivit pct. 7 al art. I din acelaşi act normativ. AnexăSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale pentru Calificări                         ┌──────────────────┐                         │ Director general │                         └────────┬─────────┘                                  │                                  │ ┌────────────────┐                                  ├─────────────────┤Director general│       ┌─────────────────┐ │ │ adjunct │       │Consilier juridic├────────┤ └───────┬────────┘       └─────────────────┘ │ │                                  │ │        ┌─────────────────────┐ │ │        │Auditor public intern├───┤ ┌────────────┴───────────┐        └─────────────────────┘ │ │ │                                  │ ▼ ▼                                  │ ┌────────────────────┐ ┌───────────────────┐                                  │ │Direcţia formarea │ │Direcţia strategii,│                                  │ │ profesională a │ │metodologii şi │                                  │ │ a adulţilor │ │ informatizare │                                  │ ├────────────────────┤ └───────────────────┘                                  │ │Serviciul autorizare│                                  │ │furnizori de formare│                                  │ │ profesională │                                  │ └────────────────────┘                                  │        ┌──────────────────────┬──┘        │ │        ▼ ▼┌────────────────────┐ ┌───────────────────┐│ Direcţia pentru │ │Direcţia economică,││implementarea │ │resurse umane şi ││cadrului naţional │ │ administrativ ││al calificărilor │ │ │├────────────────────┤ ├───────────────────┤│Serviciul pentru │ │ ││relaţia calificări -│ │ Serviciul ││ piaţa muncii │ │ contabilitate │└────────────────────┘ └───────────────────┘NOTĂ:Reproducem mai jos art. II şi III din Legea nr. 253/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor:"Art. II. - (1) Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor preia toate drepturile şi obligaţiile legale şi contractuale ale Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare. (2) Activele şi pasivele Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare, inclusiv dotările achiziţionate în cadrul proiectului 3724-RO care face obiectul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la reforma învăţământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările ulterioare, se preiau pe bază de protocol de predare-primire de către Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Art. III. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 779/1999 privind aprobarea constituirii Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 septembrie 1999, şi punctul IX al literei A din anexa nr. 2 <> la Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Toate angajamentele contractuale ale Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile, fiind preluate de către Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor, iar certificatele de competenţă emise sub sigla acestuia sunt recunoscute pe piaţa muncii."-------

Noutăți

 • LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 196 din 7 noiembrie 2011 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 368 din 18 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 108 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plăţii obligaţiilor fata de bugetul de stat
 • LEGE nr. 83 din 25 mai 1999 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg şi Bucureşti la 30 iunie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 81 din 6 mai 2010 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 12 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 86 din 6 octombrie 1938 pentru măsurarea, comasarea şi parcelarea pământurilor locuitorilor împroprietăriţi în Basarabia, în baza legilor din 13 iunie 1874 şi 19 februarie 1875, aflaţi în indiviziune
 • LEGE nr. 249 din 19 iulie 2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE nr. 4 din 17 ianuarie 2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • LEGE nr. 8 din 17 februarie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 177 din 7 iunie 1947 pentru interpretarea dispoziţiunilor legale privitoare la înfăptuirea reformei agrare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • LEGE nr. 372 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2001 privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare pe anul 2001 prin garantarea unui credit pentru Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 267 din 16 iunie 2004 privind Ordinul Meritul Agricol şi Medalia Meritul Agricol
 • LEGE nr. 437 din 27 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2003 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 20 martie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP)
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 27 din 11 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
 • LEGE nr. 15 din 8 ianuarie 1998 (*republicată*) cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 43 din 11 aprilie 2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
 • LEGE nr. 78 din 20 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/1999 pentru amânarea de la plata a obligaţiilor vamale (taxe vamale, suprataxa de import şi T.V.A. în vama) aferente importurilor de combustibili necesari Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. pe perioada iernii 1999-2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 245 din 9 iunie 2004 (*republicată*) privind securitatea generală a produselor*)
 • LEGE nr. 147 din 10 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 292 din 24 octombrie 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 22 din 12 martie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern
 • LEGE nr. 24 din 17 decembrie 1971 Cetăţeniei române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
 • LEGE nr. 117 din 31 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGE nr. 30 din 18 mai 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la aceasta convenţie
 • LEGE nr. 293 din 15 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 66 din 1 noiembrie 1991 pentru constituirea şi utilizarea fondului special, pe anul 1991, la Ministerul Sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 190 din 26 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
 • LEGE nr. 284 din 23 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind readmisia cetăţenilor statelor lor şi a străinilor aflaţi în situaţie ilegală pe teritoriile acestor state, semnat la Bucureşti la 19 ianuarie 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • LEGE nr. 313 din 19 februarie 1879 pentru anularea clauzei penale din oarecare contracte şi pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore
 • LEGE nr. 19 din 8 ianuarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 50/1997 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru produsele de tehnică militară, materialele, piesele de schimb, componentele, echipamentele şi aparatura, importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 217 din 2 iulie 2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor aferente elaborării, analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole
 • LEGE nr. 14 din 28 februarie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 27 august 2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 26 februarie 2001 pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020