Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 32 din 14 mai 1996 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1996
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 99 din 16 mai 1996 -
LEGE Nr. 32 din 14 mai 1996privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1996 Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 99 din 16 mai 1996

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare ale fondurilor de asigurări sociale de stat, de pensii şi asigurări sociale pentru agricultori, pensie suplimentară şi şomaj. (2) Disponibilităţile fondurilor care compun bugetul asigurărilor sociale de stat sunt purtătoare de dobinzi. Articolul 2 (1) Pentru anul 1996, bugetul asigurărilor sociale de stat se stabileşte la venituri în suma de 5.648.514,0 milioane lei, iar la cheltuieli în suma de 5.497.698,4 milioane lei, cu un excedent de 150.815,6 milioane lei, conform anexei nr. 1. (2) La excedentul prevăzut pentru anul 1996 se adauga disponibilităţile din anii precedenti, conform bilanţului contabil la 31 decembrie 1995. (3) În vederea efectuării decontării cu sistemul de asigurări sociale german, din bugetul asigurărilor sociale de stat se va avansa, după stabilirea obligaţiilor certe, cu titlu de împrumut, o sumă de până la 12.371,9 milioane lei, urmînd ca bugetul de stat sa ramburseze suma respectiva, fără dobinda, până la sfârşitul trimestrului I al anului 1997. Articolul 3Ajutoarele de deces din fondurile de asigurări sociale de stat se vor indexa în cursul anului 1996 cu un coeficient superior cu 30% coeficientului de indexare a pensiilor de asigurări sociale de stat. Articolul 4 (1) Pentru anul 1996, bugetul Fondului pentru pensia suplimentară se stabileşte la venituri în suma de 838.120,0 milioane lei, iar la cheltuieli, în suma de 739.791,0 milioane lei, cu un excedent de 98.329,0 milioane lei, conform anexei nr. 2. (2) La excedentul prevăzut pentru anul 1996 se adauga disponibilităţile din anii precedenti, conform bilanţului contabil la 31 decembrie 1995. Articolul 5 (1) Pentru anul 1996, bugetul Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor se stabileşte la venituri în suma de 403.453,0 milioane lei, iar la cheltuieli, în suma de 403.453,0 milioane lei, conform anexei nr. 3. (2) De la bugetul de stat, în completarea veniturilor proprii, se prevede o subvenţie de 340.600 milioane lei. Articolul 6 (1) Bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 1996 se stabileşte la venituri în suma de 1.857.480,0 milioane lei, iar la cheltuieli, în suma de 954.000,0 milioane lei, cu un excedent de 903.480,0 milioane lei, conform anexei nr. 4. (2) La excedentul prevăzut pentru anul 1996 se adauga disponibilităţile din anii precedenti, conform bilanţului contabil la 31 decembrie 1995. Articolul 7Până la sfârşitul semestrului I al anului 1996 Guvernul va inainta un proiect de lege de modificare a Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, prin care să fie reduse cotele de contribuţie la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj. Articolul 8 (1) Încasare contribuţiilor datorate fondurilor ce compun bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează în conformitate cu prevederile din actele normative care reglementează aceste surse financiare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi. (2) În anul 1996, instituţiile publice şi agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, vor depune în banca, o dată cu documentaţia pentru plata salariilor, şi documentele pentru plata contribuţiilor datorate fondurilor asigurărilor sociale de stat, plăţile efectuindu-se simultan, sub control bancar. (3) În cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate fondurilor de asigurări sociale de stat, pentru agricultori, pensie suplimentară şi şomaj, organele Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale vor proceda la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului asigurărilor sociale de stat şi a majorărilor de întârziere. (4) În vederea realizării creanţelor prevăzute la alin. (3), pe calea executării silite, organele Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale vor dispune încasarea sumelor cuvenite prin introducerea de dispoziţii de încasare, care constituie titluri executorii, pe care organele bancare le onorează fără acceptul debitorilor, înaintea oricăror alte plati. (5) În situaţia în care titlurile executorii nu pot fi onorate în aceeaşi zi, organele bancare vor urmări executarea acestora din încasările zilnice realizate în conturile debitorilor, până la lichidarea creanţelor sau până la începerea executării silite asupra patrimoniului debitorilor, în condiţiile legii. Articolul 9 (1) În vederea realizării trimiterii la tratament balnear şi odihnă a unor categorii de persoane, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va putea folosi pentru anul 1996, în funcţie de evoluţia tarifelor, un număr de 250.000 de locuri, astfel: a) 165.000 de locuri la tratament şi odihnă pentru pensionării asigurărilor sociale de stat; b) 25.000 de locuri la tratament şi odihnă pentru asiguraţii agricultori; c) 15.000 de locuri la tratament şi odihnă care se acordă gratuit, conform reglementărilor în vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de război, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările ulterioare, şi salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv; d) 45.000 de locuri la tratament şi odihnă pentru salariaţii din unităţile bugetare. (2) Numărul de locuri prevăzut la alin. (1) poate fi majorat, în limita alocaţiilor bugetare cu aceasta destinaţie, potrivit anexelor nr. 1 şi 3. (3) Locurile vor fi asigurate în unităţile de tratament balnear din administrarea Ministerului Muncii şi Protecţie Sociale şi, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unităţi de profil. (4) În limita locurilor prevăzute la alin. (1), biletele pot fi atribuite şi membrilor de familie (soţ sau sotie, după caz, şi copii minori care urmează cursul de zi al unei instituţii de învăţământ organizată potrivit legislaţiei în vigoare), dacă însoţesc pe titularii de drept. (5) Pentru categoriile prevăzute la lit. a), b) şi d) ale alin. (1) şi al alin. (4), contribuţia ce urmează a fi plătită de beneficiarii biletelor, diferenţiată în funcţie de cuantumul pensiei, respectiv al salariului de baza, se va stabili prin hotărâre a Guvernului şi nu va putea fi mai mica de 50% din cuantumul drepturilor respective. (6) Contravaloarea serviciilor aferente locurilor utilizate în limita numărului prevăzut se suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat pentru locurile aferente categoriilor de persoane menţionate la lit. a), c) şi d) de la alin. (1) şi din bugetul Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor pentru locurile aferente categoriilor de persoane menţionate la lit. b) de la alin. (1), în limita alocaţiei bugetare prevăzute cu aceasta destinaţie. Articolul 10În baza Legii nr. 17/1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnica, semnat la Bucureşti la 6 mai 1994, şi a protocoalelor încheiate între Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Federal de Interne al Republicii Federale Germania, în vederea utilizării în scopuri de protecţie socială, în cadrul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, anexa la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, capitolul Învăţămînt - Cheltuieli cu calificarea şi recalificarea şomerilor - se pot efectua şi următoarele cheltuieli: a) cheltuieli pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională prin cursuri de calificare de 24 de luni şi cheltuieli materiale de personal şi regie, pentru centrele de pregătire şi perfecţionare profesională din cadrul fundaţiilor româno-germane din Arad, Sibiu şi Timişoara, stabilite prin Protocolul româno-german, semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992; b) contribuţia de 100,0 milioane lei pentru sprijinirea intemeierii de întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului Ministerului Federal de Interne al Republicii Federale Germania, pentru sprijinirea reintoarcerii şi reintegrarii emigrantilor români, semnat la Bonn la 20 aprilie 1993. Acest fond de 100,0 milioane lei va fi pus la dispoziţia fundaţiilor româno-germane din Arad, Sibiu şi Timişoara şi va fi utilizat pentru următoarele forme de sprijin, prevăzute în protocolul încheiat la Bonn la 20 aprilie 1993:- achiziţionarea şi punerea la dispoziţia intemeietorilor de întreprinderi mici şi mijlocii, de mijloace de producţie prin intermediul contractelor de închiriere-cumpărare;- constituirea capitalului propriu pentru finanţarea de investiţii prin acordarea de credite intemeietorilor de întreprinderi mici şi mijlocii, care vor fi restituite de aceştia fără plata dobinzii;- sprijin pentru obţinerea de capital circulant intemeietorilor de întreprinderi mici şi mijlocii. Articolul 11Semestrial, Guvernul va prezenta Parlamentului rapoarte şi propuneri privind modificările intervenite în volumul veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996, ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluţia indicatorilor economici, a măsurilor de protecţie socială şi din adoptarea legislaţiei. Articolul 12Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 23 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Anexa 1 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
         
        - milioane lei -
  CapitolulSubcapitolulDenumirea capitolelor şi subcapitolelor  
      VENITURI5.648.514,0
      I. VENITURI CURENTE5.648.514,0
      A. VENITURI FISCALE5.583.379,0
      A.1. IMPOZITE DIRECTE5.583.379,0
  09.04   Contribuţii pentru asigurări5.583.379,0
    01.Contribuţii pentru asigurări sociale5.583.379,0
      B. VENITURI NEFISCALE65.135,0
  22.04   DIVERSE VENITURI65.135,0
    13.Contribuţii pentru bilete de tratament şi odihnă17.135,0
    30.Încasări din alte surse48.000,0
      IV. SUBVENŢII-
  37.04   SUBVENŢII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT-
    04.Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat-
      CHELTUIELI5.497.698,4
      a) CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ  
      PARTEA A III-A - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE  
  60.04   ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII5.343.774,4
    09.Ajutor social10.614,1
    22.Pensii de asigurări sociale4.950.600,0
    23.Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident147.045,9
    24.Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor125.268,1
    26.Ajutoare acordate salariaţilor pentru decese şi proteze4.186,3
    27.Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese şi proteze15.760,0
    28.Tratament balnear şi odihnă90.000,0
    50.Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii300,0
      PARTEA A VI-A- ALTE ACŢIUNI141.552,1
  73.04   CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI141.552,1*)
    02.Cheltuieli cu personalul care gestionează fondul3.886,1
    03.Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor137.666,0*)
  93.03   Împrumuturi12.371,9
    03.Împrumut acordat bugetului de stat12.371,9
      PARTEA A XII-A - EXCEDENT/DEFICIT  
  98.04   EXCEDENT150.815,6
    01.Excedent150.815,6
  99.04   DEFICIT-
    01.Deficit-
      b) CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ  
        - milioane lei -
  ArticolulAlineatulDenumirea cheltuielilor  
  01   A. CHELTUIELI CURENTE  
  02   TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL3.886,1
      TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII227.966,0
  21   Drepturi cu caracter social90.000,0
    21.05.Alte drepturi stabilite de dispoziţiile legale-
    21.06.Tratament balnear şi odihnă90.000,0
  24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie444,0
  27   Reparaţii curente500,0
  30   Alte cheltuieli137.022,0*)
    30.04.Transmiterea pensiilor135.322,0
    30.07.Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale1.700,0*)
  38   TITLUL V - TRANSFERURI5.253.474,4
  40   Transferuri neconsolidabile5.253.474,4
    40.05.Pensii de asigurări sociale4.950.600,0
    40.08.Ajutoare sociale10.614,1
    40.09.Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii292.260,3
    40.20.Alte transferuri-
  80   ÎMPRUMUTURI12.371,9
    80.07.Împrumut acordat bugetului de stat12.371,9
  89   D. REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT150.815,6
  90   TITLUL X - REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT150.815,6
  92   Excedent150.815,6
  93   Deficit-
      Disponibilităţi din anii anteriori95.999,8
Notă *) Sunt cuprinse şi costurile locale stabilite în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 35/1995 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de muncă şi protecţia socială, inclusiv comisioanele şi dobinzile aferente proiectului.
Anexa 2 BUGETULFondului pentru pensia suplimentară
         
        - milioane lei -
  CapitolulSubcapitolulDenumirea capitolelor şi subcapitolelor  
      VENITURI838.120,0
      I. VENITURI CURENTE838.120,0
      A. VENITURI FISCALE738.120,0
      A.1. IMPOZITE DIRECTE738.120,0
  09.05.   Contribuţii pentru asigurări sociale738.120,0
    04.Contribuţii pentru pensia suplimentară738.120,0
      B. VENITURI NEFISCALE100.000,0
  22.05.   DIVERSE VENITURI100.000,0
    30.Încasări din alte surse100.000,0
      CHELTUIELI739.791,0
      a) CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ  
      PARTEA A III-A - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE  
  60.05.   ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII718.186,0
    30.Pensia suplimentară718.186,0
      PARTEA A VI-A- ALTE ACŢIUNI  
  73.05.   CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI21.605,0
    02.Cheltuieli cu personalul care gestionează fondul-
    03.Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor21.605,0
      PARTEA A XII-A- EXCEDENT/DEFICIT  
  98.05.   EXCEDENT98.329,0
    01.Excedent  
  99.05.   DEFICIT-
    01.Deficit  
      b) CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ  
        - milioane lei -
  ArticolulAlineatulDenumirea cheltuielilor  
  01.   A. CHELTUIELI CURENTE739.791,0
  20.   TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII21.605,0
  30.   Alte cheltuieli21.605,0
    30.04.Transmiterea pensiilor21.605,0
    30.07.Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale-
  38.   TITLUL V - TRANSFERURI718.186,0
  40.   Transferuri neconsolidabile718.186,0
    40.06.Pensia suplimentară718.186,0
  89.   D. REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT  
  90.   TITLUL X - REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT  
  92.   Excedent98.329,0
  93.   Deficit-
      Disponibilităţi din anii anteriori413.575,0
Anexa 3 BUGETULFondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi deasigurări sociale ale agricultorilor
         
        - milioane lei -
  CapitolulSubcapitolulDenumirea capitolelor şi subcapitolelor  
      VENITURI403.453,0
      I. VENITURI CURENTE62.853,0
      A. VENITURI FISCALE61.427,0
      A.1. IMPOZITE DIRECTE61.427,0
  09.09.   CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE61.427,0*)
    05.Contribuţia persoanelor asigurate5.355,0
      B. VENITURI NEFISCALE1.426,0
  22.09.   DIVERSE VENITURI1.426,0
    13.Contribuţii pentru bilete de tratament şi odihnă426,0
    30.Încasări din alte surse1.000,0
      IV. SUBVENŢII340.600,0
  37.09.   SUBVENŢII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT340.600,0
    09.Subvenţii primite în completarea Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor340.600,0
      CHELTUIELI403.453,0
      a) CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ  
      PARTEA A III-A - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE384.888,0
  60.09.   ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII383.868,0
    22.Pensii de asigurări sociale371.404,0
    23.Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident32,0
    24.Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor32,0
    27.Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese şi proteze2.400,0
    28.Tratament balnear şi odihnă10.000,0
  61.09.   ALTE CHELTUIELI SOCIALE1.020,0
    10.Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii1.020,0
  73.09.   CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI18.565,0
    03.Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor18.565,0
      PARTEA A XII-A- EXCEDENT/DEFICIT-
      b) CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ  
        - milioane lei -
  ArticolulAlineatulDenumirea cheltuielilor  
  01.   A. CHELTUIELI CURENTE403.453,0
  20.   TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII28.565,0
  21.   Tratament balnear10.000,0
  30.   Alte cheltuieli18.565,0
    30.04.Transmiterea pensiilor18.565,0
  38.   TITLUL V - TRANSFERURI374.888,0
  39.   Transferuri consolidabile1.020,0
    39.16.Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii1.020,0
  40.   Transferuri neconsolidabile373.868,0
    40.05.Pensii de asigurări sociale371.404,0
    40.09.Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii2.464,0
  89.   REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT-
      Disponibilităţi la 31 decembrie 1995-
Notă *) Cuprinde şi suma de 56.072 milioane lei, reprezentind contribuţii restante ale agenţilor economici.
Anexa 4 BUGETUL Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 1996
         
        - milioane lei -
  CapitolulSubcapitolulDenumirea capitolelor şi subcapitolelor  
      VENITURI1.857.480,0
      I. VENITURI CURENTE1.857.480,0
      A. VENITURI FISCALE1.482.480,0
      A.1. IMPOZITE DIRECTE1.482.480,0
  10.06.   Contribuţii la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj1.482.480,0
    01.Contribuţii de la persoane juridice şi fizice care utilizează muncă salarială1.278.000,0
    02.Contribuţii pentru ajutorul de şomaj de la salariaţi204.480,0
      B. VENITURI NEFISCALE375.000,0
  22.06.   DIVERSE VENITURI375.000,0
    30.Încasări din alte surse375.000,0
      IV. SUBVENŢII  
  37.06.06.SUBVENŢII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT Subvenţii primite în completarea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj  
      a) CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ  
      PARTEA A III-A- CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE954.000,0
  57.06.   ÎNVĂŢĂMÂNT8.000,0*)
    20.Cheltuieli cu calificarea şi recalificarea şomerilor8.000,0*)
  60.06.   ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII736.908,5
    33.Ajutor de şomaj279.000,0
    34.Alocaţie de sprijin287.640,0
    35.Ajutor de integrare profesională79.560,0
    36.Indemnizaţii pentru personalul agenţilor economici a căror activitate este întreruptă temporar71.583,5
    39.Plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ19.125,0
      PARTEA A VI-A - ALTE ACŢIUNI  
  73.06.   CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI53.471,5*)
    02.Cheltuieli cu personalul care gestionează fondurile18.550,1
    03.Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor18.247,3*)
    50.Alte drepturi16.674,1
      PARTEA A VIII-A - ÎMPRUMUTURI ACORDATE155.620,0
  86.06.   ÎMPRUMUTURI155.620,0
      PARTEA A XII-A - EXCEDENT/DEFICIT903.480,0
  98.06.   EXCEDENT903.480,0
    01.Excedent903.480,0
  99.06.   DEFICIT-
    01.Deficit  
      b) CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ954.000
---------------- Notă *) 1) Cuprinde şi suma de 2.000,0 milioane lei, reprezentind acoperirea cheltuielilor pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională prin cursuri de calificare de 24 de luni, precum şi a cheltuielilor materiale de personal şi regie pentru centrele de pregătire şi perfecţionare profesională din cadrul fundaţiilor româno-germane din Arad, Sibiu şi Timişoara, create în cadrul Programului de reintoarcere şi reintegrare a emigrantilor români din Germania.2) Cuprinde şi suma de 100,0 milioane lei, reprezentind contribuţia părţii române la Fondul româno-german pentru sprijinirea intemeietorilor de întreprinderi mici şi mijlocii.
         
        - milioane lei -
  ArticolulAlineatulDenumirea cheltuielilor  
  01   A. CHELTUIELI CURENTE791.680,0
  02   TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL18.550,1
  10   Cheltuieli cu salariile13.500,1
  11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.375,0
  12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj675,0
  13   Deplasări, detaşări, transferări1.000,0
    13.01Deplasări, detaşări, transferări în ţară1.000,0
  20   TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII36.221,4*)
  21   Drepturi cu caracter social8.000,0
    21.05Alte drepturi stabilite de dispoziţii legale8.000,0
  24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2.250,0*)
    24.05Furnituri de birou250,0
    24.07Alte materiale şi prestări de servicii2.000,0*)
  25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional18.247,3
  26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.500,0
  27   Reparaţii curente2.281,1
  28   Reparaţii capitale3.643,0
  30   Alte cheltuieli300,0
    30.01Calificare, perfecţionare şi specializare profesională a salariaţilor300,0
  38   TITLUL V - TRANSFERURI736.908,5
  40   Transferuri neconsolidabile736.908,5
    40.07Ajutor de şomaj279.000,0
    40.09Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii457.908,5
  69   B. CHELTUIELI DE CAPITAL6.700,0
  70   TITLUL VII - CHELTUIELI DE CAPITAL6.700,0
  72   Investiţii ale instituţiilor publice6.700,0
  78   C. OPERAŢIUNI FINANCIARE155.620,0
  79   TITLUL VIII - ÎMPRUMUTURI ACORDATE155.620,0
  80   Împrumuturi155.620,0
    80.03Împrumuturi din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj155.620,0
  89   D. REZERVE. EXECEDENT/DEFICIT903.480,0
  90   TITLUL X - REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT903.480,0
  92   EXCEDENT903.480,0
  93   DEFICIT-
      Disponibilităţi din anii anteriori1.613.482,3
Notă *) Sunt cuprinse şi costurile locale stabilite în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 35/1995 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de muncă şi protecţia socială, inclusiv comisioanele şi dobinzile aferente proiectului.LISTAobiectivelor de investiţii şi a dotărilor pe anul 1996 cu finanţare dindobinda la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj
               
            - milioane lei -
  Nr. crt.Nominalizarea cheltuielilor pe obiective de investiţii, dotări şi alte cheltuieli de investiţiiValoarea totalăValoarea totală actualizatăPropuneri 1996Capacităţi
  Termenul de punere în funcţiune
    TOTAL,        
    din care:6.7006.7006.700  
  A.Obiective de investiţii în continuare        
  B.Obiective de investiţii noi        
  C.Dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii6.7006.7006.700  
  D.Dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii        
    1.Dotări independente6.7006.7006.700  
    2.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate şi a studiilor de fezabilitate aferente obiectivelor de investiţii      
-------

Noutăți

 • LEGE nr. 139 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Institutului Teologic Baptist din Bucureşti
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 18 din 10 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 255/2000 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietăţii de Stat pentru vânzarea acţiunilor deţinute la Societatea Comercială "Gerom" - S.A. Buzău
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 200 din 26 noiembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1997 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori
 • LEGE nr. 209 din 13 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/1998 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 160 din 3 noiembrie 1999 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi certificatelor de studii eliberate de instituţii de învăţământ şi a titlurilor ştiinţifice din cele doua state, semnată la Bucureşti la 22 ianuarie 1999
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • LEGE nr. 139 din 4 iulie 2008 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Islanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 19 septembrie 2007
 • LEGE nr. 121 din 29 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • LEGE nr. 41 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 89/1971 privind schimbarea denumirii Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice
 • LEGE nr. 146 din 5 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2008 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 453 din 6 decembrie 2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România
 • LEGE nr. 37 din 13 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2002 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 176 din 11 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor (organizaţii, culte religioase) minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 23 mai 2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 94 din 19 aprilie 2018 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii-gazdă, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2017
 • LEGE nr. 490 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2003 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 14 octombrie 1999 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 231 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, deţine şi folosi sigilii cu stema României şi timbru sec instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 29 martie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 247 din 14 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 704 din 3 decembrie 2001 privind asistenţa judiciară internaţionala în materie penală
 • LEGE nr. 107 din 8 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2002 privind finanţarea restantelor aferente aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 14 iulie 2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale
 • LEGE nr. 153 din 15 iulie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • LEGE nr. 101 din 8 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 57 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 3 septembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 177 din 4 noiembrie 1997 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Moldova privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, semnat la Chişinău la 6 iulie 1996
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • LEGE nr. 652 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 283 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2006
 • LEGE nr. 396 din 7 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 545 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale
 • LEGE nr. 71 din 3 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 338 din 18 decembrie 2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016
 • LEGE nr. 332 din 31 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 217 din 23 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 27/1996
 • LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 154 din 5 aprilie 1937 pentru autorizarea Casei Şcoalelor şi al Culturii Poporului de a vinde o parte din pădurea Vădeni, jud. Gorj
 • LEGE nr. 2 din 12 ianuarie 1994 pentru declararea municipiului Cluj-Napoca "Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989"
 • LEGE nr. 323 din 16 decembrie 2015 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregatire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 244 din 29 aprilie 2002 (*republicată*) viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002*)
 • LEGE nr. 756 din 20 mai 1865 pentru regularea dreptului de intrare de la vitele pastoriloru streini
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGEA nr. 270 din 22 decembrie 2017 prevenirii
 • LEGE nr. 245 din 12 iulie 2007 pentru anularea unor obligaţii de restituire a produselor scoase din rezerva de mobilizare de către filialele Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., aferente perioadei 1991-2003
 • LEGE nr. 326 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale
 • LEGE nr. 448 din 1 noiembrie 2004 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Federală Democrată Etiopia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 noiembrie 2003
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021