Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 56 din 16 aprilie 1997 (*republicată*) pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 10 februarie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 56 din 16 aprilie 1997 (**republicată**)(*actualizată*)pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora**)(actualizată până la data de 1 februarie 2014*)

-----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor------------**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 448/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 56/1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 17 aprilie 1997.Ulterior adoptării, a fost modificată şi completată prin:- Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 6 octombrie 2003;- Legea nr. 448/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 22 noiembrie 2003. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege reglementează aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993, ratificată prin Legea nr. 125/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 22 decembrie 1994. Articolul 2În sensul prezentei legi:1. Prin convenţie se înţelege Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993.2. Prin Organizaţie se înţelege Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice, cu sediul la Haga (Regatul Olandei).3. Dacă prezenta lege nu specifică altfel, prin liste se înţelege listele nr. 1, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la prezenta lege.4. Prin arme chimice se înţelege următoarele elemente, luate împreună sau separat: a) substanţe chimice toxice şi precursorii lor, cu excepţia celor destinate unor scopuri neinterzise prin convenţie, atât timp cât tipurile şi cantităţile sunt conforme cu asemenea scopuri; b) muniţii şi dispozitive concepute special pentru a provoca moartea sau alte vătămări prin acţiunea toxică a substanţelor chimice toxice, specificate la lit. a), care ar fi puse în libertate ca urmare a folosirii unor asemenea muniţii şi dispozitive; c) orice echipament conceput special pentru a fi utilizat în legătură directă cu folosirea muniţiilor şi a dispozitivelor specificate la lit. b).5. Prin substanţă chimică toxică se înţelege orice substanţă chimică ce, prin acţiunea sa chimică asupra proceselor biologice, poate cauza moarte, incapacitate temporară ori vătămări permanente la om sau la animale, indiferent de originea sa ori de metoda de producere şi indiferent dacă se obţine în instalaţii, în muniţii binare sau în altă parte.6. Prin precursor se înţelege orice reactiv chimic care participă, în orice fază, la producerea, prin orice metode, a unei substanţe chimice toxice, inclusiv orice component de bază al unui sistem chimic binar sau multicomponent.7. Arme chimice vechi se referă la una dintre următoarele categorii: a) arme chimice care au fost produse înainte de anul 1925; b) arme chimice produse în perioada 1925-1946, care s-au deteriorat, astfel încât nu mai pot fi utilizate ca arme chimice.8. Arme chimice abandonate sunt armele chimice, inclusiv armele chimice vechi, abandonate de un stat pe teritoriul altui stat, fără consimţământul acestuia, după data de 1 ianuarie 1925.9. Prin substanţă pentru combaterea dezordinilor publice se înţelege orice produs chimic neînscris în listele de substanţe chimice toxice şi precursori din anexa nr. 1 la prezenta lege, care poate produce rapid la om o iritaţie senzorială sau incapacitate fizică ce dispare la scurt timp după terminarea expunerii.10. Scopuri neinterzise prin convenţie sunt: a) scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte scopuri paşnice; b) scopuri de protecţie, şi anume acele scopuri în relaţie directă cu protecţia împotriva substanţelor chimice toxice şi a armelor chimice; c) scopuri militare care nu au legătură cu utilizarea armelor chimice şi care nu depind de utilizarea proprietăţilor toxice ale substanţelor chimice ca metodă de război; d) scopuri pentru asigurarea respectării legilor, inclusiv combaterea dezordinilor publice. Articolul 3 (1) Substanţele chimice toxice şi precursorii pentru care se stabilesc regimuri de control sunt cei înscrişi în liste, aşa cum acestea sunt definite la art. 2 pct. 3, precum şi alte substanţe chimice neînscrise în liste, care corespund definiţiilor de la art. 2 pct. 5 şi 6. (2) Alte definiţii ale noţiunilor tehnice cuprinse în prezenta lege sunt prevăzute în anexa nr. 2 la aceasta. Articolul 4 (1) Oricărei persoane, în orice situaţie, i se interzice: a) dezvoltarea, producerea, dobândirea, deţinerea sau transferarea către alte persoane, direct sau indirect, de arme chimice; b) folosirea armelor chimice; c) angajarea, în orice fel, de pregătiri militare pentru folosirea armelor chimice; d) ajutarea, încurajarea sau determinarea, în orice fel, a altor persoane să se angajeze într-o activitate interzisă prin prezenta lege; e) utilizarea, ca mijloace de război, a substanţelor pentru combaterea dezordinilor publice. (2) Prin persoană se înţelege orice persoană fizică sau juridică, aflată pe teritoriul României, inclusiv autorităţile publice. (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor fizice române, aflate în afara teritoriului naţional, în conformitate cu dreptul internaţional. Articolul 5 (1) Agenţia Naţională de Control al Exporturilor, denumită în continuare Agenţie, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, care supraveghează şi coordonează toate activităţile privind aplicarea prevederilor convenţiei. (2) Agenţia asigură controlul producerii, folosirii, importului şi exportului de substanţe chimice toxice şi precursori ai acestora, astfel încât activităţile respective să se desfăşoare în conformitate cu prevederile prezentei legi. (3) Agenţia este autoritatea naţională pentru aplicarea prevederilor convenţiei şi ale prezentei legi şi asigură, în conformitate cu acestea, relaţiile cu Organizaţia, precum şi cu autorităţile naţionale similare din alte ţări. (4) Organizarea, funcţionarea şi dotarea Agenţiei, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin prin prezenta lege, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (5) Agenţia este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat numit prin decizie a primului-ministru. (6) Pentru îndeplinirea funcţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) Agenţia are următoarele atribuţii: a) autorizează funcţionarea instalaţiilor şi/sau laboratoarelor în care se produc substanţele chimice înscrise în lista nr. 1, folosite în scopuri neinterzise, şi verifică sistematic, prin inspecţii la faţa locului, substanţele chimice şi instalaţiile şi/sau laboratoarele menţionate; b) elaborează şi transmite Organizaţiei declaraţiile naţionale, iniţiale şi anuale privind substanţele chimice înscrise în lista nr. 1 şi instalaţiile de producere a acestora în scopuri neinterzise; c) verifică sistematic respectarea regimurilor privind substanţele chimice înscrise în listele nr. 2 şi 3 şi instalaţiile de producere a acestora, pe baza datelor furnizate de deţinătorii instalaţiilor şi prin inspecţii la faţa locului; d) elaborează şi transmite Organizaţiei declaraţiile naţionale, iniţiale şi anuale privind substanţele chimice înscrise în listele nr. 2 şi 3, precum şi platformele care produc, prelucrează, consumă, importă sau exportă aceste substanţe chimice; e) notifică Organizaţiei transferurile de substanţe chimice înscrise în lista nr. 1, cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea lor; f) fac excepţie de la prevederile lit. e) transferurile având ca obiect saxitoxina, în cantităţi de 5 miligrame sau mai mici, pentru scopuri medicale, care vor fi notificate Organizaţiei în perioada efectuării transferului respectiv; g) eliberează certificate de utilizator final pentru importurile de substanţe chimice înscrise în liste; h) verifică, pe bază de date şi prin inspecţii la faţa locului, platformele care produc prin sinteză substanţe organice definite, neînscrise în liste; elaborează şi transmite Organizaţiei declaraţii naţionale, iniţiale şi anuale privind aceste platforme; i) colectează de la deţinătorii obiectivelor prevăzute la lit. a), c) şi h) datele necesare întocmirii declaraţiilor naţionale şi organizează banca naţională de date; j) transmite Organizaţiei, nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a convenţiei, declaraţia privind substanţele pentru combaterea dezordinilor publice; k) asigură, împreună cu alte autorităţi publice competente, condiţiile necesare executării inspecţiilor internaţionale, în concordanţă cu prevederile convenţiei; l) asigură, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne*), pe baza unui plan comun de cooperare, coordonarea activităţilor instituţiilor naţionale competente, în vederea implementării prevederilor convenţiei referitoare la cooperarea internaţională şi acordarea asistenţei de urgenţă, scop în care sunt încheiate acorduri şi protocoale de colaborare; m) încheie acorduri şi protocoale de colaborare cu alte instituţii şi organisme naţionale în vederea asigurării respectării prevederilor convenţiei şi ale prezentei legi; n) cooperează cu Organizaţia şi cu autorităţile naţionale din alte state în vederea aplicării eficiente a prevederilor convenţiei; o) încheie acorduri, memorandumuri de înţelegere sau protocoale de colaborare cu autorităţi similare din alte state-părţi, în domeniul său de activitate; p) informează semestrial Guvernul asupra modului de îndeplinire a prevederilor convenţiei şi ale prezentei legi.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administraţiei şi Internelor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne. Capitolul II Declaraţii Articolul 6 (1) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Economiei*) elaborează, până la data intrării în vigoare a convenţiei, împreună cu Agenţia, şi supun aprobării Guvernului o declaraţie oficială, prin care România declară dacă: a) are în proprietate sau posedă arme chimice; b) pe teritoriul naţional există arme chimice sau instalaţii de producere a acestora, aparţinând altui stat; c) a transferat sau a primit, direct sau indirect, după 1 ianuarie 1946, arme chimice; d) are pe teritoriul naţional arme chimice vechi sau arme chimice abandonate ori dacă a abandonat arme chimice pe teritoriul altor state; e) are sau a avut în proprietate sau în posesiune, după 1 ianuarie 1946, instalaţii de producere a armelor chimice; f) a transferat sau a primit, direct sau indirect, după 1 ianuarie 1946, echipamente pentru producerea armelor chimice. (2) Declaraţia oficială prevăzută la alin. (1) trebuie să specifice amplasamentul, natura şi scopul activităţilor oricăror instalaţii sau obiective, inclusiv laboratoare şi poligoane de experimentări, situate pe teritoriul statului român ori aflate în proprietatea sau în posesiunea acestuia, care au fost proiectate, construite sau utilizate după 1 ianuarie 1946, în principal, pentru dezvoltarea armelor chimice. (3) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul eventualelor arme chimice, îngropate pe teritoriul României înainte de 1 ianuarie 1977, dacă acestea rămân îngropate. (4) Declaraţia oficială prevăzută la alin. (1) se transmite Organizaţiei, prin grija Ministerului Afacerilor Externe, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a convenţiei.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin Hotărârea Guvernului nr. 47 din 19 februarie 2013, publicată în monitorul Oficial nr. 102 din 20 februarie 2013 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei. Articolul 7 (1) Ministerele şi alte autorităţi publice, care deţin substanţe pentru combaterea dezordinilor publice, au obligaţia să transmită Agenţiei, până la data intrării în vigoare a convenţiei, declaraţii privind fiecare substanţă din această categorie. (2) Orice modificare faţă de declaraţia iniţială, prevăzută la alin. (1), se comunică Agenţiei cu cel puţin 60 de zile înainte ca aceasta să devină efectivă. Articolul 8 (1) Persoana care deţine instalaţia unică la scară redusă pentru producerea substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1, stabilită în conformitate cu prevederile art. 17, precum şi persoanele care deţin substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 şi/sau instalaţii pentru producerea acestora pentru scopuri de protecţie ori pentru scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice, autorizate în conformitate cu prevederile art. 18 sau ale art. 19, sunt obligate să transmită Agenţiei, până la data intrării în vigoare a convenţiei, declaraţii referitoare la substanţele chimice, denumirea, amplasamentul şi descrierea tehnică detaliată a instalaţiilor sau a părţilor lor relevante. Declaraţia referitoare la instalaţia unică la scară redusă trebuie să cuprindă şi un inventar al echipamentelor, precum şi scheme detaliate. (2) Pentru instalaţii noi, care se încadrează în prevederile alin. (1), sau în cazul unor modificări la cele existente, declaraţiile se transmit cu cel puţin 210 zile înainte de punerea în funcţiune sau, după caz, de efectuarea modificărilor. (3) Persoanele care deţin instalaţiile prevăzute la alin. (1) sunt obligate să transmită, în fiecare an, Agenţiei: a) declaraţii anuale detaliate cu privire la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent; b) declaraţii anuale detaliate cu privire la activităţile prevăzute pentru anul calendaristic următor. (4) Persoanele care deţin şi utilizează substanţele chimice înscrise în lista nr. 1 sunt obligate să transmită în fiecare an Agenţiei declaraţii anuale detaliate referitoare la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent. (5) Persoanele care desfăşoară programe pentru scopuri de protecţie, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 10 lit. b), sunt obligate să transmită anual Agenţiei, până cel mai târziu la 1 octombrie, informaţii privind programele prevăzute pentru anul următor. Articolul 9 (1) Persoanele care importă sau exportă substanţele chimice înscrise în lista nr. 1, în conformitate cu prevederile convenţiei şi ale cap. IV din prezenta lege, sunt obligate să solicite Agenţiei eliberarea unei licenţe cu cel puţin 60 de zile înainte de efectuarea operaţiunii. (2) Persoanele care importă sau exportă saxitoxină în cantităţi de 5 miligrame sau mai mici, destinată scopurilor medicale, sunt exceptate de la prevederile alin. (1) şi sunt obligate să notifice Agenţiei operaţiunea respectivă înainte de efectuarea acesteia. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligate să transmită anual Agenţiei, în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b), o declaraţie detaliată cu privire la operaţiunile efectuate în anul calendaristic precedent. Declaraţia trebuie să conţină specificaţii cantitative şi să precizeze utilizarea finală pentru fiecare substanţă şi pentru fiecare ţară implicată. Articolul 10 (1) Persoanele care deţin platforme, cuprinzând una sau mai multe instalaţii care au produs, prelucrat sau consumat, în oricare dintre cei 3 ani calendaristici anteriori sau se anticipează că vor produce, prelucra sau consuma în anul calendaristic următor substanţe chimice înscrise în lista nr. 2, au obligaţia să transmită Agenţiei: a) declaraţii iniţiale; b) declaraţii anuale cu privire la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent; c) declaraţii anuale cu privire la activităţile prevăzute pentru anul calendaristic următor. (2) Pragurile cantitative pentru declaraţiile iniţiale şi anuale privind substanţele chimice înscrise în lista nr. 2 sunt: a) 0,5 kilograme pentru BZ (nr. crt. 3); b) 50 kilograme pentru amiton (nr. crt. 1) şi pentru PFIB (nr. crt. 2); c) 500 kilograme pentru precursori (nr. crt. 4-14). (3) Declaraţii iniţiale şi anuale se transmit, în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) şi b), şi de persoanele care au importat sau au exportat substanţe chimice înscrise în lista nr. 2. Declaraţiile trebuie să conţină specificaţii cantitative şi să precizeze utilizarea finală pentru fiecare substanţă şi pentru fiecare ţară implicată. (4) Declaraţii iniţiale se transmit, în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), şi de persoanele care deţin sau au deţinut orice instalaţie care a produs, după 1 ianuarie 1946, substanţe înscrise în lista nr. 2 pentru scopurile armelor chimice. Articolul 11 (1) Persoanele care deţin platforme, cuprinzând una sau mai multe instalaţii care au produs în anul calendaristic anterior sau anticipează că vor produce în anul calendaristic următor mai mult de 20 de tone dintr-o substanţă chimică înscrisă în lista nr. 3, sunt obligate să transmită Agenţiei: a) declaraţii iniţiale; b) declaraţii anuale cu privire la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent; c) declaraţii anuale cu privire la activităţile prevăzute pentru anul calendaristic următor. (2) Declaraţii iniţiale şi anuale se transmit, în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) şi b), şi de persoanele care au importat sau au exportat substanţe chimice înscrise în lista nr. 3. Declaraţiile trebuie să conţină specificaţii cantitative şi să precizeze utilizarea finală, pentru fiecare substanţă şi pentru fiecare ţară implicată. (3) Declaraţii iniţiale se transmit, în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), şi de persoanele care deţin sau au deţinut orice instalaţie care a produs, după 1 ianuarie 1946, substanţe înscrise în lista nr. 3 pentru scopurile armelor chimice. Articolul 12Persoanele care deţin platforme ce au produs prin sinteză, în cursul anului calendaristic precedent, mai mult de 100 tone de substanţe organice definite, neînscrise în liste, cu excepţia platformelor care produc în exclusivitate explozivi sau hidrocarburi, sunt obligate să transmită Agenţiei: a) declaraţii iniţiale; b) declaraţii anuale cu privire la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent. Articolul 13Persoanele care deţin platforme, cuprinzând una sau mai multe instalaţii ce au produs prin sinteză, în cursul anului precedent, mai mult de 10 tone dintr-o substanţă chimică organică definită, neînscrisă în liste şi care conţine elementele fosfor, sulf sau fluor, sunt obligate să transmită Agenţiei: a) declaraţii iniţiale; b) declaraţii anuale cu privire la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent. Articolul 14 (1) Declaraţiile prevăzute la art. 8-13 se transmit Agenţiei, cu respectarea următoarelor termene: a) declaraţiile iniţiale, până la data intrării în vigoare a convenţiei; b) declaraţiile anuale cu privire la activităţile desfăşurate în anul calendaristic precedent, până la 1 februarie; c) declaraţiile anuale cu privire la activităţile prevăzute pentru anul calendaristic următor, până la 1 septembrie; d) activităţile planificate ulterior transmiterii declaraţiilor anuale, prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) şi la art. 11 alin. (1) lit. c), se comunică Agenţiei cu cel puţin 25 de zile înainte de începerea acestora. (2) Declaraţiile anuale prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se transmit începând cu anul 1998. Capitolul III Activităţi neinterzise Articolul 15Dezvoltarea, producerea, dobândirea, deţinerea, transferarea şi folosirea substanţelor chimice toxice şi a precursorilor acestora sunt permise numai în scopuri neinterzise, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 10 şi numai în conformitate cu prevederile prezentei legi. Articolul 16 (1) Substanţele chimice înscrise în lista nr. 1 nu pot fi produse, dobândite, deţinute, transferate sau utilizate, decât dacă: a) se utilizează pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protecţie; b) tipurile şi cantităţile de substanţe chimice sunt strict limitate la cele care pot fi justificate de aceste scopuri; c) cantitatea globală de substanţe chimice înscrise în lista nr. 1, existente în orice moment în ţară pentru astfel de scopuri, nu depăşeşte o tonă; d) cantitatea globală, produsă sau dobândită prin transfer pentru astfel de scopuri, în ţară, în decursul unui an calendaristic, nu depăşeşte o tonă. (2) Persoanele care, în condiţiile prevăzute la art. 17-19 şi la art. 23, produc, dobândesc, deţin sau folosesc substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 sunt obligate: a) să întocmească şi să supună spre aprobare Agenţiei norme specifice privind evidenţa operaţiunilor efectuate cu asemenea substanţe şi păstrarea în deplină siguranţă a acestora, în cel mult 10 zile de la intrarea în posesie; b) să asigure respectarea normelor specifice prevăzute la lit. a), în vederea excluderii oricăror posibilităţi de sustragere ori de folosire a substanţelor chimice, înscrise în lista nr. 1, în scopuri interzise. (3) Agenţia supraveghează şi întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea în cantităţile globale prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d). Articolul 17 (1) Producerea substanţelor chimice, înscrise în lista nr. 1, pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protecţie se poate face într-o instalaţie unică la scară redusă, autorizată de Agenţie. (2) Instalaţia unică la scară redusă, prevăzută la alin. (1), trebuie să conţină vase de reacţie montate într-o configuraţie tehnologică care să nu permită funcţionarea continuă. Volumul unui astfel de vas de reacţie nu poate depăşi 100 de litri, iar volumul total al vaselor de reacţie cu volume mai mari de 5 litri nu poate depăşi 500 de litri. Articolul 18Producerea substanţelor chimice, înscrise în lista nr. 1, pentru scopuri de protecţie, în cantităţi globale ce nu depăşesc 10 kilograme în cursul unui an calendaristic, se poate face, în afara instalaţiei unice la scară redusă prevăzute la art. 17, într-o singură instalaţie, autorizată de Agenţie. Articolul 19Producerea substanţelor chimice, înscrise în lista nr. 1, pentru scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice, fără a depăşi pentru fiecare instalaţie cantitatea globală de 10 kilograme în cursul unui an calendaristic, se poate face, în afara instalaţiei unice la scară redusă prevăzute la art. 17, numai în instalaţii şi/sau laboratoare, autorizate de Agenţie. Articolul 20 (1) Producerea, prelucrarea şi consumul substanţelor chimice înscrise în listele nr. 2 şi 3 se pot realiza numai în scopuri neinterzise, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 10. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1), platformele care produc, prelucrează şi consumă substanţe chimice înscrise în lista nr. 2 şi platformele care produc substanţe chimice înscrise în lista nr. 3 sunt supuse controlului Agenţiei şi verificărilor internaţionale, în conformitate cu prevederile prezentei legi. Capitolul IV Operaţiuni de import şi de export Articolul 21 (1) Substanţele chimice înscrise în liste sunt considerate, după caz, produse militare sau cu dublă utilizare, importul şi exportul acestora fiind supuse regimului de control al exporturilor de produse militare sau de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, după caz. (2) În sensul prezentei legi, prin import sau export se înţelege şi orice alte activităţi necomerciale de dobândire din afara teritoriului naţional sau de transfer în afara teritoriului naţional. Articolul 22 (1) Eliberarea documentelor de export pentru substanţele chimice înscrise în lista nr. 1 este condiţionată şi de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat/avizat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent. (2) Eliberarea documentelor de export pentru substanţele chimice înscrise în lista nr. 2, în situaţiile menţionate la art. 24, nu este condiţionată de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat/avizat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, Agenţia poate solicita exportatorului orice alte documente justificative. (3) Eliberarea documentelor de export pentru substanţele chimice înscrise în lista nr. 3, în situaţiile menţionate la art. 24, este condiţionată şi de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat sau avizat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent. (4) Certificatul de utilizator final trebuie să menţioneze, în legătură cu substanţele care fac obiectul exportului: a) că vor fi utilizate numai pentru scopuri neinterzise de convenţie; b) că nu vor fi reexportate; c) tipurile şi cantităţile; d) utilizarea finală; e) denumirea şi adresa utilizatorului final. Articolul 23 (1) Operaţiunile de import şi de export cu substanţe chimice înscrise în lista nr. 1 pot fi efectuate numai cu statele părţi la convenţie şi numai pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protecţie. (2) Substanţele chimice importate potrivit alin. (1) nu pot fi reexportate unui stat terţ. Articolul 24 (1) Operaţiunile de import şi de export cu substanţele chimice înscrise în lista nr. 2 se efectuează numai cu statele-părţi la convenţie. (2) Substanţele chimice înscrise în lista nr. 3 pot fi exportate către state care nu sunt parte la convenţie, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 22. Capitolul V Sistemul de control Articolul 25Agenţia asigură controlul respectării prevederilor prezentei legi prin supravegherea datelor de producţie, prelucrare, consum şi import-export pentru substanţele chimice înscrise în liste, precum şi prin inspecţii la instalaţiile şi obiectivele în legătură cu acestea. Articolul 26 (1) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Agenţia îşi constituie un corp de control. (2) Corpul de control al Agenţiei are acces neîngrădit la toate obiectivele, instalaţiile, echipamentele, documentele şi informaţiile necesare, oricare ar fi persoanele deţinătoare, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor convenţiei şi ale prezentei legi. (3) Pentru efectuarea analizelor chimice necesare activităţilor de inspecţie, Agenţia desemnează laboratoare chimice dotate cu aparatură corespunzătoare. (4) Cheltuielile aferente efectuării de către laboratoarele desemnate de Agenţie a analizelor chimice necesare activităţilor de inspecţie se suportă din bugetul Agenţiei. Articolul 27În cazul efectuării activităţilor de control, prin inspecţii la faţa locului, persoanele controlate au următoarele obligaţii: a) prezintă echipei de inspecţie datele necesare desfăşurării inspecţiei, referitoare la caracteristicile platformei sau instalaţiei, activităţile desfăşurate, măsurile de siguranţă, administrative şi de logistică; b) execută, la cerere, operaţiuni tehnologice în instalaţia controlată; c) pun, la cerere, la dispoziţia inspectorilor, documentaţii relevante pentru scopul inspecţiei; d) permit inspectorilor să solicite personalului platformei sau al instalaţiei informaţiile necesare stabilirii faptelor relevante pentru obiectivul inspecţiei, putând obiecta la întrebările considerate nerelevante faţă de acest obiectiv; e) pun la dispoziţie echipamentul de protecţie necesar desfăşurării inspecţiei sau permit folosirea echipamentului adus de echipa de inspecţie, dacă acesta corespunde specificului instalaţiei; f) asigură instalarea şi funcţionarea aparaturii şi sistemelor de supraveghere continuă, pe care le pun la dispoziţie sau care sunt aduse de echipa de inspecţie; g) permit, la solicitarea inspectorilor, fotografierea şi/sau înregistrarea video, de către reprezentanţii lor sau ai Agenţiei, a unor elemente relevante din instalaţie, cu respectarea prevederilor legale privind măsurile de manipulare a înregistrărilor, în conformitate cu caracterul secret al acestora; h) asigură, la cererea şi în prezenţa inspectorilor, recoltarea de probe şi analizarea acestora, dacă dispun de condiţiile necesare; reţin mostre din probele luate şi permit transferul probelor pentru analize chimice la laboratoare desemnate de Agenţie sau de Organizaţie; i) participă la prezentarea, de către echipa de inspecţie, a rezultatelor preliminare ale inspecţiei, contribuie la clarificarea eventualelor neconcordanţe şi solicită furnizarea, în scris, de către echipa de inspecţie, a rezultatelor preliminare, a listei probelor luate şi a documentelor reţinute. Articolul 28 (1) Instalaţiile pentru producerea substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1 se supun verificărilor prin inspecţii la faţa locului şi prin supraveghere cu aparatură montată la instalaţie. (2) Activităţile de verificare la instalaţia unică la scară redusă urmăresc dacă: a) declaraţiile privind cantităţile de substanţe chimice produse sunt corecte şi dacă nu se depăşeşte cantitatea prevăzută în autorizaţia de funcţionare, eliberată de Agenţie, conform prevederilor art. 17 alin. (1); b) sunt respectate limitele stabilite pentru vasele de reacţie, conform prevederilor art. 17 alin. (2). (3) Activităţile de verificare la instalaţiile definite la art. 18 şi 19, care produc substanţe chimice înscrise în lista nr. 1, urmăresc dacă: a) instalaţia este utilizată pentru producerea altor substanţe chimice, înscrise în lista nr. 1, în afara celor declarate; b) cantităţile de substanţe chimice produse, prelucrate sau consumate au fost corect declarate şi sunt compatibile cu scopurile înscrise în autorizaţia de funcţionare; c) substanţele chimice produse sunt sustrase sau utilizate pentru alte scopuri. (4) În cadrul verificărilor, efectuate de corpul de control al Agenţiei, se urmăreşte şi respectarea prevederilor art. 16 alin. (2). Articolul 29 (1) Platformele care produc, prelucrează sau consumă substanţe chimice înscrise în lista nr. 2 şi care au transmis declaraţii conform art. 10 alin. (1) şi (2) se supun verificărilor prin inspecţii la faţa locului. (2) Inspecţiile efectuate conform prevederilor alin. (1) urmăresc, cu prioritate, verificarea: a) absenţei oricărei substanţe chimice înscrise în lista nr. 1, în special a producerii unor astfel de substanţe, în afara reglementărilor prevăzute la art. 16-19; b) conformităţii declaraţiilor, transmise în baza prevederilor art. 10 alin. (1) şi (2), cu nivelurile reale de producţie, de prelucrare şi de consum ale substanţelor chimice înscrise în lista nr. 2; c) existenţei situaţiilor de deturnare a substanţelor chimice înscrise în lista nr. 2 pentru scopuri interzise. Articolul 30 (1) Platformele care produc substanţe chimice înscrise în lista nr. 3 şi care au transmis declaraţii conform art. 11 alin. (1) se supun verificărilor prin inspecţii la faţa locului. (2) Inspecţiile efectuate conform prevederilor alin. (1) urmăresc verificarea: a) conformităţii activităţilor din aceste platforme cu declaraţiile transmise în baza prevederilor art. 11; b) absenţei oricărei substanţe chimice înscrise în lista nr. 1, în special a producerii unor astfel de substanţe, în afara reglementărilor prevăzute la art. 16-19. Articolul 31 (1) Platformele declarate conform prevederilor art. 12 şi 13 pot fi supuse verificării prin inspecţii la faţa locului. (2) Inspecţiile efectuate conform prevederilor alin. (1) urmăresc verificarea: a) conformităţii activităţilor din aceste platforme cu declaraţiile transmise în baza prevederilor art. 12 şi 13; b) absenţei oricărei substanţe chimice înscrise în lista nr. 1, în special a producerii unor astfel de substanţe, în afara reglementărilor prevăzute la art. 16-19. Articolul 32În timpul inspecţiilor efectuate la faţa locului, corpul de control al Agenţiei poate executa fotografierea şi înregistrarea video a unor elemente relevante, cu respectarea prevederilor legale privind măsurile de manipulare a înregistrărilor, în conformitate cu caracterul secret al acestora. Articolul 33 (1) Autorităţile publice, abilitate potrivit legii să desfăşoare activităţi informative pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor, sunt obligate să transmită Agenţiei datele obţinute, referitoare la încălcarea prevederilor prezentei legi. (2) Ministerul Finanţelor Publice*), la solicitarea Agenţiei, efectuează verificări specifice şi o informează asupra rezultatelor acestora.--------------*) Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, atribuţiile specifice domeniului vamal, care revin Ministerului Finanţelor Publice din actele normative în vigoare, se preiau de către Autoritatea Naţională de Control, cu excepţia politicii vamale şi a actelor normative elaborate în realizarea acesteia, a soluţionării contestaţiilor şi a valorificării bunurilor devenite proprietatea statului.În conformitate cu art. VI din aceeaşi ordonanţă, denumirea "Direcţia Generală a Vămilor" s-a înlocuit cu "Autoritatea Naţională a Vămilor".De asemenea, potrivit art. 4 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare, activitatea vamală se exercită prin Autoritatea Naţională a Vămilor, care se organizează şi funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale de Control. Capitolul VI Verificări internaţionale Articolul 34 (1) În scopul verificării respectării prevederilor convenţiei, Organizaţia execută inspecţii iniţiale, inspecţii de rutină şi inspecţii la cerere, prin echipe de inspecţie formate din inspectori şi asistenţi de inspecţie numiţi de aceasta. (2) Echipele de inspecţie ale Organizaţiei sunt însoţite, pe timpul desfăşurării activităţilor pe teritoriul României, de echipe de însoţire, constituite în conformitate cu prevederile art. 39 lit. d). (3) Prevederile art. 28-32 se aplică în mod corespunzător şi în cazul inspecţiilor internaţionale. Articolul 35În scopul exercitării efective a atribuţiilor lor oficiale, inspectorii şi asistenţii de inspecţie, acceptaţi conform prevederilor art. 41, se bucură de privilegiile şi imunităţile prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta lege. Articolul 36 (1) Obiectivele pentru care s-au transmis declaraţii, în conformitate cu prevederile art. 8 şi ale art. 10-13, pot fi verificate de Organizaţie prin inspecţii iniţiale şi inspecţii de rutină. (2) În cadrul inspecţiei iniţiale, Agenţia împreună cu reprezentanţii instalaţiilor care produc substanţe chimice înscrise în listele nr. 1 şi 2 negociază cu echipa de inspecţie a Organizaţiei acorduri de instalaţie care stabilesc în detaliu procedurile de verificare aplicabile inspecţiilor ulterioare la instalaţiile menţionate. (3) Pentru instalaţiile care produc substanţele chimice înscrise în lista nr. 3, acordul de instalaţie se încheie dacă Agenţia constată oportunitatea acestuia, cu ocazia primei inspecţii efectuate de Organizaţie la faţa locului. Articolul 37 (1) Organizaţia poate efectua, la solicitarea unui alt stat parte la convenţie, o inspecţie la cerere, notificată Agenţiei cu cel puţin 12 ore înainte ca echipa de inspecţie internaţională, desemnată în acest scop, să sosească la punctul de intrare în ţară. Echipa de inspecţie poate fi însoţită de un observator desemnat de statul care a solicitat inspecţia. (2) În scopul clarificării şi eliminării tuturor suspiciunilor privind o posibilă nerespectare a prevederilor convenţiei, echipa de inspecţie, desemnată potrivit prevederilor alin. (1), are acces la orice instalaţie sau amplasament, precum şi în orice alt loc de pe teritoriul naţional, precizat în mandatul de inspecţie ca fiind relevant pentru obiectul inspecţiei. (3) Agenţia şi persoanele controlate au dreptul şi obligaţia de a depune toate eforturile pentru a facilita îndeplinirea mandatului echipei de inspecţie şi a clarifica toate aspectele privind respectarea prevederilor convenţiei. (4) Persoanele controlate sunt obligate să ia măsuri de protejare a instalaţiilor, a datelor şi informaţiilor cu caracter secret, care nu au legătură cu obiectul inspecţiei. Articolul 38Persoanele controlate de echipele de inspecţie ale Organizaţiei mai au, în afara celor prevăzute la art. 27, următoarele obligaţii: a) asigură, contra cost, mijloacele şi serviciile necesare echipei de inspecţie: transport local, comunicaţii cu Organizaţia, interpretare, spaţii de lucru, cazare, masă, asistenţă medicală şi alte servicii; b) asigură prevenirea divulgării de informaţii şi date cu caracter secret, care nu au legătură cu obiectul inspecţiei; c) asigură hărţi, planuri sau scheme, pe care să fie indicate, la scară, obiectivele relevante ale perimetrului stabilit; d) permit aplicarea de către echipa de inspecţie a procedurilor de supraveghere a traficului vehiculelor, atât prin utilizarea înregistrărilor video şi a senzorilor, cât şi prin inspectarea şi ţinerea evidenţei vehiculelor care ies din perimetru. Articolul 39În vederea aplicării prevederilor convenţiei referitoare la desfăşurarea inspecţiilor internaţionale, Agenţia întreprinde următoarele măsuri: a) stabileşte împreună cu Ministerul Afacerilor Interne**) - Inspectoratul general al poliţiei de frontieră - şi cu Autoritatea Naţională de Control*) punctele de intrare/ieşire în/din ţară a echipelor de inspecţie şi le transmite Organizaţiei în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a convenţiei; b) transmite operativ Autorităţii Naţionale de Control*) lista echipamentului aprobat de Organizaţie, precum şi orice actualizări ale acestei liste. De asemenea, cu ocazia fiecărei inspecţii comunică lista probelor prelevate de echipa de inspecţie, pentru care se permite scoaterea din ţară, în conformitate cu prevederile art. 27 lit. h); c) solicită Ministerului Transporturilor**), respectiv Ministerului Apărării Naţionale, eliberarea autorizaţiei de survol/aterizare, specială pentru aeronavele neprogramate civile, respectiv militare, deţinute sau închiriate de Organizaţie; d) constituie echipa de însoţire din membri ai corpului de control, din reprezentanţi ai obiectivului inspectat şi, după caz, din reprezentanţi ai autorităţilor publice competente; e) confirmă imediat Organizaţiei primirea listei cu inspectori şi asistenţi de inspecţie; f) transmite Organizaţiei, în cel mult 30 de zile de la data confirmării prevăzute la lit. e), lista cu inspectorii şi asistenţii de inspecţie care nu pot fi acceptaţi.---------------*) Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, atribuţiile specifice domeniului vamal, care revin Ministerului Finanţelor Publice din actele normative în vigoare, se preiau de către Autoritatea Naţională de Control, cu excepţia politicii vamale şi a actelor normative elaborate în realizarea acesteia, a soluţionării contestaţiilor şi a valorificării bunurilor devenite proprietatea statului.În conformitate cu art. VI din aceeaşi ordonanţă, denumirea "Direcţia Generală a Vămilor" s-a înlocuit cu "Autoritatea Naţională a Vămilor".De asemenea, potrivit art. 4 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare, activitatea vamală se exercită prin Autoritatea Naţională a Vămilor, care se organizează şi funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale de Control.-------------**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administraţiei şi Internelor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.Prin Hotărârea Guvernului nr. 24 din 23 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 29 ianuarie 2013, s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor. Articolul 40Echipa de însoţire asigură, pe timpul desfăşurării inspecţiei, respectarea obligaţiilor şi exercitarea de către persoana inspectată a drepturilor care decurg din prevederile convenţiei. În acest scop: a) examinează, la punctul de intrare, echipamentele şi aparatura aduse de echipa de inspecţie şi le acceptă sau le respinge, pe baza listei stabilite de Organizaţie şi a documentelor care le însoţesc; b) asigură transportul echipei la obiectivul inspecţiei, în maximum 12 ore de la sosirea în punctul de intrare; în cazul inspecţiilor la cerere, când se negociază perimetrul final, termenul maxim de ajungere la obiectivul inspecţiei este de 36 de ore; c) negociază cu echipa de inspecţie detaliile condiţiilor de desfăşurare a inspecţiei; d) participă la verificările efectuate de echipa de inspecţie, urmăreşte ca aceasta să respecte strict mandatul de inspecţie emis de Organizaţie şi să perturbe cât mai puţin posibil activităţile din instalaţia sau din perimetrul inspectat; e) verifică, la terminarea inspecţiei, echipamentele şi aparatura, precum şi probele care se scot din ţară de către echipa de inspecţie şi participă la executarea formalităţilor vamale pentru acestea. Articolul 41În vederea aplicării prevederilor convenţiei referitoare la organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor internaţionale de către Organizaţie, Ministerul Afacerilor Externe are obligaţia de a întreprinde măsurile necesare pentru acordarea de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în cel mult 30 de zile de la data confirmării primirii listei cu inspectori şi asistenţi de inspecţie, a vizelor de intrare-ieşire, de tranzit, pentru călătorii multiple, valabile cel puţin 2 ani, care să permită fiecărui inspector şi asistent de inspecţie acceptat să-şi îndeplinească mandatul încredinţat. Articolul 42Ministerul Finanţelor Publice*): a) asigură introducerea temporară, fără plata drepturilor vamale de import şi fără completarea declaraţiei vamale în detaliu, pe baza unui inventar în două exemplare, vizat de autoritatea vamală, a echipamentelor, aparaturii şi probelor transportate de membrii echipei de inspecţie, precum şi a articolelor de uz personal ale acestora, cu excepţia articolelor de import sau export interzise prin lege ori controlate prin reguli de carantină, cu condiţia scoaterii din ţară a acestora la încheierea inspecţiei. Formalităţile vamale pentru echipament, aparatură şi probe se efectuează concomitent cu examinarea acestora de către echipa de însoţire, la punctul de intrare/ieşire în/din ţară; b) asigură introducerea, fără garantarea drepturilor vamale de import şi fără completarea declaraţiei vamale, a probelor transmise de Organizaţie sau prin dispoziţie a acesteia, în vederea analizării de către laboratoare specializate din România; c) pune la dispoziţie echipei de însoţire, la punctul de intrare/ieşire, un spaţiu corespunzător destinat examinării echipamentului şi aparaturii aduse de echipa de inspecţie; d) informează operativ Agenţia asupra operaţiunilor de tranzit prin România al substanţelor chimice înscrise în liste, efectuate în conformitate cu legislaţia vamală, precum şi asupra rezultatelor verificărilor specifice incidente domeniului prezentei legi; e) informează, la cerere, Agenţia asupra operaţiunilor de import/export al substanţelor chimice, efectuate în conformitate cu legislaţia vamală, în vederea identificării acelor operaţiuni care intră sub incidenţa prezentei legi.---------------*) Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, atribuţiile specifice domeniului vamal, care revin Ministerului Finanţelor Publice din actele normative în vigoare, se preiau de către Autoritatea Naţională de Control, cu excepţia politicii vamale şi a actelor normative elaborate în realizarea acesteia, a soluţionării contestaţiilor şi a valorificării bunurilor devenite proprietatea statului.În conformitate cu art. VI din aceeaşi ordonanţă, denumirea "Direcţia Generală a Vămilor" s-a înlocuit cu "Autoritatea Naţională a Vămilor".De asemenea, potrivit art. 4 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare, activitatea vamală se exercită prin Autoritatea Naţională a Vămilor, care se organizează şi funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale de Control. Articolul 43Ministerul Transporturilor*) întreprinde următoarele măsuri cu privire la aeronavele, deţinute sau închiriate de Organizaţie, care transportă echipele de inspecţie şi echipamentele necesare inspecţiei: a) aprobă eliberarea autorizaţiei de survol/aterizare, specială pentru aeronavele civile neprogramate, deţinute sau închiriate de Organizaţie, astfel încât numărul acestei autorizaţii să poată fi transmis Organizaţiei de către Agenţie, în cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a convenţiei şi în fiecare an până la data de 15 decembrie pentru anul următor; b) la cererea Agenţiei, dispune aprobarea, cu prioritate, a survolului spaţiului aerian al României sau aterizările/decolările pe/de pe aeroporturile din România, destinate traficului aerian internaţional; c) dispune asigurarea, cu prioritate, contra cost, a serviciilor de deservire la sol, a securităţii, service-ului şi combustibilului; d) dispune ca aeronavele să fie scutite de plată tarifelor pentru serviciile de navigaţie aeriană, de plată taxelor de aterizare, iluminat şi staţionare, de plată tarifelor pentru folosirea serviciilor de navigaţie aeriană de rută (RNAC) şi de plată tarifelor pentru servicii de navigaţie de aeroport şi terminală.-------------**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin Hotărârea Guvernului nr. 24 din 23 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 29 ianuarie 2013, s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor. Articolul 44Ministerul Apărării Naţionale aprobă eliberarea autorizaţiei de survol/aterizare, specială pentru aeronavele militare neprogramate, închiriate de Organizaţie, şi comunică Agenţiei numărul acesteia, în fiecare an până la data de 15 decembrie pentru anul următor, în vederea transmiterii la Organizaţie de către Agenţie. Articolul 45Ministerul pentru Societatea Informaţională*) autorizează folosirea de către echipa de inspecţie a mijloacelor de telecomunicaţii ale Organizaţiei, pentru legături cu sediul Organizaţiei, precum şi între membrii echipei de inspecţie.-------------**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin Hotărârea Guvernului nr. 548 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 5 august 2013, s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională. Capitolul VII Alte dispoziţii Articolul 46 (1) Personalul Agenţiei care ia cunoştinţă de informaţii ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale este obligat să respecte caracterul lor şi să le facă cunoscute numai autorităţilor publice îndreptăţite, în condiţiile legii. (2) Agenţia va stabili, după caz, pe baza unui acord încheiat în acest scop cu Organizaţia, categoria de clasificare a informaţiilor cu caracter secret ce se transmit acesteia. Articolul 47Ministerul Afacerilor Externe asigură transmiterea operativă a declaraţiilor şi a altor documente între Agenţie şi Organizaţie. Articolul 48 (1) Accesul specialiştilor corpului de control al Agenţiei la obiectivele şi instalaţiile care fac obiectul prezentei legi se face pe baza mandatului emis de preşedintele Agenţiei. (2) Accesul echipei de inspecţie internaţională la obiectivele şi instalaţiile care fac obiectul prezentei legi se face numai împreună cu membri ai echipei de însoţire, pe baza unei note verbale emise de Agenţie. Articolul 49 (1) Agenţia acordă, la cerere, consultanţă de specialitate agenţilor economici şi altor persoane interesate în aplicarea regimului substanţelor chimice toxice şi precursorilor acestora. (2) Agenţia editează şi difuzează materiale documentare şi organizează cursuri, seminarii, simpozioane şi alte forme de pregătire a agenţilor economici şi a autorităţilor publice, în vederea interpretării corecte şi a aplicării prevederilor convenţiei şi ale prezentei legi. Articolul 50Sumele necesare pentru asigurarea ofertei de asistenţă a României la Organizaţie prin contribuţie la fondul voluntar de asistenţă, pentru procurarea şi întreţinerea de echipamente sau pentru servicii care fac obiectul acestei oferte, se asigură din bugetul Agenţiei. Capitolul VIII Contravenţii şi infracţiuni Articolul 51Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală. Articolul 52Conducătorii persoanelor juridice sunt obligaţi să asigure respectarea prevederilor prezentei legi şi să stabilească atribuţiile ce revin personalului din subordine pentru aplicarea acestora. Articolul 53 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte: a) transmiterea declaraţiilor şi notificărilor prevăzute la art. 7-14 cu întârziere de până la 30 de zile, cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei; b) transmiterea declaraţiilor prevăzute la art. 7-14 cu întârziere de peste 30 de zile, precum şi transmiterea de date incomplete sau în neconcordanţă cu activitatea desfăşurată, cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei; c) netransmiterea declaraţiilor conform prevederilor prezentei legi, cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei;------------Lit. c) a alin. (1) al art. 53 a fost modificată de pct. 1 al art. 63, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. d) refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agenţiei la obiectivele şi instalaţiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea în orice mod a acestora de a-şi exercita atribuţiile legale, precum şi ascunderea unor date şi informaţii relevante referitoare la acestea, cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei; e) neîndeplinirea obligaţiei stabilite potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (2) de întocmire a normelor specifice privind evidenţa operaţiunilor efectuate cu asemenea substanţe şi păstrarea în deplină siguranţă a acestora, precum şi încălcarea acestor norme, cu amendă de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei; f) netransmiterea, la solicitarea în scris a Agenţiei, a documentelor, datelor şi informaţiilor solicitate, la termenele stabilite, cu amendă de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei. (2) Sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către corpul de control al Agenţiei. (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Articolul 54Contravenţiilor prevăzute la art. 53 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Articolul 55 (1) Fapta de a folosi arme chimice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Tentativa se pedepseşte.------------Art. 55 a fost modificat de pct. 2 al art. 63, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 56 (1) Dezvoltarea, producerea, dobândirea, deţinerea sau transferul, direct ori indirect, de arme chimice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu Snchisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează sustragerea de substanţe chimice toxice sau de precursori pentru folosirea lor Sn scopurile armelor chimice. (3) Tentativa se pedepseşte.------------Art. 56 a fost modificat de pct. 3 al art. 63, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 57Abrogat.------------Art. 57 a fost abrogat de pct. 4 al art. 63, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 58 (1) Producerea substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1, în cantităţi peste limitele sau în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 16-19, precum şi importul, exportul, deţinerea ori folosirea acestora, fără respectarea prevederilor art. 16 alin. (1) şi ale art. 23, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani. (2) Importul şi exportul de substanţe chimice înscrise în listele nr. 2 şi 3, cu încălcarea prevederilor art. 24, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (3) Refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agenţiei, împreună cu echipele de inspecţie ale Organizaţiei, la obiectivele şi instalaţiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea acestora, în orice mod, de a-şi exercita atribuţiile legale, precum şi ascunderea unor date şi informaţii relevante referitoare la acestea constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. (4) Tentativa se pedepseşte.------------Art. 58 a fost modificat de pct. 5 al art. 63, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 59 (1) Urmărirea penală, în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 55, 56 şi 58, se efectuează de către procuror.------------Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de art. 38, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. (2) Competenţa de a judeca în primă instanţă infracţiunile revine tribunalelor. Articolul 60Abrogat.------------Art. 60 a fost abrogat de pct. 6 al art. 63, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Capitolul IX Dispoziţii finale Articolul 61 (1) Agenţia elaborează, pe baza prevederilor prezentei legi, norme metodologice privind procedurile tehnice de aplicare a dispoziţiilor acesteia, precum şi precizările şi detaliile referitoare la aplicarea convenţiei, ce se adoptă ulterior de către Conferinţa statelor părţi la convenţie. (2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 62 (1) Prezenta lege intră în vigoare la data intrării în vigoare a convenţiei, cu excepţia articolelor precizate la alin. (3). (2) Data intrării în vigoare a convenţiei, stabilită în conformitate cu art. XXI al acesteia, este 29 aprilie 1997. (3) Prevederile art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), (3) şi (4), art. 11 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (2) şi (3), art. 12 lit. a), art. 13 lit. a), art. 14 alin. (1) lit. a), art. 25, art. 46, art. 48 alin. (1), art. 49-52, art. 53 alin. (1) lit. a), b) şi c), alin. (2), (3) şi (4), art. 54 şi ale art. 61-63 se aplică de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţie contrară se abrogă. Articolul 63Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege. Anexa 1                          LISTE DE SUBSTANŢE CHIMICE                                LISTA Nr. 1                                                                 (Numărul CAS)    A. Substanţe chimice toxice:   (1) Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fluorofosfonaţi de       O-alchil [≤C(10), inclusiv cicloalchil]       Exemple: Sarin: Metilfluorofosfonat de O-izopropil (107-44-8)               Soman: Metilfluorofosfonat de O-pinacolil (96-64-0)   (2) Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidocianofosfaţi       de O-alchil [≤C(10), inclusiv cicloalchil]       Exemplu: Tabun: Dimetilamidocianofosfat de O-etil (77-81-6)   (3) Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) tiofosfonaţi de       O-alchil [H sau ≤C(10), inclusiv cicloalchil]-       S-[2-(dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino)etil] şi       sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare       Exemplu: VX: Metiltiofosfonat de                O-etil-S-[2-(diizopropilamino)etil] (50782-69-9)   (4) Iperite cu sulf:       2-Cloroetil-clorometil-sulfură (2625-76-5)       Iperită: Bis(2-cloroetil)-sulfură (505-60-2)       Bis(2-cloroetiltio)metan (63869-13-6)       Sescviiperită: 1,2-Bis(2-cloroetiltio)etan (3563-36-8)       1,3-Bis(2-cloroetiltio)-n-propan (63905-10-2)       1,4-Bis(2-cloroetiltio)-n-butan (142868-93-7)       1,5-Bis(2-cloroetiltio)-n-pentan (142868-94-8)       Bis(2-cloroetiltiometil)-eter (63918-90-1)       Iperită O: Bis(2-cloroetiltioetil)-eter (63918-89-8)   (5) Lewisite:       Lewisită 1: 2-Clorovinildicloroarsină (541-25-3)       Lewisită 2: Bis(2-clorovinil)cloroarsină (40334-69-8)       Lewisită 3: Tris(2-clorovinil)arsină (40334-70-1)   (6) Iperite cu azot:       HN1: Bis(2-cloroetil)etilamină (538-07-8)       HN2: Bis(2-cloroetil)metilamină (51-75-2)       HN3: Tris(2-cloroetil)amină (555-77-1)   (7) Saxitoxină (35523-89-8)   (8) Ricină (9009-86-3)   B. Precursori:   (9) Difluoruri alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fosfonice       Exemplu: DF: Difluorură metilfosfonică (676-99-3)  (10) Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fosfoniţi de O-alchil       [H sau ≤C(10), inclusiv cicloalchil] - O-[2-(dialchil(Me,       Et, n-Pr sau i-Pr) amino)etil] şi sărurile alchilate sau       protonate corespunzătoare       Exemplu: QL: Metilfosfonit de O-etil-O-[2-                (diizopropilamino)etil] (57856-11-8)   (11) Clorosarin: Metilclorofosfonat de O-izopropil (1445-76-7)   (12) Clorosoman: Metilclorofosfonat de O-pinacolil (7040-57-5)                               LISTA Nr. 2   A. Substanţe chimice toxice:   (1) Amiton: Tiolofosfat de O, O-dietil-S-[2-(dietilamino)etil]       şi sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare (78-53-5)   (2) PFIB: 1,1,3,3,3,-Pentafluoro-2-(trifluorometil)propenă (382-21-8)   (3) BZ: Benzilat de 3-chinuclidinil (6581-06-2)   B. Precursori:   (4) Substanţe chimice, cu excepţia celor înscrise în lista       nr. 1, conţinând un atom de fosfor la care este legată o       grupare metil, etil sau propil (normal sau izo), dar nici       un alt atom de carbon       Exemple: Diclorură metilfosfonică (676-97-1)                Metilfosfonat de dimetil (756-79-6)       Excepţie: Fonofos: Etiltiofosfonotiolat de O-etil-S-fenil (944-22-9)   (5) Dihalogenuri N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)       amido-fosforice   (6) N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidofosfaţi de       dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)   (7) Triclorură de arsen (7784-34-1)   (8) Acid 2,2-difenil-2-hidroxiacetic (76-93-7)   (9) Chinuclidinol-3-ol) (1619-34-7)   (10) N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)-2-cloroetilamine        şi sărurile protonate corespunzătoare   (11) N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etanoli        şi sărurile protonate corespunzătoare        Excepţii: N, N-Dimetilaminoetanol şi sărurile protonate                  corespunzătoare (108-01-0)                  N, N-Dietilaminoetanol şi sărurile protonate                  corespunzătoare (100-37-8)   (12) N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etantioli        şi sărurile protonate corespunzătoare   (13) Tiodiglicol: Bis(2-hidroxietil)-sulfură (111-48-8)   (14) Alcool pinacolilic: 3,3-Dimetilbutan-2-ol (464-07-3)                                LISTA Nr. 3   A. Substanţe chimice toxice:   (1) Fosgen: Diclorură de carbonil (75-44-5)   (2) Clorcian: Clorură de cianogen (506-77-4)   (3) Acid cianhidric: Cianură de hidrogen (74-90-8)   (4) Cloropicrină: Tricloronitrometan (76-06-2)   B. Precursori   (5) Oxiclorură de fosfor: Clorură de fosforil (10025-87-3)   (6) Triclorură de fosfor (7719-12-2)   (7) Pentaclorură de fosfor (10026-13-8)   (8) Fosfit de trimetil (121-45-9)   (9) Fosfit de trietil (122-52-1)   (10) Fosfit de dimetil (868-85-9)   (11) Fosfit de dietil (762-04-9)   (12) Monoclorură de sulf (10025-67-9)   (13) Diclorură de sulf (10545-99-0)   (14) Clorură de tionil (7719-09-7)   (15) Etildietanolamină (139-87-7)   (16) Metildietanolamină (105-59-9)   (17) Trietanolamină (102-71-6) Anexa 2DEFINIŢIIale noţiunilor tehnice1. Producerea unei substanţe chimice înseamnă obţinerea ei printr-o reacţie chimică.2. Prelucrarea unei substanţe chimice înseamnă un proces fizic, cum ar fi: condiţionare, extracţie sau purificare, prin care substanţa respectivă nu este transformată într-o altă substanţă chimică.3. Consum al unei substanţe chimice înseamnă transformarea acesteia într-o altă substanţă, prin reacţie chimică.4. Număr CAS înseamnă numărul din Registrul Chemical Abstracts Service, corespunzător fiecărei substanţe chimice identificabile prin denumirea şi formula chimică structurală.5. Substanţă chimică organică definită înseamnă orice substanţă chimică, aparţinând clasei de compuşi chimici care cuprinde toţi compuşii carbonului, cu excepţia oxizilor şi sulfurilor acestuia, precum şi a carbonaţilor metalici, şi care poate fi identificată prin denumirea chimică, formula structurală (dacă se cunoaşte) şi numărul CAS (dacă este atribuit).6. Mandat de inspecţie înseamnă instrucţiunile emise de Organizaţie pentru echipa de inspecţie, în vederea desfăşurării unei anumite inspecţii.7. Asistent de inspecţie înseamnă o persoană desemnată de Organizaţie pentru a-i ajuta pe inspectori să efectueze o inspecţie sau o vizită, cum ar fi: medic, personal medical auxiliar, agent de securitate, agent administrativ sau interpret.8. Instalaţie se referă la oricare dintre obiectivele industriale definite mai jos: a) Platformă (combinat, uzină, fabrică) reprezintă un complex integrat local, constând din una sau mai multe instalaţii, având niveluri administrative intermediare, aflate sub o singură conducere şi dispunând de o infrastructură comună, cum ar fi:(i) birouri administrative şi alte birouri;(îi) ateliere de reparaţii şi întreţinere;(iii) cabinet medical;(iv) utilităţi;(v) laborator analitic central;(vi) laboratoare de cercetare şi dezvoltare;(vii) staţie de epurare centrală;(viii) magazii de depozitare. b) Instalaţie (instalaţie de producţie, atelier) reprezintă o zonă, structură sau clădire relativ autonomă, conţinând una sau mai multe unităţi, cu infrastructura auxiliară şi asociată, cum ar fi:(i) un mic sector administrativ;(îi) spaţii de depozitare şi manipulare a materiilor prime şi a produselor;(iii) staţie de epurare;(iv) laborator de control analitic;(v) serviciu de prim ajutor/cabinet medical specific;(vi) evidenţă cu privire la intrările, mişcările interioare şi ieşirile de substanţe declarabile şi de materii prime sau de produse formate din acestea, după caz. c) Unitate (unitate productivă, unitate de proces) reprezintă combinaţia de echipamente (utilaje), inclusiv vasele de reacţie şi instalaţiile aferente acestora, necesare pentru producerea, prelucrarea sau consumarea unei substanţe.9. Dobândire înseamnă operaţiunea de import, respectiv introducerea, definitivă sau temporară, pe teritoriul României, inclusiv acţiunea necomercială de primire din afara teritoriului naţional, precum şi primirea de la o persoană de pe teritoriul naţional.10. Transfer înseamnă operaţiunea de export, respectiv scoaterea, definitivă sau temporară, de pe teritoriul României, inclusiv acţiunea necomercială de trimitere în afara teritoriului naţional, precum şi trimiterea către o persoană de pe teritoriul naţional. Anexa 3PRIVILEGII ŞI IMUNITĂŢIacordate inspectorilor şi asistenţilor de inspecţie*)*) Conform secţiunii B din partea a II-a a anexei la convenţie privind verificarea.1. Pentru a-şi exercita funcţiile în mod eficace, inspectorilor şi asistenţilor de inspecţie li se vor acorda privilegii şi imunităţi, după cum se precizează la lit. a)-i). Privilegiile şi imunităţile vor fi acordate membrilor echipei de inspecţie în numele convenţiei şi nu pentru beneficiul personal al persoanelor respective. Aceste privilegii şi imunităţi le vor fi acordate pe întreaga perioadă dintre sosirea şi plecarea de pe teritoriul României, iar după aceea, ţinând seama de actele efectuate anterior în exercitarea funcţiilor lor oficiale. a) Membrilor echipei de inspecţie li se va acorda inviolabilitatea de care se bucură agenţii diplomatici în aplicarea art. 29 din Convenţia de la Viena, din 18 aprilie 1961, privind relaţiile diplomatice. b) Locuinţelor şi sediilor birourilor, ocupate de echipa de inspecţie care efectuează activităţi de inspecţie în aplicarea convenţiei, li se vor acorda inviolabilitatea şi protecţia acordată sediilor agenţilor diplomatici în aplicarea art. 30 alin. 1 din Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice. c) Documentele şi corespondenţa, inclusiv înregistrările echipei de inspecţie, se vor bucura de inviolabilitatea acordată tuturor documentelor şi corespondenţei agenţilor diplomatici în aplicarea art. 30 alin. 2 din Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice. Echipa de inspecţie va avea dreptul să folosească coduri pentru comunicaţiile sale cu Secretariatul tehnic al Organizaţiei. d) Probele şi echipamentul aprobat, aduse de membrii echipei de inspecţie, vor fi inviolabile, în condiţiile prevederilor conţinute în convenţie, şi vor fi exceptate de la plata oricăror taxe vamale. Probele periculoase vor fi transportate în conformitate cu reglementările specifice. e) Membrilor echipei de inspecţie li se vor acorda imunităţile acordate agenţilor diplomatici în aplicarea art. 31 alin. 1, 2 şi 3 din Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice. f) Membrilor echipei de inspecţie, care efectuează activităţi ordonate în aplicarea convenţiei, li se va acorda scutirea de impozite şi taxe, acordată agenţilor diplomatici în aplicarea art. 34 din Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice. g) Membrilor echipei de inspecţie li se va permite să introducă pe teritoriul României, fără plata vreunei taxe vamale sau a altor taxe similare, articole de uz personal, cu excepţia articolelor al căror import sau export este interzis prin lege sau controlat prin reglementări de carantină. h) Membrilor echipei de inspecţie li se vor acorda aceleaşi facilităţi valutare şi de schimb care sunt acordate reprezentanţilor guvernelor străine, aflaţi în misiuni oficiale temporare. i) Membrii echipei de inspecţie nu se vor angaja, pe teritoriul României, în nici o activitate profesională sau comercială, în scopul de a obţine profit personal.2. Atunci când tranzitează teritoriul României, membrilor echipelor de inspecţie li se vor acorda privilegiile şi imunităţile de care se bucură agenţii diplomatici în aplicarea art. 40 alin. 1 din Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice. Documentelor şi corespondenţei, inclusiv înregistrărilor, precum şi probelor şi echipamentului aprobat, aduse de aceştia, li se vor acorda privilegiile şi imunităţile prevăzute la alin. 1 lit. c) şi d).3. Fără lezarea privilegiilor şi imunităţilor, membrii echipei de inspecţie vor fi obligaţi să respecte legile şi reglementările în vigoare pe teritoriul României şi, în măsura în care acest lucru este în acord cu mandatul de inspecţie, să nu intervină în afacerile interne ale statului român. Dacă autorităţile române consideră că s-a abuzat de privilegiile şi imunităţile precizate în prezenta anexă, între Agenţie şi directorul general al Organizaţiei vor avea loc consultări pentru a se stabili dacă acest abuz a avut loc şi, dacă se stabileşte acest lucru, pentru a se evita repetarea unui asemenea abuz.4. Directorul general al Organizaţiei poate renunţa la imunitatea de jurisdicţie a membrilor echipei de inspecţie, dacă este de părere că imunitatea ar împiedica cursul justiţiei şi că se poate renunţa la aceasta fără prejudicii pentru aplicarea prevederilor convenţiei. Renunţarea trebuie să fie întotdeauna expresă.5. Observatorilor li se vor acorda aceleaşi privilegii şi imunităţi care se acordă inspectorilor în aplicarea prezentei anexe, cu excepţia acelora care se acordă în aplicarea alin. 1 lit. d).------------

Noutăți

 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 394 din 7 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 288 din 19 noiembrie 2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 30 din 13 martie 2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum şi a unor alte acte normative
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 august 2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 17 noiembrie 1998 privind desfăşurarea bacalaureatului în sesiunea iunie-iulie 1999
 • LEGE nr. 232 din 22 noiembrie 2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 37 din 1 martie 2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 aprilie 2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 3 februarie 2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 251 din 9 august 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Estonia privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 23 octombrie 2003
 • LEGE nr. 174 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind serviciile aeriene şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei asupra cooperării dintre ţările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie 1998
 • LEGE nr. 615 din 13 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2000 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agenţilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării şi acordarea permisului de operare
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 392 din 30 octombrie 2006 pentru abrogarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 21 mai 2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • LEGE nr. 65 din 20 aprilie 2012 pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 4 decembrie 2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 90 din 18 martie 2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*) privind protecţia noilor soiuri de plante
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 101 din 16 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende
 • LEGE nr. 268 din 13 iunie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 131 din 5 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003
 • LEGE nr. 648 din 7 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2002 pentru completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGE nr. 83 din 5 aprilie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 5 mai 2005 pentru aprobarea concesionării unor servicii publice desfăşurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării unor bunuri proprietate publică şi proprietate privată a statului
 • LEGE nr. 9 din 4 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene
 • LEGE nr. 67 din 23 noiembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional asupra Constituţiei României
 • LEGE nr. 205 din 2 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 10 din 5 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
 • LEGE nr. 37 din 14 decembrie 1979 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 407/1979 privind majorarea pensiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 3 noiembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 56 din 25 martie 2015 pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • LEGE nr. 457 din 1 noiembrie 2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun
 • LEGE nr. 5 din 9 ianuarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*)
 • LEGE nr. 438 din 18 iulie 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. privind finanţarea Proiectului de modernizare a metroului Bucureşti, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 18 decembrie 2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 46 din 14 martie 2013 privind afilierea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Internaţională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor preţioase
 • LEGE nr. 56 din 14 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021