Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 157 din 14 mai 2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 mai 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 157 din 14 mai 2004 (*actualizată*)privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public(actualizată până la data de 1 iulie 2004*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 mai 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 1 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (2) al art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 1 iulie 2004, denumirea Comisiei pentru bursa specială "Guvernul României", înfiinţată prin Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, se modifică şi se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea Comisia pentru managerii publici.Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Se instituie bursa specială "Guvernul României", în scopul formării de manageri care se angajează să desfăşoare activităţi de răspundere în cadrul instituţiilor publice, regiilor autonome, agenţilor economici cu capital majoritar de stat ori în cadrul structurilor sau organismelor internaţionale, în calitate de reprezentant al statului român. Bursa specială "Guvernul României" se instituie începând cu anul universitar 2005-2006. Articolul 2Bursa specială "Guvernul României", denumită în continuare bursă, se acordă tinerilor, denumiţi în continuare beneficiari, care se califică în urma unui concurs naţional şi care sunt acceptaţi la studii de universităţi de prestigiu, acreditate sau recunoscute în statele Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, Statele Unite ale Americii sau în alte state relevante din perspectiva participării României în structurile europene şi euroatlantice. Articolul 3 (1) Se înfiinţează Comisia pentru managerii publici, denumită în continuare Comisie, cu atribuţii privind organizarea concursului naţional, selecţia şi repartizarea beneficiarilor.--------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de alin. (2) al art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 1 iulie 2004, prin înlocuirea denumirii "Comisia pentru bursa specială <>", cu denumirea "Comisia pentru managerii publici". (2) Structura, componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Comisiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Comisia este constituită din reprezentanţi ai instituţiilor publice implicate, ai mediului academic, ai sectorului neguvernamental, ai mediului de afaceri şi ai mediului bancar, precum şi ai unor instituţii sau organisme internaţionale. (4) Secretariatul Comisiei se asigură de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Articolul 4 (1) Bursele se acordă pe baza rezultatelor concursului naţional, prin care se evaluează capacitatea de performanţă academică a candidaţilor, precum şi opţiunea acestora de a servi în sectorul public. (2) Concursul naţional se organizează anual, iar rezultatele sunt aduse la cunoştinţă publică până în luna noiembrie a anului premergător începerii anului universitar pentru care se acordă bursele. (3) Selectarea candidaţilor în vederea acordării burselor se face de către Comisie. (4) Metoda de organizare a concursului naţional şi metodele de evaluare se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 5 (1) Bursa se acordă în vederea efectuării de studii în domeniile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, după cum urmează: a) studii universitare, pe perioada minimă necesară absolvirii şi obţinerii diplomei, conform instituţiei de învăţământ, dar nu mai mult de 5 ani; b) studii pe perioada minimă necesară finalizării cursurilor de masterat, conform instituţiei de învăţământ, dar nu mai mult de 2 ani; c) studii de doctorat pe o perioadă care nu poate depăşi 4 ani. (2) Bursa se acordă unei persoane o singură dată în viaţă şi numai pentru efectuarea uneia dintre formele de studiu prevăzute la alin. (1). Articolul 6 (1) Bursa se acordă în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (2) Fondurile prevăzute la alin. (1) vor asigura atât acoperirea sumelor necesare pentru continuarea burselor acordate în anii precedenţi, în condiţiile prezentei legi, cât şi pentru acordarea de noi burse. (3) Bursele noi se acordă în funcţie de criteriile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, după acordarea cu prioritate a burselor pentru continuarea studiilor de către beneficiarii care au fost acceptaţi în anii anteriori. Articolul 7Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a Ministerului Afacerilor Externe, se stabilesc, cu un an calendaristic înaintea începerii anului universitar pentru care se acordă bursele: a) fondurile alocate, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2); b) specializările pentru care se acordă burse; c) categoriile de cheltuieli care se suportă din bursă; d) cuantumul bursei, diferenţiat în funcţie de ţară şi de instituţia de învăţământ superior. Articolul 8 (1) Bursa se acordă în numele Guvernului României, iar derularea operaţiunilor aferente bursei se realizează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării împreună cu un partener de implementare, care poate fi, după caz, o instituţie bancară internaţională selectată de către minister, în condiţiile legii, sau o organizaţie internaţională interguvernamentală, pe baza unui acord încheiat cu România sau cu autorităţile române competente. (2) Sumele aferente programului de acordare a burselor, inclusiv avansul, se alocă partenerului de implementare în condiţiile legii. (3) Comisioanele şi celelalte cheltuieli efectuate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau de partenerul de implementare, ca urmare a efectuării operaţiunilor determinate de acordarea bursei, se includ în bugetul programului şi se suportă din sumele alocate de la bugetul de stat. (4) În baza contractului încheiat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, partenerul de implementare efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi aferente derulării bursei, încheie contracte cu beneficiarii, urmăreşte ducerea la îndeplinire a prevederilor contractuale, inclusiv în privinţa efectuării de către aceştia, ulterior definitivării studiilor, a activităţii în cadrul instituţiilor publice, regiilor autonome, agenţilor economici cu capital majoritar de stat şi al structurilor sau organismelor internaţionale. Articolul 9Bursa se plăteşte din fondurile prevăzute în bugetul de stat, la începutul fiecărei perioade universitare trimestru, semestru -, pe baza facturilor pro forma emise de instituţiile de învăţământ acceptante. Articolul 10Beneficiarii încheie cu partenerul de implementare un contract, al cărui model se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Prin contract beneficiarii se obligă: a) să menţină pe toată durata studiilor un nivel minim de performanţă echivalent calificativului "Bine"; b) să revină în ţară, la sfârşitul bursei, şi să desfăşoare activitate o perioadă minimă, stabilită în funcţie de durata studiilor şi de cuantumul bursei, prin hotărâre a Guvernului, în cadrul unei instituţii publice, al regiilor autonome şi agenţilor economici cu capital majoritar de stat ori în cadrul unor structuri sau organisme internaţionale, în calitate de reprezentant al statului român. Articolul 11 (1) În cazul nerespectării clauzelor contractuale, beneficiarul restituie partenerului de implementare sumele acordate, precum şi penalizările şi dobânzile stabilite prin contract. (2) La rândul său, partenerul de implementare virează Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea restituirii către bugetul de stat, fondurile aferente obligaţiilor nerespectate de beneficiari şi recuperate de la aceştia. (3) Pentru cazul neexecutării de către beneficiarul bursei a obligaţiilor prevăzute în contractul încheiat cu partenerul de implementare, alături de beneficiar se obligă solidar 3 garanţi, la plata lunară a 50% din venitul net până la concurenţa sumei totale acordate de la bugetul de stat, precum şi a penalităţilor şi dobânzilor stabilite prin contract. Nu pot fi acceptaţi garanţi al căror venit se situează sub nivelul salariului mediu pe economie. Articolul 12Ministerul Educaţiei şi Cercetării împreună cu Ministerul Afacerilor Externe comunică oficiilor consulare şi reprezentanţelor diplomatice ale României din străinătate, precum şi universităţilor străine acceptante lista nominală a beneficiarilor bursei, precum şi condiţiile de acordare a acesteia. Articolul 13 (1) Instituţiile publice, regiile autonome, agenţii economici şi structurile sau organismele internaţionale prevăzute la art. 10 lit. b), în care îşi pot desfăşura activitatea beneficiarii, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Încadrarea pe posturile vacante din instituţiile publice, regiile autonome, agenţii economici şi structurile sau organismele internaţionale prevăzute la alin. (1) se face prin derogare de la prevederile legale referitoare la încadrarea pe post, pe bază de concurs sau examen, aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual. Prin derogare de la aceleaşi prevederi, Guvernul va încadra beneficiarii în poziţii de conducere sau de răspundere, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de performanţă prevăzute în fişa postului. (3) Posturile vacante existente la instituţiile publice, regiile autonome, agenţii economici şi structurile sau organismele internaţionale prevăzute la alin. (1) se solicită de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv de către Ministerul Afacerilor Externe, se centralizează şi se transmit Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru a fi puse la dispoziţie Comisiei. (4) Repartizarea beneficiarilor se face de către Comisie în funcţie de posturile vacante existente la instituţiile publice, regiile autonome, agenţii economici şi structurile sau organismele internaţionale prevăzute la alin. (1), pe baza opţiunilor formulate de beneficiari şi a specializărilor dobândite, potrivit unei proceduri stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Articolul 14În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Afacerilor Externe vor supune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, prin care se stabilesc: a) structura, componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Comisiei; b) metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului naţional; c) fondurile alocate acestei burse; d) cuantumul maxim al bursei, în funcţie de ţară şi de instituţia de învăţământ; e) modelul contractului care se încheie între beneficiar şi partenerul de implementare care acţionează în numele Guvernului; f) instituţiile publice, regiile autonome, agenţii economici şi structurile sau organismele internaţionale prevăzute la art. 10 lit. b), în care îşi vor desfăşura activitatea beneficiarii, şi perioada în care îşi vor desfăşura activitatea; g) procedura de repartizare prevăzută la art. 13 alin. (4).Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 157. Anexa DOMENIILEpentru care se acordă bursa specială "Guvernul României"A. Domenii pentru care se acordă bursa specială "Guvernul României" pentru studii universitare şi de master1. Economie (management, finanţe etc.)2. Drept*)3. Studii europene*)4. Relaţii publice, comunicare5. Administraţie publică6. Diplomaţie, studii politice, relaţii internaţionale7. Inginerie: energie, protecţia mediului, chimie sau petrochimie, inginerie economică, construcţii, transporturi, inginerie industrială sau producţie, tehnologia informaţiei, comunicaţii8. Educaţie9. Agricultură, agronomie10. Apărare naţională, ordine publică11. Sociologie.B. Domenii pentru care se acordă bursa specială "Guvernul României" pentru studii doctorale1. Economie2. Drept3. Studii europene*)4. Administraţie publică5. Diplomaţie, studii politice, relaţii internaţionale6. Apărare naţională, ordine publică.________*) Doar în universităţile din statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 5 din 8 martie 1993 privind ratificarea Acordului dintre România şi Statul Kuwait pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi capital, semnat la Kuwait-City la 25 iulie 1992
 • LEGE nr. 474 din 4 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2004 pentru abrogarea art. 11 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România
 • LEGE nr. 394 din 14 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului referitor la traficul ilicit pe mare, adoptat la Strasbourg la 31 ianuarie 1995, în aplicarea articolului 17 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 22 octombrie 2008 privind modificarea anexei nr. 1^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti
 • LEGE nr. 191 din 18 aprilie 2001 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001
 • LEGE nr. 37 din 11 martie 2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 32 din 3 iunie 1993 pentru punerea în aplicare, cu începere de la 1 iulie 1993, a Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată - aprobată prin Legea nr. 130/1992 -, emisă în baza Legii nr. 81/1992
 • LEGE nr. 49 din 23 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului instanţelor Curţii de Conturi de către instanţele judecătoreşti
 • LEGE nr. 198 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2007 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului
 • LEGE nr. 789 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 300/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000
 • CODUL AERIAN din 22 august 1997 (Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 - republicată - privind Codul aerian)
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 15 din 5 mai 1997 pentru modificarea şi completarea Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991
 • LEGE nr. 86 din 6 octombrie 1938 pentru măsurarea, comasarea şi parcelarea pământurilor locuitorilor împroprietăriţi în Basarabia, în baza legilor din 13 iunie 1874 şi 19 februarie 1875, aflaţi în indiviziune
 • LEGE nr. 376 din 19 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul migraţiei şi azilului
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 191 din 13 mai 2003 privind infracţiunile la regimul transportului naval
 • LEGE nr. 77 din 25 aprilie 2019 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 118 din 5 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2005 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti
 • LEGE nr. 42 din 8 martie 2013 pentru abrogarea art. 1 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 38 din 25 noiembrie 1977 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 207/1977 privind organizarea şi funcţionarea învăţămîntului liceal
 • LEGE nr. 177 din 28 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 10 octombrie 2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 16 noiembrie 2004 privind stabilirea indemnizaţiilor unor aleşi locali pentru anul 2005
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 135 din 15 mai 2007 (*republicată*) privind arhivarea documentelor în formă electronică*)
 • LEGE nr. 11 din 10 ianuarie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1998 pentru majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin Legea nr. 25/1969 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 210 din 13 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea graului din recolta anului 1998
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 127 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 124 din 27 mai 2008 privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • LEGE nr. 178 din 30 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 172 din 16 octombrie 2000 privind declararea oraşului Gherla, judeţul Cluj, municipiu
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 14 octombrie 2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "TEPRO" - S.A. Iaşi
 • LEGE nr. 116 din 20 iunie 2019 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 37 din 19 martie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2011 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţie "Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa" de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 5 din 10 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligaţiilor către regiile autonome şi societăţile/companiile naţionale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanţia statului
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 2 din 1973 privind Curtea Superioară de Control Financiar
 • LEGE nr. 151 din 9 mai 2006 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 267 din 29 iunie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos privind acordarea de privilegii şi imunităţi ofiţerilor de legătură români la Oficiul European de Poliţie, realizat prin schimb de note verbale la 17 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 133 din 28 octombrie 1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare
 • LEGE nr. 493 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • LEGE nr. 211 din 16 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1997 privind stabilirea orarului de vara şi a orei oficiale de vara pe teritoriul României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021