Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 190 din 24 mai 2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 190 din 24 mai 2004 (*actualizată*)privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii(actualizată până la data de 22 noiembrie 2004*)

--------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 22 noiembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 şi LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Societăţile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 şi 3 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, la cererea Agenţiei Domeniilor Statului, de următoarele înlesniri la plata: a) scutirea de plată a obligaţiilor bugetare restante până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetului asigurărilor sociale pentru şomaj, precum şi cele datorate fondurilor speciale, nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data emiterii certificatelor de obligaţii bugetare; b) scutirea de plată a obligaţiilor bugetare restante până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, reprezentând taxe şi impozite locale, nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data emiterii certificatelor de obligaţii bugetare; c) scutirea de plată a dobânzilor şi a penalitatilor de orice fel, aferente obligaţiilor bugetare restante, calculate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ; d) eşalonarea la plata a redeventei datorate Agenţiei Domeniilor Statului la data semnării contractului de privatizare şi neachitata la data intrării în vigoare a prezentului act normativ pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de graţie de până la 6 luni cuprinsă în eşalonare, şi scutirea de plată a penalitatilor de întârziere aferente acesteia, calculate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ; e) dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente obligaţiilor fiscale prevăzute la lit. a) şi la art. 4, calculate şi neachitate între data intrării în vigoare a prezentului act normativ şi data emiterii ordinului comun de către autorităţile competente, se scutesc la plata prin act adiţional la ordinul comun. (2) Societăţile comerciale beneficiază de înlesnirile la plata acordate în conformitate cu prevederile prezentului act normativ numai după ce fac dovada că nu mai înregistrează obligaţii restante reprezentând redeventa şi accesoriile aferente faţă de Agenţia Domeniilor Statului pentru perioada de după privatizare, în baza contractelor de concesiune încheiate. (3) În condiţiile alin. (2), începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentului act normativ, pentru sumele ce fac obiectul înlesnirilor la plata prevăzute la alin. (1) se suspenda executarea silită până la emiterea ordinului comun de către autorităţile competente.--------------Art. 1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Partea introductivă a alin. (1) al art. 1 a fost modificată prin LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.Litera e) a alin.(1) al art. 1 a fost introdusă prin LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.Alin.(3) al art. 1 a fost introdus prin LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. Articolul 2 (1) În condiţiile art. 1 alin. (2) beneficiază de prevederile art. 1 alin. (1) şi societăţile comerciale care au fost privatizate în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa. (2) Societăţile comerciale prevăzute la alin. (1) beneficiază de înlesnirile prevăzute la art. 1 alin. (1) numai în cazul în care concesionarii care au încheiat contracte de concesiune în urma privatizării îndeplinesc condiţiile stipulate la art. 1 alin. (2).-------------Art. 2 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Art. 2 a fost modificat prin LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. Articolul 3Contractele de concesiune a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate cu Agenţia Domeniilor Statului, constituie titlu executoriu pentru plata redeventei, la termenele şi modalităţile stabilite în contracte.--------------Art. 3 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. Articolul 4De la prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) şi c) sunt exceptate obligaţiile bugetare reprezentând contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj, contribuţia datorată fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele asigurate care au calitatea de angajat, T.V.A. suspendată în vama, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende şi celelalte impozite cu reţinere la sursa, restante până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare şi nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data emiterii certificatelor de obligaţii bugetare, pentru care se acordă eşalonare la plata pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de graţie de până la 6 luni cuprinsă în eşalonare, şi scutirea de plată a dobânzilor şi penalitatilor de orice fel aferente acestora, calculate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.--------------Art. 4 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. Articolul 5 (1) Sumele ce fac obiectul înlesnirilor la plata reglementate de art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi art. 4 sunt stabilite în certificatele de obligaţii bugetare eliberate conform prevederilor legale în vigoare, la cererea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Domeniilor Statului, pe baza actelor de control, de către organele competente ale Ministerului Finanţelor Publice sau de către autorităţile administraţiei publice locale pentru bugetele locale, după caz. (2) Certificatele de obligaţii bugetare vor cuprinde obligaţiile datorate şi neachitate până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, rămase nestinse la data emiterii acestora.--------------Art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. Articolul 6 (1) Înlesnirile la plata prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi c), art. 4 şi art. 12 se vor aproba prin ordin comun al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Finanţelor Publice sau Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru contribuţiile la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, datorate şi neachitate până la 30 iunie 2003, după caz. (2) Înlesnirile la plata prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) vor face obiectul unei convenţii încheiate între Agenţia Domeniilor Statului şi beneficiarii acestora. (3) Nerespectarea convenţiilor încheiate conform alin. (2), precum şi rezilierea contractului de concesiune atrag anularea înlesnirilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) şi obligaţia de plată de către beneficiarii acestora a întregii sume neplătite şi calculul penalitatilor de întârziere pentru suma rămasă de plată de la data la care convenţiile şi-au pierdut valabilitatea.---------------Art. 6 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. Articolul 7 (1) Înlesnirile la plata prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi la art. 4 îşi pierd valabilitatea în situaţia în care societatea comercială nu îşi achită obligaţiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începând cu data semnării ordinului comun de acordare a înlesnirilor la plata. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadenta obligaţiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente. Obligaţiile bugetare cu termene de plată după data de 1 septembrie a fiecărui an fiscal vor fi achitate până cel târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv. (2) Orice alte obligaţii bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, ce nu fac obiectul înlesnirilor la plata acordate prin ordinul comun, datorate după intrarea în vigoare a prezentului act normativ şi până la emiterea ordinului comun, se vor achită în 90 de zile de la data semnării acestuia.---------------Art. 7 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. Articolul 8 (1) Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi la art. 4 atrage anularea înlesnirilor acordate, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga suma neplatita şi obligaţia de plată a dobânzilor şi penalitatilor de întârziere calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate. (2) Pentru sumele eşalonate la plata conform art. 1 alin. (1) lit. d) şi art. 4 se datorează şi se calculează dobânzi conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, plata acestora efectuandu-se împreună cu rata respectiva. Pe perioada de graţie acordată la eşalonare dobânzile datorate conform legii se achită lunar. (3) Pentru sumele eşalonate la plata conform art. 4 se constituie o garanţie, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului comun, la nivelul a doua rate medii din eşalonare, reprezentând sume eşalonate şi dobânzi datorate pe perioada eşalonării la plata. (4) Garanţia poate fi constituită atât în numerar, la trezoreria organului fiscal în a carei raza teritorială se afla domiciliul fiscal al contribuabilului, cat şi sub forma unei scrisori de garanţie bancară.---------------Art. 8 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. Articolul 9Eventualele profituri rezultate în urma aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) nu se impozitează, acestea utilizându-se pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, conform legii.---------------Art. 9 a fost introdus de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. Articolul 10Înlesnirile la plata prevăzute de prezentul act normativ se anulează în condiţiile în care contractul de privatizare încetează sa mai producă efecte, pe baza notificării transmise de către Agenţia Domeniilor Statului organului fiscal teritorial în a cărui raza teritorială societatea comercială îşi are domiciliul fiscal.---------------Art. 10 a fost introdus de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. Articolul 11Abrogat.---------------Art. 11 a fost introdus de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Art. 11 a fost abrogat prin LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. Articolul 12Orice alte obligaţii bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, datorate şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei legi de către societăţile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 şi 3 la Legea nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ce nu fac obiectul înlesnirilor la plata acordate conform art. 1 sau 4, după caz, se eşalonează la plata pe o perioadă de 5 ani cu o perioadă de graţie de 6 luni inclusă în perioada de eşalonare.---------------Art. 12 a fost introdus de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Art. 12 a fost modificat prin LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. Articolul 13Sumele scutite la plata conform art. 1 sau 4, după caz, se evidenţiază în contabilitatea agenţilor economici în conturi extrabilantiere până la data la care se constata respectarea esalonarilor acordate conform art. 1 alin. (1) lit. d) sau art. 4, după caz.---------------Art. 13 a fost introdus de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Art. 13 a fost modificat prin LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. Articolul 14Ajutoarele de stat acordate agenţilor economici care desfăşoară şi alte activităţi decât cele legate de producerea, prelucrarea şi comercializarea produselor agricole, listate în anexa nr. 1 la Regulamentul privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, vor fi notificate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în numele furnizorilor de ajutor de stat într-un singur formular de notificare şi vor fi acordate după autorizarea de către Consiliul Concurentei.---------------Art. 14 a fost introdus de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 24 mai 2004.Nr. 190.-----

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 232 din 9 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1998 privind participarea României la Cooperarea europeană în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnice
 • LEGE nr. 203 din 21 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 19 din 2 iulie 1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 154/1976 privind schimbarea denumirii unor organe de conducere colectivă ale unităţilor socialiste de stat
 • LEGE nr. 573 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri
 • LEGE nr. 59 din 16 septembrie 1991 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 210 din 4 iulie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGEA nr. 7 din 31 iulie 1990 pentru aderarea României la Convenţia privind Organizaţia europeană de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT"
 • LEGE nr. 56 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 505/1970 pentru modificarea Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
 • LEGE nr. 763 din 29 decembrie 2001 pentru modificarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor deţinute de Preşedinţia României, Camera Deputaţilor, Senat, Guvern, ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Serviciul de Protecţie şi Paza, Curtea Supremă de Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti, parchetele de pe lângă aceste instanţe, precum şi de alte unităţi din sistemul justiţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • LEGE nr. 7 din 2 februarie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1998 privind afilierea Ministerului Apărării Naţionale al României, ca membru asociat, la Consiliul Internaţional al Sportului Militar şi plata cotizaţiei anuale
 • LEGE nr. 164 din 22 octombrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 459 din 9 iulie 2002 privind Ordinul Virtutea Militară şi Medalia Virtutea Militară
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 230 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 146 din 12 iulie 2016 pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 aprilie 2004 pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 30 din 26 aprilie 1995 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apa transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1992
 • LEGE nr. 387 din 19 octombrie 2006 privind modificarea art. 1 din Legea nr. 476/2002 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central Europene
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 39 din 11 aprilie 2014 pentru ratificarea Protocolului, semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 mai 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 208 din 29 decembrie 1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • LEGE nr. 245 din 23 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 216 din 2 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Senegal privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 19 octombrie 2006
 • LEGE nr. 40 din 8 martie 2006 pentru aprobarea participării României la Comitetul Zangger şi la Grupul furnizorilor nucleari pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE nr. 24 din 12 martie 1992 pentru aderarea României la Convenţia asupra prescripţiei în materie de vînzare internaţionala de mărfuri, încheiată la New York la 14 iunie 1974, şi la Protocolul de modificare de la Viena
 • LEGE nr. 742 din 6 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 21 mai 2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 24 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 99 din 14 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 23 octombrie 2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 2 aprilie 2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
 • LEGE nr. 107 din 26 mai 1998 pentru ratificarea de către România a Protocolului referitor la amendarea Convenţiei privind aviaţia civilă internaţionala, adoptat la Montreal la 10 mai 1984
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 10 iulie 1997 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru depozitarea graului din recolta anului 1997, proprietate a producătorilor agricoli şi a arendaşilor
 • LEGE nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 115 din 5 iunie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/1997 privind utilizarea disponibilităţilor existente în urma execuţiei bugetare pe anul 1997 a fondurilor constituite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 21/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 180 din 11 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 23 martie 2001 privind producţia de apa grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat
 • LEGE nr. 138 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 30 din 24 aprilie 2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021