Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 216 din 27 mai 2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iunie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 216 din 27 mai 2004(*actualizată*)privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie(actualizată la data de 22 noiembrie 2015*)

----------Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Se înfiinţează Administraţia Naţională de Meteorologie, cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97, sectorul 1, prin reorganizarea Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A. (2) Administraţia Naţională de Meteorologie este persoană juridică română, care desfăşoară activităţi de interes naţional şi activităţi cu specific pentru apărare şi securitate naţională.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 281 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015. (3) Administraţia Naţională de Meteorologie are statut de regie, se organizează şi functioneaza pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, sub autoritatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor. Articolul 2 (1) Administraţia Naţională de Meteorologie reprezintă autoritatea tehnică naţională în domeniul său de competenţă. (2) Administraţia Naţională de Meteorologie realizează servicii operative de meteorologie şi activităţi curente de climatologie, studii şi cercetări în domeniul său de competenţă şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 3 (1) Domeniul de competenţă al Administraţiei Naţionale de Meteorologie cuprinde cunoaşterea, monitorizarea şi anticiparea proceselor atmosferice şi fenomenelor asociate. (2) Obiectul principal de activitate al Administraţiei Naţionale de Meteorologie îl constituie activitatea de meteorologie şi climatologie necesară dezvoltării social-economice a României şi integrarea acestei activităţi în sistemul de convenţii şi relaţii internaţionale, scop în care: a) efectuează observaţii şi măsurători privind starea şi evoluţia vremii; b) asigură şi controlează circulaţia internă de date şi informaţii meteorologice; c) elaborează metodologii de măsurare şi prelucrare a datelor şi realizează produse meteorologice; d) elaborează diagnoze, prognoze şi avertizări meteorologice;d^1) realizează studii şi cercetări privind identificarea şi evoluţia zonelor vulnerabile la diverse fenomene meteorologice severe, precum secetă, deşertificare, inundaţii şi altele asemenea, absolut necesare la elaborarea strategiei naţionale de prevenire şi diminuare a efectelor schimbărilor climatice;----------Lit. d^1) a alin. (2) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 281 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015.d^2) identifică, monitorizează şi analizează situaţiile şi zonele în care este posibil să se intervină activ în atmosferă în vederea modificării regimului precipitaţiilor atmosferice;----------Lit. d^2) a alin. (2) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 281 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015.d^3) elaborează prognoze ale câmpului de poluant în cazul unui accident chimic sau nuclear pentru asigurarea protecţiei populaţiei;----------Lit. d^3) a alin. (2) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 281 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015. e) participă la activităţile adiacente de preîntâmpinare a riscurilor meteorologice; f) constituie, actualizează sistematic şi administrează Fondul naţional de date meteorologice; g) realizează studii şi cercetări, inclusiv pentru dezvoltarea propriului domeniu; h) elaborează studii şi scenarii de evoluţie a climei; i) dezvoltă capacitatea proprie de răspuns la cererea şi exigenţele utilizatorilor; j) elaborează componentele de climatologie din studiile de impact şi de bilanţ de mediu; k) organizează şi coordonează sistemul naţional de formare şi pregătire profesională în domeniul meteorologiei, climatologiei şi fizicii atmosferei; l) participă la programe/activităţi internaţionale, conform domeniului său de competenţă; m) reprezintă România pe lângă Organizaţia Meteorologică Mondială. (3) Administraţia Naţională de Meteorologie poate desfăşura şi alte activităţi care au legatură directă sau adiacentă cu obiectul său de activitate. Articolul 4 (1) Administraţia Naţională de Meteorologie asigură funcţionarea reţelei naţionale de măsurători meteorologice, a centrelor de prognoză şi subunităţilor de cercetare-dezvoltare specifice, a organismelor de control şi formare profesională în domeniu, potrivit legii. (2) Administraţia Naţională de Meteorologie este abilitată, în exercitarea atribuţiilor sale, să propună Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor reglementari tehnice în domeniul său de competenţă. Articolul 5 (1) Administraţia Naţională de Meteorologie are în structura sa sucursale fără personalitate juridică, care efectuează operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, conform legii. (2) Sucursalele prevăzute la alin. (1) sunt organizate după principiul omogenităţii climatice a teritoriului României, în conformitate cu recomandările internaţionale în domeniu, şi realizează obiectul de activitate al Administraţiei Naţionale de Meteorologie la nivel regional şi local; sucursalele Administraţiei Naţionale de Meteorologie sunt cele cuprinse în anexa nr. 1. (3) Sucursalele prevăzute la alin. (2), denumite centre meteorologice regionale, includ servicii regionale de prognoză a vremii şi servicii meteorologice de asigurare a calităţii. Coordonarea meteorologică şi administrativa a reţelei de staţii meteorologice şi a reţelei de posturi pluviometrice este asigurată de servicii meteorologice de asigurare a calităţii. Conducerea centrelor meteorologice regionale răspunde de funcţionarea optimă a tuturor subunităţilor structurale subordonate. (4) Modificările în structura Administraţiei Naţionale de Meteorologie, în raport cu evoluţia şi particularităţile domeniului de competenţă, se aprobă prin hotărâre a consiliului de administraţie. Articolul 6 (1) Administraţia Naţională de Meteorologie preia în administrare, de la Compania Naţională "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A., bunurile din domeniul public al statului existente în evidentele contabile la 31 decembrie 2003, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Administraţia Naţională de Meteorologie preia cu titlu gratuit, în patrimoniul propriu, bunurile din domeniul privat al statului aflate în patrimoniul Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A., existente în evidenţele contabile la 31 decembrie 2003. (3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va face pe baza de protocol, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul 7Fondul naţional de date meteorologice constituie proprietate publică a statului şi se gestionează în mod exclusiv de către Administraţia Naţională de Meteorologie. Articolul 8 (1) Conducerea Administraţiei Naţionale de Meteorologie este asigurată de către un consiliu de administraţie format din 7 membri, numiţi prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (2) Conducerea executivă este asigurată de un director general. (3) Preşedinte al consiliului de administraţie este directorul general, care îndeplineşte funcţia de reprezentant permanent al României pe lângă Organizaţia Meteorologica Mondiala. (4) Atribuţiile şi competentele consiliului de administraţie şi ale directorului general sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei legi Administraţia Naţională de Meteorologie preia toate drepturile şi va fi ţinută de toate obligaţiile Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A., substituindu-se în toate litigiile în curs ale acesteia, cu exceptia celor legate nemijlocit de activităţile care se transfera altor instituţii. Articolul 10 (1) Activitatea Administraţiei Naţionale de Meteorologie se finanţează astfel: a) activitatea de meteorologie, cercetările fundamentale în domeniu, urmărirea sistematică şi completă a stării şi evoluţiei vremii, realizarea schimbului internaţional de date şi integrarea în Sistemul de Veghe Meteorologica Mondiala se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, în limita sumelor alocate anual cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat; b) din tarifele încasate pentru furnizarea de servicii specifice în domeniul meteorologiei şi alte servicii specifice prestate potrivit obiectului sau de activitate, conform contractelor economice încheiate cu terţi utilizatori; c) din alte surse, conform legii. (2) Finanţarea programului de investiţii şi de retehnologizare al Administraţiei Naţionale de Meteorologie se asigură din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor. (3) Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, veniturile obţinute din închirierea în condiţiile legii a unora dintre bunurile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrare, se vor utiliza în proporţie de 50% de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru completarea fondurilor necesare lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale acestor bunuri. Articolul 11 (1) Administraţia Naţională de Meteorologie preia personalul aferent activităţilor de meteorologie de la Compania Naţională "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de toate drepturile de personal prevăzute în legislaţie şi în contractul colectiv de muncă în vigoare, precum şi de alimentaţia de protecţie necesara la staţiile meteorologice amplasate la altitudini de peste 600 mdM şi la staţiile meteorologice izolate din Delta Dunării. Locurile de muncă pentru care se acordă alimentaţie de protecţie se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale de Meteorologie, iar cuantumul acesteia se negociază cu sindicatele din domeniu, în funcţie de posibilităţile financiare ale administraţiei în cadrul colectivului de muncă.-----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 151 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007. (3) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal sunt stabilite prin negociere, de către consiliul de administraţie, pentru personalul de conducere, şi conform contractului colectiv de muncă, pentru personalul de execuţie. (4) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se va încheia un nou contract colectiv de muncă. Articolul 12Legea nr. 139/2000*) privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) în domeniul meteorologiei, prin Administraţia Naţională de Meteorologie, denumita în continuare Centrul meteorologic naţional;"2. La articolul 6, litera h) va avea următorul cuprins:"h) participarea la Programul de Veghe Meteorologica Mondiala şi la alte programe iniţiate de Organizaţia Meteorologica Mondiala, inclusiv prin adoptarea unor programe de lucru speciale;"3. După alineatul (3) al articolului 7 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Angajarea de proiecte, studii şi activităţi interne sau internaţionale pentru care sunt necesare date şi informaţii meteorologice se poate face numai de persoane fizice sau juridice atestate în baza prevederilor art. 4."4. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(2) Centrul meteorologic naţional este autoritatea tehnica naţională în domeniul sau de competenţă, care deţine etaloanele naţionale pentru măsurători meteorologice şi răspunde de buna funcţionare şi utilizare a acestora."5. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Reţeaua naţională de supraveghere meteorologica constituie proprietate publică a statului şi se încredinţează în administrare Centrului meteorologic naţional."6. La articolul 25, după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:"c) finanţarea programului de investiţii şi de retehnologizare se asigura din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor."7. Alineatul (2) al articolului 33 va avea următorul cuprins:"(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei."8. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28 şi 29."9. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Nerespectarea prevederilor art. 19 şi 20 constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 75 milioane lei la 225 milioane lei."10. Articolul 43 se abrogă.------------*) Legea nr. 139/2000 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 1 martie 2007. Articolul 13În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, va supune spre aprobare Guvernului Normele metodologice privind emiterea atestărilor şi avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000*) privind activitatea de meteorologie, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modalităţile de încasare şi de virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora.------------*) Legea nr. 139/2000 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 1 martie 2007. Articolul 14Legea nr. 139/2000*) privind activitatea de meteorologie, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.------------*) Legea nr. 139/2000 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 1 martie 2007. Articolul 15La anexa nr. 2 - Unităţile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor - la Hotărârea Guvernului nr. 408/2004*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. Administraţia Naţională de Meteorologie".----------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 a fost abrogata de art. 20 din HOTĂRÂREA nr. 368 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. În consecinţă, modificările aduse de art. 15 devin caduce. Articolul 16Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALER DORNEANU
Bucureşti, 27 mai 2004.Nr. 216. Anexa 1SUCURSALELE ADMINISTRAŢIEI NAŢIONALE DE METEOROLOGIE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Denumirea sucursalei Sediul──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Centrul Meteorologic Regional Municipiul Cluj-Napoca, Str.Transilvania Nord Vânătorului nr. 17, judeţul Cluj──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Centrul Meteorologic Regional Municipiul Timişoara, str.Banat-Crişana Gheorghe Adam nr. 15, judeţul Timiş──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Centrul Meteorologic Regional Municipiul Craiova, Str. BresteiOltenia nr. 3A, judeţul Dolj──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Centrul Meteorologic Regional Municipiul Sibiu, Str. SomeşuluiTransilvania Sud nr. 49, judeţul Sibiu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. Centrul Meteorologic Regional Municipiul Iaşi, str. VascauteanuMoldova nr. 10, judeţul Iaşi──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6. Centrul Meteorologic Regional Municipiul Constanţa, bd. MamaiaDobrogea nr. 300, judeţul Constanţa──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────7. Centrul Meteorologic Regional Comuna Afumaţi, sos.Muntenia Bucureşti-Urziceni nr. 6, judeţulIlfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────8. Şcoala Naţională de Meteorologie Municipiul Bucureşti, sos.Bucureşti-Ploieşti nr. 97,sectorul 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------Anexa 1 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 151 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007. Anexa 2LISTAcuprinzând bunurile de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţia României, republicată, şi în Legea nr. 213/1998, cu modificările ulterioare, aflate în administrarea exclusivă a Administraţiei Naţionale de Meteorologie1. Fondul naţional de date meteorologice2. Bunurile aparţinând patrimoniului public de interes naţional, nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 15/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului.____________________

Noutăți

 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • LEGE nr. 607 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2003 pentru completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 18 septembrie 1997 privind unele măsuri de conservare şi de închidere a minelor
 • LEGE nr. 475 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public
 • LEGE nr. 596 din 31 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2000 privind organizarea doctoratului şi a studiilor avansate academice în cadrul Academiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 2.388 din 18 aprilie 1912 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 1726 din 17 martie 1912 pentru trecerea în proprietatea Statului a moşiilor stăpânite de persoane juridice cu caracter de utilitate publică
 • LEGE nr. 58 din 14 august 1991 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 10 mai 2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări
 • LEGE nr. 181 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie-august 2010
 • LEGE nr. 220 din 20 noiembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului
 • LEGE nr. 353 din 10 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
 • LEGE nr. 466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 30 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice
 • LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări
 • LEGE nr. 157 din 18 iulie 2008 pentru completarea alin. (2) al art. 218 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGEA nr. 6 din 19 iulie 1990 privind reorganizarea ministerelor şi salarizarea funcţiilor din Guvernul României şi a unor funcţii de nivel guvernamental
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE nr. 134 din 29 decembrie 1995 privind Legea petrolului
 • LEGE nr. 98 din 9 mai 2017 pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 339 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Fântâna Mare, judeţul Suceava, prin reorganizarea comunei Vadu Moldovei
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGE nr. 344 din 29 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire
 • LEGE nr. 19 din 17 martie 2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 176 din 7 octombrie 2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 161 din 15 mai 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 527 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 217 din 4 decembrie 2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 253 din 10 iunie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 155 din 6 aprilie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societăţilor comerciale din turism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 18 septembrie 2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012 şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 256 din 24 septembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011
 • LEGE nr. 53 din 9 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1997 privind majorarea de către România a capitalului sau autorizat la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, conform Rezoluţiei nr. 59 din 15 aprilie 1996 a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind majorarea capitalului autorizat şi a subscripţiei la capitalul autorizat
 • LEGE nr. 171 din 13 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • LEGE nr. 1.726 din 17 martie 1912 pentru trecerea în proprietatea Statului a moşiilor stăpânite de persoane juridice cu caracter de utilitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 30 iunie 2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • LEGE nr. 7 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi transferul Societăţii Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad şi acţiunilor aferente deţinute în numele statului de la Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • LEGE nr. 245 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea art. 13 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 148 din 27 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/1998 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 201 din 7 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • LEGE nr. 154 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 46 din 13 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 145 din 1 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1999 pentru modificarea alin. 1 al art. 3 din Legea nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi a plângerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor
 • LEGE nr. 46 din 16 ianuarie 2002 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 23 din 6 mai 1993 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021