Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 216 din 27 mai 2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iunie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 216 din 27 mai 2004privind înființarea Administrației Naționale de Meteorologie
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iunie 2004

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1(1) Se înființează Administrația Națională de Meteorologie, cu sediul în municipiul București, șos. București-Ploiești nr. 97, sectorul 1, prin reorganizarea Companiei Naționale "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor" - S.A.(2) Administrația Națională de Meteorologie este persoană juridică română, care desfășoară activități de interes național și activități cu specific pentru apărare și securitate națională.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 281 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015.(3) Administrația Națională de Meteorologie are statut de regie, se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, sub autoritatea Ministerului Mediului. (la 02-09-2017, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul II din ORDONANȚA nr. 18 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 30 august 2017 ) Articolul 2(1) Administrația Națională de Meteorologie reprezintă autoritatea tehnică națională în domeniul său de competență.(2) Administrația Națională de Meteorologie realizează servicii operative de meteorologie și activități curente de climatologie, studii și cercetări în domeniul său de competență și își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 3(1) Domeniul de competență al Administrației Naționale de Meteorologie cuprinde cunoașterea, monitorizarea și anticiparea proceselor atmosferice și fenomenelor asociate.(2) Obiectul principal de activitate al Administrației Naționale de Meteorologie îl constituie activitatea de meteorologie și climatologie necesară dezvoltării social-economice a României și integrarea acestei activități în sistemul de convenții și relații internaționale, scop în care:a) efectuează observații și măsurători privind starea și evoluția vremii;b) asigură și controlează circulația internă de date și informații meteorologice;c) elaborează metodologii de măsurare și prelucrare a datelor și realizează produse meteorologice;d) elaborează diagnoze, prognoze și avertizări meteorologice;d^1) realizează studii și cercetări privind identificarea și evoluția zonelor vulnerabile la diverse fenomene meteorologice severe, precum secetă, deșertificare, inundații și altele asemenea, absolut necesare la elaborarea strategiei naționale de prevenire și diminuare a efectelor schimbărilor climatice;----------Lit. d^1) a alin. (2) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 281 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015.d^2) identifică, monitorizează și analizează situațiile și zonele în care este posibil să se intervină activ în atmosferă în vederea modificării regimului precipitațiilor atmosferice;----------Lit. d^2) a alin. (2) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 281 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015.d^3) elaborează prognoze ale câmpului de poluant în cazul unui accident chimic sau nuclear pentru asigurarea protecției populației;----------Lit. d^3) a alin. (2) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 281 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015.e) participă la activitățile adiacente de preîntâmpinare a riscurilor meteorologice;f) constituie, actualizează sistematic și administrează Fondul național de date meteorologice;g) realizează studii și cercetări, inclusiv pentru dezvoltarea propriului domeniu;h) elaborează studii și scenarii de evoluție a climei;i) dezvoltă capacitatea proprie de răspuns la cererea și exigențele utilizatorilor;j) elaborează componentele de climatologie din studiile de impact și de bilanț de mediu;k) organizează și coordonează sistemul național de formare și pregătire profesională în domeniul meteorologiei, climatologiei și fizicii atmosferei;l) participă la programe/activități internaționale, conform domeniului său de competență;m) reprezintă România pe lângă Organizația Meteorologică Mondială.(3) Administrația Națională de Meteorologie poate desfășura și alte activități care au legatură directă sau adiacentă cu obiectul său de activitate. Articolul 4(1) Administrația Națională de Meteorologie asigură funcționarea rețelei naționale de măsurători meteorologice, a centrelor de prognoză și subunităților de cercetare-dezvoltare specifice, a organismelor de control și formare profesională în domeniu, potrivit legii.(2) Administrația Națională de Meteorologie este abilitată, în exercitarea atribuțiilor sale, să propună Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor reglementari tehnice în domeniul său de competență. Articolul 5(1) Administrația Națională de Meteorologie are în structura sa sucursale fără personalitate juridică, care efectuează operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, conform legii.(2) Sucursalele prevăzute la alin. (1) sunt organizate după principiul omogenității climatice a teritoriului României, în conformitate cu recomandările internaționale în domeniu, și realizează obiectul de activitate al Administrației Naționale de Meteorologie la nivel regional și local; sucursalele Administrației Naționale de Meteorologie sunt cele cuprinse în anexa nr. 1.(3) Sucursalele prevăzute la alin. (2), denumite centre meteorologice regionale, includ servicii regionale de prognoză a vremii și servicii meteorologice de asigurare a calității. Coordonarea meteorologică și administrativa a rețelei de stații meteorologice și a rețelei de posturi pluviometrice este asigurată de servicii meteorologice de asigurare a calității. Conducerea centrelor meteorologice regionale răspunde de funcționarea optimă a tuturor subunităților structurale subordonate.(4) Modificările în structura Administrației Naționale de Meteorologie, în raport cu evoluția și particularitățile domeniului de competență, se aprobă prin hotărâre a consiliului de administrație. Articolul 6(1) Administrația Națională de Meteorologie preia în administrare, de la Compania Națională "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor" - S.A., bunurile din domeniul public al statului existente în evidentele contabile la 31 decembrie 2003, prevăzute în anexa nr. 2.(2) Administrația Națională de Meteorologie preia cu titlu gratuit, în patrimoniul propriu, bunurile din domeniul privat al statului aflate în patrimoniul Companiei Naționale "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor" - S.A., existente în evidențele contabile la 31 decembrie 2003.(3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) și (2) se va face pe baza de protocol, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul 7Fondul național de date meteorologice constituie proprietate publică a statului și se gestionează în mod exclusiv de către Administrația Națională de Meteorologie. Articolul 8(1) Conducerea Administrației Naționale de Meteorologie este asigurată de către un consiliu de administrație format din 7 membri, numiți prin ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor.(2) Conducerea executivă este asigurată de un director general.(3) Președinte al consiliului de administrație este directorul general, care îndeplinește funcția de reprezentant permanent al României pe lângă Organizația Meteorologica Mondiala.(4) Atribuțiile și competentele consiliului de administrație și ale directorului general sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Naționale de Meteorologie. Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei legi Administrația Națională de Meteorologie preia toate drepturile și va fi ținută de toate obligațiile Companiei Naționale "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor" - S.A., substituindu-se în toate litigiile în curs ale acesteia, cu exceptia celor legate nemijlocit de activitățile care se transfera altor instituții. Articolul 10(1) Activitatea Administrației Naționale de Meteorologie se finanțează astfel:a) activitatea de meteorologie, cercetările fundamentale în domeniu, urmărirea sistematică și completă a stării și evoluției vremii, realizarea schimbului internațional de date și integrarea în Sistemul de Veghe Meteorologica Mondiala se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, în limita sumelor alocate anual cu aceasta destinație de la bugetul de stat;b) din tarifele încasate pentru furnizarea de servicii specifice în domeniul meteorologiei și alte servicii specifice prestate potrivit obiectului sau de activitate, conform contractelor economice încheiate cu terți utilizatori;c) din alte surse, conform legii.(2) Finanțarea programului de investiții și de retehnologizare al Administrației Naționale de Meteorologie se asigură din surse proprii, credite bancare și, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor.(3) Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, veniturile obținute din închirierea în condițiile legii a unora dintre bunurile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrare, se vor utiliza în proporție de 50% de Administrația Națională de Meteorologie pentru completarea fondurilor necesare lucrărilor de întreținere și reparații ale acestor bunuri. Articolul 11(1) Administrația Națională de Meteorologie preia personalul aferent activităților de meteorologie de la Compania Națională "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor" - S.A.(2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de toate drepturile de personal prevăzute în legislație și în contractul colectiv de muncă în vigoare, precum și de alimentația de protecție necesara la stațiile meteorologice amplasate la altitudini de peste 600 mdM și la stațiile meteorologice izolate din Delta Dunării. Locurile de muncă pentru care se acordă alimentație de protecție se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Naționale de Meteorologie, iar cuantumul acesteia se negociază cu sindicatele din domeniu, în funcție de posibilitățile financiare ale administrației în cadrul colectivului de muncă.-----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 151 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007.(3) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal sunt stabilite prin negociere, de către consiliul de administrație, pentru personalul de conducere, și conform contractului colectiv de muncă, pentru personalul de execuție.(4) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se va încheia un nou contract colectiv de muncă. Articolul 12Legea nr. 139/2000*) privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) în domeniul meteorologiei, prin Administrația Națională de Meteorologie, denumita în continuare Centrul meteorologic național;2. La articolul 6, litera h) va avea următorul cuprins:h) participarea la Programul de Veghe Meteorologica Mondiala și la alte programe inițiate de Organizația Meteorologica Mondiala, inclusiv prin adoptarea unor programe de lucru speciale;3. După alineatul (3) al articolului 7 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:(4) Angajarea de proiecte, studii și activități interne sau internaționale pentru care sunt necesare date și informații meteorologice se poate face numai de persoane fizice sau juridice atestate în baza prevederilor art. 4.4. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:(2) Centrul meteorologic național este autoritatea tehnica națională în domeniul sau de competență, care deține etaloanele naționale pentru măsurători meteorologice și răspunde de buna funcționare și utilizare a acestora.5. Articolul 17 va avea următorul cuprins: Articolul 17Rețeaua națională de supraveghere meteorologica constituie proprietate publică a statului și se încredințează în administrare Centrului meteorologic național.6. La articolul 25, după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:c) finanțarea programului de investiții și de retehnologizare se asigura din surse proprii, credite bancare și, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor.7. Alineatul (2) al articolului 33 va avea următorul cuprins:(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei.8. Articolul 34 va avea următorul cuprins: Articolul 34Contravențiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28 și 29.9. Articolul 35 va avea următorul cuprins: Articolul 35Nerespectarea prevederilor art. 19 și 20 constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 75 milioane lei la 225 milioane lei.10. Articolul 43 se abrogă.------------*) Legea nr. 139/2000 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 1 martie 2007. Articolul 13În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, va supune spre aprobare Guvernului Normele metodologice privind emiterea atestărilor și avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000*) privind activitatea de meteorologie, cu modificările și completările ulterioare, precum și modalitățile de încasare și de virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora.------------*) Legea nr. 139/2000 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 1 martie 2007. Articolul 14Legea nr. 139/2000*) privind activitatea de meteorologie, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.------------*) Legea nr. 139/2000 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 1 martie 2007. Articolul 15La anexa nr. 2 - Unitățile care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor - la Hotărârea Guvernului nr. 408/2004*) privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. Administrația Națională de Meteorologie". Articolul 16Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputaților în ședința din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  București, 27 mai 2004.Nr. 216. Anexa nr. 1SUCURSALELE ADMINISTRAȚIEI NAȚIONALE DE METEOROLOGIE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Denumirea sucursalei Sediul──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Centrul Meteorologic Regional Municipiul Cluj-Napoca, Str.Transilvania Nord Vânătorului nr. 17, județul Cluj──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Centrul Meteorologic Regional Municipiul Timișoara, str.Banat-Crișana Gheorghe Adam nr. 15, județul Timiș──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Centrul Meteorologic Regional Municipiul Craiova, Str. BresteiOltenia nr. 3A, județul Dolj──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Centrul Meteorologic Regional Municipiul Sibiu, Str. SomeșuluiTransilvania Sud nr. 49, județul Sibiu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. Centrul Meteorologic Regional Municipiul Iași, str. VascauteanuMoldova nr. 10, județul Iași──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6. Centrul Meteorologic Regional Municipiul Constanța, bd. MamaiaDobrogea nr. 300, județul Constanța──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────7. Centrul Meteorologic Regional Comuna Afumați, sos.Muntenia București-Urziceni nr. 6, județulIlfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────8. Școala Națională de Meteorologie Municipiul București, sos.București-Ploiești nr. 97,sectorul 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------Anexa 1 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 151 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007. Anexa nr. 2LISTAcuprinzând bunurile de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituția României, republicată, și în Legea nr. 213/1998, cu modificările ulterioare, aflate în administrarea exclusivă a Administrației Naționale de Meteorologie1. Fondul național de date meteorologice2. Bunurile aparținând patrimoniului public de interes național, nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 15/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului.____________________

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 9 octombrie 1997 privind stabilirea numărului mediu de personal din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 162 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 137 din 14 septembrie 2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare şi plăti compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezerva sau direct în retragere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 7 aprilie 2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei României ca membru fondator la Reţeaua Internaţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (I.N.S.M.E.)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 161 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole
 • LEGE nr. 252 din 2 noiembrie 2015 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • LEGE nr. 77 din 8 noiembrie 1993 pentru aderarea României la Protocolul referitor la Conferinţa Europeană a Miniştrilor de Transport (C.E.M.T.), semnat la Bruxelles la 17 octombrie 1953
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 770 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 455 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind semnătura electronică*)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 194 din 17 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 198 din 22 octombrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 30 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 244 din 23 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 534 din 9 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 266/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
 • LEGE nr. 143 din 12 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 2 noiembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 17 ianuarie 2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 201 din 24 decembrie 1999 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnat la Helsinki la 27 octombrie 1998
 • LEGE nr. 87 din 20 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fata Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi regresul statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 148 din 16 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*) privind protecţia noilor soiuri de plante*)
 • LEGE nr. 349 din 3 decembrie 2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • LEGE nr. 191 din 30 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 28 decembrie 2017 pentru prorogarea unui termen
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 154 din 21 noiembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 222 din 26 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/1998 privind finanţarea acţiunilor de consultanţa şi formare profesională destinate agricultorilor
 • LEGE nr. 74 din 3 noiembrie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului anexat, semnate la Abu-Dhabi la 11 aprilie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 21 noiembrie 2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
 • LEGE nr. 584 din 24 septembrie 1940 privitoare la interzicerea jocurilor de noroc pe bani
 • LEGE nr. 487 din 11 iulie 2002 (*republicată*) sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
 • LEGE nr. 160 din 14 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 28 februarie 2005 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 34 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 62/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Radioteleviziunii Române
 • LEGE nr. 111 din 27 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de Turism şi la Asociaţia de Promovare Turistica Internaţionala - "Die Donau"
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 21 septembrie 2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020