Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 17 iunie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 - (*actualizata*)privind permisele de muncă(actualizata până la data de 27 aprilie 2004*)

-------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 30 decembrie 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 27 aprilie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 172 din 19 octombrie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001; LEGEA nr. 550 din 17 octombrie 2001; ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003; LEGEA nr. 274 din 23 iunie 2003; LEGEA nr. 130 din 21 aprilie 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege reglementeaza incadrarea în munca a strainilor pe teritoriul României şi condiţiile de eliberare a permiselor de muncă.-------------Art. 1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003. Articolul 2În sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel: a) strain - persoana care nu are cetatenie română; b) permisul de muncă - documentul oficial, eliberat în condiţiile prezentei legi, care da dreptul titularului să fie incadrat în munca în România; c) lucratorul stagiar - strainul incadrat în munca, a cărui prezenta pe teritoriul României este strict determinata în timp şi are drept scop îmbunătăţirea pregatirii profesionale şi a cunoştinţelor lingvistice şi culturale; d) lucratorul sezonier - strainul incadrat în munca pe teritoriul Romanei, pe un loc de muncă bine definit, într-un sector de activitate care se desfăşoară în functie de succesiunea anotimpurilor, în baza unui contract individual de muncă incheiat pe perioada determinata; e) lucratorul transfrontalier - strainul incadrat în munca în localităţile de frontieră de pe teritoriul României şi care se intoarce în fiecare zi sau cel puţin o dată pe săptămâna în zona de frontieră a unui stat care are frontiera comuna cu România, în care îşi are domiciliul şi al cărui cetatean este.------------Alin. (2) şi (3) ale art. 2 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 172 din 19 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 27 octombrie 2000.Literele c) şi e) ale alin. (2) al art. 2 au fost modificate de LEGEA nr. 550 din 17 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 25 octombrie 2001.Litera f) a alin. 2 al art. 2 a fost introdusa de LEGEA nr. 550 din 17 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 25 octombrie 2001.Art. 2 a fost modificat de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003. Articolul 2^1 (1) Permisul de muncă poate fi eliberat, la cerere, strainilor care indeplinesc condiţiile prevăzute de legislatia română cu privire la incadrarea în munca şi care au aplicata pe documentele de trecere a frontierei viza de lunga sedere pentru angajare în munca sau, după caz, viza de lunga sedere pentru alte scopuri. (2) Permisul de muncă poate fi eliberat, cu respectarea reglementarilor în vigoare, fără a fi necesară obtinerea vizei de lunga sedere pentru angajare în munca, strainilor aflati în una dintre urmatoarele situaţii: a) provin din state cu care România are incheiate acorduri, conventii sau înţelegeri de desfiinţare a vizelor pentru trecerea frontierei în acest scop sau pentru care România a renuntat unilateral la obligativitatea vizelor; b) beneficiaza de drept de sedere temporara pentru reintregirea familiei, acordat în condiţiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor în România; c) beneficiaza de drept de sedere temporara în scop de studii şi solicita incadrarea în munca în baza unor contracte individuale de muncă cu timp parţial, cu program de maximum 4 ore pe zi; d) sunt membri de familie - sot, sotie, copii - ai cetatenilor români cu domiciliul în România.-------------Art. 2^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003. Articolul 3 (1) Permisul de muncă se elibereaza de Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă, institutie publică aflata în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei. (2) Permisul de muncă se acordă pentru un interval de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii, la cererea titularului, pe noi intervale de 12 luni. (3) În temeiul prevederilor acordurilor, convenţiilor sau înţelegerilor internationale la care România este parte, permisele de muncă pot fi eliberate sau prelungite şi în alte condiţii sau situaţii decat cele prevăzute în prezenta lege.(3^1) Ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei, cu avizul ministrului administraţiei şi internelor, poate decide eliberarea automata a permisului de muncă pentru persoanele care urmeaza sa desfasoare în România, în baza unui contract individual de muncă, activităţi cu influente majore asupra dezvoltării economice a tarii.(3^2) Prevederile alin. (3 1 ) sunt aplicabile până la data de 1 ianuarie 2007. (4) Litigiile în legătură cu refuzul acordarii permisului de muncă se solutioneaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.------------Alin. (3^1) al art. 3 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 172 din 19 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 27 octombrie 2000.Alin. (1) şi (3) ale art. 3 au fost modificate de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.Alin. (3^1) al art. 3 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 130 din 21 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004.Alin. (3^1) şi (3^2) ale art. 3 au fost introduse de LEGEA nr. 130 din 21 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004. Articolul 4 (1) Permisul de muncă da dreptul titularului să fie incadrat, prin incheierea unui contract individual de muncă pe durata determinata, pe perioada de valabilitate a acestuia, la o singura persoana fizica sau juridica din România ori la o reprezentanta autorizata din România a unei persoane juridice cu sediul în strainatate. (2) Prevederile art. 80 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, prin care se limiteaza posibilitatea prelungirii contractelor individuale de muncă pe durata determinata, nu sunt aplicabile strainilor.------------Art. 4 a fost modificat de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 130 din 21 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004. Articolul 5Pot fi incadrati în munca sau, după caz, pot presta munca la persoane fizice sau juridice din România, fără permis de muncă, urmatoarele categorii de persoane: a) strainii care şi-au stabilit, potrivit legii, domiciliul în România; b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European şi membrii de familie ai acestora; c) strainii al caror acces pe piaţa muncii din România este reglementat prin acorduri, conventii sau înţelegeri bilaterale incheiate de România cu alte state; d) strainii care au dobândit o formă de protecţie în România; e) strainii detasati de către o companie străină cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului la o reprezentanta, sucursala ori filiala a sa, aflata pe teritoriul României, sau la o societate comerciala, persoana juridica română, al carei asociat/acţionar este compania străină, cu acelasi obiect de activitate, dacă fac dovada că nu sunt în raporturi de muncă cu o altă persoană juridica română; f) strainii detasati de către un angajator cu sediul în strainatate la o persoană juridica din România, în baza unui contract comercial de prestări de servicii incheiat între cele doua părţi; g) strainii care desfăşoară activităţi didactice, stiintifice, artistice sau alte categorii de activităţi specifice, cu caracter temporar, în institutii de profil din România, în baza ordinului ministrului de resort; h) strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome.-------------Art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.Litera c) a art. 5 a fost modificata de LEGEA nr. 274 din 23 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003.Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 130 din 21 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004. Articolul 5^1 (1) La propunerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, în concordanta cu politica privind migratia forţei de muncă şi luand în considerare situaţia pieţei muncii din România, anual, prin hotărâre a Guvernului se stabileste numărul de permise de muncă ce pot fi eliberate strainilor. (2) În vederea elaborarii hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă transmite trimestrial Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei - Directia politici forta de muncă situaţia statistica a permiselor de muncă.-------------Art. 5^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.Alin. (2) al art. 5^1 a fost introdus de LEGEA nr. 130 din 21 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004. Articolul 5^2 (1) Lucratorii straini pot fi incadrati în munca pe teritoriul României numai în urmatoarele condiţii: a) dacă locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate cu personal român; b) dacă lucratorul strain indeplineste condiţiile speciale de pregatire profesionala şi experienta în activitate, solicitate de angajator şi de legislatia în vigoare. (2) Permisul de muncă eliberat acestor lucrători poate fi prelungit numai în situaţia în care sunt intrunite condiţiile de încadrare în munca prevăzute la alin. (1). (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, celorlalte categorii de straini prevăzute la art. 2^1 alin. (2), precum şi strainilor prevăzuţi în legi speciale.-------------Art. 5^2 a fost introdus de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.Alin. (1) al art. 5^2 a fost modificat de LEGEA nr. 274 din 23 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003.Alin. (3) al art. 5^2 a fost introdus de LEGEA nr. 130 din 21 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004. Articolul 5^3 (1) Accesul lucratorilor straini stagiari şi sezonieri pe piaţa muncii este reglementat prin acorduri, conventii sau înţelegeri bilaterale, incheiate de România cu alte state. (2) Lucratorii stagiari pot fi incadrati în munca pe teritoriul României pentru o perioadă de stagiu de 12 luni, cu posibilitate de prelungire a sederii până la obtinerea calificarii profesionale pentru care s-a organizat stagiul. (3) Lucratorii sezonieri pot fi incadrati în munca pe teritoriul României pentru o perioadă de cel mult 6 luni într-un interval de 12 luni şi trebuie să ramana în afara teritoriului României cel puţin 6 luni înainte de a fi readmisi în acelasi scop. Permisul de muncă al lucratorului sezonier nu poate fi prelungit în vederea ocuparii unui loc de muncă de alta natură.-------------Art. 5^3 a fost introdus de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003. Articolul 6 (1) La eliberarea permisului de muncă titularul va plati o taxa în lei, egala cu echivalentul a 200 dolari S.U.A. proveniti din schimb valutar, stabilita în raport cu cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării platii. (2) Pentru prelungirea permisului de muncă titularul va plati o taxa în lei, egala cu echivalentul a 100 dolari S.U.A., stabilita potrivit dispoziţiilor alin. (1). (3) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de eliberarea şi de prelungirea permiselor de muncă Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă va percepe titularului un comision de 2%, care se aplică asupra sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2). (4) Abrogat. (5) Abrogat. (6) Abrogat.-------------Alin. (6) al art. 6 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 172 din 19 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 27 octombrie 2000.În cuprinsul alineatului (3) al articolului 6 denumirea "Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale" a fost inlocuita cu denumirea "Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă", prin ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.Alin. (4), (5) şi (6) ale art. 6 au fost abrogate de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003. Articolul 7Incadrarea fără permis de muncă sau menţinerea în munca a unui strain care nu are permis de muncă valabil de către o persoană fizica sau juridica din România, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 5, constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.-------------Art. 7 a fost modificat de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003. Articolul 8 (1) Constatarea şi sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 7 se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii, precum şi de către salariaţii Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă, desemnaţi prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei. (2) Prevederile alin. (1) şi ale art. 7 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.-------------Art. 8 a fost modificat de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003. Articolul 9Sumele provenite din taxele platite conform prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2) şi din comisionul prevăzut la art. 6 alin. (3), precum şi cele provenite din amenzile prevăzute la art. 7 se fac venit la bugetul de stat.-------------Art. 9 a fost modificat de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003. Articolul 10Procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă se va stabili prin norme metodologice emise de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 11 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prevederile art. 5 lit. b) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.-------------Alin. (2) al art. 11 a fost introdus de ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003. Articolul 12Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 207/1997 privind obligaţia cetatenilor straini şi a apatrizilor de a obtine permis de muncă în vederea incheierii unui contract individual de muncă pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 23 mai 1997, precum şi orice alte dispozitii contrare.-------------NOTĂ:Prevederile din ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 intră în vigoare la 90 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 30 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 7 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,ANDREI IOAN CHILIMAN-----------

Noutăți

 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 ***Republicată privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 114 din 27 aprilie 2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 1 din 1991 *** Republicată privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
 • LEGE nr. 229 din 28 noiembrie 2017 pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 20 septembrie 2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 111 din 23 iunie 1999 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicaţiile paşnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998
 • LEGE nr. 726 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*republicată*) privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor*)
 • LEGE nr. 160 din 2 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 233 din 9 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 276 din 5 octombrie 2005 pentru modificarea art. 3 din Legea arendării nr. 16/1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor
 • LEGE-CADRU nr. 339 din 12 iulie 2004 privind descentralizarea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 440 din 27 noiembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2006 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID)-B, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006
 • LEGE nr. 16 din 7 august 1990 privind salarizarea funcţiilor de conducere a prefecturilor şi primăriilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 10 noiembrie 2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto
 • LEGE nr. 114 din 29 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1998 pentru modificarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar majoritar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 20 decembrie 2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 7 noiembrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
 • LEGE nr. 225 din 4 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării Proiectului privind apărarea împotriva inundaţiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2006 şi la Paris la 9 ianuarie 2007
 • LEGE nr. 23 din 14 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 199 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. VII/2b la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
 • LEGE nr. 497 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea comunei Comăneşti, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 102 din 3 iunie 2010 pentru ratificarea Statutului Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă, deschis spre semnare la Bonn la 26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn la 26 ianuarie 2009
 • LEGE nr. 285 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 14 octombrie 2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale
 • LEGE nr. 139 din 21 mai 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 167 din 13 octombrie 2000 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 174 din 13 iulie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 19 septembrie 2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002
 • LEGE nr. 109 din 24 mai 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
 • LEGE nr. 63 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2000 pentru modificarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 22 august 2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE Nr. 50 din 21 iunie 1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 298 din 7 iunie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 30 ianuarie 2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 207 din 16 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Popeşti, prin reorganizarea comunei Urecheşti, judeţul Vrancea
 • LEGE nr. 524 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe
 • LEGE nr. 23 din 14 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021