Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 17 iunie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (**republicată**)(*actualizata*)privind permisele de muncă(actualizata până la data de 5 octombrie 2005*)

-----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 17 iunie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 5 octombrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 18 din 28 februarie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005.**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 130/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 26 aprilie 2004, dandu-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 203/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 decembrie 1999 şi a mai fost modificata şi completata prin:- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 172/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 27 octombrie 2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 550/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001;- Ordonanţa Guvernului nr. 32/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 274/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 25 iunie 2003. Articolul 1Prezenta lege reglementeaza incadrarea în munca a strainilor pe teritoriul României şi condiţiile de eliberare a permiselor de muncă. Articolul 2În sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel: a) strain - persoana care nu are cetatenie română; b) permisul de muncă - documentul oficial, eliberat în condiţiile legii, care da dreptul titularului să fie incadrat în munca sau detasat în România la un singur angajator; c) lucratorul stagiar - strainul incadrat în munca, a cărui prezenta pe teritoriul României este strict determinata în timp şi are drept scop îmbunătăţirea pregatirii profesionale şi a cunoştinţelor lingvistice şi culturale; d) lucratorul sezonier - strainul incadrat în munca pe teritoriul României, pe un loc de muncă bine definit, într-un sector de activitate care se desfăşoară în functie de succesiunea anotimpurilor, în baza unui contract individual de muncă incheiat pe perioada determinata, care nu poate depăşi 6 luni într-un interval de 12 luni; e) lucratorul transfrontalier - strainul incadrat în munca în localităţile de frontieră de pe teritoriul României şi care se intoarce în fiecare zi sau cel puţin o dată pe săptămâna în zona de frontieră a unui stat care are frontiera comuna cu România, în care îşi are domiciliul şi al cărui cetatean este. f) lucratorul detasat - strainul calificat, angajat al unei persoane juridice straine, care poate să desfasoare activitate pe teritoriul României de maximum un an de zile la un interval de minimum 5 ani, în urmatoarele situaţii: i) îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României pe o perioadă de până la un an de zile, la o persoană juridica din România, în baza unui contract comercial de prestări de servicii incheiat între persoana juridica din România şi angajatorul strain al lucratorului detasat; ii) îşi desfăşoară activitatea, ca urmare a deciziei de schimbare temporara a locului de muncă emise de către o companie străină cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, la o reprezentanta, sucursala ori filiala a sa, aflata pe teritoriul României;iii) îşi desfăşoară activitatea la o societate comerciala, persoana juridica română, al carei asociat/acţionar este compania străină, cu acelasi obiect de activitate, dacă nu este în raporturi de muncă cu o altă persoană juridica română. g) personal înalt calificat - profesori universitari, cercetatori şi personal ştiinţific care desfăşoară în România o activitate academica sau o activitate de cercetare în cadrul universitatilor, instituţiilor de educatie şi cercetare, autorităţilor şi instituţiilor din sistemul administraţiei publice centrale.--------------Literele b) şi d) ale art. 2 au fost modificate de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Literele f) şi g) ale art. 2 au fost introduse de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005. Articolul 3 (1) Permisul de muncă poate fi eliberat, la cerere, strainilor care indeplinesc condiţiile prevăzute de legislatia română cu privire la incadrarea în munca şi care au aplicata pe documentele de trecere a frontierei viza de lunga sedere pentru angajare în munca.(1^1) Viza de lunga sedere pentru angajare în munca se acordă strainului în baza avizului favorabil al Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă şi al Autorităţii pentru straini. (2) Permisul de muncă poate fi eliberat, cu respectarea reglementarilor în vigoare, fără a fi necesară obtinerea vizei de lunga sedere pentru angajare în munca, strainilor aflati în una dintre urmatoarele situaţii: a) provin din state cu care România are incheiate acorduri, conventii sau înţelegeri de desfiinţare a vizelor pentru trecerea frontierei în acest scop sau pentru care România a renuntat unilateral la obligativitatea vizelor; b) beneficiaza de drept de sedere temporara pentru reintregirea familiei, acordat în condiţiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor în România; c) beneficiaza de drept de sedere temporara în scop de studii şi solicita incadrarea în munca în baza unor contracte individuale de muncă cu timp parţial, cu program de maximum 4 ore pe zi; d) sunt membri de familie - sot, sotie, copii - ai cetatenilor români cu domiciliul în România. e) sunt detasati pe teritoriul României în baza vizei de lunga sedere pentru alte scopuri.--------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Litera e) a alin. (2) al art. 3 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005. Articolul 4 (1) Permisul de muncă se elibereaza de Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă, institutie publică aflata în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei. (2) Tipurile de permise de muncă ce pot fi acordate strainilor sunt urmatoarele: a) Permis de muncă de tip A (lucrători permanenti) - da dreptul titularului să fie incadrat în munca pe baza contractului individual de muncă pe o perioadă de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de până la 12 luni, la o singura persoana fizica sau juridica din România ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din România a unei persoane juridice cu sediul în strainatate; b) Permis de muncă de tip B (lucrători detasati) - da dreptul titularului sa presteze munca în baza deciziei de detasare a unui angajator persoana juridica străină la un angajator persoana juridica din România ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din România a unei persoane juridice cu sediul în strainatate, pentru o perioadă de cel mult 12 luni; c) Permis de muncă de tip C (lucrători sezonieri) - da dreptul titularului să fie incadrat în munca pe teritoriul României pentru o perioadă de cel mult 6 luni într-un interval de 12 luni, neputand fi prelungit în vederea ocuparii unui loc de muncă de alta natura; d) Permis de muncă de tip D (lucrători stagiari) - da dreptul titularului să fie incadrat în munca pe teritoriul României pentru o perioadă de stagiu de cel mult 12 luni, cu posibilitatea de prelungire până la obtinerea calificarii profesionale pentru care s-a organizat stagiul; e) Permis de muncă de tip E (sportivi) - da dreptul sportivilor profesionisti să fie incadrati în munca la un singur angajator român, al cărui obiect principal de activitate îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive, pe o perioadă de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de până la 12 luni. f) Permis de muncă de tip F (nominal) - se elibereaza pentru activităţi sezoniere strainului care a desfăşurat anterior activităţi în baza unui permis de muncă de tip C, la acelasi angajator de pe teritoriul României, şi care a respectat obligaţia de a părăsi teritoriul României la expirarea duratei contractului individual de muncă anterior, potrivit condiţiilor impuse prin lege; g) Permis de muncă de tip G (lucrători transfrontalieri) - da dreptul titularului să fie incadrat în munca pe baza contractului individual de muncă pe o perioadă de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de până la 12 luni la o singura persoana fizica sau juridica din România, ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din România a unei persoane juridice cu sediul în strainatate, în condiţiile art. 2 lit. e). (3) La data aderarii României la Uniunea Europeana cetatenii straini angajaţi ai persoanelor juridice stabilite intr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau intr-unul dintre statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European pot fi detasati în România fără a fi necesară obtinerea permisului de muncă. (4) În temeiul prevederilor acordurilor, convenţiilor sau înţelegerilor internationale la care România este parte, permisele de muncă pot fi eliberate sau prelungite în condiţiile şi situaţiile prevăzute în mod expres de către acestea. (5) Ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei, cu avizul ministrului administraţiei şi internelor, poate decide eliberarea în procedura speciala a permisului de muncă pentru persoanele care urmeaza sa desfasoare în România, în baza unui contract individual de muncă, activităţi cu influente majore asupra dezvoltării economice a tarii, în condiţiile achitarii de către angajator a unui tarif de 2.000 euro, dacă acele persoane fac dovada detinerii unei calificari, ce presupune studii superioare de lunga durata, în domeniul de interes, precum şi lipsa antecedentelor penale. (6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European până la data aderarii României la Uniunea Europeana. (7) Litigiile în legătură cu refuzul acordarii avizului prevăzut la art. 3 alin. (1^1) şi a permisului de muncă, respectiv a prelungirii acestuia din urma, se solutioneaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005. Articolul 5 (1) Abrogat. (2) Prevederile art. 80 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, prin care se limiteaza posibilitatea prelungirii contractelor individuale de muncă pe durata determinata, nu sunt aplicabile strainilor.--------------Alin. (1) al art. 5 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005. Articolul 6Pot fi incadrati în munca sau, după caz, pot presta munca la persoane fizice sau juridice din România, fără permis de muncă, urmatoarele categorii de persoane: a) strainii care şi-au stabilit, potrivit legii, domiciliul în România; b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European şi membrii de familie ai acestora; c) strainii al caror acces pe piaţa muncii din România este reglementat prin acorduri, conventii sau înţelegeri bilaterale incheiate de România cu alte state; d) strainii care au dobândit o formă de protecţie în România; e) abrogata; f) abrogata; g) strainii care desfăşoară activităţi didactice, stiintifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în institutii de profil acreditate din România, în baza unor acorduri bilaterale, şi personalul înalt calificat, în baza ordinului ministrului educatiei şi cercetării, precum şi strainii care desfăşoară activităţi artistice în institutii de cultura din România, în baza ordinului ministrului culturii şi cultelor; h) strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome. i) strainii care sunt numiti sef de filiala sau de reprezentanta pe teritoriul României a unei companii care are sediul în strainatate, în conformitate cu actele prevăzute de legislatia română în acest sens.--------------Literele e) şi f) ale art. 6 au fost abrogate de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Litera g) a art. 6 a fost modificata de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Litera i) a art. 6 a fost introdusa de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005. Articolul 6^1Strainii care lucreaza pe teritoriul României vor depune la Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă, în termen de maximum 30 de zile de la începerea activităţii, copia contractului individual de muncă, copia actului de detasare, precum şi a inscrisurilor eliberate de autorităţile prevăzute la art. 6 lit. g) şi h), după caz.--------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005. Articolul 6^2Pot fi incadrati cu permis de muncă de tip A strainii a caror perioada de detasare inceteaza, în conformitate cu prevederile legale, în baza dreptului de sedere pentru alte scopuri, la angajatorul la care a fost detasat.--------------Art. 6^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005. Articolul 7 (1) La propunerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, în concordanta cu politica privind migratia forţei de muncă şi luand în considerare situaţia pieţei muncii din România, anual, prin hotărâre a Guvernului se stabileste numărul de permise de muncă ce pot fi eliberate strainilor. (2) În vederea elaborarii hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1): a) Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă transmite trimestrial Departamentului pentru munca în strainatate din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei situaţia statistica a permiselor de muncă; b) Agentia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă va pune la dispoziţie departamentului prevăzut la lit. a) indicatorii statistici specifici domeniului sau de activitate.--------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005. Articolul 8 (1) Strainii pot fi incadrati în munca pe teritoriul României la angajatori care funcţionează în mod legal, în urmatoarele condiţii indeplinite cumulativ: a) locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate cu personal român; b) indeplinesc condiţiile speciale de pregatire profesionala, experienta în activitate şi autorizare, solicitate de angajator potrivit legislaţiei în vigoare. c) fac dovada faptului ca sunt apti din punct de vedere medical sa desfasoare activitatea respectiva şi nu au antecedente penale; d) angajatorii au achitate la zi oblibaţiile către bugetul public naţional; e) se încadrează în contingentul anual aprobat prin hotărâre a Guvernului; f) deţin un nivel minim de cunoastere a limbii române; g) locurile de muncă nu pot fi ocupate de cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European şi de membrii acestora de familie. (2) Abrogat. (3) Prevederile alin. (1) lit. a), b), d) şi f) nu se aplică cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, celorlalte categorii de straini prevăzute la art. 3 alin. (2), precum şi strainilor prevăzuţi în legi speciale. (4) Prevederile alin. (1) lit. g) se aplică de la data aderarii României la Uniunea Europeana, sub rezerva aplicarii masurilor tranzitorii prevăzute de Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeana. (5) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică nici strainilor care indeplinesc functia de administrator intr-o societate comerciala cu participare străină, în situaţia în care este o singura persoana numita în aceasta functie, dacă strainul desfăşoară activitatea în calitate de sportiv profesionist, în condiţiile existentei unei recunoasteri internationale sau a unei dovezi ca a desfăşurat activitate similara în alta tara, precum şi pentru solicitanţii permisului de muncă de tip F.--------------Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 1 din LEGEA nr. 18 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 2 martie 2005.Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 din LEGEA nr. 18 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 2 martie 2005.Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Literele c), d), e), f) şi g) ale alin. (1) al art. 8 au fost introduse de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Alin. (4) şi (5) ale art. 8 au fost introduse de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005. Articolul 9Accesul lucratorilor straini stagiari şi sezonieri pe piaţa muncii este reglementat şi prin acorduri, conventii sau înţelegeri bilaterale, incheiate de România cu alte state.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005. Articolul 10 (1) La eliberarea avizului şi a permisului de muncă, inclusiv la prelungirea acestuia din urma, titularul va plati un tarif în lei, al cărui cuantum va fi stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotărâre a Guvernului, urmand a fi actualizat anual. (2) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de eliberarea avizului şi a permisului de muncă, inclusiv de prelungirea acestuia, Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă va percepe titularului un comision de 2%, care se aplică asupra sumelor prevăzute la alin. (1).------------Art. 10 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005. Articolul 11 (1) Incadrarea fără permis de muncă sau menţinerea în munca a unui strain care nu are permis de muncă valabil de către o persoană fizica sau juridica din România, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 6, constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei (RON). (2) Impiedicarea, în orice mod, de către angajator, persoana fizica sau juridica, a organelor competente de a-şi exercită atribuţiile de control, în limitele competentelor, precum şi refuzul acestuia de a prezenta documentaţia solicitata constituie contraventii şi se sancţionează cu amendă de la 4.500 la 9.000 lei (RON).------------Art. 11 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005. Articolul 12 (1) Constatarea şi sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 11 se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii, precum şi de către salariaţii Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă, desemnaţi prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei. (2) Prevederile alin. (1) şi ale art. 11 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Articolul 13Sumele provenite din tarifele platite conform prevederilor art. 4 alin. (5), art. 10 alin. (1) şi (2), precum şi cele provenite din amenzile prevăzute la art. 11 se fac venit la bugetul de stat.------------Art. 13 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005. Articolul 14Procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă se va stabili prin norme metodologice emise de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.*)-----------*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 434/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, cu modificările ulterioare. Articolul 15 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prevederile art. 6 lit. b) intră în vigoare de la data aderarii României al Uniunea Europeana, sub rezerva aplicarii masurilor tranzitorii prevăzute de Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeana. (3) Prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) şi e) se vor aplica cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European până la data aderarii României la Uniunea Europeana.------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005. Articolul 16Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 207/1997 privind obligaţia cetatenilor straini şi a apatrizilor de a obtine permis de muncă în vederea incheierii unui contract individual de muncă pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 23 mai 1997, precum şi orice alte dispozitii contrare.----------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 20 decembrie 2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A.
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 125 din 8 mai 2006 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii în baza programului CCC - Legea publică nr. 480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi
 • LEGE nr. 562 din 7 decembrie 2004 (*republicată*) privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare*)
 • LEGE nr. 165 din 24 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 153 din 26 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2000 pentru ratificarea Protocolului adiţional suplimentar la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 758 din 27 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 14 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 125 din 2 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic
 • LEGE nr. 1.251 din 15 decembrie 1863 pentru secularisarea averilor Monastiresci
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 19 mai 2010 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 205 din 26 mai 2004 (*republicată*) privind protecţia animalelor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 6 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • LEGE nr. 16 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi
 • LEGE nr. 26 din 6 martie 1991 pentru aderarea României la convenţia privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate
 • LEGE nr. 402 din 31 octombrie 2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic
 • LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului
 • LEGE nr. 327 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 186 din 14 decembrie 2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 183 din 25 noiembrie 2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 5 noiembrie 2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene
 • LEGE nr. 134 din 21 iulie 2000 privind regimul parcurilor industriale
 • LEGE nr. 28 din 2 mai 1996 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/1995 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 71 din 5 iulie 1995 privind dreptul absolvenţilor învăţămîntului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţămîntul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 300 din 15 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 19 septembrie 2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
 • LEGE nr. 315 din 22 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum şi a unor alte acte normative
 • LEGE nr. 475 din 4 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii cuprinse în acte normative din domeniul sanitar
 • LEGE nr. 14 din 22 februarie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/2000 privind ratificarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 593 din 29 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2002 privind cumpărarea unui imobil pentru sediul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 474 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 439 din 27 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000
 • LEGE nr. 5 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 217 din 2 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 122 din 30 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2009 pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
 • LEGE nr. 26 din 19 ianuarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/1997 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 599 din 15 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Rafo" - S.A. Oneşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021