Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea unor măsuri pentru stimularea achiziționării de calculatoare, prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, pentru crearea de competențe în utilizarea tehnicii de calcul. Articolul 2(1) Beneficiare ale prevederilor prezentei legi sunt familiile cu elevi și/sau studenți ai învățământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei*) pe membru de familie.(2) Plafonul de 150 lei*) se indexează anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcție de indicele de creștere a prețurilor de consum. Articolul 3(1) Familiile beneficiare prevăzute la art. 2 primesc un ajutor financiar din partea statului pentru achiziționarea unui calculator personal nou.(2) Familia cu elevi și/sau studenți, indiferent de numărul acestora, beneficiază de ajutor financiar pentru achiziționarea unui singur calculator. Articolul 4Ajutorul financiar prevăzut la art. 3 reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un calculator, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăși valoarea calculatorului achiziționat. Articolul 5Ajutorul financiar se acordă beneficiarilor de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice*), pe baza documentelor doveditoare prevăzute în normele metodologice. Articolul 6(1) Înstrăinarea calculatoarelor înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărarea acestora este interzisă.(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea celor vinovați și se sancționează cu restituirea echivalentului în lei al ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data constatării.(3) Constatarea nerespectării prevederilor prezentei legi se efectuează de persoane împuternicite în acest scop de Ministerul Educației și Cercetării Științifice*), Ministerul pentru Societatea Informațională și de alte instituții abilitate de lege pentru a efectua controale în domeniul financiar-bugetar.(4) Sumele recuperate din restituirea ajutorului financiar constituie venituri la bugetul de stat. Articolul 7(1) Elevii care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi depun o cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator, însoțită de documentele prin care se face dovada acestui drept, potrivit legii și normelor metodologice de aplicare, la unitatea de învățământ la care sunt înscriși.(2) Unitatea de învățământ verifică eligibilitatea solicitanților și transmite documentele inspectoratelor școlare.(3) Studenții care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi depun o cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator, însoțită de documentele prin care se face dovada acestui drept, potrivit legii și normelor metodologice de aplicare, la instituțiile de învățământ.(4) Instituțiile de învățământ verifică eligibilitatea solicitanților și transmit documentele Ministerului Educației și Cercetării Științifice*).(5) Cererile prevăzute la alin. (1) și (3) se vor depune, pentru anul 2004, până cel târziu la data de 1 septembrie 2004.(6) În anul 2005, cererile prevăzute la alin. (1) și (3) se vor depune până cel târziu la data de 30 aprilie. (la 19-04-2005, Alin. (6) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005. ) (7) Începând cu anul 2006, cererile prevăzute la alin. (1) și (3) se vor depune în fiecare an până cel târziu la data de 31 martie, dacă prin hotărârea Guvernului prin care se actualizează anual calendarul pentru acordarea ajutorului financiar, conform art. 10 alin. (2), nu s-a prevăzut un alt termen. (la 19-04-2005, Alin. (7) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005. ) Articolul 8(1) Ministerul pentru Societatea Informațională și Ministerul Educației și Cercetării Științifice*) vor realiza un portal în vederea publicării listei cu persoanele eligibile care pot beneficia de prevederile prezentei legi.(2) Înregistrarea în portal a elevilor eligibili în urma evaluării este făcută de către inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Municipiului București, care verifică și realizează centralizarea la nivel de județ pe baza documentelor primite de la unitățile de învățământ.(3) Înregistrarea în portal a studenților eligibili în urma evaluării este făcută de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice*), care verifică și realizează centralizarea la nivel național pe baza documentelor primite de la rectoratele universitare.(4) Pe baza înregistrărilor prevăzute la alin. (2) și (3), prin intermediul portalului va fi publicată, pentru anul 2004, la data de 1 octombrie, lista cu toate persoanele eligibile.(5) Pentru anii următori lista va fi publicată, prin intermediul portalului, în termen de maximum 30 de zile de la încheierea înscrierilor. (la 26-06-2005, Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 15 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 23 iunie 2005, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005. ) (6) Acordarea ajutorului financiar, conform prezentei legi, se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice*).(7) Persoanele beneficiare ale prevederilor prezentei legi, care sunt cuprinse în lista prevăzută la alin. (4) și (5) și cărora li se acordă ajutor financiar conform alin. (6), vor primi de la unitățile de învățământ și/sau instituțiile de învățământ la care sunt înscrise un document care va face dovada că sunt beneficiari ai acestui ajutor și care va fi folosit la achiziționarea calculatorului.(8) Într-un termen stabilit prin hotărâre a Guvernului, de la primirea documentului prevăzut la alin. (7), beneficiarii vor face dovada achiziționării calculatorului, în condițiile prezentei legi, în caz contrar urmând a-și pierde eligibilitatea pentru anul în curs. (la 24-11-2004, Alin. (8) al art. 8 a fost modificat de art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 104 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004. ) Articolul 9(1) Pentru anul 2004 suma aferentă ajutorului financiar acordat potrivit prevederilor prezentei legi se alocă în bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice*) la rectificarea bugetului de stat.(2) Începând cu anul 2005 sumele alocate pentru acordarea de ajutoare financiare potrivit prezentei legi vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice*). Articolul 10(1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Educației și Cercetării Științifice*), Ministerul pentru Societatea Informațională și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, ce vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.(2) Calendarul pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut în prezenta lege poate fi actualizat anual prin hotărâre a Guvernului. (la 26-06-2005, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 15 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 23 iunie 2005, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005. ) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
  VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 16 iunie 2004.Nr. 269.------

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 26 aprilie 1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 1,5 milioane USD din viitorul împrumut de asistenţa tehnică în valoare de 25 milioane USD, destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 37 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 178 din 20 decembrie 2001 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 214 din 27 iulie 2018 pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 (*republicată*) privind comerţul electronic*)
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 19 decembrie 2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 90 din 12 iulie 1996 (*republicată*) privind protecţia muncii
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 124 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 259 din 7 decembrie 2011 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a protocolului la convenţie, semnate la Riad la 26 aprilie 2011
 • LEGE nr. 9 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 1173/1968 pentru modificarea Decretului nr. 884/1967 privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 25 mai 2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei în România în folosinţa gratuită a Fundaţiei "Lycee Francais Anna de Noailles"
 • LEGE nr. 367 din 2 octombrie 2006 pentru acceptarea de către România a Convenţiei internaţionale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura, la Paris la 19 octombrie 2005
 • LEGE nr. 136 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare
 • LEGE nr. 538 din 11 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2001 privind modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 Parlamentul României adopta prezenta lege.
 • LEGE nr. 200 din 20 aprilie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1998 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 133 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 168 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
 • LEGE nr. 79 din 13 iunie 2012 pentru ratificarea Tratatului privind extrădarea dintre România şi Republica Arabă Siriană, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 579 din 14 decembrie 2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 196 din 20 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/1998 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 15 decembrie 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 119 din 9 decembrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 55 din 9 iulie 1993 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti
 • LEGE nr. 174 din 16 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 204 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate
 • LEGE nr. 17 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Fruntişeni prin reorganizarea comunei Griviţa, judeţul Vaslui
 • LEGE nr. 5 din 29 iunie 1989 privind gospodărirea raţională, protecţia şi asigurarea calităţii apelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 27 octombrie 2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
 • LEGE nr. 112 din 3 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 21 decembrie 2006 privind Inspecţia Socială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 147 din 28 septembrie 2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R., exprimate în valută, în titluri de stat exprimate în lei, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 3 decembrie 2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)
 • LEGE nr. 95 din 21 mai 2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) contabilităţii
 • LEGE nr. 102 din 19 iunie 2000 pentru ratificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori dintre România şi Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993
 • LEGE nr. 384 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 142 din 21 septembrie 2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 210 din 25 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021