Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 28 iunie 2004

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea unor măsuri pentru stimularea achiziționării de calculatoare, prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, pentru crearea de competențe în utilizarea tehnicii de calcul. Articolul 2(1) Beneficiare ale prevederilor prezentei legi sunt familiile cu elevi și/sau studenți ai învățământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei*) pe membru de familie.(2) Plafonul de 150 lei*) se indexează anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcție de indicele de creștere a prețurilor de consum. Articolul 3(1) Familiile beneficiare prevăzute la art. 2 primesc un ajutor financiar din partea statului pentru achiziționarea unui calculator personal nou.(2) Familia cu elevi și/sau studenți, indiferent de numărul acestora, beneficiază de ajutor financiar pentru achiziționarea unui singur calculator. Articolul 4Ajutorul financiar prevăzut la art. 3 reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un calculator, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăși valoarea calculatorului achiziționat. Articolul 5Ajutorul financiar se acordă beneficiarilor de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice*), pe baza documentelor doveditoare prevăzute în normele metodologice. Articolul 6(1) Înstrăinarea calculatoarelor înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărarea acestora este interzisă.(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea celor vinovați și se sancționează cu restituirea echivalentului în lei al ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data constatării.(3) Constatarea nerespectării prevederilor prezentei legi se efectuează de persoane împuternicite în acest scop de Ministerul Educației și Cercetării Științifice*), Ministerul pentru Societatea Informațională și de alte instituții abilitate de lege pentru a efectua controale în domeniul financiar-bugetar.(4) Sumele recuperate din restituirea ajutorului financiar constituie venituri la bugetul de stat. Articolul 7(1) Elevii care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi depun o cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator, însoțită de documentele prin care se face dovada acestui drept, potrivit legii și normelor metodologice de aplicare, la unitatea de învățământ la care sunt înscriși.(2) Unitatea de învățământ verifică eligibilitatea solicitanților și transmite documentele inspectoratelor școlare.(3) Studenții care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi depun o cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator, însoțită de documentele prin care se face dovada acestui drept, potrivit legii și normelor metodologice de aplicare, la instituțiile de învățământ.(4) Instituțiile de învățământ verifică eligibilitatea solicitanților și transmit documentele Ministerului Educației și Cercetării Științifice*).(5) Cererile prevăzute la alin. (1) și (3) se vor depune, pentru anul 2004, până cel târziu la data de 1 septembrie 2004.(6) În anul 2005, cererile prevăzute la alin. (1) și (3) se vor depune până cel târziu la data de 30 aprilie. (la 19-04-2005, Alin. (6) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005. ) (7) Începând cu anul 2006, cererile prevăzute la alin. (1) și (3) se vor depune în fiecare an până cel târziu la data de 31 martie, dacă prin hotărârea Guvernului prin care se actualizează anual calendarul pentru acordarea ajutorului financiar, conform art. 10 alin. (2), nu s-a prevăzut un alt termen. (la 19-04-2005, Alin. (7) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005. ) Articolul 8(1) Ministerul pentru Societatea Informațională și Ministerul Educației și Cercetării Științifice*) vor realiza un portal în vederea publicării listei cu persoanele eligibile care pot beneficia de prevederile prezentei legi.(2) Înregistrarea în portal a elevilor eligibili în urma evaluării este făcută de către inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Municipiului București, care verifică și realizează centralizarea la nivel de județ pe baza documentelor primite de la unitățile de învățământ.(3) Înregistrarea în portal a studenților eligibili în urma evaluării este făcută de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice*), care verifică și realizează centralizarea la nivel național pe baza documentelor primite de la rectoratele universitare.(4) Pe baza înregistrărilor prevăzute la alin. (2) și (3), prin intermediul portalului va fi publicată, pentru anul 2004, la data de 1 octombrie, lista cu toate persoanele eligibile.(5) Pentru anii următori lista va fi publicată, prin intermediul portalului, în termen de maximum 30 de zile de la încheierea înscrierilor. (la 26-06-2005, Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 15 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 23 iunie 2005, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005. ) (6) Acordarea ajutorului financiar, conform prezentei legi, se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice*).(7) Persoanele beneficiare ale prevederilor prezentei legi, care sunt cuprinse în lista prevăzută la alin. (4) și (5) și cărora li se acordă ajutor financiar conform alin. (6), vor primi de la unitățile de învățământ și/sau instituțiile de învățământ la care sunt înscrise un document care va face dovada că sunt beneficiari ai acestui ajutor și care va fi folosit la achiziționarea calculatorului.(8) Într-un termen stabilit prin hotărâre a Guvernului, de la primirea documentului prevăzut la alin. (7), beneficiarii vor face dovada achiziționării calculatorului, în condițiile prezentei legi, în caz contrar urmând a-și pierde eligibilitatea pentru anul în curs. (la 24-11-2004, Alin. (8) al art. 8 a fost modificat de art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 104 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004. ) Articolul 9(1) Pentru anul 2004 suma aferentă ajutorului financiar acordat potrivit prevederilor prezentei legi se alocă în bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice*) la rectificarea bugetului de stat.(2) Începând cu anul 2005 sumele alocate pentru acordarea de ajutoare financiare potrivit prezentei legi vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice*). Articolul 10(1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Educației și Cercetării Științifice*), Ministerul pentru Societatea Informațională și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, ce vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.(2) Calendarul pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut în prezenta lege poate fi actualizat anual prin hotărâre a Guvernului. (la 26-06-2005, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 15 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 23 iunie 2005, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005. ) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
  VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 16 iunie 2004.Nr. 269.------

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 3 decembrie 2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGEA nr. 459 din 12 noiembrie 2003 Corpului Agronomic din România
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 7 din 18 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 171 din 19 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2006, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2008
 • LEGE nr. 443 din 5 iulie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti
 • LEGE nr. 19 din 29 februarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 468 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2006 pentru modificarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 674 din 19 decembrie 2002 privind declararea ca oraş a comunei Ghimbav, judeţul Braşov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 2 din 16 ianuarie 1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 23 decembrie 2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 28 ianuarie 2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 23 octombrie 2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare
 • LEGE nr. 52 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 251/1971 privind modificarea articolului 23 din Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 2 din 10 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 3 aprilie 2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 25 iunie 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare
 • LEGE nr. 164 din 22 aprilie 2003 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Kiev la 15 martie 2002, la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Marii Negre în domeniul combaterii criminalităţii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998
 • LEGE nr. 235 din 24 noiembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 92*) din 4 august 1992 *** Republicată pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 607 din 6 noiembrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 7 iunie 2002
 • LEGE nr. 235 din 16 mai 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2000 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol
 • LEGE nr. 46 din 4 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/1996 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 89 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 130 din 31 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene
 • LEGE nr. 320 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 377 din 19 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010
 • LEGE nr. 365 din 15 septembrie 2004 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003
 • LEGE nr. 8 din 8 martie 1993 pentru ratificarea Acordului european privind marile linii de transport internaţional combinat şi instalaţii conexe (A.G.T.C.), încheiat la Geneva la 1 februarie 1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 28 noiembrie 2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 215 din 29 decembrie 1999 privind modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 29 martie 2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 237 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligaţii bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 19 martie 2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 153 din 24 iulie 2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 95 din 13 iunie 1925 pentru Unificarea Administrativă
 • LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Codul consumului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 30 decembrie 2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 3 din 20 aprilie 1972 cu privire la activitatea de comerţ interior
 • LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 • LEGE nr. 25 din 23 februarie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, care modifică Acordul anual de finanţare 2004, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 7 iulie 2005
 • LEGE nr. 359 din 18 septembrie 2006 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 23 octombrie 2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021