Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 300 din 28 iunie 2004 (*actualizata*)privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent(actualizata până la data de 18 decembrie 2005*)

--------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 18 decembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 378 din 13 decembrie 2005.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispozitii generale Articolul 1 (1) Persoanele fizice, cetăţeni români sau cetăţeni straini, care provin din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele aparţinând Spatiului Economic European, pot desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, în mod independent, sau pot constitui asociaţii familiale în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Persoanele fizice şi asociaţiile familiale pot fi autorizate sa desfasoare activităţi economice în toate domeniile, meseriile şi ocupatiile, cu excepţia celor reglementate prin legi speciale. Articolul 2 (1) Asociaţia familiala se poate înfiinţa la iniţiativa unei persoane fizice şi se constituie din membrii de familie ai acesteia. (2) Sunt considerati membrii unei familii, în sensul prezentei legi, sotul, sotia şi copiii acestora care au implinit vârsta de 16 ani, la data autorizarii asociaţiei familiale, precum şi rudele acestora până la gradul al patrulea inclusiv. (3) În cazul desfăşurării activităţii în contextul dreptului de stabilire, asociaţia familiala se constituie din membrii de familie care au domiciliul sau reşedinţa în România. (4) Asociaţia familiala este reprezentata în relatiile cu tertii de persoana din iniţiativa careia s-a înfiinţat sau de persoana imputernicita de aceasta, în baza unei procuri autentificate. Articolul 3 (1) Persoana fizica care desfăşoară activităţi economice în mod independent, precum şi persoanele fizice care sunt membri ai asociaţiilor familiale au, în sensul prezentei legi, calitatea de angajat propriu. (2) Calitatea de angajat propriu se referă la dreptul de a fi asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, al asigurarilor sociale de sănătate şi al asigurarilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de legile care reglementeaza aceste domenii. (3) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale autorizate în condiţiile prezentei legi nu pot angaja persoane cu contract individual de muncă pentru desfăşurarea activităţilor pentru care s-a obţinut autorizatia. Articolul 4Persoana fizica care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţia familiala trebuie să deţină autorizatia şi certificatul de înregistrare eliberate în condiţiile prezentei legi. Capitolul II Autorizarea. Procedura de autorizare. Anularea autorizatiei Articolul 5Pot desfăşura activităţi economice în mod independent sau în cadrul asociaţiilor familiale persoanele fizice care indeplinesc, în mod cumulativ, urmatoarele condiţii: a) au implinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice ce solicita autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent şi a persoanelor fizice care au iniţiativa constituirii asociaţiei familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul membrilor asociaţiei familiale; b) starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicita autorizatia; c) au calificarea - pregatire profesionala sau, după caz, experienta profesionala -, necesară pentru a desfăşura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia; d) nu au fost condamnate penal prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu în cazierul fiscal; e) indeplinesc condiţiile de functionare prevăzute de legislatia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii şi apararii împotriva incendiilor şi cerinţele reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată, precum şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţa. Articolul 6 (1) În vederea emiterii autorizatiei pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau în cadrul unei asociaţii familiale, trebuie să se asigure la primaria competenţa o documentatie care va cuprinde: a) cerere-tip; în cazul asociaţiei familiale trebuie să conţină semnaturile tuturor membrilor asociaţiei; b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comerţului; c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecarui membru al asociaţiei familiale, în original. Cetatenii straini neinregistrati fiscal în România au obligaţia să prezinte o declaratie pe propria raspundere autentificata, din care să rezulte că nu au datorii fiscale şi că nu au savarsit fapte de natura celor care se inscriu în cazierul fiscal, sanctionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscala; d) copii de pe actele de identitate; e) în cazul desfăşurării activităţii în contextul dreptului de stabilire - actele din care să rezulte domiciliul sau reşedinţa; f) certificatul medical pentru persoana fizica, respectiv pentru fiecare membru al asociaţiei familiale, prin care se atesta ca starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicita autorizatia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitara; g) declaratia-tip pe propria răspundere că indeplineste condiţiile de functionare prevăzute de legislatia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii şi apararii împotriva incendiilor, precum şi reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţa; h) copii de pe documentele prevăzute la art. 7, care dovedesc pregătirea profesionala sau, după caz, experienta profesionala, pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicita autorizarea. (2) În cazul în care pentru practicarea unor activităţi economice, ocupatii sau meserii sunt prevăzute, prin acte normative, cerinţe de pregatire profesionala şi/sau de atestare specifice, persoana fizica sau, după caz, reprezentantul asociaţiei familiale trebuie să depună dovada indeplinirii cerințelor respective. (3) În cazul în care activitatea economica pentru care se solicita autorizarea nu necesita calificare, persoana fizica nu va prezenta dovada pregatirii sau experientei profesionale prevăzute la alin. (1) lit. h). Articolul 7 (1) Calificarea prevăzută la art. 5 lit. c), dobandita în România, poate fi dovedita cu urmatoarele documente, după caz: a) diploma, certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant preuniversitar sau universitar; b) certificatul de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata în condiţiile legii în vigoare la data eliberarii acestuia; c) certificatul de competenţa profesionala, eliberat de instituţiile abilitate conform legislaţiei în vigoare; d) cartea de mestesugar, obtinuta în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare la data eliberarii acesteia; e) carnetul de muncă al solicitantului, din care să reiasă ca acesta a fost incadrat în munca pe o durată de minimum 2 ani în activitatea, meseria sau ocupatia pentru care se solicita autorizarea; f) declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor traditionale artizanale; g) autorizatia eliberata în condiţiile Decretului-lege nr. 54/1990 sau ale Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice, cu modificările ulterioare; h) alte dovezi care să ateste experienta profesionala. (2) Persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (1) care au dobândit calificarea în strainatate trebuie să depună pentru obtinerea autorizatiei, după caz: a) atestatul de recunoastere şi/sau echivalare eliberat de Ministerul Educatiei şi Cercetarii, prin Centrul Naţional de Recunoastere şi Echivalare a Diplomelor, pentru documentele prevăzute la alin. 1 lit. a); b) atestatul de recunoastere a calificarii dobandite în strainatate, în afara sistemului de invatamant, eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea institutiei care să recunoasca automat documentele care dovedesc calificarea dobandita în strainatate, în afara sistemului de invatamant, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spatiului Economic European. Articolul 8Autorizatia pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi economice în mod independent, precum şi pentru înfiinţarea şi functionarea de asociaţii familiale, denumita în continuare autorizatie, se elibereaza, la cerere: a) în cazul desfăşurării activităţii în contextul dreptului de stabilire, de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, în a caror raza teritoriala solicitanţii îşi au domiciliul sau reşedinţa; b) în cazul desfăşurării activităţii în contextul prestarii de servicii, de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, în a caror raza teritoriala solicitanţii vor presta activităţile respective. Articolul 9Primaria are obligaţia ca în termen de 10 zile lucratoare de la data înregistrării cererii de autorizare sau, după caz, de completare a autorizatiei, sa elibereze autorizatia şi copia certificata a acesteia. Articolul 10Autorizatia va cuprinde în mod obligatoriu: a) datele de identificare a emitentului autorizatiei; b) datele de identificare a persoanei fizice care va desfăşura activităţi economice în mod independent sau a persoanei din iniţiativa careia se infiinteaza asociaţia familiala şi a membrilor acesteia; c) activitatea principala şi, după caz, activităţile secundare pentru care se elibereaza autorizatia, codificate conform Clasificarii activităţilor din economia naţionala CAEN, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului Naţional de Statistica nr. 601/2002, clasa de 4 cifre; d) locul de desfăşurare a activităţii principale şi, după caz, a activităţilor secundare; e) data eliberarii autorizatiei şi numărul de înregistrare al acesteia. Articolul 11 (1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) care exercită în mod legal o activitate economica ce face obiectul prezentei legi într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European, în care sunt stabilite, şi care solicită desfăşurarea activităţii respective în România în contextul prestarii de servicii, autorizatia prevăzută de prezenta lege va fi eliberata de primarii în baza cererii şi a documentului care atesta ca solicitantul desfăşoară în statul de provenienţă în mod legal activitatea pentru care solicită autorizarea. (2) Actul prevăzut la alin. (1) va fi depus în copie tradusa şi legalizata. Articolul 12 (1) O persoana fizica care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau o asociaţie familiala are dreptul de a detine o singura autorizatie. (2) Pentru desfăşurarea altei activităţi care nu este prevăzută în autorizatie este necesară completarea autorizatiei. (3) Activităţile de formare profesionala prin ucenicie la locul de muncă pot fi realizate, în condiţiile stabilite de dispozitiile legale în vigoare, fără a fi necesar ca aceste activităţi să fie prevăzute în autorizatie. Articolul 13 (1) Anularea autorizatiei se realizează în baza cererii de renuntare sau când una dintre condiţiile de autorizare prevăzute la art. 5 nu mai este indeplinita. (2) Cererea de renuntare la autorizatie se adreseaza în scris autorităţii administraţiei publice locale emitente de către persoana fizica care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau de către reprezentantul asociaţiei familiale şi se solutioneaza în termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrării cererii. (3) Emitentul va transmite lunar la oficiul registrului comerţului cazurile de anulare a autorizatiei, prevăzute în prezenta lege, împreună cu originalul certificatelor de înregistrare şi va comunică aceste cazuri şi organelor fiscale competente aflate pe raza teritoriala a autorităţii publice emitente. (4) Anularea autorizatiei atrage radierea din oficiu din registrul comerţului a persoanei fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau a asociaţiei familiale. Articolul 14Persoanelor fizice, cetăţeni straini, care desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României, autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi, li se aplică regimul valutar stabilit prin reglementarile Băncii Naţionale a României. Articolul 15 (1) Organele de control competente conform dispoziţiilor legale în vigoare vor verifica prin sondaj periodic respectarea condiţiilor de autorizare de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale autorizate în condiţiile prezentei legi. (2) În cazul în care se constată că una dintre condiţiile de autorizare nu este indeplinita, autoritatea care a emis autorizatia va fi notificata în vederea anularii autorizatiei. (3) Anularea autorizatiei în situaţia prevăzută la alin. (2) atrage radierea din registrul comerţului fără plata taxelor prevăzute de lege. Capitolul III Procedura de înregistrare în registrul comerţului Articolul 16 (1) În vederea eliberarii certificatului de înregistrare, primariile au obligaţia sa ia masurile necesare pentru a asigura obtinerea cazierului fiscal şi dovada rezervarii denumirii firmei necesare pentru eliberarea şi depunerea autorizatiei, în copie certificata, la oficiul registrului comerţului. (2) Depunerea autorizatiei în copie certificata de oficiul registrului comerţului se realizează în termen de maximum 3 zile de la eliberarea acesteia. (3) În cazul în care transmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) se face prin posta, taxele postale aferente sunt suportate din taxa de eliberare a autorizatiei. (4) Prin excepţie de la dispozitiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inregistrarea în registrul comerţului a comerciantilor persoane fizice şi asociaţii familiale se face numai pe baza autorizatiei emise de primari. (5) În termen de 7 zile lucratoare de la primirea documentelor transmise de primarie, oficiul registrului comerţului va emite şi va transmite către primarie certificatul de înregistrare. (6) Data comunicarii certificatului de înregistrare către comerciant va fi transmisa de către primarii organelor fiscale competente din structura teritoriala a Ministerului Finanţelor Publice, pentru evidenta fiscala. (7) Transmiterea se face în scris, nominal, în intervalul cuprins între prima şi a cincea zi a fiecarei luni, pentru luna anterioara. Articolul 17Primariile au obligaţia sa notifice instituţiilor abilitate cu supravegherea respectarii de către comercianti a legislaţiei specifice în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii şi apararii împotriva incendiilor, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionarii comerciantilor, despre eliberarea autorizatiei şi a certificatului de înregistrare. Capitolul IV Dispozitii finale Articolul 18Activităţile economice care fac obiectul prezentei legi sunt cele prevăzute în cadrul Clasificarii activităţilor din economia naţionala - CAEN, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie 1997, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului Naţional de Statistica nr. 601/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002, şi a caror desfăşurare de către persoane fizice autorizate sau asociaţii familiale nu necesita autorizare în baza unei legi speciale.-------------Art. 18 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 378 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005. Articolul 19Autoritatea competenţa sa elibereze documentele care atesta experienta profesionala dobandita în România, pentru persoanele care doresc sa desfasoare în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele aparţinând Spatiului Economic European activităţi economice care fac obiectul prezentei legi, se stabileste prin hotărâre a Guvernului. Articolul 20 (1) Respingerea cererii de autorizare şi refuzul înregistrării în registrul comerţului în mod nejustificat, precum şi măsura anularii autorizatiei pot fi contestate în instanţa, în condiţiile legii. (2) Nerespectarea termenului prevăzut la art. 9 se sancţionează cu amendă de 500.000 lei pentru fiecare zi de intarziere. Articolul 21Constituie contraventia prevăzută de art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează, potrivit legii, începerea desfăşurării oricarei activităţi comerciale înainte de obtinerea autorizatiei şi a certificatului de înregistrare, prevăzute de prezenta lege. Articolul 22Persoanele fizice independente şi asociaţiile familiale care s-au înfiinţat în baza Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice sau care şi-au preschimbat autorizatia emisa în baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei initiative nu au obligaţia de preschimbare a autorizatiei. Articolul 23În aplicarea prevederilor prezentei legi vor fi elaborate norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comuna a Agentiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Ministerului Justiţiei - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 24 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: a) Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 6 august 2002, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 20 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 28 iunie 2004.Nr. 300.________________

Noutăți

 • LEGE nr. 273 din 15 mai 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 135/2001 privind înfiinţarea Universităţii "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 288 din 5 august 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 300 din 15 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 711 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 84 din 18 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 179 din 11 noiembrie 1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 191 din 30 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 268 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 30 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 115 din 15 iunie 2011 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 147 din 1 iunie 2007 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plăţilor compensatorii efectuate către angajaţii locali ai Delegaţiei Comisiei Europene în România
 • LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 (*republicată*) privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
 • LEGE nr. 26 din 24 aprilie 1996 CODUL SILVIC
 • LEGE nr. 184 din 12 iunie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 210 din 29 decembrie 1999 pentru amânarea de la plata a obligaţiilor vamale (taxe vamale, suprataxa de import şi T.V.A. în vama) aferente importurilor de combustibili necesari Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. pe perioada iernii 1999-2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 127 din 10 octombrie 2002 privind unele măsuri de accelerare a acţiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 297 din 18 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007
 • LEGE nr. 133 din 11 iulie 2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 469 din 1 septembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 254 din 7 decembrie 2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 11 din 15 ianuarie 2008 pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 50 din 7 iulie 1994 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 64 din 18 aprilie 2019 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele
 • LEGE nr. 161 din 3 noiembrie 1999 pentru aprobarea afilierii Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale la Asociaţia Internaţionala a Inspecţiei Muncii
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 239 din 15 iulie 2005 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 13 septembrie 2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional
 • LEGE nr. 19 din 13 martie 2014 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 19 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 117 din 23 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri
 • LEGE nr. 31 din 3 aprilie 2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 116 din 5 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Andrei Şaguna" din municipiul Constanţa, judeţul Constanţa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 24 aprilie 2003 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuita, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţa totală de până la 2,5 ha
 • LEGE nr. 83 din 5 aprilie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • LEGE nr. 11 din 6 martie 2000 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 21 septembrie 1998
 • LEGE nr. 361 din 7 iunie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • LEGE nr. 140 din 4 iulie 2008 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 150/1978 privind administraţia muncii: rol, funcţii şi organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64-a sesiuni a Conferinţei generale a acesteia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 192 din 12 decembrie 2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020