Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 308 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 30 iunie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 308 din 28 iunie 2004 (*actualizata*)privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România(actualizata până la data de 31 martie 2005*)

--------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 30 iunie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 31 martie 2005, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 53 din 23 iulie 2004 abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 26 august 2004 şi respinsa de LEGEA nr. 428 din 25 octombrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 135 din 14 decembrie 2004; LEGEA nr. 59 din 21 martie 2005.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Exercitarea profesiei de medic dentist Secţiunea 1 Dispozitii generale Articolul 1Prevederile prezentei legi se aplică activităţilor de medic dentist exercitate în România în regim salarial şi/sau independent. Articolul 2Profesia de medic dentist se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina dentara, după cum urmeaza: a) cetăţeni ai statului român; b) cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene; c) sotul şi descendentii de gradul I aflati în întreţinerea unui cetatean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), care desfăşoară legal activităţi salariate sau nesalariate pe teritoriul României, indiferent de cetatenia lor; d) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat conform normelor Uniunii Europene de către unul din statele prevăzute la lit. b). Articolul 3 (1) În sensul prezentei legi, expresiile folosite au urmatoarea semnificaţie: a) medici dentisti, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene - persoanele prevăzute la art. 2 lit. b) şi, prin asimilare, medicii dentisti aflati în situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c) şi d); b) stat membru de origine sau de provenienţă - un stat membru al Uniunii Europene, un stat aparţinând Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene; c) stat membru gazda - un stat membru al Uniunii Europene, un stat aparţinând Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene. (2) Prin titlu oficial de calificare în medicina dentara se înţelege: a) diploma de medic stomatolog sau diploma de medic dentist, eliberata de către o institutie de invatamant superior din domeniul medicinii dentare, acreditata din România; b) certificatul de specialist în una din specialitatile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenţa medicală, eliberat de Ministerul Sănătăţii; c) certificatul de medic specialist stomatologie generală, eliberat de Ministerul Sănătăţii; d) certificatul de medic primar în una din specialitatile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenţa medicală, eliberat de Ministerul Sănătăţii; e) certificatul de medic primar stomatologie generală, eliberat de Ministerul Sănătăţii; f) diploma, certificatul sau un alt titlu în medicina dentara, eliberate conform normelor Uniunii Europene de către statele membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spatiului Economic European sau de către Confederatia Elvetiana; g) diploma, certificatul sau un alt titlu în medicina dentara dobandite într-un stat tert şi recunoscute de unul dintre statele membre enumerate la lit. f) ori echivalate de România. Articolul 4 (1) Titlurile oficiale de calificare în medicina dentara obtinute în afara României, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene se echivaleaza potrivit legii. (2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac titlurile oficiale de calificare în medicina dentara care au fost recunoscute de unul din aceste state. Articolul 5 (1) Profesia de medic dentist are ca scop asigurarea sănătăţii publice şi a individului prin activităţi de preventie, diagnostic şi tratament ale maladiilor şi anomaliilor oro-dento-maxilare şi ale tesuturilor adiacente, desfăşurate cu respectarea prevederilor Codului deontologic al medicului dentist din România. (2) Natura acestor activităţi încadrează profesia de medic dentist în randul profesiilor din sectorul sanitar cu risc crescut de biocontaminare, beneficiind de toate facilitatile acordate de legislatia în vigoare. Articolul 6 (1) În exercitarea profesiei, medicul dentist trebuie să dovedeasca disponibilitate, corectitudine, devotament şi respect faţă de fiinta umana. Independenta profesionala conferă medicului dentist dreptul de iniţiativa şi decizie în exercitarea actului medico-dentar şi deplina raspundere a acestuia. (2) Medicul dentist nu este functionar public în timpul exercitarii profesiei, prin natura umanitara şi liberala a acesteia. Articolul 7 (1) Profesia de medic dentist, indiferent de forma de exercitare, salariata şi/sau independenta, se exercită numai de către medicii dentisti membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din România. (2) În vederea accesului la una din activităţile de medic dentist şi exercitiului acesteia, medicii dentisti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul din aceste state, sunt exceptati, în caz de prestare temporara de servicii, de la obligativitatea inscrierii în Colegiul Medicilor Dentisti din România. Articolul 8 (1) La primirea ca membru în Colegiul Medicilor Dentisti din România, medicul dentist va depune urmatorul juramant:"O dată admis printre membrii profesiei de medic dentist:Ma angajez solemn să-mi consacru viaţa în slujba umanitatii;Voi pastra profesorilor mei respectul şi recunostinta care le sunt datorate;Voi exercita profesia cu constiinta şi demnitate;Sănătatea pacientilor va fi pentru mine obligaţie sacra;Voi pastra secretele încredinţate de pacienti chiar şi după decesul acestora;Voi menţine prin toate mijloacele onoarea şi nobila traditie a profesiei de medic dentist. Colegii mei vor fi fratii mei;Nu voi ingadui să se interpuna între datoria mea şi pacient consideratii de naţionalitate, rasa, religie, partid sau stare sociala;Voi pastra respectul deplin pentru viaţa umana de la inceputurile sale chiar sub amenintare şi nu voi utiliza cunoştinţele mele profesionale contrar legilor umanitatii.Fac acest juramant în mod solemn, liber, pe onoare!" (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi: a) medicilor dentisti cetăţeni români stabiliti în strainatate; b) medicilor dentisti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti în România şi care doresc sa profeseze; c) medicilor dentisti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti în unul din aceste state şi care solicită intrarea în profesie în România. (3) Medicii dentisti prevăzuţi la alin. (2) lit. b) şi c) pot depune juramantul în limba română sau în una din limbile de circulatie din Uniunea Europeana. Articolul 9 (1) Profesia de medic dentist se exercită pe teritoriul României de persoanele prevăzute la art. 2 care indeplinesc urmatoarele condiţii: a) deţin un titlu oficial de calificare în medicina dentara; b) nu se gasesc în vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de prezenta lege; c) sunt membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din România sau sunt inregistrati la Colegiul Medicilor Dentisti din România; d) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic dentist. (2) Medicii dentisti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul României, exercita profesia de medic dentist cu aceleasi drepturi şi obligaţii ca şi medicii dentisti cetăţeni români membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din România. Articolul 10 (1) Profesia de medic dentist se exercită în România cu titlul profesional corespunzător calificarii profesionale insusite, după cum urmeaza: a) medic dentist pentru posesorii diplomei de medic stomatolog cu minimum 3 ani experienta profesionala, pentru posesorii diplomei de medic dentist, pentru posesorii certificatului de medic specialist stomatologie generală şi, respectiv, ai certificatului de medic primar stomatologie generală; b) medic dentist specialist în una din specialitatile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenţa medicală; c) medic dentist primar în una din specialitatile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenţa medicală. (2) Până la insusirea experientei profesionale de minimum 3 ani, posesorii diplomei de medic stomatolog care la data intrarii în vigoare a prezentei legi nu se afla în pregatire de rezidentiat, exercita activităţile profesionale în calitate de medici stomatologi. (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care deţin un titlu oficial de calificare în medicina dentara şi care exercită profesia în România. (4) Medicii dentisti care au obţinut certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România pot desfăşura activităţi de medicina dentara conform pregatirii profesionale în sistemul naţional de asigurări sociale de sănătate sau/şi în sectorul privat, fie ca angajaţi, fie ca titulari sau asociaţi ai cabinetelor de practica medico-dentara independenta sau de colaborare cu furnizori de servicii medico-dentare. Articolul 11Controlul şi supravegherea exercitarii profesiei de medic dentist se realizează de către Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor Dentisti din România, denumite în continuare autorităţi competente române. Articolul 12 (1) În cazul în care un medic dentist îşi intrerupe activitatea profesionala sau se afla intr-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor Dentisti din România va reatesta competenţa profesionala a acestuia în vederea reluării activităţii medico-dentare. (2) Procedura privind modalitatile şi condiţiile de verificare şi atestare a nivelului profesional se stabileste de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din România. (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi medicilor dentisti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul României. Articolul 13 (1) Practicarea profesiei de medic dentist de către o persoană care nu are aceasta calitate constituie infractiune şi se pedepseste conform Codului penal. (2) Colegiul Medicilor Dentisti din România, prin preşedintele colegiului teritorial sau al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din România, este în drept sa exercite actiunea civila sau sa sesizeze, după caz, organele judiciare şi autorităţile competente pentru urmarirea şi trimiterea în judecata a persoanelor care îşi atribuie sau care intrebuinteaza fără drept titlul sau calitatea de medic dentist sau care practica în mod ilegal medicina dentara. (3) Actiunea penala împotriva unui membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România cu privire la fapte ce au legătură cu exercitarea profesiei de medic dentist se pune în miscare cu instiintarea prealabila a colegiului teritorial al cărui membru este medicul dentist respectiv. Secţiunea a 2-a Nedemnitati şi incompatibilităţi Articolul 14Este nedemn de a exercita profesia de medic dentist: a) medicul dentist care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii în împrejurări legate de exercitarea profesiei de medic dentist şi pentru care nu a intervenit reabilitarea; b) medicul dentist caruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotărâre judecătorească sau disciplinara. Articolul 15 (1) Exercitarea profesiei de medic dentist este incompatibila cu: a) calitatea de angajat ori colaborator al unităţilor de productie ori distribuţie de produse farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de tehnica dentara; b) calitatea de comerciant; c) orice ocupatie de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de medic dentist sau bunelor moravuri; d) starea de sănătate fizica sau psihica necorespunzatoare pentru exercitarea acestei profesii, atestata ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă; e) folosirea cu buna stiinta a cunoştinţelor medico-dentare în defavoarea sănătăţii pacientului sau în scop criminal. (2) La solicitarea medicului dentist în cauza sau la sesizarea oricarei persoane sau autorităţi/institutii interesate, preşedintele colegiului din care face parte medicul dentist respectiv poate constitui o comisie, special instituita pentru fiecare caz în parte şi alcatuita din 3 medici dentisti primari, pentru a confirma sau infirma situaţia de incompatibilitate prevăzută la alin. (1) lit. a), b) sau e). În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) acesta poate solicita organelor în drept confirmarea sau infirmarea stării de incompatibilitate. (3) Pe timpul stării de incompatibilitate se suspenda de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România şi dreptul de exercitare a profesiei. (4) În termen de 10 zile de la aparitia situaţiei de incompatibilitate, medicul dentist este obligat sa anunte colegiul al cărui membru este. Secţiunea a 3-a Autorizarea exercitarii profesiei de medic dentist Articolul 16 (1) Exercitarea profesiei de medic dentist se face, după obtinerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România, pe baza autorizatiei de libera practica acordate de Ministerul Sănătăţii, până la aderarea României la Uniunea Europeana, după care această competenţă trece în responsabilitatea Colegiului Medicilor Dentisti din România. (2) Autorizatia de libera practica are valabilitate pe toata durata de exercitare a profesiei în cazul în care nu intervin situaţiile prevăzute la art. 12 şi 13 sau nu se produc abateri sanctionate de lege prin suspendarea sau retragerea dreptului de libera practica. (3) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România se obtine pe baza urmatoarelor acte: a) titlurile oficiale de calificare în medicina dentara prevăzute de lege; b) certificatul de cazier judiciar; c) certificatul de sănătate; d) declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi 15. (4) Colegiul Medicilor Dentisti din România va comunică, din oficiu, în termen de 5 zile, Ministerului Sănătăţii o copie a certificatului eliberat. (5) Medicii dentisti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti în România exercita profesia pe baza documentelor emise de autorităţile competente române conform art. 20 şi în condiţiile prevăzute la art. 34. (6) În caz de prestare temporara de servicii pe teritoriul României, medicii dentisti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul din aceste state, sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii autorizatiei de libera practica a profesiei de medic dentist şi a certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România. Accesul la activităţile de medic dentist pe durata prestarii serviciilor se face conform prevederilor art. 23. Articolul 17 (1) Medicii dentisti au dreptul la pensie pentru munca depusa şi limita de vârsta la implinirea varstei de 60 de ani femeile şi 65 de ani barbatii, cu excepţia doctorilor în medicina, care pot rămâne în activitate până la vârsta de 65 de ani femeile şi 70 de ani barbatii. Menţinerea în activitate peste aceste varste în unitatile sanitare publice se face cu avizul Colegiului Medicilor Dentisti din România şi cu aprobarea Ministerului Sănătăţii. (2) Academicienii, profesorii, conferentiarii universitari şi cercetatorii stiintifici gradul I şi II, cu pregatire de baza de medic dentist, pot continua, la cerere, activitatea până la vârsta de 65 de ani femeile şi 70 de ani barbatii. Menţinerea în activitate în unitatile sanitare publice după implinirea acestor varste se face cu avizul Colegiului Medicilor Dentisti din România şi cu aprobarea Ministerului Sănătăţii. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiaza, la cerere, de pensie anticipata şi, respectiv, de pensie anticipata parţială, în condiţiile prevăzute de legislatia asigurarilor sociale de stat. (4) Exercitarea profesiei de medic dentist în unitatile sanitare din sectorul privat peste limitele de vârsta prevăzute la alin. (1) şi (2) se face cu reinnoirea anuală a avizului Colegiului Medicilor Dentisti şi a certificatului de sănătate. (5) Medicii dentisti din reteaua sanitara publică care au implinit vârsta de pensionare - 60 de ani femeile şi 65 de ani barbatii - nu pot detine functia de director general, director general adjunct şi director în cadrul Ministerului Sănătăţii şi al ministerelor şi instituţiilor centrale cu retea sanitara proprie, al direcţiilor de sănătate publică teritoriale, în cadrul Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate şi nici functia de director general şi director general adjunct de spital, cu excepţia celor de la spitalele clinice şi institutele de cercetare. (6) Medicii dentisti detinuti sau internati din motive politice, aflati în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi mentinuti, la cerere, în activitatea profesionala, până la implinirea varstei de 65 de ani femeile şi 70 de ani barbatii. Aceste prevederi se aplică şi medicilor dentisti care, din motive politice, au fost obligati să îşi intrerupa studiile o anumita perioada, obtinandu-şi licenta cu intarziere, ori celor care au fost impiedicati să îşi reia activitatea profesionala. Menţinerea în activitate până la aceste varste, precum şi exercitarea ulterioară a profesiei se fac cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi, respectiv, alin. (4). Capitolul II Dispozitii privind exercitarea profesiei de medic dentist în România de către medicii dentisti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene Secţiunea 1 Dispozitii privind facilitarea dreptului de stabilire Articolul 18În vederea primului acces la una din activităţile profesionale, medicii dentisti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta autorităţilor competente române certificatul cazierului judiciar emis de statul membru de origine sau de provenienţă sau, în lipsa acestuia, un document echivalent emis de acel stat. Articolul 19 (1) Pentru accesul la una din activităţile medico-dentare sau pentru exercitiul acesteia, medicii dentisti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta autorităţilor competente române certificatul de sănătate fizica şi psihica, eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă. (2) În situaţia în care pentru accesul şi exercitiul activităţii prevăzute la alin. (1) statul membru de origine sau de provenienţă nu impune o astfel de cerinţa şi, în consecinţa, nu emite cetatenilor săi un astfel de document, autorităţile competente române accepta din partea acestuia un atestat echivalent certificatului de sănătate. Articolul 20 (1) Solicitarile medicilor dentisti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu privire la accesul în România la una din activităţile prevăzute la art. 5 se solutioneaza de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor Dentisti din România, în termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de către cel interesat. (2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cuprinde urmatoarele documente: a) documentul de identitate; b) diploma de medic stomatolog obtinuta în România, diploma de medic dentist obtinuta sau, după caz, recunoscută într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparţinând Spatiului Economic European sau în Confederatia Elvetiana, respectiv atestatul de echivalare emis de Ministerul Educatiei şi Cercetarii în cazul diplomelor obtinute într-un stat tert şi care nu au fost recunoscute de unul din statele membre enumerate; c) în cazul medicilor dentisti specialisti, şi diploma, certificatul sau titlul care atesta specializarea în una din specialitatile de medicina dentara prevăzute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenţa medicală sau de normele Uniunii Europene, după caz; d) certificatul de sănătate sau atestatul echivalent al acestuia emis de statul membru de origine sau de provenienţă; e) certificatul de cazier judiciar emis de statul membru de origine sau de provenienţă sau, în lipsa acestuia, un act echivalent emis de acel stat, în cazul în care intrarea în profesie se face în România. (3) Deciziile autorităţilor competente române în aceste cazuri pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ. (4) În situaţiile prevăzute la art. 21, cererea de reexaminare suspenda termenul legal de solutionare. Autorităţile competente române vor continua procedura prevăzută la alin. (1) după primirea raspunsului din partea statului membru consultat sau după expirarea termenului de 3 luni prevăzut de normele Uniunii Europene pentru formularea raspunsului de către statele membre consultate în aceste situaţii. Articolul 21 (1) Atunci când autorităţile competente române au cunoştinţa de fapte grave şi precise care pot avea repercusiuni asupra începerii activităţii profesionale sau asupra exercitarii profesiei de medic dentist în România, comise de medicii dentisti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, anterior stabilirii în România şi în afara teritoriului sau, acestea informeaza statul membru de origine sau de provenienţă al celor în cauza. (2) Autorităţile competente române comunică statului membru gazda informaţiile solicitate cu privire la sanctiunile disciplinare de natura profesionala sau administrativa, precum şi cu privire la sanctiunile penale interesand exercitiul profesiei de medic dentist, aplicate medicilor dentisti pe durata exercitarii profesiei în România. (3) Autorităţile competente române analizeaza informaţiile transmise de statul membru gazda, cu privire la faptele grave şi precise comise de medicii dentisti cetăţeni români sau care provin din România, anterior stabilirii în statul membru gazda şi în afara teritoriului sau, fapte care pot avea repercusiuni asupra începerii activităţii profesionale sau asupra exercitarii profesiei de medic dentist în acel stat. Autorităţile competente române decid asupra naturii şi amplorii investigatiilor pe care le intreprind în situaţiile pentru care au fost sesizate şi comunică statului membru gazda, în termen de 3 luni de la primirea solicitarii acestuia, consecintele care rezultă cu privire la atestatele şi documentele pe care le-au emis în cazurile respective. (4) Autorităţile competente române asigura confidentialitatea informaţiilor transmise. Articolul 22Documentele prevăzute la art. 18, 19 şi 21 sunt valabile 3 luni de la data emiterii. Secţiunea a 2-a Dispozitii cu privire la libera prestare a serviciilor medico-dentare Articolul 23 (1) Medicii dentisti, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul din aceste state, sunt exceptati de la obligaţia inscrierii în Colegiul Medicilor Dentisti din România, precum şi de la plata cotizatiei de membru, atunci când solicita accesul la una din activităţile de medic dentist în vederea prestarii temporare de servicii medico-dentare în România. (2) Acestia sunt inregistrati automat la Colegiul Medicilor Dentisti din România pe durata prestarii serviciilor respective, în vederea aplicarii prevederilor art. 27. (3) Exercitiul activităţilor de medic dentist, în aceste situaţii, se face în concordanta cu celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute de lege pentru medicii dentisti cetăţeni români. (4) Atunci când pe durata prestarii temporare de servicii medico-dentare în România persoanele prevăzute la alin. (1) încalcă dispozitiile profesionale cu caracter disciplinar sau administrativ prevăzute de lege, autorităţile competente române informeaza statul membru în care cei în cauza sunt stabiliti. Articolul 24 (1) Prestarea temporara de servicii medico-dentare în România de către medicii dentisti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti în unul din aceste state se face pe baza urmatoarelor documente: a) declaratia prealabila adresata autorităţilor competente române de către solicitant, în care se precizeaza durata de prestare, natura şi locul de desfăşurare a acestor activităţi. În cazurile de urgenta, declaratia poate fi facuta în termen de maximum 7 zile de la încetarea prestarii acestor activităţi; b) dovada prin care autorităţile competente ale statului membru de origine sau provenienţă atesta ca solicitantul exercita legal activităţile respective pe teritoriul acelui stat; c) dovada prin care autorităţile competente ale statului membru de origine sau provenienţă atesta ca solicitantul este posesor al diplomelor, certificatelor sau altor titluri de medic dentist prevăzute de normele Uniunii Europene pentru prestarea activităţilor în cauza. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt valabile 12 luni de la data emiterii. Articolul 25 (1) În caz de prestare temporara a serviciilor care antreneaza deplasarea prestatorului în România, medicii dentisti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti în unul din aceste state sunt exceptati de la procedura de acreditare prevăzută de legislatia asigurarilor sociale de sănătate. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a informa în prealabil Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate asupra serviciilor pe care urmeaza să le presteze pe teritoriul României, iar în caz de urgenta, în termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora. Articolul 26Începând cu data aderarii la Uniunea Europeana, autorităţile competente române vor retrage, după caz, temporar sau definitiv, documentele prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. b) eliberate medicilor dentisti cetăţeni români, precum şi medicilor dentisti care intrunesc condiţiile prevăzute la art. 2 lit. b)-d), stabiliti în România, în cazul în care acestora li se aplică sanctiunile prevăzute de prezenta lege care atrag retragerea dreptului de libera practica a profesiei. Secţiunea a 3-a Dispozitii comune cu privire la dreptul de stabilire şi libera prestare de servicii medico-dentare Articolul 27Medicii dentisti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care, în timpul exercitarii profesiei în România încalcă dispozitiile, legile şi regulamentele profesiei, raspund potrivit legii. Articolul 28 (1) Medicii dentisti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care exercită profesia de medic dentist în România au dreptul de a atasa la titlul profesional prevăzut la art. 10 titlul legal de formare obţinut în statul membru de origine sau de provenienţă, în limba statului emitent şi, eventual, abrevierea acestui titlu în măsura în care nu este identic cu titlul profesional. Titlul legal de formare va fi insotit de numele şi locul institutiei sau al organismului emitent. (2) Dacă titlul respectiv de formare desemneaza în România o pregatire complementara neinsusita de beneficiar, acesta va utiliza în exercitiul profesiei forma corespunzătoare a titlului indicată de autorităţile competente române. Articolul 29 (1) Medicii dentisti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care sunt stabiliti şi care exercită profesia în România, au obligaţia de a se informa la autorităţile competente cu privire la legislatia din domeniul sănătăţii, domeniul securitatii sociale, precum şi cu privire la Codul deontologic al medicului dentist. (2) În vederea furnizarii informaţiilor prevăzute la alin. (1), autorităţile române competente vor organiza la nivelul structurilor teritoriale şi centrale birouri de informare legislativa. Capitolul III Înfiinţarea, organizarea şi functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România Secţiunea 1 Caracteristici generale Articolul 30 (1) Colegiul Medicilor Dentisti din România se infiinteaza, se organizeaza şi funcţionează ca organizaţie profesionala a medicilor dentisti, de interes public, apolitica şi fără scop patrimonial, cu personalitate juridica, având ca principal obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitarii profesiei de medic dentist. (2) Colegiul Medicilor Dentisti din România are autonomie instituţională şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni, actionand pentru dezvoltarea profesiei şi a prestigiului ei în cadrul vietii sociale. (3) Colegiul Medicilor Dentisti din România cuprinde toţi medicii dentisti, cetăţeni români şi cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti în România, care exercită profesia de medic dentist în condiţiile prezentei legi. Articolul 31 (1) Colegiul Medicilor Dentisti din România se infiinteaza, se organizeaza şi funcţionează pe criterii teritoriale, la nivel naţional şi judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti. (2) Între Colegiul Medicilor Dentisti din România şi colegiile teritoriale exista raporturi de autonomie functionala, organizatorica şi financiară. (3) Sediul Colegiului Medicilor Dentisti din România este în municipiul Bucureşti. (4) Patrimoniul este format din bunuri mobile şi imobile dobandite în condiţiile legii. Secţiunea a 2-a Atribuţiile Colegiului Medicilor Dentisti din România Articolul 32 (1) Colegiul Medicilor Dentisti din România are urmatoarele atribuţii generale: a) asigura aplicarea legilor şi regulamentelor care privesc exercitiul profesiei de medic dentist; b) apara demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate; apara onoarea, libertatea şi independenta profesionala a medicului dentist în exercitarea profesiei; c) asigura respectarea de către medicii dentisti a obligaţiilor ce le revin faţă de bolnav şi de sănătatea publică; d) elaboreaza şi adopta Regulamentul de organizare şi functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din România şi Codul deontologic al medicului dentist, luand masurile necesare pentru respectarea unitara a acestora; e) controlează şi supraveghează modul de exercitare a profesiei de medic dentist, indiferent de forma de exercitare şi de unitatea sanitara în care se desfăşoară, precum şi aplicarea legilor şi regulamentelor specifice; f) avizeaza eliberarea autorizatiei de libera practica a medicinii dentare; g) reprezinta pe membrii săi în relatiile cu asociaţii stiintifice, profesionale, patronale şi cu sindicatele; h) colaboreaza cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea criteriilor şi standardelor de dotare a cabinetelor de practica medico-dentara independenta; i) stabileste şi reglementeaza regimul de publicitate a activităţilor medico-dentare; j) asigura cadrul necesar desfăşurării unei concurente loiale bazate exclusiv pe promovarea competentei profesionale; k) controlează modul în care sunt respectate de către angajatori independenta profesionala a medicilor dentisti şi dreptul acestora de decizie în exercitarea actului medico-dentar; l) colaboreaza cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea reglementarilor din domeniul medico-dentar sau al asigurarilor sociale de sănătate; m) acţionează, alaturi de instituţiile sanitare centrale şi teritoriale, ca în unitatile medico-dentare publice şi particulare (cabinete, policlinici, spitale) să fie asigurată calitatea actului medico-dentar; n) organizeaza judecarea cazurilor de abateri de la normele de etica profesionala şi de deontologie medico-dentara şi a cazurilor de malpraxis, în calitate de organ de jurisdictie profesionala; o) sprijina instituţiile şi actiunile de asistenţa medico-sociala pentru medicii dentisti şi familiile lor; p) promovează relatiile pe plan extern cu organizaţii şi formatiuni similare; q) în cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din România funcţionează comisii care reprezinta specialitatile medicinii dentare prevăzute în Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenţa medicală, elaborat de Ministerul Sănătăţii; r) reprezinta medicii dentisti cu practica independenta care desfăşoară activităţi medico-dentare în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. În acest sens va organiza o comisie care va negocia prevederile contractului-cadru anual cu Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate şi Ministerul Sănătăţii; s) avizeaza autorizarea de instalare a cabinetelor medicale dentare publice sau private, în functie de necesarul de medici dentisti dintr-un teritoriu, şi se pronunţă în legătură cu demersurile intreprinse în vederea interzicerii instalarii şi funcţionarii acestora, ţinând seama de exercitarea activităţii medicinii dentare în concordanta cu competenţa profesionala a medicului dentist, de dotarea tehnica, precum şi de respectarea normelor de igiena; t) stabileste, în functie de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurarilor de raspundere civila profesionala pentru membrii săi; u) colaboreaza cu Ordinul Asistentilor Medicali din România în ceea ce priveste activitatea profesionala a tehnicienilor dentari şi asistentilor medicali care desfăşoară activitate în medicina dentara; v) realizează şi editeaza, pentru toţi membrii săi, Ghidul de buna practica a medicinii dentare; w) organizeaza centre de pregatire lingvistica, necesare pentru exercitarea activităţii profesionale de către medicii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene. (2) În domeniul formarii profesionale, Colegiul Medicilor Dentisti din România are urmatoarele atribuţii: a) colaboreaza cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii şi Ministerul Sănătăţii la stabilirea numarului anual de locuri în facultatile de medicina dentara acreditate; b) colaboreaza cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educatiei şi Cercetarii la educatia continua, specializarea şi pregătirea profesionala postuniversitara a medicilor dentisti; c) colaboreaza cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional, a tematicii de concurs şi la elaborarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenţa medicală; d) organizeaza forme de educatie medicală continua şi de ridicare a gradului de competenţa profesionala a membrilor săi; e) urmareste realizarea orelor de educatie medicală continua necesare reavizarii la 5 ani a calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România. Orele de educatie medicală continua acumulate în perioada anterioara infiintarii Colegiului Medicilor Dentisti din România rămân valabile; f) sustine activitatea şi dezvoltarea cercetării stiintifice şi organizeaza manifestari stiintifice în domeniul medicinii dentare. Articolul 33În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, Colegiul Medicilor Dentisti din România, prin structurile naţionale sau teritoriale, are dreptul de a formula actiune în justiţie în nume propriu sau în numele membrilor săi. Secţiunea a 3-a Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România Articolul 34 (1) În vederea exercitarii profesiei de medic dentist, medicii dentisti cetăţeni români şi medicii dentisti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti în România au obligaţia să se inscrie în Colegiul Medicilor Dentisti din România. (2) Calitatea de membru este dovedita prin certificatul de membru al Colegiul Medicilor Dentisti din România, care se elibereaza la înscrierea în corpul profesional. (3) Înscrierea în Colegiul Medicilor Dentisti din România şi eliberarea certificatului de membru se fac numai pentru medicii care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b) şi d) şi au depus juramantul prevăzut la art. 8. (4) Depunerea juramantului se va menţiona în certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România. (5) Pot deveni la cerere membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din România şi medicii dentisti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul din aceste state şi care presteaza temporar servicii medico-dentare în România, cu respectarea prevederilor alin. (3). (6) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România sunt inscrisi în Registrul unic al medicilor dentisti care se afla la Colegiul Medicilor Dentisti din România şi care se publică periodic. (7) La data intrarii în vigoare a prezentei legi, au de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România toţi medicii dentisti inscrisi până la această dată în Colegiul Medicilor din România. Articolul 35 (1) La cerere, membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România, care din motive obiective intrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei de medic dentist, pot solicita suspendarea calităţii de membru pe acea durata. (2) Pe durata suspendarii la cerere a calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România se suspenda oblibaţiile şi drepturile ce decurg din prezenta lege. (3) Intreruperea exercitarii profesiei de medic dentist pe o durată mai mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România. Articolul 36Medicii dentisti cetăţeni români şi medicii dentisti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în România, care doresc sa exercite profesia se inscriu ca membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din România la colegiul teritorial în raza caruia se afla unitatea la care urmeaza să îşi desfasoare activitatea sau la colegiul teritorial în raza caruia îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa. Secţiunea a 4-a Drepturile şi oblibaţiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din România Articolul 37Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România au urmatoarele drepturi: a) dreptul sa aleaga şi să fie aleşi în organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale sau naţionale ale Colegiului Medicilor Dentisti din România; b) dreptul să se adreseze organelor abilitate ale Colegiului Medicilor Dentisti din România şi sa primeasca informaţiile solicitate; c) dreptul sa participe la orice actiune a Colegiului Medicilor Dentisti din România şi să fie informati în timp util despre aceasta; d) dreptul sa foloseasca, împreună cu membrii săi de familie, toate dotarile sociale, profesionale, culturale şi sportive ale Colegiului Medicilor Dentisti din România şi ale colegiilor teritoriale; e) dreptul sa poarte insemnele Colegiului Medicilor Dentisti din România; f) dreptul de a contesta sanctiunile primite; g) dreptul de a solicita ajutoare materiale pentru situaţii deosebite atât personal, cat şi prin membrii lor de familie; h) medicii dentisti în activitate sau pensionari, precum şi sotul sau sotia şi copiii aflati în întreţinerea acestora beneficiaza în mod gratuit, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de asistenţa medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectarii dispoziţiilor legale privind plata contributiei la asigurarile sociale de sănătate.*)------------*) Conform art. 3 din ORDONANTA nr. 53 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 30 iulie 2004 termenul de intrare în vigoare a prevederilor art. 37 lit. h) din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004, se proroga până la data de 1 ianuarie 2005.Litera h) a art. 37 a fost modificata de art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 1 septembrie 2004.Litera h) a art. 37 a fost abrogata de lit. c) a art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 135 din 14 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.241 din 22 decembrie 2004.Litera h) a art. 37 a fost repusa în vigoare în forma prevăzută mai sus de către pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 59 din 21 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 28 martie 2005, care aproba cu modificari şi completari Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 135 din 14 decembrie 2004. Articolul 38Oblibaţiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din România sunt urmatoarele: a) sa faca dovada cunoasterii normelor de deontologie profesionala şi a celor care reglementeaza organizarea şi functionarea corpului profesional. Modalitatea de testare a cunoştinţelor de deontologie şi a legislaţiei profesionale se stabileste de Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din România; b) să respecte dispozitiile Regulamentului de organizare şi functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din România, ale Codului deontologic al medicului dentist, hotărârile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din România şi regulamentele profesiei; c) sa rezolve sarcinile ce le-au fost încredinţate în calitate de membri sau de reprezentanti ai corpului profesional; d) sa participe la manifestarile initiate de organele de conducere, la activităţile profesionale ori de pregatire profesionala initiate ori organizate de către organele de conducere naţionale sau locale; e) sa participe la sedintele ori adunările la care au fost convocati; f) să execute cu buna-credinta sarcinile care decurg din hotărârile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din România; g) să se abtina de la deliberarile organelor de conducere în care sunt aleşi, în cazul în care, în indeplinirea unor atribuţii ale acestor organe, au un interes propriu; h) sa pastreze secretul profesional; i) sa pastreze în cadrul profesiei confidentialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor şi voturilor exprimate în organele de conducere; j) să respecte normele, principiile şi indatoririle deontologiei medicale; k) să aibă un comportament demn în exercitarea profesiei ori a calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România; l) sa achite în termenul stabilit cotizatia datorata în calitate de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România; m) sa rezolve litigiile cu alti membri, în primul rand, prin mediere de către comisiile organizate în acest scop în cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din România; n) să execute cu buna-credinta atribuţiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din România, în colegiile judetene sau în Colegiul municipiului Bucureşti. Articolul 39Oblibaţiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din România, ce decurg din calitatea lor speciala de medici dentisti, sunt: a) să respecte şi să aplice în orice imprejurare normele de deontologie ale profesiei de medic dentist; b) sa nu aduca prejudicii reputatiei profesiei sau a altor membri, respectand statutul de corp profesional al Colegiului Medicilor Dentisti din România; c) sa acorde cu promptitudine şi neconditionat ingrijirile medico-dentare de urgenta, ca o indatorire fundamentala profesionala şi civica; d) sa actioneze pe toata durata exercitarii profesiei în vederea cresterii gradului de pregatire profesionala; e) să aplice parafa cuprinzand numele, prenumele, gradul, specialitatea şi codul pe toate actele medicale pe care le semneaza; f) să respecte drepturile pacientilor. Articolul 40 (1) În vederea cresterii gradului de pregatire profesionala şi asigurarii unui nivel ridicat al cunoştinţelor medico-dentare, medicii dentisti sunt obligati să efectueze un numar de cursuri de pregatire şi alte forme de educatie medicală continua şi informare în domeniul stiintelor medicale, pentru cumularea numarului de credite stabilit în acest sens de către Colegiul Medicilor Dentisti din România. Sunt creditate programele, precum şi celelalte forme de educatie medicală continua avizate de către Colegiul Medicilor Dentisti din România. (2) Medicilor dentisti care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educatie medicală continua stabilit de Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din România li se suspenda dreptul de libera practica până la realizarea numarului de credite respectiv. Secţiunea a 5-a Organizare şi functionareA. Organizarea la nivel teritorial Articolul 41Colegiul Medicilor Dentisti din România este organizat la nivel naţional şi judetean, respectiv al municipiului Bucureşti. Articolul 42Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din România, la nivel judetean sau al municipiului Bucureşti, sunt: adunarea generală, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi biroul consiliului. Articolul 43 (1) Consiliul judetean sau al municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Dentisti din România are un numar de membri proportional cu numărul medicilor dentisti inscrisi în evidenta. Norma de reprezentare este de un membru la 30 de medici dentisti inscrisi, aleşi de adunarea generală judeteana. (2) Acolo unde numărul membrilor inscrisi este mai mic de 250, se pot înfiinţa filiale teritoriale prin asocierea medicilor dentisti din judete limitrofe. Articolul 44 (1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, va alege dintre membrii săi un birou executiv format din presedinte, 2 vicepresedinti, un secretar şi un trezorier. (2) Functiile de presedinte, vicepresedinte şi secretar sunt incompatibile cu: a) functia corespunzătoare dintr-un sindicat profesional; b) functia de director executiv şi de director executiv adjunct al directiei de sănătate publică; c) functii de demnitate publică sau asimilate acestora, precum şi functii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii şi al ministerelor şi instituţiilor centrale cu retea sanitara proprie, direcţiilor de sănătate publică teritoriale, al Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate, precum şi al caselor judetene de asigurări de sănătate. (3) Adunarea generală judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, alege o comisie de cenzori care va functiona în mod independent de biroul executiv. Articolul 45 (1) Membrii consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, titulari şi supleanti, se aleg pe perioada unui mandat hotarat de adunarea generală a medicilor dentisti din România, cu posibilitatea de a fi realesi maximum 3 mandate. (2) Alegerea membrilor se va face prin vot secret, cu majoritate simpla, prin participarea a minimum 2/3 din numărul total al medicilor dentisti inscrisi. În cazul în care aceasta proportie nu poate fi intrunita, la interval de 2 saptamani se organizeaza o noua adunare generală, în cadrul careia se procedeaza la alegerea membrilor, indiferent de numărul de participanti. (3) Membrii primului consiliu judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, titulari şi supleanti, se aleg pe o durată de 2 ani. Articolul 46 (1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, se intruneste la convocarea presedintelui, în şedinţe ordinare, la interval de 2 luni. În mod excepţional, la solicitarea a 2/3 din numărul membrilor săi, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, poate fi convocat în şedinţe extraordinare. Între şedinţe, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, este condus de biroul executiv, care asigura activitatea permanenta a acestuia. (2) Deciziile consiliului judetean, respectiv ale municipiului Bucureşti, se adoptă în prezenta a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi, cu votul favorabil a jumătate plus unu din numărul total al acestora. Articolul 47 (1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, exercita atribuţiile prevăzute de lege, date în competenţa sa, la nivelul judeţului sau al municipiului Bucureşti, prin regulamentul de organizare şi functionare adoptat de adunarea generală a Colegiului Medicilor Dentisti din România. (2) În vederea exercitarii atribuţiilor, consiliul judetean, respectiv consiliul municipiului Bucureşti, îşi desfăşoară activitatea în comisii, alese de adunarea generală respectiva, pe domenii de activitate sau pe specialitati ale medicinii dentare, în conformitate cu regulamentul de organizare şi functionare adoptat de adunarea generală a Colegiului Medicilor Dentisti din România.B. Organizarea la nivel naţional Articolul 48Conducerea Colegiului Medicilor Dentisti din România, la nivel naţional, se exercită de către: a) Adunarea generală naţionala; b) Consiliul naţional; c) Biroul executiv. Articolul 49 (1) Adunarea generală naţionala a Colegiului Medicilor Dentisti din România este alcatuita din reprezentanti aleşi de adunarea generală din fiecare judet şi din municipiul Bucureşti, prin vot direct şi secret. (2) Norma de reprezentare în Adunarea generală naţionala este de: a) 2 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 50 de membri inscrisi; b) 4 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 120 de membri inscrisi; c) 6 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 200 de membri inscrisi; d) 8 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 300 de membri inscrisi; e) 10 reprezentanti pentru colegiile teritoriale cu peste 300 de membri inscrisi; f) un reprezentant la 100 de membri inscrisi pentru Colegiul Medicilor Dentisti al municipiului Bucureşti. (3) Adunarea generală naţionala a Colegiului Medicilor Dentisti din România se intruneste anual. Articolul 50 (1) Adunarea generală naţionala adopta Codul deontologic al medicului dentist şi Regulamentul de organizare şi functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din România în prezenta a cel puţin 2/3 din numărul reprezentantilor aleşi. (2) Deciziile Adunarii generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentisti din România se adoptă cu majoritate simpla, în prezenta a cel puţin 2/3 din numărul reprezentantilor aleşi. Articolul 51Adunarea generală naţionala a Colegiului Medicilor Dentisti din România are urmatoarele atribuţii: a) adopta Codul deontologic al medicului dentist şi Regulamentul de organizare şi functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din România, cat şi modificările lor ulterioare; b) alege membrii Biroului executiv pentru mandatul respectiv; c) dezbate şi voteaza Raportul anual de activitate prezentat de Biroul executiv şi de comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor Dentisti din România privind activitatea desfăşurată între sesiunile adunarii generale; d) revoca din functie membrii aleşi în cazul în care, în urma prezentarii rapoartelor, nu se obtine, prin votul delegatilor prezenţi, majoritatea simpla pozitiva; e) alege comisia de cenzori; f) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli anual al Colegiului Medicilor Dentisti din România; g) dezbate şi voteaza raportul Comisiei de cenzori; h) stabileste valoarea cotizatiei anuale şi raportul dintre cotizatia cuvenita Consiliului naţional şi colegiilor teritoriale; i) stabileste obiectivele generale ale Colegiului Medicilor Dentisti din România pe termen scurt, mediu şi lung; j) atribuţiile adunarilor generale judetene şi a municipiului Bucureşti sunt identice cu cele ale adunarii generale pe tara. Articolul 52 (1) Între sesiunile Adunarii generale naţionale, Colegiul Medicilor Dentisti din România este condus de Consiliul naţional. (2) Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din România este alcătuit din: un reprezentant al fiecarui judet, 3 reprezentanti ai municipiului Bucureşti şi cate un reprezentant al medicilor dentisti din fiecare minister şi institutie centrala cu retea sanitara proprie. (3) Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din România se intruneste legal în prezenta a cel puţin 2/3 din numărul reprezentantilor stabiliti la alin. (2). Articolul 53Deciziile Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din România se adoptă în prezenta a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi, cu votul favorabil a jumătate plus unu din numărul total al membrilor. Articolul 54Atribuţiile Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din România sunt urmatoarele: a) elaboreaza Codul deontologic al medicului dentist, precum şi Regulamentul de organizare şi functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din România, în termen de 6 luni de la constituirea Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din România; b) fixeaza cotizatia care trebuie plătită obligatoriu de către fiecare medic dentist consiliului judetean sau al municipiului Bucureşti, stabilind partea din aceasta cotizatie care trebuie virata către Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din România; c) gestioneaza bunurile Colegiului Medicilor Dentisti din România şi poate să initieze şi sa subventioneze acţiuni interesand profesiunea de medic dentist, acţiuni de intrajutorare; d) controlează şi coordonează activitatea consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi controlează gestiunea acestora; e) solutioneaza, în termen de 30 de zile de la înregistrare, contestaţiile formulate împotriva deciziilor date de consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, în conformitate cu regulamentele proprii; f) colaboreaza cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenţa medicală; g) colaboreaza cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea de norme privind exercitarea profesiei de medic dentist pe teritoriul României; h) colaboreaza cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea tematicilor şi a metodologiilor concursurilor şi examenelor pentru medicii dentisti; i) stabileste sistemul de credite de educatie medicală continua pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor dentisti; j) colaboreaza cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea de norme privind exercitarea profesiei de medic dentist pe teritoriul României; k) stabileste condiţiile privind desfăşurarea de către cabinetele şi unitatile medico-dentare a publicităţii şi aproba conţinutul materialului publicitar. Articolul 55În cadrul Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din România funcţionează mai multe comisii al caror numar, competente, precum şi regulament de functionare sunt stabilite de către acesta. Articolul 56 (1) Biroul executiv al Colegiului Medicilor Dentisti din România asigura activitatea permanenta a acestuia, în conformitate cu legea şi regulamentele proprii. (2) Biroul executiv este alcătuit dintr-un presedinte, 3 vicepresedinti, un secretar general şi un contabil. Articolul 57 (1) Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din România participa, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, la elaborarea tuturor programelor de sănătate şi a actelor normative cu efect asupra medicinii dentare. (2) La negocierea anuală a contractului-cadru pentru specialitatea medicina dentara, Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din România reprezinta medicii dentisti aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări sociale de sănătate. Articolul 58 (1) Contractul de muncă al persoanei care exercită o functie de conducere în biroul executiv al consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din România se suspenda, la cererea persoanei în cauza, pe perioada cat indeplineste functia respectiva, cu menţinerea locului de muncă. (2) Persoana aflata în situaţia prevăzută la alin. (1) beneficiaza de vechime în munca pe perioada exercitarii functiei respective. (3) Remunerarea persoanelor care exercită functii de conducere în biroul executiv central sau local este stabilita prin vot, cu majoritate simpla, de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din România. Secţiunea a 6-a Raspunderea disciplinara Articolul 59 (1) Medicul dentist raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei de medic dentist, a Codului deontologic al medicului dentist, regulilor de buna practica profesionala, a Regulamentului de organizare şi functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din România, precum şi pentru orice fapte savarsite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale institutiei Colegiului Medicilor Dentisti din România. (2) Prin comisia de deontologie şi disciplina şi, după caz, prin comisiile de specialitate, care funcţionează în cadrul consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucureşti şi ale Consiliului naţional, Colegiul Medicilor Dentisti din România judeca litigiile şi abaterile deontologice şi disciplinare ale medicilor dentisti. Comisiile de deontologie şi disciplina se constituie şi funcţionează pe baza regulamentului aprobat de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din România cu respectarea principiului privind egalitatea de tratament, respectarea dreptului la aparare şi a principiului contradictorialitatii. Articolul 60 (1) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România, care încalcă juramantul depus, legile şi regulamentele specifice privind exercitarea profesiei de medic dentist şi nu respecta Codul deontologic al medicului dentist, raspund disciplinar, în functie de gravitatea abaterii, şi li se va aplica una dintre urmatoarele sancţiuni: a) mustrare; b) avertisment; c) vot de blam; d) suspendarea temporara, pe un interval de 6-12 luni, a calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România; e) retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România şi propunerea către Ministerul Sănătăţii pentru retragerea autorizatiei de libera practica a profesiei de medic dentist. (2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplică de către consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru membrii lor. (3) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se aplică de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din România numai după efectuarea unei expertize de specialitate de către o comisie alcatuita din cel puţin 5 specialisti, din specialitatea persoanei în cauza, aprobata de consiliu, la propunerea comisiilor de specialitate. (4) Concluziile anchetei şi sanctiunile aplicate se comunică în termen de 24 de ore, în mod obligatoriu, Ministerului Sănătăţii şi, după caz, reprezentantului legal al cabinetului sau persoanei juridice cu care medicul dentist sanctionat a incheiat contractul de muncă şi care decid, după caz, pe baza acestora, cu privire la autorizatia de libera practica a profesiei de medic dentist şi cu privire la contractul de muncă. (5) Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din România solutioneaza contestaţiile formulate împotriva deciziilor consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, cu privire la abaterile medicilor dentisti de la normele de deontologie. Articolul 61 (1) Împotriva sanctiunilor prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. a)-d) se poate introduce contestaţie la Comisia superioara de deontologie şi disciplina, care funcţionează în cadrul Consiliului naţional, în termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii. (2) Împotriva sanctiunii prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. e), precum şi împotriva deciziilor Comisiei superioare de deontologie şi disciplina adoptate potrivit alin. (1) se poate introduce contestaţie la judecatoria în a carei circumscriptie teritoriala îşi desfăşoară activitatea medicul dentist sanctionat, în termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii, respectiv a deciziei acestei comisii. Articolul 62Raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din România, cat şi a medicilor dentisti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care exercită profesia în România, potrivit prezentei legi, nu exclude raspunderea penala, contraventionala sau patrimoniala, conform prevederilor legale. Articolul 63După un interval de un an de la emiterea deciziei de suspendare a autorizatiei de libera practica a medicinii dentare, medicul dentist în cauza poate cere reexaminarea deciziei. În caz de respingere, o noua cerere nu poate fi facuta decat după un an. Secţiunea a 7-a Venituri şi cheltuieli Articolul 64Veniturile Colegiului Medicilor Dentisti din România se constituie din: a) taxa de inscriere; b) cotizatiile lunare ale membrilor; c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice; d) donatii de la persoane fizice şi juridice; e) legate; f) drepturi editoriale; g) încasări din vanzarea publicatiilor proprii; h) fonduri rezultate din manifestarile culturale şi stiintifice; i) alte surse. Articolul 65 (1) Neplata cotizatiei datorate Colegiului Medicilor Dentisti din România pe o perioadă de 6 luni şi după atenţionarea scrisa de către consiliul teritorial al Colegiului Medicilor Dentisti din România se sancţionează cu suspendarea dreptului de libera practica până la plata cotizatiei datorate şi atrage plata unor penalităţi de intarziere în cuantumul prevăzut de dispozitiile legale aplicabile instituţiilor publice. (2) Penalitatile de intarziere se vor aplica şi colegiilor teritoriale care nu varsa partea de cotizatie stabilita de către Consiliul naţional. Articolul 66 (1) Cuantumul cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România, precum şi partea din aceasta care trebuie varsata către forurile naţionale se stabilesc de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din România. (2) Partea din cotizatie aferenta funcţionarii Colegiului Medicilor Dentisti din România va fi virata, până cel mai tarziu la sfârşitul lunii urmatoare celei pentru care a fost perceputa cotizatia, inaintea oricăror altor plati. (3) Obligaţia urmaririi şi efectuării varsarii cotei aferente Consiliului naţional revine presedintelui consiliului teritorial. Articolul 67Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Colegiului Medicilor Dentisti din România tarifele se stabilesc, după caz, de Consiliul naţional, respectiv de către consiliul colegiului teritorial. Articolul 68 (1) Fondurile banesti pot fi utilizate pentru cheltuieli de administratie, salarizare personal, fonduri fixe, material gospodaresc, finantarea cheltuielilor organizatorice, perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de burse de merit prin concurs medicilor dentisti, intrajutorarea medicilor dentisti cu venituri mici şi a familiilor lor. (2) Modul de alocare a fondurilor prevăzute la alin. (1) se stabileste de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din România. Capitolul IV Dispozitii tranzitorii şi finale Articolul 69Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din România au obligaţia de a pune la dispoziţie comisiilor electorale desemnate pentru organizarea Colegiului Medicilor Dentisti din România evidenta nominala a medicilor dentisti din România, conform anexei la prezenta lege, în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 70 (1) Până la alegerea primului consiliu judetean al Colegiului Medicilor Dentisti din România, respectiv al municipiului Bucureşti, cererile de inscriere în colegiu se depun la comisiile electorale respective. (2) Autorizatiile de libera practica eliberate anterior aparitiei prezentei legi rămân valabile pe perioada pentru care au fost eliberate, urmand a fi reinnoite de către Ministerul Sănătăţii. (3) Autorizatia de libera practica reinnoita, conform alin. (2), cu noua titulatura de Autorizatie de libera practica a medicinii dentare, va fi valabila pe toata perioada de exercitare a profesiei, cu excepţia cazurilor în care intervine retragerea acesteia ca urmare a aplicarii prevederilor art. 60 alin. (1) lit. e), alin. (3) şi (4). Articolul 71 (1) Primele alegeri vor fi organizate de comisiile electorale judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnate de: a) directiile de sănătate publică judetene şi a municipiului Bucureşti; b) filialele judetene şi a municipiului Bucureşti ale asociaţiilor profesionale ale medicilor dentisti, existente la data intrarii în vigoare a prezentei legi; c) comisiile judetene de stomatologie ale Colegiului Medicilor din România. (2) Fiecare parte dintre cele prevăzute la alin. (1) îşi va desemna un numar egal de reprezentanti. (3) Comisiile electorale judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt alcatuite din 9 membri. (4) La nivelul tarii se va organiza o Comisie electorala centrala, constituita din: a) 3 reprezentanti ai Ministerului Sănătăţii; b) 3 reprezentanti ai asociaţiilor profesionale ale medicilor dentisti, existente la data intrarii în vigoare a prezentei legi; c) 3 reprezentanti ai Comisiei de stomatologie a Colegiului Medicilor din România; d) cate un reprezentant, din partea fiecarui minister şi institutie centrala cu retea sanitara proprie. (5) Activitatea Comisiei electorale centrale consta în: a) elaborarea Regulamentului electoral şi urmarirea respectarii acestuia; b) organizarea în bune condiţii a alegerilor locale şi pe tara; c) validarea alegerilor locale şi pe tara. (6) În scopul indeplinirii atribuţiilor prevăzute de prezentul articol, Comisia electorala centrala, prin comisiile electorale judetene şi a municipiului Bucureşti, va colecta cotizatiile lunare în avans pentru o perioadă de 6 luni. (7) Activitatea Comisiei electorale centrale inceteaza o dată cu constituirea legala a primei adunări generale pe tara a Colegiului Medicilor Dentisti din România. Articolul 72Administratia publică locala, prin consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, va sprijini consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, ale Colegiului Medicilor Dentisti din România, cat şi Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din România, în vederea dobândirii în condiţiile legii a spatiilor necesare desfăşurării activităţii, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul 73Atribuţiile Colegiului Medicilor Dentisti din România nu pot fi exercitate de nici o alta asociaţie profesionala medicală. Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România pot face parte şi din alte asociaţii profesionale. Articolul 74Codul deontologic al medicului dentist, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi deciziile Consiliului naţional adoptate în aplicarea prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 75 (1) În vederea facilitarii accesului la exercitiul profesiei de medic dentist pe teritoriul României, Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor Dentisti din România, recunoaste calificarile de medic dentist dobandite, în conformitate cu normele Uniunii Europene, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparţinând Spatiului Economic European sau în Confederatia Elvetiana, de către cetatenii acestor state, iar incadrarea acestora în munca se face conform legii. (2) Normele privind recunoasterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic dentist eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spatiului Economic European şi de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora se elaboreaza de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor Dentisti din România şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. (3) Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenţa medicală se elaboreaza de către Ministerul Sănătăţii şi se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii. Articolul 76Medicii dentisti trebuie să deţină o asigurare de raspundere civila pentru greseli în activitatea medico-dentara. Articolul 77Anexa face parte integrantă din prezenta lege. Articolul 78Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 28 iunie 2004.Nr. 308. AnexăNumele şi prenumele medicului dentist: .......................Data nasterii: ...............................................Specialitatea şi gradul profesional: .........................Titlul ştiinţific: ...........................................Promotia: ....................................................Locul de muncă: ..............................................Adresa şi numărul de telefon: ................................_______________

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 192 din 27 decembrie 2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • LEGE nr. 124 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 60 din 17 iunie 1995 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Chişinău la 21 februarie 1995
 • LEGE nr. 206 din 24 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 73 din 23 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală
 • LEGE nr. 250 din 9 iunie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
 • LEGE nr. 49 din 13 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 206 din 29 decembrie 1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 28 decembrie 2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul justiţiei
 • LEGE nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 86 din 6 octombrie 1938 pentru măsurarea, comasarea şi parcelarea pământurilor locuitorilor împroprietăriţi în Basarabia, în baza legilor din 13 iunie 1874 şi 19 februarie 1875, aflaţi în indiviziune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 16 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 127 din 10 octombrie 2002 privind unele măsuri de accelerare a acţiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere
 • LEGE nr. 56 din 9 iulie 1993*) *** Republicat privind organizarea, conducerea, funcţionarea şi competenţa Curţii Supreme de Justiţie
 • LEGE nr. 46 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 26 aprilie 1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 1,5 milioane USD din viitorul împrumut de asistenţa tehnică în valoare de 25 milioane USD, destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 54 din 16 aprilie 1997 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucureşti la 31 mai 1996
 • LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 357 din 20 noiembrie 2009 privind ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 şi la Bucureşti la 17 martie 2009, dintre Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • LEGE nr. 563 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2003 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 189 din 17 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1997 pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiară dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 4 şi, respectiv, 5 iunie 1997
 • LEGE nr. 3 din 28 decembrie 1962 privind CODUL SILVIC
 • LEGE nr. 135 din 24 iulie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 48 din 30 martie 2016 privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România
 • LEGE nr. 10 din 15 decembrie 1950 privind anularea ratelor de împroprietărire datorate în baza decretului lege nr. 187 din 1945, pentru înfăptuirea reformei agrare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 145 din 21 septembrie 2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 127 din 11 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 197 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 202 din 25 octombrie 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor
 • LEGE nr. 321 din 26 iunie 2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 31 august 2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
 • LEGE nr. 142 din 21 octombrie 2014 pentru instituirea Zilei Limbii Slovace
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 9 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 91 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 29 februarie 2000 privind selectarea şi plata specialiştilor care prestează servicii de consultanţa necesare pentru realizarea programelor PSAL şi PIBL finanţate de Banca Mondială, a Programului RICOP finanţat de Uniunea Europeană, precum şi a programelor pentru continuarea acestora
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021