Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 19 din 4 aprilie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1995 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1995
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 10 aprilie 1996 -
LEGE Nr. 19 din 4 aprilie 1996pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1995 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1995 Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 10 aprilie 1996

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 40/1995 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1995, adoptată în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 2 septembrie 1995, cu următoarele modificări:1. Articolul 2 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"ART. 2 - (1) La cheltuieli, comparativ cu nivelurile prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, se aproba următoarele influente:
       
  " - miliarde lei -
  CHELTUIELI - TOTAL, din care:290,0
  1.Cheltuieli curente370,8
    1.1. Cheltuieli de personal-227,8
    1.2. Cheltuieli materiale şi servicii-127,7
    1.3. Subvenţii şi transferuri871,5
    1.3.1. Subvenţii pentru instituţii publice-1,9
    1.3.2. Subvenţii pe produse şi activităţi51,0
    1.3.3. Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif-21,0
    1.3.4. Prime acordate producătorilor agricoli348,0
    1.3.5. Transferuri495,4
    1.4. Dobânzi aferente datoriei publice-410,4
    1.5. Sume prevăzute în poziţii globale ca rezerve265,2
  2.Cheltuieli de capital-79,7
  3.Împrumuturi-8,7
    3.1. Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale-8,7
  4.Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora-4,3
    4.1. Rambursări de credite externe-2,4
    4.2. Plăţi de dobânzi şi comisioane-1,9
  5.Rambursări de împrumuturi11,9."
2. La articolul 8 se introduce alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 22/1995 se modifica astfel: "Guvernul, prin Ministerul Finanţelor, este autorizat sa contracteze, în condiţiile Legii nr. 91/1993 privind datoria publică, împrumuturi pentru finanţarea deficitului bugetului de stat pe anul 1995 în suma de 2.969,7 miliarde lei, precum şi pentru refinantarea datoriei publice interne ale carei rate sunt scadente în anul 1995."3. La anexa nr. 3/11, Ministerul Sănătăţii, în finalul anexelor, asteriscul *) se va completa cu:"*)..., precum şi Dispensarul Medical Murighiol-Tulcea, în valoare de 512.000 mii lei, din care: construcţii-montaj 402.300 mii lei."4. La anexa nr. 3/17, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Bugetul de stat pe anul 1995: a) În subsolul anexei, primul asterisc se va completa, după cum urmează:"**) ....., iar în totalul subvenţiilor sunt cuprinse şi subvenţiile la dobinda creditelor angajate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426/1995." b) La coloana 5 "Program rectificat buget de stat", la capitolul "Agricultura, silvicultura, ape, mediu înconjurător", titlul "Cheltuieli de capital", suma de 38.483.176 mii lei, se introduce un asterisc ***), al cărui conţinut în subsolul anexei va fi următorul:"***) Din care: 379.000 mii lei pentru achiziţii de imobile şi dotări independente, aferente Centrului de Formare şi Inovaţii pentru Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC) Vatra Dornei." c) La coloana 5, capitolul "Agricultura, silvicultura, ape, mediu înconjurător" rindul "Alte unităţi şi acţiuni în domeniul agriculturii" (pag. 3), la suma de 28.770.855 mii lei, în locul asteriscului doi se introduce un asterisc ****), al cărui conţinut în subsolul anexei va fi următorul:"****) Din care: 14,0 miliarde lei destinate aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi 2,0 miliarde lei pentru cartare pedologica şi studii agrochimice."5. La anexa nr. 3/17, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei Bugetul de stat pe anul 1995 - Detalierea pe articole de cheltuieli -, în subsolul anexei, asteriscul doi se va completa, după cum urmează:"**) ...., iar în totalul subvenţiilor sunt cuprinse şi subvenţiile la dobinda creditelor angajate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426/1995."6. La anexa nr. 6 - Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov pe anul 1995: a) Textul de la poziţia 43 "Sume rezervate"*) va fi înlocuit cu următorul text:"Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe*)." b) Asteriscul din subsolul paginii va avea următorul cuprins:"*) Ministerul Finanţelor va repartiza transferurile respective pe judeţe pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul de dezvoltare a utilităţilor municipale, potrivit acordurilor de împrumut subsidiar şi de garanţie."7. Anexele nr. 1, 2 şi 3/26 vor avea cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-3 la prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 19 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
     
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORp. PREŞEDINTELE SENATULUI
  ADRIAN NĂSTASEION SOLCANU
Anexa 1
                 
  BUGETUL DE STAT PE ANUL 1995  - Sinteză -
  - mii lei -
    Program actualizat buget de statCredite externeInfluenţeProgram rectificat buget de statCredite externeTotal
  Buget de statCredite externe
  012345=1+36=2+47=5+6
  I. VENITURI - TOTAL14.684.060.000   -711.400.000   13.972.660.000   13.972.660.000
  A. VENITURI CURENTE14.675.560.000   -711.400.000   13.964.160.000   13.964.160.000
  1. VENITURI FISCALE14.433.340.000   -860.300.000   13.573.040.000   13.573.040.000
  1.1. IMPOZITE DIRECTE7.876.660.000   -465.700.000   7.410.960.000   7.410.960.000
  IMPOZITUL PE PROFIT4.284.400.000   -523.200.000   3.761.200.000   3.761.200.000
  IMPOZITUL PE SALARII3.512.560.000   14.700.000   3.527.260.000   3.527.260.000
  Impozitul pe salarii -Total-4.621.800.000   125.000.000   4.746.800.000   4.746.800.000
  Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale-1.109.240.000   -110.300.000   -1.219.540.000   -1.219.540.000
  ALTE IMPOZITE DIRECTE79.700.000   42.800.000   122.500.000   122.500.000
  Impozitul pe dividende la societăţile comerciale78.000.000   42.000.000   120.000.000   120.000.000
  Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor1.200.000       1.200.000   1.200.000
  Alte încasări din impozite directe500.000   800.000   1.300.000   1.300.000
  1.2. IMPOZITE INDIRECTE6.556.680.000   -394.600.000   6.162.080.000   6.162.080.000
  ACCIZE ŞI IMPOZIT PE CIRCULAŢIE1.255.951.000   -25.000.000   1.230.951.000   1.230.951.000
  Accize733.151.000   37.000.000   770.151.000   770.151.000
  Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale522.800.000   -62.000.000   460.800.000   460.800.000
  TAXE VAMALE849.700.000   70.000.000   919.700.000   919.700.000
  Taxe vamale de la persoane juridice804.700.000   70.000.000   874.700.000   874.700.000
  Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale45.000.000       45.000.000   45.000.000
  ALTE IMPOZITE INDIRECTE689.000.000   -469.600.000   219.400.000   219.400.000
  Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen548.000.000   -378.000.000   170.000.000   170.000.000
  Taxe pentru acordarea licenţelor în vederea practicării jocurilor de noroc12.000.000   2.000.000   14.000.000   14.000.000
  Taxa de trecere a frontierei126.000.000   -95.600.000   30.400.000   30.400.000
  Taxe de compensaţie1.500.000       1.500.000   1.500.000
  Alte încasări din impozite indirecte1.500.000   2.000.000   3.500.000   3.500.000
  TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ3.762.029.000*)   30.000.000   3.792.029.000*)   3.792.029.000
  2. VENITURI NEFISCALE242.220.000   148.900.000   391.120.000   391.120.000
  VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME76.000.000       76.000.000   76.000.000
  VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE72.900.000   62.400.000   135.300.000   135.300.000
  Taxe de metrologie500.000       500.000   500.000
  Taxe pentru brevete de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabrică2.000.000   500.000   2.500.000   2.500.000
  Taxe pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de căpităniile de port şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport cu autovehicule în trafic internaţional de mărfuri5.000.000       5.000.000   5.000.000
  Taxe consulare40.800.000   29.200.000   70.000.000   70.000.000
  Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii1.000.000   700.000   1.700.000   1.700.000
  Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal2.500.000   500.000   3.000.000   3.000.000
  Veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelor800.000       800.000   800.000
  Veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinare7.500.000   4.500.000   12.000.000   12.000.000
  Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate1.500.000       1.500.000   1.500.000
  Taxe şi alte venituri din protecţia mediului300.000       300.000   300.000
  Alte venituri de la instituţiile publice11.000.000   27.000.000   38.000.000   38.000.000
  DIVERSE VENITURI93.320.000   86.500.000   179.820.000   179.820.000
  Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive5.500.000       5.500.000   5.500.000
  Venituri din amenzile aplicate potrivit dispoziţiilor legale12.000.000   22.000.000   34.000.000   34.000.000
  Încasări din cota reţinută conform Legii nr. 6/19731.200.000       1.200.000   1.200.000
  Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi35.000.000   35.000.000   70.000.000   70.000.000
  Vărsăminte de la unităţile economice comerciale din sectorul public, reprezentând plusuri de mărfuri şi produse, constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive1.400.000       1.400.000   1.400.000
  Venituri din concesiuni realizate20.000       20.000   20.000
  Venituri din penalizări încasate pentru nerespectarea utilizării raţionale a energiei şi gazelor800.000   400.000   1.200.000   1.200.000
  Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului1.800.000   200.000   2.000.000   2.000.000
  Încasări din alte surse19.000.000   5.500.000   24.500.000   24.500.000
  Încasări din valorificarea bunurilor confiscate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea, potrivit legii16.600.000   23.400.000   40.000.000   40.000.000
  B. VENITURI DIN CAPITAL8.500.000       8.500.000   8.500.000
  VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI8.500.000       8.500.000   8.500.000
  Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice5.500.000       5.500.000   5.500.000
  Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat şi de mobilizare3.000.000       3.000.000   3.000.000
  II. CHELTUIELI - TOTAL16.616.504.045420.340.200**)289.983.0702.509.94016.906.487.115422.850.140**)17.329.337.255
  CHELTUIELI CURENTE14.231.621.508205.358.750370.767.2001.756.96014.602.388.708207.115.71014.809.504.418
  CHELTUIELI DE PERSONAL4.739.492.246568.750-227.845.7001.254.9704.511.646.5461.823.7204.513.470.266
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.408.219.87951.227.500-127.661.400501.9902.280.558.47951.729.4902.332.287.969
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI5.603.561.017153.562.500871.502.300   6.475.063.317153.562.5006.628.625.817
  Subvenţii pentru instituţiile publice221.834.645   -1.850.100   219.984.545   219.984.545
  Subvenţii pe produse şi activităţi823.900.000   51.000.000   874.900.000   874.900.000
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif729.500.000   -21.000.000   708.500.000   708.500.000
  Prime acordate producătorilor agricoli460.150.000   348.000.000   808.150.000   808.150.000
  Transferuri3.368.176.372153.562.500495.352.400   3.863.528.772153.562.5004.017.091.272
  DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE1.458.250.000   -410.400.000   1.047.850.000   1.047.850.000
  SUME PREVĂZUTE ÎN POZIŢII GLOBALE CA REZERVE22.098.366   265.172.000   287.270.366   287.270.366
  CHELTUIELI DE CAPITAL2.096.028.299214.981.450-79.678.700752.9802.016.349.599215.734.4302.232.084.029
  ÎMPRUMUTURI187.700.000   -8.700.000   179.000.000   179.000.000
  Împrumut acordat din fondul de redresare financiară72.000.000       72.000.000   72.000.000
  Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale115.700.000   -8.700.000   107.000.000   107.000.000
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA101.154.238   -4.333.300   96.820.938   96.820.938
  Rambursări de credite externe44.885.985   -2.410.800   42.475.185   42.475.185
  Plăţi de dobânzi şi comisioane56.268.253   -1.922.500   54.345.753   54.345.753
  RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI     11.927.870   11.927.870   11.927.870
  Partea I - Cheltuieli social-culturale4.628.213.178243.435.000-81.890.7302.509.9404.546.322.448245.944.9404.792.267.388
  CHELTUIELI CURENTE4.328.124.99051.796.250-78.256.1001.756.9604.249.868.89053.553.2104.303.422.100
  CHELTUIELI DE PERSONAL2.778.254.485568.750-136.779.4001.254.9702.641.475.0851.823.7202.643.298.805
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII534.990.02751.227.5001.676.300501.990536.666.32751.729.490588.395.817
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI1.014.880.478   56.847.000   1.071.727.478   1.071.727.478
  Subvenţii pentru instituţiile publice110.301.300   -1.829.100   108.472.200   108.472.200
  Transferuri904.579.178   58.676.100   963.255.278   963.255.278
  CHELTUIELI DE CAPITAL244.576.238191.638.750-15.978.400752.980228.597.838192.391.730420.989.568
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA55.511.950   415.900   55.927.850   55.927.850
  RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI     11.927.870   11.927.870   11.927.870
  ÎNVĂŢĂMÂNT2.053.217.1781.137.50020.576.4002.509.9402.073.793.5783.647.4402.077.441.018
  CHELTUIELI CURENTE1.954.874.378796.25020.505.5001.756.9601.975.379.8782.553.2101.977.933.088
  CHELTUIELI DE PERSONAL1.624.368.015568.75011.412.6001.254.9701.635.780.6151.823.7201.637.604.335
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII256.620.085227.5009.000.000501.990265.620.085729.490266.349.575
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI73.886.278   92.900   73.979.178   73.979.178
  Subvenţii pentru instituţiile publice8.785.100   13.900   8.799.000   8.799.000
  Transferuri65.101.178   79.000   65.180.178   65.180.178
  CHELTUIELI DE CAPITAL98.001.500341.250-45.000752.98097.956.5001.094.23099.050.730
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA341.300   115.900   457.200   457.200
  Plăţi de dobânzi şi comisioane341.300   115.900   457.200   457.200
  SĂNĂTATE1.503.810.000242.297.500-156.768.000   1.347.042.000242.297.5001.589.339.500
  CHELTUIELI CURENTE1.328.770.91251.000.000-143.610.500   1.185.160.41251.000.0001.236.160.412
  CHELTUIELI DE PERSONAL1.141.941.470-146.510.500     995.430.970   995.430.970
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII186.829.44251.000.0002.900.000   189.729.44251.000.000240.729.442
  CHELTUIELI DE CAPITAL119.868.438191.297.500-13.457.500   106.410.938191.297.500297.708.438
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA55.170.650   300.000   55.470.650   55.470.650
  Rambursări de credite externe27.759.000   1.110.000   28.869.000   28.869.000
  Plăţi de dobânzi şi comisioane27.411.650   -810.000   26.601.650   26.601.650
  CULTURĂ ŞI ARTĂ177.288.000   -12.842.500   164.445.500   164.445.500
  CHELTUIELI CURENTE154.604.000   -10.812.500   143.791.500   143.791.500
  CHELTUIELI DE PERSONAL11.822.800   -1.665.000   10.157.800   10.157.800
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII74.125.000   -3.817.500   70.307.500   70.307.500
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI68.656.200   -5.330.000   63.326.200   63.326.200
  Subvenţii pentru instituţiile publice52.486.200   -3.800.000   48.686.200   48.686.200
  Transferuri16.170.000   -1.530.000   14.640.000   14.640.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL22.684.000   -2.030.000   20.654.000   20.654.000
  ASISTENŢĂ SOCIALĂ23.730.000   -7.023.600   16.706.400   16.706.400
  CHELTUIELI CURENTE19.707.700   -6.577.700   13.130.000   13.130.000
  CHELTUIELI DE PERSONAL122.200   -16.500   105.700   105.700
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII17.415.500   -6.406.200   11.009.300   11.009.300
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI2.170.000   -155.000   2.015.000   2.015.000
  Subvenţii pentru instituţiile publice2.170.000   -215.000   1.955.000   1.955.000
  Transferuri60.000   60.000   60.000    
  CHELTUIELI DE CAPITAL4.022.300   -445.900   3.576.400   3.576.400
  ALOCAŢII ŞI ALTE AJUTOARE PENTRU COPII485.410.000   9.009.100   494.419.100   494.419.100
  CHELTUIELI CURENTE485.410.000   9.009.100   494.419.100   494.419.100
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI485.410.000   9.009.100   494.419.100   494.419.100
  Transferuri485.410.000   9.009.100   494.419.100   494.419.100
  Alocaţia de stat pentru copii479.426.800   10.867.100   490.293.900   490.293.900
  Ajutoare pentru mame cu mulţi copii5.412.600   -1.800.300   3.612.300   3.612.300
  Indemnizaţii de naştere81.000   -57.700   23.300   23.300
  Ajutoare pentru soţii de militari în termen489.600       489.600   489.600
  PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII331.898.000   51.458.000   383.356.000   383.356.000
  CHELTUIELI CURENTE331.898.000   51.458.000   383.356.000   383.356.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI331.898.000   51.458.000   383.356.000   383.356.000
  Transferuri331.898.000   51.458.000   383.356.000   383.356.000
  ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET52.860.000   1.772.000   54.632.000   54.632.000
  CHELTUIELI CURENTE52.860.000   1.772.000   54.632.000   54.632.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI52.860.000   1.772.000   54.632.000   54.632.000
  Subvenţii pentru instituţiile publice46.860.000   2.172.000   49.032.000   49.032.000
  Transferuri6.000.000   -400.000   5.600.000   5.600.000
  RAMBURSAREA ÎMPRUMUTULUI ACORDAT DE BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT     11.927.870   11.927.870   11.927.870
  RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI     11.927.870   11.927.870   11.927.870
  Partea a II-a - Gospodărie comunală şi locuinţe217.243.320   -9.934.000   207.309.320   207.309.320
  GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCUINŢE217.243.320   -9.934.000   207.309.320   207.309.320
  CHELTUIELI CURENTE120.000.000   -6.080.000   113.920.000   113.920.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI120.000.000   -6.080.000   113.920.000   113.920.000
  Transferuri120.000.000   -6.080.000   113.920.000   113.920.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL97.243.320   -3.854.000   93.389.320   93.389.320
  Partea a III-a - Apărare naţională1.771.240.000   -141.847.000   1.629.393.000   1.629.393.000
  APĂRARE1.771.240.000   -141.847.000   1.629.393.000   1.629.393.000
  CHELTUIELI CURENTE1.320.604.729   -45.200.000   1.275.404.729   1.275.404.729
  CHELTUIELI DE PERSONAL697.724.000   -16.700.000   681.024.000   681.024.000
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII622.880.729   -28.500.000   594.380.729   594.380.729
  CHELTUIELI DE CAPITAL450.001.471   -96.647.000   353.354.471   353.354.471
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA633.800       633.800   633.800
  Rambursări de credite externe580.200       580.200   580.200
  Plăţi de dobânzi şi comisioane53.600       53.600   53.600
  Partea a IV-a - Ordinea publică1.021.794.8123.600.000-56.349.000   965.445.8123.600.000969.045.812
  ORDINEA PUBLICĂ1.021.794.8123.600.000-56.349.000   965.445.8123.600.000969.045.812
  CHELTUIELI CURENTE874.999.512   -549.000   874.450.512   874.450.512
  CHELTUIELI DE PERSONAL458.094.835   8.100.000   466.194.835   466.194.835
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII305.743.032   -8.649.000   297.094.032   297.094.032
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI111.161.645       111.161.645   111.161.645
  Subvenţii pentru instituţiile publice111.161.645       111.161.645   111.161.645
  CHELTUIELI DE CAPITAL129.673.6003.600.000-52.500.000   77.173.6003.600.00080.773.600
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA17.121.700   -3.300.000   13.821.700   13.821.700
  Rambursări de credite externe11.195.885   -3.200.000   7.995.885   7.995.885
  Plăţi de dobânzi şi comisioane5.925.815   -100.000   5.825.815   5.825.815
  Partea a V-a - Autorităţile publice863.470.16918.278.700-61.734.800   801.735.36918.278.700820.014.069
  CHELTUIELI CURENTE671.427.527   -55.469.200   615.958.327   615.958.327
  CHELTUIELI DE PERSONAL434.387.910   -48.233.500   386.154.410   386.154.410
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII192.159.775   3.552.400   195.712.175   195.712.175
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI44.879.842   -10.788.100   34.091.742   34.091.742
  Transferuri44.879.842   -10.788.100   34.091.742   34.091.742
  CHELTUIELI DE CAPITAL185.135.90418.278.700-5.080.200   180.055.70418.278.700198.334.404
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA6.906.738   -1.185.400   5.721.338   5.721.338
  CHELTUIELI PENTRU PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI9.600.000   255.000   9.855.000   9.855.000
  CHELTUIELI CURENTE8.940.000   255.000   9.195.000   9.195.000
  CHELTUIELI DE PERSONAL1.875.800   -45.000   1.830.800   1.830.800
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII7.064.200   300.000   7.364.200   7.364.200
  CHELTUIELI DE CAPITAL660.000       660.000   660.000
  CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII LEGISLATIVE134.844.075   -1.787.000   133.057.075   133.057.075
  CHELTUIELI CURENTE60.875.775   -1.787.000   59.088.775   59.088.775
  CHELTUIELI DE PERSONAL40.940.344   -1.787.000   39.153.344   39.153.344
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII19.911.668       19.911.668   19.911.668
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI23.763       23.763   23.763
  Transferuri23.763       23.763   23.763
  Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale23.763       23.763   23.763
  CHELTUIELI DE CAPITAL73.968.300       73.968.300   73.968.300
  CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII JUDECĂTOREŞTI167.104.700   -29.951.500   137.153.200   137.153.200
  CHELTUIELI CURENTE155.284.700   -30.451.500   124.833.200   124.833.200
  CHELTUIELI DE PERSONAL107.011.700   -24.111.500   82.900.200   82.900.200
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII48.273.000   -6.340.000   41.933.000   41.933.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL11.820.000   500.000   12.320.000   12.320.000
  CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII EXECUTIVE509.527.52618.278.700-29.223.000   480.304.52618.278.700498.583.226
  CHELTUIELI CURENTE407.847.324   -22.657.400   385.189.924   385.189.924
  CHELTUIELI DE PERSONAL253.917.716   -19.365.000   234.552.716   234.552.716
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII110.078.637   7.495.700   117.574.337   117.574.337
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI43.850.971   -10.788.100   33.062.871   33.062.871
  Transferuri43.850.971   -10.788.100   33.062.871   33.062.871
  Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale43.750.971   -10.788.100   32.962.871   32.962.871
  CHELTUIELI DE CAPITAL94.773.46418.278.700-5.380.200   89.393.26418.278.700107.671.964
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA6.906.738   -1.185.400   5.721.338   5.721.338
  Rambursări de credite externe5.123.400   -320.800   4.802.600   4.802.600
  Plăţi de dobânzi şi comisioane1.783.338   -864.600   918.738   918.738
  CHELTUIELI PENTRU ALTE ORGANE ALE AUTORITĂŢII PUBLICE42.393.868   -1.028.300   41.365.568   41.365.568
  CHELTUIELI CURENTE38.479.728   -828.300   37.651.428   37.651.428
  CHELTUIELI DE PERSONAL30.642.350   -2.925.000   27.717.350   27.717.350
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.832.270   2.096.700   8.928.970   8.928.970
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI1.005.108       1.005.108   1.005.108
  Transferuri1.005.108       1.005.108   1.005.108
  Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale5.108       5.108   5.108
  CHELTUIELI DE CAPITAL3.914.140   -200.000   3.714.140   3.714.140
  Partea a VI-a - Acţiuni economice4.761.981.597155.026.500561.780.600   5.323.762.197155.026.5005.478.788.697
  CHELTUIELI CURENTE3.682.031.915153.562.500479.742.500   4.161.774.415153.562.5004.315.336.915
  CHELTUIELI DE PERSONAL242.345.149   -27.479.000   214.866.149   214.866.149
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII662.610.166   -99.561.900   563.048.266   563.048.266
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI2.777.076.600153.562.500606.783.400   3.383.860.000153.562.5003.537.422.500
  Subvenţii pentru instituţiile publice371.700   -21.000   350.700   350.700
  Subvenţii pe produse şi activităţi823.900.000   51.000.000   874.900.000   874.900.000
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif729.500.000   -21.000.000   708.500.000   708.500.000
  Prime acordate producătorilor agricoli460.000.000   348.000.000   808.000.000   808.000.000
  Transferuri763.304.900153.562.500228.804.400   992.109.300153.562.5001.145.671.800
  CHELTUIELI DE CAPITAL943.269.6321.464.00091.001.900   1.034.271.5321.464.0001.035.735.532
  ÎMPRUMUTURI115.700.000   -8.700.000   107.000.000   107.000.000
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA20.980.050   -263.800   20.716.250   20.716.250
  CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ442.923.0011.464.000-97.419.400   345.503.6011.464.000346.967.601
  CHELTUIELI CURENTE431.397.678   -99.615.300   331.782.378   331.782.378
  CHELTUIELI DE PERSONAL20.741.656   -1.541.100   19.200.556   19.200.556
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII408.584.322   -97.875.800   310.708.522   310.708.522
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI2.071.700   -198.400   1.873.300   1.873.300
  Subvenţii pentru instituţiile publice371.700   -21.000   350.700   350.700
  Transferuri1.700.000   -177.400   1.522.600   1.522.600
  CHELTUIELI DE CAPITAL11.525.3231.464.0002.195.900   13.721.2231.464.00015.185.223
  PROSPECŢIUNI ŞI LUCRĂRI GEOLOGICE DE CERCETARE PENTRU DESCOPERIRI DE ZĂCĂMINTE NOI81.260.000   -28.600   81.231.400   81.231.400
  CHELTUIELI CURENTE81.260.000   -28.600   81.231.400   81.231.400
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII81.260.000   -28.600   81.231.400   81.231.400
  INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, ENERGETICĂ, METALURGICĂ, CHIMICĂ ŞI ALTE SUBRAMURI ALE INDUSTRIEI1.285.963.7507.962.500219.918.000   1.505.881.7507.962.5001.513.844.250
  CHELTUIELI CURENTE856.900.0007.962.500170.181.800   1.027.081.8007.962.5001.035.044.300
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI856.900.0007.962.500170.181.800   1.027.081.8007.962.5001.035.044.300
  Subvenţii pe produse şi activităţi770.900.000   50.000.000   820.900.000   820.900.000
  Transferuri86.000.0007.962.500120.181.800   206.181.8007.962.500214.144.300
  CHELTUIELI DE CAPITAL428.397.500   50.000.000   478.397.500   478.397.500
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA666.250   -263.800   402.450   402.450
  Plăţi de dobânzi şi comisioane666.250   -263.800   402.450   402.450
  AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, APE, MEDIU ÎNCONJURĂTOR1.704.455.000   300.200.000   2.004.655.000   2.004.655.000
  CHELTUIELI CURENTE1.543.844.824   300.200.000   1.844.044.824   1.844.044.824
  CHELTUIELI DE PERSONAL189.654.946   -24.800.000   164.854.946   164.854.946
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII151.189.878   -2.000.000   149.189.878   149.189.878
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI1.203.000.000   327.000.000   1.530.000.000   1.530.000.000
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif729.500.000   -21.000.000   708.500.000   708.500.000
  Prime acordate producătorilor agricoli460.000.000   348.000.000   808.000.000   808.000.000
  Transferuri13.500.000       13.500.000   13.500.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL157.607.176       157.607.176   157.607.176
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA3.003.000       3.003.000   3.003.000
  Plăţi de dobânzi şi comisioane3.003.000       3.003.000   3.003.000
  TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII883.600.000145.600.000-10.200.000   873.400.000145.600.0001.019.000.000
  CHELTUIELI CURENTE594.789.200145.600.000-300.000   594.489.200145.600.000740.089.200
  CHELTUIELI DE PERSONAL6.406.760   50.000   6.456.760   6.456.760
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII7.277.540   -150.000   7.127.540   7.127.540
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI581.104.900145.600.000-200.000   580.904.900145.600.000726.504.900
  Subvenţii pe produse şi activităţi53.000.000   1.000.000   54.000.000   54.000.000
  Transferuri528.104.900145.600.000-1.200.000   526.904.900145.600.000672.504.900
  CHELTUIELI DE CAPITAL271.500.000   -9.900.000   261.600.000   261.600.000
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA17.310.800       17.310.800   17.310.800
  Rambursări de credite externe227.500       227.500   227.500
  Plăţi de dobânzi şi comisioane17.083.300       17.083.300   17.083.300
  ALTE ACŢIUNI ECONOMICE363.779.846   149.310.600   513.090.446   513.090.446
  CHELTUIELI CURENTE173.840.213   109.304.600   283.144.813   283.144.813
  CHELTUIELI DE PERSONAL25.541.787   -1.187.900   24.353.887   24.353.887
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII14.298.426   492.500   14.790.926   14.790.926
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI134.000.000   110.000.000   244.000.000   244.000.000
  Transferuri134.000.000   110.000.000   244.000.000   244.000.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL74.239.633   48.706.000   122.945.633   122.945.633
  ÎMPRUMUTURI115.700.000   -8.700.000   107.000.000   107.000.000
  Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale115.700.000   -8.700.000   107.000.000   107.000.000
  Partea a VII-a - Alte acţiuni361.302.603   486.000   361.788.603   361.788.603
  CHELTUIELI CURENTE243.174.469   -2.893.000   240.281.469   240.281.469
  CHELTUIELI DE PERSONAL128.685.867   -6.753.800   121.932.067   121.932.067
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII89.836.150   3.820.800   93.656.950   93.656.950
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI24.652.452   40.000   24.692.452   24.692.452
  Prime acordate producătorilor agricoli150.000       150.000   150.000
  Transferuri24.502.452   40.000   24.542.452   24.542.452
  CHELTUIELI DE CAPITAL46.128.134   3.379.000   49.507.134   49.507.134
  ALTE ACŢIUNI269.450.151   486.000   269.936.151   269.936.151
  CHELTUIELI CURENTE223.322.017   -2.893.000   220.429.017   220.429.017
  CHELTUIELI DE PERSONAL128.685.867   -6.753.800   121.932.067   121.932.067
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII89.836.150   3.820.800   93.656.950   93.656.950
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI4.800.000   40.000   4.840.000   4.840.000
  Prime acordate producătorilor agricoli150.000       150.000   150.000
  Transferuri4.650.000   40.000   4.690.000   4.690.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL46.128.134   3.379.000   49.507.134   49.507.134
  CHELTUIELI DIN FONDUL DE INTERVENŢIE3.930.000       3.930.000   3.930.000
  CHELTUIELI CURENTE3.930.000       3.930.000   3.930.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI3.930.000       3.930.000   3.930.000
  Transferuri3.930.000       3.930.000   3.930.000
  CHELTUIELI DIN FONDUL LA DISPOZIŢIA GUVERNULUI ROMÂNIEI PENTRU RELAŢIILE CU REPUBLICA MOLDOVA200.000       200.000   200.000
  CHELTUIELI CURENTE200.000       200.000   200.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI200.000       200.000   200.000
  Transferuri200.000       200.000   200.000
  CHELTUIELI DIN FONDUL DE REDRESARE FINANCIARĂ87.722.452       87.722.452   87.722.452
  CHELTUIELI CURENTE15.722.452       15.722.452   15.722.452
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI15.722.452       15.722.452   15.722.452
  Transferuri15.722.452       15.722.452   15.722.452
  ÎMPRUMUTURI72.000.000       72.000.000   72.000.000
  Împrumut acordat din fondul de redresare financiară72.000.000       72.000.000   72.000.000
  Partea a VIII-a - Transferuri1.510.910.000   224.700.000   1.735.610.000   1.735.610.000
  TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT1.510.910.000   224.700.000   1.735.610.000   1.735.610.000
  Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători343.800.000   89.700.000   433.500.000   433.500.000
  Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii756.600.000   68.500.000   825.100.000   825.100.000
  Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru asigurările sociale ale agricultorilor251.510.000   31.500.000 -30.000.000   31.500.000 221.510.000   31.500.000 221.510.000
  Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de risc şi accident159.000.000   65.000.000   224.000.000   224.000.000
  Partea a X-a - Datoria publică1.458.250.000   -410.400.000   1.047.850.000   1.047.850.000
  DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE1.458.250.000   -410.400.000   1.047.850.000   1.047.850.000
  Dobânzi aferente datoriei publice interne1.399.220.240   -410.400.000   988.820.240   988.820.240
  Dobânzi aferente datoriei publice externe16.629.760       16.629.760   16.629.760
  Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat în condiţiile legii42.400.000       42.400.000   42.400.000
  Partea a XI-a - Rezerve22.098.366   265.172.000   287.270.366   287.270.366
  Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului3.950.818   11.172.000   15.122.818   15.122.818
  Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului4.070.000   2.000.000   6.070.000   6.070.000
  Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova1.800.000   2.000.000   3.800.000   3.800.000
  Fondul pentru redresare financiară la dispoziţia Guvernului12.277.548   250.000.000   262.277.548   262.277.548
  DEFICIT-1.932.444.045-420.340.200-1.001.383.070-2.509.940-2.933.827.115-422.850.140-3.356.677.255
---------- *) Nu cuprinde influenţa din importul de ţiţei, efectuat pentru realizarea programului energetic naţional, aferent perioadei septembrie 1993 - aprilie 1994, pentru care Guvernul este autorizat ca, pe baza rezultatelor controlului dispus, sa scutească importatorul de la plata taxei pe valoarea adăugată. Notă **) În funcţie de derularea programelor de împrumut se pot efectua modificări în structura şi între ordonatorii principali de credite, cu aprobarea Guvernului.
Anexa 2
                 
  BUGETUL DE STAT PE ANUL 1995 - Detalierea pe articole de cheltuieli -
  - mii lei -
    Program actualizat buget de statCredite externeInfluenţeProgram rectificat buget de statCredite externeTotal
  Buget de statCredite externe
  012345=1+36=2+47=5+6
  II. CHELTUIELI - TOTAL16.616.504.045420.340.200*)289.983.0702.509.94016.906.487.115422.850.140*)17.329.337.255
  CHELTUIELI CURENTE14.231.621.508205.358.750370.767.2001.756.96014.602.388.708207.115.71014.809.504.418
  CHELTUIELI DE PERSONAL4.739.492.246568.750-227.845.7001.254.9704.511.646.5461.823.7204.513.470.266
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.408.219.87951.227.500-127.661.400501.9902.280.558.47951.729.4902.332.287.969
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI5.603.561.017153.562.500871.502.300   6.475.063.317153.562.5006.628.625.817
  Subvenţii pentru instituţiile publice221.834.645   -1.850.100   219.984.545   219.984.545
  Subvenţii pe produse şi activităţi823.900.000   51.000.000   874.900.000   874.900.000
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif729.500.000   -21.000.000   708.500.000   708.500.000
  Prime acordate producătorilor agricoli460.150.000   348.000.000   808.150.000   808.150.000
  Transferuri3.368.176.372153.562.500495.352.400   3.863.528.772153.562.5004.017.091.272
  DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE1.458.250.000   -410.400.000   1.047.850.000   1.047.850.000
  SUME PREVĂZUTE ÎN POZIŢII GLOBALE CA REZERVE22.098.366   265.172.000   287.270.366   287.270.366
  CHELTUIELI DE CAPITAL2.096.028.299214.981.450-79.678.700752.9802.016.349.599215.734.4302.232.084.029
  ÎMPRUMUTURI187.700.000   -8.700.000   179.000.000   179.000.000
  Împrumut acordat din fondul de redresare financiară72.000.000       72.000.000   72.000.000
  Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale115.700.000   -8.700.000   107.000.000   107.000.000
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA101.154.238   -4.333.300   96.820.938   96.820.938
  Rambursări de credite externe44.885.985   -2.410.800   42.475.185   42.475.185
  Plăţi de dobânzi şi comisioane56.268.253   -1.922.500   54.345.753   54.345.753
  RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI     11.927.870   11.927.870   11.927.870
  ÎNVĂŢĂMÂNT2.053.217.1781.137.50020.576.4002.509.9402.073.793.5783.647.4402.077.441.018
  CHELTUIELI CURENTE1.954.874.378796.25020.505.5001.756.9601.975.379.8782.553.2101.977.933.088
  CHELTUIELI DE PERSONAL1.624.368.015568.75011.412.6001.254.9701.635.780.6151.823.7201.637.604.335
  Cheltuieli cu salariile1.246.658.17135.0008.760.03077.2801.255.418.201112.2801.255.530.481
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat311.044.4078.7502.210.79519.320313.255.20228.070313.283.272
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj62.209.2871.750441.7753.87062.651.0625.62062.656.682
  Deplasări, detaşări, transferări4.456.150523.250   1.154.5004.456.1501.677.7506.133.900
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII256.620.085227.5009.000.000501.990265.620.085729.490266.349.575
  Drepturi cu caracter social40.756.000   9.000.000   49.756.000   49.756.000
  Hrană74.582.195       74.582.195   74.582.195
  Medicamente şi materiale sanitare600.000       600.000   600.000
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie57.602.000       57.602.000   57.602.000
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional5.658.723       5.658.723   5.658.723
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament41.167.734       41.167.734   41.167.734
  Reparaţii curente9.135.033       9.135.033   9.135.033
  Reparaţii capitale24.245.000       24.245.000   24.245.000
  Cărţi şi publicaţii2.503.500127.500   251.0002.503.500378.5002.882.000
  Alte cheltuieli369.900100.000   250.990369.900350.990720.890
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI73.886.278   92.900   73.979.178   73.979.178
  Subvenţii pentru instituţiile publice8.785.100   13.900   8.799.000   8.799.000
  Transferuri65.101.178   79.000   65.180.178   65.180.178
  CHELTUIELI DE CAPITAL98.001.500341.250-45.000752.98097.956.5001.094.23099.050.730
  Investiţii ale instituţiilor publice98.001.500341.250-45.000752.98097.956.5001.094.23099.050.730
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA341.300   115.900   457.200   457.200
  Plăţi de dobânzi şi comisioane341.300   115.900   457.200   457.200
  SĂNĂTATE1.503.810.000242.297.500-156.768.000   1.347.042.000242.297.5001.589.339.500
  CHELTUIELI CURENTE1.328.770.91251.000.000-143.610.500   1.185.160.41251.000.0001.236.160.412
  CHELTUIELI DE PERSONAL1.141.941.470   -146.510.500   995.430.970   995.430.970
  Cheltuieli cu salariile873.299.975   -112.034.800   761.265.175   761.265.175
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat223.389.695   -28.792.300   194.597.395   194.597.395
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj42.984.599   -5.533.400   37.451.199   37.451.199
  Deplasări, detaşări, transferări2.267.201   -150.000   2.117.201   2.117.201
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII186.829.44251.000.0002.900.000   189.729.44251.000.000240.729.442
  Drepturi cu caracter social1.573.648   -10.000   1.563.648   1.563.648
  Hrană12.072.537   60.000   12.132.537   12.132.537
  Medicamente şi materiale sanitare125.807.25451.000.0002.670.000   128.477.25451.000.000179.477.254
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie12.813.114   200.000   13.013.114   13.013.114
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional5.436.731       5.436.731   5.436.731
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.635.873   -20.000   2.615.873   2.615.873
  Reparaţii curente12.249.175       12.249.175   12.249.175
  Reparaţii capitale10.173.750       10.173.750   10.173.750
  Cărţi şi publicaţii315.592       315.592   315.592
  Alte cheltuieli3.751.768       3.751.768   3.751.768
  CHELTUIELI DE CAPITAL119.868.438191.297.500-13.457.500   106.410.938191.297.500297.708.438
  Investiţii ale instituţiilor publice119.868.438191.297.500-13.457.500   106.410.938191.297.500297.708.438
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA55.170.650   300.000   55.470.650   55.470.650
  Rambursări de credite externe27.759.000   1.110.000   28.869.000   28.869.000
  Plăţi de dobânzi şi comisioane27.411.650   -810.000   26.601.650   26.601.650
  CULTURĂ ŞI ARTĂ177.288.000   -12.842.500   164.445.500   164.445.500
  CHELTUIELI CURENTE154.604.000   -10.812.500   143.791.500   143.791.500
  CHELTUIELI DE PERSONAL11.822.800   -1.665.000   10.157.800   10.157.800
  Cheltuieli cu salariile7.367.950   -900.165   6.467.785   6.467.785
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.841.960   -220.816   1.621.144   1.621.144
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj368.390   -44.019   324.371   324.371
  Deplasări, detaşări, transferări2.244.500   -500.000   1.744.500   1.744.500
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII74.125.000   -3.817.500   70.307.500   70.307.500
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.431.948   131.980   1.563.928   1.563.928
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional43.428.834   -2.516.500   40.912.334   40.912.334
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament83.720   -1.510   82.210   82.210
  Reparaţii curente384.176   -68.370   315.806   315.806
  Reparaţii capitale21.512.089   -1.206.910   20.305.179   20.305.179
  Cărţi şi publicaţii1.163.333   -430.760   732.573   732.573
  Alte cheltuieli6.120.900   274.570   6.395.470   6.395.470
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI68.656.200   -5.330.000   63.326.200   63.326.200
  Subvenţii pentru instituţiile publice52.486.200   -3.800.000   48.686.200   48.686.200
  Transferuri16.170.000   -1.530.000   14.640.000   14.640.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL22.684.000   -2.030.000   20.654.000   20.654.000
  Investiţii ale instituţiilor publice22.684.000   -2.030.000   20.654.000   20.654.000
  ASISTENŢĂ SOCIALĂ23.730.000   -7.023.600   16.706.400   16.706.400
  CHELTUIELI CURENTE19.707.700   -6.577.700   13.130.000   13.130.000
  CHELTUIELI DE PERSONAL122.200   -16.500   105.700   105.700
  Cheltuieli cu salariile93.710   -12.690   81.020   81.020
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat23.430   -3.170   20.260   20.260
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj4.685   -640   4.045   4.045
  Deplasări, detaşări, transferări375       375   375
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII17.415.500   -6.406.200   11.009.300   11.009.300
  Drepturi cu caracter social17.164.100   -6.368.800   10.795.300   10.795.300
  Hrană91.200   -41.200   50.000   50.000
  Medicamente şi materiale sanitare4.000   -2.200   1.800   1.800
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie54.600   -22.700   31.900   31.900
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional     100.000   100.000   100.000
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament43.000   -31.000   12.000   12.000
  Reparaţii curente50.000   -34.000   16.000   16.000
  Cărţi şi publicaţii600   -300   300   300
  Alte cheltuieli8.000   -6.000   2.000   2.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI2.170.000   -155.000   2.015.000   2.015.000
  Subvenţii pentru instituţiile publice2.170.000   -215.000   1.955.000   1.955.000
  Transferuri     60.000   60.000   60.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL4.022.300   -445.900   3.576.400   3.576.400
  Investiţii ale instituţiilor publice4.022.300   -445.900   3.576.400   3.576.400
  ALOCAŢII ŞI ALTE AJUTOARE PENTRU COPII485.410.000   9.009.100   494.419.100   494.419.100
  CHELTUIELI CURENTE485.410.000   9.009.100   494.419.100   494.419.100
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI485.410.000   9.009.100   494.419.100   494.419.100
  Transferuri485.410.000   9.009.100   494.419.100   494.419.100
  PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII331.898.000   51.458.000   383.356.000   383.356.000
  CHELTUIELI CURENTE331.898.000   51.458.000   383.356.000   383.356.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI331.898.000   51.458.000   383.356.000   383.356.000
  Transferuri331.898.000   51.458.000   383.356.000   383.356.000
  ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET52.860.000   1.772.000   54.632.000   54.632.000
  CHELTUIELI CURENTE52.860.000   1.772.000   54.632.000   54.632.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI52.860.000   1.772.000   54.632.000   54.632.000
  Subvenţii pentru instituţiile publice46.860.000   2.172.000   49.032.000   49.032.000
  Transferuri6.000.000   -400.000   5.600.000   5.600.000
  RAMBURSAREA ÎMPRUMUTULUI ACORDAT DE BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT     11.927.870   11.927.870   11.927.870
  RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI     11.927.870   11.927.870   11.927.870
  GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCUINŢE217.243.320   -9.934.000   207.309.320   207.309.320
  CHELTUIELI CURENTE120.000.000   -6.080.000   113.920.000   113.920.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI120.000.000   -6.080.000   113.920.000   113.920.000
  Transferuri120.000.000   -6.080.000   113.920.000   113.920.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL97.243.320   -3.854.000   93.389.320   93.389.320
  Investiţii ale instituţiilor publice97.243.320   -3.854.000   93.389.320   93.389.320
  APĂRARE1.771.240.000   -141.847.000   1.629.393.000   1.629.393.000
  CHELTUIELI CURENTE1.320.604.729   -45.200.000   1.275.404.729   1.275.404.729
  CHELTUIELI DE PERSONAL697.724.000   -16.700.000   681.024.000   681.024.000
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII622.880.729   -28.500.000   594.380.729   594.380.729
  CHELTUIELI DE CAPITAL450.001.471   -96.647.000   353.354.471   353.354.471
  Investiţii ale instituţiilor publice450.001.471   -96.647.000   353.354.471   353.354.471
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA633.800       633.800   633.800
  Rambursări de credite externe580.200       580.200   580.200
  Plăţi de dobânzi şi comisioane53.600       53.600   53.600
  ORDINEA PUBLICĂ1.021.794.8123.600.000-56.349.000   965.445.8123.600.000969.045.812
  CHELTUIELI CURENTE874.999.512   -549.000   874.450.512   874.450.512
  CHELTUIELI DE PERSONAL458.094.835   8.100.000   466.194.835   466.194.835
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII305.743.032   -8.649.000   297.094.032   297.094.032
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI111.161.645       111.161.645   111.161.645
  Subvenţii pentru instituţiile publice111.161.645       111.161.645   111.161.645
  CHELTUIELI DE CAPITAL129.673.6003.600.000-52.500.000   77.173.6003.600.00080.773.600
  Investiţii ale instituţiilor publice129.673.6003.600.000-52.500.000   77.173.6003.600.00080.773.600
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA17.121.700   -3.300.000   13.821.700   13.821.700
  Rambursări de credite externe11.195.885   -3.200.000   7.995.885   7.995.885
  Plăţi de dobânzi şi comisioane5.925.815   -100.000   5.825.815   5.825.815
  CHELTUIELI PENTRU PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI9.600.000   255.000   9.855.000   9.855.000
  CHELTUIELI CURENTE8.940.000   255.000   9.195.000   9.195.000
  CHELTUIELI DE PERSONAL1.875.800   -45.000   1.830.800   1.830.800
  Cheltuieli cu salariile1.323.300   -150.000   1.173.300   1.173.300
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat330.800   -37.500   293.300   293.300
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj66.200   -7.500   58.700   58.700
  Deplasări, detaşări, transferări155.500   150.000   305.500   305.500
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII7.064.200   300.000   7.364.200   7.364.200
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie700.000       700.000   700.000
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.500.000       1.500.000   1.500.000
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament15.000       15.000   15.000
  Reparaţii curente500.000       500.000   500.000
  Cărţi şi publicaţii50.000       50.000   50.000
  Alte cheltuieli4.299.200   300.000   4.599.200   4.599.200
  CHELTUIELI DE CAPITAL660.000       660.000   660.000
  Investiţii ale instituţiilor publice660.000       660.000   660.000
  CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII LEGISLATIVE134.844.075   -1.787.000   133.057.075   133.057.075
  CHELTUIELI CURENTE60.875.775   -1.787.000   59.088.775   59.088.775
  CHELTUIELI DE PERSONAL40.940.344   -1.787.000   39.153.344   39.153.344
  Cheltuieli cu salariile17.315.226   -1.374.600   15.940.626   15.940.626
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat4.175.045   -343.600   3.831.445   3.831.445
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj858.357   -68.800   789.557   789.557
  Deplasări, detaşări, transferări18.591.716       18.591.716   18.591.716
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII19.911.668       19.911.668   19.911.668
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie7.359.493       7.359.493   7.359.493
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional753.817       753.817   753.817
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.458.595       1.458.595   1.458.595
  Reparaţii curente523.520       523.520   523.520
  Cărţi şi publicaţii304.200       304.200   304.200
  Alte cheltuieli9.512.043       9.512.043   9.512.043
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI23.763       23.763   23.763
  Transferuri23.763       23.763   23.763
  Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale23.763       23.763   23.763
  CHELTUIELI DE CAPITAL73.968.300       73.968.300   73.968.300
  Investiţii ale instituţiilor publice73.968.300       73.968.300   73.968.300
  CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII JUDECĂTOREŞTI167.104.700   -29.951.500   137.153.200   137.153.200
  CHELTUIELI CURENTE155.284.700   -30.451.500   124.833.200   124.833.200
  CHELTUIELI DE PERSONAL107.011.700   -24.111.500   82.900.200   82.900.200
  Cheltuieli cu salariile81.674.400   -18.442.600   63.231.800   63.231.800
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat20.418.500   -4.890.900   15.527.600   15.527.600
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj4.083.800   -928.000   3.155.800   3.155.800
  Deplasări, detaşări, transferări835.000   150.000   985.000   985.000
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII48.273.000   -6.340.000   41.933.000   41.933.000
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie10.243.000   -2.300.000   7.943.000   7.943.000
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional8.217.000   -2.450.000   5.767.000   5.767.000
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament3.050.000   -500.000   2.550.000   2.550.000
  Reparaţii curente5.000.000   -952.000   4.048.000   4.048.000
  Reparaţii capitale19.561.000   112.000   19.673.000   19.673.000
  Cărţi şi publicaţii1.810.000   -200.000   1.610.000   1.610.000
  Alte cheltuieli392.000   -50.000   342.000   342.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL11.820.000   500.000   12.320.000   12.320.000
  Investiţii ale instituţiilor publice11.820.000   500.000   12.320.000   12.320.000
  CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII EXECUTIVE509.527.52618.278.700-29.223.000   480.304.52618.278.700498.583.226
  CHELTUIELI CURENTE407.847.324   -22.657.400   385.189.924   385.189.924
  CHELTUIELI DE PERSONAL253.917.716   -19.365.000   234.552.716   234.552.716
  Cheltuieli cu salariile190.671.047   -18.242.486   172.428.561   172.428.561
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat39.811.966   -4.421.531   35.390.435   35.390.435
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj7.974.303   -819.283   7.155.020   7.155.020
  Deplasări, detaşări, transferări15.460.400   4.118.300   19.578.700   19.578.700
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII110.078.637   7.495.700   117.574.337   117.574.337
  Medicamente şi materiale sanitare256       256   256
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie56.756.145   5.696.227   62.452.372   62.452.372
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional6.244.311   204.000   6.448.311   6.448.311
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament6.452.064   243.800   6.695.864   6.695.864
  Reparaţii curente9.775.898   4.835.700   14.611.598   14.611.598
  Reparaţii capitale11.697.250   -5.053.245   6.644.005   6.644.005
  Cărţi şi publicaţii2.105.132   -358.482   1.746.650   1.746.650
  Alte cheltuieli17.047.581   1.927.700   18.975.281   18.975.281
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI43.850.971   -10.788.100   33.062.871   33.062.871
  Transferuri43.850.971   -10.788.100   33.062.871   33.062.871
  Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale43.750.971   -10.788.100   32.962.871   32.962.871
  Alte transferuri100.000       100.000   100.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL94.773.46418.278.700-5.380.200   89.393.26418.278.700107.671.964
  Investiţii ale instituţiilor publice94.773.46418.278.700-5.380.200   89.393.26418.278.700107.671.964
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA6.906.738   -1.185.400   5.721.338   5.721.338
  Rambursări de credite externe5.123.400   -320.800   4.802.600   4.802.600
  Plăţi de dobânzi şi comisioane1.783.338   -864.600   918.738   918.738
  CHELTUIELI PENTRU ALTE ORGANE ALE AUTORITĂŢII PUBLICE42.393.868   -1.028.300   41.365.568   41.365.568
  CHELTUIELI CURENTE38.479.728   -828.300   37.651.428   37.651.428
  CHELTUIELI DE PERSONAL30.642.350   -2.925.000   27.717.350   27.717.350
  Cheltuieli cu salariile21.627.270   -1.724.520   19.902.750   19.902.750
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat5.406.780   -551.700   4.855.080   4.855.080
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.081.300   -110.780   970.520   970.520
  Deplasări, detaşări, transferări2.527.000   -538.000   1.989.000   1.989.000
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.832.270   2.096.700   8.928.970   8.928.970
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2.468.624   -14.000   2.454.624   2.454.624
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional223.271   -49.000   174.271   174.271
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament275.833       275.833   275.833
  Reparaţii curente2.504.000   51.500   2.555.500   2.555.500
  Reparaţii capitale368.800   2.300.000   2.668.800   2.668.800
  Cărţi şi publicaţii270.670   -17.300   253.370   253.370
  Alte cheltuieli721.072   -174.500   546.572   546.572
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI1.005.108       1.005.108   1.005.108
  Transferuri1.005.108       1.005.108   1.005.108
  Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale5.108       5.108   5.108
  Alte transferuri1.000.000       1.000.000   1.000.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL3.914.140   -200.000   3.714.140   3.714.140
  Investiţii ale instituţiilor publice3.914.140   -200.000   3.714.140   3.714.140
  CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ442.923.0011.464.000-97.419.400   345.503.6011.464.000346.967.601
  CHELTUIELI CURENTE431.397.678   -99.615.300   331.782.378   331.782.378
  CHELTUIELI DE PERSONAL20.741.656   -1.541.100   19.200.556   19.200.556
  Cheltuieli cu salariile15.478.741   -1.184.230   14.294.511   14.294.511
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.869.686   -296.558   3.573.128   3.573.128
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj773.937   -60.312   713.625   713.625
  Deplasări, detaşări, transferări619.292       619.292   619.292
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII408.584.322   -97.875.800   310.708.522   310.708.522
  Drepturi cu caracter social6.430       6.430   6.430
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.596.650   343.000   1.939.650   1.939.650
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional19.519.500   -3.864.000   15.655.500   15.655.500
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament33.900   -1.000   32.900   32.900
  Reparaţii curente129.000   86.000   215.000   215.000
  Reparaţii capitale1.519.000   523.200   2.042.200   2.042.200
  Cărţi şi publicaţii1.893.000   16.000   1.909.000   1.909.000
  Alte cheltuieli383.886.842   -94.979.000   288.907.842   288.907.842
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI2.071.700   -198.400   1.873.300   1.873.300
  Subvenţii pentru instituţiile publice371.700   -21.000   350.700   350.700
  Transferuri1.700.000   -177.400   1.522.600   1.522.600
  CHELTUIELI DE CAPITAL11.525.3231.464.0002.195.900   13.721.2231.464.00015.185.223
  Investiţii ale instituţiilor publice11.525.3231.464.0002.195.900   13.721.2231.464.00015.185.223
  PROSPECŢIUNI ŞI LUCRĂRI GEOLOGICE DE CERCETARE PENTRU DESCOPERIRI DE ZĂCĂMINTE NOI81.260.000   -28.600   81.231.400   81.231.400
  CHELTUIELI CURENTE81.260.000   -28.600   81.231.400   81.231.400
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII81.260.000   -28.600   81.231.400   81.231.400
  Alte cheltuieli81.260.000   -28.600   81.231.400   81.231.400
  INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, ENERGETICĂ, METALURGICĂ, CHIMICĂ ŞI ALTE SUBRAMURI ALE INDUSTRIEI1.285.963.7507.962.500219.918.000   1.505.881.7507.962.5001.513.844.250
  CHELTUIELI CURENTE856.900.0007.962.500170.181.800   1.027.081.8007.962.5001.035.044.300
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI856.900.0007.962.500170.181.800   1.027.081.8007.962.5001.035.044.300
  Subvenţii pe produse şi activităţi770.900.000   50.000.000   820.900.000   820.900.000
  Transferuri86.000.0007.962.500120.181.800   206.181.8007.962.500214.144.300
  CHELTUIELI DE CAPITAL428.397.500   50.000.000   478.397.500   478.397.500
  Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat428.397.500   50.000.000   478.397.500   478.397.500
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA666.250   -263.800   402.450   402.450
  Plăţi de dobânzi şi comisioane666.250   -263.800   402.450   402.450
  AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, APE, MEDIU ÎNCONJURĂTOR1.704.455.000   300.200.000   2.004.655.000   2.004.655.000
  CHELTUIELI CURENTE1.543.844.824   300.200.000   1.844.044.824   1.844.044.824
  CHELTUIELI DE PERSONAL189.654.946   -24.800.000   164.854.946   164.854.946
  Cheltuieli cu salariile144.376.863   -20.092.784   124.284.079   124.284.079
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat35.379.930   -5.023.237   30.356.693   30.356.693
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj7.218.843   -1.004.669   6.214.174   6.214.174
  Deplasări, detaşări, transferări2.679.310   1.320.690   4.000.000   4.000.000
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII151.189.878   -2.000.000   149.189.878   149.189.878
  Hrană1.700.000       1.700.000   1.700.000
  Medicamente şi materiale sanitare6.806.500       6.806.500   6.806.500
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie7.715.000       7.715.000   7.715.000
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional120.302.324   -2.000.000   118.302.324   118.302.324
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament6.199.000       6.199.000   6.199.000
  Reparaţii curente2.400.000       2.400.000   2.400.000
  Reparaţii capitale2.750.000       2.750.000   2.750.000
  Cărţi şi publicaţii1.306.000       1.306.000   1.306.000
  Alte cheltuieli2.011.054       2.011.054   2.011.054
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI1.203.000.000   327.000.000   1.530.000.000   1.530.000.000
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif729.500.000   -21.000.000   708.500.000   708.500.000
  Prime acordate producătorilor agricoli460.000.000   348.000.000   808.000.000   808.000.000
  Transferuri13.500.000       13.500.000   13.500.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL157.607.176       157.607.176   157.607.176
  Investiţii ale instituţiilor publice21.519.176   2.000.000   23.519.176   23.519.176
  Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat136.088.000   -2.000.000   134.088.000   134.088.000
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA3.003.000       3.003.000   3.003.000
  Plăţi de dobânzi şi comisioane3.003.000       3.003.000   3.003.000
  TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII883.600.000145.600.000-10.200.000   873.400.000145.600.0001.019.000.000
  CHELTUIELI CURENTE594.789.200145.600.000-300.000   594.489.200145.600.000740.089.200
  CHELTUIELI DE PERSONAL6.406.760   50.000   6.456.760   6.456.760
  Cheltuieli cu salariile4.861.815       4.861.815   4.861.815
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.215.450       1.215.450   1.215.450
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj243.090       243.090   243.090
  Deplasări, detaşări, transferări86.405   50.000   136.405   136.405
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII7.277.540   -150.000   7.127.540   7.127.540
  Drepturi cu caracter social50.000       50.000   50.000
  Hrană406.490       406.490   406.490
  Medicamente şi materiale sanitare7.067       7.067   7.067
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie721.972       721.972   721.972
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.759.612   -50.000   1.709.612   1.709.612
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament309.415       309.415   309.415
  Reparaţii curente786.812       786.812   786.812
  Reparaţii capitale1.556.600       1.556.600   1.556.600
  Cărţi şi publicaţii17.446       17.446   17.446
  Alte cheltuieli1.662.126   -100.000   1.562.126   1.562.126
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI581.104.900145.600.000-200.000   580.904.900145.600.000726.504.900
  Subvenţii pe produse şi activităţi53.000.000   1.000.000   54.000.000   54.000.000
  Transferuri528.104.900145.600.000-1.200.000   526.904.900145.600.000672.504.900
  CHELTUIELI DE CAPITAL271.500.000   -9.900.000   261.600.000   261.600.000
  Investiţii ale instituţiilor publice5.410.000       5.410.000   5.410.000
  Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat266.090.000   -9.900.000   256.190.000   256.190.000
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA17.310.800       17.310.800   17.310.800
  Rambursări de credite externe227.500       227.500   227.500
  Plăţi de dobânzi şi comisioane17.083.300       17.083.300   17.083.300
  ALTE ACŢIUNI ECONOMICE363.779.846   149.310.600   513.090.446   513.090.446
  CHELTUIELI CURENTE173.840.213   109.304.600   283.144.813   283.144.813
  CHELTUIELI DE PERSONAL25.541.787   -1.187.900   24.353.887   24.353.887
  Cheltuieli cu salariile19.400.346   -1.180.900   18.219.446   18.219.446
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat4.850.086   -287.000   4.563.086   4.563.086
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj970.017   -58.000   912.017   912.017
  Deplasări, detaşări, transferări321.338   338.000   659.338   659.338
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII14.298.426   492.500   14.790.926   14.790.926
  Hrană3.000       3.000   3.000
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie6.485.804   -2.500   6.483.304   6.483.304
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional571.783   -5.000   566.783   566.783
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament915.860   500.000   1.415.860   1.415.860
  Reparaţii curente2.219.000       2.219.000   2.219.000
  Reparaţii capitale1.115.552       1.115.552   1.115.552
  Cărţi şi publicaţii32.600       32.600   32.600
  Alte cheltuieli2.954.827       2.954.827   2.954.827
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI134.000.000   110.000.000   244.000.000   244.000.000
  Transferuri134.000.000   110.000.000   244.000.000   244.000.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL74.239.633   48.706.000   122.945.633   122.945.633
  Stocuri pentru rezerva de stat şi de mobilizare71.649.754   48.677.500   120.327.254   120.327.254
  Investiţii ale instituţiilor publice2.589.879   28.500   2.618.379   2.618.379
  ÎMPRUMUTURI115.700.000   -8.700.000   107.000.000   107.000.000
  Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale115.700.000   -8.700.000   107.000.000   107.000.000
  ALTE ACŢIUNI269.450.151   486.000   269.936.151   269.936.151
  CHELTUIELI CURENTE223.322.017   -2.893.000   220.429.017   220.429.017
  CHELTUIELI DE PERSONAL128.685.867   -6.753.800   121.932.067   121.932.067
  Cheltuieli cu salariile22.728.000   -1.526.500   21.201.500   21.201.500
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat5.068.300   -365.400   4.702.900   4.702.900
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.013.600   -73.100   940.500   940.500
  Deplasări, detaşări, transferări22.000       22.000   22.000
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII89.836.150   3.820.800   93.656.950   93.656.950
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie150.000       150.000   150.000
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional12.254.500       12.254.500   12.254.500
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament3.900       3.900   3.900
  Reparaţii curente8.200       8.200   8.200
  Cărţi şi publicaţii3.900       3.900   3.900
  Alte cheltuieli305.000   -50.000   255.000   255.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI4.800.000   40.000   4.840.000   4.840.000
  Prime acordate producătorilor agricoli150.000       150.000   150.000
  Transferuri4.650.000   40.000   4.690.000   4.690.000
  Alte transferuri4.650.000   40.000   4.690.000   4.690.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL46.128.134   3.379.000   49.507.134   49.507.134
  Investiţii ale instituţiilor publice46.128.134   3.379.000   49.507.134   49.507.134
  CHELTUIELI DIN FONDUL DE INTERVENŢIE3.930.000       3.930.000   3.930.000
  CHELTUIELI CURENTE3.930.000       3.930.000   3.930.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI3.930.000       3.930.000   3.930.000
  Transferuri3.930.000       3.930.000   3.930.000
  Alte transferuri3.930.000       3.930.000   3.930.000
  CHELTUIELI DIN FONDUL LA DISPOZIŢIA GUVERNULUI ROMÂNIEI PENTRU RELAŢIILE CU REPUBLICA MOLDOVA200.000       200.000   200.000
  CHELTUIELI CURENTE200.000       200.000   200.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI200.000       200.000   200.000
  Transferuri200.000       200.000   200.000
  CHELTUIELI DIN FONDUL DE REDRESARE FINANCIARĂ87.722.452       87.722.452   87.722.452
  CHELTUIELI CURENTE15.722.452       15.722.452   15.722.452
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI15.722.452       15.722.452   15.722.452
  Transferuri15.722.452       15.722.452   15.722.452
  Indemnizaţii din fondul de redresare financiară15.722.452       15.722.452   15.722.452
  ÎMPRUMUTURI72.000.000       72.000.000   72.000.000
  Împrumut acordat din fondul de redresare financiară72.000.000       72.000.000   72.000.000
  TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT1.510.910.000   224.700.000   1.735.610.000   1.735.610.000
  Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători343.800.000   89.700.000   433.500.000   433.500.000
  Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii756.600.000   68.500.000   825.100.000   825.100.000
  Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru asigurările sociale ale agricultorilor251.510.000   31.500.000 -30.000.000   31.500.000 221.510.000   31.500.000 221.510.000
  Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de risc şi accident159.000.000   65.000.000   224.000.000   224.000.000
  DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE1.458.250.000   -410.400.000   1.047.850.000   1.047.850.000
  Dobânzi aferente datoriei publice interne1.399.220.240   -410.400.000   988.820.240   988.820.240
  Dobânzi aferente datoriei publice externe16.629.760       16.629.760   16.629.760
  Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat în condiţiile legii42.400.000       42.400.000   42.400.000
  Partea a XI-a - Rezerve22.098.366   265.172.000   287.270.366   287.270.366
  Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului3.950.818   11.172.000   15.122.818   15.122.818
  Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului4.070.000   2.000.000   6.070.000   6.070.000
  Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova1.800.000   2.000.000   3.800.000   3.800.000
  Fondul pentru redresare financiară la dispoziţia Guvernului12.277.548   250.000.000   262.277.548   262.277.548
  DEFICIT-1.932.444.045-420.340.200-1.001.383.070-2.509.940-2.933.827.115-422.850.140-3.356.677.255
Notă *) În funcţie de derularea programelor de împrumut se pot efectua modificări în structura şi între ordonatorii principali de credite, cu aprobarea Guvernului.
Anexa 3(Anexa nr. 3/26 la Ordonanţa Guvernului nr. 40/1995) MINISTERUL DE INTERNE
                 
  BUGETUL DE STAT PE ANUL 1995
  - mii lei -
    Program actualizat buget de statCredite externeInfluenţeProgram rectificat buget de statCredite externeTotal
  Buget de statCredite externe
  012345=1+36=2+47=5+6
  II. CHELTUIELI - TOTAL1.033.802.9883.600.000-50.022.000   983.780.9883.600.000987.380.988
  CHELTUIELI CURENTE847.129.121   12.549.000   859.678.121   859.678.121
  CHELTUIELI DE PERSONAL463.504.635   7.898.000   471.402.635   471.402.635
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII312.304.488   -7.149.000   305.155.488   305.155.488
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI71.319.998   11.800.000   83.119.998   83.119.998
  Subvenţii pentru instituţiile publice3.160.900   800.000   3.960.900   3.960.900
  Transferuri68.159.098   11.000.000   79.159.098   79.159.098
  CHELTUIELI DE CAPITAL168.686.9173.600.000-59.271.000   109.415.9173.600.000113.015.917
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA17.986.950   -3.300.000   14.686.950   14.686.950
  Rambursări de credite externe11.671.885   -3.200.000   8.471.885   8.471.885
  Plăţi de dobânzi şi comisioane6.315.065   -100.000   6.215.065   6.215.065
  Partea I - Cheltuieli social-culturale99.375.556   8.327.000   107.702.556   107.702.556
  ÎNVĂŢĂMÂNT3.217.314   -40.000   3.177.314   3.177.314
  CHELTUIELI CURENTE2.944.614   5.000   2.949.614   2.949.614
  CHELTUIELI DE PERSONAL1.390.700   5.000   1.395.700   1.395.700
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.553.914       1.553.914   1.553.914
  CHELTUIELI DE CAPITAL272.700   -45.000   227.700   227.700
  Învăţământ liceal3.217.314   -40.000   3.177.314   3.177.314
  SĂNĂTATE25.076.642   -3.433.000   21.643.642   21.643.642
  CHELTUIELI CURENTE9.026.642   1.293.000   10.319.642   10.319.642
  CHELTUIELI DE PERSONAL4.019.100   -207.000   3.812.100   3.812.100
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.007.542   1.500.000   6.507.542   6.507.542
  CHELTUIELI DE CAPITAL15.184.750   -4.726.000   10.458.750   10.458.750
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA865.250       865.250   865.250
  Rambursări de credite externe476.000       476.000   476.000
  Plăţi de dobânzi şi comisioane389.250       389.250   389.250
  Spitale10.500.000       10.500.000   10.500.000
  Alte instituţii şi acţiuni sanitare14.576.642   -3.433.000   11.143.642   11.143.642
  CULTURĂ ŞI ARTĂ125.900   300.000   425.900   425.900
  CHELTUIELI CURENTE125.900   300.000   425.900   425.900
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI125.900   300.000   425.900   425.900
  Subvenţii pentru instituţiile publice125.900   300.000   425.900   425.900
  Teatre şi instituţii muzicale125.900   300.000   425.900   425.900
  ALOCAŢII ŞI ALTE AJUTOARE PENTRU COPII84.700       84.700   84.700
  CHELTUIELI CURENTE84.700       84.700   84.700
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI84.700       84.700   84.700
  Transferuri84.700       84.700   84.700
  Alocaţia de stat pentru copii84.700       84.700   84.700
  PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII67.836.000   11.000.000   78.836.000   78.836.000
  CHELTUIELI CURENTE67.836.000   11.000.000   78.836.000   78.836.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI67.836.000   11.000.000   78.836.000   78.836.000
  Transferuri67.836.000   11.000.000   78.836.000   78.836.000
  Pensii militari61.491.862   10.900.000   72.391.862   72.391.862
  Alte pensii, ajutoare şi indemnizaţii6.344.138   100.000   6.444.138   6.444.138
  ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET3.035.000   500.000   3.535.000   3.535.000
  CHELTUIELI CURENTE3.035.000   500.000   3.535.000   3.535.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI3.035.000   500.000   3.535.000   3.535.000
  Subvenţii pentru instituţiile publice3.035.000   500.000   3.535.000   3.535.000
  Activitatea sportivă3.035.000   500.000   3.535.000   3.535.000
  Partea a II-a - Gospodărie comunală şi locuinţe23.405.867   -2.000.000   21.405.867   21.405.867
  GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCUINŢE23.405.867   -2.000.000   21.405.867   21.405.867
  CHELTUIELI DE CAPITAL23.405.867   -2.000.000   21.405.867   21.405.867
  Locuinţe23.405.867   -2.000.000   21.405.867   21.405.867
  Partea a IV-a - Ordinea publică910.633.1673.600.000-56.349.000   854.284.1673.600.000857.884.167
  ORDINEA PUBLICĂ910.633.1673.600.000-56.349.000   854.284.1673.600.000857.884.167
  CHELTUIELI CURENTE763.837.867   -549.000   763.288.867   763.288.867
  CHELTUIELI DE PERSONAL458.094.835   8.100.000   466.194.835   466.194.835
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII305.743.032   -8.649.000   297.094.032   297.094.032
  CHELTUIELI DE CAPITAL129.673.6003.600.000-52.500.000   77.173.6003.600.00080.773.600
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA17.121.700   -3.300.000   13.821.700   13.821.700
  Rambursări de credite externe11.195.885   -3.200.000   7.995.885   7.995.885
  Plăţi de dobânzi şi comisioane5.925.815   -100.000   5.825.815   5.825.815
  Cheltuieli privind ordinea publică910.633.1673.600.000-56.349.000   854.284.1673.600.000857.884.167
  Partea a V-a - Autorităţile publice238.398       238.398   238.398
  CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII EXECUTIVE238.398       238.398   238.398
  CHELTUIELI CURENTE238.398       238.398   238.398
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI238.398       238.398   238.398
  Transferuri238.398       238.398   238.398
  Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale238.398       238.398   238.398
  Organele de specialitate ale administraţiei publice centrale238.398       238.398   238.398
  Partea a VI-a - Acţiuni economice150.000       150.000   150.000
  ALTE ACŢIUNI ECONOMICE150.000       150.000   150.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL150.000       150.000   150.000
  Rezerva de stat şi de mobilizare150.000       150.000   150.000
Anexa 3(Anexa nr. 3/26 la Ordonanţa Guvernului nr. 40/1995)MINISTERUL DE INTERNE
                 
  BUGETUL DE STAT PE ANUL 1995 - Detalierea pe articole de cheltuieli -
  - mii lei -
    Program actualizat buget de statCredite externeInfluenţeProgram rectificat buget de statCredite externeTotal
  Buget de statCredite externe
  012345=1+36=2+47=5+6
  II. CHELTUIELI - TOTAL1.033.802.9883.600.000-50.022.000   983.780.9883.600.000987.380.988
  CHELTUIELI CURENTE847.129.121   12.549.000   859.678.121   859.678.121
  CHELTUIELI DE PERSONAL463.504.635   7.898.000   471.402.635   471.402.635
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII312.304.488   -7.149.000   305.155.488   305.155.488
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI71.319.998   11.800.000   83.119.998   83.119.998
  Subvenţii pentru instituţiile publice3.160.900   800.000   3.960.900   3.960.900
  Transferuri68.159.098   11.000.000   79.159.098   79.159.098
  CHELTUIELI DE CAPITAL168.686.9173.600.000-59.271.000   109.415.9173.600.000113.015.917
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA17.986.950   -3.300.000   14.686.950   14.686.950
  Rambursări de credite externe11.671.885   -3.200.000   8.471.885   8.471.885
  Plăţi de dobânzi şi comisioane6.315.065   -100.000   6.215.065   6.215.065
  ÎNVĂŢĂMÂNT3.217.314   -40.000   3.177.314   3.177.314
  CHELTUIELI CURENTE2.944.614   5.000   2.949.614   2.949.614
  CHELTUIELI DE PERSONAL1.390.700   5.000   1.395.700   1.395.700
  Cheltuieli cu salariile1.165.709   5.000   1.170.709   1.170.709
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat166.616       166.616   166.616
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj33.325       33.325   33.325
  Deplasări, detaşări, transferări25.050       25.050   25.050
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.553.914       1.553.914   1.553.914
  Hrană1.139.408       1.139.408   1.139.408
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie150.000       150.000   150.000
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional36.506       36.506   36.506
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament5.000       5.000   5.000
  Reparaţii curente60.000       60.000   60.000
  Reparaţii capitale160.000       160.000   160.000
  Cărţi şi publicaţii1.500       1.500   1.500
  Alte cheltuieli1.500       1.500   1.500
  CHELTUIELI DE CAPITAL272.700   -45.000   227.700   227.700
  Investiţii ale instituţiilor publice272.700   -45.000   227.700   227.700
  SĂNĂTATE25.076.642   -3.433.000   21.643.642   21.643.642
  CHELTUIELI CURENTE9.026.642   1.293.000   10.319.642   10.319.642
  CHELTUIELI DE PERSONAL4.019.100   -207.000   3.812.100   3.812.100
  Cheltuieli cu salariile3.269.055   -207.000   3.062.055   3.062.055
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat619.995       619.995   619.995
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj123.999       123.999   123.999
  Deplasări, detaşări, transferări6.051       6.051   6.051
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.007.542   1.500.000   6.507.542   6.507.542
  Hrană695.100       695.100   695.100
  Medicamente şi materiale sanitare4.039.642   1.500.000   5.539.642   5.539.642
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie151.500       151.500   151.500
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional5.000       5.000   5.000
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament30.300       30.300   30.300
  Reparaţii curente30.000       30.000   30.000
  Reparaţii capitale30.500       30.500   30.500
  Cărţi şi publicaţii500       500   500
  Alte cheltuieli25.000       25.000   25.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL15.184.750   -4.726.000   10.458.750   10.458.750
  Investiţii ale instituţiilor publice15.184.750   -4.726.000   10.458.750   10.458.750
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA865.250       865.250   865.250
  Rambursări de credite externe476.000       476.000   476.000
  Plăţi de dobânzi şi comisioane389.250       389.250   389.250
  CULTURĂ ŞI ARTĂ125.900   300.000   425.900   425.900
  CHELTUIELI CURENTE125.900   300.000   425.900   425.900
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI125.900   300.000   425.900   425.900
  Subvenţii pentru instituţiile publice125.900   300.000   425.900   425.900
  ALOCAŢII ŞI ALTE AJUTOARE PENTRU COPII84.700       84.700   84.700
  CHELTUIELI CURENTE84.700       84.700   84.700
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI84.700       84.700   84.700
  Transferuri84.700       84.700   84.700
  PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII67.836.000   11.000.000   78.836.000   78.836.000
  CHELTUIELI CURENTE67.836.000   11.000.000   78.836.000   78.836.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI67.836.000   11.000.000   78.836.000   78.836.000
  Transferuri67.836.000   11.000.000   78.836.000   78.836.000
  ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET3.035.000   500.000   3.535.000   3.535.000
  CHELTUIELI CURENTE3.035.000   500.000   3.535.000   3.535.000
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI3.035.000   500.000   3.535.000   3.535.000
  Subvenţii pentru instituţiile publice3.035.000   500.000   3.535.000   3.535.000
  GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCUINŢE23.405.867   -2.000.000   21.405.867   21.405.867
  CHELTUIELI DE CAPITAL23.405.867   -2.000.000   21.405.867   21.405.867
  Investiţii ale instituţiilor publice23.405.867   -2.000.000   21.405.867   21.405.867
  ORDINEA PUBLICĂ910.633.1673.600.000-56.349.000   854.284.1673.600.000857.884.167
  CHELTUIELI CURENTE763.837.867   -549.000   763.288.867   763.288.867
  CHELTUIELI DE PERSONAL458.094.835   8.100.000   466.194.835   466.194.835
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII305.743.032   -8.649.000   297.094.032   297.094.032
  CHELTUIELI DE CAPITAL129.673.6003.600.000-52.500.000   77.173.6003.600.00080.773.600
  Investiţii ale instituţiilor publice129.673.6003.600.000-52.500.000   77.173.6003.600.00080.773.600
  RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA17.121.700   -3.300.000   13.821.700   13.821.700
  Rambursări de credite externe11.195.885   -3.200.000   7.995.885   7.995.885
  Plăţi de dobânzi şi comisioane5.925.815   -100.000   5.825.815   5.825.815
  CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII EXECUTIVE238.398       238.398   238.398
  CHELTUIELI CURENTE238.398       238.398   238.398
  SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI238.398       238.398   238.398
  Transferuri238.398       238.398   238.398
  Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale238.398       238.398   238.398
  ALTE ACŢIUNI ECONOMICE150.000       150.000   150.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL150.000       150.000   150.000
  Investiţii ale instituţiilor publice150.000       150.000   150.000
-------

Noutăți

 • LEGE nr. 73 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 314/1971 pentru modificarea Decretului nr. 125/1970 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Investiţii, aprobat prin Legea nr. 22/1970, şi pentru aprobarea Statutului Băncii de Investiţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 134 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 108 din 29 iunie 2000 pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la 10 martie 2000, privind acordarea unui avans de 100.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru finanţarea Proiectului "Facilitarea comerţului şi transportului în Sud-Estul Europei", în valoare de 17,1 milioane dolari S.U.A.
 • LEGE nr. 148 din 16 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 137 din 29 decembrie 1995*) (*republicată*) privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 8 din 18 februarie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă
 • LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
 • LEGE nr. 174 din 9 octombrie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011
 • LEGE nr. 91 din 1 noiembrie 1995 privind aderarea României la Convenţia internaţionala pentru unificarea anumitor reguli asupra sechestrului asigurator de nave maritime, semnată la Bruxelles la 10 mai 1952
 • LEGE nr. 299 din 21 decembrie 2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
 • LEGE nr. 79 din 23 decembrie 1991 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington la 7 octombrie 1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • LEGE nr. 384 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 16 februarie 2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005
 • LEGE nr. 92*) din 4 august 1992 *** Republicată pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 546 din 14 octombrie 2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii
 • LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 17 decembrie 1997 pentru reglementarea plăţii premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, care, de regula, se acordă la finele anului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 115 din 4 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 12 octombrie 2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 12 noiembrie 2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială
 • LEGE nr. 240 din 5 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 21 iunie 2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
 • LEGE nr. 228 din 25 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă a carcaselor şi ale animalelor vii
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 29 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 195 din 25 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 50 din 19 martie 2008 pentru abrogarea lit. b) a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 27 iunie 2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 165 din 28 octombrie 1999 pentru completarea alin. 1 al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • LEGE nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor şi studenţilor
 • LEGE nr. 76 din 12 iulie 1996 pentru ratificarea Convenţiei europene asupra transferării persoanelor condamnate, adoptată la Strasbourg la 21 martie 1983
 • LEGE nr. 472 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 200 din 16 octombrie 2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2016
 • LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 privind instituţia prefectului
 • LEGE nr. 16 din 3 martie 1992 pentru aderarea României la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Internaţionale de Telecomunicaţii Maritime prin Satelit "Inmarsat"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 200 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 24 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 56 din 19 mai 2000 pentru completarea art. 41 din Legea bancară nr. 58/1998
 • LEGE nr. 381 din 5 octombrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 191 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 40 din 19 decembrie 1975 privind creşterea şi ameliorarea animalelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 141 din 14 aprilie 2003 privind acordarea gratuita a medicamentelor pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 9 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020