Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 7 iulie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 288 din 24 iunie 2004 (*actualizată*)privind organizarea studiilor universitare(actualizată până la data de 25 martie 2013*)

----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 martie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 12 iulie 2005; LEGEA nr. 346 din 29 noiembrie 2005; LEGEA nr. 49 din 14 martie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adopta prezenta lege Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează organizarea studiilor universitare pe trei cicluri, respectiv studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat şi studii universitare de doctorat. (2) Fiecare ciclu de studii este delimitat de celelalte prin proceduri distincte de admitere şi de absolvire. (3) Durata ciclurilor de studii pe domenii şi specializări se stabileşte de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la propunerea Consiliului Naţional al Rectorilor, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (4) Pentru profesiile reglementate în Uniunea Europeană prin norme speciale privind condiţiile de studii, se aplică aceste norme. (5) Finanţarea ciclurilor de studii prevăzute la alin. (1) se realizează conform prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Organizarea fiecărui ciclu de studii este de competenţa instituţiilor de învăţământ superior, cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Articolul 3Ministerul Educaţiei şi Cercetării, împreună cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior şi cu partenerii sociali, corelează oferta educaţională a învăţământului universitar, pe cicluri, cu cerinţele pieţei muncii şi cu dezvoltarea vieţii sociale. Capitolul II Ciclul I - studii universitare de licenţă Articolul 4 (1) Studiile universitare de licenţă corespund unui număr cuprins între minimum 180 şi maximum 240 de credite de studiu transferabile, conform Sistemului european de credite de studiu transferabile (ECTS). (2) În sensul prezentei legi, creditele de studiu transferabile sunt valori numerice alocate unor unităţi de cursuri şi altor activităţi didactice. Prin creditele de studiu transferabile se apreciază, în medie, cantitatea de muncă, sub toate aspectele ei, efectuată de student pentru însuşirea unei discipline. (3) La învăţământul de zi, durata normală a studiilor universitare de licenţă este de 3-4 ani şi corespunde unui număr de 60 de credite de studiu transferabile pentru un an de studiu. Durata studiilor de licenţă pentru învăţământul tehnic este de 4 ani. (4) La învăţământul seral, durata studiilor pentru obţinerea numărului de credite de studiu transferabile, necesare absolvirii, este mai mare cu un an faţă de cea de la învăţământul de zi în domeniul respectiv. (5) Durata studiilor pentru obţinerea creditelor de studiu transferabile la învăţământul cu frecvenţă redusă şi la distanţă se reglementează prin hotărâre a Guvernului. (6) Studiile universitare de licenţă asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate corespunzătoare. (7) În cadrul studiilor universitare de licenţă este obligatorie efectuarea unor stagii de practică. Articolul 5 (1) Studiile universitare de licenţă oferă cunoştinţe şi competenţe largi, pe domenii de studii. (2) Absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de licenţă îşi pot exercita profesia, conform competenţelor şi drepturilor corespunzătoare diplomei dobândite, sau pot continua studiile universitare prin masterat. (3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării actualizează periodic, la propunerea Consiliului Naţional al Rectorilor, lista domeniilor şi specializărilor de licenţă, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (4) Universităţile pot organiza, cu finanţare din resurse proprii, şi studii în alte specializări decât cele prevăzute la alin. (3), cu respectarea procedurilor de autorizare şi acreditare. Articolul 6 (1) Diploma acordată după finalizarea studiilor universitare de licenţă atestă că titularul acesteia a dobândit cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate, precum şi abilităţi cognitive specifice profesiei. (2) Cunoştinţele generale permit abordările ştiinţifice ale domeniului de specialitate, care să asigure înţelegerea, inovarea şi crearea de cunoştinţe noi, precum şi comunicarea efectivă orală şi scrisă în domeniul de specialitate şi în contexte culturale diverse. (3) Cunoştinţele de specialitate se referă la procesele de cunoaştere, reproducere şi înţelegere specifice domeniului de studiu considerat ca un tot, a modului de stabilire de relaţii cu cunoaşterea din alte discipline şi arii profesionale, familiarizarea cu cele mai recente dezvoltări ale cunoaşterii şi ale aplicaţiilor profesionale din domeniu, precum şi înţelegerea şi aplicarea principiilor şi metodelor fundamentale de investigare specifice. (4) Competenţele generale se referă la: a) culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete; b) utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină; c) utilizarea tehnologiilor informatice; d) asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare; e) conceperea şi conducerea proceselor specifice domeniului. (5) Abilităţile cognitive specifice presupun: a) aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare fundamentale din domeniul de studiu, pentru formularea de proiecte şi demersuri profesionale; b) capacitatea de sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii, de rezolvare a unor probleme de bază şi de evaluare a concluziilor posibile; c) analiza independentă a unor probleme şi capacitatea de a comunică şi a demonstra soluţiile alese; d) capacitatea de a evalua probleme complexe şi de a comunică în mod demonstrativ rezultatele evaluării proprii; e) iniţiativă în analiza şi rezolvarea de probleme. (6) Competenţele de specialitate se stabilesc prin reglementări proprii fiecărui domeniu. Articolul 7 (1) Studiile universitare de licenţă pot fi continuate prin studii universitare de masterat. (2) În anumite domenii şi specializări la care studiile universitare de licenţă nu sunt continuate de studii universitare de masterat, absolvenţii pot opta, în condiţiile stabilite de universităţi, pentru studii universitare de masterat organizate în alte domenii. Capitolul III Ciclul II - studii universitare de masterat Articolul 8 (1) Studiile universitare de masterat corespund unui număr de credite de studiu transferabile cuprins, de regulă, între 90 şi 120. Prin excepţie, în funcţie de durata studiilor universitare de licenţă, limita inferioară poate fi de 60 de credite de studiu transferabile. (2) La învăţământul de zi, durata normală a studiilor universitare de masterat este de 1-2 ani şi corespunde unui număr de 60 de credite de studiu transferabile pentru un an de studiu. (3) Durata totală cumulată a ciclului I - studii universitare de licenţă şi a ciclului II - studii universitare de masterat trebuie să corespundă obţinerii a cel puţin 300 de credite de studiu transferabile. (4) Pentru profesii reglementate prin norme ori recomandări sau bune practici europene, ciclul I şi ciclul II pot fi oferite comasat într-un program unitar de studii universitare cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, la învăţământul de zi, în condiţiile art. 1 alin. (3), diplomele obţinute fiind echivalente titlului de master. (5) Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat este condiţionată de obţinerea diplomei acordate după finalizarea studiilor universitare de licenţă. Articolul 9 (1) Studiile universitare de masterat se organizează, de regulă, la învăţământul de zi. (2) Studiile universitare de masterat asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale. (3) Studiile universitare de masterat efectuate în alte domenii decât cele prevăzute la alin. (2) asigură obţinerea de competenţe complementare. (4) Studiile universitare de masterat se pot organiza şi cu frecvenţă redusă sau la distanţă. Durata studiilor pentru obţinerea creditelor de studiu transferabile la învăţământul cu frecvenţă redusă şi la distanţă se reglementează prin hotărâre a Guvernului. (5) Absolvenţii ciclurilor de studii universitare de licenţă sau masterat pot ocupa posturi didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic. Personalul existent în sistemul de învăţământ, care nu deţine cele 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, este obligat să le dobândească în maximum 3 ani.------------Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 346 din 29 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.090 din 5 decembrie 2005, care modifică pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 12 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 iulie 2005. (6) Absolvenţii cu diplomă de masterat pot ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal sau universitar, cu condiţia deţinerii unei pregătiri psihopedagogice, care să corespundă unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile, programe de pregătire oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic. Personalul existent în sistemul de învăţământ, care nu deţine cele 60 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, este obligat să le dobândească în maximum 3 ani.------------Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 346 din 29 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.090 din 5 decembrie 2005, care modifică pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 12 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 iulie 2005. (7) Programele de pregătire psihopedagogică sunt oferite de facultăţile de psihologie şi ştiinţe ale educaţiei şi de departamentele pentru pregătirea personalului didactic, abilitate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.------------Alin. (7) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 346 din 29 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.090 din 5 decembrie 2005, care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 12 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 iulie 2005. (8) Facultăţile de psihologie şi ştiinţe ale educaţiei pot organiza studii universitare de masterat didactic.------------Alin. (8) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 346 din 29 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.090 din 5 decembrie 2005, care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 12 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 iulie 2005. (9) Masteratul didactic are o durată de 2 ani, cu acumulare de 120 de credite de studii transferabile. Anual, Ministerul Educaţiei şi Cercetării aprobă cifrele de şcolarizare pe specializări şi programele de studii ale masteratului didactic.------------Alin. (9) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 346 din 29 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.090 din 5 decembrie 2005, care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 12 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 iulie 2005. (10) Diploma de masterat didactic, care conţine un modul de specializare din domeniul apropiat licenţei, dă dreptul exercitării profesiei didactice, în regim de completare de normă, în acel domeniu.------------Alin. (10) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 346 din 29 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.090 din 5 decembrie 2005, care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 12 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 iulie 2005. (11) Eliminat.------------Alin. (11) al art. 9 a fost eliminat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 346 din 29 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.090 din 5 decembrie 2005, care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 12 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 iulie 2005. Intrucat nu se mai menţionează nimic despre alin. (11) al art. 9, acesta este considerat eliminat implicit prin Legea nr. 346/2005. Articolul 10 (1) Diplomele de master atestă că titularii acestora au dobândit cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate, precum şi abilităţi cognitive specifice. (2) Cunoştinţele generale se referă la: a) familiarizarea cu cele mai noi şi avansate dezvoltări ale cunoaşterii în domeniu; b) abilităţi superioare de cercetare independentă; c) capacitatea de a aplica teoria în situaţii noi şi care nu au putut fi prevăzute. (3) Cunoştinţele de specialitate se referă la: a) acumularea unei cantităţi substanţiale de cunoştinţe noi; b) identificarea, abordarea şi soluţionarea de probleme cognitive şi profesionale noi; c) compararea cunoştinţelor noi cu cele tradiţionale şi capacitatea de a stabili relaţii între acestea, în vederea sesizării direcţiilor noi de creştere a cunoaşterii şi de dezvoltare a profesiei. (4) Competenţele generale se referă la: a) aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare şi rezolvare de probleme; b) elaborarea de studii şi rapoarte publicabile sau aplicabile profesional; c) capacitatea de a conduce grupuri de lucru şi de a comunică în contexte dintre cele mai diverse; d) capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme şi de a comunică rezultate în mod demonstrativ; e) abilităţi de conducător şi angajare clară pe calea propriei dezvoltări profesionale. (5) Abilităţile cognitive specifice presupun: a) evaluarea critică a rezultatelor unor noi cercetări; b) formularea de alternative interpretative şi demonstrarea relevanţei acestora; c) aplicarea creativă a metodelor de cercetare; d) conceperea şi conducerea proceselor specifice domeniului. (6) Competenţele de specialitate se stabilesc prin reglementări proprii fiecărui domeniu. Articolul 11 (1) Instituţiile de învăţământ superior sunt autonome şi răspund pentru proiectarea, aplicarea şi dezvoltarea de specializări şi programe de studii corespunzătoare. (2) Numărul de locuri finanţate anual de la bugetul de stat în condiţiile art. 1 alin. (5) reprezintă minimum 50% din numărul de absolvenţi cu diplomă acordată după finalizarea studiilor universitare de licenţă. (3) Instituţiile de învăţământ superior pot iniţia şi dezvolta programe de studii universitare de masterat la solicitarea instituţiilor publice sau a altor factori interesaţi, cu asigurarea finanţării corespunzătoare de către aceştia. Capitolul IV Ciclul III - studii universitare de doctorat Articolul 12Studiile universitare de doctorat au, de regulă, o durată de 3 ani. În situaţii speciale, când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de studiu sau experimentare, durata poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat. Susţinerea tezei de doctorat se poate face în termen de maximum 4 ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat, cu acordul senatului universitar şi al conducătorului de doctorat.-----------Art. 12 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 49 din 14 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013. Articolul 13 (1) Diploma de doctor atestă că titularul acesteia a dobândit cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate, precum şi abilităţi cognitive specifice. (2) Cunoştinţele generale se referă la acumularea, interpretarea şi dezvoltarea cunoaşterii de vârf din domeniul de doctorat. (3) Competenţele generale se referă la: a) dezvoltarea tehnicilor de cercetare şi aplicarea lor în contexte diverse şi specifice; b) construcţie teoretică şi aplicare profesională; c) construcţii discursive de tip academic pentru publicaţii de prestigiu în domeniu şi de tipul cunoaşterii comune pentru comunicare publică; d) asumarea responsabilităţii de a elabora un program de cercetare, spirit critic, creativitate, inventivitate. (4) Abilităţile cognitive specifice presupun: identificarea de probleme noi şi abordarea lor prin cercetare, imaginaţie creativă şi combinativă, analiză critică şi interpretativă. Articolul 14Reglementările specifice organizării studiilor universitare de doctorat se elaborează de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se supun spre aprobare Guvernului. Capitolul V Corelarea sistemului de învăţământ din România cu sistemele europene de învăţământ Articolul 15 (1) Aplicarea în toate universităţile a Sistemului european de credite de studiu transferabile (ECTS) este obligatorie. (2) Începând cu anul universitar 2005-2006, universităţile eliberează gratuit, inclusiv într-o limbă de largă circulaţie, fiecărui absolvent, Suplimentul la diplomă, al cărui conţinut este în conformitate cu normele europene. (3) Pentru programele de studii integrate, oferite de două sau de mai multe universităţi, care conduc la obţinerea de diplome comune, Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează şi supune spre aprobare Guvernului metodologia-cadru pentru aplicarea acestei prevederi, în conformitate cu reglementările legale. Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 16 (1) Învăţământul superior de scurtă durată, care se desfăşoară în prezent în colegiile universitare existente la data publicării prezentei legi, intră în lichidare sau se reorganizează în studii universitare de licenţă, în domeniile existente sau apropiate. (2) Absolvenţii cu diplomă de învăţământ superior de scurtă durată pot continua studiile pentru a obţine licenţa în cadrul ciclului I - studii universitare de licenţă. (3) Instituţiile de învăţământ superior stabilesc modul de obţinere a creditelor de studiu transferabile, pe baza cărora se admite înscrierea la examenul de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de scurtă durată. Articolul 17Organizarea programelor de studii în instituţiile de învăţământ superior care pregătesc specialişti în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. Articolul 18 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei stabilesc, având în vedere prevederile prezentei legi, corespondenţa dintre calificările universitare şi clasificarea ocupaţiilor, precum şi modificările necesare în sistemul de salarizare, în condiţiile legii. (2) Diplomele absolvenţilor de învăţământ superior sunt recunoscute şi oferă drepturi în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare la data obţinerii actului de finalizare a studiilor. (3) Diplomele absolvenţilor de învăţământ superior cu durata de 5-6 ani sunt de drept echivalente cu diplomele de master. (4) Diplomele acordate după finalizarea studiilor universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat asigură accesul la profesii şi ocupaţii diferite, care vor fi stabilite prin lege. Articolul 19Prevederile prezentei legi se aplică învăţământului superior public şi privat, acreditat şi autorizat provizoriu, care funcţionează în condiţiile legii, începând cu anul universitar 2005-2006, pentru studenţii admişi în anul I, cu excepţia prevăzută la art. 1 alin. (4). Articolul 20Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile art. 57, art. 60 alin. (2), art. 62-65, art. 72 alin. (4)-(6) şi ale art. 73 alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 24 iunie 2004.Nr. 288.______________

Noutăți

 • LEGE nr. 64 din 13 iulie 1994 pentru aderarea României la Convenţia privind recunoaşterea internaţionala a drepturilor asupra aeronavelor, semnată la Geneva la 19 iunie 1948
 • LEGE nr. 324 din 16 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 12 noiembrie 1998 cu privire la modificarea şi completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 360 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 95 din 26 mai 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 31 mai 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
 • LEGE nr. 275 din 4 iulie 2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice*)
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) privind calitatea apei potabile
 • LEGE nr. 415 din 18 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 231 din 10 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local "Pasaj rutier denivelat superior Basarab"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 decembrie 1998 privind energia electrică şi termica
 • LEGE nr. 127 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Tratarea apei potabile şi a apei uzate din municipiul Braşov şi localităţile învecinate situate în judeţul Braşov, România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 7 iunie 2002
 • LEGE nr. 293 din 25 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 197 din 17 noiembrie 1997 privind instituirea Zilei adolescentului
 • LEGE nr. 426 din 25 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • LEGE nr. 51 din 10 aprilie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală
 • LEGE nr. 344 din 19 iulie 2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • LEGE nr. 261 din 14 noiembrie 2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr. 1.904(2009), semnat la New York la 15 iunie 2017
 • LEGE nr. 235 din 13 iulie 2005 privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 19 mai 2000 pentru abrogarea unor dispoziţii legale cu privire la contribuţia agenţilor economici la constituirea Fondului asigurărilor sociale ale agricultorilor
 • LEGE nr. 19 din 28 februarie 1997 privind ratificarea Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului
 • LEGE nr. 103 din 19 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 15 iunie 1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară
 • LEGE nr. 264 din 15 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 24 iunie 1999 pentru modificarea Legii nr. 8/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale
 • LEGE nr. 455 din 6 decembrie 2006 pentru stabilirea unor măsuri privind acţiunile şi cererile în justiţie formulate de cultele religioase recunoscute din România
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 122 din 11 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunităţile Europene privind asocierea României la cel de-al şaselea Program-cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spaţiului European de Cercetare şi Inovare (2002-2006) şi la cel de-al şaselea Program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităţi de cercetare şi instruire cu scopul de a contribui la crearea Spaţiului European de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles la 29 octombrie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 5 octombrie 2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A.
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 358 din 6 decembrie 2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • LEGE nr. 138 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 6 septembrie 2006 pentru aprobarea preluării pachetului de acţiuni deţinut de societatea "Daewoo Motor Company Ltd." la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • LEGE nr. 58 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992
 • LEGE nr. 286 din 27 iunie 2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 29 din 17 martie 2016 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova la 24 aprilie 2015
 • LEGE nr. 18 din 26 iulie 1967 pentru aprobarea Decretului nr. 712/1967 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor de Export
 • LEGE nr. 1.076 din 1 aprilie 1931 privind ratificarea Acordului comercial provizoriu încheiat între România şi Elveţia, semnat la Bucureşti la 25 August 1930
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 25 din 19 ianuarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 29 septembrie 1994
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 313 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 147 din 28 septembrie 2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R., exprimate în valută, în titluri de stat exprimate în lei, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 25 din 12 aprilie 1995 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare pentru evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit şi pe avere şi a Protocolului anexat, semnate la Alger la 28 iunie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea alin. (4) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW"
 • LEGE nr. 66 din 24 aprilie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1999
 • LEGE nr. 109 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Varşovia la 23 iunie 1994
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021