Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 342 din 12 iulie 2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" la Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 16 iulie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 342 din 12 iulie 2004 (*actualizată*)privind trecerea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" la Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa(actualizată până la data de 24 decembrie 2004*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 16 iulie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 24 decembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 582 din 14 decembrie 2004.Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" trece la Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" S.A. Constanţa, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 517/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 2 septembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi se reorganizează ca subunitate fără personalitate juridică a acesteia, în completarea celor existente. (2) Subunităţile existente în structura Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa vor avea statut de sucursală, şi anume: a) Sucursala de comunicaţii port Constanţa; b) Sucursala energetică port Constanţa; c) Sucursala de servicii port Constanţa; d) Sucursala nave tehnice port Constanţa; e) Sucursala zonelor libere Constanţa Sud şi Basarabi. Articolul 2 (1) Bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi", prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, se transmit în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) Anexa nr. 1 conţine bunurile din domeniul public al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi", care se trec în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi se atribuie direct prin concesiune Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa. (3) Anexa nr. 2 conţine bunuri din domeniul public al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi", aferente contractelor de concesiune, care se preiau de către Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" S.A. Constanţa. (4) Bunurile prevăzute în anexa nr. 1, transmise în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, potrivit prevederilor alin. (1), se concesionează direct Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, pe bază de contract încheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. În situaţia privatizării Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, clauzele contractului de concesiune se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (5) Pe suprafeţele aferente bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute la alin. (2), Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa va institui măsurile pentru facilitarea exploatării porturilor, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor, republicată, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. Articolul 3Bunurile din domeniul privat al statului, aflate în patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi", se transmit în proprietatea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa prin majorarea corespunzătoare a capitalului social, potrivit prevederilor legale. Articolul 4 (1) Contractele de concesiune aferente bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 2, încheiate de către Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi", în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 682/1994 privind aprobarea Metodologiei pentru concesionarea de terenuri şi construcţii din zonele libere, rămân în vigoare până la expirarea termenului lor de valabilitate şi sunt preluate de către Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, care se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile regiei ce decurg din aceste contracte. (2) Contractele de concesiune aflate la data intrării în vigoare a prezentei legi în procedură legală de încheiere de către Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi", în temeiul Legii nr. 84/1992, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 682/1994, se pot finaliza sau renegocia, după caz, de către Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa. (3) La încetarea contractelor de concesiune prevăzute la alin. (1) şi (2), bunurile din domeniul public al statului care fac obiectul acestora, transmise în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), vor fi concesionate direct Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa. Pe suprafeţele aferente acestora se vor institui măsurile pentru facilitarea exploatării porturilor, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 131/2000, republicată. (4) Măsurile instituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1992, cu modificările şi completările ulterioare, pe suprafeţele aferente contractelor de concesiune prevăzute la alin. (1) şi (2) rămân în vigoare până la expirarea termenelor pentru care au fost încheiate. (5) Contractele comerciale încheiate de Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi", având ca obiect bunurile din patrimoniul regiei, precum şi toate celelalte contracte comerciale încheiate de regie se preiau de către Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, care se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceste contracte, aferente regiei. Articolul 5Personalul încadrat la Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" trece, în condiţiile legii, la Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa şi îşi păstrează salariile avute până la negocierea contractului colectiv de muncă de către Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" S.A. Constanţa. Articolul 6Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa preia drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" şi se subrogă în toate litigiile regiei, aflate în derulare cu terţii, în care aceasta a avut calitatea de parte. Articolul 7Veniturile obţinute din contractele de concesiune, de la data preluării de către Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi (2), constituie venituri proprii ale Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa. Articolul 8 (1) Operaţiunile de predare-preluare a bunurilor se efectuează pe bază de protocol încheiat între Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" şi Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 517/1998 privind înfiinţarea şi funcţionarea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 2 septembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 10Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 12 iulie 2004.Nr. 342. Anexa 1 BUNURILEdin domeniul public al statului,administrate de Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sudşi a Zonei Libere Basarabi", care trec în administrareaMinisterului Transporturilor,Construcţiilor şi Turismului şi se atribuie direct prin concesiuneCompaniei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa────────┬───────┬─────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┐Nr. │ Cod de│ Denumire│ Descrierea tehnică │ Vecinătăţi │M.F. │clasi- │ │ │ │        │ficare │ │ │ │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤  39906 │8.22.01│teritoriu│Platforma I │N - Acvatoriul bazinului IS│        │ │ │134185.94 mp câştigat │S - Triaj CF Port Constanţa│        │ │ │asupra mării prin │ Sud │        │ │ │umpluturi de pământ │E - Drum acces Ferry-Boat │        │ │ │ │V - Triaj CF mol IS │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 148987 │8.22.01│cheu │Cheu fund bazin Ferry- │N - Acvatoriul bazinului IS│        │ │ │Boat │S - Platformă fund bazin │        │ │ │Cheu din blocuri de │E - Împrejmuire Ferry-Boat │        │ │ │beton, fundat la -14.50 │V - Împrejmuire Romtrans │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 148989 │8.22.01│platformă│Platformă fund bazin IS │N - Cheu fund bazin │        │ │ │Platformă din beton şi │ Ferry-Boat │        │ │ │zone de dale BA │S - Drum secundar nr. 1 │        │ │ │ │E - Împrejmuire Ferry-Boat │        │ │ │ │V - Drum perimetral Vest │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤  39907 │8.22.01│teritoriu│Platforma II │N, V - Drum acces în port │        │ │ │18453.65 mp câştigat │S - Triaj CF Port Constanţa│        │ │ │asupra mării prin │ Sud │        │ │ │umpluturi de pământ │E - Racord CF - mol IS │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤  39908 │8.22.01│teritoriu│Platforma III │N - Acvatoriul portuar │        │ │ │898174.80 mp teritoriu │S - Culoar tehnologic │        │ │ │portuar ce se va │ adiacent digului de sud │        │ │ │realiza la est de │E - Dig interior situat la │        │ │ │mol IIS │ jumătatea molului IVS │        │ │ │ │V - Mol IIS │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 148990 │8.22.01│dig │Dig compartimentare │N - Mol IIIS şi fund bazin │        │ │ │E - V │ IIIS │        │ │ │ │S - Rest teritoriu fund │        │ │ │ │ bazin │        │ │ │ │E - Limita Est platforma 3 │        │ │ │ │V - Dig transversal │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 148991 │8.22.01│dig │Dig transversal │N - Cheu fund bazin IIS │        │ │ │ │S - Dig de Sud C.N.A.P.M. │        │ │ │ │ - S.A. Constanta │        │ │ │ │E - Mol IIIS + fund bazin │        │ │ │ │V - Lac de argint + fund │        │ │ │ │ bazin IIS │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 148992 │8.22.01│cheu │Cheu latura Est Mol IIS │N - Dana 128 - C.N.A.P.M. │        │ │ │L = 518.54 ml │ - S.A. Constanţa │        │ │ │ │S-Dana 131 - R.A.A.Z.L. │        │ │ │ │E - Bazin portuar │        │ │ │ │V - Parcela A │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 148993 │8.22.01│cheu │Cheu latura Vest Mol │N - Cheu cap mol IIIS │        │ │ │IIIS │S - Dana 131 │        │ │ │L = 501.28 ml │E - Mol IIIS │        │ │ │ │V - Bazin portuar │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 148994 │8.22.01│cheu │Cheu fund bazin Mol IIS │N - Bazin portuar │        │ │ │L = 225.55 ml │S - Dig transversal │        │ │ │ │E - Mol IIIS │        │ │ │ │V - Parcela A │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 148995 │8.22.01│cheu │Cheu cap Mol IIIS │N - Bazin portuar │        │ │ │L = 261.41 ml │S - Mol IIIS │        │ │ │ │E - Bazin portuar │        │ │ │ │V - Bazin portuar │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 148996 │8.22.01│cheu │Cheu latura Est │N - Cheu cap mol IIIS │        │ │ │Mol IIIS │S- Cheu fund bazin mol IIIS│        │ │ │L = 823.02 ml │E - Bazin portuar │        │ │ │ │V - Mol IIIS │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 148997 │8.22.01│cheu │Cheu fund bazin Mol │N - Bazin portuar │        │ │ │IIIS │S - Dig compartimentare │        │ │ │L-238.74 ml │ E-V │        │ │ │ │E - Cheu latura V mol IVS │        │ │ │ │V - Cheu latura E mol IIIS │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤148998 │8.22.01│cheu │Cheu latura Vest Mol │N - Bazin portuar │        │ │ │ IVS │S - Dig compartimentare │        │ │ │ L = 811.80 ml │ E-V │        │ │ │ │E - Dig protecţie mol IV │        │ │ │ │V - Bazin portuar │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 148999 │8.22.01│dig │ Dig submers Mol │N, S, E, V - Fund bazin IVS│        │ │ │ IVS-VS │ │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 149000 │8.22.01│dig │ Dig protecţie Mol IVS │N - Bazin portuar │        │ │ │ │S - Fund bazin IVS │        │ │ │ │E - Limita Est R.A. A.Z.L. │        │ │ │ │V - Cheu latura V mol IVS │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 149001 │8.22.01│dig │ Dig Nord-Sud Mol IIIS │N - Dana 137 │        │ │ │ │S - Dig compartimentare │        │ │ │ │E - V │        │ │ │ │E - Cheu fund bazin IIIS │        │ │ │ │V - Mol IIIS │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤  39909 │8.22.01│teren │ Zona Liberă Basarabi │N - Bazin portuar + dana │        │ │ │ 59619.22 mp teren │ buncheraj │        │ │ │ │S - Teren al S.C.U.G.-S.A. │        │ │ │ │ Basarabi │        │ │ │ │E - Teren al S.C.U.G. - S.A│        │ │ │ │ Basarabi + CDMN │        │ │ │ │V - S.C.U.G.- S.A. + │        │ │ │ │ Primăria Basarabi │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 149002 │8.22.01│cheu │ Cheu vertical dane │N - Dana buncheraj C.N. │        │ │ │ armare - Basarabi │ A.C.N. │        │ │ │ L = 300 ml │S - Cheu cala lansare │        │ │ │ │E - Platforme dane armare │        │ │ │ │V - Bazin portuar │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 149003 │8.22.01│platforme│ Platforme dane armare -│N - Dana buncheraj C.N. │        │ │ │ Basarabi │ A.C.N. │        │ │ │ │S - Platforma cala lansare │        │ │ │ │E - Drum cota 10 C.N. │        │ │ │ │ A.C.N. │        │ │ │ │V - Bazin portuar │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 149004 │8.22.01│platforme│Platforme cala lansare- │N - Cheu cala lansare │        │ │ │ Basarabi │S - Lot A1 │        │ │ │ │E - Drum cota 10 C.N. │        │ │ │ │ A.C.N. │        │ │ │ │V - Teren Primărie Basarabi│────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 149005 │8.22.01│cheu │Cheu pereat cala lansare│N - Cala lansare │        │ │ │ - Basarabi │S - Platforma cala lansare │        │ │ │L = 120 ml │E - Cheu vertical dana │        │ │ │ │ armare │        │ │ │ │V - Cheu C.N.A.C.N. │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 149006 │8.22.01│cala │Cala lansare - Basarabi │N - Bazin portuar │        │ │ │ │S -Cheu pereat cala lansare│        │ │ │ │E - Teren al R.A. A.Z.L. │        │ │ │ │V - Teren al C.N. A.C.N. │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤  39910 │8.22.02│acvatoriu│Acvatoriu 7411.79 mp │N - Bazin portuar │        │ │ │Zona Liberă Basarabi │S, E - Teren al R.A. A.Z.L.│        │ │ │ │V - Teren al C.N. A.C.N. │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100113 │8.22.01│teritoriu│Parcela E │N - Drum secundar 2 │        │ │ │9310.86 mp │S - Drum magistral │        │ │ │ │E - Drum secundar 3 │        │ │ │ │V - Drum perimetral │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100116 │8.22.01│teritoriu│Parcela I │N - Lot 12 │        │ │ │Lotul 15 │S - Lot 16 │        │ │ │3387.59 mp │E - Drum perimetral est │        │ │ │ │V - Culoar CF │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100120 │8.22.01│teritoriu│Parcela J │N - Lot J1 │        │ │ │Lotul J5 │S - Lot J6 │        │ │ │4022.28 mp │ │        │ │ │ │E - Culoar CF │        │ │ │ │V - Drum perimetral vest │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100126 │8.22.01│teritoriu│Parcela M │N - Drum secundar 6 │        │ │ │Lotul M1 │S - Lot M2 │        │ │ │3601.94 mp │E - Drum perimetral │        │ │ │ │V - Culoar CF │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100128 │8.22.01│teritoriu│Parcela N │N - Drum secundar 6 │        │ │ │Lotul N1 │S - Lot N2 │        │ │ │4217.71 mp │E - Culoar CF │        │ │ │ │V - Drum perimetral │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100129 │8.22.01│teritoriu│Parcela N │N - Lot N1 │        │ │ │Lotul N2 │S, V - Drum perimetral │        │ │ │4270.62 mp │E - Culoar CF │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100139 │8.22.01│teritoriu│Lot A0 │N - Platforma acces │        │ │ │1464.00 mp │S, E - Drum perimetral │        │ │ │ │V - Drum acces moluri │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100141 │8.22.01│teritoriu│Lot A1 │N - Lot A3 │        │ │ │1043.04 mp │S - Platforma acces │        │ │ │ │E - Lot A2 │        │ │ │ │V - Drum perimetral │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100142 │8.22.01│teritoriu│Lot A2 │N - Lot A3 │        │ │ │1023.00 mp │S - Platforma acces │        │ │ │ │E - Drum secundar 2 │        │ │ │ │V - Lot A1 │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100143 │8.22.01│teritoriu│ Lot A3 │N - Drum perimetral │        │ │ │1939.71 mp │S - Lot A1 şi A2 │        │ │ │ │E - Drum secundar 2 │        │ │ │ │V - Drum perimetral │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100146 │8.22.01│teritoriu│Parcela A │N - Dana 128 a C.N. A.P.M. │        │ │ │26772.00 mp │ - S.A. Constanţa │        │ │ │ │S, V- Mol IIS al C.N. │        │ │ │ │ A.P.M. - S.A. Constanţa │        │ │ │ │E - Cheu danele 129-130 │────────┴───────┴─────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┘--------------Anexa 1 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 582 din 14 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.233 din 21 decembrie 2004. Anexa 2 BUNURILEdin domeniul public al statului, administrate deRegia Autonomă "Administraţia ZoneiLibere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi", aferentecontractelor de concesiune, care se preiau de către Compania Naţională"Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa────────┬───────┬─────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┐Nr. │ Cod de│ Denumire│ Descrierea tehnică │ Vecinătăţi │M.F. │clasi- │ │ │ │        │ficare │ │ │ │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100106 │8.22.01│teritoriu│Parcela B │N - Drum secundar 1 │        │ │ │Lotul B1 │S - Drum secundar 2 │        │ │ │3693.71 mp │E - Drum perimetral │        │ │ │ │V - Lotul B2 │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100107 │8.22.01│teritoriu│Parcela B │N - Drum secundar 1 │        │ │ │Lotul B2 │S - Drum secundar 2 │        │ │ │2738.19 mp │E - Lot B1 │        │ │ │ │V - Loturile B3 şi B4 │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100108 │8.22.01│teritoriu│Parcela B │N - Drum secundar 1 │        │ │ │Lotul B3 │S - Lot B4 │        │ │ │3000.36 mp │E - Lot B2 │        │ │ │ │V - Drum secundar 3 │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100109 │8.22.01│teritoriu│Parcela B │N - Lot B3 │        │ │ │Lotul B4 │S - Drum secundar 2 │        │ │ │2999.86 mp │E - Lot B2 │        │ │ │ │V - Drum secundar 3 │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100110 │8.22.01│teritoriu│Parcela C │N - Drum secundar 2 │        │ │ │Lotul C1 │S - Drum magistral │        │ │ │3507.84 mp │E - Lot C2 │        │ │ │ │V - Drum secundar 3 │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100111 │8.22.01│teritoriu│Parcela C │N - Drum secundar 2 │        │ │ │Lotul C2 │S - Drum perimetral │        │ │ │3416.16 mp │E - Drum magistral │        │ │ │ │V - Lot C1 │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100112 │8.22.01│teritoriu│Parcela D │N - Drum secundar 1 │        │ │ │9486.86 mp │S - Drum secundar 2 │        │ │ │ │E - Drum secundar 3 │        │ │ │ │V - Drum perimetral │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100114 │8.22.01│teritoriu│Parcela I │N - Drum secundar 4 │        │ │ │Lotul I1 │S - Lot I2 │        │ │ │1231.90 mp │E - Drum perimetral est │        │ │ │ │V - Lot I2 │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100115 │8.22.01│teritoriu│Parcela I │N -Drum secundar 4 + lot I1│        │ │ │Lotul I2 │S - Lot I5 │        │ │ │3948.96 mp │E - Drum perimetral est │        │ │ │ │V - Culoar CF │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100117 │8.22.01│teritoriu│Parcela I │N - Lot I5 │        │ │ │Lotul I6 │S - Drum secundar 5 │        │ │ │3360.03 mp │E - Drum perimetral est │        │ │ │ │V - Culoar CF │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100118 │8.22.01│teritoriu│Parcela J │N -Lot J2 + drum secundar 4│        │ │ │Lotul J1 │S - Lot J5 │        │ │ │3139.41 mp │E - Culoar CF │        │ │ │ │V - Drum perimetral vest │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100119 │8.22.01│teritoriu│Parcela J │N - Drum secundar 4 │        │ │ │Lotul J2 │S - Lot J1 │        │ │ │1010.71 mp │E - Culoar CF │        │ │ │ │V - Drum perimetral vest │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100121 │8.22.01│teritoriu│Parcela J │N - Lot J5 │        │ │ │Lotul J6 │S - Drum secundar 5 │        │ │ │3940.95 mp │E - Culoar CF │        │ │ │ │V - Drum perimetral vest │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100122 │8.22.01│teritoriu│Parcela K │N - Drum secundar 4 │        │ │ │Lotul K1 │S - Lot K2 │        │ │ │5250.88 mp │E - Drum perimetral │        │ │ │ │V - Culoar CF │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100123 │8.22.01│teritoriu│Parcela K │N - Lot K1 │        │ │ │Lotul K2 │S - Drum secundar 6 │        │ │ │5145.95 mp │E - Drum perimetral │        │ │ │ │V - Culoar CF │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100124 │8.22.01│teritoriu│Parcela L │N - Drum secundar 5 şi PT7 │        │ │ │Lotul L1 │S - Lot L2 │        │ │ │3412.72 mp │E - Rampa CF │        │ │ │ │V - Drum perimetral │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100125 │8.22.01│teritoriu│Parcela L │N - Lot L1 │        │ │ │Lotul L2 │S - Drum secundar 6 │        │ │ │3780.69 mp │E - Rampa CF │        │ │ │ │V - Drum perimetral │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100127 │8.22.01│teritoriu│Parcela M │N - Lot M1 │        │ │ │Lotul M2 │S, E - Drum perimetral │        │ │ │2872.13 mp │V - Culoar CF │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100130 │8.22.01│teritoriu│Parcela P │N - U.M. │        │ │ │11099.41 mp │S - Parcela S │        │ │ │ │E - Triaj CF Ferry-Boat │        │ │ │ │V - Drum acces R.A. A.Z.L. │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100131 │8.22.01│teritoriu│Parcela R │N - Drum acces R.A. A.Z.L. │        │ │ │8626.00 mp │S - Drum acces Ro-Ro │        │ │ │ │E - Culoar CF │        │ │ │ │V - Racord CF Romtrans, C.N│        │ │ │ │ A.P.M.-S.A. Constanţa │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100134 │8.22.01│teritoriu│Parcela S │N - Parcela P │        │ │ │16581.01 mp │S - Drum acces Ro-Ro │        │ │ │ │E - Triaj CF Ferry-Boat │        │ │ │ │V - Culoar CF │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100144 │8.22.01│teritoriu│Lot B1 │N - Platforma acces │        │ │ │15966.77 mp │S, V - Drum perimetral │        │ │ │ │E - Drum secundar 1 │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100145 │8.22.01│teritoriu│Lot B2 │N, S, E-Gardul platformei 2│        │ │ │65700.00 mp │V - Drumurile secundare 1 │        │ │ │ │ şi 2 │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100147 │8.22.01│teritoriu│Parcela FB1 │N - Fund bazin IIS dana 131│        │ │ │50000.00 mp │S - Mol IIS R.A. A.Z.L. │        │ │ │ │E - Mol IIIS │        │ │ │ │V -Mol IIS, drum perimetral│────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤100148*)│8.22.01│teren │Platforma S.C.U.G. - │N - Parcela A1 │        │ │ │ S.A. Basarabi │S, V, E -Teren al S.C.U.G.-│        │ │ │ 42411,36 mp │ S.A. Basarabi │────────┼───────┼─────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤ 100149 │8.22.01│teren │Parcela A1 │N - R.A. A.Z.L. │        │ │ │4560.34 mp │S, V -Platforma S.C.U.G. - │        │ │ │ │ S.A. Basarabi │        │ │ │ │E - Drum acces mol │────────┴───────┴─────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┘---------*) dat cu titlu gratuit--------------Anexa 2 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 582 din 14 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.233 din 21 decembrie 2004.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 190 din 2 noiembrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu mărirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier I, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 octombrie 2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 29 aprilie 2004 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 5 februarie 2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
 • LEGE nr. 162 din 22 octombrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în munca a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
 • LEGE nr. 100 din 19 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 199 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. VII/2b la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
 • LEGE nr. 22 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 12 februarie 2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • LEGE nr. 165 din 1 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier internaţional de mărfuri, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2007
 • LEGE nr. 416 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 şi la Bucureşti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi modificarea sistemului de canalizare şi a sistemului de furnizare şi tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mureş, România", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 211 din 21 noiembrie 2000 privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 2000
 • LEGE nr. 9 din 4 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene
 • LEGE nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 266 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 163 din 22 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2003 pentru ratificarea Acordului privind Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene, semnat la Bucureşti la 20 iulie 2002
 • LEGE nr. 177 din 7 iunie 1947 pentru interpretarea dispoziţiunilor legale privitoare la înfăptuirea reformei agrare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 29 septembrie 1998 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei internaţionale a vârstnicilor
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 30 iunie 2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurata de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului
 • LEGE nr. 37 din 2 martie 2007 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor
 • LEGE nr. 202 din 27 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă
 • LEGE nr. 88 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 130 din 7 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
 • LEGE nr. 535 din 9 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
 • LEGE nr. 277 din 15 mai 2002 pentru retragerea rezervelor formulate de România la cele patru Convenţii de la Geneva din 12 august 1949 pentru protecţia victimelor de război
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 28 din 15 martie 1991 pentru acceptarea de către România a Acordului (Statutului) privind Corporaţia Financiară Internaţionala (C.F.I.)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 27 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 551 din 17 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2000 privind unele măsuri pentru aprobarea şi implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate şi a altor zone cu dezechilibre economice şi sociale
 • LEGE nr. 504 din 17 noiembrie 2004 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte
 • LEGE nr. 171 din 31 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 137 din 17 octombrie 2002 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • LEGE nr. 116 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari, adoptată la Strasbourg la 28 iunie 1978
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 6 septembrie 2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 648 din 19 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru managementul deşeurilor în Piatra-Neamţ, România", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010, şi a celui de-al doilea Protocol adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 182 din 14 octombrie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 623 din 19 noiembrie 2002 pentru ratificarea Convenţiei internaţionale privind reprimarea finanţării terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999
 • LEGE nr. 54 din 9 iulie 1993*) *** Republicat pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 56 din 11 aprilie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012 privind unele măsuri în domeniul cultural
 • LEGE nr. 352 din 6 iunie 2002 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 57 din 22 martie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 16 martie 2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" în proprietatea acesteia
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021