Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 13 septembrie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 (*actualizată*)privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice***)(actualizată până la data de 25 aprilie 2008*)

***) Titlul legii a fost modificat potrivit alin. (1) al art. 41 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 25 aprilie 2008, prin înlocuirea sintagmei "persoană fizică autorizată şi/sau asociaţie familială" cu sintagma "persoană fizică autorizată, întreprindere individuală şi/sau întreprindere familială".Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale Articolul 1În scopul simplificării procedurilor administrative şi promovării calităţii serviciilor se instituie prezenta procedură de înmatriculare în registrul comerţului şi de înregistrare fiscală a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, precum şi de autorizare a funcţionării pe baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere ale persoanelor juridice care, potrivit legii, au obligaţia să ceară înmatricularea în registrul comerţului.-----------Art. 1 a fost modificat potrivit alin. (1) al art. 41 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 25 aprilie 2008, prin înlocuirea sintagmei "persoană fizică autorizată şi/sau asociaţie familială" cu sintagma "persoană fizică autorizată, întreprindere individuală şi/sau întreprindere familială". Articolul 2Societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale, grupurile de interes economic, grupurile europene de interes economic, regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste, sucursalele înfiinţate de acestea, precum şi alte persoane juridice care se înregistrează în registrul comerţului potrivit unor acte normative speciale sunt denumite în sensul prezentei legi solicitanţi.---------Art. 2 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006. Articolul 3 (1) Înmatricularea persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale şi a întreprinderilor familiale în registrul comerţului şi înregistrarea fiscală a acestora se fac pe baza rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, potrivit legii speciale, fără a fi necesară pronunţarea de către judecătorul delegat a încheierii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de art. 43 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 25 aprilie 2008. (2) Înmatricularea persoanelor juridice prevăzute la art. 2, precum şi a sucursalelor acestora se face potrivit prevederilor Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi celorlalte prevederi referitoare la înregistrarea în registrul comerţului. Articolul 4Autorizarea funcţionării solicitanţilor se face cu îndeplinirea procedurii prevăzute de prezenta lege şi de actele normative speciale, armonizate cu prevederile prezentei legi.---------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. Articolul 5 (1) Prin autorizarea funcţionării, în sensul prezentei legi, se înţelege asumarea de către solicitant a responsabilităţii privitoare la legalitatea desfăşurării activităţilor declarate. (2) Activităţile cu impact semnificativ asupra mediului vor fi autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului de către autorităţile competente de protecţia mediului, la sediile acestora. Procedura de autorizare şi lista activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului vor fi stabilite prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. Capitolul II Înregistrarea în registrul comerţuluiÎnregistrarea în registrul comerţului Articolul 6 (1) Prin înregistrarea în registrul comerţului se înţelege înmatricularea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice prevăzute la art. 2, înscrierea de menţiuni, precum şi înregistrarea altor operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în registrul comerţului.-----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat potrivit alin. (1) al art. 41 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 25 aprilie 2008, prin înlocuirea sintagmei "persoană fizică autorizată şi/sau asociaţie familială" cu sintagma "persoană fizică autorizată, întreprindere individuală şi/sau întreprindere familială". (2) Solicitarea efectuării înregistrării în registrul comerţului se face la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal de către fondatori, administratori sau de reprezentanţii acestora, precum şi de orice persoană interesată, în condiţiile legii, prin întocmirea cererii de înregistrare.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (3) Înregistrările în registrul comerţului se fac în baza unei încheieri a judecătorului delegat sau a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, în afară de cazul în care legea prevede altfel. (4) Solicitanţii prevăzuţi la art. 2 dobândesc personalitate juridică, conform legii, de la data înregistrării în registrul comerţului a încheierii judecătorului-delegat, prin care se dispun autorizarea constituirii şi înmatricularea, dacă legea nu dispune altfel.---------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. Articolul 7Prin efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului se asigură opozabilitatea actelor înregistrate faţă de terţi, cu excepţia cazurilor în care legea prevede condiţia cumulativă a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Articolul 8 (1) La înmatriculare solicitanţilor li se eliberează certificatul de înregistrare conţinând numărul de ordine din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, însoţit de încheierea judecătorului-delegat, precum şi de alte acte prevăzute de prezenta lege.---------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (2) La înregistrarea modificărilor actului constitutiv se eliberează certificatul de înscriere de menţiuni, însoţit de încheierea judecătorului delegat, precum şi alte acte prevăzute de prezenta lege. (3) Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni este de 3 zile, respectiv 5 zile, calculat de la data înregistrării cererii potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă, dacă judecătorul-delegat nu dispune altfel.----------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. Articolul 9 (1) Certificatul de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare este documentul care atestă că persoana juridică a fost luată în evidenţa oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi în evidenţa organului fiscal.-----------Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. IV din ORDONANŢA nr. 35 din 26 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 7 august 2006. (3) Pe parcursul existenţei persoanei juridice dovada privind starea acesteia, referitoare la funcţionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment sau suspendare temporară a activităţii, se face cu extrasul de registru emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, valabil 30 de zile de la data emiterii.----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (4) Termenul de eliberare a extrasului de registru este de cel mult 24 de ore de la data înregistrării solicitării.---------Alin. (5) al art. 9 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. Capitolul III Atribuirea codului unic de înregistrareAtribuirea codului unic de înregistrare Articolul 10Solicitarea înregistrării fiscale se face prin depunerea cererii de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, iar atribuirea codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanţelor Publice este condiţionată de admiterea cererii de înregistrare în registrul comerţului de către judecătorul-delegat.---------Art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. Articolul 11 (1) În vederea atribuirii codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanţelor Publice, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale transmit direct sau prin intermediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pe cale electronică, Ministerului Finanţelor Publice, datele referitoare la înregistrările efectuate în registrul comerţului şi cele conţinute în cererea de înregistrare fiscală. (2) Pe baza datelor transmise potrivit prevederilor alin. (1) Ministerul Finanţelor Publice atribuie, în termen de maximum 8 ore, codul unic de înregistrare.---------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. Articolul 12 (1) Pentru asociaţiile familiale, precum şi pentru persoanele juridice prevăzute la art. 2 structura codului unic de înregistrare se stabileşte de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Justiţiei.-------Alin. (2) al art. 12 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. IV din ORDONANŢA nr. 35 din 26 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 7 august 2006. Articolul 13Codul unic de înregistrare va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucrează date privind persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale şi persoanele juridice prevăzute la art. 2, precum şi de acestea în relaţiile cu terţii, inclusiv cu autorităţile şi instituţiile publice, pe toată durata funcţionării lor.-----------Art. 13 a fost modificat potrivit alin. (1) al art. 41 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 25 aprilie 2008, prin înlocuirea sintagmei "persoană fizică autorizată şi/sau asociaţie familială" cu sintagma "persoană fizică autorizată, întreprindere individuală şi/sau întreprindere familială". Articolul 14 (1) După efectuarea înmatriculării societăţilor comerciale în registrul comerţului, un extras al încheierii judecătorului delegat se comunică, din oficiu, Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare, pe cheltuiala solicitantului. (2) Extrasul încheierii judecătorului delegat va cuprinde următoarele elemente: numărul şi data încheierii, denumirea, sediul social şi forma juridică, numele şi adresa fondatorilor, administratorilor şi, dacă este cazul, a cenzorilor, domeniul şi activitatea principală, capitalul social şi durata de funcţionare. (3) Pe extrasul prevăzut la alin. (1) oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul care a efectuat înmatricularea va menţiona codul unic de înregistrare atribuit şi numărul de ordine în registrul comerţului, iar acest document poate fi transmis şi pe cale electronică. (4) La cererea şi pe cheltuiala solicitantului, încheierea judecătorului delegat se publică integral în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Capitolul IV Procedura autorizării funcţionăriiProcedura autorizării funcţionării Articolul 15 (1) În vederea eliberării de către biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare sau, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni, solicitantul are obligaţia să depună, o dată cu cererea de înregistrare şi actele doveditoare, declaraţia-tip pe propria răspundere, semnată de asociaţi sau de administratori, din care să rezulte, după caz, că: a) persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani; b) persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip.---------Lit. b) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 159 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 12 iunie 2007. (2) Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligaţia solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal o nouă declaraţie-tip pe propria răspundere corespunzătoare modificărilor intervenite. (3) Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal înregistrează în registrul comerţului datele din declaraţiile-tip prevăzute la alin. (1) şi (2).----------Art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. Articolul 17 (1) Procedura de autorizare a funcţionării pe baza declaraţiei-tip pe propria răspundere se desfăşoară prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, la care solicitantul are obligaţia înregistrării sediului social sau secundar. (2) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, prin birourile unice, efectuează următoarele activităţi: a) primesc, verifică şi înregistrează cererile de înregistrare şi actele depuse în susţinerea acestora, precum şi declaraţiile-tip prevăzute la art. 15; b) încasează taxele şi tarifele pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi cele datorate altor autorităţi implicate în procedura de înregistrare; c) ţin în sistem computerizat evidenţa declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15; d) transmit autorităţilor publice competente declaraţiile-tip prevăzute la art. 15, în copie, şi, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului; e) completează şi emit în termen certificatele constatatoare privind înregistrarea declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15, potrivit prezentei legi; f) urmăresc termenele prevăzute de prezenta lege şi eliberează solicitanţilor certificatele de înregistrare, certificatele de înscriere de menţiuni, încheierile judecătorului-delegat, precum şi certificatele constatatoare prevăzute la lit. e).----------Art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. Articolul 17^1 (1) Biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, pe baza declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15, eliberează solicitanţilor certificate constatatoare care atestă că: a) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că la sediul social sau secundar nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator; b) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă ca sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile declarate;--------Lit. b) a alin. (1) al art. 17^1 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 159 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 12 iunie 2007. c) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă modificările intervenite faţă de declaraţia-tip anterioară. (2) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se eliberează o dată cu certificatul de înregistrare sau certificatul de înscriere de menţiuni. (3) Pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar se va elibera câte un certificat constatator care atestă că s-au înregistrat declaraţiile-tip prevăzute la art. 15. (4) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (1) au regimul prevăzut la art. 4 din Legea nr. 26/1990privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.---------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. Articolul 17^2 (1) În vederea efectuării controlului de către autorităţile publice competente privind conformitatea celor declarate potrivit art. 15, oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal transmite acestora copiile declaraţiilor-tip şi, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice, în termen de 3 zile de la data înregistrării în registrul comerţului. (2) Autorităţile publice competente prevăzute la alin. (1) sunt:----------Prima liniuţă a alin. (2) al art. 17^2 a fost abrogată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 159 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 12 iunie 2007.- direcţiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătăţii sau ministerele cu reţea proprie de sănătate publică;- Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau ministerele cu reţea sanitară veterinară proprie;- autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului din subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor;- inspectoratele teritoriale de muncă din subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.----------Art. 17^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. Articolul 17^3 (1) În cazul în care autorităţile publice competente constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, notifică acest fapt solicitantului, la sediul înregistrat, acordând un termen de remediere a neregularităţilor constatate. Termenul curge de la data primirii notificării şi poate fi prelungit la cererea expresă a solicitantului, adresată autorităţii publice competente. (2) În cazul în care neregularităţile nu sunt remediate, autorităţile publice competente notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal actul prin care s-a interzis desfăşurarea activităţii, în termen de 3 zile de la emiterea acestuia, pentru a fi înregistrat din oficiu în registrul comerţului.---------Art. 17^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. Articolul 25Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale asigură condiţiile necesare pentru arhivarea tuturor documentelor aferente procedurii de autorizare a funcţionării pe baza declaraţiei-tip pe propria răspundere.----------Art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. Capitolul V Preschimbarea certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscalăPreschimbarea certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscală Articolul 26Până la data de 31 decembrie 2004, persoanele juridice prevăzute la art. 2, care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au preschimbat certificatul de înmatriculare şi cel de înregistrare fiscală, au obligaţia de a solicita la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul în a cărui rază au sediul social sau secundar preschimbarea acestora cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare.---------Art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. Articolul 27Procedura stabilită prin prezenta lege pentru autorizarea funcţionării pe baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere se aplică în mod corespunzător şi preschimbărilor prevăzute la art. 26.----------Art. 27 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. Articolul 29În cadrul procedurii de preschimbare, declaraţiile-tip pe propria răspundere prevăzute la art. 15 se depun la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul unde se solicită preschimbarea.-----------Art. 29 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. Articolul 30 (1) Neefectuarea preschimbării certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare, până la termenul prevăzut la art. 26, atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice prevăzute la art. 2. (2) Constatarea dizolvării de drept se face prin încheierea judecătorului delegat, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. (3) Încheierea judecătorului delegat se înregistrează în registrul comerţului şi se comunică concomitent persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finanţelor Publice, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pe cale electronică, şi se publică concomitent pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal. Articolul 31 (1) Încheierea de constatare a dizolvării de drept este supusă numai recursului, la cererea oricărei persoane interesate, în termen de 15 zile de la publicarea prevăzută la art. 30 alin. (3). (2) Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, persoana juridică intră în lichidare potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În termen de 6 luni de la data pronunţării încheierii de dizolvare, prevăzută de art. 30 alin. (2), sau, după caz, de la data respingerii recursului formulat împotriva acesteia, reprezentantul legal al persoanei juridice are obligaţia numirii şi înregistrării în registrul comerţului a lichidatorului. (4) Dacă nu există reprezentant legal ori acesta nu procedează la numirea lichidatorului în termenul prevăzut la alin. (3), la cererea oricărei persoane interesate, formulată în termen de 6 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), judecătorul delegat numeşte un lichidator de pe lista practicienilor în insolvenţă, remunerarea acestuia urmând a fi facută din patrimoniul persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acestuia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr. 85/2006privind procedura insolvenţei.----------Alin. (4) al art. 31 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 360 din 21 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 22 septembrie 2006.(4^1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 252 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încheierile judecătorului-delegat, pronunţate în condiţiile alin. (4) la cererea creditorilor bugetari, se comunică pe cale electronică Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, se publică pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi se afisează la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, în a cărui rază societatea comercială dizolvată îşi are sediul social.---------Alin. (4^1) al art. 31 a fost introdus de pct. 1 al art. XIV din Secţiunea a 11-a, Partea a II-a din ORDONANŢA nr. 28 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2006. (5) Dacă până la expirarea termenului prevăzut la alin. (4) nu a fost înregistrată nicio cerere pentru numirea unui lichidator, persoana juridică se radiază din registrul comerţului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.----------Alin. (5) al art. 31 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 360 din 21 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 22 septembrie 2006. (6) Încheierea de radiere se înregistrează în registrul comerţului, se comunică şi se publică, potrivit dispoziţiilor alin. (4^1).---------Alin. (6) al art. 31 a fost modificat de pct. 2 al art. XIV din Secţiunea a 11-a, Partea a II-a din ORDONANŢA nr. 28 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2006. (7) Bunurile rămase în patrimoniul persoanei juridice după radierea acesteia din registrul comerţului, în condiţiile alin. (5), revin asociaţilor.---------Alin. (7) al art. 31 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 360 din 21 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 22 septembrie 2006. Articolul 32Certificatele de înregistrare şi anexele la acestea, eliberate conform procedurilor de soluţionare a cererilor existente anterior intrării în vigoare a prezentei legi, îşi păstrează valabilitatea. Capitolul VI Servicii de asistenţăServicii de asistenţă Articolul 33În cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se desfăşoară activităţi de asistenţă acordate solicitanţilor, la cererea şi pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comerţului a actelor constitutive sau modificatoare.----------Art. 33 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. Articolul 34 (1) Serviciile de asistenţă se asigură prin personalul specializat din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale. (2) Serviciile de asistenţă se acordă, la cererea şi pe cheltuiala solicitantului, înainte de depunerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal.----------Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (3) Serviciile de asistenţă se solicită prin cerere de servicii explicită, cuprinzând serviciile solicitate, obligaţiile părţilor, termenele şi tarifele datorate. (4) Modelul şi conţinutul cererii de servicii se stabilesc de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Articolul 35 (1) Serviciile de asistenţă care se prestează de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale sunt: a) îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor; b) îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;---------Lit. b) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. c) tehnoredactarea cererii de înregistrare; d) proiectarea şi execuţia siglei şi a emblemei pentru firme; e) obţinerea evaluării prin expertiză a bunurilor subscrise ca aport în natură la capitalul social; f) asigurarea obţinerii, după caz, pentru bunurile imobile, a:- dovezii întabulării;- certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun; g) redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor ca îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege; h) redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului; i) redactarea statutului pentru societatea cu răspundere limitată cu asociat unic; j) redactarea actului adiţional sau, după caz, a hotărârii adunării generale a membrilor sau asociaţilor ori acţionarilor, a deciziei consiliului de administraţie privind modificări ale actului constitutiv referitoare la:- sediul social;- denumirea firmei sau emblema acesteia;- durata de funcţionare;- forma juridică;- domeniul principal de activitate şi activitatea principală;- obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia în conformitate cu Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN;- administratori şi cenzori;- alte elemente ale actului constitutiv (nume, domiciliu, participare la profit şi pierderi etc.);- primirea, retragerea de membri sau asociaţi;- majorarea sau reducerea capitalului social;- înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii sociale secundare;- divizare sau fuziune;- dizolvare sau lichidare; k) obţinerea autentificării actului constitutiv sau a actului adiţional; l) darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistenţă; m) extragerea din bazele de date de acte normative şi listarea pentru eliberare, la cerere. Capitolul VII Taxe şi tarifeTaxe şi tarife Articolul 36Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul onorariilor pentru autentificarea ori darea de dată certă a actelor constitutive şi declaraţiilor pe propria răspundere ale fondatorilor, administratorilor şi cenzorilor, privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, precum şi al celor pentru modificarea actelor constitutive se stabileşte în sumă fixă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Justiţiei, pe baza propunerilor Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 37Tarifele percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actelor prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (4) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice pe baza propunerii Regiei Autonome "Monitorul Oficial". Articolul 38Pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, nivelul taxelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei.----------Art. 38 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. Articolul 39Tarifele pentru prestarea serviciilor de asistenţă prevăzute la art. 35 se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. Articolul 40Cuantumul taxelor, tarifelor şi onorariilor prevăzute la art. 36-39 se poate indexa anual în funcţie de rata inflaţiei. Capitolul VIII Dispoziţii finaleDispoziţii finale Articolul 41 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează, potrivit legii, cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei şi 100.000.000 lei, desfăşurarea oricărei activităţi de către persoanele juridice prevăzute la art. 2 cu nerespectarea prevederilor prezentei legi.----------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se realizează de organele de control ale autorităţilor publice competente prevăzute la art. 17^2 alin. (2).-----------Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Pierderea de către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale a documentelor depuse de solicitant se sancţionează cu amendă judiciară de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, prin încheiere pronunţată de judecătorul-delegat.-------------Alin. (4) al art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (5) Dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. Articolul 42 (1) În toate cazurile în care o lege sau un alt act normativ de acelaşi rang prevede radierea de drept a unei persoane juridice înregistrate în registrul comerţului, constatarea dizolvării de drept, ca etapă prealabilă obligatorie, urmează procedura prevăzută la art. 30 alin. (2) şi (3). (2) După constatarea dizolvării de drept sunt aplicabile dispoziţiile art. 31. (3) În cazul în care un act normativ, ulterior înregistrării unei persoane juridice în registrul comerţului, dispune încetarea de drept a activităţii sau lipsirea de drept de efecte a actului de autorizare, de înfiinţare, de încuviinţare sau de recunoaştere, orice persoană interesată va putea solicita instanţei competente să constate modificarea de drept a actelor constitutive ale persoanei juridice în ceea ce priveşte obiectul de activitate şi, după caz, dacă acest obiect de activitate este unic, să constate dizolvarea de drept a persoanei juridice. (4) Prin hotărârea pronunţată potrivit alin. (3), instanţa competentă va dispune înregistrarea în registrul comerţului a hotărârii pronunţate, rămasă irevocabilă, şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea. (5) În cazul dizolvării de drept prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile dispoziţiile alin. (2) privitoare la lichidare şi radiere. Articolul 43 (1) Modelul cererii de înregistrare în registrul comerţului şi al certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. (2) Modelul cererii de înregistrare fiscală se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, urmând a fi inclus în cererea de înregistrare în registrul comerţului.----------Alin. (3) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.----------Alin. (4) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile publice implicate vor încheia protocoale cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, având ca obiect schimbul de informaţii şi stabilirea procedurilor comune de lucru.--------Alin. (6) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (7) Modelul extrasului de registru prevăzut la art. 9 alin. (3), precum şi al certificatelor constatatoare prevăzut la art. 17^1 alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.--------Alin. (7) al art. 43 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.--------Alin. (8) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. Articolul 44 (1) Cererile de înregistrare, împreună cu documentele însoţitoare prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi declaraţiile-tip prevăzute la art. 15 pot fi transmise şi prin corespondenţă cu valoare declarată, data primirii fiind considerată data înregistrării cererii.----------Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (2) Corespondenţa va conţine şi dovada privind plata taxelor şi tarifelor legale, care se poate face prin orice instrumente de plată, în contul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. (3) Comunicarea de către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale a actelor şi orice altă corespondenţă cu solicitanţii se pot face şi prin poştă, la sediul social ori secundar sau la domiciliul ales, declarat în cererea de înregistrare.----------Alin. (3) al art. 44 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. Articolul 45Cererile de înregistrare depuse la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale până la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluţionează potrivit procedurilor în vigoare la data depunerii. Articolul 46----------Alin. (1) al art. 46 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 8 septembrie 2004.Nr. 359.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 212 din 24 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 30 septembrie 2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 557 din 16 septembrie 1940 pentru înfiinţarea unui Comisariat General chemat sa ducă la îndeplinire deplasarea de populaţie prevăzută în Tratatul româno-bulgar de la Craiova, din 7 septembrie 1940
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGE nr. 158 din 10 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României şi modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale
 • LEGE nr. 230 din 6 octombrie 2015 privind instituirea zilei de 14 noiembrie - Ziua Dobrogei
 • LEGE nr. 164 din 3 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 203 din 7 noiembrie 2019 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2018 pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 • LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 134 din 20 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 23 iunie 2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice
 • LEGE nr. 246 din 14 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 83 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 114 din 24 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2008 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, şi a Scrisorii de confirmare între participanţii la SAC MoU cu privire la suspendarea şi reducerea unor costuri ale Programului privind
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 8 din 24 februarie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 17 noiembrie 2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat pentru Cancelaria Primului-Ministru
 • LEGE nr. 69 din 28 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile lor respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 19 iunie 2000 privind admiterea cu taxa în învăţământul preuniversitar de stat, în licee, şcoli profesionale şi şcoli de ucenici peste cifra de şcolarizare pentru care se asigura finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 138 din 30 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
 • LEGE nr. 240 din 7 iunie 2004 (*republicată*) privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte*)
 • LEGE nr. 108 din 18 aprilie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind recunoaşterea academică a diplomelor şi perioadelor de studii din învăţământul superior, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
 • LEGEA nr. 19 din 9 octombrie 1990 pentru aderarea României la Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 192 din 12 decembrie 2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 164 din 11 iulie 2011 privind schimbarea denumirii satului Satu Nou din componenţa comunei Racu, judeţul Harghita, în Gârciu
 • LEGE nr. 20 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 82 din 20 iulie 1995 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 163 din 28 octombrie 1999 privind unele măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară şi operaţională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 19 mai 2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
 • LEGE nr. 79 din 26 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 şi pentru completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 13 iunie 2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 271 din 16 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • LEGE nr. 372 din 18 decembrie 2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă"
 • LEGE nr. 305 din 13 noiembrie 2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 (*republicată*) privind utilizarea eficientă a energiei*)
 • LEGE nr. 264 din 10 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 453 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2003 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societăţilor comerciale la care Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. sunt acţionari majoritari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 24 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 17 iulie 2018 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 587 din 31 octombrie 2001 pentru ratificarea Acordului de amendament dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 6 iulie 2001, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea "Proiectului privind conservarea energiei termice", semnat la Londra la 13 aprilie 1997*)
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • LEGE nr. 178 din 17 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 322 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020