Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 391 din 28 septembrie 2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 11 octombrie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 391 din 28 septembrie 2004 (*actualizată*)privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public(actualizată la data de 26 iulie 2007*)

----------Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Decoraţia Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, prevăzută la art. 10 pct. 2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare, face parte din categoria semnelor onorifice. (2) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public este o decoraţie care se acordă funcţionarilor publici, indiferent din ce categorie fac parte, care au 20, 25 şi 30 de ani de activitate în funcţia publică. Articolul 2 (1) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se prezintă sub o singură formă: însemnul. (2) Însemnul decoraţiei Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se prezintă sub forma unei cruci de Malta argintie, având în centru, într-un medalion, înscrise cu cifre latine, aurite, datele: "XX", "XXV", "XXX", reprezentând numărul anilor de activitate în funcţii publice. Articolul 3Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, precum şi modelul desenat al semnului sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 4 (1) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se conferă de Preşedintele României prin decret, în baza propunerilor nominale de decorare formulate, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, prin Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, de către: a) miniştrii şi conducătorii celorlalte organe de specialitate din administraţia publică centrală, pentru funcţionarii publici din aparatul propriu; b) ministrul administraţiei şi internelor, pentru funcţionarii publici din serviciile deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale; c) preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru funcţionarii publici din administraţia publică locală. (2) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000. (3) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici trebuie să înainteze Cancelariei Ordinelor, până la data de 30 iulie a fiecărui an, listele centralizatoare cu persoanele care îndeplinesc criteriile pentru decorarea cu Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, de la toate instituţiile publice abilitate să facă propuneri. Articolul 5Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se poate conferi nelimitat. Articolul 6Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se conferă pentru: a) 20 de ani de activitate; b) 25 de ani de activitate; c) 30 de ani de activitate. Articolul 7 (1) Atestarea Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000. (2) Brevetele pentru Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public sunt validate prin semnătura sau parafa miniştrilor ori a conducătorilor instituţiilor publice care au făcut propunerile şi a cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000. Articolul 8În cazul decesului unui titular al Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, însemnul decoraţiei rămâne în posesia moştenitorilor legali. Articolul 9Sumele necesare confecţionării însemnelor, brevetelor, etuiurilor şi cutiilor decoraţiilor Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public sunt asigurate anual de la bugetul de stat, prin bugetul Administraţiei Prezidenţiale.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 septembrie 2004.Nr. 391. Anexa 1REGULAMENTprivind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorificRăsplata Muncii în Serviciul Public Articolul 1Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se acordă pe viaţă. Articolul 2 (1) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public este o decoraţie care se poate acorda funcţionarilor publici, indiferent din ce categorie fac parte, pentru: a) 20 de ani de activitate în funcţia publică; b) 25 de ani de activitate în funcţia publică; c) 30 de ani de activitate în funcţia publică. (2) În sensul prezentului regulament, prin activitate în funcţia publică se înţelege ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată. Articolul 3 (1) Însemnul decoraţiei Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se prezintă sub forma unei cruci de Malta, având diametrul de 35 mm, confecţionată din argint sau tombac argintat, având aplicat în centru un medalion circular. Braţele crucii au, la centru, lângă medalion, lăţimea de 7 mm, iar la vârfuri, lăţimea de 17 mm. Bordura crucii este uşor înălţată şi lisă. (2) Pe avers, medalionul central este mărginit de un inel aurit cu diametrul interior de 10 mm şi diametrul exterior de 12 mm. În centrul medalionului sunt înscrise cu cifre latine, aurite, datele: "XX", "XXV" sau "XXX", reprezentând numărul anilor de activitate în funcţia publică. (3) Pe revers, central, este aplicată stema României, aurită. (4) Însemnul este surmontat de un inel cu diametrul de 2 mm, perpendicular pe însemn, prin care se prinde un inel cu diametrul de 17 mm, prin care se petrece panglica. (5) Panglica semnului onorific este din rips moarat albastru, străbătută de 6 benzi galbene, late de 2 mm; panglica este lată de 35 mm şi are înălţimea aparentă de 50 mm. Pe spate are un sistem de prindere. (6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 3 din anexa 1 a fost abrogat de pct. 13 al art. II din LEGEA nr. 233 din 6 iulie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007. Articolul 4 (1) Diferenţa dintre categorii este următoarea: a) pentru 20 de ani de activitate, însemnul este din tombac argintat; b) pentru 25 de ani de activitate, însemnul este din argint cu titlul de 800 la mie; c) pentru 30 de ani de activitate, însemnul este din argint cu titlul de 925 la mie. (2) Însemnele pentru "XXV" şi "XXX" de ani au poansonat, pe revers, titlul metalului din care sunt confecţionate. Articolul 5 (1) Cutia în care se păstrează decoraţia este din carton, îmbrăcată la exterior în pergamoid albastru, are închizători metalice şi în interior este căptuşită cu mătase galbenă. (2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, auriu, denumirea şi categoria semnului onorific. Articolul 6 (1) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se poartă, de regulă, cu prilejul Zilei Naţionale a României şi al celorlalte sărbători naţionale sau religioase şi în alte situaţii stabilite prin regulament de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. (2) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, indiferent de categorie, se poartă pe partea stângă a pieptului. (3) Se poartă întotdeauna numai însemnul ultimei categorii primite. Articolul 7 (1) Funcţionarii publici propuşi să li se confere Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă o vechime neîntreruptă într-o funcţie publică de 20, 25 sau 30 de ani; b) să obţină cel puţin calificativul "bun" în urma evaluării performanţelor profesionale individuale din ultimii 5 ani premergători anului în care urmează să li se confere decoraţia. (2) Nu se iau în calcul anii din ultimii 5 ani premergători anului în care urmează să se confere decoraţia, dacă în această perioadă cei în cauză: a) au obţinut calificative anuale inferioare calificativului "bun"; b) au fost sancţionaţi, conform art. 65 alin. (3) lit. a)-d) din Legea nr. 188/1999, republicată. (3) Funcţionarii publici care au avut întreruperi mai mult de 12 luni în aceste funcţii nu pot primi Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public decât cu o categorie inferioară, chiar dacă timpul cumulat însumează 25 sau 30 de ani de activitate. (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) toate cazurile de suspendare de drept a raporturilor de serviciu, prevăzute la art. 81 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, precum şi toate cazurile de încetare a raporturilor de serviciu pe motive politice, în perioada 1948-1989. (5) La calcularea vechimii în funcţia publică se iau în calcul şi anii anteriori reglementărilor prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, corespunzător echivalărilor de funcţii stabilite de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. (6) Funcţionarii publici care au fost destituiţi din funcţie ca sancţiune disciplinară sau ca urmare a unei condamnări penale printr-o hotărâre judecătorească definitivă nu vor putea beneficia de conferirea Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public. Articolul 8În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va elabora propuneri de reglementări specifice domeniilor de activitate, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în care se vor detalia condiţiile în care se poate conferi Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public. Anexa 2Modelul desenat al Semnului onorificRASPLATA MUNCII IN SERVICIUL PUBLIC------

Noutăți

 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 276 din 10 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 104 din 9 mai 2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă"
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 23 martie 2000 privind majorarea participaţiei statului la capitalul social de la societăţile comerciale "Tractorul-UTB" - S.A. Braşov, "MAT" - S.A. Craiova, "HART" - S.A. Miercurea-Ciuc şi "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, precum şi alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 21 mai 2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 230 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 4 din 4 ianuarie 2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 1 aprilie 2004 privind aprobarea actului adiţional la contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 1.479/1997 şi pentru soluţionarea amiabilă a litigiului arbitral iniţiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în faţa Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 14 mai 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • LEGE nr. 512 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 492 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului pe anul 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 10 iunie 2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 46 din 5 iunie 1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 763 din 29 decembrie 2001 pentru modificarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor deţinute de Preşedinţia României, Camera Deputaţilor, Senat, Guvern, ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Serviciul de Protecţie şi Paza, Curtea Supremă de Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti, parchetele de pe lângă aceste instanţe, precum şi de alte unităţi din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 544 din 25 noiembrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Răscăeţi prin reorganizarea comunei Vişina, judeţul Dâmboviţa
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 82 din 15 mai 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1996 referitoare la prelungirea aplicării unor măsuri prevăzute la art. 25 alin. (1) şi la art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 103 din 23 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 26 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE Nr. 60 din 3 iulie 1996 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe
 • LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 233 din 31 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 7/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 135 din 11 aprilie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor
 • LEGE nr. 2 din 8 ianuarie 1998 privind prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane
 • LEGE nr. 179 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 214 din 16 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/1997 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (*republicată*) privind legea pomiculturii
 • LEGE nr. 347 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 107 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată
 • LEGE nr. 211 din 27 iunie 2013 privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 570 din 19 octombrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretenţiilor suedeze nesoluţionate, semnat la Bucureşti la 24 iunie 2001
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 21 din 3 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 191 din 27 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern
 • LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 17 martie 2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
 • LEGE nr. 158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 184 din 26 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 104 din 22 septembrie 1992 pentru modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedura penală şi a altor legi, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 59/1968 şi a Decretului nr. 218/1977
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 90 din 16 aprilie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021