Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 32 din 29 martie 1991 *** Republicată privind impozitul pe salarii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 19 din 26 ianuarie 1996 -
Selectați versiunea
LEGE Nr. 32 din 29 martie 1991 *** Republicatăprivind impozitul pe salarii Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 19 din 26 ianuarie 1996

Notă *) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 17 din 4 august 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 17 august 1995, dându-se o noua numerotare articolelor.Legea nr. 32 din 29 martie 1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 aprilie 1991, a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 29 iunie 1993 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 46 din 4 iulie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 171 din 6 iulie 1994, Ordonanţa Guvernului nr. 17 din 4 august 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 17 august 1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 122 din 15 decembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 19 decembrie 1995 şi prin Legea nr. 135 din 29 decembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995 Articolul 1Veniturile sub forma de salarii şi alte drepturi salariale realizate de către persoanele fizice române sau străine, pe teritoriul României, sunt supuse impozitului potrivit prevederilor prezentei legi.Se considera salarii realizate pe teritoriul României salariile plătite în bani şi în natura, primite de către salariaţi de la persoanele fizice sau juridice care au domiciliul sau sediul pe teritoriul României, precum şi salariile primite din străinătate de către persoanele care îşi desfăşoară activitatea în România.Nu se supun prevederilor alin. 1 şi 2 salariile şi indemnizaţiile în valută, stabilite în cuantum net, plătite de instituţiile publice române personalului român care îşi desfăşoară activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al altor forme de reprezentare a României în străinătate. Articolul 2Venitul sub forma de salariu şi alte drepturi salariale impozabile cuprinde totalitatea sumelor primite în cursul unei luni, indiferent de perioada la care se referă şi care sunt realizate din: a) salariile de orice fel; b) sporurile de orice fel; c) indemnizaţiile de orice fel; d) recompensele şi premiile de orice fel; e) sumele plătite din fondul asigurărilor sociale în caz de incapacitate temporară de muncă şi de maternitate; f) sumele plătite pentru concediul de odihnă; g) orice alte câştiguri, în bani şi în natura, primite ca plata a muncii lor, de la persoanele fizice sau juridice, după caz, la care sunt angajaţi, inclusiv cele acordate în baza contractului colectiv de muncă, cu excepţia celor în natura acordate personalului casnic angajat; h) sumele plătite salariaţilor sub forma de indexare sau compensare, ca urmare a creşterii preţurilor şi tarifelor; i) sumele plătite membrilor fondatori ai unei societăţi comerciale, constituite prin subscripţie publică, din cota de participare la profitul net, conform art. 30 din Legea nr. 31/1990.Evaluarea produselor acordate ca plata în natura se face la preţul de vânzare practicat de unitate pentru produsele din producţia proprie şi la preţul de aprovizionare, pentru alte produse, iar în cazul serviciilor, pe baza tarifelor pentru aceste servicii. Preţurile şi tarifele sunt cele practicate la data efectuării plăţii în natură. Articolul 3Prin derogare de la prevederile articolului precedent, salariile şi alte drepturi salariale sau diferenţe din acestea, plătite pe trecut, se defalca în vederea impunerii, pe lunile la care se referă, cumulându-se cu celelalte drepturi primite în lunile respective, în următoarele situaţii: a) în cazul unei hotărâri judecătoreşti definitive; b) ca urmare a aplicării prevederilor art. 15 din prezenta lege; c) în cazul imposibilităţii plăţii lunare a salariilor ca urmare a lipsei de disponibil în conturile bancare ale plătitorului de salarii; d) în cazul definitivării decontărilor pe baza contractelor de cercetare şi proiectare; e) în cazul indemnizaţiilor aferente concediului de odihnă, când durata acestuia se desfăşoară pe o perioadă mai mare de o luna calendaristică; f) în cazul sumelor plătite pe baza prevederilor de la art. 2 lit. i); g) în cazul diferenţelor de salarii care privesc perioade anterioare lunilor în care se plătesc, acordate în baza unor acte normative privind salarizarea.Sumele reprezentând premiul anual acordat, potrivit legii, personalului din instituţiile publice, cele reprezentând stimulentele din fondul de participare la profit, acordate, potrivit legii, salariaţilor agenţilor economici şi managerilor, după aprobarea bilanţului contabil, precum şi sumele acordate, potrivit legii, pentru neefectuarea concediului de odihnă se impozitează, potrivit prevederilor prezentei legi, separat de celelalte drepturi acordate în luna în care are loc plata acestora. Articolul 4Se impozitează, în condiţiile prezentei legi, şi următoarele drepturi în bani şi în natura, cuvenite persoanelor fizice: a) câştigurile salariaţilor zilieri sau temporari; b) onorariile încasate de avocaţi prin barouri; c) drepturile cuvenite medicilor şi personalului sanitar din policlinicile cu plata; d) câştigurile obţinute din colaborări de orice natura; e) onorariile încasate din expertize de orice fel; f) drepturile cuvenite pentru invenţii şi inovaţii.Sumele plătite pentru invenţii şi inovaţii în cursul unui an calendaristic se defalca în vederea impunerii pe cele 12 luni ale anului, cumulându-se cu alte recompense de aceasta natura plătite de unitate în cursul anului respectiv, chiar dacă valoarea acestora este aferentă unei perioade mai mari de un an. În cazul în care suma plătită este aferentă unei perioade mai mici de un an, aceasta se defalca, în vederea impunerii, pe lunile la care se referă. Aceste drepturi nu se cumulează, în vederea impozitării, cu celelalte venituri realizate la unitatea unde salariaţii au funcţia de baza. Articolul 5Veniturile realizate de persoanele fizice rezidente în România, sub forma de salarii, precum şi alte drepturi băneşti de natura salariilor, pentru activităţi desfăşurate în străinătate, se impun cu cotele şi în condiţiile prevăzute de art. 8. Articolul 6Nu se cuprind în venitul lunar impozabil şi nu se impun: a) sumele plătite în baza contractelor de muncă, a statutelor sau a dispoziţiilor legale, cu ocazia mutării sau transferării în interesul serviciului a unui salariat într-o alta localitate, sumele plătite pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în interesul serviciului, precum şi indemnizaţiile care se plătesc la încadrarea în funcţie; b) sumele primite de salariaţi pentru munca prestată în perioada preavizului de concediere, precum şi compensaţiile acordate salariaţilor disponibilizaţi cu ocazia restructurării agenţilor economici, indiferent de forma de proprietate. Condiţiile pentru acordarea compensaţiilor care nu se supun impozitului pe salarii se adoptă prin hotărâre a Guvernului; c) ajutoarele sociale şi alte ajutoare ce se acordă, potrivit legii, din bugetul asigurărilor sociale de stat, cu excepţia sumelor plătite potrivit art. 2 lit. e), din bugetul de stat şi din bugetele locale sau din fondurile speciale constituite potrivit Legii nr. 10/1991 privind finanţele publice, precum şi ajutoarele acordate din fondul de salarii mamelor salariate pentru naşteri şi în caz de deces al salariaţilor; d) pensiile de orice fel; e) alocaţiile, indemnizaţiile şi orice sume de aceasta natura, acordate, potrivit legii, persoanelor cu copii, cu excepţia celor de la art. 2 lit. e), precum şi alocaţiile de întreţinere acordate persoanelor cărora li s-au dat în plasament familial sau li s-au încredinţat minori; f) masa gratuita şi alimentaţia antidot, acordate în natura potrivit legii; g) câştigurile în natura menţionate la art. 2 lit. g) acordate în prezent salariaţilor de către regiile autonome care primesc subvenţii pentru produse şi activităţi de la bugetul de stat, precum şi cele acordate potrivit legii de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat; h) sumele reprezentând contribuţia pentru pensia suplimentară şi contribuţia datorată de salariaţi la fondul pentru plata ajutorului de şomaj, stabilite potrivit legii. Articolul 7Sunt scutite de plată impozitului prevăzut de prezenta lege următoarele categorii de persoane: a) corespondenţii de presa străini, pentru salariile pe care le primesc, sub condiţia reciprocităţii; b) elevii, studenţii şi doctoranzii, pentru burse; c) persoanele care, în decursul aceleiaşi luni, obţin venituri sub forma de salarii de baza şi alte drepturi salariale de până la 75.000 lei*), de la unitatea unde au funcţia de baza. În cazul majorării, prin acte normative, a nivelului salariului de baza minim brut pe ţara, suma de mai sus se modifica în mod corespunzător;------------ Notă *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 801 din 10 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 16 octombrie 1995 d) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; e) urmaşii eroilor-martiri ai Revoluţiei, precum şi deţinătorii titlului de Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, conferit prin Brevet, pentru veniturile realizate în cadrul funcţiei de baza; f) militarii în termen, elevii şi studenţii militari, pentru drepturile băneşti primite; g) invalizii de gradul I sau II, precum şi persoanele handicapate încadrabile în gradul I sau II de invaliditate, dacă invaliditatea îi împiedica în exercitarea profesiei sau funcţiei. Prevederea nu se aplică în cazul persoanelor fizice care au calitatea de asociat în cadrul societăţilor comerciale şi altor agenţi economici şi care îndeplinesc în acelaşi timp şi funcţia de administrator sau orice alta funcţie remunerată în cadrul acestora.Eliberarea certificatelor de atestare a stării de invalid sau de persoana handicapata se face de comisiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă. Conducerile societăţilor comerciale, ale regiilor autonome sau ale instituţiilor publice, după caz, atesta în scris ca invaliditatea persoanei în cauza, prevăzută în certificatul eliberat de comisia de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, o împiedica în exercitarea profesiei sau funcţiei ocupate.Scutirea de la plata impozitului se acordă numai pentru veniturile realizate de salariaţi la unitatea la care au funcţia de baza; h) persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, pentru veniturile realizate de acestea la unitatea la care au funcţia de baza. Prevederea se aplică şi persoanelor care, la data la care se aflau într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, erau minore; i) persoanele fizice străine care desfăşoară în România activităţi de consultanţa în cadrul unor acorduri de finanţare gratuita, încheiate de Guvernul României cu alte guverne sau organizaţii internaţionale guvernamentale sau neguvernamentale; j) donatorii de sânge sau de plasma, pentru sumele primite de aceştia, reprezentând contravaloarea zilelor libere acordate, potrivit legii, pentru donarea de sânge sau de plasma; k) sportivii, antrenorii şi tehnicienii sportivi pentru primele acordate ca urmare a realizării următoarelor obiective de înaltă performanta:- clasarea pe podiumul de premiere al campionatelor mondiale, europene şi al Jocurilor Olimpice;- calificarea şi participarea la campionatele europene, mondiale şi la Jocurile Olimpice;- participarea la fazele superioare ale competiţiilor europene intercluburi, începând cu optimile de finala.Scutirile de la plata impozitului se acordă începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare celei în care persoanele în cauza înregistrează cererile prin care se depun actele doveditoare care atesta îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.Revizuirea certificatelor de atestare a stării de invalid sau de persoana handicapata se face în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a Ordonanţei Guvernului nr. 17/1995, perioada în care îşi menţin valabilitatea certificatele emise anterior şi neexpirate. Articolul 8Impozitul pe salarii se calculează lunar, pe fiecare loc de muncă, asupra totalităţii venitului realizat în luna expirată de către fiecare salariat, pe baza următoarelor cote:
         
  Venitul lunar impozabil*)Impozitul lunar
  - lei -- lei -
  până la 2.7005%    
  2.701 - 3.000135 + 8%pentru ceea ce depăşeşte2.700
  3.001 - 4.000159 + 14%pentru ceea ce depăşeşte3.000
  4.001 - 6.800299 + 17%pentru ceea ce depăşeşte4.000
  6.801 - 11.000775 + 18%pentru ceea ce depăşeşte6.800
  11.001 - 16.4001.531 + 19%pentru ceea ce depăşeşte11.000
  16.401 - 27.7002.557 + 20%pentru ceea ce depăşeşte16.400
  27.701 - 38.6004.817 + 21%pentru ceea ce depăşeşte27.700
  38.601 - 54.9007.100 + 22%pentru ceea ce depăşeşte38.600
  54.901 - 82.40010.692 + 25%pentru ceea ce depăşeşte54.900
  82.401 - 110.00017.567 + 28%pentru ceea ce depăşeşte82.400
  110.001 - 137.50025.295 + 32%pentru ceea ce depăşeşte110.000
  137.501 - 157.40034.095 + 36%pentru ceea ce depăşeşte137.500
  peste 157.40041.259 + 40%pentru ceea ce depăşeşte157.400
Partea din totalul venitului lunar impozabil care depăşeşte nivelul de 300.000 lei*) se impune cu cota de 60% .În cazul când, prin aplicarea acestor cote de impozit, venitul lunar net al unui salariat, realizat în unitatea unde acesta are funcţia de baza, s-ar reduce sub nivelul venitului prevăzut la art. 7 lit. c), impozitul se diminuează, astfel încât să asigure realizarea acelui venit.În cazul salariilor şi al altor drepturi salariale, precum şi al unor drepturi băneşti (asa cum sunt menţionate la art. 2 şi 4 din lege), în valută, impozitul datorat se calculează prin transformarea în lei, la cursul de schimb valutar în vigoare în ultima zi a lunii pentru care se face plata, după care impozitul în lei, stabilit pe baza cotelor de la alin. 1, se transforma, se retine şi se vărsa la bugetul de stat în valută, la acelaşi curs.O dată cu indexarea, precum şi în cazul acordării de compensări la salarii, Guvernul va modifica în mod corespunzător tranşele de venit lunar impozabil prevăzute la alin. 1, nivelul sumei stabilite la alin. 2 şi 3 din prezentul articol, precum şi al sumei menţionate la art. 7 lit. c) din prezenta lege, pentru a nu anula efectul indexării sau al compensării acordate.--------------- Notă *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 801/1995.
Articolul 9Impozitul pe salarii se calculează de plătitorii acestora şi se retine lunar din sumele cuvenite la a doua chenzina.Pentru drepturile băneşti din categoria celor prevăzute la art. 4 din prezenta lege, impozitul se calculează şi se retine la fiecare plata, prin cumulare cu sumele plătite anterior în cursul aceleiaşi luni, de către acelaşi plătitor.În situaţia în care plătitorul are cont bancar, impozitul se retine şi se vărsa o dată cu ridicarea sumelor pentru plata celei de-a doua chenzine.Băncile sunt obligate sa verifice, cu ocazia ridicării sumelor pentru plata salariilor în ţara ori către sau din străinătate, reţinerea şi vărsarea la bugetul administraţiei publice centrale a impozitului pe salarii. Articolul 10Persoana fizica română are dreptul sa i se deducă din impozitul pe salarii datorat în România o sumă echivalenta cu impozitul pe salarii din sursa externa, plătit direct sau prin reţinere în străinătate, pe bază de documente care atesta plata, confirmate de autorităţile fiscale din ţara în care îşi desfăşoară activitatea. Aceasta suma nu va depăşi suma impozitului pe salarii, calculat potrivit legislaţiei fiscale în vigoare din România. Articolul 11Impozitul pe salarii reţinut în plus se restituie salariaţilor respectivi de plătitorul acestora în termen de 30 de zile de la data constatării plusului.Restituirea sumelor reţinute în plus se poate face pe o perioadă de 3 ani în urma de la data reţinerii.Impozitul pe salarii nereţinut la timp sau în cuantumul legal se retine de plătitorul venitului, de la salariaţii respectivi, pe o perioadă de 3 ani în urma de la data constatării. Reţinerea se poate face, în rate egale, în cel mult 12 luni de la data constatării nereţinerilor.În cazul în care impozitul pe salarii nu mai poate fi recuperat de la salariatul în cauza, acesta se suporta de plătitorul salariului. Articolul 12Persoanele fizice sau juridice, care în exercitarea activităţii folosesc salariaţi, sunt obligate să depună semestrial la organul financiar pe raza căruia îşi au sediul sau domiciliul o dare de seama privind calcularea, reţinerea şi vărsarea la bugetul administraţiei publice centrale a impozitului pe salarii. Agenţii economici cu profil special, definiţi potrivit legii, vor depune aceasta dare de seama la Ministerul Finanţelor. Articolul 13Pentru nevărsarea la termen a impozitului pe salarii se aplică o majorare de 0,3% pentru fiecare zi de întârziere*).-------------- Notă *) A se vedea şi Ordonanţa Guvernului nr. 34 din 25 august 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 31 august 1995, aprobată prin Legea nr. 99 din 1 noiembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 8 noiembrie 1995. Articolul 14Controlul privind calcularea, reţinerea şi vărsarea impozitului pe salarii se efectuează de organele fiscale la care plătitorii de salarii sunt obligaţi să depună dările de seama privind calcularea, reţinerea şi vărsarea impozitului pe salarii. Articolul 15Împotriva modului în care se aplică prevederile prezentei legi de către persoanele fizice sau juridice la care sunt angajaţi, salariaţii se pot adresa cu plângere direct acestora, în termen de 30 de zile de la data reţinerii impozitului. Persoana fizica sau juridică care a făcut angajarea este obligată ca, în termen de 30 de zile de la data înregistrării plângerii, sa procedeze la reverificarea modului de determinare a venitului lunar impozabil şi a impozitului de plată şi sa emita o decizie care să cuprindă rezultatele reverificării. Decizia se va comunică salariatului în cauza. Articolul 16În termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei date de cel care a făcut angajarea, salariatul poate face contestaţie adresată direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, pe a carei raza teritorială îşi are domiciliul sau sediul persoana fizica sau juridică al carei angajat este, aceasta fiind obligată sa o rezolve în termen de 30 de zile de la înregistrare. Soluţionarea contestaţiei se face printr-o decizie care se comunică salariatului în cauza.În termen de 30 de zile de la comunicare, împotriva deciziei date de direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, salariatul poate face apel la Ministerul Finanţelor, care, în termen de 40 de zile de la înregistrare, este obligat sa-l soluţioneze. Soluţia data de Ministerul Finanţelor este definitivă şi se comunică salariatului în cauza. Articolul 17Contestaţiile şi apelurile privind impozitul pe salarii sunt scutite de plată taxei de timbru. Articolul 18Ministerul Finanţelor poate acorda, în cazuri temeinic justificate, eşalonări sau amânări la plata impozitului pe salarii şi eşalonări, amânări, reduceri sau scutiri la plata majorărilor de întârziere. Articolul 19Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni: a) nedepunerea, în termen de 30 de zile de la încheierea semestrului, a dării de seama privind calcularea, reţinerea şi vărsarea impozitului pe salarii; b) refuzul de a pune la dispoziţia organelor fiscale documentele privind modul de calculare, de reţinere şi de vărsare la bugetul de stat a impozitului pe salarii.Contravenţia de la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 200.000 lei la 1.000.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amendă de la 600.000 lei la 2.000.000 lei.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute de prezenta lege se fac de către organele de specialitate din Ministerul Finanţelor şi de către unităţile sale teritoriale, în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptelor respective.Actele de constatare întocmite de organele împuternicite să constate şi să aplice amenzi constituie titluri executorii, în condiţiile legii, după rămânerea lor definitivă.Băncile vor pune în aplicare aceste titluri fără acceptul plătitorilor. Articolul 20Prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25, 26 şi 27, se aplică şi în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 19 din prezenta lege. Articolul 21Până la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor va elabora instrucţiuni metodologice privind tehnica de calcul al impozitului pe salarii, formularistica corespunzătoare şi atribuţiile şi răspunderile organelor fiscale privind aplicarea acestei legi, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României **).---------- Notă **) A se vedea Ordinul nr. 1.363 din 10 noiembrie 1993 al ministrului de stat, ministrul finanţelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 26 noiembrie 1993. Articolul 22Contestaţiile aflate pe rol la organele jurisdicţionale, administrative sau judiciare se soluţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare la data constatării faptei. Articolul 23În situaţiile în care, pentru evitarea dublei impuneri, exista convenţii sau alte acorduri internaţionale la care România este parte, se aplică cu privire la impozitul pe salarii prevederile din acele convenţii sau acorduri. Articolul 24Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 1/1977 privind impozitul pe fondul total de retribuire la unităţile socialiste de stat, art. 16-18 din Legea nr. 2/1977 privind impozitul agricol, art. 3 din Legea nr. 4/1990 privind remunerarea şi alte drepturi ale Preşedintelui României, senatorilor şi deputaţilor, art. 9 şi anexa nr. 2 din Decretul nr. 279/1983 privind reglementarea asistenţei medicale cu plata, Decretul nr. 409/1985 privind majorarea contribuţiei persoanelor fără copii, art. 3-7, 9 şi 10 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 545/1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populaţiei, art. 7, art. 14 alin. 3 şi anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.222/1990 privind regimul impozitelor şi taxelor aplicabile reprezentantelor din România ale societăţilor comerciale sau organizaţiilor economice străine, Hotărârea Guvernului nr. 52/1991 privind impozitul pe salarii, precum şi orice alte dispoziţii contrare***).-------- Notă ***) Pe data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 17 din 4 august 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 17 august 1995, se abroga: art. 7 alin. 4 şi art. 20-27 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 29 iunie 1993; prevederile privind impozitarea persoanelor fizice, din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1993 privind scutirea de plată a impozitului pe veniturile realizate de consultanţii străini pentru activitatea desfăşurată în România, în cadrul unor acorduri internaţionale guvernamentale sau neguvernamentale de finanţare gratuita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 30 august 1993, aprobată prin Legea nr. 102/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 18 noiembrie 1994; art. 8 lit. l) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, celor care au fost reţinuţi în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acţiunile revoluţiei, precum şi celor care au participat direct, în perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 21 august 1992; prevederile referitoare la impozitul pe salarii de la art. 6 alin. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 7 noiembrie 1994, prevederile referitoare la impozitul pe salarii de la art. 15 lit. e) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994 şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 19 ianuarie 1995. Articolul 25Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 aprilie 1991****).------------- Notă ****) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.---------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 101 din 19 aprilie 2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 160 din 30 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2002 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiuni contra autorităţii, precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
 • LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 mai 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 30 iunie 1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 129 din 30 iunie 2010 pentru completarea art. 32^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 4 iunie 1999 pentru modificarea art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 415 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 297/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 207 din 12 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 113 din 5 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 219 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2001 pentru scutirea de la plata obligaţiilor bugetare aferente minelor şi carierelor închise, aflate în conservare
 • LEGE nr. 10 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 443 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de acţiune în domeniul sănătăţii publice (2003-2008), semnat la Bucureşti la 11 februarie 2003 şi la Bruxelles la 3 aprilie 2003
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 19 din 24 iunie 1968 cu privire la regimul juridic al terenurilor fără construcţii din perimetrul construibil al municipiilor şi oraşelor
 • LEGE nr. 20 din 16 februarie 1971 a organizării contribuţiei băneşti şi în munca pentru efectuarea unor lucrări de interes obştesc
 • LEGE nr. 74 din 8 aprilie 2008 pentru completarea Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995
 • LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 17 martie 2011 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • LEGE nr. 105 din 15 iunie 2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 137 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 223 din 17 noiembrie 2016 pentru instituirea Zilei Limbii Turce
 • LEGE nr. 89 din 22 iulie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington la 15 iunie 1992
 • LEGE nr. 123 din 11 mai 2005 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE nr. 43 din 13 martie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 298 din 7 noiembrie 2007 pentru completarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 iunie 2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 124 din 30 iunie 2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 374 din 19 decembrie 2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 130 din 23 iunie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
 • LEGE nr. 149 din 12 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de g
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 8 din 26 septembrie 1996 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 236 din 15 iulie 2013 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale
 • LEGE nr. 119 din 24 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul universitar de doctorat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021