Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 504 din 17 noiembrie 2004 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 504 din 17 noiembrie 2004 (*actualizata*)privind instituţiile publice de spectacole şi concerte(actualizata până la data de 15 mai 2006*)

----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 15 mai 2006 cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispozitii generale Articolul 1Prezenta lege reglementeaza cadrul juridic general al organizarii şi funcţionarii instituţiilor publice de spectacole şi concerte. Articolul 2În sensul prezentei legi: a) instituţiile publice de spectacole şi concerte sunt: teatrele, filarmonicile, orchestrele şi ansamblurile artistice care prezinta publicului spectacole dramatice, lirice, coregrafice, de divertisment, folclorice, de varietati, de circ, de papusi sau marionete, precum şi concertele, indiferent de gen, sau orice alt tip de reprezentatie în care interpretarile şi executiile artistilor interpreţi ori executanţi sunt prezentate direct publicului şi sunt finantate din venituri proprii şi din subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz; b) producătorul de spectacole sau concerte este persoana juridica sau fizica ce îşi asuma responsabilitatea producerii spectacolului sau a concertului şi care, în aceasta calitate, asigura mijloacele materiale şi financiare necesare; c) ansamblul artistic permanent este alcătuit din artisti interpreţi sau executanţi angajaţi cu contract individual de muncă; d) stagiunea este perioada în care o institutie publică de spectacole sau concerte pregăteşte şi prezinta direct publicului productiile sale artistice; stagiunea cuprinde, de regula, 10 luni consecutive din doi ani calendaristici, fiind urmata de o vacanta de doua luni; durata şi data începerii stagiunii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare al institutiei. Articolul 3Instituţiile publice de spectacole şi concerte au ca obiectiv principal promovarea valorilor cultural-artistice, autohtone şi universale, pe plan naţional şi international. Capitolul II Organizare şi functionare Articolul 4 (1) Instituţiile publice de spectacole şi concerte au personalitate juridica, se organizeaza şi funcţionează, potrivit prevederilor prezentei legi, în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale; fiecare institutie îşi elaboreaza propriul regulament de organizare şi functionare, aprobat conform normelor legale în vigoare. (2) Instituţiile publice de spectacole şi concerte au deplina autonomie în stabilirea şi realizarea repertoriului, a proiectelor, precum şi a programelor cultural-artistice. (3) Instituţiile publice de spectacole şi concerte au în administrare bunuri mobile şi imobile, au acces la cel puţin o sala de spectacole sau concerte cu dotarile tehnice aferente şi dispun de mijloace financiare necesare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice în condiţii care să asigure continuitatea, regularitatea, calitatea şi accesibilitatea la spectacolele şi concertele prezentate. Articolul 5 (1) Instituţiile publice de spectacole şi concerte pot fi naţionale, regionale, judetene sau locale. (2) Incadrarea instituţiilor publice de spectacole şi concerte conform prevederilor alin. (1) se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor. Articolul 6 (1) Instituţiile publice de spectacole sunt, după caz: a) institutii de repertoriu; b) institutii de proiecte. (2) Instituţiile de repertoriu sunt cele care au cel puţin un ansamblu artistic permanent, capabil sa sustina activitatea unei stagiuni, cu un portofoliu de cel puţin trei spectacole diferite şi care realizează, în fiecare stagiune, cel puţin două spectacole noi ce se adauga portofoliului existent sau inlocuiesc unele dintre componentele acestuia. (3) Instituţiile de proiecte sunt cele care nu au un ansamblu artistic permanent, dar dispun de resursele logistice şi financiare necesare pentru a realiza spectacole proprii pe care le prezinta în serii determinate, pe durata unei stagiuni. Articolul 7Instituţiile publice de concerte sunt filarmonici, orchestre sau alte formatiuni instrumentale, corale ori vocal-instrumentale, care deţin un ansamblu artistic permanent, capabil sa sustina activitatea unei stagiuni de concerte. Articolul 8 (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot înfiinţa institutii gazda de spectacole. (2) Instituţiile gazda de spectacole nu au un ansamblu artistic permanent şi nu realizează productii artistice proprii, dar dispun de resurse logistice şi financiare necesare pentru a gazdui şi a sustine reprezentarea unor spectacole sau concerte realizate de diferiti producători. Articolul 9Instituţiile publice de spectacole şi concerte îşi reprogramează activitatea pe stagiuni. Capitolul III Finantarea activităţii Articolul 10Finantarea instituţiilor publice de spectacole şi concerte se realizează din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse, potrivit prevederilor prezentei legi. Articolul 11Finantarea de baza a activităţii instituţiilor publice de spectacole, de repertoriu şi de proiecte respecta urmatoarele: a) cheltuielile de personal şi cheltuielile pentru întreţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea bazei materiale a instituţiilor se asigura integral din subventiile acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, după caz; b) programele şi proiectele culturale sunt finantate din subventiile acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, după caz, în corelatie cu veniturile proprii prezumate; c) veniturile proprii provenite din exercitarea activităţilor specifice se utilizeaza exclusiv pentru finantarea cheltuielilor aferente proiectelor şi programelor culturale şi pentru stimularea personalului; d) cota ce revine, potrivit reglementarilor în vigoare, din veniturile proprii provenite din exploatarea unor bunuri aflate în administrare se utilizeaza exclusiv pentru finantarea cheltuielilor materiale şi servicii; e) finantarea instituţiilor gazda se asigura în corelatie cu veniturile proprii provenite din exploatarea bunurilor aflate în administrare, pentru acoperirea integrală a cheltuielilor curente şi de capital. Articolul 12 (1) Ministerul Culturii şi Cultelor, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale pot subventiona proiecte sau programe culturale, inclusiv turnee, ale instituţiilor publice de spectacole şi concerte, indiferent de subordonare, în condiţiile prezentei legi. (2) Subventiile obtinute potrivit dispoziţiilor alin. (1) pot fi folosite şi pentru stimulente pecuniare ce se acordă realizatorilor proiectelor şi programelor culturale. (3) De prevederile alin. (1) pot beneficia şi instituţiile private de spectacole şi concerte. Articolul 13Instituţiile publice de spectacole şi concerte pot beneficia de bunuri materiale şi fonduri banesti primite sub forma de prestări de servicii, donatii şi sponsorizari, cu respectarea dispoziţiilor legale; liberalitatile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori sarcini care afectează autonomia institutiei sau care sunt contrare obiectului sau de activitate. Capitolul IV Raporturile de muncă Articolul 14 (1) Functionarea instituţiilor publice de spectacole şi concerte se asigura prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă, în functii de specialitate artistica sau tehnica, în functii auxiliare şi de întreţinere, precum şi prin activitatea unor persoane care participa la realizarea actului artistic, în baza unor contracte incheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau în baza unor conventii reglementate de Codul civil. (2) Activitatea fiecarui salariat din cadrul institutiei publice de spectacole şi concerte se normeaza potrivit fisei postului. (3) Pentru personalul artistic şi tehnic de specialitate din instituţiile publice de spectacole şi concerte, zilele de sambata şi duminica sunt considerate zile lucratoare, ziua de luni fiind zi de repaus. (4) Activitatea saptamanala a instituţiilor de spectacole şi concerte este organizata potrivit contractului colectiv de muncă pe ramura, precum şi potrivit regulamentelor de organizare şi functionare, proprii fiecarei institutii. (5) Activitatea lunara a salariatilor este, de regula, de 20-23 de zile lucratoare, având cel puţin 8 zile de repaus; zilele de repaus care n-au putut fi acordate vor fi recuperate în lunile urmatoare, compensate potrivit prevederilor Codului muncii sau adaugate zilelor de concediu. (6) Concediul anual de odihnă pentru personalul din instituţiile publice de spectacole şi concerte se acordă în perioada dintre stagiuni. Articolul 15 (1) Personalul contractual al instituţiilor publice de spectacole şi concerte, angajat prin contract individual de muncă, se încadrează în functiile de specialitate prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale, precum şi normarea muncii se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de ramura şi, respectiv, de institutie. Articolul 16 (1) În cazul personalului incadrat în functii de specialitate artistica sau tehnica, contractele individuale de muncă se pot incheia: a) de regula, pe durata nedeterminata; b) pe durata determinata; c) pe spectacol sau pe proiect. (2) Incadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de concurs sau examen organizat în condiţiile legii. (3) În cazul contractelor individuale de muncă ce se incheie potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) şi c), angajarea se poate face şi în mod direct, prin acordul părţilor. (4) În cazul contractelor prevăzute la alin. (3), durata acestora se poate prelungi prin acordul părţilor. (5) Condiţionarea ocuparii unui post pe criterii de sex, vârsta sau calităţi fizice, prin anunt sau prin concurs la instituţiile publice de spectacole şi concerte, se face conform specificului şi nevoilor institutiei şi nu constituie contraventie, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 48/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 17 (1) Instituţiile publice de spectacole şi concerte pot incheia contracte potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe. (2) Sumele reprezentand plata drepturilor cuvenite conform prevederilor alin. (1) se considera cheltuieli aferente programelor şi proiectelor culturale şi se prevad ca atare în bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutiei. Articolul 18Personalul angajat în functii de specialitate artistica, pe durata determinata, care nu are domiciliul în localitate şi nu beneficiaza de locuinta de serviciu, poate primi din bugetul institutiei o indemnizatie lunara de cazare, neimpozabila, în cuantum de până la 50% din salariul mediu net pe economie. Capitolul V Conducerea activităţii Articolul 19 (1) Conducerea instituţiilor publice de spectacole şi concerte este asigurata de directorul general sau, după caz, de director. (2) Prin decizia directorului general sau, după caz, a directorului se infiinteaza Consiliul artistic, format din personalitati culturale din institutie şi din afara acesteia, cu rol consultativ. (3) Consiliul administrativ, organism cu rol consultativ, este numit prin decizia directorului general sau, după caz, a directorului, potrivit legii, şi este format din: a) presedinte - directorul general sau, după caz, directorul; b) membri:- reprezentantul autorităţii tutelare, propus de aceasta;- directorul artistic;- directorul administrativ sau, după caz, directorul executiv;- directorul economic sau, după caz, contabilul-sef;- consilierul juridic;- delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta. Articolul 20Directorul general sau, după caz, directorul, persoana fizica, este numit prin concurs, organizat în condiţiile legii, pe baza unui contract de management. Articolul 21Abrogat.-------------Art. 21 a fost abrogat prin art. II din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006. Articolul 22Abrogat.-------------Art. 22 a fost abrogat prin art. II din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006. Articolul 23Abrogat.-------------Art. 23 a fost abrogat prin art. II din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006. Articolul 24Prin contractul de management, autoritatea administraţiei publice asigura cel puţin finantarea prevăzută la art. 11, în raport cu obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite de părţi, pe întreaga durata a contractului de management. Articolul 25Abrogat.-------------Art. 25 a fost abrogat prin art. II din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006. Articolul 26 (1) Activitatea instituţiilor publice de spectacole şi concerte poate fi concesionata în baza prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. (2) Prevederile art. 2 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 219/1998 se aplică numai pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (3) Normele metodologice cuprind cel puţin urmatoarele: a) condiţiile de experienta a concesionarilor; b) prevederea, în caietul de sarcini, a obligaţiei de a pastra obiectul specific al activităţii institutiei, clauzele privind angajatii, precum şi condiţiile de accesibilitate la spectacole şi concerte. Capitolul VI Dispozitii tranzitorii şi finale Articolul 27 (1) Contractele individuale de muncă incheiate pe perioada nedeterminata înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi pot fi transformate în contracte pe perioada determinata, prin acordul părţilor, numai după 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor cu contract pe perioada nedeterminata, dar care, inaintea intrarii în vigoare a prezentei legi, au fost detasate în interes personal sau de serviciu ori au contractul de muncă suspendat, în condiţiile legii. Articolul 28Orice modificare a modului de organizare şi functionare a instituţiilor publice de spectacole şi concerte se aproba prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărârea autorităţii administraţiei publice tutelare, prin votul a două treimi din numărul total de consilieri. Articolul 29Ministerul Culturii şi Cultelor este autoritatea administraţiei publice centrale care, în domeniul instituţiilor publice de spectacole şi concerte, urmareste, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, punerea în aplicare şi respectarea reglementarilor de specialitate, precum şi a prevederilor prezentei legi. Articolul 30Abrogat.-------------Art. 30 a fost abrogat prin art. II din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006. Articolul 31La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul Marii Adunări Naţionale nr. 19/1959 privind organizarea şi functionarea instituţiilor artistice de spectacole, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3 din 23 ianuarie 1959, şi Decretul Consiliului de Stat nr. 703/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru instituţiile cultural-educative, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 1974, aprobat prin Legea nr. 26/1974, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 109 din 2 august 1974, precum şi orice alte dispozitii contrare prezentei legi. Articolul 32Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUp. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 17 noiembrie 2004.Nr. 504. Anexa LISTAfunctiilor de specialitate în instituţiile publice de spectacole şi concerte────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Nivelul crt. Functia de studii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. a) regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist,       instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic,       coregraf, concertmaistru, sef partida, artist instrumentist S    b) maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor,       producător delegat, impresar artistic S    c) sef orchestra, maestru de studii (balet, canto), secretar       artistic (muzical, literar, relatii publice), operator imagine,       operator sunet, sufleor opera, artist liric opera S    d) artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor,       actor manuitor papusi, sculptor papusi, sufleor teatru, regizor       de culise, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine,       editor imagine S────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. a) dirijor, sef orchestra, maestru (balet-dans, corepetitor),       concertmaistru, maestru de studii balet, maestru de lumini,       maestru de sunet, regizor scena (culise), secretar platou,       impresar artistic M    b) solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor,       instrumentist, sufleor opera, corist opera M    c) maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian,       clavecin, lutier), specialist (orga, instrumente de suflat) M    d) corist, balerin, dansator, corepetitor, actor manuitor papusi,       sculptor papusi, sufleor teatru, artist plastic, machior,       peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine M────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. supraveghetor sala, controlor bilete, garderobier, plasator M, G──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_______________

Noutăți

 • LEGE nr. 48 din 14 martie 2013 pentru modificarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • LEGEA nr. 145 din 24 iulie 1997 asigurărilor sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 16 aprilie 2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 57 din 13 martie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006, şi privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultura, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 137 din 4 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază
 • LEGE nr. 775 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor şi condiţiilor de participare a României la programele Comunităţii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi demonstraţiilor şi la programele de cercetare şi activităţile de instruire
 • LEGE nr. 54 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unele centrale electrice şi termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craio
 • LEGE nr. 152 din 14 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii agenţiilor de implementare ISPA privind implementarea măsurilor ISPA - Etapa I pentru remedierea deficienţelor în România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 17 iunie 2002
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 166 din 10 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole
 • LEGE nr. 365 din 21 decembrie 2007 pentru modificarea art. 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 2 din 30 octombrie 1987 privind conservarea, protejarea şi dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor raţională economică şi menţinerea echilibrului ecologic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • LEGE nr. 231 din 4 decembrie 2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 211 din 2 iunie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2007 privind completarea art. 23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 97 din 27 aprilie 2018 privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor
 • LEGE nr. 359 din 2 septembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2003 privind modificarea unor dispoziţii din Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 27 noiembrie 2002 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 25 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • LEGE nr. 245 din 21 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1996 privind actualizarea şi completarea regimului general al contabilităţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 297 din 7 noiembrie 2007 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare şi desfăşurare a alegerilor
 • LEGE nr. 340 din 21 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 383 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • LEGE nr. 103 din 25 aprilie 2006 pentru ratificarea Protocolului nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 56 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 505/1970 pentru modificarea Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
 • LEGE nr. 177 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 30 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2002 privind transmiterea fără plata a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, respectiv în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 70 din 29 aprilie 1997 privind acordarea despăgubirilor pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse gradaţilor şi soldaţilor din Ministerul Apărării Naţionale ca urmare a unor misiuni în cadrul forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare
 • LEGE nr. 521 din 17 iulie 2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor
 • LEGE nr. 126 din 30 mai 2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 536 din 25 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2004 privind regimul de organizare şi funcţionare a parcurilor turistice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 177 din 18 octombrie 2012 pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 10 iulie 1997 privind modificarea şi completarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
 • LEGE nr. 296 din 15 mai 2002 privind acordarea asistenţei medicale în România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care România este parte
 • LEGE nr. 37 din 14 februarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Bahrain privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 19 iunie 1997
 • LEGE nr. 149 din 22 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale
 • LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
 • LEGE nr. 297 din 7 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plăţii obligaţiilor fata de bugetul de stat
 • LEGE nr. 157 din 7 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1999 pentru completarea prevederilor alin. 1 al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 47 din 30 mai 1995 privind participarea României la Comisia europeană pentru democraţie prin drept
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 164 din 6 decembrie 2001 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 336 din 31 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 185 din 27 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/1999 privind ratificarea Protocolului adiţional nr. 8 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 105 din 25 septembrie 1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate
 • LEGE nr. 431 din 27 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021