Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.136 din 1 decembrie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 (*actualizată*)privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate(actualizată până la data de 12 noiembrie 2009*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.136 din 1 decembrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 12 noiembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA nr. 14 din 27 ianuarie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 204 din 22 decembrie 2005; ORDONANŢA nr. 29 din 26 ianuarie 2006; LEGEA nr. 153 din 15 mai 2006; ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006; LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2007; ORDONANŢA nr. 16 din 31 ianuarie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 20 februarie 2007 respinsă de LEGEA nr. 175 din 12 iunie 2007; LEGEA nr. 334 din 3 decembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 140 din 6 decembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009; LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009, la data intrării în vigoare a prezentei legi (n.n. 1 ianuarie 2010) se abrogă Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 6, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31^1, 31^2, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 şi anexei nr. 5^1.De asemenea, începând cu aceeaşi dată, conform pct. 18 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009, la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 16/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2007, aprobată prin Legea nr. 218/2007.Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege reglementează, potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare, salarizarea şi alte drepturi băneşti ale persoanelor care au calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României şi îndeplinesc funcţii diplomatice şi consulare, precum şi ale personalului care ocupă funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe, în administraţia centrală sau la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate. Articolul 2Salarizarea membrilor Corpului diplomatic şi consular al României se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea şi importanţa socială a funcţiei exercitate, de specificul activităţii de promovare a politicii externe a României, de pregătirea şi competenţa profesională a diplomaţilor, precum şi de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute pentru diplomaţi de legislaţia în vigoare. Articolul 3 (1) Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi pentru personalul care îndeplineşte funcţii de execuţie specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc pe baza valorii de referinţă sectorială, prevăzută în anexele nr. 1 şi 2*). Această valoare se actualizează periodic, potrivit dispoziţiilor legale. (2) Valoarea de referinţă sectorială prevăzută la alin. (1) constituie baza de calcul pentru stabilirea cuantumului salariului de bază lunar. (3) Ordonatorul principal de credite calculează nivelurile salariilor de bază lunare ce corespund coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexa nr. 1 şi valorii de referinţă sectorială stabilite potrivit alin. (1), rotunjite din o mie în o mie de lei, în favoarea personalului.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1 şi 2 din ORDONANŢĂ nr. 14 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 28 ianuarie 2005 prevăd:"Art. 1 (1) Valoarea de referinţă sectorială în vigoare în luna decembrie 2004, prevăzută în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, se majorează cu 8% începând cu 1 octombrie 2005, faţă de nivelul din 31 decembrie 2004. (2) În perioada ianuarie-septembrie 2005, valoarea de referinţă sectorială în vigoare în luna decembrie 2004 se majorează cu 45% din creşterea rezultată ca diferenţă între valoarea de referinţă sectorială de la 1 octombrie 2005, stabilită potrivit alin. (1), şi valoarea de referinţă sectorială de la 31 decembrie 2004. (3) Salariile de bază calculate pentru prima etapă şi a doua etapă, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 lei în favoarea salariaţilor. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi personalului încadrat pe funcţii şi grade diplomatice din administraţia centrală a Ministerului Economiei şi Comerţului.Art. 2 (1) Personalul salarizat în conformitate cu Legea nr. 495/2004, care lucrează în centrala Ministerului Afacerilor Externe şi este încadrat sau care va fi încadrat ca debutant şi în primii doi ani de activitate, beneficiază de o majorare de până la 10% a valorii de referinţă sectoriale, calculată potrivit art. 1. (2) Stabilirea concretă a procentului de majorare, pe categorii de personal, se va face de ordonatorul principal de credite."Art. 1-4 din ORDONANŢA nr. 29 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2006 prevăd:"Art. 1 (1) În anul 2006, valoarea de referinţă sectorială, prevăzută în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, avută la 31 decembrie 2005, se majorează în două etape, astfel: a) cu 4,5% începând cu data de 1 februarie 2006 faţă de nivelul din luna ianuarie 2006; b) cu 6% începând cu data de 1 septembrie 2006 faţă de nivelul din luna august 2006. (2) Salariile de bază calculate pentru prima etapă şi a doua etapă de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, vor fi rotunjite din 1 leu în 1 leu în favoarea salariaţilor. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi personalului încadrat pe funcţii şi grade diplomatice din Ministerul Economiei şi Comerţului.Art. 2 (1) Personalul salarizat în conformitate cu Legea nr. 495/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care lucrează în centrala Ministerului Afacerilor Externe şi este încadrat sau care va fi încadrat ca debutant, până la trecerea în gradul imediat superior, beneficiază de o majorare de până la 10% a valorii de referinţă sectoriale, calculată potrivit art. 1. (2) Stabilirea concretă a procentului de majorare, pe categorii de personal, se va face de ordonatorul principal de credite.Art. 3 (1) Personalul încadrat pe funcţii diplomatice şi consulare sau pe funcţii de execuţie specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe beneficiază de spor pentru condiţii vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază, dacă desfăşoară activitate în locuri în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice de înaltă frecvenţă. (2) Categoriile de personal, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat. (3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de autorităţile abilitate în acest sens.Art. 4Salariile de bază pentru funcţiile publice de execuţie specifice Ministerului Integrării Europene se stabilesc, prin echivalare, cu cele prevăzute la poziţiile 4, 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 495/2004, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: a) consilier negociator, consilier armonizare legislativă, consilier evaluare-examinare - poz. 4; b) expert negociator, expert armonizare legislativă, expert evaluare-examinare - poziţiile 5, 6, şi 7, corespunzător atribuţiilor; c) analist negociator, analist armonizare legislativă, analist evaluare-examinare - poz. 8."Art. 1-4 din ORDONANŢA nr. 16 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 1 februarie 2007 prevăd:"Art. 1 (1) În anul 2007, valoarea de referinţă sectorială, prevăzută în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, avută la 31 decembrie 2006, se majorează în 3 etape, după cum urmează: a) cu 2,5% începând cu data de 1 ianuarie 2007, faţă de nivelul din luna decembrie 2006; b) cu 2,5% începând cu data de 1 aprilie 2007, faţă de nivelul din luna martie 2007; c) cu 8% începând cu data de 1 octombrie 2007, faţă de nivelul din luna septembrie 2007. (2) Salariile de bază calculate pentru fiecare etapă de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, vor fi rotunjite din 1 leu în 1 leu în favoarea salariaţilor. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi personalului încadrat pe funcţii şi grade diplomatice din Ministerul Economiei şi Comerţului.Art. 2 (1) Personalul salarizat potrivit prevederilor Legii nr. 495/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care lucrează în centrala Ministerului Afacerilor Externe şi este încadrat sau care va fi încadrat ca debutant, până la trecerea în gradul imediat superior, beneficiază de o majorare de până la 10% a valorii de referinţă sectoriale, calculată potrivit art. 1. (2) Stabilirea concretă a procentului de majorare, pe categorii de personal, se va face de ordonatorul principal de credite.Art. 3 (1) Personalul încadrat în centrala Ministerului Afacerilor Externe beneficiază de spor pentru condiţii vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază, dacă desfăşoară activitate în locuri în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice de înaltă frecvenţă. (2) Categoriile de personal, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat. (3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de autorităţile abilitate în acest sens.Art. 4Salariile de bază pentru funcţiile publice de execuţie specifice Ministerului Integrării Europene, precum şi Departamentului pentru Afaceri Europene din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se stabilesc, prin echivalare, cu cele prevăzute la poz. 4-8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 495/2004, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: a) consilier negociator, consilier armonizare legislativă, consilier evaluare-examinare - poz. 4; b) expert negociator, expert armonizare legislativă, expert evaluare-examinare - poz. 5-7, corespunzător atribuţiilor; c) analist negociator, analist armonizare legislativă, analist evaluare-examinare - poz. 8." Articolul 4Condiţiile de încadrare şi promovare a personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate în funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe, prevăzute în anexa nr. 2, se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. Articolul 5 (1) Personalul trimis în misiune permanentă la misiunile diplomatice, la oficiile consulare şi la institutele culturale româneşti din străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de către celelalte ministere, organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, denumite în continuare unităţi trimiţătoare, are dreptul, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, la: a) salariul lunar în valută; b) o indemnizaţie lunară în valută pentru îndeplinirea funcţiei de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar ori a unor atribuţii, altele decât cele specifice funcţiei pe care este încadrat; c) o indemnizaţie lunară în valută pentru şefii de misiune acreditaţi în mai multe ţări; d) o indemnizaţie lunară în valută pentru îndeplinirea atribuţiilor de prim-colaborator; e) o indemnizaţie lunară în valută pentru soţia/soţul aflată/aflat în întreţinere permanentă în străinătate; f) o indemnizaţie lunară în valută pentru copiii minori aflaţi în întreţinere permanentă în străinătate; g) o indemnizaţie lunară în valută pentru plata taxei de şcolarizare pentru fiecare copil care urmează studii elementare, gimnaziale, liceale şi universitare în străinătate, în ţara în care îşi desfăşoară activitatea părintele; h) o indemnizaţie lunară în valută pentru desfăşurarea activităţii în străinătate în zone de risc, insecuritate şi de conflict armat; i) o indemnizaţie de reprezentare; j) premii în valută pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată la misiune; k) o indemnizaţie lunară în lei pentru soţia/soţul aflată/aflat în întreţinere în ţară; l) o indemnizatie lunara în lei pentru fiecare copil aflat în întreţinere în tara, până la implinirea varstei de 18 ani sau până la terminarea studiilor liceale ori universitare, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 de ani;--------------Lit. l) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 16 ianuarie 2007, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006. m) o indemnizaţie lunară în lei, pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei în ţară. (2) În sensul prezentei legi, sunt consideraţi membri de familie aflaţi în întreţinere permanentă la misiune în străinătate soţia/soţul şi copiii minori care însoţesc personalul trimis în misiune permanentă cu durată mai mare de un an la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale.--------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006. Articolul 6Pe lângă drepturile prevăzute la art. 5, unităţile trimiţătoare suportă costul transportului în trafic internaţional, cheltuielile de chirie, întreţinere şi de dotare a locuinţei din străinătate, costul asigurărilor sociale de sănătate, precum şi cheltuielile medicale pentru cazurile şi în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare, indemnizaţia pentru concediul de odihnă în lei sau în valută, după caz, prima de concediu de odihnă în lei şi costul cazării la hotel pentru şefii de misiuni diplomatice care nu au locuinţa în Bucureşti, pe perioada venirii în ţară în interes de serviciu. Articolul 7Gestiunea sistemului de salarizare a personalului reglementat prin prezenta lege se asigură de către ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi, aprobate potrivit legii. Capitolul II Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe Secţiunea 1 Salarizarea Articolul 8Pentru activitatea depusă, membrii Corpului diplomatic şi consular al României au dreptul la salariu, care se compune dintr-o parte fixă, reprezentând salariul de bază, şi o parte variabilă, constând din sporuri, indemnizaţii, premii, prime şi alte drepturi băneşti. Articolul 9 (1) Salariile de bază ale membrilor Corpului diplomatic şi consular şi ale personalului care ocupă funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc pe baza coeficientului de multiplicare, aplicat la valoarea de referinţă sectorială prevăzută în anexele nr. 1 şi 2, care se aplică, de drept, pentru funcţiile diplomatice şi consulare şi funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe. (2) Coeficienţii de multiplicare pe baza cărora se stabileşte salariul de bază lunar pentru personalul diplomatic şi consular sunt prevăzuţi în anexa nr. 1, iar pentru personalul care îndeplineşte funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe sunt prevăzuţi în anexa nr. 2. Articolul 10 (1) Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic şi consular şi personalul care ocupă funcţii de execuţie specifice în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi care exercită funcţii de conducere sunt cele corespunzătoare funcţiei îndeplinite, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere care face parte din salariul de bază, diferenţiată în raport cu răspunderea pe care o implică funcţia de conducere. (2) Indemnizaţiile pentru funcţiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază şi sunt prevăzute în anexa nr. 3. (3) Indemnizaţia de conducere se acordă şi membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, încadraţi pe funcţii diplomatice sau consulare de execuţie din cadrul compartimentelor cu un număr de până la 5 posturi, în cuantum de până la 20% din salariul de bază al membrului Corpului diplomatic şi consular al României, pe perioada în care conduce sau coordonează programe/proiecte prevăzute în programul de activitate al ministerului. Indemnizaţia este stabilită de ministrul afacerilor externe în raport cu complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat. Articolul 11 (1) Personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25% calculat la salariul de bază, corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:────────────────────────────────────────────────────────────────── Transe de vechime în muncă Cota din salariul de bază──────────────────────────────────────────────────────────────────  între 3 şi 5 ani 5% de la 5 la 10 ani 10% de la 10 la 15 ani 15% de la 15 la 20 de ani 20% peste 20 de ani 25%────────────────────────────────────────────────────────────────── (2) Sporul de vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranşa respectivă. Articolul 11^1 (1) Salariaţii care au vechime în muncă în cadrul aparatului Ministerului Afacerilor Externe de cel puţin 2 ani primesc lunar un spor de stabilitate de 5%, calculat la salariul de bază. (2) Pentru fiecare an de vechime în muncă, ce depăşeşte pragul de 2 ani, la procentul de la alin. (1) se adaugă câte 3 procente. (3) Sporul de stabilitate, acordat în condiţiile alin. (1) şi (2), nu poate depăşi 20% din salariul de bază. (4) Sporul de stabilitate se acordă cu data de întâi a lunii următoare în care s-a îndeplinit vechimea prevăzută la alin. (1) şi (2). (5) Sporul de stabilitate nu se acordă persoanelor încadrate în muncă după pensionare.----------------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 334 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 4 decembrie 2007. Articolul 12Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care au titlul ştiinţific de doctor beneficiază, la cerere, de un spor de 15% calculat asupra salariului de bază corespunzător funcţiei de încadrare, care se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat. Articolul 13 (1) Pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei, membrii Corpului diplomatic şi consular al României primesc lunar un spor de confidenţialitate de 15%, calculat asupra salariului de bază corespunzător funcţiei de încadrare. (2) Membrii Corpului diplomatic şi consular beneficiază de sporul prevăzut la alin. (1) de la data acordării autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, eliberată în condiţiile legii.-------------Alin. (2) al art. 13 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 204 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005. Articolul 14Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care lucrează în centrala Ministerului Afacerilor Externe şi cunosc una sau mai multe limbi străine rare, altele decât cele de circulaţie internaţională, pe care le folosesc în exercitarea funcţiei diplomatice sau consulare, beneficiază de un spor de 10% calculat asupra salariului de bază corespunzător funcţiei de încadrare, în condiţiile prevăzute prin ordin al ministrului afacerilor externe.--------------Art. 14 a fost modificat de art. XIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009. Articolul 15 (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care sunt delegaţi, detaşaţi sau trecuţi temporar în altă funcţie îşi păstrează salariul de încadrare brut lunar şi celelalte drepturi prevăzute de lege. În cazul în care detaşarea sau trecerea temporară în altă activitate se face la o funcţie la care este stabilit un salariu de bază mai mare, membrii Corpului diplomatic şi consular detaşaţi sau trecuţi temporar în altă funcţie beneficiază de acest salariu şi de celelalte drepturi ce se acordă personalului de la locul de muncă respectiv. Dacă trecerea temporară în altă activitate are caracter de sancţiune disciplinară, prevederile prezentului alineat nu se aplică. (2) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare într-o altă funcţie se suportă de instituţiile în care persoana în cauză îşi desfăşoară activitatea. Articolul 16Membrii Corpului diplomatic şi consular al României, numiţi temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din minister pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă sau este suspendat din funcţie, potrivit legii, primesc, pe lângă salariul de bază al funcţiei de execuţie în care sunt încadraţi, şi indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau. Articolul 17 (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României pot fi numiţi temporar într-o funcţie de conducere vacantă, numai până la ocuparea acesteia, prin concurs, potrivit legii. (2) Pe această perioadă, membrii personalului diplomatic şi consular, numiţi în condiţiile prevăzute la alin. (1), beneficiază de salariul de bază al funcţiei de execuţie în care sunt încadraţi şi de indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau. Secţiunea a 2-a Alte drepturi băneşti Articolul 18 (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază de un premiu anual, egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea. (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acordă proporţional cu perioada lucrată, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare realizate în perioada în care au desfăşurat activitate, raportată la întregul an. (3) Ministrul afacerilor externe poate reduce sau anula premiul în cazul persoanelor care, în cursul anului, au fost sancţionate disciplinar sau au obţinut calificativul "satisfăcător" ori "slab" în aprecierea activităţii.------------Art. 19 a fost abrogat de pct. 4 al art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Articolul 20 (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au dreptul la concediu de odihnă anual, plătit, de 30 de zile lucrătoare şi alte concedii, în condiţiile legii. (2) La determinarea indemnizaţiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, şi sporurile de care beneficiază, potrivit legii, membrii Corpului diplomatic şi consular al României, în luna plecării în concediu. Articolul 21 (1) La plecarea în concediul de odihnă, membrii Corpului diplomatic şi consular al României au dreptul, în condiţiile legii, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o primă egală cu salariul de bază în lei din luna anterioară plecării în concediu. (2) În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fracţionat, potrivit legii, prima prevăzută la alin. (1) se acordă integral, o dată cu indemnizaţia de concediu cuvenită pentru fracţiunea cea mai mare, dar nu mai mică de 15 zile lucrătoare. (3) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care, în cursul anului calendaristic, nu au efectuat concediul de odihnă, integral sau parţial, îl pot efectua în anul următor, în condiţiile legii. (4) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României ale căror raporturi de muncă au încetat, precum şi moştenitorii celor care au decedat înainte de a fi efectuat concediul de odihnă beneficiază de compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, calculată potrivit art. 20 alin. (2) din luna în care a avut loc încetarea raporturilor de muncă, respectiv decesul, corespunzător perioadei lucrate. Articolul 22În afara concediului de odihnă, membrii Corpului diplomatic şi consular al României au dreptul, în condiţiile legii, la zile de concediu plătit, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite: a) căsătoria - 5 zile lucrătoare; b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare; c) decesul soţului/soţiei sau al unei rude ori afin până la gradul al III-lea sau a soţului/soţiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucrătoare;--------------Lit. c) a art. 22 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006. d) controlul medical anual - 3 zile lucratoare.--------------Lit. d) a art. 22 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 16 ianuarie 2007, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006. Articolul 23 (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au dreptul la concedii de studii pentru susţinerea examenelor postuniversitare şi a examenelor sau a tezei de doctorat, în cazul în care nu beneficiază de burse de doctorat. (2) Concediul de studii se acordă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare anual. (3) Concediul de studii se plăteşte în cazul în care Ministerul Afacerilor Externe apreciază că studiile sunt utile şi dacă diplomatul se angajează în scris că va lucra cel puţin 3 ani în minister. În cazul nerespectării acestui angajament, acesta va restitui sumele de care a beneficiat, proporţional cu timpul rămas până la împlinirea termenului de 3 ani. (4) Pe perioada concediului de studii se plăteşte salariul de bază corespunzător funcţiei deţinute şi, după caz, sporul de vechime. Articolul 24Membrii Corpului diplomatic şi consular au dreptul la concedii fără plată, acordate pentru interese personale, pe durate stabilite cu acordul părţilor. Articolul 25 (1) Pentru condiţii deosebite de muncă grele, vătămătoare sau periculoase -, se acordă un spor de 15% din salariul de bază corespunzător funcţiei de încadrare, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. (2) Locurile de muncă cu condiţii deosebite - grele, vătămătoare sau periculoase -, categoriile de persoane şi condiţiile de acordare a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, pe baza buletinelor de determinare emise în condiţiile legii de autorităţile abilitate în acest sens.--------------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006. Articolul 26 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată se poate acorda anual, în limita a 20% din numărul total al personalului salarizat potrivit prezentei legi, prevăzut în statul de funcţii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi ce se acordă în raport cu salariul de bază. (2) Numărul maxim de beneficiari de salarii de merit se stabileşte o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, potrivit legislaţiei aplicabile în sectorul bugetar, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în perioada anterioară. În cazul în care, pe parcursul anului, se întrerup sau se modifică raporturile de muncă ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, începând cu data de întâi a lunii următoare, altor persoane salarizate potrivit prezentei legi, pe perioada rămasă. (3) În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare a salariului de merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, salariul de merit acordat se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. (4) Salariul de merit se poate acorda după cel puţin un an de la încadrare. (5) Salariul de merit se retrage în cursul anului, în cazul aplicării uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Afacerilor Externe. Articolul 27 (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către persoanele încadrate în funcţii diplomatice sau consulare, precum şi de înalţii funcţionari publici se plătesc cu un spor la salariul de bază, astfel: a) 75% din salariul de bază, pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de bază, pentru orele următoare. (2) Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (3) Munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensată cu timp liber corespunzător, la cererea membrului Corpului diplomatic şi consular al României, în condiţiile în care orele nu au fost plătite. (4) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. Articolul 28 (1) Pe timpul cât urmează cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice, membrilor Corpului diplomatic şi consular al României li se suspendă raporturile de muncă şi beneficiază de o indemnizaţie lunară de 500 lei pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei, dacă nu realizează venituri din chirii. Indemnizaţia se actualizează prin hotărâre a Guvernului.----------------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 334 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 4 decembrie 2007. (2) Unităţile trimiţătoare vor suporta, pentru persoanele prevăzute la alin. (1), contribuţiile la asigurările sociale prevăzute de lege, datorate atât de angajator, cât şi de angajat, în raport cu drepturile salariale corespunzătoare funcţiei de încadrare. (3) Pe timpul participării la cursuri ori alte forme de pregătire în ţară sau în străinătate, ce nu depăşesc 90 de zile calendaristice, membrii Corpului diplomatic şi consular al României beneficiază de drepturile salariale avute. Articolul 29 (1) Persoanelor detaşate în Ministerul Afacerilor Externe li se acordă, pe perioada detaşării, gradul şi funcţia diplomatică, prin asimilarea vechimii în funcţii cu studii superioare cu vechimea prevăzută pentru gradele diplomatice sau consulare din Statutul Corpului diplomatic şi consular al României. (2) Persoanele detaşate în Ministerul Afacerilor Externe, care dobândesc calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României, pe perioada detaşării vor fi salarizate în condiţiile prezentei legi, cu excepţia categoriilor de personal care, potrivit legilor speciale, beneficiază de drepturi salariale mai avantajoase.--------------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006. Articolul 30 (1) La încadrarea în Ministerul Afacerilor Externe, membrii Corpului diplomatic şi consular al României cu domiciliul în alte localităţi din ţară decât municipiul Bucureşti beneficiază, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, de o indemnizaţie de instalare egală cu un salariu de bază corespunzător funcţiei în care urmează să fie încadraţi, potrivit legii. (2) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României, care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care, ulterior, au demisionat sau au încetat raporturile de muncă din motive imputabile lor, înainte de împlinirea unui an de la instalare, vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primită, calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an. Articolul 31Drepturile prevăzute în prezentul capitol pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României se acordă şi personalului care ocupă funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe, prevăzute în anexa nr. 2, precum şi personalului încadrat pe funcţii şi grade diplomatice din administraţia centrală a Ministerului Economiei şi Comerţului. Articolul 31^1 (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României beneficiază, anual, de o indemnizaţie de reprezentare în lei, pentru procurarea de efecte personale, al cărei cuantum se situează la nivelul salariului de bază corespunzător funcţiei de încadrare. (2) Condiţiile de acordare a indemnizaţiei de reprezentare se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.----------------Art. 31^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 334 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 4 decembrie 2007. Articolul 31^2 (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care nu deţin o locuinţă în proprietate şi cărora nu li s-a putut asigura o locuinţă de serviciu sau de intervenţie în Bucureşti au dreptul la compensarea diferenţei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinţă de serviciu, potrivit legii, şi chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii. Acest drept nu are caracter salarial şi nu se impozitează. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II şi în cazul în care membrii Corpului diplomatic şi consular al României au înstrăinat o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, ulterior datei numirii în funcţie. (2) Condiţiile în care se acordă compensarea şi plafonul lunar şi anual în limita căruia se poate deconta chiria se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.----------------Art. 31^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 334 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 4 decembrie 2007. Articolul 32Celelalte categorii de personal angajate în Ministerul Afacerilor Externe, precum şi personalul din Agenţia Naţională de Control al Exporturilor beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislaţia aplicabilă salariaţilor din unităţile bugetare, precum şi, după caz, de drepturile prevăzute la art. 13, 14, 20, 21, 24-26 şi art. 28.--------------Art. 32 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 153 din 15 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 18 mai 2006, care modifică pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 204 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005. Articolul 33Drepturile de salarizare prevăzute în prezentul capitol sunt brute şi impozabile. Acestea vor fi actualizate prin aplicarea creşterilor salariale stabilite, în conformitate cu prevederile legale, pentru personalul din sectorul bugetar. Capitolul III Salarizarea în valută şi alte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate Secţiunea 1 Salariile şi alte drepturi în valutăA. Salarii Articolul 34 (1) Salariile lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se stabilesc pe funcţii, ţinându-se seama de rolul, răspunderea şi complexitatea atribuţiilor ce revin fiecărei funcţii şi avându-se în vedere costul vieţii şi condiţiile de viaţă şi de muncă din ţara în care personalul îşi desfăşoară activitatea. (2) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00, reprezentând baza de calcul al salariilor şi indemnizaţiilor în valută în cuantum net, pentru fiecare ţară în care personalul îşi desfăşoară activitatea, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. (3) Salariul lunar în valută corespunzător fiecărei funcţii se determină prin aplicarea coeficientului de ierarhizare a funcţiei, prevăzut în anexa nr. 4, asupra bazei de calcul pentru ţara respectivă. Articolul 35 (1) Salariile şi celelalte drepturi lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se acordă în funcţie de momentul trecerii frontierei de stat a României, astfel: a) din ziua trecerii prin punctul de frontieră la plecarea în străinătate, dacă aceasta a avut loc înainte de ora 12,00; b) până în ziua trecerii prin punctul de frontieră la sosirea din străinătate, dacă aceasta a avut loc după ora 12,00 inclusiv. (2) Pe perioada prelungirii călătoriei peste limitele prevăzute de orarele internaţionale de transport sau în afara rutelor stabilite, personalul este considerat în concediu fără plată sau, la cererea acestuia, în concediu de odihnă, cu excepţia cazurilor în care întreruperea, respectiv prelungirea călătoriei, are loc din cauză de forţă majoră. (3) Salariile şi indemnizaţiile lunare în valută cuvenite pentru o zi se determină prin raportarea drepturilor lunare la numărul de zile calendaristice din luna respectivă, iar drepturile totale cuvenite se întregesc la unitatea valutară dacă depăşesc 0,50 şi se neglijează dacă sunt sub 0,50 inclusiv. (4) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază la plecarea în misiune de o indemnizaţie de reprezentare în valută, inclusiv pentru cheltuielile de instalare şi procurarea de efecte personale, al cărei cuantum se situează la nivelul unui salariu lunar în valută, pentru acoperirea primelor cheltuieli cu ocazia prezentării la post a personalului. (5) Indemnizaţia prevăzută la alin. (4) se acordă astfel: a) în cuantum integral, la plecarea în misiune permanentă cu durata iniţială de minimum 12 luni; b) în cuantum de 50%, la plecarea în misiune permanentă cu durata iniţială de minimum 6 luni; c) nu se acordă, în cazul misiunilor cu o durată iniţială mai mică de 6 luni. Articolul 36Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00 prevăzut la art. 34 alin. (2) se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, ţinând seama de creşterea costului vieţii din ţara în care personalul îşi desfăşoară activitatea sau de alte condiţii obiective.B. Indemnizaţii lunare în valută Articolul 37Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pe lângă salariile lunare în valută stabilite în condiţiile prevăzute la art. 34, şi de: a) o indemnizaţie lunară pentru îndeplinirea funcţiei de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar, calculată asupra salariului corespunzător funcţiei şi gradului diplomatic şi consular pe care este încadrat personalul, după cum urmează:- 5% pentru personalul încadrat pe funcţia de ministru-consilier;- 10% pentru personalul încadrat pe funcţia de consilier diplomatic;- 15% pentru personalul încadrat pe funcţiile de secretar I, II sau III, consul ori viceconsul.Pentru personalul diplomatic şi consular care îndeplineşte de la început funcţia de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar, indemnizaţia se acordă de la data numirii în această funcţie, pe toată perioada cât o îndeplineşte.Personalul diplomatic şi consular care, în lipsa şefului misiunii diplomatice, ambasador sau consul general, îndeplineşte funcţia de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar beneficiază de indemnizaţie pe timpul îndeplinirii acestei funcţii, dacă depăşeşte o perioadă de o lună. Indemnizaţia nu se acordă pe timpul cât şeful misiunii se află în concediu de odihnă sau în interes de serviciu în România, în ţara de reşedinţă sau în altă ţară; b) o indemnizaţie lunară pentru şefii de misiune acreditaţi în mai multe state, calculată în cuantum de 10% din salariul lunar în valută, corespunzător funcţiei şi gradului diplomatic şi consular pe care sunt încadraţi; c) o indemnizaţie lunară pentru îndeplinirea atribuţiilor de prim-colaborator, calculată în cuantum de 5% asupra salariului lunar în valută, corespunzător funcţiei şi gradului diplomatic şi consular pe care este încadrat.Indemnizaţia de prim-colaborator se acordă numai la reprezentanţele diplomatice unde şeful misiunii este acreditat în funcţia de ambasador; d) o indemnizaţie lunară pentru soţia/soţul neîncadrată/neîncadrat, pe timpul cât aceasta/acesta se află în întreţinere permanentă în străinătate, reprezentând 25% din salariul lunar în valută al soţului/soţiei, precum şi din indemnizaţia prevăzută la lit. a) sau b), acolo unde este cazul; e) o indemnizaţie lunară corespunzătoare coeficientului 0,25 din baza de calcul prevăzută în anexa nr. 4, pentru fiecare copil minor aflat în întreţinere permanentă la misiune, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea cursurilor anului şcolar în care copilul împlineşte 18 ani.Indemnizaţia nu se acordă pentru copiii care repetă anul şcolar, cu excepţia cazurilor în care repetenţia este cauzată de motive de sănătate, dovedite cu certificat medical; f) o indemnizatie lunara în valută pentru plata taxei de scolarizare pentru fiecare copil până la vârsta de 26 de ani, care urmeaza studii elementare, gimnaziale, liceale sau universitare în tara unde parintele îşi desfăşoară activitatea, în situaţia în care sistemul de invatamant de stat din tara respectiva nu ofera în localitatea de reşedinţa instruire în domeniul ales, precum şi în situaţiile în care unitatile de invatamant de stat percep taxe de scolarizare. Aceasta indemnizatie se acordă cu condiţia promovarii anului de studii precedent sau a examenelor din anul respectiv, pe bază de documente justificative, lunar, trimestrial sau anual, şi nu poate depăşi 500 euro lunar;--------------Lit. f) a art. 37 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 16 ianuarie 2007, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006. g) o indemnizaţie lunară în cuantum de 25% din salariul în valută pentru desfăşurarea activităţii în străinătate în zone de risc şi/sau de conflict armat, acordată numai pe durata existenţei situaţiei menţionate.Zonele de risc şi/sau de conflict armat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. În cazuri justificate, pentru anumite zone, nivelul cuantumului poate fi majorat până la 50% din salariul în valută, prin hotărâre a Guvernului. Articolul 38 (1) Unităţile trimiţătoare pot să aprobe ca misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate să utilizeze, fără afectarea schemei de personal aprobate activităţii de bază şi a fondului de salarii al ministerului, persoane fizice, cetăţeni români sau străini, de pe plan local ori persoane nesalariate din cadrul acestor reprezentanţe, cu respectarea legislaţiei din ţara respectivă. Sumele acordate pentru activitatea prestată se stabilesc în raport cu nivelul studiilor, cu munca depusă şi cu timpul efectiv lucrat şi se plătesc potrivit prevederilor anexei nr. 4.----------------Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 334 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 4 decembrie 2007. (2) Pe perioada cât soţiile/soţii nesalariate/nesalariaţi prestează activităţi în condiţiile alin. (1), personalul nu beneficiază de indemnizaţiile prevăzute în prezenta lege pentru soţiile/soţii nesalariate/nesalariaţi. (3) În situaţia în care personalul încadrat la misiuni îndeplineşte, în afara orelor de program, pe o durată mai mare de 30 de zile consecutive, şi atribuţii care revin unor posturi vacante din schema reprezentanţei respective sau a altei reprezentanţe din ţara de reşedinţă, cu aprobarea conducerii unităţii trimitătoare, acesta beneficiază de o indemnizaţie reprezentând 25% din salariul în valută al funcţiei pe care este încadrat.--------------Alin. (3) al art. 38 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006.C. Premii în valută Articolul 39 (1) Pentru premierea individuală a personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se constituie un fond de premiere anual, prin aplicarea unei cote de până la 1% asupra cheltuielilor cu salariile corespunzătoare salariilor în valută aferente acestei categorii de personal, cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinaţie instituţiilor trimiţătoare, prin bugetul anual. Din acest fond pot fi acordate premii, la sfârşitul anului, salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. (2) Premiile se acordă pe baza propunerilor nominale ale şefului misiunii în care salariatul îşi desfăşoară activitatea, cu aprobarea conducerii instituţiei trimiţătoare. (3) Premiul individual se stabileşte până la nivelul salariului mediu lunar în valută corespunzător funcţiei de încadrare la misiune, iar în cazul personalului diplomatic, până la nivelul salariului mediu lunar în valută şi al indemnizaţiei pentru îndeplinirea funcţiei de însărcinat cu afaceri ad interim sau al indemnizaţiei pentru îndeplinirea atribuţiilor de prim-colaborator, după caz.D. Diminuarea salariilor în valută Secţiunea a 2-a Indemnizaţii lunare în lei Articolul 41 (1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pe durata misiunii, pe lângă drepturile în valută prevăzute la cap. IV, şi de următoarele indemnizaţii în lei, în ţară, astfel: a) o indemnizaţie lunară reprezentând 25% din salariul de bază în lei, pentru soţia/soţul neîncadrată/neîncadrat, pe tot timpul cât aceasta/acesta se află în întreţinere permanentă în ţară şi nu realizează venituri de orice natură, inclusiv din pensie; b) o indemnizatie lunara la nivelul alocatiei de stat pentru copii, impozabila, pentru fiecare copil aflat în întreţinere în tara, până la implinirea varstei de 18 ani sau până la terminarea studiilor liceale ori universitare, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 de ani.Indemnizatia nu se acordă pentru copiii care repeta anul scolar, cu excepţia cazurilor în care repetentia este cauzata de motive de sănătate, dovedite cu certificat medical;--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 41 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 16 ianuarie 2007, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006, cu pct. 9^1. c) o indemnizaţie lunară pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei deţinute în proprietate din ţară, în sumă de 500 lei, impozabilă, potrivit legii, în situaţia în care ambii soţi se află permanent în străinătate şi nu realizează niciun fel de venituri din chirii. Indemnizaţia se actualizează anual, prin hotărâre a Guvernului.----------------Lit. c) a alin. (1) al art. 41 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 334 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 4 decembrie 2007. (2) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se acordă pe bază de declaraţie scrisă, dată pe propria răspundere. Capitolul IV Alte drepturiA. Pe perioada pregătirii şi instruirii în ţară Articolul 42 (1) Unităţile trimiţătoare sunt obligate să asigure pregătirea corespunzătoare a personalului înaintea plecării la post în străinătate, precum şi instruirea, cu ocazia venirii în ţară în vederea efectuării concediului de odihnă. (2) Perioadele de pregătire, pe categorii de funcţii, se stabilesc de către unităţile trimiţătoare, ţinându-se seama de specificul activităţii, precum şi de faptul dacă persoana în cauză a mai fost sau nu la post în străinătate, fără a depăşi 60 de zile calendaristice, pentru ambasadori, şi 30 de zile calendaristice, pentru restul personalului. (3) Pe perioada de pregătire şi instruire în vederea trimiterii în misiune permanentă în străinătate, personalul beneficiază de salariul de bază în lei corespunzător funcţiei pe care este încadrat în ţară, la care se adaugă sporul de vechime în muncă, potrivit legii, şi, după caz, sporul pentru titlul ştiinţific de doctor şi sporul de confidenţialitate. (4) Pe perioada de pregătire şi instruire, cu ocazia venirii în ţară în vederea efectuării concediului de odihnă sau în interes de serviciu, personalul beneficiază de salariul de bază în lei corespunzător funcţiei pe care este încadrat în ţară, de sporul de vechime în muncă şi, după caz, de sporul pentru titlul ştiinţific de doctor.B. Pe perioada concediului de odihnă Articolul 43 (1) Personalul aflat în misiune permanentă în străinătate are dreptul la concediu anual de odihnă, precum şi la concediu suplimentar pentru climă greu de suportat, în condiţiile legii, care se programează la aceeaşi dată. (2) În cazul în care concediul de odihnă se efectuează în ţară, indemnizaţia de concediu se stabileşte şi se plăteşte în lei, în conformitate cu prevederile art. 20 şi 21. (3) La cererea salariatului, concediul de odihnă anual poate fi efectuat fracţionat numai cu aprobarea unităţii trimiţătoare, cu condiţia ca una dintre fracţiuni să fie de minimum 15 zile lucrătoare. (4) În situaţia în care concediul de odihnă se efectuează în străinătate, la solicitarea persoanei în cauză, indemnizaţia de concediu se stabileşte şi se plăteşte în valută, potrivit anexei nr. 4. În această situaţie, unităţile trimiţătoare nu vor mai suporta alte cheltuieli legate de efectuarea concediului în anul respectiv, nici pentru personalul în cauză şi nici pentru membrii săi de familie aflaţi în întreţinere în străinătate, în condiţiile prezentei legi.----------------Alin. (4) al art. 43 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 334 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 4 decembrie 2007. (5) Plata indemnizaţiei de concediu în valută se poate face numai în cazul în care cheltuielile de transport pentru venirea în ţară şi pentru înapoierea la post a personalului şi a membrilor săi de familie aflaţi în întreţinere permanentă în străinătate, în condiţiile prezentei legi, sunt mai mari decât indemnizaţia cuvenită, stabilită la nivelul salariului lunar de încadrare în valută. Articolul 44 (1) Unităţile trimiţătoare vor putea permite plecarea personalului la post în străinătate numai după ce acesta şi-a efectuat concediul de odihnă pe anul calendaristic în curs. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru şefii misiunilor diplomatice, în cazuri deosebite stabilite de Ministerul Afacerilor Externe. (3) În anul încheierii misiunii în străinătate, concediul de odihnă pe anul respectiv se efectuează după încheierea misiunii, cu plata indemnizaţiei şi a primei de concediu în lei, în ţară. Articolul 45 (1) Conducerile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate sunt obligate să ia măsurile necesare ca, pe perioada efectuării concediului de odihnă, sarcinile de serviciu ale personalului respectiv să fie preluate de către alt personal care lucrează la aceste reprezentanţe, care are pregătirea necesară şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, fără plata unor drepturi salariale suplimentare. (2) Unităţile trimiţătoare care au în străinătate un singur reprezentant, pe perioada concediului de odihnă al acestuia, pot să trimită un înlocuitor, cu suportarea cheltuielilor, în condiţiile prezentei legi.C. Pe perioada de predare-primire a atribuţiilor Articolul 46 (1) Unităţile trimiţătoare sunt obligate ca, în vederea asigurării unei activităţi continue a reprezentanţelor din străinătate, să ia măsurile necesare ca atribuţiile ce revin personalului existent la post să fie transmise cu maximum de operativitate personalului care preia aceste atribuţii. (2) Pe perioada de predare-primire a atribuţiilor, atât personalul care predă, cât şi personalul care primeşte beneficiază, pentru el şi pentru membrii săi de familie, de drepturi în valută şi în lei, după caz, în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin prezenta lege. (3) În cazul în care ambii soţi sunt salariaţi la aceeaşi reprezentanţă, persoana care nu are obligaţia de a preda atribuţii de serviciu este considerată în concediu fără plată, iar persoana care predă are dreptul la indemnizaţia în valută pentru soţie/soţ, precum şi la indemnizaţiile în valută pentru copiii aflaţi în întreţinere în străinătate, în condiţiile prezentei legi. (4) În vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiei menţionate la alin. (1), unităţile trimiţătoare vor stabili durata maximă de predare-primire a atribuţiilor, fără a depăşi: a) 10 zile calendaristice, pentru personalul diplomatic; b) 30 de zile calendaristice, pentru personalul de specialitate cu sarcini de gestiune; c) 3 zile calendaristice, pentru restul personalului.D. Pe perioada concediului medical în străinătate Articolul 47 (1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, aflat în incapacitate temporară de muncă din cauză de boală, accident, concediu prenatal, concediu postnatal, concediu pentru risc maternal, concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi în caz de carantină, are dreptul la indemnizaţie în lei, conform prevederilor legale. (2) Pe perioada concediului medical, personalul are dreptul şi la indemnizaţiile integrale în valută cuvenite pentru soţia/soţul şi copiii aflaţi în întreţinere în străinătate, numai dacă, prin aducerea lor în ţară, cheltuielile de transport pe distanţa dus-întors sunt superioare acestor indemnizaţii. Articolul 48Unităţile trimiţătoare sunt obligate să ia măsuri ca plecarea personalului în misiune permanentă în străinătate să se facă numai pe baza unui examen medical, în condiţiile stabilite de către Ministerul Sănătăţii, din care să rezulte că starea sănătăţii acestuia îi permite desfăşurarea activităţii în ţările respective. Sunt supuşi acestui examen medical şi membrii de familie care însoţesc personalul permanent în străinătate, în condiţiile prezentei legi. Articolul 49 (1) Pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale, personalul trimis în misiune permanentă în străinătate şi membrii de familie care îl însoţesc beneficiază de asistenţă medicală, pe bază de asigurare obligatorie, suportată de unitatea trimitătoare.--------------Alin. (1) al art. 49 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006.(1^1) Cuantumul şi condiţiile asigurării obligatorii, precum şi ale decontării cheltuielilor medicale se stabilesc prin ordin al conducătorului instituţiei trimitătoare, cu încadrarea în alocaţiile bugetare aprobate cu această destinaţie instituţiilor trimitătoare.--------------Alin. (1^1) al art. 49 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006. (2) În situaţia în care nu se pot încheia contractele prevăzute la alin. (1), unitatea trimiţătoare suportă, în condiţiile şi în cazurile stabilite de Ministerul Sănătăţii, cheltuielile medicale pentru personalul respectiv, precum şi pentru membrii de familie ai acestuia aflaţi în întreţinere permanentă în străinătate, privind: a) vaccinuri preventive obligatorii specifice fiecărei ţări, precum şi vaccinuri profilactice obligatorii; b) consultaţii, analize pre- şi postnatale, în caz de urgenţă, pentru mame, precum şi pentru nou-născuţi; c) consultaţii, spitalizare, inclusiv naşteri, intervenţii chirurgicale, analize şi medicamente, numai în caz de urgenţă; internarea în spital în străinătate pentru naşteri se face numai cu aprobarea conducerii unităţilor trimiţătoare. (3) Pe lângă cheltuielile medicale prevăzute la alin. (1) şi (2), unităţile trimiţătoare suportă, pentru personalul trimis în misiune permanentă, precum şi pentru membrii de familie ai acestuia aflaţi în întreţinere permanentă în străinătate, în condiţiile prezentei legi, cheltuielile în legătură cu decesul în străinătate, precum şi pentru aducerea în ţară a celor decedaţi.E. Cheltuieli pentru transportul personalului Articolul 50 (1) Cheltuielile pentru transportul internaţional al personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, inclusiv tronsonul intern al acestuia, precum şi al membrilor de familie aflaţi în întreţinere permanentă în străinătate, în condiţiile prezentei legi, se suportă de către unităţile trimiţătoare, în următoarele cazuri: a) la plecarea în misiune şi la venirea definitivă în ţară; b) pentru deplasări în interes de serviciu, în ţară şi în străinătate; c) pentru efectuarea în ţară a concediului de odihnă pe anul calendaristic respectiv, cu excepţia anilor în care au loc plecarea şi, respectiv, revenirea definitivă de la post, corelat şi cu prevederile art. 43 alin. (4).----------------Lit. c) a alin. (1) al art. 50 a fost modificată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 334 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 4 decembrie 2007. d) pentru concediu medical şi naşteri în ţară; e) pentru deplasarea întregii familii în ţară, în caz de deces al unui copil ori al soţiei/soţului aflată/aflat în ţară şi numai pentru deplasarea unuia dintre soţi în caz de deces al unui părinte, frate sau soră; f) în cazuri de forţă majoră sau în orice alte cazuri temeinic motivate care nu au putut fi prevăzute, cu aprobarea conducătorului instituţiei trimitătoare.--------------Lit. f) a alin. (1) al art. 50 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006. (2) Cheltuielile pentru transportul internaţional dus-întors al membrilor de familie rămaşi în ţară se suportă de către unităţile trimiţătoare, în următoarele cazuri: a) o singură dată pe an, pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, respectiv 25 de ani, dacă urmează studii universitare, aflaţi în ţară, pentru a-şi vizita părintele/părinţii aflat/aflaţi la post.Unitatea trimiţătoare nu suportă cheltuielile aferente vizitei pentru copiii ai căror părinţi aflaţi în misiune au fost decăzuţi din drepturi în baza unei hotărâri judecătoreşti; b) o singură dată pe an, pentru soţia/soţul rămasă/rămas în ţară, pentru a-şi vizita soţul/soţia la post în străinătate. (3) Unităţile trimiţătoare nu suportă cheltuielile prevăzute la alin. (2) în anul în care personalul pleacă la post, precum şi în anul în care acesta îşi încheie misiunea. Articolul 51 (1) Şeful de misiune, soţul/soţia şi copiii minori care îi însoţesc şi sunt în întreţinere permanentă la misiune au dreptul să călătorească cu avionul la clasa business sau la o altă clasă echivalentă cu aceasta, precum şi cu trenul la vagon de dormit, cabină pentru o singură persoană, cu ocazia prezentării la post în străinătate, a revenirii în ţară la încheierea misiunii, precum şi în alte situaţii în care motive de ordin protocolar impun aceasta. (2) Celelalte categorii de personal trimise în misiune permanentă în străinătate şi membrii lor de familie aflaţi în întreţinere permanentă în străinătate, în condiţiile prezentei legi, au dreptul să călătorească cu avionul la clasa economică sau cu trenul la clasa I, cu vagon de dormit. Articolul 52 (1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate poate să călătorească, individual sau împreună cu membrii săi de familie, cu aprobarea prealabilă a conducerii unităţilor trimiţătoare, şi cu mijloace auto, cu suportarea cheltuielilor de către unităţile trimiţătoare, în limita distanţelor şi a duratelor prevăzute în anexa nr. 5, indiferent de traseul urmat. (2) În cazul transportului cu mijloace auto, unităţile trimiţătoare suportă, pe bază de acte justificative, sumele necesare pentru plata carburanţilor, a taxelor rutiere, a celor de transbordare sau altele asemenea, precum şi cheltuieli de cazare, în condiţiile legii. (3) Sumele în valută cuvenite pe durata transportului cu mijloace auto, la plecarea sau la venirea definitivă în ţară ori pentru deplasări în interesul serviciului, la care se adaugă salariul şi celelalte drepturi în valută, calculate în condiţiile prezentei legi, nu pot depăşi cheltuielile estimate aferente călătoriei cu avionul la clasa economică, în condiţiile legii. (4) Dacă deplasarea cu mijloace auto are loc pentru efectuarea concediului de odihnă în ţară, zilele care depăşesc durata transportului cu avionul sunt considerate ca făcând parte din concediu.F. Cheltuieli pentru transportul bagajelor personale Articolul 53 (1) Unităţile trimiţătoare suportă costul transportului bagajelor personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, pentru următoarele cantităţi maxime pe familie, diferenţiate în raport cu coeficienţii de ierarhizare ai funcţiei de încadrare, potrivit nomenclatorului prevăzut în anexa nr. 4, astfel: a) 250 kg - personalul prevăzut la coeficienţii de până la 2,0 inclusiv; b) 300 kg - personalul prevăzut la coeficienţii între 2,1-4,20 inclusiv; c) 350 kg - şefii de misiune. (2) În situaţia în care ambii soţi sunt salariaţi la aceeaşi reprezentanţă, unitatea trimiţătoare suportă cheltuielile aferente transportului bagajelor familiei în cantitatea prevăzută pentru personalul încadrat în funcţia cu coeficientul mai mare. (3) Decontarea cheltuielilor efectuate se face pe bază de documente justificative, în condiţiile legii, în limita tarifelor practicate de către companiile care efectuează transportul cu avionul, ca bagaj neînsoţit. (4) În situaţia în care personalul transportă bagajele în alte condiţii sau cu alte mijloace de transport, cheltuielile efectuate se decontează în limita sumelor rezultate, potrivit prevederilor alin. (1) şi (3). (5) În cantităţile de bagaje personale prevăzute la alin. (1) se include şi greutatea ambalajelor şi nu se cuprind bagajele la care dau dreptul biletele de călătorie. (6) Orice alte cheltuieli privind transportul bagajelor (manipulare, taxe de înmagazinare, asigurări etc.), altele decât cele rezultând din aplicarea tarifelor în condiţiile prezentei legi, se suportă de către personalul în cauză. Articolul 54Cheltuielile prevăzute la art. 53 se suportă în următoarele cazuri: a) cu ocazia plecării şi venirii definitive la şi de la post; b) cu ocazia mutării în interesul serviciului în ţara de reşedinţă sau într-o altă ţară străină.G. Drepturile personalului pe perioada cât este plecat de la postI. În interesul serviciului în România, în ţara de reşedinţă sau în altă ţară străină Articolul 55 (1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pe perioada cât se află în interesul serviciului în România, de: a) salariul de bază în lei corespunzător funcţiei pe care este încadrat în ţară, la care se adaugă sporul pentru titlul ştiinţific de doctor şi sporul de vechime în muncă, potrivit legii; b) indemnizaţiile în valută pentru soţia/soţul şi copiii rămaşi în întreţinere permanentă în străinătate, în condiţiile prezentei legi. (2) Şeful misiunii permanente a României pe lângă Uniunea Europeană beneficiază, pe perioada cât se află în interesul serviciului în ţară pentru participarea la lucrările Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană, de salariul în valută la misiune şi de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. b). Articolul 56 (1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pentru deplasările efectuate în interesul serviciului în ţara de reşedinţă sau în altă ţară străină, pe lângă drepturile în valută şi în lei prevăzute în prezenta lege, şi de: a) cazare, transport şi 30% din diurnă, pentru deplasări în ţara de reşedinţă; b) cazare, transport şi 50% din diurnă, pentru deplasări în altă ţară străină. (2) Cazarea şi diurna se acordă în condiţiile stabilite prin prezenta lege pentru personalul care se deplasează temporar în ţările respective, calculate în funcţie de categoria de diurnă la care are dreptul, potrivit funcţiei de încadrare. (3) Categoriile de diurnă în care se încadrează personalul trimis în misiune permanentă în străinătate sunt următoarele: a) la categoria a II-a - şefii de misiune; b) la categoria I - restul personalului. Articolul 57În situaţia în care, din motive de ordin protocolar, şeful misiunii diplomatice, al oficiului consular sau al institutului cultural trebuie să se deplaseze în România sau în străinătate, în interesul serviciului, împreună cu soţia/soţul nesalariată/nesalariat, cheltuielile de transport şi de cazare pentru aceasta/acesta se decontează în aceleaşi condiţii ca şi pentru şeful misiunii.II. În interes personal Articolul 58 (1) Pe timpul deplasării în ţară sau în străinătate, în interes personal, inclusiv pentru susţinerea de examene, dacă această deplasare nu se suprapune cu perioada concediului de odihnă pe anul respectiv, personalul este considerat în concediu fără plată şi nu beneficiază de nici un fel de drept în valută sau în lei pentru el şi pentru membrii de familie. (2) Pe perioada în care membrii de familie ai personalului, aflaţi în întreţinere permanentă în străinătate, se deplasează pe cont propriu în afara ţării de reşedinţă, personalul salariat nu mai beneficiază de drepturile în valută pentru membrii de familie, în condiţiile prezentei legi. (3) Dacă deplasarea pe cont propriu a soţiei/soţului aflată/aflat în întreţinere permanentă în străinătate are loc în ţară, personalul beneficiază de drepturi în lei, în condiţiile prezentei legi.H. Spaţiul de locuit în străinătate Articolul 59Personalului trimis în misiune permanentă în străinătate şi membrilor săi de familie aflaţi în întreţinere permanentă, în condiţiile prezentei legi, li se asigură spaţiu de locuit, precum şi dotarea corespunzătoare, potrivit funcţiei îndeplinite, ţinând seama de specificul activităţii şi de condiţiile de climă din fiecare ţară, cu suportarea chiriei şi a cheltuielilor de întreţinere de către unităţile trimiţătoare. Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 60 (1) Durata misiunii permanente în străinătate, precum şi încadrarea pe posturile prevăzute în structura de personal pentru fiecare misiune diplomatică, oficiu consular şi institut cultural român din străinătate se aprobă de către conducerea unităţilor trimiţătoare. (2) În cazul în care durata iniţială a misiunii este mai mică de un an, unităţile trimiţătoare suportă indemnizaţiile în lei şi în valută, precum şi cheltuielile de transport, în condiţiile stabilite prin prezenta lege, numai pentru persoana trimisă în străinătate pe perioada respectivă. Cheltuielile pentru bagajul neînsoţit se suportă pentru jumătate din cantităţile şi în condiţiile prevăzute la art. 53. Articolul 61 (1) Personalului trimis în misiune permanentă în străinătate i se aplică, pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, creşterile salariale aplicate la salariile de încadrare în lei, în ţară. (2) Unităţile trimiţătoare suportă integral contribuţiile prevăzute de lege pentru angajat şi pentru angajator, calculate în raport cu drepturile salariale corespunzătoare funcţiei pe care personalul este încadrat în ţară, conform legislaţiei în vigoare. (3) În cazul în care angajatul are şi cetăţenia statului de reşedinţă şi legislaţia locală din acest stat este aplicabilă raporturilor de muncă, unităţile trimitătoare suportă integral contribuţiile prevăzute de legea locală în sarcina angajatorului, calculate în raport cu drepturile salariale, şi acordă, după caz, drepturile obligatorii cuvenite angajaţilor, potrivit legislaţiei locale.--------------Alin. (3) al art. 61 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006. Articolul 62 (1) Soţul/soţia care însoţeşte personalul trimis în misiune permanentă în străinătate şi căruia/căreia i se suspendă raporturile de muncă sau raporturile de serviciu pe perioada respectivă beneficiază de stagii de cotizare utile la stabilirea pensiei, cu plata de către unitatea trimiţătoare a contribuţiei la sistemul public de pensii, la nivelul ultimului salariu avut înaintea plecării. Baza lunară de calcul a contribuţiei nu poate depăşi plafonul de trei salarii de bază minime brute pe ţară. (2) La încheierea misiunii permanente a personalului, soţul/soţia care l-a însoţit la post are dreptul să solicite reintegrarea la autoritatea sau instituţia publică, regia autonomă sau societatea naţională la care a fost încadrat/încadrată. Reintegrarea se acordă de drept solicitantului. (3) Dacă reintegrarea soţului/soţiei nu este posibilă în termen de 90 de zile calendaristice de la data încheierii misiunii, salariatul unităţii trimiţătoare beneficiază de o indemnizaţie lunară de sprijin, la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, pe o perioadă de maximum 6 luni. Articolul 63Membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi cei care îndeplinesc funcţii de execuţie specifice, prevăzute în prezenta lege, aflaţi în activitate la data intrării în vigoare a acesteia, se consideră că îndeplinesc condiţiile legale pentru funcţia în care sunt încadraţi. Articolul 64Drepturile salariale ale reprezentanţilor speciali ai statului român, trimişi în misiuni permanente sau temporare în străinătate, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Articolul 65În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, dispoziţiile sale se completează cu celelalte prevederi din cuprinsul actelor normative speciale referitoare la drepturile şi obligaţiile ce revin personalului trimis în misiune permanentă în străinătate de către ministere şi celelalte organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale. Articolul 66Membrii Corpului diplomatic şi consular al României beneficiază în ţară de drepturile băneşti prevăzute în actele normative privind Corpul diplomatic şi consular al României şi cele referitoare la funcţionarul public. Articolul 67 (1) Prevederile prezentei legi se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare datei publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 5 alin. (1) lit. c), d), i), j) şi a art. 14, care se aplică începând cu 1 ianuarie 2005. (2) Indemnizaţia pentru plata taxei de şcolarizare, prevăzută la art. 37 lit. f), se acordă începând cu anul şcolar 2004-2005. (3) Aplicarea, în anul 2004, a măsurilor prevăzute de prezenta lege se face cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004 şi al celorlalte unităţi trimiţătoare. (4) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 81/2001, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Articolul 68Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 12 noiembrie 2004.Nr. 495. Anexa 1SALARIILE DE BAZĂpentru funcţiile diplomatice şi consulareValoarea de referinţă sectorială:decembrie 2007 - 323,15 lei-------------Titlul anexei 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 140 din 6 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 13 decembrie 2007.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţiile diplomatice Gradul diplomatic Nivelul Coeficientul crt. şi consulare sau consular studiilor de multiplicare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Ambasador Ambasador S 17,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Ministru plenipotenţiar Ministru plenipotenţiar S 16,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Ministru-consilier Ministru-consilier S 14,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Consilier diplomatic, Consilier diplomatic, S 13,00     consul general consul general──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Secretar I, consul Secretar I, consul S 12,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Secretar II, viceconsul Secretar II, viceconsul S 11,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Secretar III Secretar III S 10,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8. Ataşat, agent consular Ataşat, agent consular S 8,00"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------Anexa 1 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 334 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 4 decembrie 2007.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 140 din 6 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 13 decembrie 2007, prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii decembrie 2007. Anexa 2SALARIILE DE BAZĂpentru funcţiile specifice de execuţieValoarea de referinţă sectorială:decembrie 2007 - 323,15 lei-------------Titlul anexei 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 140 din 6 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 13 decembrie 2007.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţii specifice Gradul Nivelul Coeficientul crt. de execuţie profesional studiilor de multiplicare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Consilier relaţii, Consilier relaţii, S 12,00    interpret relaţii I interpret relaţii I────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Consilier relaţii, Consilier relaţii, S 10,50    interpret relaţii II interpret relaţii II────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Consilier relaţii, Consilier relaţii, S 9,50    interpret relaţii III interpret relaţii III────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Referent relaţii, referent Referent relaţii, referent S 8,00    comunicaţii, curier comunicaţii, curier ────────────────────    diplomatic I diplomatic I, SSD 7,50                               referent protecţie I ────────────────────                                                           PL 7,00                                                          ────────────────────                                                           M 6,50────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Referent relaţii, referent Referent relaţii, referent S 7,50    comunicaţii, curier comunicaţii, curier ────────────────────    diplomatic II diplomatic II SSD 7,00                               referent protecţie II ────────────────────                                                           PL 6,50                                                          ────────────────────                                                           M 4,50────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Cancelarist relaţii I Cancelarist relaţii I PL 7,00                                                          ────────────────────                                                           M 6,50────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Cancelarist relaţii II Cancelarist relaţii II PL 6,50                                                          ────────────────────                                                           M 4,50────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Curier relaţii I Curier relaţii I M 6,00                                                          ────────────────────                                                           G 4,00────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Curier relaţii II Curier relaţii II M 5,50                                                          ────────────────────                                                           G 3,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------Anexa 2 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 334 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 4 decembrie 2007.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 140 din 6 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 13 decembrie 2007, prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii decembrie 2007. Anexa 3INDEMNIZAŢII DE CONDUCEREcorespunzătoare funcţiilor de conducere exercitate de personalulîncadrat pe funcţii diplomatice şi consulare şi pe funcţii specificeMinisterului Afacerilor Externe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Indemnizaţia de conducere crt. Funcţia în procente din                                                        salariul de bază                                                              (%)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Director general, secretar general 55────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Director general adjunct, director, director    de cabinet, secretar general adjunct 50────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Director adjunct 40────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Şef serviciu 30────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Şef birou 25──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Secretarul general este salarizat cu coeficientul de multiplicare prevăzut în anexa nr. 1 la nr. crt. 1, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere prevăzută la nr. crt. 1 din prezenta anexă.Secretarul general adjunct este salarizat cu coeficientul de multiplicare prevăzut în anexa nr. 1 la nr. crt. 3, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere prevăzută la nr. crt. 2 din prezenta anexă.--------------Anexa 3 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 334 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 4 decembrie 2007. Anexa 4NOMENCLATORULfuncţiilor şi coeficienţilor de ierarhizare pentru determinareasalariilor în valută pentru personalul trimisîn misiune permanentă în străinătate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia de încadrare Nivelul Coeficientul crt. la misiune studiilor de                                                                    ierarhizare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Ambasador-şef de misiune, emisar special pentru S 6,00      zonele de conflict armat, reprezentant special SECI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2. Ambasador de carieră S 5,70────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3. Consul general-şef al unui consulat general, ministru S 5,60      plenipotenţiar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4. Ministru consilier, reprezentant diplomatico-militar S 5,50      pe lângă organizaţiile internaţionale, director      institut cultural────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   5. Consilier diplomatic clasa I, consilier economic S 4,40      clasa I, ataşat apărare clasa I, ataşat de afaceri      interne clasa I, ataşat pe probleme de muncă şi      sociale clasa I, şef birou presă clasa I, director      centru de informare, director adjunct institut      cultural────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   6. Consilier diplomatic clasa a II-a, consilier S 4,20      economic clasa a II-a, ataşat apărare clasa a II-a,      ataşat de afaceri interne clasa a II-a, ataşat pe      probleme de muncă şi sociale clasa a II-a, şef birou      presă clasa a II-a, reprezentant militar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   7. Secretar I clasa I, secretar economic I clasa I, S 3,80      economist principal clasa I, ataşat apărare adjunct      clasa I, ataşat de afaceri interne adjunct clasa I,      ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct      clasa I, consul clasa I      ataşat principal comunicaţii clasa I────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   8. Secretar I clasa a II-a, secretar economic I S 3,70      clasa a II-a, economist principal clasa a II-a,      ataşat apărare adjunct clasa a II-a, ataşat de afaceri      interne adjunct clasa a II-a, ataşat pe probleme de      muncă şi sociale adjunct clasa a II-a, consul      clasa a II-a, ataşat principal comunicaţii clasa a II-a────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   9. Secretar II clasa I, secretar economic II clasa I, S 3,50      economist clasa I, viceconsul clasa I, şef birou      turism clasa I, ataşat comunicaţii I clasa I────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  10. Secretar II clasa a II-a, secretar economic II S 3,40      clasa a II-a corespondent de presă clasa I, economist      clasa a II-a, şef serviciu administrativ clasa I,      viceconsul clasa a II-a, ataşat comunicaţii I      clasa a II-a────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  11. Secretar III clasa I, secretar economic III clasa I, S 3,30      secretar militar, şef serviciu administrativ      clasa a II-a, consilier relaţii clasa I, referent      principal relaţii clasa I, şef birou turism clasa      a II-a, corespondent de presă clasa a II-a,      ataşat comunicaţii II clasa I────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  12. Secretar III clasa a II-a, secretar economic III S 3,10      clasa a II-a, consilier relaţii clasa a II-a,      referent principal relaţii clasa a II-a,      ataşat comunicaţii II clasa a II-a────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  13. Ataşat clasa I, referent relaţii clasa I, S 2,90      bibliotecar principal, agent consular clasa I,      ataşat comunicaţii III clasa I, ataşat pe probleme      de muncă şi sociale adjunct clasa I,      referent principal protecţie clasa I────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  14. Ataşat clasa a II-a, agent consular clasa a II-a, S 2,80      referent relaţii clasa a II-a, ataşat comunicaţii      III clasa a II-a, ataşat pe probleme de muncă şi      sociale adjunct clasa a II-a, referent principal      protecţie clasa a II-a────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  15. Şef birou administrativ, referent principal M 2,70      de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  16. Contabil principal, referent transmitere, M 2,60      funcţionar consular principal───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  17. Contabil, cancelarist, bibliotecar, M 2,50      funcţionar consular────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  18. Secretar-dactilograf principal, stenodactilograf M 2,50      principal, referent de specialitate I,      referent protecţie I────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  19. Intendent I, referent de specialitate II, referent M 2,30      protecţie II────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  20. Funcţionar administrativ I, secretar-dactilograf, M 2,20      stenodactilograf, referent relaţii, intendent II ────────────────────                                                             G 1,80────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  21. Dactilograf, telexist, şofer I, muncitor calificat I M 2,10                                                            ────────────────────                                                             G 1,70────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  22. Funcţionar administrativ II M 2,00                                                            ────────────────────                                                             G 1,60────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  23. Şofer II, muncitor calificat II G 1,60────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  24. Portar G 1,40────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  25. Îngrijitor G 1,30────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. La trimiterea în misiune, încadrarea în clasa I a funcţiei se face în cazul personalului care a mai fost trimis minimum un an în misiune permanentă în străinătate în aceeaşi funcţie sau într-o funcţie ierarhizată cel puţin cu acelaşi coeficient de ierarhizare. Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor reglementări, pentru personalul aflat în misiune, care este avansat în funcţie, încadrarea pe noua funcţie se face la clasa a II-a.Trecerea personalului la clasa I se face cu respectarea condiţiei de vechime prevăzute la alineatul precedent.2. La misiunile unde nu se justifică utilizarea unor funcţii distincte, acestea pot fi comasate. Salariul funcţiei de încadrare a persoanei numite se va stabili ţinându-se seama de sarcinile preponderente, de pregătirea profesională şi de vechimea în specialitate.3. Funcţiile şi asimilarea acestora sau coeficienţii de ierarhizare a funcţiilor, altele decât cele prevăzute în prezenta anexă, specifice unor ministere, altor organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.--------------Anexa 4 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 334 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 4 decembrie 2007. Anexa 5TABELcuprinzând rutele*), distanţele şi durata estimative ale transportuluicu autoturismele la şi de la reprezentanţele oficiale ale Românieiîn străinătate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                       Durata Nr. -zilei- crt. Ruta Distanţa                                                     (km) Parcurs Parcurs                                                              extern intern───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Budapesta-Oradea-Bucureşti 890 - 1───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Praga-Budapesta-Oradea-Bucureşti 1.460 2 1───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Berlin-Praga-Budapesta-Bucureşti 1.810 3 1───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Bratislava-Budapesta-Bucureşti 1.110 1 1───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Bonn-Stuttgart-Munchen-Viena-Budapesta- 2.160 3 1     Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Munchen-Viena-Budapesta-Bucureşti 1.600 2 1───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Viena-Budapesta-Bucureşti 1.150 1 1───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8. Berna-Zurich-Viena-Budapesta-Bucureşti 2.030 3 1───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9. Geneva-Bema-Zurich-Viena-Budapesta-Bucureşti 2.200 3 1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Paris-Strasbourg-Karlsruhe-Stuttgart-Munchen- 2.420 4 1     Viena-Budapesta-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Strasbourg-Stuttgart-Munchen-Viena-Budapesta- 1.970 3 1     Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. Marsilia-Milano-Mestre-Gorizia-Ljubljana- 2.290 3 1     Zagreb-Belgrad-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13. Braxelles-Munchen -Viena-Budapesta-Bucureşti 2.400 4 1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14. Haga-Utrecht-Munchen-Viena-Budapesta- 2.440 4 1     Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15. Luxemburg-Karlsruhe-Munchen-Viena- 2.170 3 1     Budapesta-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16. Londra-Dover-Ostende-Bruxelles-Munchen- 2.720 4 1     Viena-Budapesta-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17. Dublin-Dun Loaghaire-Holyhead-Birmingham- 2.990 5 1     Londra-Dover-Ostende-Bruxelles-Munchen-     Viena-Budapesta-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18. Roma-Bologna-Mestre-Gorizia-Ljubljana-Zagreb- 2.020 3 1     Belgrad-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19. Milano-Verona-Mestre-Gorizia-Ljubljana-Zagreb- 1.760 2 1     Belgrad-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20. Veneţia-Mestre-Ljubljana-Zagreb-Belgrad- 1.500 2 1     Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 21. Belgrad-Timişoara-Bucureşti 720 - 1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 22. Zagreb-Belgrad-Timişoara-Bucureşti 1.100 1 1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 23. Ljubljana-Zagreb-Belgrad-Timişoara-Bucureşti 1.230 1 1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 24. Tirana-Skhoder-Pristina-Nis-Vidin-Calafat- 990 1 -     Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 25. Sofia-Ruse-Giurgiu-Bucureşti 430 - -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 26. Atena-Sofia-Ruse-Giurgiu-Bucureşti 1.300 2 -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 27. Istanbul-Edirne-Stara Zagora-Kazanlâc- 700 1 -     Târnovo-Ruse-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 28. Ankara-Istanbul-Edirne-Stara Zagora-Kazanlâc- 1.120 2 -     Târnovo-Ruse-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 29. Varşovia-Cracovia-Miskolc-Debrecen-Oradea- 1.480 2 1     Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 30. Nicosia-Famagusta-Mersin-Adana-Ankara- 1.660 3 -     Istanbul-Stara Zagora-Târnovo-Ruse-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 31. Copenhaga-Gedser-Warnemude-Berlin-Praga- 2.190 3 1     Budapesta-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 32. Stockholm-Malmo-Trelleborg-Sassnitz (Rugen)- 2.680 4 1     Berlin-Praga-Budapesta-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 33. Helsinki-St.Petersburg-Tallin-Riga- 3.100 5 1     Kaliningrad-Varşovia-Cracovia-Miskolc-     Debrecen-Oradea-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 34. Tallin-Riga-Kaliningrad-Varşovia-Cracovia- 2.360 4 1     Miskolc-Debrecen-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 35. Moscova-Tula-Kiev-Zitomir-Vinita-Cernăuţi- 1.920 3 1     Buzău-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 36. Kiev-Zitomir-Vinita-Cernăuţi-Buzău-Bucureşti 1.040 1 1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 37. Minsk-Bobruisk-Gomel-Kiev-Zitomir-Vinita- 1.610 2 1     Cernăuţi-Buzău-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 38. Vilnius-Minsk-Gomel-Kiev-Zitomir-Vinita- 1.810 2 1     Cernăuţi-Buzău-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 39. Riga-Kaliningrad-Varşovia-Cracovia-Miskolc- 2.050 3 1     Debrecen-Oradea-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 40. Chişinău-Kotovsk-Huşi-Bârlad-Focşani-Buzău- 440 - -     Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 41. Odessa-Sărată-Bolgrad-Reni-Galaţi-Bucureşti 540 - 1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 42. Oslo-Goteborg-Malmo-Trelleborg-Sassnitz 2.650 4 1     (Rugen)-Berlin-Praga-Budapesta-Oradea-     Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 43. Madrid-Barcelona-Marsilia-Milano-Mestre- 3.490 6 1     Gorizia-Ljubljana-Zagreb-Belgrad-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 44. Lisabona-Madrid-Barcelona-Marsilia-Milano- 4.130 7 1     Mestre-Gorizia-Ljubljana-Zagreb-Belgrad-     Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 45. Salonic-Sofia-Ruse-Bucureşti 740 1 -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 46. La Valetta-Siracusa-Catania-Messina-Taranto- 1.880 4 -     Otranto-Igumenitsa-Gianitsa-Sofia-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 47. Tunis-Trapani-Palermo-Taranto-Otranto- 2.060 4 -     Igumenitsa-Gianitsa-Sofia-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 48. Tripoli-Tunis-Trapani-Palermo-Taranto- 2.900 6 -     Otranto-Igunlenitsa-Gianitsa-Sofia-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 49. Rabat-Ceuta-Algeciras-Valencia-Marsilia- 4.270 7 1     Milano-Gorizia-Ljubljana-Zagreb-Belgrad-     Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 50. Alger-Alicante-Barcelona-Marsilia-Milano- 3.210 5 1     Gorizia-Ljubljana-Zagreb-Belgrad-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 51. Alexandria-Ismailia-Khan Yunis-Haifa-Adana- 3.050 6 -     Ankara-Istanbul-Stara Zagora-Târnovo-Ruse-     Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 52. Cairo-Ismailia-Haifa-Adana-Istanbul-Stara 2.870 6 -     Zagora-Tâmovo-Ruse-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 53. Tel Aviv - Haifa-Adana-Istanbul-Stara Zagora 2.390 5 -     - Târnovo - Ruse - Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 54. Beirut-Adana-Istanbul-Stara Zagora-Târnovo 2.210 4 -     - Ruse - Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 55. Damasc - Beirut - Adana-Istanbul - Stara 2.250 4 -     Zagora - Târnovo - Ruse - Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 56. Amman - Damasc - Beirut - Adana - Istanbul - 2.490 5 -     Târnovo - Ruse - Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 57. Teheran - Tabriz - Bazargan -Ankara - 3.500 7 -     Istanbul - Târnovo -Ruse - Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 58. Din alte oraşe de reşedinţă ale 4.500 8 -     reprezentanţelor României la şi de la     Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────___________*)Rutele prevăzute în prezenta anexă au caracter orientativNOTĂ:1. Cheltuielile pentru cazare sunt admise la decontare după parcurgerea unei distanţe zilnice de minimum 500 km.2. Cheltuielile pentru carburanţi se decontează în limita a 12,5 litri de combustibil la 100 km parcurşi.--------------Pct. 2 al Notei din anexa 5 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 334 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 4 decembrie 2007.________________

Noutăți

 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 58 din 19 iunie 1992 cu privire la corelarea salariilor prevăzute de Legea nr. 53/1991, Legea nr. 40/1991 şi Legea nr. 52/1991 cu nivelul salariilor de la societăţile comerciale şi regiile autonome
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 7 din 8 martie 1993 pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea articolului 50 a) al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţionala, încheiat la Montreal la 26 octombrie 1990, şi a Protocolului referitor la amendarea articolului 56 al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţionala, încheiat la Montreal la 6 octombrie 1989
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 95 din 10 iunie 1997 privind declararea complexului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistentei Sighet" ca ansamblu de interes naţional
 • LEGE nr. 3 din 6 iulie 1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 75 din 3 mai 1999 pentru aderarea României la Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţionala a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980
 • LEGE nr. 646 din 16 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 277/2000 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare
 • LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 13 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 48/1969 privind modificarea Legii nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii
 • LEGE nr. 61 din 24 aprilie 2000 pentru aplicarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 56 din 23 decembrie 1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 151 din 19 decembrie 2007 pentru completarea destinaţiei unor părţi din imobile situate în municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 178 din 30 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 389 din 21 iunie 1943 (*republicată*) pentru extinderea legislaţiei civile şi comerciale a Vechiului Regat în România de peste Carpaţi*)
 • LEGE nr. 111 din 16 iunie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2010
 • LEGE nr. 483 din 18 noiembrie 2003 pentru ratificarea Actului adiţional nr. 1, semnat la Bucureşti la 13 mai 2003 şi la Paris la 22 mai 2003, între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001, precum şi pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2001 privind ratificarea acestui acord
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 137 din 22 septembrie 1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • LEGE nr. 314 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 139 din 17 octombrie 2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţionala a Pădurilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 48 din 7 iulie 1994 privind stabilirea unor drepturi în favoarea persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991 şi a drepturilor aferente anului 1993 şi 1994 pentru persoanele ale căror terenuri agricole se afla în patrimoniul regiilor autonome cu activitatea agricolă, institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 12 februarie 2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 448 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastru
 • LEGE nr. 145 din 9 iulie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională
 • LEGE nr. 84 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 63/1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 281 din 18 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 3 din 9 ianuarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic
 • LEGE nr. 400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată
 • LEGE nr. 676 din 19 decembrie 2002 pentru înfiinţarea comunei Titeşti, judeţul Valcea, prin reorganizarea comunei Perişani
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 275 din 5 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2005 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 281 din 6 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • LEGE nr. 2 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 178 din 30 iulie 1934 pentru reglementarea contractului de consignaţie
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 88 din 16 octombrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a Protocolului-anexa, semnate la Paris la 21 martie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 15 decembrie 2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • LEGE nr. 396 din 11 octombrie 2004 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021