Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 551 din 30 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.161 din 8 decembrie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 551 din 30 noiembrie 2004 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă(aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2013*)

---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Comisia Naţională de Disciplină Sportivă, denumită în continuare Comisia, se organizează şi funcţionează pe lângă Agenţia Naţională pentru Sport ca organ deliberativ, fără personalitate juridică, independent în exercitarea atribuţiilor jurisdicţionale date prin lege în competenţa sa, aşa cum sunt prevăzute la art. 2. (2) Comisia îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport. (3) Sediul Comisiei este în sediul Agenţiei Naţionale pentru Sport, situat în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2. Articolul 2 (1) Comisia este competentă să soluţioneze recursul formulat împotriva hotărârilor definitive pronunţate, prin epuizarea căilor de atac, de comisiile interne de disciplină sau de alte organisme cu atribuţii disciplinare, care sunt organizate şi funcţionează în cadrul federaţiilor sportive naţionale, asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, al ligilor profesioniste şi Comitetului Olimpic Român, precum şi a căilor de atac formulate împotriva hotărârilor Comisiei Naţionale de Acţiune împotriva Violenţei în Sport. (2) Comisia soluţionează căile de atac formulate împotriva hotărârilor definitive pronunţate în legătură cu următoarele tipuri de abateri: a) încălcarea prevederilor din statutele şi regulamentele structurilor sportive, în măsura în care sancţionarea unei astfel de abateri este de competenţa comisiilor interne de disciplină; b) comportamente, atitudini, gesturi agresive sau nesportive ale jucătorilor faţă de arbitri, oficiali, alţi sportivi sau faţă de public; c) declaraţii publice ale conducătorilor, tehnicienilor, arbitrilor sau sportivilor, care pot incita sau pot conduce la acte de violenţă din partea echipelor sau spectatorilor; d) absenţa nejustificată de la competiţii, în cazul convocărilor selecţionatelor naţionale; e) manipularea sau modificarea, direct ori printr-o persoană interpusă, a materialului sau a echipamentului sportiv, prin încălcarea reglementărilor tehnice din fiecare ramură sportivă; f) participarea neautorizată, neprezentarea sau retragerea nejustificată din orice probă sau competiţie; g) orice alte tipuri de abateri date în competenţa comisiilor interne de disciplină. (3) Atribuţiile Comisiei prevăzute la alin. (1) şi (2) se exercită numai dacă o parte interesată optează pentru această jurisdicţie. Calea de atac se poate introduce în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii. (4) Procedura de soluţionare de către Comisie a căilor de atac este reglementată printr-un regulament de procedură, aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport. (5) Procedura de soluţionare de către Comisie a căilor de atac devine obligatorie din momentul sesizării acesteia. Hotărârile pronunţate pot fi atacate la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. (6) În situaţia în care nu se optează pentru procedura de soluţionare a căilor de atac de către Comisie, părţile interesate se pot adresa judecătoriei, potrivit normelor de drept comun-----------Alin. (6) al art. 2 a fost modificat de art. 55 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. Articolul 3 (1) Comisia este compusă din 61 de membri. (2) Poate fi numită, în condiţiile legii, ca membru al Comisiei, orice persoană fizică care întruneşte în mod cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenie română; b) are capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile; c) are o reputaţie neştirbită; d) este licenţiată în drept, respectiv deţine o diplomă echivalentă în ştiinţe juridice sau în educaţie fizică şi sport ori are o experienţă recunoscută în activitatea sportivă. (3) Cel puţin o treime din numărul membrilor Comisiei va avea studii juridice. (4) Membrii Comisiei sunt numiţi în conformitate cu prevederile regulamentului de procedură, cu respectarea următoarei structuri: a) 25 de membri, de către Agenţia Naţională pentru Sport; b) 10 membri, de către Comitetul Olimpic Român; c) 15 membri, de către federaţiile sportive naţionale olimpice; d) 8 membri, de către federaţiile sportive naţionale neolimpice; e) 2 membri, de către ligile profesioniste; f) un membru, de către Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport. (5) Membrii Comisiei beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 25% din salariul mediu brut pe economie pentru fiecare şedinţă, fără a depăşi lunar 50% din acesta. Articolul 4 (1) Comisia este condusă de un consiliu director format din 7 membri. (2) Mandatul membrilor Comisiei şi ai consiliului director este de 4 ani. Mandatul acestora poate fi reînnoit o singură dată. (3) Din consiliul director pot face parte numai persoanele numite, în condiţiile legii, ca membri ai Comisiei. (4) Consiliul director va fi alcătuit din 7 membri, numiţi după cum urmează: a) 3 membri din partea Agenţiei Naţionale pentru Sport; b) un membru din partea Comitetului Olimpic Român; c) un membru din partea federaţiilor sportive naţionale olimpice; d) un membru din partea federaţiilor sportive naţionale neolimpice; e) un membru din partea ligilor profesioniste. Articolul 5Consiliul director îndeplineşte următoarele atribuţii: a) validează structura completelor; b) adoptă toate măsurile necesare pentru protecţia drepturilor părţilor în cursul procedurii; c) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezenta lege sau de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei. Articolul 6 (1) Consiliul director este condus de un preşedinte, care este asistat în îndeplinirea atribuţiilor sale de un vicepreşedinte. (2) Preşedintele consiliului director exercită, în principal, atribuţii referitoare la organizarea completelor şi la administrarea cazurilor care vor fi supuse spre soluţionare acestor complete. (3) Vicepreşedintele consiliului director îl ajută pe preşedintele consiliului în îndeplinirea atribuţiilor sale şi este înlocuitorul de drept al acestuia. (4) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi dintre membrii consiliului director, de către aceştia, prin vot secret. Articolul 7 (1) Secretariatul Comisiei este asigurat de Agenţia Naţională pentru Sport, cu încadrarea în numărul maxim de posturi din structura acesteia şi în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul Agenţiei. (2) Secretariatul îndeplineşte următoarele atribuţii: a) primeşte şi înregistrează cereri, memorii, documente ale părţilor, conform prevederilor prezentei legi şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei; b) arhivează documentaţia primită; c) asigură circulaţia documentelor necesare în vederea alcătuirii completului, respectiv obţinerea declaraţiilor de acceptare a propunerilor de numire şi a declaraţiilor de compatibilitate din partea membrilor propuşi de părţi; d) îndeplineşte formalităţile de convocare a consiliului director; e) exercită orice alte atribuţii prevăzute de prezenta lege sau de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei. Articolul 8 (1) Consiliul director se întruneşte la convocarea preşedintelui consiliului director de două ori pe an sau ori de câte ori este nevoie. (2) Şedinţele consiliului director se consideră regulamentar întrunite în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. (3) Deciziile consiliului director sunt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi în şedinţă. Articolul 9 (1) Comisia soluţionează căile de atac în complet format din 3 membri. (2) În fiecare caz completul de soluţionare se formează după cum urmează: doi membri sunt numiţi de către preşedintele consiliului director, la propunerea părţilor în litigiu, iar al treilea membru, în calitate de preşedinte al completului de soluţionare, este numit de preşedintele consiliului. (3) În toate cazurile nu pot fi propuşi, respectiv numiţi, în completele de soluţionare decât membri ai Comisiei. Articolul 10 (1) Membrii Comisiei nu pot fi numiţi, respectiv validaţi, ca membri în completul de soluţionare atunci când au un interes în soluţionarea litigiului. (2) Membrii consiliului director nu pot fi numiţi în complete de soluţionare, ci doar în complete de recuzare. (3) Părţile depun la secretariatul Comisiei propunerile de membri ai Comisiei solicitaţi să facă parte din complet. Secretariatul Comisiei solicită membrilor propuşi completarea formularului de declaraţie pe propria răspundere de acceptare a numirii şi de compatibilitate. (4) La nivelul consiliului director se analizează declaraţiile pe propria răspundere şi, în cazul în care se constată starea de incompatibilitate sau răspunsul negativ al membrului desemnat, se notifică părţilor, prin secretariatul Comisiei, reluarea procedurii de numire doar pentru partea al cărei membru se află în situaţia de incompatibilitate sau de refuz al numirii. (5) De asemenea, verificarea compatibilităţii preşedintelui completului se face la nivelul consiliului director, tot pe bază de declaraţie pe propria răspundere de acceptare a numirii şi de compatibilitate. (6) În termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării stării de acceptare a numirii şi de compatibilitate din partea tuturor membrilor completului propuşi de părţi, preşedintele consiliului director validează prin decizie alcătuirea completului de soluţionare. Articolul 11 (1) În afara cazurilor de incompatibilitate care se soluţionează pe baza declaraţiilor pe propria răspundere date în vederea alcătuirii completului, pe tot parcursul derulării procedurii, dar nu mai târziu de termenul fixat pentru începerea dezbaterilor în cauză, partea interesată poate solicita recuzarea oricărui membru al completului, în conformitate cu prevederile regulamentului de procedură al Comisiei. (2) Cererile de recuzare se soluţionează de membrii consiliului director. Articolul 12 (1) Cheltuielile de funcţionare a Comisiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Agenţiei Naţionale pentru Sport. (2) Pentru activitatea desfăşurată în vederea soluţionării litigiilor de către Comisie nu se percep taxe. Articolul 13Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi regulamentul de procedură ale Comisiei se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 14 (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, federaţiile sportive naţionale, asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, ligile profesioniste şi Comitetul Olimpic Român vor proceda la modificarea statutelor proprii, în conformitate cu prevederile prezentei legi. (2) De la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), hotărârile pronunţate de comisiile interne de disciplină sau de alte organe interne cu atribuţii similare, organizate la nivelul structurilor sportive enumerate la alin. (1) în vederea soluţionării recursurilor formulate împotriva hotărârilor definitive date în competenţa Comisiei, sunt nule de drept.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 30 noiembrie 2004.Nr. 551.________________

Noutăți

 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 151 din 5 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 22 din 24 iunie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 141/1968 privind înfiinţarea Băncii Agricole
 • LEGE nr. 69 din 19 martie 2018 pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 12 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 375 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2003, la Tratatul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 28 mai 1992
 • LEGE nr. 306 din 6 octombrie 2009 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii India, semnat la Bucureşti la 16 februarie 2009, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii India pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997
 • LEGE nr. 134 din 21 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, precum şi a Protocolului pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 28 februarie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor
 • LEGE nr. 140 din 24 iulie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România
 • LEGE nr. 267 din 7 noiembrie 2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului
 • LEGE nr. 105 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 23 octombrie 2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 84 din 29 aprilie 2016 pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia la 11 aprilie 2014 la Bruxelles şi de către România la 12 noiembrie 2014 la Bruxelles
 • LEGE nr. 197 din 29 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"
 • LEGE nr. 276 din 15 mai 2002 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Lituania, semnat la Vilnius la 26 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 613 din 13 noiembrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF) relativ la Biroul Europa Centrală şi Orientală al Agenţiei Universitare a Francofoniei, semnat la Bucureşti la 15 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 242 din 12 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 527 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • DECIZIA nr. 15 din 6 martie 2017 referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de aplicare a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 11 mai 2000 pentru modificarea prevederilor Legii nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 198 din 22 octombrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi
 • LEGE nr. 345 din 1 iunie 2002 (*republicată*) privind taxa pe valoarea adăugată*)
 • LEGE nr. 227 din 29 noiembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 9 decembrie 2010
 • LEGE nr. 57 din 1 aprilie 2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 18 aprilie 2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 292 din 24 octombrie 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 171 din 19 octombrie 2000 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 294 din 3 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate
 • LEGE nr. 191 din 14 octombrie 2010 privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral
 • LEGE nr. 58 din 1 aprilie 2009 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 187 din 25 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale
 • LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 89 din 4 iulie 2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 291 din 24 iunie 2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • LEGE nr. 464 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2003 privind aprobarea achiziţionării de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unei nave maritime de patrulare de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum şi a plăţii serviciului de transport al acesteia până în portul Constanţa
 • LEGE nr. 32 din 1 martie 2006 privind obligaţiunile ipotecare
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • LEGE nr. 132 din 15 iulie 1997 (*republicată*) privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public*)
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 30 decembrie 1997 privind stimularea investiţiilor directe
 • LEGE nr. 462 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice
 • LEGE nr. 10 din 5 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 15 martie 2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 150 din 22 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 118 din 2 mai 2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă
 • LEGE nr. 214 din 28 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 4 octombrie 2007 privind înfiinţarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021