Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 556 din 7 decembrie 2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 14 decembrie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 556 din 7 decembrie 2004privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 14 decembrie 2004

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1(1) Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989, denumit în continuare Institut, funcționează ca instituție publică de specialitate, autonomă, de interes național, cu personalitate juridică. (la 27-05-2019, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 23 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 27 mai 2019 ) (2) Sediul Institutului este în municipiul București. Articolul 2Institutul are ca obiect de activitate analiza științifică a premiselor, desfășurării și efectelor - în plan politic, economic și social - ale Revoluției române din decembrie 1989, în scopul realizării unei imagini documentate, obiective și cuprinzătoare asupra acestui eveniment cardinal din istoria contemporană a țării noastre. Articolul 3Pentru realizarea obiectului de activitate și a scopului activității sale Institutul organizează culegerea, arhivarea, cercetarea și publicarea documentelor referitoare la Revoluția română din decembrie 1989, având următoarele atribuții principale:1. în domeniul documentării:a) solicită și achiziționează contra cost, respectiv primește prin transfer sau ca donație, orice mărturie, publicație ori document al Revoluției române din decembrie 1989 sau despre aceasta;b) organizează sub egidă proprie și coordonează arhiva, biblioteca, precum și un muzeu național al Revoluției române din decembrie 1989, prin preluarea documentelor despre aceasta, existente în original sau în copie, pe orice tip de suport, de la alte instituții ale statului care au întreprins studii și cercetări privind acest eveniment;c) constituie un fond public documentar cuprinzând publicații, cărți, colecții de reviste, ziare, manifeste, imagini foto și video și orice alte înscrisuri legate de premisele, desfășurarea propriu-zisă și evocarea Revoluției române din decembrie 1989;2. în domeniul cercetării:a) efectuează studii și cercetări, în țară și în străinătate, pentru aprofundarea premiselor interne și a conjuncturii internaționale în care a avut loc Revoluția română din decembrie 1989;b) dezvoltă relații de colaborare și de comunicare cu persoane și instituții, din țară și din străinătate, care sunt preocupate de cunoașterea și reflectarea Revoluției române din decembrie 1989, instituind un parteneriat activ cu societatea academică și civilă;c) sistematizează din punct de vedere tematic și problematic, după rigori științifice, fondul documentar și arhivistic pe care îl constituie în legătură cu desfășurarea Revoluției române din decembrie 1989;3. în domeniul comunicării:a) finanțează editarea și reeditarea, tipărirea și publicarea, pe orice tip de suport, a unor memorii, cărți, studii, articole, colecții de documente scrise, fotografice și audiovizuale privitoare la Revoluția română din decembrie 1989;b) organizează reuniuni și colocvii consacrate Revoluției române din decembrie 1989 și reprezintă cercetarea românească în acest domeniu la întâlnirile științifice naționale și internaționale;c) sprijină conceptual, metodologic și material, în limita sumelor alocate de la buget, proiecte și programe ale organizațiilor societății civile și ale asociațiilor de revoluționari, consacrate studierii și/sau evocării Revoluției române din decembrie 1989. Articolul 4(1) În cadrul Institutului se constituie Colegiul național al Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 și Consiliul științific al Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989.(2) Colegiul național al Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, denumit în continuare Colegiul național, este organ deliberativ de conducere al Institutului, cu mandat permanent, care se întrunește lunar, format dintr-un număr de până la 25, dar nu mai puțin de 15 personalități reprezentative ale Revoluției Române din Decembrie 1989, recunoscute, care dețin una din calitățile prevăzute de Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) Membrii Colegiului național sunt desemnați din rândul revoluționarilor recunoscuți, prin decret, de către Președintele României, cu consultarea Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 și a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989.(4) Pentru respectarea proporționalității teritoriale, înlocuirea membrilor Colegiului național se face la propunerea Colegiului național cu revoluționari recunoscuți care au luptat în aceeași zonă cu cei cărora le-a încetat calitatea de membru.(5) Nu pot fi membri ai Colegiului național:a) cei care au fost angajați ai Securității, au colaborat, sub orice formă, sau au semnat angajament cu Securitatea din perioada comunistă care a funcționat până la 22 decembrie 1989;b) cei care nu sunt recunoscuți ca fiind revoluționari, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.(6) Calitatea de membru în Colegiul național încetează la cerere, prin deces sau în situația în care există dovada că membrul se află în situația de incompatibilitate prevăzută la alin. (5).(7) Pentru participarea la ședințele Colegiului național, președintele Institutului și membrii beneficiază de o indemnizație de ședință în cuantum de 10% din indemnizația secretarului general al Institutului, indiferent de numărul de ședințe organizate lunar.(8) Cheltuielile de cazare, diurnă, transport, efectuate de președinte și membrii Colegiul național, cu ocazia deplasărilor la acțiuni organizate de Institut în țară și străinătate, se suportă din bugetul Institutului.(9) Colegiul național, la propunerea președintelui, numește din rândul membrilor săi un secretar general, cu rang de secretar de stat, care are ca atribuție principală monitorizarea activității Institutului și a modului în care se derulează programele desfășurate/finanțate de Institut, aprobate de Colegiul național. În lipsa președintelui, ședințele Colegiului național sunt prezidate de secretarul general.(10) Consiliul științific al Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, denumit în continuare Consiliul științific, este organ consultativ științific al Institutului, format dintr-un număr de până la 21 de membri, desemnați de Colegiul național, prin consultarea Academiei Române și a Ministerului Cercetării și Inovării.(11) Consiliul științific este coordonat de un director științific, numit de președintele Institutului prin decizie.(12) Atribuțiile directorului științific se stabilesc prin fișa postului, aprobată de Colegiul național.(13) Modul de organizare și funcționare ale Colegiului național și Consiliului științific se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare al Institutului. (la 27-05-2019, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 23 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 27 mai 2019 ) Articolul 5(1) Institutul este condus de un președinte, ales de Colegiul național, prin hotărâre, dintre personalitățile Revoluției române din decembrie 1989, care deține una din calitățile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. Președintele prezidează ședințele Colegiului național. Atribuțiile președintelui sunt stabilite de Colegiul național prin regulamentul de organizare și funcționare.(2) Colegiul național numește ca organ executiv un director general, ales dintre membrii Colegiului național, la propunerea președintelui.(3) Directorul general este încadrat și salarizat la nivelul funcției asimilate celei de secretar de stat.(4) Directorul general are următoarele atribuții principale:a) coordonează activitatea curentă a Institutului între ședințele Colegiului național;b) asigură gestionarea fondurilor bănești, potrivit legii;c) prezintă spre aprobare Colegiului național proiectul Programului și proiectul de buget ale Institutului, pentru anul următor;d) prezintă spre aprobare Colegiului național bilanțul contabil și contul de execuție bugetară;e) duce la îndeplinire hotărârile Colegiului național și deciziile președintelui Institutului;f) este ordonator de credite, în condițiile legii;g) numește și eliberează din funcție, potrivit legii, personalul Institutului. (la 27-05-2019, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 23 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 27 mai 2019 ) Articolul 6(1) Numărul maxim de posturi salarizate ale Institutului este de 25, exclusiv secretarul general și directorul general.(2) Personalul Institutului este salarizat în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.(3) Regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și statul de funcții ale Institutului se aprobă de Colegiul național. (la 27-05-2019, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 23 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 27 mai 2019 ) Articolul 7Pentru îndeplinirea obiectivelor sale Institutul colaborează cu Academia Română, cu instituții guvernamentale, precum și cu asociații și organizații ale societății civile care au preocupări legate de studierea Revoluției române din decembrie 1989. Articolul 8(1) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Senatului.(2) Veniturile proprii se obțin din activități realizate direct de Institut, după cum urmează:a) editarea și vânzarea de cărți, publicații, lucrări și studii de specialitate;b) cofinanțări de programe și proiecte;c) studii, proiecte și prestări de servicii;d) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare;e) sponsorizări și donații, în condițiile legii;f) alte activități specifice realizate de Institut, inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice. Articolul 9(1) Pentru perioada de funcționare din anul 2004 finanțarea cheltuielilor necesare înființării, organizării și funcționării Institutului se asigură integral de la bugetul de stat.(2) Fondurile necesare finanțării cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004. Articolul 10Se autorizează Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" să asigure spațiul și mijloacele necesare organizării și funcționării Institutului, în condițiile legii. Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 14 din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 7 decembrie 2004.Nr. 556.-------

  Noutăți

 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 75 din 8 noiembrie 1993 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 87/1992 privind angajarea în munca a absolvenţilor învăţământului superior, liceal şi postliceal, promoţia 1992
 • LEGE nr. 85 din 6 iunie 2011 pentru ratificarea Protocolului încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Roma la 27 iulie 2010, dintre România şi Republica San Marino de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 28 iunie 2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 50 din 30 mai 1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 63 din 18 aprilie 2019 pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
 • LEGE nr. 140 din 5 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 29 decembrie 2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi alţii împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 119 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov, în scopul construirii unui campus universitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 octombrie 2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 27 mai 2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 161 din 1 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 148 din 16 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 24 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de rasa" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţionala a Pădurilor
 • LEGEA nr. 3 din 3 ianuarie 2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 643 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 120 din 4 mai 2006 monumentelor de for public
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
 • LEGE nr. 101 din 26 mai 1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 197 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 301 din 7 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 478 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2006
 • LEGE nr. 235 din 7 decembrie 2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 1 noiembrie 2006 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • LEGE nr. 173 din 10 octombrie 2008 privind intervenţiile active în atmosferă
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 196 din 29 septembrie 2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 488 din 25 septembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2000 privind managementul calităţii în învăţământul superior
 • LEGE nr. 143 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind ajutorul de stat
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 2 decembrie 1864 AL PRINCIPATELOR UNITE ROMÂNE
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 178 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 8 decembrie 2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 314 din 8 iulie 2003 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 194 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 12 noiembrie 2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 83 din 21 mai 1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021