Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 578 din 14 decembrie 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.223 din 20 decembrie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 578 din 14 decembrie 2004 (*actualizata*)privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor(aplicabila începând cu data de 1 ianuarie 2008*)

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Sotul supravietuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, după caz, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurarilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori beneficiaza, la cerere, în condiţiile prezentei legi, de un ajutor lunar. (2) Ajutorul lunar se acordă sotului supravietuitor care, la data solicitarii, indeplineste cumulativ urmatoarele condiţii: a) este pensionar din sistemul public de pensii şi are cel puţin vârsta standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare; b) nu beneficiaza de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public; c) nu s-a recasatorit după decesul sotului; d) durata căsătoriei cu sotul care a decedat a fost de cel puţin 10 ani; e) nu se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare; f) are domiciliul pe teritoriul României. (3) Ajutorul lunar se acordă în situaţia în care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitarii de către beneficiari sunt mai mici de: a) 364 lei, în situaţia sotului supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita în baza prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau stabilita în fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, precum şi în situaţia sotului supravietuitor care beneficiaza atât de pensie stabilita în fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat şi în fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori; b) 140 lei, în situaţia sotului supravietuitor care beneficiaza numai de pensie stabilita în fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori. (4) Cuantumul ajutorului lunar prevăzut la alin. (3) este de: a) 90 lei lunar, pentru sotul supravietuitor care se regaseste în situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a); b) 35 lei lunar, pentru sotul supravietuitor care se regaseste în situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b). (5) În situaţia în care durata căsătoriei cu sotul care a decedat a fost mai mica de 10 ani, dar de cel puţin 5 ani, cuantumul ajutorului lunar prevăzut la alin. (4) se diminueaza proportional.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007. Articolul 6 (1) Ajutorul lunar se stabileste prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii. (2) Ajutorul lunar se acordă şi se plateste de către casele teritoriale de pensii începând cu data de întâi a lunii urmatoare depunerii cererii. (3) Prevederile referitoare la stabilirea, plata, încetarea, suspendarea şi reluarea platii pensiilor, precum şi cele referitoare la raspunderea juridica şi jurisdictia din domeniul pensiilor din sistemul public se aplică, în mod corespunzător, şi ajutorului lunar stabilit în condiţiile prezentei legi."-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007. Articolul 7 (1) Fondurile necesare platii ajutorului lunar se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitatii de Sanse. (2) Plafoanele prevăzute la art. 1 alin. (3), precum şi cuantumul ajutorului lunar prevăzut la art. 1 alin. (4) se actualizeaza prin hotărâre a Guvernului. (3) Ajutorul lunar nu poate fi urmarit silit, decat în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu. (4) Cuantumul ajutorului lunar este avut în vedere la stabilirea venitului minim garantat, reglementat de Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007. Articolul 8În aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei va elabora norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 9Prevederile prezentei legi intră în vigoare în anul 2008, la o dată stabilita prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 9 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 20 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 14 decembrie 2004.Nr. 578._____________

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 1 aprilie 2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 151 din 15 iulie 1998 privind dezvoltarea regionala în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 27 iunie 2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată
 • LEGE nr. 318 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2005 privind abrogarea art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 137 din 30 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/1994 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1994
 • LEGE nr. 222 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGEA calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
 • LEGE nr. 754 din 27 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici
 • LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 74 din 14 decembrie 1991 privind împrumutul de stat pentru finanţarea deficitului bugetului administraţiei centrale de stat pe anul 1991
 • LEGE nr. 50 din 30 mai 1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 13 iunie 2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 506 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 217 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Şimeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 197 din 17 noiembrie 1997 privind instituirea Zilei adolescentului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 192 din 17 noiembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/1997 privind constituirea fondului pentru preluarea graului din recolta anului 1997, necesar consumului intern
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 6 decembrie 2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • LEGE nr. 37 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 79/1971 privind expertiza contabila şi expertiza tehnică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 151 din 15 noiembrie 2001 privind unele măsuri de reorganizare a pieţei RASDAQ şi acordarea unei finanţări rambursabile de către Ministerul Finanţelor Publice
 • LEGE nr. 22 din 27 februarie 2009 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004
 • LEGE nr. 37 din 20 aprilie 1992 privind protecţia socială a personalului din cadrul uzinelor, fabricilor şi secţiilor producătoare de tehnică militară
 • LEGE nr. 214 din 2 iulie 2007 privind ratificarea Convenţiei de cooperare poliţieneasca pentru Europa de Sud-Est, adoptata la Viena la 5 mai 2006, semnată de România la aceeaşi dată
 • LEGE nr. 78 din 6 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 277 din 4 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
 • LEGE nr. 486 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 132 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 143 din 12 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 194 din 17 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 420 din 22 noiembrie 2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 26 februarie 2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE din 27 ianuarie 1912 pentru organizarea meseriilor, creditului şi asigurărilor muncitoreşti - LEGEA NENIŢESCU
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 162 din 7 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 5-a, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 242 din 28 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 noiembrie 2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 219 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 1 aprilie 2004 pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşiţa" - S.A. Reşiţa
 • LEGEA nr. 3 din 3 ianuarie 2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 462 din 12 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 140 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • LEGE nr. 185 din 2 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea în anul 1999 a examenelor din învăţământul preuniversitar
 • LEGE nr. 16 din 11 ianuarie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 53 din 1 aprilie 2009 privind transmiterea unor imobile, clădiri şi terenuri, din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Jucu, judeţul Cluj
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 22 din 24 martie 1999 pentru modificarea art. 13 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 42 din 15 martie 2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021